morgen voordeliger dan vandaag VANDAAG MORGEN OVER- MORGEN BRACCO BOTTERDAM Sjaak Storm won ,de gouden helm' Maassluise Vakantieweek is uitstekend geslaagd Vlaardingers beki ken hun stadhuis weer De laatste Restanten EXTRA VERLAAGD Gouden eremedaille O.N. voor J. Koudeaburg V laa rdingse zeepkistenrace Kostuums Regenjassen Sport-Kolberts Pantalons ff HERENKLEDING VLAARDINGEN 9 ii 14 15 16 17 Elke dag kan das de laatste zijn Burgerlijke stand Jeugd in Gorinchem van start voor een eigen Vierdaagse Mogelijkheden voor vakantie in Vlaardingen Bloemschikken als finale Belangivekkende rondleiding Burgerlijke Stand Kopa Vlaardingen werd heropend Veertig jaar bij „De Tijdgeest'' Vakantienieuws voor de jeugd Jubileum bij soc. zaken Schiedam Pan met vet in brand: veel rook QUIZ VERHOOP ELKE DAG GOEDKOPER groep c 5.00 GROEP A 1.00 GROEP B 3.35 GROEP D 0.2# 7.60 CSrinalg LmfecykdchtüM C^èf^raako Bestelauto rijdt man op straat aan Botsing vrachtauto: bromfietser gewond M0STERT PAGINA WO' jÜ\G 1 ALGLSiüS 1962 FraditiegeiTouiv houden wij aan het slot van het seizoen onze dus: Vrijwel de gehele voorraad zomer stoffen is verdeeld in 5 groepen, ril.: GROEP A 2.00 GROEP B 3,50 GROEP D 3.50 GROEP E 8.00 GROEP c 4.75 De duur van deze aktie is nog niet vastgesteld. En daarna zijn de prijzen weer zoals op de eerste dag. Eén dag langer wachten brengt dus risico mee! Profiteert bij GROEP E LIESVELD 17 VLAARDINGEN SCHIEDAMSEWEG 55 TELEF. 3055 Raadszaal (Advertentie) en dagelijks (Advertentie) Als het over brillen gaat, gaat mond tot het van mond AGENDA VOOR VLAARDINGEN en dagelijks -Ji Jil ila». li. s. .miiJbli (jAi. HET Bureau Voorkoming Misdrijven van de Rotterdamse politie eind vorig jaar opgericht begint volgende maand met de uitgebreide voorlichting over misdaad-preventie. Op de vijftiende Femina (van 21 september tot. en met 4 oktober in het' Ahoy.'. complex) zal de Jongste politieafdeling met een stand waarin „alles op het gebied van de be veüigmg wordt geëxposeerd", zijn ver tegenwoordige. Na de Femina verhuist het voorlichtingsmateriaal naar het hoofdbureau van politie, aan het Haagse veer, waar een permanente tentoonstel ling zal worden ingericht. Met de stand op de Femina treedt het Bureau Voor koming Misdrijven voor de eerste maal naar buiten op. De werkzaamheden van de nieuwe afdeling hebben- zich tot nu toe beperkt tot het verstrekken van ad. viezen aan o.a. bankinstellingen en tal rijke particulieren. De hoofdinspecteurs die zijn belast met de dagelijkse leiding van het bureau, hebben enkele maanden geleden een reis gemaakt naar Engeland en Duitsland om zich te - oriënteren over de wijze, waarop dezelfde bureaus in Londen, Liverpool, Hamburg en Hannover voorlichting geven over misdaad-preven tie. Het is echter niet de bedoeling het Rotterdamse bureau naar een buitenlands voorbeeld in te richten. DE tentoonstellingsruimte op de tweede verdieping (kamer 221) van het hoofd, bureau is beschikbaar gekomen nu korte tijd geleden enkele politie-afdelingen zijn verhuisd naar het nieuwe gebouw van de Nieuwe Eerste Nederlandsche aan de Coolsingel. Het materiaal in'de Femina-stand (en op de expositie in het hoofdbureau) zal bestaan uit een grote verzameling foto's, allerlei soorten sloten, een muurkluis. brandkast enz. Veel mede werking heeft het Bureau Voorkoming Misdrijven reeds gehad van het bedrijfs. leven, dat o.a. voorlichtendelectuur be schikbaar heeft gesteld. 'Twee recher cheurs zullen gratis adviezen verstrekken. Het Bureau Voorkoming Misdrijven is in het leven geroepen om de burgerij tegen misdaad te wapenen. De activiteiten van het bureau, dat thans dus van de grond komt, zijn geen overbodige luxe, want dagelijks wordt de politie geconfronteerd met de vaak grenzeloze zorgeloosheid en nonchalance, waarmee vele mensen met hun bezittingen omspringen. Elk jaar >rden in Rotterdam ongeveer twaalf- nujzend misdrijven geregistreerd dui zend per maand. Volgens de politie kun nen tenminste twaalfhonderd worden voorkomen, als de dieven,' insluipers en inbrekers geen uitnodigingen krijgen in de vorm. van om maar een paar voor beelden te noemen geopende tuimel ramen, touwtjes door brievenbussen en sleutels van de brandkast, die in dezelfde kamer in een .bureau liggen DE winkeliersvereniging" Boulevard-zuid in Rotterdam (Hilledijk en Beijer- landselaan) heeft ervoor gezorgd, dat haar leden honderdtaehtig niet een keer maar, zoals gedurende de vakantie periode overal in de stad gebruikelijk is, maar twee keer per week van hun huis vuil worden verlost. Winkelstraten be horen een keurig aanzien te hebben, zo moet de vereniging hebben geredeneerd, toen men van de ROTEB-mededelïng aangaande het huisvuil in de vakantie hoorde. Maar de ROTEB moest één lijn trekken. En daarom besloot de vereni ging een vrachtwagen en personeel te huren en deze langs haar leden te laten gaan. Een wel zeer origineel doe-het-zelf- ïdee. Een grote vrachtwagen met aan het stuur de chauffeur J, P. uit Fijnacker, die woensdag op de Kerkweg in Schie dam reed, verloor door het slechte wegdek twintig pakken geperst stroo waarmee de auto was beladen. De twintig pakken vielen in de "naast de weg gelegen sloot. op (Van een onzer verslaggevers) QJAAK STORM uit de Van der Duijn u van Maasdamlaan 51 Is de grote winnaar geworden van de Vlaardingse Zeepkistenrace, die In b.i kader van de Jengdvakantief eesten gistermldda; de Voorstraat werd gehouden. Uit handen van de heer L. van Zan ten kreeg 'hij de enorme lauwerkrans, de gouden helm, de prijs van vijf gulden en een taart beschikbaar ge steld door een filiaal van een beken de brood- en banketbakkerij. Onder de meest ideale weersomstan digheden werden de wedstrijden gehou den en een welhaast duizendkoppige, merendeels jeugdige, menigte volgde met spanning het verloop. Een opval lend groot aantal vertegenwoordigers van ,,de sterke arm" zorgde voor het handhaven „van de orde en rust". In het algemeen had het allemaal een gunstig verloop, al moet gezegd worden dat een betere afzetting niet overbodig gefeest zou zijn. Eigenlijk zat 'het er bij de eerste ron de al dik in dat Sjaak als winnaar uit de bus zou komen. Zo'n licht karretje met autastepwielen doet het nu een maal stukken foeter dan al die groenten- kisten m'et kinderwagen-onderstellen. Later 'bleek dat deze coureur nog de best uitgevoerde wagen bereed ook: de kar was uitgerust met remmen, bel enz. en bovendien nog versierd. Op grond hiervan werd de winnaar ook nog verheven in de „Orde van de uil met robijn". De heer Van Zanten was met de algehele leiding belast. De heren P. Biersteker en K. van Dongen (Advertentie) stonden ieder bij een van de beide start blokken en aan de finish traden mejuf frouw G. D. Sparreboom en de heer K. P. Oostericc als jury op. De overige prijswinnaars zijn: Twee de prijs 4,50) Jan Jekel, derde 4.) Sjaak van Velzen; vierde 3.50) Hans Warmoldts; vijfde 3.) Marri van der Giessen; zesde 2,75) Jan Qakkelstein; zevende 2,50) Peter van der Schalt; achtste 2.) P. Rotgans; negende 1.50) Martin Bruinaard en tiende O 1.25) Wim Tijl. Voor Koelie Pieper was er een troostprijs van 1. Uit de verliezersronde werden da vol gende prijzen toegekend: Eerste prijs (vier gulden en „de zilveren helm") was voor Frans Andrea van het Men- delssohnplein 13. Van een meelevende winkelier uit de Voorstraat kreeg hij ook nog een paar sandalen. Overige prijswinnaars: Tweede prijs 3.50): Wim Korb: derde 3.): Wim Groen; vierde 2.50): Peter Korpers- hoek: vijfde (ƒ2.25): Kees Saloos; zes de (ƒ2): Sjaak van der Wal; zevende 1.75): Coen Bakker; achtste 1..50): Tonny Palet: negende 1.25): Gerard Hur/ingveld en tiende 1) Donald Wil- déboer. Fransenstraat 23 - Tel. 6436 Vlaardingen VLAARDINGEN. Geboren: Annemarie Carolien, d v J C Rlenks en R Veenetr.an, Liesveld 34; Deborah, dv) van den Heuvel en A E D den Ouden, Dwarssteeg 10; Petra Jacoba, d v P Smid en J Leegwater. Mark graafstraat 13; Yvonne Dêsirée, d v M Roodenburg en A M van Muijen, Stationsstr 51-3; Gatharma Christina dvS Gog en M M Oprei. Rozenlaan 71: Cahterina Huberdi- na, d v W de Kok en E van der Lugt, Heij- gensstr 63b. Getrouwd: Wouter van Haften, 24 en Adria ns Francisca Naujoks, 18 Overleden: Maatje Saarloos, 64 wed v L Vons, 2e Ant Duijekstraat 10; Johannes Jonkman, 7S echtg v M ten Zijtiiolf, Hoge- veen. Met de zon in de rug en een zacht windje in het gezicht trokken de wande laars van de eerste Gorkumse jeugdvier- daagse gistermórgen over de Wolphe- rense dijk in de richting van de Mer- wedebrug. Om half negen was de eerste groep van het Lingeiwijkgebouw vertarok- ken, Naast twee groepen van de speel tuinvereniging het Oranjekwartier en de Liragewij'k liep ook de O.L.S. uit Gies- seriburg mee. De vele individuelere'had men echter» dok tot groepen samenge voegd, zodat alle wandelaartjes onder leiding staan van ouderen, die dit werk op zich hebben genomen. De heer De Goey, leider van de orga nisatie die deze jeugdvierdaagse in het leven heeft geroepen, was zeer tevreden over het aantal deelnemers, dat 207 be draagt! „We moeten eerst even bekend heid geven aan een dergelijk experi ment", zo vertelde hij". Het is en blijft (Van een onzer verslaggevers) Behalve de vele onderdelen van het Jeugdvakantiefeest die volgende week van dag tot dag in onze Vlaardingse editie zullen worden aangekondigd is het vanaf maandag dagelijks mogelijk in Vlaardingen de volgende bezienswaar digheden te bezichtigen: Stadswaag, Vleeshallen bij Grote Kerk, 10 tot 12 en 14 tot 16.30 (volwas senen ƒ0,25, kinderen 0,15). Bestijging Grote Kerktoren, Markt, 14 tot 17 (15 cent). Volkstuincomplex Znidbuurt en Broekweg, gehele dag gratis toeganke lijk. Museum voor de Nederlandse Zee visserij, Westhavenkade 10 tot 12.30 en 14 tot 16.30 (volwassenen 0,25, kinde ren ƒ0,10). Vanaf maandag worden in het lokaal van de Schietvereniging „Wilhelmina" in de Emmastraat 45 dagelijks wind bukswedstrijden gehouden voor jongens en meisjes van 12 tot IS jaar, van 19 tot 22 uur. De kinderleeszaal van de Gemeentebibliotheek iSchiedamseweg 10) heeft een kiuderleeszaal ingericht, die de gehele dag geopend is. Toegang gratis. Op het Liesveld staat een kinder draaimolen (Tarief 15 cent per rit). Verder kunnen vanuit Vlaardingen autobustochten gemaakt worden naar Duinreil, Wassenaar door kinderen van 6 t.in. 12 jaar, onder vertrouwde lei ding (prijs 1,75 en aanmelden Vis- bank). Er zijn verder bustochten naar het Vliegveld Laag Zestienhoven, Bot lek en "Europoort en het Westland. Ten slotte kunnen per motorschip „Oranjeplaat" rondvaarten naar de Rotterdamse havens en op de Vlaar dingse vaart en Maaslandse vlieten ge maakt worden. Kaarten uitsluitend aan de Spido-ponton, Westerhoofd. In de Prof. Teldersstraat te Vlaardin gen werd woensdagmorgen de 39-jarige koopman A, A. N. door een bestelauto aangereden en gewond. 'De man stond op de weg naast zijn voertuig te praten en toen de bestelauto passeerde deed N. een stap naar links waardoor hij in aanraking kwam met de spiegel van de auto. N. liep verwondingen aan het 'hofofd fop! Na door dr. Nikkels te zijn behapdfckf kon 'de man zijn yrerkzaaiii- iccien -voortzetten. ju*. Jk J een stunt en pas volgend jaar zal blijken of deze in goede aarde is gevallen. Niet alleen uit Gorkum zijn de jon gens en meisjes gekomen, ook uit Am sterdam, Vlaardingen en Maassluis, 's Middags werd er in de zaal van de Lingewijk een aardig programma in el kaar gedraait, dat d-oor de wandelaars zelf ten beste werd gegeven. BOCO" /"YNGEVEER tweehonderd personen v hebben woensdagavond een be zoek gebracht aan het stadhuis voor een bezichtiging in het kader van de Vakantieweken 1962. Een bezichtiging die alleszins de moeite waard was, want behalve het stadhuis van binnen als zodanig stonden er enkele ma quettes opgesteld, zoals van het nieu we ziekenhuis en de maquette, die on langs ook is tentoongesteld op de ex positie „Vlaardingen presenteert zich" namelijk die van de toekomsti ge „city" van Vlaardingen. In groepen van ongeveer 25 perso nen werden de bezoekers overal des kundig voorgelicht door de gemeente lijke voorlichtingsambtenaar de heer J. C. Spruyt en de heren B. v. d. Brink, M. Bot, W, de Jong en J. Priël- le. Er wordt nog een avond gelegen heid gegeven het stadhuis te bezich tigen en wel op woensdag 8 augustus a.s, eveneens van 19.30 tot 21.30. Zodra men het stadhuis betreedt valt het oog op de fraaie plafond-afbeelding, een schildering, geïnspireerd op de open daken in de luxe huizen in Italië, met de bedoeling een blik te werpen in het heelal. Men ziet de Vlaardingse ste demaagd en een vrouwenfiguur die de wereld vertegenwoordigt. Het geheel beeldt uit de verbondenheid van Vlaar- dingen met de wereld. Ook werd een kijkje genomen in de burgemeesterskamer, waar belangstel ling werd getoond voor enkele iraaie schilderijen. Daarnaast kon men een blik werpen in de kamers van de wet houders terwijl de kamer, waarin de vergadering van B. en W. '.vorden ge houden wat beter werd bekeken. Hier SCHIEDAM. Geboren: Everhardus J z v J Vink en C F A van Dun; Heilen dvV Mueek en H El-berg; Ellen d v G Baas en D Jansson; Christina T J d v J J Dries en M F L de Koning. VLAARDINGEN. Geboren: Reflate Ni- colette d v W P R Osterrnann en J Th Kus- ters Burg A v Walsumln 53; Dirk z v D Brou wer en M Wapenaar Pr Hendrikstraat 124; Alexandra Simone d v C P de Hoog en M G Gruteke Jan van Arkelstraat 23; Karin d v J C Ruseier en J Coenen Wagnerstraat 25b: Leonard Lfnze Lijkte z v L Hoekstra en R de Vries F1 de Vijfdelaan 8; Arie z v P van der Kooij en J Don. Landstraat 118; Caroli na Bernarda Maria d v A Th van Es en M H L Thijssen Kethelweg 225b. Getrouwd: Pleter van den Broek 27 en Pau lina Wilhelmina van Duijvenbooden 29; Pie- ter Franciscus Dijkshoorn 28 en Cornelia Ja coba Klootwijk 19; Martinus Adrianus Schou ten 25 en Jacoba Smit 21. Overleden: Dirk Langhoek 84, weduwnr v J van Dalen Rotterd -weg 54; Antonetta Gerardina Maria Smulders 04 echtgenote van L D Holleman Den Haag. werd de aandacht gevestigd op een schilderij van Jozef Israëls. Natuurlijk werd ook het historische deel van het stadhuis van 1650 met een bezoek vereerd en sommige be- bezoekers maakten van de gelegen heid gebruik om zich te nestelen in de stoelen waarop vanavond de raads leden van Vlaardingen zullen plaats nemen. Minstens evenveel belangstelling was er voor te nog niet afgebouwde nieuwe raadszaal, waarover immers menig woordje is gesproken en waaraan heel wat aren zijn besteed. Men wilde name lijk weten hoe de indeling zon worden, maar daarop kon ook de heer Sprayt geen definitief antwoord geven. De aandacht werd nog gevestigd op de fraaie staande klok in de hal, die in dertijd speciaal werd aangekocht ter verfraaiing van het stadhuis. Deze klok slaat, heelt een speelwerk, wijst zon- en maanstanden aan en heeft een calenda rium. De klok is afkomstig uit Enge land. De bijrijder W. J. T. L. mist zijn bromfiets die hij niet op slot aan de Boterstraat te Schiedam had neerge zet. De moeder van L. heeft tegen kwart over twee een jongen, met blond krullend haar met de bromfiets zien wegrijden in de richting van Broersvest. (Van onze correspondent) AP een enkel onderdeeltje na is de vakantieweek van de Maassluise Gemeenschap, de elfde achtereenvol gende, uitstekend geslaagd. Het be sluit van de gevarieerde reeks eve nementen was dinsdagavond een de monstratie bloemschikken in het jeuffdgebouw „De Sluis". Bij 'deze gelegenheid bracht de heer R. E. D. Bannen 't Loo. voorzitter der M.G., dank aan alle verenigin gen, die er toe bijdroegen de expositie „Maassluise verenigingen presenteren zich" tot een succes te maken. In het bijzonder dankte hij de heren Van den Burger, J. Ouwenbroek en Rieken Jr., die ieder op hun wijze een groot aandeel hadden in de organisatie, de opbouw en de uiterlijke verzorging eter tentoonstelling. De heer Barmen 't Loo wees nog op het nuttige en be langrijke werk van het Verbond voor Veilig Verkeer en hij sprak zijn er kentelijkheid uit voor de medewerking, die van het gemeentebestuur werd on dervonden. Ten slotte dankte de secretaris-pen ningmeester. de heer Dingemans na mens de M.G. de heer Barmen 't Loo in de hoedanigheid van laatstgenoemde als directeur van de N.V. Vereenigde Touwfabrieken voor de genoten gast vrijheid, zomede mevrouw Coppens voo-r alle goede zorgen tijdens het verblijf In de cantine ondervonden. Ondanks de grote uittocht van vakan tiegangers heeft de M.G. zich bij vrijwel alle programma-onderdelen over een goede belangstelling kunnen verheugen. De plaatselijke bloemist de heer E. D. van den Burger, die destijds op de Floriade met zijn causerieën op het ge bied van de bloemschikkunst grote be kendheid verwierf en sindsdien aan tal loze leerlingen van vele scholen hierin onderricht heeft gegeven, wist de aan wezigen op gezellige en onderhoudende wijze hiervoor te interesse-ren. Met eenvoudige middelen liet hij zien hoe men zowel met veldbloemen als met bloemen uit de tuin van de bloemist eigenhandig een bloem stukje kan vervaardigen. Hoe men met slechts enkele bloemen, een blad> en wat plantenmateriaal een bijzonder fraai .geheel kan verkrijgen werd door hem op zeer originele wijze uitgebeeld'. Een ander facet van de bloemschik- kunst werd getoond door met een over vloed van bloemen een harmonisch ge heel te creëren. De gemaakte bioemstukjes, waaron der een prachtige moderne vaas door de Maassluise Gemeenschap ter beschik king gesteld met een weelde van bloe men, getooid en alle overgebleven bloe men werden onder de aanwezigen ver loot. Voordat een ieder van bloemen voorzien huiswaarts keerde dankte de viee-voorzitter van de M.G., de heer G, van der Houwen onder aanbieding van een attentie de heer Van den Burger voor de zeer geslaagde avond. Advertentie) 'AC V O .WINIbTRAAf 10 HOEK. DIJK IA AM TH '7 8 7 (Van een onzer verslaggevers) Van der Kooij's Papierhandel („Ko pa") te Vlaardingen heeft zijn bedrijf een belangrijke verbetering gegeven. De kantoorboekwinkel in de Ooster straat 102 onderging een verbouwing waardoor zij niet alleen wat werd ver groot. maar bovendien doelmatig werd ingericht, o.a. met praktische wandkas ten, die gemakkelijk naar behoefte ver der uit te bouwen zijn. De eigenlijke papiergroot-handel, die sinds januari van dit jaar werd uit gebreid met de levering van kantoorma- ebines en -meubelen, heeft nu huisves ting gekregen in de panden Ooster straat 92 en 94. Hier heeft men de be schikking over een kantoor, dat tevens dienst doet als showruimte voor de di verse soorten stalen meubelen, een showroom voor kantoormachines en een service-werkplaats. Het geheel is eenvoudig gebleven, maar het doet zeker smaakvol en doel matig aan. Met een gerechtvaardigde trots heeft de heer A. van der Kooij woensdagmiddag het bedrijf heropend- De monteur J. H. G. uit Schiedam bemerkte toen hij woensdag met zijn brommer wilde wegrijden dat de rech ter telescoopveer van het achterwiel was verwijderd. Zijn fiets stond op de Singel. Op het kruispunt V.d. Driftstraat-Da Costastraat te Vlaardingen verleende de 74-jarige bromfietser J. P. H. woens dagmiddag geen voorrang aan een vrachtauto. De man werd aangereden en moest met verwondingen aan handen en gelaat naar het Algemeen Zieken huis worden gebracht. Na aldaar te zijn behandeld kon de onvoorzichtige brom fietser weer huiswaarts keren. (Van een onzer verslaggevers) De heer J. Koudenburg, bedrijfsleider bij de Rederij „De Tijdgeest" te Rot terdam, is onderscheiden met de ere medaille in goud verbonden aan de or de van Oranje-Nassau. In zijn woning aan de Sportlaan 85 te Vlaardingen reik te mr. Hensdens, burgemeester van Vlaardingen, hem woensdagmiddag de onderscheiding uit. De' heer Koudenhurg (55) Is' Rotter dammer van geboorte. Dinsdag was het veertig jaar geleden dat hij als jo bediende bij „De Tijdgeest" in trad. Na een zeker aantal jaren hij benoemd tot bedrijfsleider, i functie hij nog steeds bekleedt. De directie van „De Tijdgeest" was verhinderd'hij de plechtigheid, aanwezig te zijn. Namens haar sprak de heer ir. A. A. Dessauvagie, die een brief van da directie voorlas waarin tot uitdruk king kwam hoe de jubilaris onder alle omstandigheden (jaren van crisis, oor log en wederopbouw), het bedrijf trouw gebleven is. De heer* Dessauvagie over handigde de. heer Eoudenburg eta,.-en velop met Inhoud. Maris, waardoor deze de rech van zijn directie werd en met gr antwoordelijfcheid werd belast I gemeester vond het een vereren de heer Koudenburg van zijn scheiding in kennis te mogen de (Van een onzer verslaggevers) Van het Jeugdvakantiefront in Vlaar dingen is, buiten wat elders in deze krant wordt geplaatst, nog het volgende nieuws te melden: Alle uitgeschreven autobustochten werden tot nu toe met volle bussen ge houden. Belangstellenden moeten er re- kening mee houden dat de tochten vaak al twee dagen tevoren geheel volgeboekt zijn. Hetzelfde geldt voor de rondvaarten met het m.s. „Oranjeplaat" naar de Rotterdamse havens en met de water taxi ..Burgemeester BoëU" door de Vlaardingse Vaart en de Maaslandse "Vlieten. Met ingang van heden wordt een wij ziging gebracht in het vertrekuur van de avondrondvaart door de vlieten. Vanaf vandaag is de afvaart van de laatste tocht om 19.00 uur. De boot vertrekt van de Vlaardingse Vaart, bij het voor malig Feestterrein aan de Broekweg. Kaarten moeten aan het kassahuisje, dat daar staat, worden afgehaald. Voor de morgenmiddag te houden Museumtocht blijkt bijzonder grote be langstelling te bestaan. Vanmorgen wa ren reeds zeshonderd deelnemers ge boekt. (Van een onzer verslaegevers) Woensdag heeft de heer T, L. de Ja ger gejubileerd bij de gemeente Schie dam. De heer De Jager was namelijk precies 25 jaar in dienst bij de gemeen te. Al die tijd heeft hij gewerkt bij de afdeling sociale zaken. Hij was daar speciaal belast met de controle. De laat ste jaren was hij geplaatst op de onder afdeling oorlogsslachtoffers. Mr. G, J. Roelofsen heeft de jubilaris in hartelijke bewoordingen toegesproken tijdens een kleine ontvangst in de direc tiekamer. De heer Roelofsen noemde de heer De Jager een fijne collega die steeds goed zijn werk heeft gedaan. De jubilaris stond bekend als een rustig en gemoedelijk man. Namens de gemeente overhandigde de heer Roelofsen een enveloppe met in houd. Van de collega's kreeg de heer De Jager een verrekijker. Uit een pand aan de Roëllstraat in Schiedam kwam tegen vier uur woens dagmiddag dikke rook. Toen de brand weer arriveerde was er geen vuur te bekennen. De familie S. had een pan met vet op het vuur gezet maar was de deur uitgegaan zonder ae pan van het vuur te halen. Een voorbijganger was, voordat de brandweer arriveerde, het huis aan de achterzijde binnenge drongen. Hij had het gas uitgedraaid. Dagblad „De Rotterdammer", legenheden. Agentschap 23, tel. 65451 H, J. Troost, TEL.3Q07 HOOGSTRAAT 150 115588), Apotheek: Nieuwland, dr. Wibaut] Belangrijke telefoonnummersBi alarm 69123; politie-alarm 64666; en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Eomertentoonsti gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's); Constant Nieuwehbuyi „Nieuw Babyion"; pol. prenten var Opland (alles tot 3 sept.) VLAARDINGENPoort Maassiuise- d(jk, Vierde excursie voor jongens naar Delta-Chemie, 14; Stadsgehoorzaal, Fibn- reportage Zilveren Huwelijksfeest Ko ninklijk Paar (met wereldnieuws, laatste voorstellingen), 14, 16, 19 en 21; Terrein Kolpabad, Start Museumtocht 1962 (wan delmars), 14.15. Rode Kruisgebouw, Em mastraat. Herv, Ger. Comité, ds. Haver kamp, van Groenekan, 29. Oranjepark Kinderspelen, 9; Ponton Maasboulevard Afvaart voor excursie naar Shell, 12.45- Poort Maassluisedjjk. Excursie naar Delta- Chemie (laatste); Stadsgehoorzaal, Ama teur-Festival Teenagers, 20. Kantoren Jeugdvakantievrenrd, Vis- t en Vleeshallen Markt (tel. 8622). 8.30-12.30 en 13-3016.30; Stadswaag Markt, 10-12 en 14-16.30; al Emmastraat, windbukswed- strijden, 1922; Grote Kerktoren, be zichtiging carillon enz.. It17: Diverse autobustochten en rondvaarten (zie va kantiekrant); Visserijmuseum, West havenkade 45, 10—12.30 en 14—16.30. Bijkantoor „De Botterdammer" Vlaar dingen: Smalle Havenstraat 11 voot red-, adm. en adv.: tel. 6775 cb.g g voor red. 6619 b.g.g. 010-80037). Maassluis: Kelder Raadhuis, Gemeen telijke Oudheidkamer, 24—17. Klachten bezorging, Vlaardingen, F. Brongers, Boslaan 17, tel. 3345, maan- tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, 's zaterdags van 17 tot 18 uur. Apotheek: G. A. H. v.d. Corput, Schie- damseweg 83. tel. 3224. ,_£i>erlt®n: W- Hagensteïn, Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Ke«zer-van de Bie. F, C. Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17, tel. 3345. Belangrijke telefoonnummers: Mei- dingspost, brand en ongevallen 444, G.G.D.-waarschuwing 5241, St •d PROGRAMMA Ce VAfiAHTUFEEST 1M2 SCHIEDAM l- r- r- r- AUG. 1. donderdag JULÏANAPARK B.K. Laan 20.00 uur Feestelijke opening van DIERENRIJK een unieke expositie van' dieren en dieren beelden in feeërieke ver- hchting. Tot 5 Sept. elke dag open van 14-18 en 30-23 uur. Toeg. 0,25. 10 vrijdag i- t. 1 GROTE KERK 20.00uur VOCAAL CONCERT door de Koninklijke ko ren: Orpheus, Rotte'* Mannenkoor en De Ha- ghesangens oLv. Tos Vranken. Aan bet ongelJan Sehmitz. Toegang ƒ0,50. j zatcrdigr PARCOURS PLANTAGE 14.00 uur INTERN. PROF. WIELERRONDE met o.a. Kik van Steen bergen, Peter Post, Jan Janssen, Piet Rentmees ter. Toegang 1,50 Maar in voorverkoop V.V.V. slechts 1,—. i dinsdag PASSAGE THEATER 20.00 uur Hoofdstad Operette brengt DAS DREIMADERLHAUS muziek Franz Schubert Toeg.pr.: 2,- en 1 woensdag PASSAGE THEATER 20.00 uur Een sprankelende avond met Rudi Carrel! en Johnny Kraajjkamp TWEE SHOWS - «RN GELD t! o.a. The Mountie* en Mieke Telkamp. Toeg.pr.: 2,- en 3,-. donderdag l PASSAGE THEATER 20.00 uur BALLET RUSSE Irlna Grjebina en haar groep brengen de wilde muziek, zang en dans van Oost-Europa. Toeg.pr.: 2,- en 3,-. vrijdag MUSIS SACRUM 20.00 uur Het Haags Studenten Cabaret in een feest van de lach MET HUID EN HAGENAAR v o.l.v. Risus Ferdinaa- iusse, Toeg.pr. 150. I Kaartverkoop «n plasfabecprelKiif 1 V.V.V., Plantere, Schiedam, TeL 689M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 3