Zomertentopnstellingen met visie op het leven aK mÊÊvi&Mb i Schiedam wacht reeks vakantie-evenementen BURGERLIJKE STAND Strijdlust in Oranjepark: kinderspelen geslaagd caap[u Amateur ensemble s „paradeerden 1 Schiedams Museum een bezoek waard Van reëel via naar grotesk fantastisch Orkanen van applaus in Stadsgehoorzaal. Festival met wisselende prestaties Gasfles in brand en weer gedoofd Dierenkijk" wordt uniek geheel 186 Vlaardingertjes in actie ZETHAMETAn.v. lil TC W ïm>' VLAARDINGEN Chevrolet Corvair - Chevy II Nova Buick-Compact Piefersen en Co's as DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1962 Staalkaart Politiek (Advertentie) èr'/C-' lri) O'i f era dagelijks Nieuw-Babylon ft Naar een studiegroep ,5Oud-Vlaardingen .(Advertentie) EUROMAST k SPI DO idorpL Ansa Hui L14A Winnaars (Advertentie) (Advertentie) Medische dienst AGENDA VOOR VLAARDINGEN Vandaag en morgen era maandag en dagelijks Ttvaalf prijzen Supporters =3»- Buick (Van een onzer redacteuren TJET STEDELIJK MUSEUM Schiedam, gevestigd in het voor malig St. Jacobs Gasthuis aan de Hoogstraatneemt ook deze zomer een bijzondere -plaats in met drie ten toonstellingen. Drie exposities, die elk voor zich een bepaalde uisie op het leven vertegenwoordigen. Het is op nieuw de verdienste van conservator Pierre L. A. Janssen dat dit museum hiermee jopmerkelijk voor de dag komt Maar ondanks de bekendheid, die Pierre Janssen door de tv bij brede lagen van ons volk verkreeg, slaagt hij er niet in de massa naar het museum te trekken, dat hij door zijn voortvarend en vooruitstrevend optreden nu al jaren lang in de aan dacht brengt. Het lijkt ons dat dit niet aan de con servator (wiens vertrek aan het eind van dit jaar een verlies voor Schie dam betekent) ligt, maar aan. het feit dat de Nederlanders hu eenmaal niet erg geneigd zijn de drempels van de museumdeuren te doen verslijten. Dat mag dan zo zijn, maar het blijft jammer, want de drie exposities zijn elk voor zich opmerkelijk. De lijn, die door het geheel loopt is dat ook: van het reële, via het groteske naar het fantastische, zo zoudenwe die lijn willen aangeven. HET MENSELIJK GEZICHT van Europa" is de naam van de foto expositie, die twee zalen vult.Hit alle hoeken van ons- werelddeel werden daartoe opnamen verzameld. Een keu ze uit het werk van vele fotografen, die hun ogen goed de kost gaven. Reële waarneming dus, een soort waarneming, waarvan de zwart-witte resultaten vaak zeer boeiend zijn en die iedereen aan spreken. Men denke maar eens aan de expo sitie „The Family of Man", die jaren geleden in Nederland was te zien en waarvan een hoek werd uitgegeven, dat graag werd gekocht en veel werd doorgebladerd. „Het menselijk gezicht van Europa" is een staal kaart van het leven der familie van het langzaam integrerende Europa. Grote en kleine mensen, mannen en vrouwen, kleine en grote kinderen in allerlei actie ook al doen ze niets ogenschijnlijk passeren in deze za len het oog van een belangstellend op merker. Opnieuw verrast het hoeveel schoonheid de mens in al zijn doen en laten oplevert, of het nu een zigeuner vrouw is dan wel een mijnwerker, een baby of een arm oud vrouwtje. Het feit dat de geschapen mens een wezen is met vele geheimen wordt hier nog eens bevestigd. POLITIEKE GEZICHT van Euro pa, dat zou men als motto mee TjE entree der fototentoonstel ling „Het menselijk gezicht van Europa" in Schiedams Ste delijk Museum. fieri* de Vijfdelaan 134 Tel. 8210 Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 86382 b.g.g. teL 115583 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aange legenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleldastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588), Apotheek: Jansen, Swammerdamsin- gel, hh. Van Musseheribroekstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64686; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonstellin- *en, „Het menselijk gezicht van Euro- Pa" (foto's); Constant Nieuwenhuys „Nieuw Babyion"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.) kunnen geven aan de expositie van cartoons, waarmee, tekenaar Opland een zaal vulde. De nog jeugdige Rob Woud (zo heet de2e' cartoonist in wer kelijkheid) verwierf vermaardheid met zijn geestesprodukten in bladen als de Volkskrant en. de" Groene Amsterdam mer. Zijn oorspronkelijke visie, zijn mar kante stijl deden hem school maken, maar toch blijft elk van zijn tekenin gen voor de liefhebbers een gebeurte nis apart. Adenauer en De GauHe spelen de eerste violen in het politieke concert van Europa (al of niet der vaderlan- "ÏPLAND'S „Staatsiezaal van Europa" in het Stedelijk Museum van Schiedam, waar drie zomerexposities tot 3 sep tember te zien zijn. den...), ze doen dat natuurlijk ook in deze zaal. -De aangezichten der beide staatslieden leveren gelukkig voor alle cartoonisten dankbare aan knopingspunten op. Zo vormt Opland het hoofd van de Duitse bondskanse lier om tot een onverzettelijke Zes hoek. waar het „Deutsch-militare' duimendik bovenop ligt. De redder van Frankrijk heeft een forse neus, die bij Opland hoe langer hoe groter wordt, zodat uiteindelijk slechts die neus opvalt, benevens de rijzige gestalte van de president. Mi nister Luns ontsnapte natuurlijk even min aan de vervormende tekenstift van Opland. Caricaturen in optima forma zijn deze knappe tekeningtin, die het menselijk zwakke in de politicus op gro teske wijze blootleggen. CONSTANT NIEUWENHUYS vertolkt *-* in de vierde zaal zijn visie op de stad der toekomst, die van het geauto matiseerde tijdperk, waarin de mens het definitief van de natuur heeft ge wonnen, waarin hij zijn wereld zelf schept. „Nieuw-Babylon" is een pro jectie van de woonplaatsen (lees: speel plaatsen) der mensen van een tijd, waarin het accent der menselijke be drijvigheid niet langer zal vallen op nuttige arbeid, maar op de creatieve potentie, op het vermogen tot spelen. Een stad, die variabel is, gebouwd uit open, overdekte ruimten, die men naar behoefte kan wijzigen. Ruimten boven de begane grond, zonder snel verkeer, in een onbepaalde hoeveel heid en waarvan de bevolking vlottend is, omdat de mens, die niet meer hoeft te produceren, heer en mees ter over zijn tijd is en dus een zwer vend leven leidt. Zo ziet Nieuwenhuys de massa-cultuur van de toekomst; „de creatie van het leven zelf, van de mens en zijn sa menleving. Het leven wordt een avon tuurlijke reis, waarin per etmaal en per vierkante kilometer meer ge beurt dan vroeger in een geheel men senleven. De stad is daarbij een speel tuig, dat geschikt is aan iedere situa tie aangepast te worden." In tastbare vormen (plattegronden, maquettes, foto's) uitgedrukt ziet deze visie er' merkwaardig, hoewel niet ge heel onwezenlijk, monotoon uit. Maar hebben vele nieuwe stadsdelen niet reeds dezelfde monotonie? Nieuwenhuys zoekt het in een grillig ritme van on bepaaldheid. dat zich niet in uitbrei dingsplannen laat vangen. Fantastisch is deze projectie inderdaad, maar het bezien en overdenken waard. Wie zal zeggen of niet veel van deze nu vreemde concepties over een eeuw- normaal zijn? - Z. tAt-tó'Sf'V". (Van een onzer verslaggevers) Bij de Erven Lucas Bols in Schiedam is donderdagmiddag tijdens laswerkzaam- heden aan een stoomketel een gasfles (zuurstof) in brand gevlogen, De fle3 heeft zich zelf geblust zodat de brandweer geen dienst behoefde te doen. Nog voordat de dertigjarige monteur M. J. de H. aan de werkzaamheden kon beginnen, schoot plotseling een steekvlam van de spanningmeter. De heer De H. kreeg een brandwond aan de linkerhand. Vermoedelijk heeft de zuurstof het wat vettige ventiel van de fles doen ontbran den. De schade bedroeg 150. (Van een onzer verslaggevers) De afdeling Vlaardlngen van de Ne derlandse Vereniging „De Verzamelaar", die maandagavond vanaf 19.15 uur weer ruilbeurs houdt in Zaal Keyzer (Land- straat 15), overweegt de oprichting van. een Studie- en Documentatiegroep „Oud Vlaardingen". "Wie hiervoor interesse heeft kan zich opgeven bij de secretaris, de heer A. Verboon Jzn, Burg. Pruissingel 138a. Evenals vorig jaar ligt het ook nu weer in de bedoeling in -de herfst een tentoon stelling van verzamelmateriaai te hou den. Ook hierover verstrekt de secre taris gaarne alle gewenste inlichtingen. DIERGAARDE BLIJDORP BLIJUOUf 'Om er eens echt "jBK/A, uit te zijn Telefoon 82965 .Fantastisch uitzicht op stad en haven Telefoon 125557 Ha venrond vaart Deltawerken Willeinsplt'in i Tbiefoon 1 35400 In Schiedam zijn de volgende ge vonden voorwerpen te bevragen bij het hoofdbureau van politie tussen 9 en 12 en tussen 14 en 18 uur: paar kaplaarzen, plastic babymaridje en een schepnet. Te bevragen bij de vinders: plastic bal, P. v. d. Sluis, Pa rallelweg 140; speelgoedbeer. Peters. Vlaardingerdijk 207a; zak met ge reedschap, Prein, Oosterstraat 85; bruine portemonne met inhoud, Im merzeel, Bilderdijkstraat 20a, uit kin dertasje, Ottens, Donker Curtius- straat S3; dameshril B. Roeters, Pa rallelweg 200; herenbril, Kantoor Am- sterdamsche Bank, G. Verboonstraat, zonnebril. Postkantoor. Mgr. Nolens- laan 416; 2 damesblouses, Pluijmers, Maasdijk 12Sb; zwarte regenpijpen, Deutz, De Pintostraat 19, Rotterdam; Schiebroek; rood netje met kleding stukken, Van Dongen, Van Marum- straat 8; kinderkaplaarsje, Mellegers, Van Oldenbarneveltstraat 57. VLAARDINGEN". Geboren: Jaapje, d v L Verhagen en J S van Willigen, Emmastraat 53. Hoyte Alexander, z v J R Veder en A B Akkersdijk, Merellaan 100. Maria Helena, d M Borsboom en W Muis, Floreslaan 35. Getrouwd: Dirk van Toor 27 j ên Maria Johanna Lussing 28 j, VLAARDINGEN Getrouwd: Christoffel Mout, 25 en Cornelia Joahanna £Maarre\*eld, 20. Geboren: Cornelia Jacoba, d v C Verheij en N- M van der Linden, Stationsstr 44; Ma ria Ludwina Catharina, d v P GriJ cnMPL van Rooij-en, Floris de Vijfdelaan 62. MEDISCHE DIENST Sc hied aan: J, Mokken storm, Van Ruysdael- laan 52b, tel. 64098; W. H. F. Meijer, Swam- merdamsingel 43, tel. 59596; W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 4G, tel, 67590. MAASSLUIS. Geboren: Judith Elisabeth, d v H R Sterk en C C Hendrik. Peter Ben jamin Albertus, z v W G de Kleijn en W C H van der Starre. Franciscus Antonius, z v F A Verburgge en G L E Vorstenbos. Maria, d v A C van Vliet en C H Hilverding. Annet Maria, d v J de Bruijne en M Lakerveld. Adriana Cornelia, d v W van Oudenaarden en C A Pieterse. Julline Trude Colette, d v L Uleman en H Collet. Astrid Louise, d v D Wijnhorst en K H Western. Ondertrouwd: R J van der Honing te Rot terdam en A Smit te Maassluis. Getrouwd; D van Toor en J P Moerman.' K Rijpsma en M van Es. E J Tommel en C A van Es. G P Kerkhof en R Lagraauw. Overleden: Flora Sophia van der Lee, oud 86 j. ongehuwd. MAASLAND. Geboren: Hans Maarten, v H R H Vink en M Bruinsma, Diepenburch- straat 10. Anna Jorina, d v L H de Nie en E Flinterman, Huis te Veldelaan 64. Marinus Pieter, z v P M Kalkman en M Dijkshoorn, Westgaag 86. Ondertrouwd: G H A AUöemade 29 j en Ch Gelauff 21 j. Getrouwd: C M HiBenaar 24 j en M Th Croin 22 j. HOEK VAN HOLLAND. geboren: Jacob, z v P van Beusichem en JJvd Meer. Getrouwd; A Hollemans 21 j en D Ver- wey23 j. SCHIEDAM. Geboren: Wilhehnina C. d v A G Barzilaij en C G Vijgeboom: Ed win, z v J M van der Schuit en L Wisse; Marc, z v B Demmink en J Polman; Ar- noldus J, z v A J M van de Veerdonk en R J Ros; Freddy, z v B M Dijkshoornen H de Hooge. Ondertrouwd: C M de Borst, 22 j en A C J Kostense, 24 y, F van Brederode, 26 j en W Speijer, 19 j; J Keinsbroek 24 j en F C Jaspers, 23 j; J J Hennpvanger, 30 j en J Krommenhoek, 28 j; J M Pörtzgen* 26 J en M J P Baard, 21 j; G Schilten, 39 j en. M H E Kramer. 39 j; H J Suttorp, 25 j en H P van Dijk. 23 i; C Verdonk, 27 j en C M van der Kooii, 25 j. Getrouwd: A B Klepke, 21 j en M J de Boed, 21 j; F A M Rombouts, 23 j en I C M van Hooijdonk, 21 j; H J L Janse,'28 J en A H M Ham. 23 j; A Top, 30 j en J M E Droge. 28 j; CL Speelmeijer, 26 j en M A L Maagdenberg, 24 j; A Daska- lakis, 33 j en W E van Gogh. 21 j; A van de Vorle, 24 j en M A Touw. 18 j; J Geurts, 29 j en J K Mol, 19 j; A Boon, 20 j eh H Mulder 23 j; C van Wageningen, 25 j en J Briel, 21 j; B C van de Beek, 25 j en W van Geijl, 22 j; A van de Graaf. 24 j en M Wijzenbroek. 21 j: J H A van den Haspel, 21 j en J M Hardeman. 19 j. (Van een onzer verslaggevers) T OKO-BURGEMEESTER H. Sabel Aj (burgemeester mr. J. W. Peek is met vakantie) zal donderdag 9 augustus om 21 uur in het Juliana- park te Schiedam het Vakantiefeest 1962 openen. Hij doet dat door de expositie „Dierenkijk" officieel open te stellen. „OBK" omlijst de plech tigheid. Die expositie „Dierenkijk" wordt dit maal de grote attractie van het Schiedamse Vakantiefeest. Het Julia- naparlc zal geheel als „dierentuin" worden ingericht, dat wil zeggen men zal er dieren en dierplastieken kun nen zien. Door bemiddeling van de Nederlandse Kunststichting kreeg de SG een aantal plastieken. Schiedamse kunstenaars vervaardigden fantasie dieren. Levende dieren zullen er zijn in de vorm van papegaaien en zang vogels in volières. Het wordt een uniek geheel, vooral 's avonds wanneer het licht der vele schijnwerpers voor fraaie effecten zal zorgen. Dan zal het Julianapark een De gemeenteraad van Vlaardingen heeft zonder enige discussie het voor stel van B. en W, aanvaard om aan de Stichting voor Christelijk Buitenge woon Lager Onderwijs voor Schiedam en Vlaardingen, gevestigd te Schiedam de gevraagde medewerking te verle nen voor de stichting van een in Vlaar dingen te bouwen school voor kinde ren met leer- en opvoedingsmoeilijk heden. (Van een onzer verslaggevers) Vrijdagmorgen van 9 tot half twaalf, hebben honderdzesentachtig jongens en meisjes van 5 tot en met 12 jaar elkaar fel bestreden tijdens de kinderspelen die irf het Oranjepark te Vlaardingen werden gehouden. We zagen de kinderen blokjesrapen, koekkappen, hindernislopen, zaklopen, eierlopen, was ophangen en ringste ken op de fiets. De organisatoren, de heren P. G. van Vliet, K, van Dongen en J. B. Huis man, hebhen het de kinderen niet ge makkelijk gemaakt. Het geheel was ge baseerd op handigheid en concentratie. Direct na de start was het de heer Van Vliet die per microfoon de deelnemers goede moed insprak. Zijn stem schal de de hele morgen over de speelweide en we mogen wel zeggen dat dit ae jongens en meisjes aanspoorde om tot betere resultaten te komen. Al gauw bleek dat er enkele deelnemers goed uitgeslapen waren. Op een vaak spectaculaire wijze wisten ze hpn con currenten te verslaan. Bij elk der onderdelen waren drie prij zen te behalen. Het waren fraaie prij zen die de jongelui met gejuich ontvin gen. De verliezers kregen als troost een versnapmee naar hu»s. Al nnet al was het een prima georganiseerd ge heel, waarin een goede sfeer viel te be speuren. De prijswinnaars zijn: Eierlopen voor meisjes van 5 en 8 jaar: Ie prijs Mar- ja Terhoeven; 2e prijs Helma Bijl; prijs Joke van der Ende. 3e Was ophan gen voor meisjes van 7 en 8 jaar: le prijs Marjan van Keuken; 2e prijs Nel- ieke Oosterberg; 3e prijs Diana Seek- les Ringsteken op de fiets voor meis jes van 9 en 10 jaar: le prijs Cobi Koleen: 2e prijs Cora de Man; 3e prijs Corri Bruinink. Ringsteken op de fiets voor meisjes van 11 en 12 jaar: le prijs" Jannie Hogendorp; 2e prijs Carla Plug- ge; 3e prijs Heieen van der Ende. Blok jesrapen voor jongens van 5 en 6 jaar: le prijs Tonny Kamerman, 2e prijs Piet Romeinse: 3e prijs Jaap van Keulen. Koekhappen voor jongens van 7 en 8 jaar: le prijs Roeland- Dusseldorf; 2e prijs Kees Verkuil; 3e prijs Maarten de Keiner. Hindernislopen voor jongens van 9 en 10 jaar: le prijs Jdhny de Graaf; 2e prijs Paul Goedenrond; 3e prijs Al fred Hozenmans. Zaklopen voor jongens van 11 en 12 jaar: le prijs Kiek Post- ma; 2e prijs Mich Schouten; 3e prijs Frans v. d. Krans. Yan het bestuur van het voormalig comité „Vlaardingen presenteert zich" is bij de Vlaardingse gemeenteraad een schrijven binnen gekomen met de mededeling dat van de verleende ga rantie voor de gehouden tentoonstelling geen gebruik behoeft te worden ge maakt. De heer D. Niemantsverdriet (C.H.) sprak naar aanleiding van dit schrijven enkele waarderende woorden aan het adres van het tentoonsteliings- comité, waarbij burgemeester mr. J. Heusdens zich volmondig aansloot. De sloop vande panden aan de Westhavenkade en Hoogstraat te Vlaardingen moet vóór 1 oktober a.s. voltooid zij'n omdat daarna het dijkli- chaam (Hoogstraat) niet meer mag worden aangetast. Onmiddellijk daar na zal begonnen worden met de aan leg van het (voorlopige) voetpad waarover wij reeds eerder uitvoerig hebben geschreven. Deze verbinding zal tegen het eind van het jaar tot stand zijn gekomen. Dit verklaarde wethouder T. de Bruijn donderdag avond desgevraagd in de vergadering van de Vlaardingse gemeenteraad. VLAARDINGEN: Hervormde Gemeente, Gro-dienst, 18.45 openluchtprecSietog Gerrit Ver- boomstraat em 19.30 verlosstngssamenkomst 0.1.V. brig. K. Wieringa en maj. R. Reitsma. Vrije Chr. Geref. Gemeente: 10 en 16 ds. 1. J. IJsselsteto. Oud-Ge ref. Gemeente: 10 en 17 Dienst. Ond'Katholieke Kerk: 9 H. Mis. Baptistengemeente: 19 Irene ds. R. Reüing. Evangelisch Lutherse Gemeente: 10 ds E. A. Bos. Schiedam. 'Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 en 16.30 ds. Th. Hoff. Voorthuizsji. Gerei kerk: Oosterkerk 10 ds. H. Harten eins, 17 ds G. Meijster. Ketbel ..De Ark" 9.30 drs. A. Elshout, 14.30 ds K. J. Sehaafs- ma, Kantine, Burg. Homierlage Grethetaaa 159 10 ds W. A. Krijger, 17 drs. A. Elshout, De Goede Haven, 10 ds A. C, v. Beek, 17 ds W. A. Krijger. Juliamakerk, 10 ds C. Meijster. 17 ds A. C. van Beek. Herv. Gem.: Grote Kerk 10 ds "W. A. Zey- ner, 17 mej, ds. E. -A. Bos. Betbelkerk. 10 ds A. Hoffman, -19 ds W. S. Bakker. Opstan- dlngskerk 10 ds C. v, d. Steen, 19 ds. A, Bofftnan. Vrèdesfcerk, 9 em 10.45 prof. dr. W. C, Uanik, -18 ds C. v. d. Steen. Chr. Geref. 'Kerk: 10.30 ds M. W. Nieu- wenhuyze en 07.30 idem. Herv. Geref. evang. gebouw Irene, 10 da G. Veldjesgraaf, 17 (Grote Kerk) ds G. Veldjesgraaf. te Kerk, 10 kandidaat F C M Eoodenburg, 17 ds K Ooms, (Leerdam): Rehobothkerk, 9 (jeugddienst) en 10.30 ds J J Trouw. (Albïasserdam) ..a ds K Ooms; Bethel- keik. 10 ds H S Wassink, (Hoek van Hol land), 19 ds D Noordmans: Immanuelkerk 10 dhr J van Lambalgen, 19 ds B Baks (Ca- pelle a d IJssel); Nieuwe Kerk, 10 dhr a v Zetten, 17 ds D Noordmans: Westwijkkapel 10 ds K Ooms. Gereformeerde Kerk, Oos terkerk. 10 ds W P H Pouwels (Nunspeet), 17 ds Th Swen; Emauskerk, 9 en 10.30 dr F L Bos. 17 drs J van der,Horst. (Rand wijk): Pniëlkerk, 9 en 10.30 ds Th Swen. 17 ds W P H Pouwels; Maranathakerk 10 drs J van der Horst, 17 ds.H Zandbergen. Christ Geref kerk, Kerk Emmastraat 10 en 16 ds P Dijkstra, (emer.pred Klundert); H de Cocksehool, Ph de Goedestraat, 10 dienst, 18 ds P Dijkstra, Gereformeerde Gemeente. Kerk Westnieuwland 10 en 17 ds L Huisman. Christ Geref Gemeente, Dijksteeg 6, 10 en 17 da K van Twillert. Overige kerkgenootschappengeen opgaven ontvangen. MAASSLUIS: Ned Herv kerk Grote kerk 10 ds D Smids (Schiedam) doopsbed. 19 ds VogeL Herv Rusthuis 10 ds Vogel Jeugd- en Kinderkerk: Sursum Corda 10 uur L v d Pol, Cat lokaal Grote kerk 10 uur mevr Beekman; Gen de Wetstraat 10 uur M C Alers. Ned Pret Bond. 10.15 ds J P Hulst- bos, van Sassenhelm. Geref Kerk (vrijge maakt) 8.30 en 14.30 uur ds C Vonk (Schie dam) Chr Geref kerk 9.30 uur leesdienst. 14.45 ds 3 C van Rhvenswaay (Schevenin- gen). Geref Kerk Immanuelkerk 9.30 ds C Mak 16.30 ds E J Dtiursema. Maranatha kerk 9.30 ds E J Duursema; 16.30 uur ds C Mak. MAASLAND: Ned lierv kerk 10 Hoogendam (Vlaardingen) 19 ds van Gorïum ('s-Gra- venzanden) Geref kerk U en 19 ds C v d Vaart (OldenzaaD- HOEK VAN HOLLAND: Herv kerk 10 ds N Luyendijk (Zeist). 19 ds J A Talma (Rotter dam) Geref kerk 10 en 19 ds A Bakker, (Hemelum). Herv Evang 14.30 kand Veld jesgraaf (Ede), Vrijz Herv 19 ds J Zuurdeeg (Wassenaar). SCHIEDAM: Leger des Hells: 10 helüglngs- soort sprookjestuin zijn, die zonder twijfel bezoekers tot aft de verre om trek naar Schiedam zal doen komen. Had Vlaardingen vorig jaar zijn „Droomland", nu komt Schiedam met „Dierenkijk" uitstekend voor de dag. Het Julianapark is tot 9 september open yan 14—18 en 26—23 aar. Tot en met zaterdag 18 augustus is er verder een reeks van evenementen in Schiedam, waarvan wij noemen: Vrijdag 10 augustus: Korenconcert in de Grote Kerk. Het Koninklijk man nenkoor „Orpheus", het Koninklijk Rotte's Mannenkoor en het Koninklijk Mannenkoor „De Haghesangers", het geheel onder leiding van Jos Vranken jr. Op het programma van dit con cert, dat om 20 uur begint, staan o.a. O Bone Jesu, Domine Salvara Fac en Credo van Loots. Zaterdag 11 augastus: In de Plantage gaat een sterk veld aan profrenners om 14 uur van start voor de langza merhand vermaarde internationale ronde van Schiedam. Dinsdag 14 angustus: In het Passage- theater (20 uur) brengt de Hoofdstad Operette „Das Dreimaderlhaus" van Franz Schubert Woensdag 15 augustus: In het Passage Theater (20 uur) brengen de caba retiers Rudi Carrell en Johnny Kraaijkamp een programma onder het motto „Twee shows, één geldt" Donderdag 16 augustus: Optreden van het „Ballet Russe" onder leiding van Irma Grjebina .met muziek, zang en dans van Oost-Europa. Vrijdag 17 augustus: Nog een cabaret programma, nu van het Haags Stu dentencabaret, dat reeds faam ver wierf met het bont geheel onder de naam „Met huid en Hagenaar" (20 uur). Gedurende het weekeinde zullen de volgen de artsen in spoedgevallen dienst doen: Vlaardingen: W H Karreman. Joh Wester- weelstraat 54. tel 5615; H S Mulder, Hoflaan 31, tel 2203. Maassluis: B D Elsman, Haven 40, tel 2109. Hoek van Holland: H J Fokkens Herwich. weg 210. tel 566, Zondagsdienst veearts: voor Maasland en Vlaardingen P H Kleinjan Pr Irenelaan, Maasland, [verf van de vakman "DE KROON" Ecndrachtstr. 29 - Tei. 2755 "'T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tei. 41 S3 "DE GOEDE HOEK" n.v. Fioris de Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 JpEN Stadsgehoorzaalpodium vol: alle deelnemers aan het Vlaardingse amateurfestifal, dat vrijdagavond be gon. VLAARDINGESN"Hoflaan, fe{j brand weerkazerne, Afmars Amateur-Drum- band-concours, 15.30 (aantreden voor de keuring: 1320); Betbelkerk, Avond gebed, 1930; Stadsgehoorzaal, Film „Doctor in the house", 20; Schletiokaal Emmastraat, Slotwedstrijden, 15 tot 18, daarna prijsuitreiking. MAASSLUIS: Markt, Maassl. v. Chr., OpenL bijeenk., spr. J. v. Lambalgen, medew. koperkwartet, 19.30. HOEK VAN HOLLAND:. Sportterrein, Voetbalwedstr. Sparta—Westland t b. v. poliofonds, 18.30, VLAARDINGEN: Rehobothkerk, BilU- tonlaan, Jeugddienst, ds. J. J. Trouw, 9. VLAARDINGEN: Poppenkastvoorstel lingen, Messchaertplein, 9.30; Prof Tel- dersstraat, 11, Plein Bothastraat, 14, Van der Duijn van Maasdamlaan, 15.30; Feestplein, Broekweg, Afmars Lampion- optocht, 21. Zaai Keyzer, Landstraat 15, Ruilbeurs „De Verzamelaar", 19.15. (Van een onzer verslaggevers) CTAMPVOL was de Vlaardingse Sads- gehoorzaal tijdens de jaarlijkse grote „paradeavond" van amateuren sembles en dat betekent, dat ruim ze venhonderd (hoofdzakelijk jeugdige) bezoekers ongeveer drie aren lang hebben gekeken en geluisterd naar ruim veertig deelnemers (sters) aan dit festival. Een festival dat een be grip is geworden in Vlaardingen. Daarom was de zaai dan ook reeds dagen tevoren uitverkocht. Niet minder dan achttien groepen verschenen voor het Gehoorzaalvoet- hcht nadat deze in de voorselectie tot de besten behoorden. Ongetwijfeld hebben allen hun uiterste best gedaan om een behoorlijk aamtal punten bij elkaar te „spelen", „zingen", of door „gebaren" te maken. Toch was de stemming niet zo als in vorige jaren toen het publiek veel uitbundiger rea geerde op de manieren waarop de „musici" zich presenteerden. De bedrijfsleider van het Kolpabad, de heer J. Traas, die ook dit jaar weer de organisatie had, zei dat de presta ties ieder jaar beter zijn geworden, maar daaraan moeten wij toch twijfe len. Hoe het ook zij, aan applaus heeft het stellig niet ontbroken en geslaagd was de eerste avond daarom zeker. Er zijn twaalf prijzen te verdelen, die variëren tot bedragen van 10 tot 50, maar daarop moet gewacht worden tot vrijdag 10 augustus de finale wordt ge houden. De jury bestaat uit de Rotter damse artiest. Art Boogaard en de bei de natuurkundige studenten- uit Delft, Frans de Graaf' en Karei Kleyn, die het „moderne" gedeelte voor hun rekening nemen. Ook is er een klassieke jury die bestaat uit de bedrijfsleidster van de Stadsgehoorzaal, mej. R. Keyzer; de organist-pianist Gijs Kluin uit Delft en de heer Louis van Zanten, van de sec tie muziek van het Vakantiecomité, Vier Vlaardingse jongens die zich „The Tremble Tones" noemden open den het festival van de teenagers met veel herrie, dit vanwege de elektri sche gitaren, die echter veel te hard in gesteld waren om een goed effect te kunnen opbrengen. Niettemin was het applaus vrij stevig. Beter bracht dit viertal het er af tijdens hun bege leiding van de zangsoiist John Mar tin, die echter op zijn beurt ietwat te leurstelde omdat zijn stem niet overal doorklonk in de zaal. De prestatie van de Schiedamse ac cordeonist Cees Boutestein iiet naar onze smaak niets te wensen over. In een razend tempo liet hij zijn vingers over de glanzende toetsen van zijn in strument glijden. Het applaus, dat hij kreeg loog er bepaald niet om. De Vlaar dingse Zusjes deden bun uiterste- best om er iets goeds van te maken, maar zij waren helaas te nerveus om een vol doende te krijgen. Aan durf ontbrak het hen persé niet. De zanger van de moderne songs. Jacques van der Hoek, bleek over een gave en beschaafde stem te beschikken, waarbij het jammer was, dat ook hij (evenals alle anderen) geen toegift mocht geven. „The Thunderbirds" met hun eigen gemaakte instrumenten I 1.500), vermochten niet zo te impone ren. Schor kwam het geluid uit de instal latie. die helaas niet „tip-top" in orde bleek te zijn. The Singing Girls, (een Vlaardings zangduo) vielen ook tegen, want alleen met gebaren presteert men niet veel. De Heenvlietse jodelaar, die zich zelf op de ukeluie begeleidde wist ook van showen, maar ook van jodelen. Het band je met de veelzeggende naam „The Strangers" bleek heel wat support-rs in de zaal te hebben, die wel van m-AJeme muziek hielden, al met ai wederom veel geluid en nog meer applaus. Er waren echter nog tal van ande re medewerkenden, die een gooi de den naar een der aantrekkelijke prij zen en dat waren: The Blue Berries, The Blue Stars, Jopie Linthout, het duo Jac en Fred, The Flying Arrows, de Rotterdamse Elvis Presley, Elly van Dijk en Joke Schippers, The Whi te Christels en The Rocking Jewels. Een programmaleider van een beken de grammofoonpiatenmaatschappij was aanwezig en heeft het gehele program ma opgenomen. De beste onder de deel nemers maakt kans om voor een audi tie te worden uitgenodigd, waarna de grammofoonplaat voot de rest van de business zorgt..,,, Kantoren JeugdvaksnUevreugd, Vis- bank, (teL 6666) en Vleeshallen Markt (tel. 8622), 8,3012.30 en 13 30—1630; Stadswaag, Markt, 10—12 en 14—1630; Grote Kerktoren, bezichtiging carillon enz., 14-17; Diverse autobustochten en rondvaarten (zie vakantiekrant); Visse- rftmuseum, Westhavenkade 45, 10-13.30 en 14-16.30. Bijkantoor „De Rotterdammer" -Vlaar dingen: Smalle Havenstraat IX voor red., adm. en adv.: tel. 6775 (b.g.g. voor red. 8619 b.g.g. 010-80037). Maassluis: Keider Raadhuis, Gemeen telijke Oudheidkamer. 1417. Klachten bezorging, Vlaardingen, F. Brongers, Boslaan 17. teL 3345. maan dag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. 's zaterdags, van 17 tot 18 uur. Apotheek: Delta, FL de Vijfdelaan 112, tel. 8888. Agenten: W. Hagenstein. Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Keijzer-van de Bie. P. C. Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17. teL 3345. Belangrijke telefoonnummers: Mei- dingspost, brand en ongevallen 444, G.G.D.-waarschuwing 5241. (Advertentie) OOK VOOR OCCASIONS MET VOUEDIGE G4RANTU AUTOMOBIELBEDRIJF 'N V NIEUWE BINNENWEG 71-77 ROTTERDAM TEL. 010 35290 iSl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1