ontharing? depiian Groot werk in anderhalf jaar klaar Wilton-F. maakte dok veertig meter langer 5 Iets meer opnamen, maar minder verpleegdagen es naar jeugdvierdaagse NCWB DIT JAAR GEEN BEGIN SPORTCENTRUM ROTTERDAM Maassluis werkt aan recreatie HEISTELLING OP HUIS GEVALLEN Auto zakt door gat in wegdek Uit tram gevallen Spoedig klaar voor tankers tot 36.000 ton Valvoline bouwt in Vlaardingen Classificeerder valt in tank Lampionoptocht nu op zaterdag Cijfers Algemeen Ziekenhuis Verkeerszuil om Motor over de kop Weduwe weer uit de nood! Finale-avond van amateur-festival Chr. techn. school gaat lopen Schiedamse kerken helpen sport AANLEG COMPLEX SLUISPOLDER-O VOR] Kamercommissies over akkoord ingelicht de rotterdammer Vrachtauto in sloot Burgerlijke stand PAGINA 3 DINSDAG 7 AUGUSTUS 1962 (Advertentie) Mogelijkheden ACENDA VOOR VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks Vastgezet Sport en spel AGEWDA VOOR SCHIEDAM ....en dagelijks DE eerste serie omvat, volgens de melding van de heer Van Ginkel, SUS ..en het Laatste Nieuws Mur din modem, veilig, snel en mild met de prettig geparfumeerd* •n Himol produkt uit Zwitserland tuba 1.50 en 2.95 (Van onze correspondent) In Maassluis is maandagmorgen een 19 meter hoge heistelling door tot dusver onopgehelderde oorzaak omgevallen en gedeeltelijk op een huis terechtgekomen. De stelling werd zwaar beschadigd, de woning licht. Persoonlijke ongelukken delen zich niet voor. Het ongeluk gebeurde omstreeks half twaalf toen men bezig was de hoge stel ling te verplaatsen. Plotseling helde de stelling over en zij viel even later, waar door een deel op een huis aan de Paulus Potterstraat kwam. Naar de oorzaak van dit gebeuren stelt de Maassluisse. politie in samenwerking met'de arbeidsinspectie een onderzoek in. Maandagmorgen om 11.40 uur is een vrachtauto op de Lange Haven te Schie dam voor pand 31 weggezakt, doordat er een gat in het wegdek was ontstaan.. Het was een gat van 1.50 bij 0.80 meter en 60 cm diep, zodat een kraanwagen er aan te pas is moeten komen om de auto uit het gat te trekken. Het verkeer op de Haven werd hierdoor opgehouden. De straten makers hebben het gat opgevuld en weer bestraat. Toen de 73-jarige mevrouw M. C. S. uit Botterdam gistermorgen om elf uur uit ten tramwagen, van lijn 4. te Schiedam stapte bleef zij met haar kleding haken, waardoor zij kwam te vallen en haar rechter arm. kneusde. De G.G. en G.D. heeft haar ter plaatse verbonden, waarop mevrouw S, haar weg kon vervolgen. (Van een onzer verslaggevers) Bij Wilton Feijenoord in Schiedam is men bijna gereedgekomen met een groot werk: het verbouwen van dok 5. Ongeveer anderhalf jaar is men met dit project bezig geweest en slechts drie maanden van die periode was het dok buiten bedrijf. Dok 5 is ongeveer veertig meter langer geworden. Het zal binnenkort weer in gebruik komen. Dit alles blijkt uit een artikel in „Wilton Feijenoord Nieuws", het blad van de werfmaatseliappij. Het resultaat van deze verbouwing is dat het dok nu bijv. tankers tot 36,000 ton kan. opnemen, maar ook gro te passagiersschepen. De lengte van het pok voor de verbouwing was 155.84 en is thans 195.44 meter; de lengte over de kielblokken steeg van 154.70 tot 194.30 meter; de grootste breedte bleef 40.14 meter; de hoogte van de ponton vijf meter; de diepgang van het dok in gezonken toestand boven de kielblok ken bleef 8.23 meter; het eigen ge wicht steeg van 8700 tot 9900 ton; de waterverpiaatsing van 29900 tot 34400 ton en het hefvermogen van 21.200 tot 24.500 ton. De technici van- Wilton Feijenoord moesten voor deze verbouwing de twee delen van dok van elkaar losmaken en er een nieuwe sectie tussen zetten. Dit klinkt gemakkeler dan het in werkelijkheid was. Het probleem was hoe de verbinding on der water tot stand te brengen zonder dat men het dok droog zette. Men zag af van de mogelijkheid het dok op een andere werf in een gegraven dok te zetten. Daaratoe zouden namelijk 'alle uitstekende delea moeten worden verwij- In de nederlaagserie van MW te Maasland was aan KMD 1 en Vlaar- dingen 1 voorgesteld om te loten om de tweede prijs. Genoemde clubs wilden echter in een 'wedstrijd de beslissing verkrijgen. Aldus is dan ook besloten. Deze wedstrijd wordt zaterdag 11 augustus gespeeld op het MVV terrein aan de Kerklaan om 15.39 uur. Vooraf zal MW 4 spelen tegen Vlaardingen 5 (aanvang 14 uur). Zaterdag 18 augustus om 16 uur volgt de wedstrijd MW 1 tegen een combinatie van Fortuna uit Vlaar- dingen, eveneens op het MW ter rein. De volledige uitslagen van, het ama- teurdrurobaadconeours in Viaardln- gen, dat zoals gemeld: zaterdag werd gehouden luidt als volgt: Groe pen': -le prijs 'Friese''groep 5); 2 Herrieschoppers (ƒ4); 2 Boomsma- Huygenstraters 3)Duo'S: le prijs Paalvast (ƒ4); 2 Boomsma-Verburg; en.-3 Hopman-Snoek 2,50). Indivi dueel: le prijs Sjaak Wapenaar (ƒ.3,50); 2 Peter Benard (ƒ3); 3 Wil ly Brinkman 2,75)4 Paul v.d. Vel den 2.50)5 Nico Steenbakker (f 2,25)6 Willie Hessels (ƒ2); 7 Pe ter van Dorp 1,75)8 Herman Smit (ƒ,1,50). De jury bestend, uit de he ren K. P. Oesterlee, J. J. L. v.d. Slot en A. v.d. Bes. Het eerste voetbalelftal van HVO uit Vlaardingen zal zaterdag om 15.15 uur aantreden op eigen veld in het sportpark. Zuidbuurt om een oefen wedstrijd te spelen, tegen een, sterke combinatie van SVV (Schiedam)Die ■middag spelen het tweede en derde elftal van HVO oefenwedstrijden, resp; tegen Red Stars 1 en 2. Inmiddels heeft de training der HVO-fjunioren en senioren een. aanvang genomen. De juhioren werden iedere dinsdag om 19 uur op het HVO-veld in Zuidbuurt verwacht, dé senioren 's woensdags op dezelfde tijd. 9 Mej. Annie Meinders uit Maasland slaagde te Wassenaar voor, het diplo ma kraamverzorgster. De heer J. van Buuren, uit Maas land, aannemer werd in Oostenrijk bij een, autoongeval betrokken. Met een hersenschudding werd hij" in een zie kenhuis opgenomen. 0 De 68-jarige tuinder A. M. Olst- hoorn te Maasdijk moest zaterdag middag met vrij ernstige hoofdwon den naar een ziekenhuis te Delft wor den vervoerd. Toen hij met de fiets aan de hand de drukke hoofdweg overstak en daarbij niet voldoende op het, verkeer lette, werd hij aangereden door een Vit de richting H. v. Holland komende perso nen auto, bestuurd doör N. v.d. R. uit Schiedam. .De fiets werd geheel ver nield, de auto liep lichte schade op. In Vlaardmgen is rijksgoedfeeurmg verleend voor de bouw van een fa- Zaal Harmonie, Kinder-modeshow met zelfgemaakte kleding, 20, VLAARDINGENVakantieprogram ma, Oranjepark -„Jong Vlaardingen in tenten", 9.30; Oranjepaik, Engelse pan- nekoékenxace, 14.30; Stadsgehoorzaal, Vert, film, „Sneeuwwitje", 14; Poort N. Matex, Excursie opsl. 'bedrijf Nieuwe Matex, 16; Stadhuis, Bezichtiging, 19.30 21,30. Kantoren Jeugd vakantievreugd, Vis- bank, (tel. 6666) en Vleeshallen Markt (têl. 8622), 8.30—12.30 en 13-30—16.30; Stadswaag, - Markt, 1012 en 1416 30; Grote Kerktoren, bezichtiging carillon enz., 14-l7;Diverse autobustochten en rondvaarten (zie vakantiekrant)Visse rijmuseum, Westhavenkade 45, 10-12.30 en 14-18.30. Bijkantoor „De Rotterdammer" Viaar dingen: Smalle Havenstraat 11 voor red., adm. en adv.: tel. 6775 (b.g.g voor red. 6619 b.g.g. 010-80037). Maassluis: Keïder Raadhuis. Gemeen telijke Oudheidkamer, 1417. Klachten bezorging, Vlaardingen. F. Brongers, Boslaan 17, tel. 3345. maan dag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, 's zaterdags van 17 tot 18 uur. Apotheek: Delta. Fl. de Vijfdelaan 112, tel. 8888. Agenten: W. Hagenstein. Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Keijzer-\3n de Bie, P. C. Hooftstraat 17: F. Brongers. Bosiaan 17. tel. 3345. Belangrijke telefoonnummers: Mel- dingspost, brand en ongevallen 444, G.GD.-waarschuwing 5241. bneksmimte met twee bovenwonin gen aan de 4e Indus' nestra a t ten be hoeve van de N.V. „Tiriemont". Zo als men weet, brandde de huidige ves tiging van deze feestartikelenfa'briek aan de Parallelweg onlangs af. De ruilbeurs voor verzamelaars, die de Vereniging „De -Verzamelaar" maandagavond m zaal-Keijzer aan de Landstraat te Vlaardingen hield, was jammer genoeg zeer gering. De oor zaak was uiteraard grotendeels gele gen in het ongunstige weer. (Van een onzer verslaggevers) Aan de Van Beethovensingel in Vlaar dingen zijn. de palen de grond in ge gaan voor een industriële vestiging van vrij behoorlijk formaat. De opdracht geefster tot deze bouw is de Handels compagnie N.V. 'uit Rotterdam ten be hoeve! van haar dochtermaatschappij Valvoline Olie Nederland N.V. De Vlaardingse architect J. Steensma gun de de bouw ondershands aan de N.V. Aannemingsbedrijf v.h. F. W, Zonne veld, Rotterdam, voor een half miljoen gulden. Woensdag begint men met het storten van de fundering van dit vrij grote complex, waarin opslagruimte en kan toren voor de Vavoline Oil komt. Deze onderneming .zal namelijk geheel uit Rotterdam naar Vlaardingen worden overgebracht. De panden waarin het be drijf thans is gehuisvest, aan de Oran jeboomstraat te Rotterdam, zijn ont eigend èn worden gesloopt in verband met de bouw van de WillemstunneL Bovendien heeft de Handelscompag nie in de huidigevestiging aan de Waalhaven OZ in de Maasstad te wei nig ruimte. De afdeling automaterialen van deze onderneming wordt naar Vlaardingen overgebracht. Men had de Vlaardingse vestiging reeds eerder ge reed willen, hebben, maar de rijksgoed- keuring voor de bouw liet op zich wach ten. Uiterlijk in 1963 moet het werk aan de Van Beethovensingel gereed zijn, want op die datum moet Valvoline haar huidige onderkomen hebben, ont ruimd. De 39-jarige classificeerder A. M. Goverde uit Rotterdam is ernstig ge wond toen hij bij de Tanker Cleaning in Schiedam in een acht meter diepe tank viel aan boord van de Britse tan ker Vibex. Het ongeluk gebeurde toen Goverde met enkele collega's in de tank afdaal de. Hij stapte 'mis en gleed uit om vervolgens te vallen. Ernstig gewond werd de classificeerder naar het Schie- damse Gemeenteziekenhuis vervoerd, waar men een schedelbasisfractuur en een dijbeenbreuk constateerde. derd en later weer aangebracht. Dit zou hoge kosten geven, terwij! ook de kos ten yan dokhuur hoog zijn. Ook zag men af van de mogelijkheid het dok van bal last te voorzien, zodat de verbindingsvlak- ken nagenoeg boven water zouden komen en men de koppeiboutgaten zou kunnen opmallen en later op de verbindingsflen- zen van de nieuwe sectie overnemen. De oplossing was ais voig: Men trimde het dok door het verplaatsen van de beide kranen met een katterug. Toen bleek dat na het verwijderen van alle bouten uit de onderwaterverbinding van de ponton op de plaats van de verbin ding beide dokdeien droog bleven. Vervolgens werd de gereedliggende sectie tegelijk met een ander schip in dok 4 opgenomen. Op de hoogte van een der verbindingsflenzen werd ov*r de gehele lengte een gasslang aange bracht, Toen werd de nieuwe sectie uitgedokt en tegen het voorste dok- deel aangevaren,. De nieuwe sectie werd in de juiste stand gebracht en met tijdelijke strips ter hoogte van het pontondok vastgelast. De katterug kwam met behulp van de kranen daarna in het dok. Ter plaatse van de verbinding werd de kofferdam leeggepompt. Toen bleek dat de gas slang werd platgeknepen en dat die een praktisch waterdichte verbinding had gemaakt. Toen werden de koppelgaten in de Sens van het bestaande dok over- gemerkt op de flenzen van de nieuwe sectie. De nieuwe sectie werd vervolgens met een tanker in dok 7 opgenomen. Hier zijn de koppeiboutgaten geboord en daarna zijn de gaten, op de flens van het tegenoverliggende einde van de sec tie heel nauwkeurig overgenomen en geboord. Na het aanbrengen van een 10 mm dikke rubberstrip op de flenzen is de nieuwe sectie definitief tussen de beide bestaande dokgedeelten aan ge bracht en vastgezet. Dit leverde geen moeilijkheden op, evenmin het verbin den van de zijkanten van de nieuwe sectie aan de bestaande. Hiermee kwam nagenoeg het einde van een interessante „operatie" die een prestatie mag worden igenoemd van de „dokters" van Wilton-Fijenoord. Uiteraard tot grote teleurstelling van een grote menigte jeugdige Vlaardlngertjes hebben de organisatoren van ,Jeugd- vakantievreugd" in Vlaardingen maan dagavond moeten besluiten de lampion- optocht af te gelasten. De oorzaak vorm de uiteraard het weer. Men heeft nu besloten de lampionoptocht zaterdag (bij gunstig weer) te houden, start eveneens om 21 uur, vanaf het feestterrein Broèkweg. Vanmorgen, dinsdag, zijn ondanks het winderige, natte weer wel de wedstrij den voor kinderen op rolschaatsen en op antopeds begonnen. Volgens de be richten dreigde het festijn te verrege nen. Over de resultaten Is nog niets bekend. (Van een onzer verslaggevers) VERSCHENEN is een statistiekje van he Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen, waarin opgenomen de cijfers over het eerste halfjaar van 1962 met betrekking tot de aantallen opnamen, verpleegdagen, gemiddeld aantal bezette bedden en bezoeken. Daaruit blijkt o.a. dat het gemiddeld aantal bezette bedden lager was dan vorig jaar, dat er iets meer opna men waren, maar minder'verpleeg dagen. Het aantal opnamen en verpleegdagen bedroeg in het eerste halfjaar van 1962, •vergeleken, met de cijfers van het eer ste halfjaar 1961 Hofsingel: (resp. opna men en verpleegdagen) januari 238 (223) 4414 (4568); februari 182 (204) 3955 (4137); maart 206 (219) 4252 (4776); april 200 (231) 4094 (4589); mei 240 (237) 4302 (4980)juni 207 (.185) 3775 (4144), totalen 1273 (1299) 24792 (27194). Flatziekenhuis: (resp. "opnamen 'eh verpleegdagen) januari 207 (193). 2670 (2373); februari--165 (135) 2439(2068); maart 215 (207) 2657 (2688); april 147 (182) 2028 (2340); mei 169 (164) 2166 (2140); juni 170 (154) 2314 (2145), totalen 1073 (1035) en 14274 (13754). Totaal' Hofsingel en Flatziekenhuis: (resp. opnamen en verpleegdagen) janu ari 445 (416) 7084 (6941); februari 347 (339) 6394 (6205)maart 421 (426) 6909 (7464); april 347 (413) 6122 (6929)mei 409 (401) 6468 (7120); juni 377 (339) 6089 (6289), totalen 2346 (2334) en 39066 (40948). Het gemiddeld aantal bezette bedden was (achtereenvolgens Hofsingel, Flat- ziekenhuis tan totaal): januari 142 (147) 86 (76) 228 (223); februari 141 (148) 87 (74) 228 (222); maart 137 (154) 86 (87) 205 (241); april 136 (153) 68 (78) 204 (231); mei 139 (161) 70 (69) 209 (230) juni 125 (138) 77 071) 202 (209), totaal eer- ste halfjaar 137 (150) 79 (76) 213 (226) en in procenten 80.1 (87.7) 81.4 (78,4) 80,6 (84,3). Het aantal bezoeken aan de poliklinie ken (achtereenvolgens Hofsingel, Flat ziekenhuis en totaal)januari 3954 (3703) 748 (675) 4702 (4378)febru ari 3324 (3184) 745 (740) 4069 (3924) maart 3883 (3944) 834 (829) 4717 (4773); april 3338 (3914) 7 30 (760— 4068 (4674); mei 4051 (346) 826 (625) 4877 (4061); juni 3413 (3360) 575 (726) 3988 (4386), totaal 21963 (21841) 4458 (4355) 26421 (26196). Vannacht om 2.50 uur is een verkeers zuil in de B.K.-laan bij de Warande te Schiedam omvergereden door een zes- wielige trekker met oplegger, bestuurd door chauffeur C. L. M. S. uit Capellen in België. De chauffeur was tegen de hardstenen rand van de vluchtheuvel 'opgereden; waardoor hij de macht over het stuur verloor en zijn wagen het zuiltje omver- zwiepte. Het zuiltje werd vernield. Twee Schiedamse politiemannen zijn met motor met zijspan over de kop ge slagen toen zij op de Nieuwe Haven plotseling moesten uitwijken voor een driejarig jongetje dat met zijn autoped de straat op kwam. Het waren de ad judant J. Molenaar en de hoofdagent (aan het stuur) Th. Kuijpers. De heer Molenaar liep een gekneusde schouder op, de heer Kuijpers en het kind wer den niet gewond. Aan motor en zijspan werd lichte schade aangericht. Een vrachtauto die maandagmorgen op de Holyweg te Vlaardingen werd gesleept door een andere vrachtauto geraakte met het rechter voorwiel in de zachte berm en toen van het goede pad. De wagen belandde, in de sloot. De bestuurder, de 34-jarige mesthan delaar C. M. uit Voorburg, kwam met de schrik vrij. De vrachtauto liep wa terschade op. Op het kruispuntVetteoordkade-Sta- tionsstraat te Vlaardingen verleende maandagmiddag de 16-jarige bromfietser A. P. geen voorrang aan een. vracht auto, hetgeen een botsing tot gevolg had. Hierbij werd de bromfietser licht aan zijn linkerknie verwond. 0 Aan de Raamin Schiedam heeft een brandje gewoed'bij de ijzerhan del Van Gelder. Het vuur woedde-in -een stapel oud ©materialen o.a. fiets banden. De brandweer trad op met een nevelspuit. De oorzaak is onbe kend-. TVE Schiedamse mevrouw H. Oosthof-Stam, Van Heuven Goedhartstraat 90, wier porte- raonne met 160 dezer dagen in Hjn 5 te Rotterdam, werd „ge rold" is weer uit de nood. Gis teren nog berichtten wij over het medeleven dat allerwegen bleek. Behalve ons blad hebben ook andere bladen bon lezers .de kwestie voorgelegd. Een der dagbladen kreeg gis teren een brief van een lezer, die onbekend wenste te blijven, inhoudend 160, Mevrouw Oost hof heeft het geld reeds ont vangen. Zij kan nu de huur van haar vakantiehuisje betalen. Zoals gemeld, werd op het gi ronummer van ons blad ƒ10 overgemaakt. Ditb edrag zal bij wijze van „smartegeid" aan mevrouw Oosthóf worden overgemaakt, evenals eventuele verdere giften, die werden ge stort voordat dit bericht in de krant staat. Het is verheugend dat zoveel medeleven (o.a. ook in de vorm van telefoontjes) is gebleken. Overigens kan deze bescheiden „actie" nu worden af gesloten. (Van een onzer verslaggevers) Vrijdag om 20 uur begint in de Stads gehoorzaal te Vlaardingen de "finale avond van het Amateur-festival. Zoals gemeld, was de eerste., avond, vorige week vrijdag, drukbezocht Het pro gramma voor de tweede .avond ziet er aantrekkelijk uit. Hoogtepunten zullen ongetwijfeld zijn de prijsuitreiking, waaryoor wethouder H. K. v. Minnen, voorzitter van „Jeugd vakantie vreugd", ■komt.en het gezamenlijk optreden der deelnemers' aan het slot. Het programma voor deze avond ziet er puntsgewijs als volgt uit: 1 The Fly ing Arrows (showorkest), le prijswin naar; 2 Cées Boutestein (aecordeonso- lo). 2e prijswinnaar; -3 Vanodotrio (vo cale groep -met corobobegeleiding)4 The Crazy Brothers (parodisten)5 The Blue Stars (zangduo met orkestbe geleiding), le prijs; 6 Gerry van Dijk (zang);. 7 The Tremble Tones met zang van John Martin, 3e prijs; 8 Jae. v. d. Hoek (zang met pianobegeleiding), le prijs; 9 The White Cristals (zangduo, 2e prijs; .prijsuitreiking; 12 Gezamen lijk optreden van de deelnemers (mas- samuziek en massr.zang). (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen zijn ze dan vertrokken, de tippelaars van de christelijke technische school in Schiedam. Met een grote bus is de groep, nagewuifd door talrijke ouders en medeleerlin gen (minder sportieve?) in de rich ting van Eist (bij Amerongen). In Veenendaal zullen zij onder des kundige leiding vier middagen mee doen aan de jeugdvierdaagse van de Nederlandse Christelijke Wandelsport Bond. Deze jeugdvierdaagse, klein begonnen, is uitgegroeid tot een machtig sportieve prestatie. Vier middagen zullen de jongelui vijf tien kilometer lopen in de bosrijke omgeving van de Utrechtse heuvel rug. Op een bruinende zon rekent men voorlopig niet, het weer in ons küle land is er te' wisselvallig voor, maar je kunt niet weten.... Naar de aard van de NCWB wordt niet het gehele accent op het lopen gelegd. Het is dan ook niet de bedoeling in enke le dagen zoveel mogelijk kilometers af te leggen, dit. getuigt de afstand •van vier maal vijftien km. De ochtenden en de avonden zijn dan ook gereserveerd voor andere ont- spanningsonderdelen. In de morgen- Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382. fo.g.tg. tel. 115583 toestel 51 ('b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenbeden. Agentschap H, J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen Fp.gg. telef. 115588). Apotheek: Jansen, Swammerdjmsin- gel, hh. Van Mussehenbroekstraat. Belangrijke, telefoonnummers: Brand alarm 69123; pplitie-alarm 64866; GG en GD waarschuwing 69290, Sted. Museum: Zcrn e rtentoon s t elli n - gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's); Constant Nieuwe„huys „Nieuw Baibylon"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.) géén begin zal, kunnen worden, ge- maaM met de bouw van het prot.-cbr. sportcentrum van de verenigingen fiBSS en ODI op de terreinen-.van „nienw-Harga". ïh .1962 zal; namelijk, aldus een, mededeling, die de betrok kenen kregen, geen rijksgoedkeuring meer worden verleend voor het pro ject- Dit is een bevestigingvan een feit dat wij in een vorig bericht reeds lieten doorschemeren. Bij de aanvang der nieuwe competitie wórden echter wel denieuwe terreinen ih gébruik genomen, ook voor ODI en HBSS. Deze beide verenigingen zuilen nu, evenals Schiedam en Martinit, gebruik gaan maken van de tegeriwóor- /JE bekende Vlaarding- helm II van Hohenzol- burgwaarin thans het se verzamelaar op lern met de beeltenissen Nassau-museum is ge- historisch gebied J. H. van de markante kol van vestigd waarover on- van Ginkel Pzn. deelt dr. Martin Luther, diens langs uitvoerig in onze ons mee. dat hij namens familiewapen, het ex- en krant werd geschreven HM. de Koningin van het interieur der Slotka pel .met de orginele handtekeningen van de Duitse ex-keuzer en voorts die van de kerke lijke hoogwaardigheids bekleders. (Van een onzer verslaggevers) [dige kleedkamers met kantine, die gaan verhuizen, met beheerder H. Cóster. Het staat nu vast, dat dit jaar nog 1 Men hoopt in sportkringen dat, na de gemeente de bedoeling heeft deze accom modatie uit te breiden, er enkelerrcjbr ches zullen worden aangebracht, cuè'wi zeer noodzakelijk zijn. De leiders van dé financiële actie voor de bouw van het prot.-chr. sport centrum hebben hun nuttige werk, voort gezet. Zij namen contact op'met de Ge- ref. Kerk eh de Hervormde Gemeente in Schiedam. De Hervormde Gemeente stortte ƒ100 in het bouwfonds en zegde toe nog meer te zullen doen. Over dat laatste is inmiddels een be spreking gehouden tussen sportleiders en predikanten. Er zullen, meer contacten worden gelegd. De Geref. Kerk stelde haar kerkblad open voor het plaatsen van propagandistische artikeltjes of voor het bijvoegen van een circulaire over de actie. De stand op 1 augustus van deze ac tie luidde 7630,03. Sedert de vorige maal is er ruim ƒ250 bijgekomen: be halve de bijdrage der Hervormde Ge meente kwam binnen: oud papier: ƒ21,96 een gift van N.N. ƒ2,50, blnnen- actie junioren HBSS ƒ51 en bijdrage HBSS-senioren 70. Nu is in eerste instantie de financiële hoop gevestigd op de vermakelijkheden, die de CJV deze week opent aan de Gerrit Verboonstraat. De baten van dit evenement komen mede ten goede aan de actie voor het prot.-chr. sportcen trum in Schiedam. de boekbinder-conserva tor van bet Koninklijk Huis-Archiefjhr. ir. R. F. O. R. Sickinghe de opdracht kreeg een drie tal kunstfoto-series voor opname in dit archief beschikbaar te stellen. red.). De opname is daar door de heer.Schü- fer, stadsccgiservator, op diens verzoek in de his torische aangelegenhe den opgenomen. uren zullen de deelnemende groepen (zij logeren allen in de jeugdherberg Eykendaal in Eist) elkaar meten in enkele takken van sport of in spdesi. De avonden worden gevuld met meer passieve ontspanning, zoals film (de Cefa brengt een speciale jeugdvoor stelling) en ander amusement. Maar ondanks alles, het blijft een vier daagse wandeltocht. En daarbij be hoort dan altijd de glorieuze intocht op de laatste dag. De Schiedam- mertjes zullen misschien wel het meest worden gefêteerd. Vrijdag zal namelijk uit Schiedam een bus met ouders vertrekken, om de jonge wan delaars na het afleggen van de laat ste kilometers in Veenendaal binnen te halen met een bloemenhulde. Daar na vertrekt men weer naar Schie dam. Maar zover is het nog niet. Vanmorgen, is men vertrokken en men moet nog die sportieve prestatie leveren die een vierdaagse nog al tijd is.... HET internationaal Contact en Intro ductie Bureau (uit Den Haag) heeft nauwkeurig uitgerekend, dat Rotterdam via het vliegveld Zestienhoven en de Heliport is verbonden met vier en ne gentig grote stedèn in alle delen van de wereld. De „Viieggids Rotterdam", een maandelijkse uitgave van het Haagse bureau, die voor de eerste maal is ver schenen, bevat pagina's vol tabellen, die doen vermoeden, dat de Rotterdamse Luchthaven eer zeer belangrijke rol speelt in het internationale vliegverkeer. Op negen verbindingen na zijn echter alle vluchten, die in de tabellen worden opgesomd, indirect. Dat betekent om een voorbeeld te geven dat reizigers naar Buenos Aires, die perse uit Rot terdam willen vertrekken naar Londen moeten vliegen om daar in het toestel naar Argentinië te 'stappen. OTTERDAM heeft slechts een klein ft aantal regelrechte luchtverbindingen. Van Zestienhoven via Keulen naar Zu rich; naar Southend; naar twee vlieg velden bij Londen en naar Bristol, Li verpool en Newcastle. Via de Heliport kan men zonder overstappen naar Brus sel en Antwerpen reizen. Londen, Zü- rich en Brussel zijn dus (volgens deze gids) verreweg de belangrijkste lucht havens voor de verbindingen naar prak tisch alle bestemmingen in Europa en de rest van de wereld. Behalve de ta bellen. met vluchten bevat de gids een bestheiden rubriekje „Luchtvaria"- in hetNederlands en. in het Engels) met nieuws over maatschappijen, die op Rot terdam vliegen. T EDEN van de stichting y,Wereldburgers Li in Nederland'* hdbben maandag Th Rotterdam een dodenwacht gehouden bij Zadfcine's monument „Verwoeste* Stad", ter herdenking van 'de slachtoffers van de atoombomaanvaHen op Hiroshima en Nagasaki, zondag precies zeventien, jaar geleden. De herdenking begon om acht uur. De wacht weid verricht door groep jes van drie, die steeds na een half uur werden afgelost. De publieke belangstel ling voor deze herdenking was .zeer ge ring. Aan de voet van het monument waren enfkele kransen geplaatst door le den. van de werkgroep „Wereldburgers'' en andere pacifistische organisaties. De gtalle demonstratie zou 's avonds om acht uur worden besloten met enfkele toespra ken bü het monument, maar de gemeente verleende daarvoor geen toestemming, aangezien de stichting verzuimd had tij- dig een lijst van sprekers in te dienen. Tegen de herderBkiwg zelf had bet Rotter damse gemeentebestuur geen bezwaren. r)E tweede serie óinvat DE derde serie bestaat een reproductie van uit een foto van een een in het bezit van de uit 1902 daterende teke- heer Van Ginkel geweest ning van de toenmaals zijnde originele foto vit zeer bekendecaricaturist een zevental bijzonder het jaar 1900 van-de 2e- Johan van Brdakensiek, tel van Prins Willem I voorstellend de Duitse van Oranje. De zetel is in ex-keizer Wilhelm II, het bezit van een Hol- staande voor het schil- landse adellijke familie, derij van Prins Willem Deze orginele oude foto I, de Vader des Vader- stelde de Vlaardingse lands. Braakensiek de van de befaamde verzamelaar ter beschik- bracht er het volgende Slotkerk van Witteberg king van de conservator geestige bijschrift op aan: uit de nalatenschap van van het stamslot der nWillem de Prater en de Duitse ex-keizer Wil- Oranjes Nassau Dillen- Willem de Zwijger". geslaagde foto's van de in zijn kerkhistorische bibliotheek in privé-be- zit zijnde in goudleren band gevatte gecalligra- feerde gothische oorkon- (Van- een onzer verslaggevers) Maassluis werkt aan zijn toekomstige recreatie. Tussen de Doelmanshoeve en de rijksweg 20 in de Sluispolder- Oost vorderen de werkzaamheden voor de aanleg van een deel van het recre atiecomplex. Hetplaatje, .gemaakt van af de Zuidbuurtseweg toont geëgali seerde vlakten voor o.a. sportvelden. Verderop (rechts op de achtergrond) zijn draglines met de verdere egali satie bezig. Gestadig maar zeker, vor dert dit belangrijke project, dat over enkele jaren Maassluis een „park" op zal leveren, waar het goed toeven is .voor sportlieden zowel als voor pas- "sieve recreanten. Behalve sportvelden en een zwembad zal het recreatiecomplex ook speelwei den, beplanting en wandelpaden om vatten met vijvers. Een en ander in logische aansluiting enerzijds op de bebouwing (achtergrond), anderzijds op de Zuidbuurt. SCHIEDAM. Geboren: Henrica M dv M J van Dijk en M H Swagemakers; Michael J zv J J M de Groot en H B Bek: Maria T dv M Zaragoza Botella en M C Sanz Terrado; Thea H dv T Mastenbroek en M van Brug* gen; Jeannette dv J Punt en M Buitenhuis; Karei C zv S Beumer en M IJzerman: Eve line G dv C C P Schoof en CJ Kloosterman; Yvonne dv J Ploeg en A M C Bollen; Ronald zv J W Tolling en A Kreuger; Yvonne J dv J Bakker en J Borgström; Adrianus J zv P J Blanker en M M van de Brug; Ronald zv WK A van den Bos en G P van Arkelen; Catharinus J zv W Dorst en J van Apel doorn; Ronile zv P van der Tuyn en K Koens: Eduardus A J zv H W M Ruigrok en A J Bek: Arte zv H Sla en A G E Sark; Jolanda dv D de Vries en C van de Gruiter: Margo dv M van Harmeien en A van den Berg; Marco P zv van Rijsinge en E A van DBk; Elisabeth W dv J W van Doom en H van Mourik; Jacomina J dv B Penning en J J Richters. (Van onze parlementsredactie) Ruim twee uur lang hebben de mi nisters Dè Quay, Luns en Visser en de staatssecretarissen Calmeyer, De Jong en Bot vanmorgen in het gebouw van de Tweede Kamer gesproken met de vaste Kamercommissies voor buiten landse zaken, defensie en Nieuw-Gui- nea. De commissie-leden, zesendertig in getal, zijn door de bewindslieden vertrouwelijk ingelicht over het voor lopig akkoord met Indonesië. Behalve dr. De Kort van de K.V.P., waren alle fractieleiders, die zitting hebben in de commissies, present. Tweede-Kamervoorzitter dr. L. G. Kortenhorst verklaarde na afloop: „Op het ogenblik kan ik niet zeggen of- en zo ja wanneer, de Kamer van reces zal worden teruggeroepen om zich over een definitief akkoord uit tespreken. Dat kan morgen echter veranderen. Alles haagt van de gang van zaken in Amerika af". Voor het Middenstandsdiploma „Al gemene Handelskennis" slaagden in juli 1962 Uit Schiedam: de dames: C. E. Brand, M. Brussé-Roos, S. Bijl, J. Crone, C. N. M. 'v. Dorp, W. Fillekes, B. Lange-Hoefnagels, I. B. P. Hoo- gink, Y. de Hoop, M. Huihoven, M, A. M. Keijzer, J. Th. D. v. d. Kie- boorn, R. Klein, J. G. M. v. d. Knaap, M. v. Noordt, P. Plate, K. P. P°°ti A. Prins, p. H. Sabee-Stok, Th. M. P. Schuiten, 'G. C. Schutte, M Si mons, H. Ulsamer. P. A. Verboon, H. M. de Vette, L. Voerman, A. J. v.' Weert, A. C. L. H. Wijzenbroek-Boer en I. Zeiessen; de heren; E. Baanvih- ger, H. Bek, L. v. Bennekom, A„ Buckers, P, Cambeen, J. Chr. Cra- ma, G. J. Dingenouts, M, G. M Din- genouts, B. v. d. Drift, A. F. M. v. Dorp, W. J. H. Gevkee, D. .K v. Ham, J. 't Hoen, B. van der Hoeven. F Hommel, J. W. F. de Hoop, Th. W. A. Janse, P. J. Th. de Jong. W. Koster, C. C. Korsten. A. W. de Ligt, G. J. Meijster, H. Oomen, J. G. Ruso- Ier, A. Santing, J. Schouten, M. Slin ger. M. Slotboom, J. R. v. Tessel, Th. A. TUman, G. I. Toppen. P. L. Toren vliet, J. Tromp, T. A. Voor bach, J. B, Verboort, J .Verheuvèl, M. Versluis. M. J. de Vette, P. van der Vlerk, B. de Winter, A. v. d. Laan, J. Zeiessen en J. de Zinger. Alle cursisten wer den opgeleid door de Middenstands opleiding „Onverwagt, De Pater Meyers, Maas" te Schiedam. Van de Vtaardinger J. L, L. is in Schiedam een portemonnee met hon derd gulden gestolen.- De man legde zijn beurs in -een patat^sfrrteszaak aan de Broersvest ever* op de toon- bank toen hij, sprak met een hem on bekende. Even later, toen hij wilde betalen, was de portemonnee weg, de onbekende ook. Het moet een mail zijn van ongeveer 30 jaar met een grote neus. Hij is hardlopend ver dwenen. In Schiedam is weer een auto-ma- tendiefstal gepleegd. Ditmaal brak men de geldla van de automaat bij de zaak van N. A. aan de Groenelaan open om met ƒ12.50 te verdwijnen. VLAARDINGEN. Geboren: Frans. z. v. F. van der Burg en T. Simons, V!. Dra S tij keistraat 45; Anneke, d, v. G. J. Augtis- srtraat 41C: Simon, z. v. G. S. Broek en tinus en A. J. van Vuuren, VI. Korte Hoog> W. Vcrheij. VI. Boslson 29; Eric, z, v. J. C. van der Velden en J. Poot, VU Magnolia- straat SA; Johanna WUhetraina Maria. cl. v. de Jongste en L, M. Ouwenferoek, VI. Kuioers Rietbergstrafflt 23; Jan, z. v. J, van Strflen en G. Kieuwenhuizen. Maas* sluis Dutoltstraat 20; Anna Margaretha, d. v. A. I,. p. Hardonk en M. E. van Dtjk, VI. Vettenoordstraat 5H. Getrouwd: Pe trus Stoop, oud S3 Ir en Eliaabeth Louis* Maria van Schaijk» oud as j*»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1