BOTTERDAM TRIO PLEEGT IN EEN NACHT ELF INBRAKEN Kinderspelen met goede strijd en gezelligheid BURGERLIJKE STAND WEER SPORTVISSER VAN HOEKSE PIER GEHAALD BRUID 1000e IN WAAG umou té**,2k Le. 1 VERF - BEHANG - BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN Motorrijder botst tegen bestelauto Geïd, rokerijdrankwekkertjes Ruwe manieren oorzaak schade Voor derde en laatste maal Studiereis voor vervoerscentrum aan Waalhaven Vechtjas krijgt vijftien maanden Gelddiefstal in Katendrecht snel opgelost m EEN park met lichteffecten is thans Schiedams attractie, een onderdeel van de Vakantieweek der SG, dat reeds veel publiek trok. Geslaagden van het avondlyceum AANWINSTEN CHR. LEESZAAL IN VLAARDINGEN 1 tertneulen ter me uien VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1962 DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 nubeduidend goedkoper Voor hen, die nu of binnenkort «en nieuwe, maar dan ook een heel solide 1-persoons binnen veermatras willen kopen, is dit een zeer bijzondere aan bieding. Want Zaterdag beginnen' wij met de verkoop van 1-persoons binnenveer-matrassen, over trokken met fraaie damast. Matrassen met volledige garantie uit de serie van 59 gulden, afge dekt met gestepte crlne en watteniaag, nu voor nog géén veertig gulden. Winnaartjes OOE<HET<3XLF<CENTKUM FLOR» DE VUFDELAAN 134 (Pront*nod* West) TELEFOON 8210 AGENDAVOOR VLAARDINGEN Vandaag en morgen eri dagelijks kl90«m Zaterdagmorgen om 9 uur fae- gint de verkoop van deze 1-persoon s binnenveer- matrassen, 80x190em 1-persoont wentelledikanten, bet lakwerk iets beschadigd, 80x190 cm, Ru van 55.- OFFICIEEL viMSeihctx AGENDAVOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen ....en dagelijks nu beduidend goedkoper «I ti HET gemeentebestuur van Rotterdam heeft enigs tijd .geleden het zwem bad aan de Maaskade om hygiënische redenen gesloten. De Algemene Politie verordening verbiedt.ook het zwemmen elders m de Nieuwe Maas. De politie heeft opdracht zoveel mogelijk toe te lïen, OP naleving van dit verbod, maar kan met overal tegelijk zijn. Burge meester mr, G. E. van Waisum heeft daarom een (Beroep op de burgerij ge daan om het Zwemmen m de rwaar verontreinigde rivier uit eigen beweging sa.4e laten, .gezien de ernstige risico's voor de gezondheid daaraan verbonden, DE Rotterdamse politie zet de controle op zondaars tegen de maximum snel heid met onverminderde kracht voort. En het is hard nodig! In de maand juli werden in verband met overtreding van de snelheidsbepalingen 758 processen- verbaal opgemaakt: 319 tegen bestuur ders van auto's, motoren, scooters enz. en tegen 439 bromfietsers. Zoals men weet, geschiedt de controle met behulp van de zg. Gatsometer en met auto's, waarvan de inzittenden al of niet in uni form zijn gekleed. De politie zal streng blijven optreden tegen weggebruikers die hun gaspedaal (c.q. gashandel) niet in bedwang kunnen houden. HET blijkt ook, dat er nog zeer vele autobestuurders zijn, die niet (of met willen) beseffen hoe gevaarlijk het ry den met gladde banden is. Zodra het begint te regenen, verliezen de gladde banden de „grip" op de weg. De kans op slippartijen met alle gevolgen van dien, wordt daardoor zeer groot. In de eerste helft van dit jaar werden 276 on deugdelijke banden in beslag genomen en werden tweehonderd processen-ver baal opgemaakt. Bij inspecties bleek, dat 22 personenauto's in een dermate slechte staat van onderhoud verkeerden, dat de bestuurders hun wagens -egelreeht naar de j loper moesten brengen. 9 -Een super-constellation vat de Ame rikaanse .marine die werd gebruikt bij het patrouilleren langs de Ameri kaanse oostkust is gisteravond op de basis Patuxent in Maryland veron^e- lukt. Van de achttien inzittenden kwa men er drie om het leven. (Van een onzer verslaggevers) Donderdag omstreeks 11 uur ontstond m de Lange Kerkstraat te Schiedam, ter hoogte van pand 80 een aanrijding, waar van de 25-jarige motorfietsberijder M. C. van V. het slachtoffer is geworden. Zijn luikerhand werd zeer ernstig gewond en hij is in het Gemeenteziekenhuis opge nomen. Het ongeluk ontstond toen de motor rijder een. bromfietser passeerde en toen tegen een bestelauto, bestuurd door de heer w. J. W„ die juist een vrachtauto had gepasseerd, opreed. Beide voertuigen werden ernstig be- sfhaaigd. Bovendien werd van de heer Van V. het horloge vernield. Een Russische zeeman heeft giste ren politiek asiel gevraagd in Ënge- land na van zijn schip weggelopen te zijn. De zeeman. Fredo Alexevitsj tollam» een 21-jarige olieman op het Russische schip Jarensk, heeft zich bii de politie gemeld. Voor de derde en tevens laatste maal, werden donderdagmorgen in het kader san het Kindervakantiefeest te Vlaar- dlngm, kinderspelen gehouden in het Park Nleuwlant» Nu werden de kinde ren uit het oosten van Vlaardingen aan de tand gevoeld.Evenals voorgaande keren werd ook ditmaal een intense strijd geleverd tussen de jongeren van vijf tot en met twaalf jaar. De organisatoren, de heren F. G. van Vliet, K. van Dongen en J. B. Huisman, wilden blijkbaar vaart achter de spelen zetten. Elk nummer werd vlot afge werkt en om half twaalf kon men met de prijsuitreiking aanvangen. Voor deze gelegenheid waren ook weer prachtige prijzen aangetrokken. Men had ook aan de verliezers gedacht. Zij kregen allen een surprise, in de vorm van een rolletje drop aangeboden. De jeugd werd beproefd op blokjes- rapen, koekhappen. hindemislopen, rak lopen, eierlopen, was ophangen en ring- rijden op de fiets. (Advertentie) De deelnemers deden echt niet onder voor hun leeftijdgenoten uit het centrum of uit het Westen van de stad. Met een groot elan wierpen zij zich in de strijd en de resultaten waren prima, Ook dit keer was het goed georgani seerd en rondom het veld hing een ge zellige sfeer. De prijswinnaars zijn: Eierlopen voor meisjes van 5 en 6 jaar: le prijs Irma Sloot; 2e prijs Carla Verbrugge; 3e prijs Willie Verzand. Was ophangen voor meisjes van 7 en 8 jaar: le prijs Joke Riedjjk; 2e prijs Tineke Bakhuizen; 3e prijs Irene Graveland. Kfegrljdea op de fiets voor meisjes van 9 en 10 jaar: le prijs Elly Koster; 2e prijs Anneke van de Sar; 3e prijs Corrie Buinlnk. Ring- rjjden op de fiets voor meisjes van 11 en 12 jaar: le prijs Annie van. de Schee; 2e prijs Beppie 't Hert; 3e prijs Anneke Rhijnsbergen. Blokjesrapen voor jongens van 5 en 6 jaar: le prijs Jan 't Hart; 2e prijs Sjaak van de linden; 3e prijs Dick Maans. Koekhappen voor jongens van 7 en 8 jaar: le prijs Peter de Man; 2e prijs René van Gameren: 3e prijs Chris Baas. Hindernislopen voor jongens van 9 en 10 jaar: le prijs Alfred Struis; 2e prijs Frits Snel; 3e prijs Leo Bekhuizen. Zafclopen voor jongens van 11 en 12 jaar: le prijs Wim van de Beemt; 2e prijs Peter van de Schaft; 3e prijs Joop van Zanten. (Van een onzer verslaggevers) Een drietal gearresteerde jongelie den heeft bekend in Vlaardingen niet minder dan elf inbraken te hebben ge pleegd. Het zijn de 18-jarige timmer man C. A. N. en de ook 18-jarige opperman W. de R., die de Rotter damse recherche aanhield en de 20- jarige B. v.d. S. uit Schiedam, die in Pijnacker werd gearresteerd. De zeer goede samenwerking die reeds lang tossen de recherche-apparaten van Botterdam en omliggende plaatsen bestaat, heeft er mede toe geleid dat een groot aantal misdrijven welke de laatste tijd in diverse plaatsen is ge pleegd, kon worden opgelost. De inbraken zijn alle elf gepleegd in de nacht van 25 op 26 juli. Tien er van werden in de Industriebuurt ge pleegd, de elfde in de kantine van het park *t Nieuwland. Hier werd alles doorzocht, maar niets ontvreemd. In de Mercunusstraat werd ingebroken bij een houtdraaierij, waar de buit slechts tien gulden bedroeg, een groot handel in remvoeringea waar men ook tien gulden meenam en een fa briek voor plasticartikelen. Hier brak men een geldkistje open en werd een een bedrag van 27 ontvreemd. In de Vijfde Industriestraat werden, vijf pan den bezocht. Zn een modelmakerij werd niets ont vreemd. In het kantoor van «en pa pierfabriek werd een fles port buitge maakt en enig klein geld. Bij de in braak In een garagebedrijf verwondde een van de dteven zich aan de hand. Er werd een bloedspoor aangetroffen en er was gebruik gemaakt van een verbanddoos. Er werd niets vermist. In het kantoor van een carrossenefa- briek forceerden de inbrekers een bu reau waarin echter niets van hub ga ding werd gevonden. In een grossier- derij maakte men een electrïsch scbeerapparaat en tien sigaren buit. In de Vierde Indusstriestraat werd on gebroken bij een technisch-adviesnu- reau. Hier nam men twee reiswekker- tjes, een tafelaansteker en enige pak jes sigaretten weg. Tenslotte werd nog ingebroken in het kantoor van een verffabriek aan de Op 20 augustus vertrekt een studie commissie uit Rotterdam naar Duits land in verband met de plannen tot bet stichten van een Internationaal vracht- autoeentrum van een grootte als tot dusver ln Nederland onbekend is. De commissie zal centra in Stuttgart, Frankfurt en Gelsenk irehen bezoeken. Gehoo-pt wordt, dat belangrijke gegevens kunnen worden verkregen omtrent de kosten van het project en eventuele uitbreidingsmogelijkheden. De plannen, die al jaren bestaan, hebben m 1960 vaster vorm gekregen. De besprekingen, die toen werden ge houden, leidden tot een overeenkomst tussen de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en zes gro te Rotterdamse bedrijven. Het centrum is geprojecteerd aan de zuidzijde van de Waalhaven. Op de oppervlakte van omstreeks 3 hectare komen een café restaurant annex motel voor 50 chauf feurs met eronder ruimte voor be vrachtingskantoren, een benzinestation en reparatiebedrijven De verwachte toename van het vrachtgoederenvervoer van 1,5 miljoen ton in 1961 tot ruim. 3 miljoen ton m 1963 maakt naar de mening der be langhebbenden de stichting van het centrum dringend noodzakelijk. Een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden eiste twee weken geleden de officier van justitie bij de recht bank in Rotterdam tegen de 36-jarlge schilder W. K. wegens een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de 29-jarige havenarbeider W. F. De rechtbank vonniste vanmor gen K. met een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden, met aftrek van het voorarrest. De schilder woonde met zijn gezin op kamers m een woning aan de Croos- Wljksestraat in Rotterdam. De verstand houding tussen K, en de andere bewo ners was al enige tijd bijzonder slecht. Een paar keer was het tot een uit barsting gekomen. Op 7 april ontstond er een hevige twist tussen K. en de jonge havenarbeider W. F., waarbij K zijn tegenstander met een bijl te lijf ging. De gevolgen waren niet ernstig. De officier van justitie achtte tijdens de zitting poging tot zware mishande ling bewezen, maar vroeg de recht- (Advertentie) v Aan het Gemeentelijk Avondlyceum te Rotterdam hebben 45 leerlingen Staats examen afgelegd. De geslaagden zijn: Afdeling h.b^.-a (89 geslaagd): A. Baas. W. H. Bakker, P. A. J. de Beer. W. J. Breedveld, H. J. Daalhuizen, J. G. van der Heyden, C. van der Kaaden, B. J. Kloens, G. H. Kok, O. G. van Kooij, mej. M, A. Lalleman, J. W. van Loon, W. J. A. Phylipsen. B. Provoost, F. Mesder. H. P. Missaar. H. Nieuwehhuis, P. C. Noordzij. B. van Randwijk. A. Roodnat, mej. L. Stoof, mej. T. E. Ver meer. A. P. Vonk, mej. Th, van Waisum. Afdeling b.b.s.-b (70 geslaagd): N. Brouwer. D. Brussaard, A. P. Faber. P. C. A. van Gulik, P. Klouwens. J. L. Landman. J. B. van Rey. Afdeling gymnasium <100 f» geslaagd): L. van der Burg. mej. C. J. Dam. L. A. van der Maas, mej. M. Molenkamp, H. Ommermg, P. J. E. M. Steeman, A de Visser, mej. M. van Waisum. bank de zaak terug te verwijzen naar TTU i.de rechter van instructie om over ver- daehto een psychiatrisch rapport te la- ra?»ontvreemd ten uitbrengen en hem onder observa- SgeTSrek^s te Stelien' Toen rechtbank daar" heeft in vele gevallen grote schade tot gevolg gehad. De daders zijn in gesloten in het hnis van bewaring te Rotterdam. Vakantie feest: Stadsgehoorzaal, Finale „Amateur-festival", 20. Oranjecarillon: Beiaardconcert G. Brink, 20—21. Vakairtiefeest; Gem. Reiniging, Hof- laan, Concours m. versierde fietsen, 16. Feestplein Broekweg, Start lampionop- tocht. 21, daarna vuurwerk (fin. Vakaa- tiefeesten) in Hof. SCHIEDAM Geboren: Ronald z.v. A Droge en M F H J de Vette. Jan J tv. G de iMeer en J Meuiders. Liesbeth I d v. H Suite en t Kaste,n: Inge J d v B Voor- bach en iM Zevenhuijzen Overleden: S C Hitman. 64 jr. echtg D T van Lienden. SCHIEDAM. Geboren: Ronald Z.V. A Droge en M F H J de Vette: Jan J z.v. G de 'Meer en J Memders; Liesbeth I d.v. H Bills en I Kastein, Inge J d v B Voor. bach en M Zevenhuijzen Overleden: S C Ritman, 94 jr. echtg D T van Ltenden SCHIEDAM. Getrouwd: J K W Kraaije- vcld. 13 jr en -C A Huijzer. S4 jr: M L Adriaanse. 21 jr en M A van de Kooij, 19 jr; A M van Oeveien. 29 jr en I A M van der Mond, 21 jr. W Punt. 23 Jr en C S van Bruggen. 22 jr; W Roodenburg. 70 jr en J G van Soest. 50 jr; P van Komen. 31 jr en M van Dooren, 17 jr: M M de Bruijn. 24 jr en iM M Reijgersberg. 18 jr: H Poortvliet, 25 jr en T Boele, 22 jr: G E Awoodatu. 25 jr en A Rood, 17 jr; J SdhU- peroord, 25 jr en F T Schaap. 23 jr; T de Wtt, 33 jr en C Droog, 31 jr: H D A Pa rot!, 37 Jr en C Kaandorp. 40 jr; R Vier hout, 24 jr en M C Koreman. 19 jr. Ondertrouwd: C Baanvmger. 22 jr en P Ouivens, 19 jr; J F H Baart. 87 jr en B Suttorp, 28 jr; E van Bergem. 23 jr «n G van de Wetermge Buys. 23 jr; E Berke}, 30 jr en E Post, 24 jr; D Catalano. 23 jr en L J Hofmeester. 32 jr; C Cornelisse. 24 jr en K W Timmer, 23 jr; A J van Gies- sen, 27 jr en M de Jager. 28 jr; F J Reet man. 62 jr en H J M Versluljs. 57 jr; H J Heikes, 22 jr en A C Deijl, 19 Jr; J M Hekman. 30 jr en J de Haas, Sï jr; L J M Lansbergen, 19 jr en M van der Most, 13 Jr: A J M van Loosbroek, 23 jr en M L Hagendoorn. 2t jr. K Moerer. 23 jr en M M de Vries. 21 jr: M Tamens. 23 jr en J L van Oseh. 17 jr; C Vink. 24 jr en M van Rtjnsbergen, 18 Jr; W P Vlug. 24 jr en W NeJs. 19 in B Warnink, 24 jr en M E de Rouw, 24 jr; J van der Wel, 22 jr ta J Poot. 20 jr. Geboren: 9: Yvonne d v M Klinge en P Pors: 9: Johan F z v H H Meeder en G J M Meljssens, Faulus J M z v IM Essen* en E J M Rademaker; 3: Anne M d v G L H de Groot en W Wolters; 9: Ferdmand z v G Snateren en M E Werner. Overleden: SS: E. Kraan, 61 jr. echtg van K van Looplk. VLAARDINGEN Getrouwd: Ccrstiaan Gerrit Schruijer, 24 jr en Elisabeth Gerar- éfi Maria Veugelers. 21 jr; Ane Keijzer 26 jr en Neeltje Adriana Goedknegt, 22 jr; Vic tor Nico Burchartz, 20 jr en Bseline Leo pold! ne Tjwa. 20 jr; Gerrit Johan van den Berg 28 jr en Hendrika Johanna Ploeg 25 jr. Geborea: Wilhelm Leendert Cornells, z.v. .T s.o.oojm en A. Wi-nhorst, VI.; v d. V. v Maasdamlaan 59; Ferdinand Etienna z v F Dierckxsens en A C van Boesschoten. Rozenburg: Piet Heinstr 17; Alexandra v M Schapkun en E L Bohm. VI: Franciscastr 32; Marjoletae d v J van Oosten en K Meert je VI: Bra Pruissingel 142 B; Nicolaas Cor nells z v H C Sneek en J M A Selj VI: Schoutstraat 14: Jantje d v G Neutel en E Nijmeljer VI: Markgraafstraat 2 B: Marton v M Blonk en J A Gulelj VI: Klaproosstr 28 C: Johanna Maria Elizabertha d v G W H Stuijfzand en C J Rouge, VI: Stattonstr 108. KOEK VAN HOLLAND Geboren: Susan na d v C v d Toorn «n A Bronmeyer. Overleden: Johannes Hendrik Boon, 28 jr en R van den Bos 7 jr. voor geen termen aanwezig achtte, ver klaarde de officier, mr. H. van Buu- ren. in een aanvullend requisitoir de bedoeling te hebben gehad tegen, ver dachte terbeschikkingstelling te eisen. V m tye reddingboot President Jan Leis uit Heek van Holland heeft vanmorgen om- JL» streeks half elf twee sportvissers uit Den Haag van. de Noorderpier in Hoek van Holland gehaald. Door het opkomend tij en de ruwe zee waren de mannen aan het einde van de pier ln moeflij-kheden. gekomen. Het personeel van de seinpost merikte het Men waareetowde de reddingboot, die bij aankomst aan het einde van de pier de rubberboot over bc-ord. zette om de mannen uit hun benarde positie te bevrijden Dit gelukte eerst by de vijfde poging. De twee Hagenaars waren van morgen can half zeven de pier opgegaan, hoewel het toen reeds rijzend water was Op de pier staat op enkele plaatsen aangegeven, dat het m die omstandigheden levensgevaarlijk is de pier pp te lopen. Sportvissers moeten er aan denken dat het betreden van de pier bij rijzend water veel werk kan vragen, van de bemanning van de reddingboot, zo vindt men in Hoek van Holland. De sportvissers waren de 3Ü-jange vertegenwoordiger J. Hol en de 33-jarige gereedschapmaker A. Vrolijk Kantoren Jengdvakantievreugd, Vis- bank, (tel. 6866)- en Vleeshallen Markt (tel. 8622), 8.30—12.30 en 13-30—16.30; Stadswaag, Markt, 10—12 en 1416.30; Grote Kerktoren, bezichtiging carillon enz.. 14-17;Diverse autobustochten en rondvaarten (zie vakanliekxant')Vlsse- rijmuseum, Westbavenka- e 45, 10-12.30 en 14-16.30. Bijkantoor „De Rotterdammer" Vlaar dingen: Smalle Havenstraat 11 voor red., adm. en adv.: teL 6775 ib g.g voor red. 010—115588. b.g.g. OIO—80037). Maassluis: Kelder Raadhuis, Gemeen telijke Oudheidkamer, 14—17. Klachten bezorging. Vlaardingen, F. Brongers, Boslaan 17, teL 3345, maan dag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, "s zaterdags van 17 tot 18 uur. Apotheek: Delta, FL de Vijfdelaan 112, tel. 3888. Agenten: W. Hagcnstein, JEmmastraat 103; mevrouw C. M. de Keïjzer-van de Bic, P. C. Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17, tel. 3345. Belangrijke telefoonnummers: Me!- dingspost, brand en ongevallen 444. G.G.D.-waarschuwing 5241- (Van een onzer verslaggevers) f AAT de duizendste, die zich, liet wegen, in de Vlaardingse Stads waag, nu een bruidje zijn! Nog maar nauwelijks was mej. N. A. Goedknegt mevrouw Keijzer geworden of waag- meester Krijn van Halewijn stelde vast dat het bruidje 110 pond woog Dat was even een leuk moment in de aloude waag en het maakte de vreugde van deze dag voor het kers verse paar Keijzer nog groter. Vit muisje had nog een staartje, want 's auonds kwam de waagmeester met zijn assistenten op de huwelijksreceptie om ter herinnering aan deze mijl paalhet fotoboek „Vlaardingen" aan te bieden, met een opdracht erin. (Advertentie) A U T O M O B 1 El BEDS voor Het is dan eindelijk zover in Hoek van Holland, De Gruyter en Jamm en ook de slagerij Alders krijgen hun nieuwe zaken, geheel nieuwe winkel panden in de Prins Hendrikstraat. Donderdag is men begonnen met net heien der palen. Dat is men in de omtrek van de Prins Hendrikstraat wel gewaar geworden door het ge dreun de gehele dag. Op de achter grond ziet men nog gedeelten van de oude Spoorhuisjes die „te lang be woond zijn gebleven. De laatste oe- woner was verhuisd dat veel moeite heeft gekost en direct is de wo ning zoals men nog op de foto ziet voor het grootste gedeelte gesloopt. "Hei ic te honen dat de bouw die zo lang op zich heeft laten wacnren -- voorspoedig zal verlopen. m De route, die morgen, zaterdag, in Vlaardingen de optocht van kinderen met versierde fietsen zal nemen, is als volgt: Hoflaan - brug - Westha venplaats - Korte Hoogstraat - Cron- iéstraat - v.d. Driftstraat - BilUton- laan - Floris de Vijfdelaan - van Leeu- wenhoekstraat - Boerhaavestraat - van 't Hofstraat - Zeemanstraat - v. d Werffstraat - Blois van Treslong straat - Floris de Vijfdelaan - Flores- laan - Soendalaan - Burg, Frutssmgel - Mahlerstraat - Mendelssohnplein - Röntgenstraal - Vetteoordskade - Sta tionsstraat - Parallelweg - brug - Oosthavenkade - Masstraat - Ooster straat - Binnensingel - Juhanasingel - Plein 1940 - Rotterdamseweg - Salvia- straat - Klaproosstraat - Goudenre genstraat - Kethelweg - v. Linden v. d. Heuvellsingel - Sportlaan - Burg. Verkadesmgel - Kethelweg - Emaus - Schiedamsedijk - Afrit Hoflaan - Pad tennisvelden naar Oranjekerk. I De PV ..De Luchtbode"* te Vlaar dingen vloog met 422 duiven vanuit D. Waardenburg 2 8; L. Poldervaart Bohain over een afstand van 223 km Gelost werd om 9 uur: eerste duif 11 53 06. laatste prijsduif (106) 12 28 06 Uitslag eerste 20: Ph. Hoffmann 1 11. 3 7 10 13 19; P. Roodenburg 4: A. v. Tienen 5: M. Broek 6; A. Cornelisse 9, J. den Breems 12; J v. Zelm 14: Vallend van Aken 15. B v. Beveren 16; A. Koorn 17 20; W. Hofman 18. Per 1 september a s. zat mejuf frouw M. Mosteit in dienst treden bij de gemeente-bibliotheek te Vlaardin gen als leerlmg-hulpassistente. Allen, die deelnemen aan Museum- i Wandelmars, op donderdag 2 augus tus, kunnen vanaf heden een medail- I- to h« nnnering aan deze mars bij de Visbank te Vlaardingen af komen halen. Alleen zij die de mars uitgelopen heb ben komen voor de medaille in aan merking. 3 Aan de vakschool te Naaldwijk slaagden Marja Kramer en Nellie van Dorssen voor de „Primaire Op leiding". De heer P Boon jr slaagde voor de opleiding aan het instituut voor de autohandel te Driebergen; allen uit Hoek van Holland. Zaterdag om 19.30 uur houdt het comité ..Maassluis voor Christus" in Maassluis weer een openluchtsamen komst op het parkeerterrein bij de Ha ven. Ds. Dercksen za! spreken, het zangkoor „De Roepstem" verleent me dewerking. (Van een onzer verslaggevers) Twee unr na de aangifte van dief stal van geld en enige sieraden door drecht te Rotterdam, had de politie een 28-jarige bewoonster van Haten de verdachte, een vrouw, de 24-jari- ge M. P. R., die bij haar inwoonde, al te pakken. Zij werd tezamen met een 24-jarige zeeman, die geen woon- of verblijfplaats heeft, en de 31-jari- ge kelner F. P. H. W. uit Tilburg, gearresteerd en in het poiitieborean Sandelingplein in bewaring gesteld. De twee mannen worden van heling verdacht. De Katendrechtse deed om drie uur in de afgelopen nacht aangifte van dief stal van een handtas met als inhoud duizend gulden, 150 gulden aan vreemd geld en enige sieraden en be scheiden. Zij verdacht hiervan een kamerbewoonster, die zij alleen van voornaam kende en die kort tevoren was vertrokken. Het politieonderzoek wees uit, dat deze vrouw samen met een man in een auto naar haar ge boorteplaats was gegaan. Daar hoor de men. dat het tweetal op de terug weg was, waarop de politie onmid dellijk alle toevoerwegen naar de Maasstad onder controle zette. Dit had tot resultaat, dat de auto om vijf uur op de Stadionweg kon worden aangehouden Niet twee, maar drie arrestaties volgden toen. Vakantieweek S.G.: Grote Kerk, Vocaal concert, Orpheus, Rotte's Mannenkoor en Haghesangers oi.v. Jos Vranken, 20. Vakantieweek S.G.; Parcours PlantageJ Intel wielerronde voor profs. 14. i Terr. Gerrit Verboonstraat: CJ V -fes- tival m. verm gelegenheden Dagblad „De Rotterdammer", Schie-1 damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66382 b.g.g. tel. 115383 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangeiegenbeden. Agentschap EL J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen bg.g. telef. 115588). Apotheek: Jansen. Swammerdamsin- gel, hh. Van Musschenbroekstraat. Belangrijke telefoonnummers; Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 89290. Sted. Museum: Zomeitentoonstelhn - gen. „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's); Constant Nieuwe nhuys „Nieuw Babylon"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 aept.) JulUnapark: Expositie dieren en die renbeelden „Dierenrijk", 14—13 en 20—23 (tot 9 september). De C3ir. Openbare leeszaal en Bibliotheek ln Vlaardingen boekte de volgende aanwin sten: Studieboeken: Dam, R J Stoa rit littera tuur in het Jicht der Schrift: Dcssel-Poot, K van en C Leonart. Dierenverhalen uit de we reldliteratuur; Freij. H Gods Wereldpolitiek (Jesaja 40-55), ln den beginne; Geneste 1-11; Getuigen van Christus: Bameeteman, T L Etseviers pocketboek voor modetepoorweg- bouw; Hackstall-Smith. A De strijd om To- De Chr. Openbar# Leeszaal en Bibliotheek in Vlaardingen boekte de volgende aanwin sten. Studie boeken: Dam, B. J. Stoa en litera tuur in het licht der Schrift; Dessei-Poet. M. van tn C. Lennart. Dierenverhalen uit de wereldliteratuur; Frij, K. Gods wereldpol' Hek (Jesaja 40-35), In den beginne (Genesis 1-11). Getuigen van Christus; Hameeteman, T. L. Esevlers pocketboek voor modetepoor- wegbouw; Heckstali-Smith, A. De strijd om Tebroek; Heer, F. Bal,wis der middeleeuwen; Jonckheere, K. Ik heb eena._; Keizer, G. De- afscheiding van 1834; Leeuwen, A. vas. Ra ceroeien, Boeien en roeivaartuigen; Maria. A. Nochtans een christen; gedichten; Martin, L. A. M. Viva villa; Pachtager, G. CoHjn; Bange. F, H. XndtvkiuaJpcychofogie; ORoseam Abafiig, p. J. Ethiek van de geldbesteding; Ruark, R. Met Bnark op jacht; Eycke, F. de. Hoe men voetbal speelt; Sophokles. Ko ning QWpons: Thielicke, H. Yom Schift au», geseben: Vanx, R. de.. Hoe het sade Israël leefde; Veer. K. van t Op houtea schoen-a Kriskras door Amerika; VUliers. A- Wikte oceaan; Vries. T. de. Za leer je tekenen; Wijnberg, L. Majoor A. M. Bots hardt. Nederlandse romans: Carmiggelt, S. Da© opa: Cecil, H. Bruiloft bij de balie; Cristie„ A. "Set vale paard; Coolen. A Jantje de schoenlapper en zijn Weens kindje» De man met bet Jan Klaassertspel; Costain, Tb. B. Helden zonder land of vlag, 2 delen: Couvêe, D. J. Als de tarwe; Déry, T. Een wolk voor de zon: Durrell. L. Mountollve; Eodrèbe, 3d. B. Hollandse kaas; Eljsseisteijn» B. van. Tussen Zuiderkruis en poolster; Garat. E. K. Je vliegt met je vijand; Gardner, E. S. .Het geheim van de kromme kaan. Het geheim van de waaierdanseres: Goudge, E. De vogel ln de boom; Haran-StraehwUz. Als wij kun nen wachten; Keira, F. De laatste reis van de .Mary Ann". KrSger, Th. Storm over de Htmaiaja; Lampedttsa, G. T. dt De senator en de sirene; Matheson. B, Halfwas helden rood Bastogne; Oosterbroek-Datsawn. A. Dwaaltocht naar hel geluk; Rutgers van der Loeff-Basenau, A. Alleen tegen alles; Scha per, E. De Obsessie van het verteden; Toi- stoj. L. N. De Kozakken; Wethekam, C. Een gat in het dak I. Bood en zwart de Inzet TT; White, N. G. De Meidoorns; WUemer» B. O. De man bij het vuur: Wlesel, E. De dage raad; Zenaike, E. Bruidstijd. Doitenlandseromans: Güie. A. Man tour de France en ballon; Gordon, R. Doctor in the house: Lowery. B. La cicatrice: Mon- tberlant, H. de, Pitié pour les femmes: llurr 5. 110 - Hier Mordkommisston; Pete- gn. J. Les oliviers de la justice: BIbaud, A. La cour; Toesca. M, la valse du sous-pré- fet; Trenker, X- Heimat aus Gottes Hand. Advertentie Morgen brengen wij een bij zondere aanbieding, speciaal op modegebied. Want Juist In dit tussenseizoen Is de behoefte aan modieuze Orlonvesten het grootst. Orlonvesten In een prachtige kwaliteit (Highbuik) In het meest gevraagde model, normale prijs 14.75, koopt U nö, tijdens deze speciale verkoop, voor nog géén negen gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Orlon damesvesten, in de mater 33 t/m 46 en de kleuren wit geel, bleu GUn ft. af «thrift. b*rt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1