Vis van 30 cm Vlaardingen... Jeugd-hengelconcours vangst was niet groot Dieven slaan vaak hun slag op Hoekse strand Steeds meer interesse voor havenrondvaarten ROTTERDAM Jongens en meisjes 100) schoten vijf dagen lang Groep jongens (11-15 jaar) pleegde 12 diefstallen Oud Maaslands huis moet weg Geen voorrang; drietal gewonden bij drie botsingen Concours voor drumbands viel sterk tegen mi Tal van ongevallen in weekeinde Deze week voor het laatst Dader inbraken gearresteerd Eindzege voor J. Nipius In garderobes en kleedkamers Jongen met geld} van baas op stap 1 Voetbal Sparta-De Hoek: blanke stand,' geld voor polio „Historie in witte kalk" niet meer te restaureren PRIJZEN~VAN FESTIVAL VOOR AMATEURS Gewond in wedstrijd Auto rijdt zeeman aan stand DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 6 AUGUSTUS 1962 Ongeduldig Prijsuitreiking D* koninklijke familie van de mas kerade-optocht kwam ook nu weer buitengewoon voor de dag. Ze kregen een eerste prijs bij de indi viduele deelnemers. De versierselen die ze bij hun kroning een week ervoor gehad hadden droegen ze ook nu heel trots. Teleurstelling Over tunnel AGENDA Vandaag... en morgen en dagelijks 1 Melkbus (Advertentie) Op het kruispunt Soendataan-Burg Pruissingel te Vlaardingen ontstond za terdagmorgen een aanrijding tussen een bestelauto en een wiclrijdster. De 41-jarige wiclrijdster A. v. d. B.-L. ver-1 leende geen voorrang aan de over de' Burg. Pruissingel rijdende bestelauto' waardoor een aanrijding volgde. De' vrouw moest met een hersenschudding en een hoofdwond naar het Algemeen Ziekenhuis worden overgebracht. Het Rijwiel werd evenats de bestelauto, be schadigd. Op de hoek van de Van Hogendorp- laan-Van Maanenstraat te Vlaardingen verleende een bromfietser zondagavond geen voorrang aan een personenauto. Een aanrijding was het gevolg. Hierbij werd de bromfietser, de 44-jarige bran der M. van M. aan de rechter hand en het linker been verwond. Het geen voorrang verlenen werd zon dagavond ook de oorzaak van een aan rijding tussen een scooter en een mo torrijwiel op de hoek Oosthavenkade- Eerste Van Leijden Gaelstraat te Vlaar dingen. De 24-jarige motorrijder J. A. H, uit Den Haag die over de Juliana- brug reed. en linksaf wilde, liet het ver keer komende uit de Eerste Van Leij den Gaelstraat niet voorgaan. Hierdoor ontstond een aanrijding met de 22-jari- ge scooterberijder J. A. K. uit Schie dam Deze kwam ten val en liep ver wondingen op aan linker arm en rech ter hand. (Van een onzer verslaggevers! De jury van het vrijdagavond in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal gehouden amateur-festival heeft de volgende pun tenwaardering aan de beste onder de deelnemers(sters) bekend gemaakt: (Van een onzer verslaggevers) -hmt. Desondanks £bbef WIM MULDER, 11 jaar oud en wo- nende te Vlaardingen, heeft za terdagmorgen tijdens het jeugdhen- gelconcours dat onder auspiciën, van de Vlaardingse Hengelaarsbond in £etJtader vaa de Vlaardingse vakan- t Nieuwland, vele mensen versteld t Nieuwland, vele mensen versteld doen staan door een vis te vangen van 30 cm lengte. Dit betekende te vens dat hij de grootste vis had ge vangen. De gelukkige Wim nam in totaal drie prijzen mee naar huis, twee medailles, respectievelijk voor zijn eindoverwinning en voor de grootste vis en daarnaast nog een eerste prijs, bestaande uit een vis stoeltje. Het concours dat onder prima weers omstandigheden plaatsvond, stond onder leidmg van de hoofdcontroleur, de heer M. Haddeman. Hij werd geassisteerd door twintig controleurs die verdeeld wa ren over twee vijvers. Aan het concours namen tweehonderd endrie meisjes en jongens van 5 tot en met 14 jaar deel. Er was dit jaar niet zoveel animo voor de wedstrijd als voorgaande jaren zo lieten de organi- rows (Schiedam) 149; 2. The Blue Ber- rjrs (Maassluis) 136: 3. The Tremble Tones (Vlaardingen» 127; 4. The Rock ing Jewels (Vlaardingen) 12514. Afdeling duo's: 1. The Blue Stars (Ylaardingem 127; 2. The White Chris- tels iMaassluisi 125; 3. Duo Jules en Fred iBolnes» 119. Afdeling solisten: 1. Jac. v. d. Hoek (Vlaardingen) 132; 2. Cees Boutestein (Schiedam» 125: 3. Jopie Linthout (Vlaardingen» 121. Al deze prijswinnaars zullen zater dagavond opnieuw in de Stadsgehoor zaal verschijnen als de finale zal wor den gehouden. Ook zullen dan enkele be roeps en semi-beroeps ensembles op- treden; o.a. de Vanodo's. het Vlaar dingse trio dat onlangs voor radio Ve ronica optrad. Aan het slot van deze avond zaL de penning van de Vlaardingse Gemeen schap worden uitgereikt. kunnen zien hoe de jongelui elkaar op een faire manier bestreden. De spanning was duidelijk aan hun gezichten af te lezen. Zo gauw er een vis aan de haak zat zagen we glunderende gezichten. De jongens en meisjes werden door ouders, familieleden en andere belang, stellenden Bink aangemoedigd. Dezer dagen is de 39-jarige Schledamse mevrouw H. Dost- hof-Stam, Van Heuven Goed hartstraat 90, op het overvolle middenbalkon van lijn 5 in Rot terdam bestolen. Een zakkenrol ler maakte haar 160 afhandig, zoals in enkele onzer edities ver meid. Mevrouw Oosthof, die met haar kinderen van een klein weduwenpensioentje moet rond komen, had dit geld in een por temonnee bij zich. Zij moest er de huur van een vakantiehuisje mee betalen Allerwegen blijkt men inmid dels begaan met de omstandig heden van mevrouw Oosthof. Dit bleek o.a. doordat lezers van op de girorekeningen van hun dagbladen bedragen overmaken krant. Op rekening 39639 ten na me van Dagblad „De Rotter dammer" werd reeds 10 bij- gescherven. Moge dit goede voorbeeld navolging vinden! De vangst was ditmaal niet groots, noewel er genoeg vis in de vijvers aan wezig is. Er zitten, zelfs karpers van twintig en vijfentwintig pond in. Voor elke vis die onder de maat werd ge vangen, kregen de jeugdige vissers een punt en voor de vissen boven de maai kregen zij vijf punten. Friese groep die tijdens het Vlaardingse jeitgddrumbandcon- ccntrs met de eerste prijs ging strij ken. (Vaa een onzer verslaggevers) Ook deze week zullen vanuit Vlaar dingen weer rondvaarten worden ge maakt met het m.s. „Oranjeplaat" en wel tot en met vrijdag. Meer dan duizend mensen hebben in de afge lopen week een prachtig bezoek ge- kracht aan de Rotterdamse havens alsmede aan het Botlekgebied. Om precies te zijn; er waren SIS volwassenen en 524 kinderen aan boord van het vaartuig, dus een ge middelde van 200 personen per dag. Zij allen hebben niet alleen kenms temen nemen van de bedrijvigheid, zoals die ten alle tijde heerst in de Rotterdamse havens, maar prettig was het. dat de kapitein tijdens de de Willem Ruys aan de kade gemeerd lag. Deze week echter niet meer. want zaterdagmiddag verliet dit schip de Nieuwe Waterweg voor een nieuwe gro te reis. Verscheidene vakantiegangers die een reis door de Maastunnel te Rotterdam hadden gemaakt, verplaat sten zich in de afgelopen week over dezelfde tunnel heen. De kapitein,, liet na afloop van de laatste rit van de eerste week weten, dat er dagelijks meer belangstelling is voor een vakantietooht onder het motto „De rivier op en naar de Rot terdamse havens". Dit betekent, dat iedereen zeer ingenomen is met dit uitstapje, en dit daarom verder ver telt aan vrienden en bekenden. Deze week echter worden de laatste rondvaarten gehouden en wie dus nog De jonge vissers konden vaak het ge duld niet opbrengen om de hengels even langer in het water te houden en ver speelden daardoor hun vis. Tussen het vissen door ontvingen zij van het va kantiecomité een heerlijke versnapering die geheel verkwikkend werkte. Om half twaalf klonk er trompetgeschal over het water en dat betekende het einde van de wedstrijd. De organisato ren moesten toen in een ijltempo de uitslag gaan bepalen. Om kwart over twaalf heerste er in de grote zaai van het Hollandiaan clubgebouw een gezellige stemming en er was een goede sfeer. De zaal was geheel gevuld met jeugdige vis sers. Op tafels lagen drieëntwintig prachtige prjzen uitgestald. Het wa ren bijna allemaal artikelen die men bij de hengelsport goed kan gebrui ken. Omstreeks half een had de beoorde lingscommissie de uitslag bepaald en kon er met de prijsuitreiking een aan vang worden genomen. Alvorens dit ge beurde sprak een lid van het vakantie comité enkele woorden van dank voor de wijze waarop het concours is geor ganiseerd. De voorzitter van de Vlaardingse Hengelaarsbond. de heer W. Coolen, had het genoegen de prijzen te mogen uitdelen. De prijswinnaars konden zelf hun keus bepalen. De organisatoren j kunnen terugzien op een zeer geslaagd concours. De eerste vijftien prijswinnaars zijn: le prijs W. Muider: 2e prijs E. an We zel: 3e prijs K. Vink: 4e prijs F. Stout: 5e prijs B. van der Vaart: 6e prijs J. Struys: 7e prijs W. Theyi: 8e prijs T. Verhoeks; 9e prijs W. Schuurman; 19e prijs W. Maurits: 11e prijs H. Snoek; 12e prijs P. van Veen; 13e prijs K. de Graaf; 14e prijs A. Schilder; 15e prijs M. Keijne. De ongeiukkigste visser. H. Klos, kreeg als troostprijs een gulden aange boden. die naam dan ook werkelijk eer aan gedaan. Het tamboer en trompetterkorps ..Liberty" vormde een goed geheel en deed goed van zich spreken toen zij enkele bekende marsen ten gehore ga ven. De organisatoren hebben in het begin een bittere pil moeten slikken, maar door het succes van genoemd korps is een groot deel van de teleurstelling weggenomen. Voor het concours was veel belang stelling. Langs de straten, wegen en lanen stonden de nieuwsgierigen in grote getale te wachten op de komst van de drumband. (Van onze correspondent) De dader van de inbraken gepleegd bij de vier bedrijven aan de Industrie weg in Maassluis is gearresteerd. Uit het ingestelde onderzoek viel de ver denking op de 20-jarige B. v. d. S. uit Schiedam. Deze was echter voortvluchtig omdat hij gezocht werd door de politie uit de omliggende gemeenten, eveneens voor het plegen van diverse inbraken. Hij maakte daaT deel uit van een complot. De Rijkspolitie te Pijnacker heeft hem aangehouden. Hij heeft een volledige bekentenis afgelegd en zal vandaag voor de officier van Justitie worden ge leid. (Van onze correspondent) De laatste dagen worden er aangif ten gedaan dat op het strand kleding, horloges en ook geld wordt vermist. Baders in zee komen tot Ce ontdekking dat er bezoek is geweest bij hun ki'z- ren die men achter laat op het strand. De politie houdt scherp toezicht maar zij heeft nog geen resultaat kunnen boeken. Een aanrijding op de Langeweg in De Hoek tussen twee personenauto's bracht aan het licht dat één ervan een gestolen wagen was uit een ga rage te Den Haag. De chauffeur van deze auto was echter direct na de aanrijding doorgereden. Bij een uit rit aan de Strandweg kwamen twee personenauto.'s met elkaar in aanra king. De auto's werden bestuurd door de 23-jarige Rotterdammer A. W. v. L. en de 44-jarige Hagenaar W. A. R. Er ontstond lichte materiële schade. Een jongetje van zes Jaar werd tij dens dit weekeinde gebeten door een aap. Dit ongeval gebeurde op Ce Ko ningin Emma weg. De aap werd aan een ketting door een onbekend gebleven vrouw meegevoerd. Die mevrouw bleek in een auto verdwenen te zijn. Het jon getje de zesjarige R. v. H, uit Rotter dam liep verwondingen aan zijn armpje op. Op de Strandboulevard botsten twee personenauto's op elkaar. Deze werden bestuurd door de 37-jarige Schiedam mer G. P. v. d. N. en de 46-jarige W. C. N. uit Delft; hier ook lichte mate riële schade. Een ongeval ontstond op de boulevard toen de 19-jarige brom fietser W. W. uit Schiedam tegen een paaltje aanreed en met zijn hoofd op het wegdek terecht kwam. Hij liep een ilchte hersenschudding op en is na be handeling door de Hoekse arts dokter Fokkens per ziekenauto naar de Nol et - stichting te Schiedam vervoerd. De 16-jarige E. E. v. B. uit Den. Haag bereed een scooter terwijl de eigenaar achterop zat. De jongen had' geen rij bewijs. dus kreeg hij een „prentje". Ten slotte heeft men in De Hoek eeu 15-jarige jongen uit Eindhoven aange houden die op verzoek van zijn ouder* is opgespoord. De jongen was na on enigheid thuis van huis weggelopen en, naar De Hoek gereisd en had er een ka mer gehuurd. Maar de andere dag werd hij een tijóelijke logé van de gemeente politie. (Van een onzer verslaggevers) In het kader van de Vlaardingse vakantie-kinderfeesten, heeft de Vlaardingse schietvereniging „Wilhel- mina" jn het sehietlokaal aan de Emmastraat te Vlaardingen van 30 juli tot en met 4 augustus voor meis jes en jongens van 12 tot en met 18 jaar schietwedstrijden gehouden. Er namen in totaal vierennegentig jon- gens en vijf meisjes aan de wedstrij den deeL Elke avond is er van zeven tot tien uur en zaterdag van drie tot zes uur in het sehietlokaal grote strijd Het amateur-irumbandconcours ofte wel „koekblikkenmars" geheten is niet zoals werd verwacht een groots evene ment geworden. Voor de organisatoren was het een grote teleurstelling. Zater dagmiddag om half vier stonden aan de Hoflaan te Vlaardingen. buiten het tam boer en trompetterkorps Liberty vijftig jongens en meisjes voor de afmars aangetreden. Dat was een "schamel beetje verge leken bij voorgaande jaren. De jon gelui die er waren, hadden getracht om er alleraardigst uit te zien. Bij verschillende is dat dan ook goed ge lukt. Op de trommels was een fleuri ge versiering aangebracht en bij sommige kwamen er beslist een mu zikaal geluid uit. Dat was niet te zeg gen van een groep uit de Indische buurt. Op een vaandel hadden zij buurt" neergeschreven. Zij hebben (Van een onzer verslaggevers) OF vrijdag 6 juli werd in een kleed kamer van het sportpark Zuid- buurt te Vlaardingen een aantal jon gens betrapt bij het stelen van geld uit kleding. De jongens. 11 en 12 jaar oud, werden aan de politie overgele verd die een uitgebreid onderzoek instelde. Hét bleek niet de eerste maal dat de ze knapen zich aan garderobedief stallen schuldig maakten. Met nog andere jongens werden ruim twaalf diefstallen gepleegd in verschillende maanden van dit jaar. Het betrof een tiental jongens tussen de elf ea vijftien jaar, die in groepjes Tijdens een voetbalwedstrijd die za terdagmiddag .op het VFC-terrein te tocht commentaar gaf op alles wat wil profiteren daarvan, wordt aangera"; Vlaardingen werd gespeeld tussen twee men. zag en hoorde De seinen die} den, zich. voor twee uur *s middagsj^edrïjfseiftaiïen. kreeg de 39-jarig© ma- werden gegeven, de betekenis van de te laten inschepen op de Oranjeplaat, j gazijnmeester J. A. de W. een trap te-; vlaggen die de diverse vaartuigen die dan ligplaats heeft gekozen bij de, gen zijn rechter been tengevolge waar- hadden wapperen Spido-ponton aan het Westerhoofd. Kt:ar-: van dit brak. Per GGD is het slachtof- Vrijwel alle passagiers wisten bijv. ten uitsluitend aan de boot verkrijgbaar, fer naar het Algemeen Ziekenhuis ver- j niet dat het voeren van een witte vlag, betekent, dat er aan boord van het be- I T f. rtftrlllPrf KTPPQ treffende vaartuig behoefte aan drink- c? water is. Ook gaf de kapitein verslag; j "t 7J-I. over hetgeen men op de wal aanschouw- j KOtlUlKêllK DrOTlS (Van onze correspondent) De 36-jarige W. F. S. uit Rotterdam: moest geld innen voor zijn baas. Bij ging er met de 109 gulden die hij oèjfcri vangen had van door. I Hij verbleef drie dagen in Hoek van4 Holland, sliep 's nachts in een bunker' en maakte het geld op aan allerlei za-j ken. I De jongen werd in de Hoek aange-i houden en wordt dinsdag voor de offi- cier van justitie in Rotterdam geleid. er op uittrokken om in kleedgelegen heden geld weg te balen. Enige ma len gebeurde dit op het sportpark Zuidbuurt. Een achttal malen brachten zij een be zoek aan de zaal van de Pniëlfcerk en enige malen aan de zaal Obadja. Het wérd deze jongens ook wel ge makkelijk gemaakt, omdat de gar derobes waar mantels en jassen wor den opgehangen, voor iedereen vrij toegankelijk waren. Ook waren er dames die met hun kin deren naar het consultatiebureau in het Pniëlgebouw gingen en dan porte- monnaies in de kinderwagen lieten zitten. I Het geld dat de jongens op deze wijze bij elkaar stalen, werd in snoep om gezet. Het feit dat er met uitkijken werd gewerkt en dat soms een por- temonnaie in een speeltuin werd ver stopt. wijst erop dat de knapen al aardig op de verkeerde weg waren. Enkele van deze jongens maakten zich reeds eerder aan diefstallen schuldig. De kinderrechter zal thans uitmaken wat er verder met deze jeugdige dieven gaat gebeuren. geleverd om de titel. Er werden in die week maar liefst duizendveertig kaarten verschoten. Op de laatste dag, zaterdag, waren er zes schutters die om de zo begeerde titel moesten kampen. Zij hebben dat op een faire mauler gedaan en het was tenslotte J. Nlpius die zijn zenu wen goed de baas was en de eind overwinning tot een feit maakte. Hij vergaarde in totaal honderdzeven pun ten. Tijdens de wedstrijden heerste er een goede sfeer en de organiserende vere niging kan op een geslaagd geheel te rugzien. Deze prijswinnaars zijn; 1 J. Nipius; 2 P. J. van Witzenburg; 3 P, Maat; 4 B. Vollering; 5 T. Maat; 6 K. Bolder- hey; 7 J. H. van Ekelenburg; 8 J. v. d. Berg; 9 L. Dumont; 10 R. Brand- wijkg 11 J. QtiakkelsOs; 12AD. Pen ning; 13 F. Hoogland; W B. Tamboer; 35 J. A. van der Schaft; 16 M. v. d. Hoeven; 17 A. J. Janson: 18 G. Tame- ris; 19 W. Keijzer; 20 P. van Zeven- teer; 21 K. Vader; 22 W. v. d. Klink; 23 M. van Delft; 24 K. Vogelaar; 25 J. Bodegom. (Van onze correspondent) De wedstrijd tussen Sparta (Rotter dam) en het eerste elftal van Hoek van Holland, zaterdag gespeeld in De Hoek. heeft voor de plaatselijke oolioafdeling ruim 400 gulden opge bracht. Dit was wel het voornaamste van deze voetbalwedstrijd die niette min ook de moeite waard was. Een uitermate mooie wedstrijd waarvan vermeld moet worden dat het voor de Hoekenaren een grote prestatie was om de stand blank te houden. In het Spartaelftal speelden een zes-i tal betaalde voetballers, terwijl Hoek van Holland alleen maar amateurs had aan te bieden uit een vierde klas. Uiteraard een eer voor het Hoekse elf tal dat vooral in de verdediging prach tige prestaties leverde. Er is sportief gespeeld en zeer tot tevredenheid van scheidsrechter A. J. van Geest uit Delft die met deze vriendschappelijke ontmoeting zijn eerste K.N.V.B.-wed- strijd Wies We]nu_ dat heeft hij voortreffelijk gedaan want met zijn ge nomen besluiten kon zelfs ook het tal rijke publiek zich volkomen verenigen. (Van een onzer verslaggevers) de. En zo kregen velen voor het eerst te horen, dat de burgemeesterswoning riet minder dan anderhalve ton heeft' W - De beer J. Lagerwerf, over wiens ju- de, *®r£ Verolme werd gekeerd, j Mj dg veilin wësterlee in De maar ook daar kreeg men veel te'><>-: Lier -■ reeds berichtten, is onderschei- ren over deze werf en het Botlekgebied. 1 d de m<:d3ffle in brons verbon- SE ^ereasanter was het toch de)<jen aan de Orde van Oranje-Nassau. Rotterdamse havens, die allen werden Mieenkomst in de kantine 9 Het besluit van de Vlaardingse ge-; meenteraad om aan de Vereniging i voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Vlaardingen een perceel grond aan de Prof. Teldersstraat om niet over te dragen is door Gedeputeerde Staten' van Zuid-Holland goedgekeurd. Op weg naar Hoek van kwam de scooterberijder \V. M. uit Rotterdam, nabij gebouw Concordia te Maasdijk te slippen. De bestuurder verloor de macht over het stuur en via de hoge dijkhelling kwam hij in de vaart terecht. Met een nat pak kwam de man bij de familie H. aan de deur: voor het „redden" van de scooter was een schuit nodig. De on-;Krieger. Alders. Boon fortuinlijke scooterberijder had het j Ouwendijk De Lijster 'v Opstellingen: Sparta: v. d. Velden, De Jong, Ter Horst, v. d. Werf, Bouwer, v. Loon, Doesburg. Mozes, Koomeef, Ha- zebroek en Prins; H.v.H.: Van Oosten, v. Ooyen, d. Velde voertuig voor twee weken geleend omVrooniands, Aalbrecht en Grootenboer' op vakantie te gaan Maar tijdens de' Een geschenk uit het westland was eerste rit kwam het einde van devoor alle spelers eert verpakte tros drui- scooterpret, 'ven. ■aangedaan en waarbij men de ogen oitkeek op de honderden schepen, die daar hun bedrijvigheid uitoefenden. Tijdens een bijeenkomst heeft de voorzitter der veiling, de heer J. V d. Hout. de jubilaris het ereteken /V». T\o lrn»vi Ai> Viaaft safe (ta^zzlliflc Knol Hon v TT ET is de bedoeling het wooncentnim voor Spaanse arbeiders aan de Waal haven uit te breiden door de bouw van nog enkele nieuwe paviljoens. Er zullen nog 40 eenheden gebouwd worden, be staande o.a. uit een slaapkamer en een woonkamer steeds voor acht man. Aan de raad van Rotterdam wordt voor dit project een bedrag van 1.037.000 ge vraagd. Verder is er nog ƒ465.000 nodig voor de bouw van een centrale keuken, badhuis en ketelhuis en 150.000 voor de nodige inventaris van de woonvertrek ken. Bovendien zal de gemeenteraad nog een bedrag van 293.000 moeten toestaan voor een verdere verbouwing en inrich ting van de voormalige kazerne aan de Waalhaven. In januari heeft de raad voor deze verbouwing reeds 1.037.145 krediet verleend. Wanneer deze bouw over ongeveer twee weken is voltooid, zal er voor 350 buitenlandse arbeiders huisvesting zijn. Als de nieuwe paviljoens gereed zijn kan. Rotterdam 650 Spaanse arbeiders herber gen. Dit achten B. en W. zo belangrijk, dat zij de aanzienlijke uitgaven, die moeten worden gedaan, zeker verantwoord ach ten. Zij wijzen erop. dat er voor het G.E3. en de R.E.T. nog 350 Spaanse ar beiders zullen worden aangetrokken. TYE taxitarieven in Rotterdam zullen U -net ingang van 1 september ongeveer vijf procent hoger worden. De eerste „aanslag" blijft weliswaar gehandhaafd op één gulden, maar daarvoor zullen de passagiers niet meer 235 meter kunnen afleggen, zoals tot dusverre, doch 222 me ter. Voor elke volgende 222 meter komt daar 10 cent bij. De prijs voor wacbtperio- dea wordt met circa één gulden verhoogd tot ƒ4,60 per uur. Het Rotterdams ge meentebestuur kwam tot deze beslissing naar aanleiding van een verzoek tot prijs verhoging van het werkcentrum van. de Rotterdamse huurauto- en taxibedrijven. UBT aantal bezoekers aan de tentoon-® LI stellingen, die de Rotterdamse Kunst stichting houdt, wordt steeds groter. Toen die exposities nog werden gehouden in het Historisch Museum kwamen drie a vierhonderd mensen per jaar, maar toen men de expositiezaal Lijnbaan in gebruik nam steeg het cijfer steeds. Vorig jaar kwamen er tweeduizend belangstellenden. Dit zei de voorzitter der RKS, drs W. Hofman, in een overzicht Hy bracht en kele andere activiteiten naar voren; een opdracht aan drie kunstenaars voor een beeld, waarin ze volledig worden vrij ge laten en de verkoop vaa litho's tegen een gereduceerde prijs. Met dit laatste pro beert men bij een groter publiek belang stelling voor beeldende kunst te wekken. Drie kunstenaars kregen een opdracht, waarna de meest geslaagde werd uitge kozen. Naar drs- Hofman zei, kan dit ini tiatief, dat vorig jaar voor het eerst werd uitgevoerd, volledig geslaagd worden ge noemd en de stichting is dan ook. van plan er mee door te gaan. VLAARDINGEN: Feestplein, Broekweg, Afmars Lampionoptocht. 21. Zaal Key- zer. Landstraat 15, Ruilbeurs „De verza melaar", 19.15. VLAARDINGEN Floris de Vijfdelaan, Rolschaats en autostepwedstrijden. (leef tijd 8 tot 12 jaar), 9. Stadsgehoorzaal, Toneelgroep ..Spelen derwijs" met „Kiekeboe", (in 4 bedrij ven), 14; Zaaal Harmonie, Kinder-mode- show met zelfgemaakte kleding, 20. (Van onze correspondent) I De kamer heeft iets gezelligs, beelden uit lang vervlogen tijden komen op de De vreemdeling die uit de richting'bezoeker af. ais men er even vertoeft.) Delft Maasland binnenkomt zal onge-I> zoldering bestaat wat men» vak-; Op de opgespeld. twijfeld zijn blik laten vallen op ^er^e^ten sZ-kSdfte£ïder g De heer Lagerwerf kwam als W^'l' nanJ aan de 's-Heerenstraat bii de zeer, üm£en sprexen m ait nuis.neioer g zer. later werd hij in de wintermaanden Pand aan „Ij spreken van zeer oude tijden. met duid ^grZd%hebpeennin'trof"bet. «St| mer^ KoUToor^de^heer^^Mosterd één hoek van het huis staat een in klein formaat althans, eVen gewit als het huis. Het was ons niet duidelijk, waar deze bus daar eigen- 0? de Maasboulevard werd zondag middag een Engelse zeeman door een Passerende auto aangereden. De man met vrienden uit een taxi en rio door een passerende auto ge- j akt. Met een gekneusd rechterbeen is zeeman naar het Algemeen Zieken- 4t huis overgebracht. [-* -_®9HIEDAM: Geboren: Nlcolaas zv K. -Kooij ÏÏJ Vermeer: Christina G. P. dv A. J. Osch en B. L. J. van der Heiden: Eric A. zv F. C. van der Linden en J. P. M. Dirk: c- zv Kuijper en J. M. krrg J' zv J' Kostense en F. Assen- regeling van het verkeer. Onder leiding van de betaalmeester der veiling, de heer C. van der Snoek, werd de fee-te-i lijkheid ingezet, in het bijzijn van vele kooplieden. tuinders en vrachtrijders De voorzitter van de V.V. Westerlee.1 sprak de jubilaris toe. waarbij hij wees» op de vele goede diensten die deze de: veiling in de afgelopen 40 jaren had be- j wezen. Hij overhandigde hem een be drag onder couvert. i De heer v. d. Hout deelde mee dat. het H.M. de Koningin had behaagd hem de bronzen medaille toe te kennen 1 van de orde van Oranje-Nassau. De heer G. van der Geest overhandigde de; heer Lagerwerf namens de handel een bedrag onder couvert met toepassekjke j woorden. 1 Tot slot sprak de heer C. van Snoek nogmaals de jubilaris toe. der firmanten Mosterd. van de firma Gebrs.! Reeds van ver ziet men deze wo ning. die van een centimeter dikke! heldere witte kalklaag is voorzien. Zou men op een plaats aan de voor-' gevel, de kalk verwijderen, dan zou' zoals de heer Mosterd ons vertelde) een steen voor dedag komen, waarj een jaartal ingekrast is. Precies kon: hij het ons niet vertellen maar hij: was in de veronderstelling dat op de-( ze steen het jaartal 1630 voorkwam. Wie de woning heeft laten bouwen isi niet bekend, wel staat vast dat reeds vele. zeer vele jaren een Mosterd eigenaar van deze woning was. Er is iets moois aan deze woning, iets 1 dendat men aan lang vervlogen jaren doet: nu!denken. Het lage rieten dak met een De klei-' namens het binnen- cn buitenoersoneel'fraaie golving, boeit het oog. van de veiling Hij overhandigde hem ne vensters in de gevel zijn op gelijk klok. De heer Lager-niveau met de straat en ais^rnen vanuit 1 alclrfritfthf1 klote Dp hppr l.flBcr*iiIVcbU lULV Citf siiitii cn 010 ">vu »auM'Vj JJVlra'ni c Dolman 55 Jrt E. W. N|l» "prf iprak woorden van dank voor de-ide woning kijkt ziet men alleen dl be-j t?nVTtój°0r72n/;3 ir; A' R J' Greve 78 jr; 1 TLïSLL inen van de voorbijgangers. 1 ze huldiging lijk voor staat. De heer Mosterd ver klaarde ons, dat die bus er staat, om dat anders de auto's het lage dak stuk rijden. Achter deze woning staan enkele garages en stallen. Deze woning zal binnen enkele weken onder slopershanden vallen en een nieuw pand zal hiervoor in de plaats komen, j Restauratie is niet meer mogelijk en i dat vinden velen zeer jammer. Er is echter nog een moeilijkheid. De oude woning die langs de weg staat, mag niet op dezelfde plaats worden opge bouwd. De bepalingen van het gemeen tebestuur zijn, dat de nieuwe woning zes meter uit de straat moet komen komen te staan en dat komt de heer Mosterd heel slecht uit. Het uitrijden van zijn auto's uit de garages komt hierdoor in het gedrang. Mocht de nieuwe woning vijf meter uit de weg gebouwd worden dan kwam hel de heer Mosterd beter uit. Ongetwijfeld gaat met het slopen van deze woning weer Iets uit vroeger eeu wen verloren. 1 Op vrijdagavond 17 augustus a.s. van half acht tot acht uur wordt er door de kerkeraden van Delfgauw en Delft van de Ned. herv. gemeente, doopzitting ge houden in het Verenigingsgebouw te Delfgauw voor de doopbedi«ninz op zon dag 26 augustus. i Kantoren ieugdvakanttevreugd, "Bis- bank, (teL 6666) en Vleeshallen Markt (tel 8622), 8.30—12.30 en 1330—16330; Stadswaag, Maritt, 10—12 en 1418.30; Grote Kerktoren, bezichtiging carillon enz.. 14-17;Diverse autobustochten en rondvaarten (zie vakantiekrant)Visse- rijinusenm, Westhavenkade 45, 10-12.30 en 14-16.30. Bijkantoor „De Rotterdammer" Vlaar dingen: Smalle Havenstraat 11 voor red., adm. en adv.: tel. 6775 (b.g.g. voor red. 6619 b.g.g. O1O-8O037). Maassluis: Kelder Raadhuis, Gemeen telijke Oudheidkamer, 14—17. Klachten bezorging, Vlaardingen, F. Brongers, Boslaan 17, teL 3345, maan dag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, 's zaterdags van 17 tot 18 uur. Apotheek: Delta, Fl. de Vijfdelaan 112, tel. 8888. Agenten: W. Hagenstein. Emmastraat 103; mevrouw C. NL de Keijzer-van de Bie, P. C. Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17. teL 3345. Belangrijke telefoonnummers: Mei- dingspost, brand en ongevallen 444, G.GJD.-waarschuwing 5241. I verf van de vakman "DE KROON" Eendrachtstr. 29 - Tei. 2755 "T VERFCENTRUM" Hoogstraat 43 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK' n.v. Floris de Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1