Jongeman stak kerk in brand Dr. F. H. Fentener van Vlissingen overleden erkorte werkweek: geen gevolgen voor haven Strijdkrachten blijven op Nieuw-Guinea paraat super bolknak Desses introduceert zijn collectie: Boldini-lijn Mantels ziin driekwart Zelfbeschikkin goed geregeld Nw.-Guinea Juli was nat en veel te koud DR. VAN ROIJEN OP SCHIPHOL: Oprichter KLM, AKU> Hoogovens Grote bekendheid E van Jaarbeurs als voorzitter Zon bracht voor NS extra drukte Bezorgdheid voor huisdieren op NieuW'Guinea Chartervliegtuig heeft vertraging Schout-bij-nacht Reeser verklaart Geweer staat nu bij de voet Waarom tarieven personenvervoer niet verhoogd? (usSune-iM) MVGH3XXOH Jaarverslag over 1961: van S.V.Z. Militair omgekomen bij autobotsing Onderscheidingen IJmuidense trawler in moeilijkheden Geen landingen Üh DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DONDERDAG 2 AUGUSTUS 196| SCHOONHOVEN. Een 24- jarige Schoonhovenaar heelt de afgelopen nacht geprobeerd de rooms-katholiekc kerk in zyn woonplaats te verwoesten. (Van een onzer redacteuren) Op zijn landgoed te Vught is jnaandag jl., tachtig jaar oud, overleden dr. F. H. Fentener van Vlissingen, die langer dan een halve eeuw een vooraanstaande rol heeft gespeeld bij tal van nati onale en internationale concerns en economische instellingen. Hij was slechts drieëntwintig jaar toen hij werd benoemd tot direc teur van de Steenkolen Handels Vereeniging N.V. te Utrecht, een concern, waarvan zijn vader mede-oprichter was en dat hij een wereldfaam heeft weten te geven. In zijn jonge jaren had hij een groot aandeel in de ontwikkeling van het kolenvervoer over de Rijn. Van 1914 tot 1918 was hij secretaris van het door de Neder landse overheid ingestelde Kolen- bureau. In de totstandkoming van het Nederlands-Duitse verdrag betreffende kolenleveringen na de eerste wereldoorlog had hij even eens een werkzaam aandeel. (Van een onzer verslaggevers) De invoering van de vijfdaagse werkweek heeft, aldus het jaar verslag over 1961 van de Scheep vaart Vereeniging Zuid, „niet al te grote weerslag op de normale gang van zaken in het havenbe drijf gehad". Het werk gedurende de weekeinden, dat toch al aan be perkende bepalingen onderhevig was, heeft „vrijwel op de oude voet voortgang kunnen vinden". PESSIMISTISCH „Wij staan met het geweer bij de voet", zo karakteriseerde schout-bij-nacht Reeser vanmor gen op een persconferentie in Hol- landia de situatie op militair ge bied. Hij zei, dat er geen sprake van was, dat de toestand op mili tair gebied zich toespitst. Met zijn uitspraak wilde de schout-bij nacht echter ook aangeven, dat de strijdkrachten op dezelfde manier paraat blijven ongeacht ontwikke lingen bp politiek gebied t|T5AN'ï)es§'eè^(ïe Meênna^èr.van' hét Griekse, koningshuis,-heefi-- zijn collectie een naam gegeven: de Boldini-lijn. Boldini werd in 1845 te Ferrara (Italië) geboren en schilderde vrouwen van'zijn tijd, maar dan steeds geïdeali seerd naar de begrippen van die tijd. Geraffineerde elegance, een voud en distinctie werden alge meen gewaardeerd en Desses heeft het zich bepaald niet gemak- f.-"- J (Van onze moderedactrice)' 100% kwalitatief eersteklas WASMIDDEL Met het lijntoestel van de KLM uit New York is hedenmorgen op Schiphol aangekomen dr. J. H. v. Roijen, de Nederlandse ambassa deur te Washington1 en leider van de Nederlandse delegatie die nabij Washington over Nederlands Nieuw-Guinea besprekingen voert met een Indonesische delegatie. De heer Van Roijen was vergezeld 5 'A'K 'llddVH3SXVVM-13aNVH 3H3SCSNV1U3<I3N 56 60 SI (oio) uooppi <6 S3.n-crs3p.7D0 pj jooiunqfiq tidh uouodo snisnStiB N3DNI1 kelijk gemaakt de belle époque te willen vertalen in onze tijd van emancipatie en vrijheid. Merkwaardig Yves St. Laurent (Varvolg van pag. 1) KAISIEPO BOOS JOUWE KENNEDY Hij deed dat door tegen de deur een bus benzine en ander brandbaar mate riaal te plaatsen om dat vervolgens in brand te steken. Een monteur van de vervoersmaatschappij Vavo, die daar in de buurt werkte, ontdekte het vuur. Na alarm te hebben geslagen slaagde hij erin de vlammen met een blusapparaat te doven, zodat de wel verschenen brandweer geen dienst meer behoefde te doen. Er brandde een flink gat in de deur. De brandstichter, die aanvankelijk voortvluchtig was, is inmiddels aange houden. Hij maakte bij zijn arrestatie een wat verwarde indruk, De motivering van zijn daad was niet duidelijk. Voor lopig wordt hij in bewaring gehouden. Het aantal regen- en onweersdagen bleef klein maar toch heeft de zomer ons tot begin van juli teleurgesteld al troffen wij eind juli, waarin het grootste deel van de bouwvak aniie viel, nog een aantal vrij goede zomerdagen, echter zonder warmte. Met een gemiddelde maximumtemperatuur in De Bilt van 18,8° C (normaal 22,1® Ct waren In deze eeuw alleen juli 1909, 1919 en 1954 iets koeler gebleven. De Bilt noteerde slechts één zomerse dag (boven 25° C) tegen normaal 7. Be halve de temperatuur bleef ook het aan tal uren zon ver onder normaal name lijk 139 uren tegen normaal bijna 200 uren zon. Vooral de plaatselijke buien van 15 ei: 28 juli die vergezeld van onweer hier en daar veel regen brachten, me', name in Botterdam, waren de oorzaak van dat juli plaatselijk belangrijk te nat werd maar afgezien van deze twee dagen met zware buien viel er niet veel regen. Nor maal in onze omgeving in juli ongeveer 70 mm. Augustus is rustig, droog en vrij zon nig begonnen. Isiten we hopen dat er nog iets goed gemaakt wordt waarvoor juni noch juli kans hebben gezien. Een paar warme perioden zouden ons wel kom zijn. In onze omgeving vielen in juli de volgende regenhoeveelheder.: Rotterdam 128, Den Haag 102. Leiden 85, Dordrecht, 98, Hazerswoude 112, Alphen aan de Rijn 98, Noordwijk 88. Nóordwijkerhout 88, Siiedrecht 96, Oud-Beijerland 53 en Hei ningen. 101 mm. De Ford Foundation heeft vandaag bekend gemaakt, dat zij een aantal in stellingen schenkingen gedaan heeft. Op de. lijst komen o.-m. voor: 1. Het insti tuut-voor Sociale Studies in Den Haag 11.300-dollar voor een eerste onderzoek van de wereldlijke onderwijsprogram ma's van de christelijke zending in Azië, .Afrika en Latijnis-Amerika, 2. De Lovanium-universiteit in Kongo 100.000 dollar voor het vestigen van scholen voor voorbereid hoger onderwijs te Stanleystad en Boekavoe. Tot de concerns aan de oprichting waarvan hij mede de stoot gaf beho ren de K.L.M.. de A.K.U, de Hoog ovens en. de Beleggingsmaatschappij De zon. heeft er voor gezorgd, dat de Spoorwegen het gisteren extra druk -hebben gehad op de lijnen naar Zand- voort en Scheveningen. Van Rotterdam naar Hoek van Holland waren de nor male treinen versterkt met elk twee rij tuigen. Op dit traject werden bovendien drie extra treinen ingelegd. De belangstelling voor het slrandver- voèr op de lijn AmsterdamZandvoort was wat minder groot, maar ook hier reed een extra trein. Het was voorts opmerkelijk, dat gisteren via Bentheim veel Duitsers over de grens kwamen. De meesten van hea gingen naar de Wad deneilanden, Enkele tremen op het tra ject Oldenzaal—Zwolle werden versterkt. Drukte heerste ook op de lijn Roosen daal—Amsterdam. Tegenover de vrije zaterdagmorgen staat, dat de arbeidsdagen, van maan dag tot en met vrijdag met een half uur zijn verlengd. De normale werk week is dus in feite slechts twee uur korten geworden. Het derde deel van het aantal ar beidskrachten, dat tijdens het week einde ter beschikking is, is in het al gemeen voldoende gebleken om het afwerken van schepen mogelijk te maken. Het jaarverslag gaat verder: ,,Wij hebben de indruk, dat een en ander er tevens toe heeft bijgedragen het werk in de haven attractiever te maken, daar nu immers de arbeiders op grond ■van een vast rooster -weten op welke weekends zij vrij zijn en op welke niet: en dit heeft weer zijn gunstig invloed op (het arbeiderspotentieel". De tendens van de laatste jaren, die een geleidelijke afneming van het aan tal Rotterdamse arbeidskrachten te zien geeft, heeft zich ook in 1961. zij ■het geleidelijk, voortgezet. Bij de Cen trale voor Arbeidsvoorziening zijn nu ongeveer drieduizend arbeiders inge- schreven. Het aantal arbeidskrachten toedroeg eind december 1961 in totaal 14.598 man van wie er 10.042 werkzaam waren bij de ondernemingen en 4556 in dienst waren van de Centrale voor Ar beidsvoorziening. Pessimistisch is de S.V.Z. gestemd over de steeds slechter wordende oever verbindingen. Uit de onder de leden ge houden enquête is gebleken, dat het persoonlijk contact tussen kantoor en schip tijdens de spitsuren bijna onmoge lijk is geworden, als van brug of tunnel gebruik moet worden gemaakt. Het goederenvervoer krijgt eveneens ver tragingen. Een aantal vraohtauto-on- dernemers heeft door de lange wacht tijden de tarieven verhoogd. Het eerste chartervliegtuig met repa trianten uit Nieuw-Guinea, waarvan men verwachtte dat deze omstreeks tien unr vanavond op Schiphol zou arriveren, heert enige vertraging opgelopen. De Super- constellation van de K.L.M., die met 32 vrouwen en 61 kinderen uit Bangkok is vertrokken, wordt omstreeks half twee vannacht verwacht. Reeds rond het middaguur is men op Schiphol begonnen met het treffen van voorbereidende maatregelen. In een der kantines van de K.L.M. is door het minis terie van binnenlandse zaken een op vangcentrum ingericht Hier zullen de vrouwen en kinderen onmiddellijk na aankomst worden opgenomen in een spe ciale administratie. Tevens worden de repatrianten daar doorgelicht. Deze ge hele procedure zal naar alle waarschijn lijkheid een uur in beslag nemen, waar na men zich bij de wachtende familie leden en kennissen kan voegen. Naar vanmiddag op Schiphol bekend werd zullen op zondag 5, donderdag 9, en zondag 12 augustus omstreeks vier uur 's middags de volgende chartertoe stellen arriveren. Unitas, aan welke laatste hij tot 1957 als commissaris verbonden is ge weest. In 1933 werd hij als eerste en tot dusver ook als enige Nederlander be noemd tot president van de Interna tionale Kamer van Koophandel. In eigen land genoot dr. Fentener van In de nacht van dinsdag op woensdag is in West-Duitsland een Nederlandse militaire vrachtauto van de weg geraakt, langs eeii boom geschampt en omgesla gen. Als gevolg van dit ongeluk is da dienst plichtige sergeant C. Bongenaar uit Gilze om het leven gekomen. Hij was 22 jaar en ongehuwd. Twee andere militairen liepen ernstige verwondingen op. Het zijn de 23-jarige ongehuwde dienstplichtige sergant J. Y. Wielinga uit Alkmaar en de 20-jarige gehuwde dienstplichtige soldaat A.J. Tis- sen uit Den Haag. Het ongeluk gebeurde tussen Soiingen en Nienburg bij de plaats Borstel. Vlissingen vooral grote bekendheid als voorzitter van de raad vart be heer van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, waarvan hij in 1951 tot ere-voorzitter werd benoemd. De erkenning van zijn verdiensten zijn tot uitdrukking gekomen in vele Nederlandse en buitenlandse onder scheidingen. De stad Utrecht begif tigde hem in 1851 met de gouden stadsmedaille uit erkentelijkheid voor zijn uitzonderlijke burgerzin en uitne mende verdiensten voor het economi sche en culturele leven van de stad. Zijn wetenschappelijke verdiensten werden gehonoreerd met het eredoc toraat in de rechtswetenschappen, hem verleend door de rijksuniversi teit te Utrecht en met een eredoc toraat, toegekend door het Rollins College te Florida, V.S Toen hij zich in 1951 op zijn landgoed te Vught terugtrok schonk hij zijn woning aan de Maliebaan te Utrecht aan de stad. Vandaag heeft in alle stilte te Drie huis Westerveld zijn crematie plaats gevonden. 5? De laatste 24 uur zijn geen .meldin gen van Indonesische vliegtuigen bin nengekomen, zei de schout-bij-nacht. Het Tweede-Kamerlid mr. dr. E. P. Verkerk (a.r.) heeft de minister van verkeer en waterstaat schriftelijke vra gen gesteld naar aanleiding van de re cente verhoging van de tarieven bü het goederenvervoer van de Nederlandse Spoorwegen. De heer Verkerk vraagt onder meer of de minister het in het kader van het algemeen vervoersbelang juist acht om wel de tarieven van het goederenvervoer en niet die van het personenvervoer te verhogen, Is zo niet het gevaar aanwezig, aldns de heer Ver kerk, dat "de „selfsupporting" van de Nederlandse Spoorwegen ernstig in het gedrang zal komen. Hij vraagt ook of de minister kan mee delen met welk bedrag het tekort van de Spoorwegen zou worden vergroot, als in het totaal van de vacatures bij het personeel zou worden voorzien. Zullen de Spoorwegen door de verhoging van de tarieven bij het goederenvervoer nu ook financieel in staat zijn in deze vacatures te voorzien? Verder wil dit Tweede-Kamerlid graag van de minister vernemen, welke nor men worden, aangelegd voor goedkeuring van tariefsverhoging bij het overheids- vervoer en voor het particuliere beroeps vervoer. Wordt hierbij nog verschil ge maakt tussen personenvervoer en goede renvervoer? Op de Noordzee, ongeveer zestig mijl ten noorden van IJmuiden, heeft de schipper van de IJmuidense motortrawl- logger IJmuiden 81, de Jan, gemeld dat het schip ernstige lekkage heeft opge lopen en hulp nodig heeft. Het water dringt vooral in de machinekamer door. Uit IJmuiden is de sleepboot Titan van N.V. Bureau Wijsmuller vertrokken om De schendingen van het luchtruim op 31 juli bij Fak Fk, Kaimana, Sorong en Merauke bleven beperkt tot één vliegtuig. Bij Merauke werd een Her cules toestel waargenomen. De voed selvoorraden, die gedropped werden kwamen soms in zee terecht, zoals bij het eilandje Poelau Pandjar.g, waar de plaatselijke bevolking de goéderen, die per parachute waren neergelaten gedeeltelijk uit het .water wist op te vissen. De schont-blj-nacht sprak voorts de nichten tegen, als zonden in bet centrale bergland, met name in de Baliemvallei Indonesische parachutisten zijn geland. De militaire situatie in de omgeving van Merauke beschreef hij als „een hele zoekpartjj?-..J5e nog»s.niet~.' ^opgedroogde. moerassen, hebben een remmende in vloed öp de :mobiliteit' van iedereen;: In Kef -binnenland iberóegen zich riogzsteeds patrouilles, die de Indonesische parachu tisten achtervolgen. Op een vraag of schout-bij-nacht Ree ser nog een verhoogde spanning ver wachte, tegen de 17e augustus, antwoord de hij te hopen, dat „de hele zaak dan wat tot rust gekomen zal zijn" en dat deze 17e augustus zich juist hierdoor van vorige jaren zal onderscheiden. Gisteren liep de onderzeebootjager Overijssel de haven van Hollandia bin nen om. 's avonds weer te verdwijnen en zijn verdedigingstaak in de omgeving van Nieuw-Guinea dp te hemen. (Advertentie) Rigolctto (Advertentie) 'n "Wigleven-product Géén tijdelijke aanbiedingen Géén cadeau*: Géén bonnen, dsaiom... I de 103 ton metende logger met pomp- van Z^n ec^tgenote. materiaal assistentie te verlenen. n, Be logger, gebouwd in 1911, is het .Aan journalisten die hij terstond na eigendom van de rederij J. van derzijn aankomst te woord. stond m Plas te IJmuiden. de beer Van Roijen weinig nieuws te (Advertentie) Het hoofdbestuur van de Nederlandse j Vereniging tot bescherming van dieren heeft zich, na overleg met prof. dr. G. H. B. Tennissen, docent aan de veeartse- j nijkundige hogeschool te Utrecht, schrif-; telijk. tot de dierenartsen op Nederlands; Nieuw-Guinea gewend met het verzoek maatregelen te treffen ten gunste van j de huisdieren van de vertrekkende land- genoten. Mochten de daaraan verbonden onkos ten niet door de eigenaars of het gou vernement gedragen, kunnen worden, dan verklaart het bestuur zich bereid na overleg in die kosten bij te dragen, bijvoorbeeld voor wat betreft de huis vesting ih Nederland Een afschrift van het schrijven is gezonden aan gouverneur Platteel. Sowjetskaja Roessia meldde gisteren dat zes personen in Stawropol, Neder- Kaukasus, ter dood zijn veroordeeld wegens misdaden begaan tijdens de Duitse bezetting. Zij zouden 19 jaar 'ang onder valse namen hebben geleefd, maar „staat&veiligheidsorganen en de one bevolking hebben hen ontma»- «•won ;pj}je<n *f3Cf »p jsao 'puej sjsq jsq j3/io ruaqvzquvq )]jy V-X'W kunnen vertellen, omdat dit nieuws hem door middel van persbureaus reeds was vooruLtgeijld. Hjj bevestigde dat er overeenstemming is bereikt op essentiële punten. Met na me is er een uitvoerige regeling getrof fen voor het zelfbeschikkingsrecht. Dit is. aldus de heer Van Roijen In een over eenkomst met Indonesië over Nieuw- Gulnea een punt, dat van Nederlandse zijde altijd als het meest belangrijke is beschouwd. Naar onze mening geeft een regeling waarover de delegaties thans overeenstemming bereikten, waar borgen aan de Papoea-bevolking voor een zinvolle uitspraak over haar toekomst. Het betreft hier een voorlopig akkoord en ik geloof wel, dat er op de belang rijkste punten een aanvaardbare oplos sing is verkregen. Maar natuurlijk moet de regering het nog goedkeuren en dan is het laatste woord aan het parlement. Op een vraag van een der journalisten antwoordde dr. Van Roijen dat minister Soebandrio zal trachten er president Soekarno van te overtuigen dat datgene, wat de delegaties tot nu toe hebben be reikt, voor Indonesië aanvaardbaar is. Op een andere vraag, hoe de heer Van Roijen de toekomstige betrekkingen tus sen Nederland en Indonesië ziet luidde het antwoord: „Ik ben ervan overtuigd, dat liet op den duur tussen Nederland en Indonesië zal komen tot goede en hartelijke betrekkingen, al kan ik na tuurlijk niet zeggen of dit in een nabije toekomst het geval zal zijn door een akkoord over Nieuw-Guinea. Ik heb uiteraard niet in de kristal bol gekeken." Zoals gemeld, zal de heer Van Roijen naar verwachting morgen verslag uit brengen aan de ministerraad, Winterbottom heeft zijn baan als ma nager van het Engelse nationale voetbal elftal er aan gegeven. Hij heeft deze po sitie 16 jaar ingenomen. Hij verlaat het voetbal en wordt secretaris van de cen trale raad voor physleke ontspanning. Deze raad houdt zich bezig met de ont wikkeling van alle soorten sport en spel, bulten en binnen. Zijn silhouet is opgebouwd uit een kort lijfje, waarbij de buste niet is weggewerkt, smalle schouders, lange smalle mouwen, een duidelijk aange geven maar niet strakke taille (iets verhoogd) en een ietwat stijf uitstaan de klokrok, die tot 45 cm van de grond reikt. De tailleurs hebben ook deze silhouet. De mantels zijn ongeveer driekwart en Volgen precies de lijn van de rok, waardoor het dikwijls moeilijk te onder scheiden is waar de mantel eindigt en de rok begint. Dit temeer, daar even boven de rokzoom en even onder de man- telzoom op de rok een smalle garne ring rondom is aangebracht, een ,,trom- pe-d'oeil", of wel gezichtsbedrog, zo al! Desses het noemt. Merkwaardig, waren de tailleurs be staande uit bolero en japon, maar door dat jasje en japon precies dezelfde lijn hebben en de garnering zich herhaalt, denkt men een lange mantel te zien. Zo was er een bolero met opstaand nerts kraagje en steeds breder wordende rand jes nerts opzij van de japon tot de zoom. die geheel van nerts was. Veel kraagjes staan op en hebben rondge- sneden punten als waren het bloembla den. Bij andere tailleurs wordt een strak zittende marinlère gedragen, die prés au coenr heet, wat heel toepasselijk is. Nog een voorbeeld: een witte ja pon met lang lijfje, Halverwege op de heup een randje witte franje, het jasje eindigde eveneens in een rand witte franje, die precies tot de japon- franjerand reikte. De meeste japonnen hebben dezelfde silhouet. Het lijfje reikt tot hoog tegen de hals en heeft ook aan de achterzijde een zeer bescheiden decolleté. Er wer den strak om de hals zwart fluwelen lin ten bijgedragen, waaraan een hanger of een parelgamituur gehecht was. - De hoedjes waren kleine pilledoosjes van nerts, die ver naar voren werden gedragen en die aan de achterzijde staartjes over de coiffure laten hangen. De kleuren in deze collectie waren: rood, paars, rose-paars, blauw, bruin, beige en zwart. Werkelijk een nieuw en geheel eigen modebeeld, zoals er nog niet te voor schijn was gekomen in de gehele reeks van shows, die we tot dusver hebben af gewerkt. Yves St. Laurent mag dan uit het huis Dior verdwenen zijn, in eigen huis én in Parijs neemt hij een plaats van betekenis in. Hoewel nog zeer jong, 25 jaar, lijkt hij een man van tradities te zijn. Tradities die hij overneemt en tradities welke hij zelf opbouwt. Zo is het in zijn salons traditie ge worden, zoals eens bij Dior, dat „de meester" na elke show omhelzingen, glimlachjes en tranen van ontroering in ontvangst heeft te nemen van «en, elkaar op de tenen trappende, elegante schare vrouwen van middelbare leeftijd. En dat na twee en een half uur dicht opeen gepakt te hebben gezeten om de honderdelf modellen, die elkaar lang zaam opvolgden, te bekijken. Er waren journalisten, die het te veel werd en weg wilden gaan» maar dat werd haar verboden. Maar Yves St, Laurent schijnt., .neg een traditie te willen vestigen en wel die om een eigen stijl in zijn collectie te leggen, zoals bijvoorbeeld Chanel en Bai.-encia.ga ieder op zijn eigen wijze hebben gedaan. Niet elk seizo.en wille keurige veranderingen, maar een sil houet dat herkenbaar is. Bij Yves St. Laurent is dat slank, dit keer verkregen door smalle rokken en tunleklljn. De rokken zijn bij hem al tijd kort, nauwelijks de knie bedekkend. Smalle schouders en lange nauwe mou wen. Vele tailleurs hadden losse panden en crêpe blouse. Nienw is de „boeren- blonse" van grijs flanel. Bij de cocktailjapohnen komen er al lerlei fantasieën. Ze zijn druk versierd met pailletten of struisveren. Maar hier bij trokken de kapsels meer de aan dacht dan de japonnen. Ze waren ge maakt door Alexandre, die er vreemde hoge bouwsels van maakte. Veren, tule en bijoux worden in de- coiffure gestoken, zodat ze lijken op een fontein, een krop sla of «en tafel bel. Kortom, op alles behalve op een normale haardracht. We kunnen ons af vragen of Alexandre, die naar verluidt zijn memoires aan het schrijven is, de ze kapseis nog eens als historie zal vermeiden. Verheugd is men bepaald niet op Nieuw-Guinea, Marcus Kaislepo, vfce- voorziiter van de Nieuw-Gulnea-Raad ®rg boos en pleitte voor een „avond klok voor alle Indonesische inwoners van het land en het concentreren van dreigdeeg«Mai0ea^-vrijwilligers in de be- Vandaag zou Kaisiepo zijn voorstellen verder toelichten. Hij zei: „Als het gou vernement dit niet accepteert, zijn we gedwongen, het recht in eigen hand te nemen," Ook andere leden van de raad toonden zich teleurgesteld over het feit, dat Nieuw-Guinea nu toch nog vrij snel aan Indonesië zal worden overgedragen. De Nederlanders zijn over het algemeen bi ij, dat er nu, een eind aan de onzeker heid komt. Intussen heeft de heer Nlcolaas Jouwe, een andere vice-voorzitter van de Nieuw- Guinea-Raad, op Schiphol het fabeltje uit de wereld geholpen, dat hij van plan zou zijn, een regering in ballingschap te vormen, als Nieuw-Guinea aan Indo nesië wordt overgedragen. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat een der ochtendbladen hem woorden in de mond heeft gelegd, die op het tegendeel neerkomen. Toen men hem vertelde, dat de oud-voorzitter van de Parnai, Wajoi (die na een bezoek aan Indonesië een van de paladijnen van Soekarno is ge worden) Jouwe verdacht van,plannen om een regering in ballingschap te vormen, antwoordde deze: „Dat is iets nieuws voor mij. Misschien' dat enkele jonge Papoea's in Nederland die mening zijn toegedaan, maar ik geloof niet, dat ik van een tegenregering deel zal uit maken," Jouwe vertrok naar New York met de heer Tanggahma om zich bij de Nederlandse delegatie bij de V.N. te voegen. Vermeiden we nog, dat Kennedy zich op zijn wekelijkse persconferentie nog even met Nieuw-Guinea iheeft bezigge houden. Hij had echter niets nieuws te vertellen Nieuw is wel, dat een groep Amerikaanse economen de president een vijfjarenplan voor Indonesië heeft aan geboden tot een bedrag van 390 miljoen dollar, waarvan de V.S. 235 miljoen zouden moeten leveren. Op zijn pers conferentie sprak Kennedy over Irian Barat, de Indonesische naam voor Nieuw» Guinea

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1