2400 ton in zes vrachtjes Bascule Van Brienenoordbrug komt Nieuwe Maas opvaren s osieve stof buiten bergplaats: gevaarlijk Festivalfinaledrie penningen I Karwei voor vier grootste bokken van Nederland f '9 111 'V' V 02*/ Bruggigant wacht m Hoge boete voor fabrikant 4 Jong meisje werd lastig gevallen Kostganger steelt geld vanlogee s ZETHAMETAnv. 1 is» VLAARDINCEN DE ROTTERDAMMER PAGINA ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1962 ^EUROMAST S P I D O i mm li TN november zal een bijzonder transport van Schiedam uit -de Nieuwe Maas op naar Van Brie- nenoord gaan. Aan dat transport komt een hele vloot te pas: een stuk of wat sleepboten en ferme zolderschuiten en de vier grootste drijvende bokken van Nederland, de Simson, de Heracles, de Ko lossus en de Condor. De grootste Eén dag en één nacht H' <-er!"<;tand 'Y ::- idROOMs MELK KAAS AGENDA VOOR VLA.ARDINGEN Vandaag- en dagelijks 4 ifzrt l<iC&auzszc£Crt&e*u Jeugdvariété gaf veel vermaak aan 400 kinderen fAcfuertenrie) GERRY VAN RIJK EÏV J. TRAAS ITV BE BLOEMEN Medische diensten Origineel To besehaafd iVozi. nozem. AGENDA VOOR SCHIEBAM Vandaag en maandag ....en dagelijks Is (Advertentie) DIERGAARDE BLIJDORP Om er t»ens echt V Dit te zijn H Telefoon 82965 3) iFentdibsch uitricht |i op stad en haven 3-' Telefoon 125557 MavenroncJv.idi t fikp Deltawerken [li WiÜemsplein .sSntni Telefoon 1 3540o\AAA /IP de werf Gusto te Schiedam ligt in drie stukken een van de twee bascules voor de Van Brienen oordbrug. Links de kokeriigger, daarop aansluitend de brugklap en geheel rechts de ballastkist, die dus straks bij montage in Kralingseveer geheel links tegen de kokerligger komt De man, die in de ballastkist aan het werk is, geeft een goede indruk van de omvang van dit gevaarte, dat straks, als het is gemonteerd, niet minder dan S3 m tang is. M i I>e aandacht wordt wellicht ten overvloede gevestigd op het optre den van het Haags Studenten Cabaret op vrijdagavond 17 augustus te Schiedam in het kader van de SG- Vakantieweek. Het is al weer enige tijd geleden dat deze groep in dezelfde zaal succes behaalde. Ongetwijfeld zal de reputatie van het BCSC ook ditmaal weer vele belangstellenden trekken. Rinus Ferdinandusse, die met een slagvaardige conference de moeilijke taak de onderdelen, aaneen te smeden goed verricht, en zijn ensemble zor gen voor goed cabaret. De speciale verlichting zal branden en de film over Erasmus zal worden vertoond op de avonden, dat het Stede- lijk Museum van Schiedam open is in Vakantieweek. Vanavond, zaterdag ïS'V'-W.P ea maandag Is dit het geval. Men kan HBMNHRvËli dan de exposities ..Het menselijk ge- mUI zicht van Europa". Oplands statiezaal van Europa en Nieuw-Babyloa van gi I Constant Nieuwerihuys zien. Saai® Deze week is gemeentewerken Schiedam begonnen met het belangrij- :<s:jke werk aan het wegdek van de Rot- Iterdamsedijk. Zoals bekend ondergaat M deze verkeersader een profielwijziging, waarbij o.a. het trottoir wordt ver smald. Wij hopen op dit project nader terug te komen. Aan de voorbereidingen van dit trans port, het precies uitkienen hoeveel iedere bok krijgt te torsen, hoeveel de cimeters of in sommige gevaEen centimeters er overblijven bij het passeren van obstakels zoals de Maas bruggen, en wat daar allemaal niet meer bij komt kijken, wordt nu al drie maanden gewerkt. Dat transport betreft het beweegbare gedeelte van de Van Brienenoordbrug, dat thans wordt gebouwd op de. N.V. Werf Gusto v.h. A. F, Smulders te Schiedam. Dat beweegbare gedeelte zal bestaan uit twee basculebruggen, die aan de Kralingseveerse zijde van de brug naast elkander zullen worden opgesteld. Elke brug bevat drie rijbanen en een vierde iets verhoogde baan voor lang zaam verkeer. Zoals men weet zullen voetgangers en fietsers niet op de brug worden toegelaten, wel bromfietsers en ander langzaam verkeer. Tussen de beide gedeelten komt een speling van vier centimeter. De assen, waarop de beide delen van deze basculebrug on afhankelijk van elkander zullen komen te draaien, komen precies in elkanders verlengde en de vier centimeters tus senruimte zijn noodzakelijk voor het op treden van buig-momenten bijvoorbeeld als de zon aan een zijde de brug be schijnt, zodat dan een kant sterker ver warmd wordt dan de andere. Om de assen precies in elkanders verlengde te krijgen dat moet op een fractie van een millimeter nauw keurig geschieden zullen zeer nauw keurige optische en elektronische in strumenten worden gebruikt. Die basculebrug wordt de grootste van geheel Nederland met een door- vaartwijdte van 50 m en een kelderpij ler, waarin, het gehele op het Hofplein staande Shell-gebouw een plaats zou kunnen vinden. Die kelderpijler is zo groot, dat niet behoefde te worden onderheid: die is diep onder veen en klei rechtstreeks op de zandbodem gefundeerd! In die pijler ligt de brugkelder geheel boven water en als de brug zal zijn geopend, komt het hoogste pont ruim 80 m. boven de water spiegel. Het gehele gevaarte is dan weinig minder hoog dan de Euro mast! Elk van de beide delers, van de nu bij Gusto in Schiedam in aanbouw zijnde basculebrug bestaat weer uit, drie stuk ken, die ieder afzonderlijk naar de Van Brienenoordbrug zuilen moeten worden getransporteerd: een ballastkist van 256 ton, die in de brugkelder draait, een kokerligger van 290 ton, die de ballastkist met de brugklap verbindt en waarin de brugassen zuilen worden ge monteerd en een brugklap, die dus het eigenlijke brugdek zal dragen en die 590 ton weegt. Uiteindelijk komt er in de ballast kist 500 ton grintballast, zodat de beide gedeelten van de basculebrug in totaal 2400 ton wegen met daar bij duizend ton ballast. Dat alles wordt dus in zes vracht jes overgebracht, ieder deel in drie- en. Begin november komen ballastkist en kokeriigger van het eerste aan de beurt voor transport, direct daarna zal de brugklap van dat gedeelte volgen. Dat hele eerste gedeelte ligt nu in Schiedam bij Custo op de helling. Het is de bedoeling, cat de drie stukken elk straks via de vetsleden, waarover nor maal een schip van de helling kan glij-J den naar de waterkant worden gctrans-, porteerd en van daar uit door de bok-j ken op schuiten worden geladen. j Bij Kralingseveer aangekomen zullen j de bokken de bruggedeelten weer oppak- ken en netjes op hun plaats in de Van Brienenoordbrug leggen. Dat staat hier a lies heel eenvoudig. Maar als men weet, dat de brugklap 56 meter lang is en in de breedte op twee naast elkander gelegen schuiten" moet worden getransporteerd, terwijl de doorvaart-,vijdtc van de Maasbruggen maximaal 50 meter is, weet men dat hier wel enige problemen dienen te wor den opgelost. Even voor de Koningsha ven zal de gehele sleep dus negentig graden moeten draaien om de bruggen dwars te passeren.' Na de Koningshaven kan de sleep wederom worden gedraaid. Een apart vraagstnk vormt ook de montage. Zo kan men uiteraard de ballastkist niet zonder meer met een paar drijvende bokken oppikken en van boven in de kelderpijler la ten zakken. 'Daarvoor is 'de kelder pijler te hoog. In de brugkelder zul len dan ook vetsleden worden ge monteerd, waarover de ballastkist „te land zal worden gelaten" op de zelfde manier als een schip dat te water gaat! Daarna zal de kokeriigger op z'n plaats worden gebracht en ten slotte volgt de klap. Vooor dat gehele transport is vieren twintig uur uitgetrokken, waarvan de meeste tijd zal worden gebruikt voor het overbrengen op de schuiten in Schie dam en het overbrengen op de kelderpii- ler in Kralingseveer. De eigenlijke vaart zal maar een paar uur duren. Die ge schiedt zoals is to begrijpen met opko mend tij en de rivierpolitie zal er aan te pas moeten komen, want een trans port met een breedte van 56 meter heeft wel enige invloed op de scheepvaart op de Nieuwe Maas! Als tenslotte ais is gemonteerd is de gehele basculebrug, dus ballatklst, ko keriigger en klap tezamen, 83 m lang. Er is nog een bijzonderheid: het loopwerk voor het bewegen van de brug is van een bijzondere scbelpcon- structie voor het aframmen en ver grendelen van de brug in gesloten stand. Deze schelpconstructie is een vinding van een vroegere ingenieur van rijkswaterstaat en werd een inmiddels verjaard patent van Gns- to, dat bij heel wat Nederlandse brug gen met groot succes is toegepast. MAASSLUIS. Geboren: Theodora d.v. J j Zwaart en M C Boeicbinder; Jeroen Friso z.v. T Hettema en M M JÖbeis: Alida d.\\ A Groen en E Verbeek; Leendert Adam z.v*. A Hofwegen en 5 Albregts; Hermina Pieter- nella d.v, P 'Pleijsier en K J van Veen; Ruby Catharina d.v. H A J de Vries en E-JL van der Stam. Ondertrouwd: N L M van Straten en Quist te Maassluis; J Kroek en J E P La- graauw te Maassluis: JAM Hopmaan te Rotterdam en A de Jong te Maassluis; H W M van der Vaart en C P Cardoso te Maas sluis. Getrouwd: W A Verploegh en T C Oud- kerk; A 'M M Straver en A PM van Ettin- ger; A de Lange en A E van den Akker, (Van een onzer verslaggevers) Steeds weer overtreedt u de Hinder wet, n houdt zich niet aan de voor- schriften, als u maar geld verdient. Dat zei deze week de officier van jus- titie bij het kantongerecht van Schie dam tegen de Vlaardlngse fabrikant G. J. v. T. Van T. stond terecht om dat hij de bepalingen van de Hinderwet had overtreden. Hij had in zijn fabriek brandbare stoffen opgeslagen buiten de ruimten, die daarvoor zijn bestemd. De eis tegen de Vlaardinger was zwaar: drie weken hechtenis onvoorwaarde lijk. Het vonnis luidde 250 of der tig dagen en voorwaardelijke gevan genisstraf van drie weken met een proeftijd van twee jaar. Van T. heeft pen bedrijf, waar feest artikelen en vuurwerk worden ge maakt. In april van dit jaar werd de (Advertentie) fw/Mer Ff oris de Vijfdelaan 134 - Tel. 8210 (Advertentie) Y, T T V T i W BOtlR OkFStfFf KLIJÏ' Vakantiefeest; Gem. Reiniging, Hof- laan, Concours m. versierde fietsen. 16. Feestplein Broekweg, Start lampionop tocht. 21, daarna vuurwerk (fin. Vakan tiefeesten) in Hof. Bethelkerk: Avondgebed, 19.3020.15. MAASSLUIS: Fark.terr. Haven -Uaasl, v.Christus, Openl.samenk., spr ds K. W. Dercksen, medew. zangk. De Roepstem, 19.30. Kantoren Jeugdvakantievreugd, ViS- bank, (tel. 6666) en Vleeshallen Markt 'tel. 8622), 8.30—12.30 en 13.30—16.30; Stadswaag,'Markt, 1012 en 1416.30; Grote Kerktoren, bezichtiging carillon enz., 14-17;Diverse autobustochten en rondvaarten (zie vakantiekrant); Visse rijmuseum Westhavenkade 45, 10-12.30 en 14-16.30. Bijkantoor „De Rotterdammer" Vlaar- dingen: Smalle Havenstraat 11 voor red., adm. en adv.: tel. 6775 (b.g.g. voor red. 010—115588, b.g.g. 010—80037). Maassluis: Kelder Raadhuis, Gemeen telijke Oudheidkamer, 1417. Klachten bezorging. Vlaardingen, F. Brengers, Boslaan 17. tel. 3345. maan dag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, 's zaterdags van 17 tot 18 uur. Apotheek: Van Hoger.dorp, Van Hc>- gendorplaan 129a, tel. 4233. Agenten: W. Hagenstem. Emmastraal 103; mevrouw C. M. de Keijzer-van de Bie, V. C'. Hooftstraat 17; F. Brengers, Boslaan 17, tel. 3345. Belangrijke telefoonnummers: Mel- dingspost, brand cn ongevallen 444, G.GD.-waarcchuwing 5241. SCHIEDAM. Herv Gemeente: Grote kerk 10 ds D. J Spaling 11 is C v i Steen Bethelkerk 10 da E v Bruggen (Delfshaven) 19 ds J v Hootselaar (Dellt) Opstar.dings- kerk 10 ds W R v d Zee (R'dam) 19 ds Spaüng Vredeskerk 9 en 10.45 ds v d Steen il9 ds K M Vogel (Maassluis) Herv gem Kethel De Rank 8.30 ds J E E Brununel- kamp. Dorpskerk 19 en 19 ds Brammel- kamp. Herv evangelisatie: Irene 10.45 18 ds I J Usselstein. Oud kathol kerk: H Mis 9. Geref kerk (Vrljgem!: 9.30 en 16.30 ds A Kooy Oldenzaal. Baptistengem 19 Irene ds R Reiling. Vrije chr geref gem: 10 en ds I, Vroegindeweij (Delft). Geref kerk: Oosterkerk 10 ds W A Krijger 17 ds M Grashoff (Bleiswijk) Kethel (De Ark) 9.30 ds G. F T GosHnga IValkenswaard). 14.30 ds J Nawijn Kantine SCF Honnerl. Grethe- laan -10 ds Nawijn 17 ds W Ph Pouwels (Nunspeet) Goede Haven 10 ds Grashoff V7 ds Gosllnga Julianakerk 10 ds Pouwels 17 ds Krijger. Ned Prot Bund: 10.30 ds A D Klaassen. Chr Geref kerk 9 en 17 ds I de Bruijne (Rotterdam). Evang Lulii kerk 10 ds A Jense. l eger des Hells: 10 heil samenk. 18.45 openl samenk Gerrit Verboonstr 19 30 veri samenk (alle samenk o.l.v. brig K Wleringa en maf R Reitsmal. Overige kerkgenootschappen: geen opg ontvangen. 1 Vj 4 A "DINGEN Herv gemeente: 10 ds C. Bezemer (Zierïkzee) Grote kerk 17 ds K Hengstmangers (Zoeterwoude) Rehoboth- kerk 9 10,3» en 19 (zangdienst) ds J Noord mans (Tjarnsweer) Bethelkerk 10 kand C Schilder 19 ds A de Meijere (R'dam) Im- manueikerk 10 A v Zetten 19 ds A J Kret (Leiden) N Kerk 10 ds Kret 17 ds A J v Rhijn Westwijkkapei 10 ds C H v Rhijn 19 ds R Hengt'mangers (Zoeterwoude). Chr geref ;;em-ente: 10 en 16 ds K v Tuii- ]ert Geref gemeente Westnieuwl 56 10; e i 17 ds L Huisman. Chr geref kerk: j E-nmastraat 10 dienst 17 prof L H V d Meijden (Den Haagl Aula ds H de Cock schooi dl ds L Kievit (Noordeloos) 19 ds: J Brons Bunschoten. Overige nootschappen geen opg. ontvangen. MAASSLUIS: Herv Gemeente: Grote 10 u ds K M Vogel. -19 u ds R Alers (Rotterdam) jeugddienst: Herv Zonneweelde 10 u ds A Hofman (Schiedam); Jeugd- en kinderkerk Sursum Corda 10 u W de Waard; Cat lok Gr kerk 10 u mevr Dekker; Gen De Wetstraat 10 u M J Siep- man Ned Prot Boud 10.15 u ds W C Ugthelm (Den Haag) Geref Kerk (vrij gemaakt) 8.30 en 14.30 u ds C Vonk (Schiedam) Chr Geref Kerk 9.30 u lees- dienst: 17.15 u ds J Brons (Bunschoten) Baptisten Gemeente; 19 u ds B v d Brink (Vlaardingen). 20 u evang- samenk, sprek evang H Schouten (Lenden), solozang J v Egmont (Leiden) Geref Kerk Ira- manuëikerk 9.30 u ds E J Duursema. 16 30 u ds K W Dercksen; Maranathakerk 9.30 u ds K W Dercksen, 16.30 u ds E J Duur sema Geref. Kerk: Oosterkerk 10 u ds J v d Horst. Randwijk. 17 u dt H Zandbergen; Emmauskerk 9 en 10.30 u ds Th Swen. 17 u ds H J K-eynen; Pniëlkerk 9 en 10.30 u ds H J Heynen: Pnielkerk 9 en 10.30 thakerk 10 u ds Zandbergen, 17 u ds G Aaidersberg HOEK VAN HOLLAND: Ned Herv Kerk .10 u ds M D Gijsman (Leidsendam), 19 u ds E C B Kok (Rotterdam) Geref Kerk 10 u dr J C Fernhout (Den Haag), 19 u ds A C Hofland (R'dam-Charlois) Herv Evang 14.30 ds Trouwborst van Blesker.s- graaf Vrijz Herv 19 u ds G Scheper van Naaldwijk 9 Opgave van in Vtaarilingen gevon den voorwerpen,'eerste deel: Struijs, Va artweg 102b, beigedamesportem. Geelen, Primulastraat 28d, beige da- mesportem. met ïnh.; Klouwens, G. van Amstelstraat 238. portem. met inh.; Van Keulen, Merellaan 9, br, portef. met inh. en badenkaart; Ver biest, Nassaulaan 5, br. portem. met inh.; Daauwer, A. Hoogvlietstraat 6-, II, portef. met inh.; Van den Berg. Dr. Brugmastraat 26. groenbeige por tem. met inh. en 2 sleutels; politie bureau Delftseveer 6. br. heren-por- tem. met inh.; Van Krimpen, Oranje laan 37, kindervestje (geel); Groene- veld, Van L. Stirumstraat 48a, 2 ge le babyschoentjes; Hofman, Lombok-" straat 37, jongensriem; Halleman, Boisotstraat 95, groen gebreid kinder- vest; Van Vliet, Prins Hendrikstraat 24. pakje met kleding; Boogaard, Schiedamseweg 12. zwembroekje; Van den Berg, Ripperdastraat 14, pakje inh. japon en rok; Kloppenburg, Van D. van Maasdamlaan 88b, regenjas; Snoei. Thorbeckestraat 28, rood kin- dervest (met ritssluiting); Van der Pijl, "Willem Barendszn. straat 23, wit kinderschoentje; Ploeger Tematestr. 31, donkergrijze regenjas; politiebu reau, grijs kindervest, wit kinder schoentje. blauw kindervestje, wit kin derschoentje, wit kinderschoentje, ge breide sjaal, welpenpet, donkerblauw jongensjasje, badhanddoek met bi. zw. zwembroek met inh.. grijs willen kin dervest. lichtbl.-grijze damesschoen, en donkerblauw jongensjasje met ge ruite voering; Hoffman, Hoogstraat 42. damestas met inh.. Koppenaal, Stati- onsstr. 83, groen-geel kinderjasje; Wie- laart, Van der Waalstraat 114. lichtbl. kindertasje; Wabeeke, R, Holstraat 46, dubbele fietstassen; Verboon, West havenplaats 35, goud kinderringetje; Maurits, P.K.D.-straat 71, dameshor loge met zwart bandje: Beijer, Piet Heinstraat 32, 1 bedelarmbandje; Bras, Riouwlaan 44, zonnebril; Keij- ne, Delftseveerweg 51d. chroom heren- horloge met grijs bandje; Trost, Aert van Nesstraat 7, step op luchtbanden; Van den Heuvel, Sneeuwbalstraat, step (rood met grijs); GooswiUigen, Meijerstraat 18, rode step; Netten, P.K.D.-straat 158, rode step; Maurits, P.K.D.-straat 71, rode step met witte spatborden; Van Eroen, Mendelssohn- plein 44b, badmintonracket; Verbiest, Nassaulaan 5. br. herenportem. met inh.Kruid. Parallelweg 108c, bos sleutels; Meijer, P.K.D.-straat 166, bos sleutels, waarbij 5 Lipssleutels; Drop, Patr. Dwarsstraat 6, bos met 7 sleutels: Van der Berg, Spoorsinge] 99, bos sleutels; Van den Huik. 2e Maasbosstraat 26, 3 bossen touw; Fontienen. Soendaiaan 83, padvinders- riem met fluit en kompas: dr. Has- per, Riouwlaan, injectiespuit; Klos, Parallelweg 72, medaille van wandel- mars; Van den Berg, Ripperdastraat 14. groen-gele parkiet; Rijnaard, étui; politiebureau, kentekenbord RU, Swee- linekstraat 83, kanarie; Oskam. Ie v. Leijden Gaelstraat 24, bos sleutels in 81-03. paraplue, aansteker en kasboek. Inlichtingen bij het hoofdbureau van politie. 9 In de diensten, die de Chr. Geref. Kerk van Vlaardingen zondag hoopt te houden zijn enkele wijzigingen ge komen wegens plotselinge ziekte van ds. C. Verhagen (Hilversum), die drie maal zou voorgaan. In de kerk Em- mastraat, waar ds. Verhagen aange kondigd was om 10 en 16 uur is nu dienst om 10 uur en gaat om 17 uur prof. L. H. v. d. Meijden uit Den Haag voor. In de aula van de ds. H. de Cockschool is er geen dienst om 18 uur, maar om 19 uur, waarin voor gaat ds. J. Brons, Bunschoten. Men zie ook de opgave van predikbeurten „Morgen roept de klok". 9 Als gevolg van een misverstand stond in onze krant van vrijdag als naam van de waagmeester in de Stadswaag te Vlaardingen, die als duizendste klant een bruid noteerde, een verkeerde opgeven. De juiste naam is: P. H. v. d. Voort. "Woensdag 15 augustus zal het 40 jaar geleden zijn dat de beer B. Veldhoven in dienst kwam van dé bekende anjerkwekerij Kester te Maasdijk, Ten huize van de heer P. Kester is er die dag van 4-6 uur ge legenheid de jubilaris geluk te wen sen. (Van een onzer verslaggevers) Donderdagmiddag deden vierhonderd kinderen van zich spreken, toen zij de goochelaar Fantasto met een donderend gejuich begroette en hem daarmee een goed onthaal bezorgde. Dit alles gebeur de in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen, waar in het kader van het Kindervakan- tiefeest een Jeugdvariétèvoorstelling werd gegeven. De jeugd heeft genoten van goochelen, van een voor de jeugd toneel spelende hond. van een wedstrijd in het bellenblazen, jongleren en van clownerie. De heer Fantasto die samen met Nan Miller het hele programma gevuld heeft, hebben er met een gevarieerd program ma voor gezorgd dat de aanwezigen zich best konden amuseren. Een zaal gevuld met kinderen is voor beide niet vreemd. Zij treden ook op in een kindercircus en zy hebben zich geheel ingesteld op de jeugd. Zodoende hebben zij een kinder programma samengesteld voi gezonde humor en afwisseling, doch dat tevens paedagogisch volkomen is verantwoord. De rijke toneelaankieding en attrac tieve attributen spreken tot de fantasie van het kind en werken dan ook mee om hun optreden tot een onvergetelijk feest te maken. Doordat er een grote ver scheidenheid van het gebodene is kun- nén de kinderen ongeacht de leeftijd voor de volle honderd procent van dit programma genieten. De Vlaardingse jeugd heeft dit donder dagmiddag wel terdege laten blijken. Wanneer er een onderdeel was afge werkt, hoorde men een spontaan applaus van een enthousiast publiek. Zij keerden na afloop zéér voldaan huiswaarts. Donderdagavond werd In de omgeving van de Smeetlandsedijk te Rotterdam een circa 16-jarig meisje lastig gevallen door een autorcdbilist. Dit werd gezien door twee jongelui. De zedenpolitie tel. 114000. toestel 105 verzoekt het meisje en de jongéhii zich "met de zedenpolitie te Rotterdam m verbinding te stellen. fabriek grotendeels door brand ver woest. Toen de .politie een onderzoek instelde naar de oorzaak van de band ontdekte zij dat een aantal flesjes zwavelkoolstof niet in bassen af in de speciale bergplaats, maar daarbuiten opgeslagen was geweest. Overigens zat in de' zwavelkoolstof niet de oorzaak van de brand. De flessen met dit spul bleven juist gespaard... Verdachte verklaarde dat de zwavel koolstof steeds op de goede' manier wordt bewaard. Maar men had de de geraakte flessen juist uit de berg plaats gehaald omdat een order moest worden gereedgemaakt. Als dat niet zou kunnen, vond Van T., kan men ook niet meer werken. - ,1 De officier wierp echter tegen dat de ze sloffen na het inpakken weer had den moeten worden opgeborgen. Zwa velkoolstof blijft altijd een gevaarlij ke stof. Als er geen ruimte'genoeg is voor het opbergen moet men meer ruimte maken.' De officier herinnerde eraan dat van T. niet voor het eerst terechtstaat. Hij is reeds, een keer veroordeeld omdat hij vuurwerk bul ten zijn kluis had bewaard. De fabriek van Van T. is nogal een sa menraapsel van diverse soorten be drijven, zo voerde de officier aan. Daardoor kan men spreken van een gevaarlijke situatie. Én juist in een dergelijke toestand moet de Hinder wet worden gehanteerd. Dat is hier niet gebeurd, bij herhaling en daar-) om vond de officier een zware ets noodzakelijk. verf van de vakman 'DE KROON" Eeftdrachtstr. 29 - Tel. 2755 'T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Te!. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.y. Fioris de Vijfdelaan 134 Promenade West) Tel. 82lC' J. R. uit Amsterdam logeerde enkele dagen bij de familie B. te Ridderkerk. Hij bracht de nacht door in een .slaap kamer waarin ook een kostganger, K- S. uit E. verbleef. Deze ontvreemdde portefeuille en portemonnee inhoudende o.a. paspoort en ƒ116. S. zag kans naar België te reizen, maar zijn aanhouding was verzocht- De Rijkswacht gaf hem over aan de Ko ninklijke Marechausee te Roosendaal» waarna hij op het bureau van 'politie te Ridderkerk werd voorgeleid. Hij legde een volledige bekentenis af. Het geld had hij inmiddels opge maakt, portefeuille portemonnee, pas poort e.cL wierp hij in een water. Gedurende het weelceinde zullen in spoed gevallen de volgende artsen dienst doen: Vlaardingen: H. A. R. Nikkels. Gansfoort- slraat 4, tel. 5100; D. J. Wieringa, Karei de Grotetaan 143. tel. 1119 Schiedam: Chr. A. Poli. Tuinlaar, 92. to. 67356; G. W. Ormel, Schoolstraat 5. tel. 64244: F. Jur.gerius. Jac. Catslnan 8. tel. 67355; W. J Franke. Burg. Knappertlaan 30, tel. 68163. Hoek van Holland: J. e. Lonkhuljzen, Jo- linkstraat 2. tel. 627. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) li AAN HET slot van de finale van si het amateur-festival, in de kerkge- j opnieuw geheel bezette Stadsgehoor- Kerklzaal te Vlaardingen, zorgde de voor zitter van het Comité Jeugdvakantie- Rusthuisvreugd voor enkele prettige verras singen. Vlaardingens jongste talent Gerry van Dijk, had voor de vijf- j de maal haar medewerking verteend aan de jeugdvakantieweken en zij werd door de heer II. K. van Min nen op het Gehoorzaalpodiuni geroe pen om aan te horen, dat zij door het comité was benoemd tot „Prin ses van het Nederlandse lied", waar voor zij tevens een .bloemenhulde in ontvangst mocht nemen. Zeer terecht overigens kreeg zij deze titel, want temidden van de vele orkesten en zangers (essen), was zij de enige, die de Hollandse taal liet horen en wel op een zeer duidelijke wijze. Ook de bedrijfsleider van net Kolpabad. in de (rode cn door de heer bedrijfsleider vul. werd hij emri tti'. ,.IÏid- ordc van de rade cu witte de hoer J. Traas werd witte) bloemen gezet Van Minnen, wan' al: van het Amateur-fes:; door de voorzitter bene der in de bikini". Nog nooit was het eerder voorgekomen, dat op een avond drie penningen van de Vlaardingse Gemeenschap werden uitgereikt, maar de prestaties waren ditmaal bijzonder voortreffelijk aldus de heer Van Minnen en daarom kon den deze worden toegekend. Deze kwa men in het gelukkige bezit van ..The Flying Arrows". The Blue Stars" en van jac. v. d. Hoek. die tevens geld prijzen (cheques) in handen kregen. HET MUZIKALE gedeelte op zichzelf liet ditmaal wel wat te wensen over. Dat de spanning er al uit was voor de deelnemers optraden bleek al gauw, want het publiek zorgde niet voor de sfeer, zoals cke vorige week van meet af aan er in was. Overigens werd het festival op originele wijze geopend, want toen het doek voor de eerste maal open ging zat de heer Traas verscholen ach ter een krant op een barkruk, temidden van ..The Flying Arrows". Een kort vraaggesprek ging vooraf aan ieder op treden en dit werd over het algemeen wel gewaardeerd door de ..jongelui en oudeiui", zoals de heer Traas de bezoe kers verwelkomde. Eer prachtig decor vormde de ach tergrond waarop de orkesten gezeten waren cn „Jhe Flying Arrows" zorg den voor een voortreffelijke opening door enkele nummers weg te geven, die er wezen mochten, met als slot een „machtig drumnummer", hetgeen tot een toegift verplichtte; cfe enige die ditmaal werd toegestaan. /)OK AJ Cees DE Schiedamse accordeonnist Boute.slem (tweede prijswin naar) was weer van de partij en mede voor de wijze waarop hij een foxtrot potpourri liet horen, met enkele fraaie improvisaties, werd een uitermate gul applaus zijn deel. Het Var.odu-trio was met zo goed in vorm en kreeg zeker niet de sympathie van het publiek, die verwacht werd; kennelijk zongen ze te beschaafd voor de 700 aanwezigen. De parodisten ..The Crazy Brothers", die als gasten optraden oogstten veel succes, vooral degenen, die dit duo voor het eerst zagen; vooral hun optreden na de brachten de lachspieren danig The Blue Berrie men zuigen waarvan wordt gemaakt. een proefplaat f'j'ERRY VAN DIJK stal de harten van de aanwezigen met een nozemlledje met als telkens terugkerend refrein; No- zi nozem, wat ben je voor een vent" Fraaie accoorden toverden The Trem ble Tones uit hun prachtige gitaren, waarbij zij tevens diverse capriolen uit haalden. zeer tot genoegen van het pu bliek, dat ook wel voor de show was gekomen. „Jac. v. d. Hoek. de zanger met de gouden stem", aldus de heer Traas. mLste overtuiging en viel hard tegen. De heer Van Minnen kon niet nalaten om hem de raad te geven om zijn stu die nog beter aan te pakken. Hij trof het niet, dat velen de zaal verlieten ter wijl hij op het podium zijn uiterste best deed. Vermeid zU. dat het Maassluise pauze i duo „The VVhite Christel*" een beste in be- beurt maakten met een tweetal griief- i The Blue Berries" uit Maas- i de nummers, namelijk „Zwel kleine I- 1 rilch,5"J?oede Manken_TOort_en j tallener" en „O when the Saints". De heer Van Minnen, die na afloop vooral de wijze waarop zij ,,The Blue, Stars" begeleidden was bijzonder goed. Oveerigens kwamen „The Blue Stars"! goed voor de dag met enkele eigen werkjes. Zij hebben zelfs de vererende uitnodiging ontvangen om voor een grarnmofoonplatenmaatsehappij te ko- i al de prijzen uitreikte gaf hen de groe tei mee aan de burgemeester van M ïassluis, want zo zei hij. daar heb ben wij goede verhoudingen mee, even als met Schiedam, zoals hij later merkte tegen Cees Boutestem. op- lyETHOUDESR Van Minnen reikt The Blue Stars de eerste prijs uit van het Amateurfestival te Vlaardingen- Vakantieweek S.G.: Parcours Plantage, Inter, wielerronde voor profs, 14. Terr. Gerrit Verboonstraat: C.J.V.-fes- tival m. verm. gelegenheden 19.302230. Terr, Gerrit Verboombraai, C.J.V.-fes- tival m. verm. gelegenheden. 19.30—22.30. Oagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) aileen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad- verientles en abonnementen b.g.g. teief. Apotheek: Couka. Hoogstraat 29. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; poiitie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zczmertentoonstellin- gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa (foto s)Constant Nieuwenhuys „Nieuw Babyion"; pot prenten van Opland (alles tot 3 sept.) Jnlfanapark: Expositie dieren en die renbeelden „Dierenkijk", 14—18 en 20-23 (tot 9 september).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1