yiaardinger verbouwde zelf winkel en huis Bijzonderheden zijn te duur voor Vlaardingen KOM NU KÜJKEW! Anders dan andere ïfP£?#I| voor een gulden Voorzitter vakantiecomité WlNTÉ PERMANENTE UITSTALLING D. de Boer'n handig knutselaar Jongen (13) met motorcarrier door caféruit Bij valpartij tj es twee gewonden Programma zonder veranderingen uitgevoerd Eenvoudiger kan het niet ASSISTENTE van de chef verkoopafdeling Burgerlijke Stand Bromfietser rijdt wielrijdster aan Jazz eti twen-mode Commandowisseling bij Dirkzwager NV Sitala kwam nu behouden binnen DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DINSDAG 14 AUGUSTUS 1962 Doorzettingsvermogen, am bitie en handigheid zijn nodig om iets te bereiken. Dit is een uitspraak van de heer D. de Boer (Broekweg 16 te Vlaardingen) die van 30 mei tot en met 9 augustus iedere avond van 's-morgens vijf uur tot 's-avonds twaalf uur bezig is geweest om zijn kruidenierswinkel, Broekweg 18, en .J16' werk ge- Vakantie EEN LAURENS PRODUCT 20 stuks 80 cent jjjjjjjjjj In grijs, beige en anthrociet kleur in grijs en beige Wacht niet tot het winter is niaar kom nu een nieuwe haard kiezen uit de vorstelijke kollektie van VOGEL. DAG IN - DAG UIT KUNT U VRIJBLIJVEND TIENTALLEN MODELLEN KOMEN BEWONDEREN En nog vele andere modellen en merken van de beste fabrieken Liesveld 14 - Tel. 3650 Eendrachtstraat 21-23 Telefoon 2575 VLAARDINGEN Weer Toeristisch Winkelcentrum Hoogvliet» AGENDA VOOR VLAARDINGEN en morsen en dagelijks Vandaas. ere morgen ....en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) zijn woning te verbouwen, en het ge- - heeft e nodige spijkers in hele interieur te vernieuwen. De winkel, vroeger gedreven door de vader van de heer De Boer, was te klein geworden en moest nodig worden gemoderniseerd. Toen de heer De Boer zijn woonhuis in april van dit jaar toegewezen kreeg, besloot hij om woonhuis en winkel een ander in terieur te geven. Driekwart van het werk heeft hij voor zijn rekening ge nomen. Het elektrische gedeelte en het stucadoorswerk moest hij tot zijn grote spijt laten doen. De heer De Boer die naast zijn kruidenierswinkel nog een melkwijk heeft, is een handig knutselaar en .wil graag, als het enigszins mogelijk is, zonder tussenkomst van een ander iets tot stand brengen. Hij beschouwt het min of meer als een hobby. Het woonhuis en de winkel hebben een grondige verandering ondergaan. Door het grote assortiment winkel goederen is het mogelijk geworden om een semi-zelfbe-dienlngssysteem toe ie passen. De outillage laat niets te wensen over. Heldere en frisse kleuren geven het interieur een gezel lig tintje. Zelfs de veertien dagen vakantie heeft de heer De Boer aan de verbou- De 13-jarige jongen Z. de M. is maan dagmorgen om tien uur met een motor- carrier door de grote spiegelruit van het café van de heer J. F. aan het Broersveid 14 gereden. Hij was zonder toestemming op de motorcarrier van de fruitkoopman J. de B. geklommen en daarmee gaan rijden, notabene in een verboden richting. Daarbij verloor hij de macht over het stuur en reed door de grote ruit ter waarde van 225. Op het rijwielpad van de Rotterdamse- dijk in Schiedam ter hoogte van de gereformeerde kerk is maandagmorgen om 8.10 uur èen wielrijdster, de 21-jarige mejuffrouw M. C. L. de KL, aangereden door een bromfietsrijder die onbekend is gebleven, daar hij na het ongeval doorreed. Mejuffrouw de K. kreeg een verwonding aan heup en knie en is naar het ziekenhuis gebracht. Meddcns uit Rotterdam heeft in samen- Werking met Dankers. eveneens uit Rot terdam, voor 6 september een jazz-avond afgewisseld met twvn-modeflitsen ge organiseerd, Deze avond wordt gehouden in de foyer van het Rijnhotel en begint om acht uur. Zangeres Rita Reys en het trio Pim Jacobs verzorgen de jazz. Vrijdag zal ds. W. \V, J. van Oene in de Gereformeerde kerk (vrijge maakt) aan de Westvest te Schiedam een lezing houden over Canada. Ds. Van Oene zal daarbij dia's vertonen. Deze avond begint om 20 uur. Ds. Van Oene is oud-predikant van Oud- Loosdrecht en Schiedam. Tien jaar geleden vertrok hij naar Canada als predikant van de Canadian Reformed Church, te Westminster. wing gegeven. Van oude planken en balken heeft hij gebruik gemaakt, ruim duizend schroeven zijn er doorge-,; werkt, het aantal spijkers is niet te tellen. De heer De Boer is een man die zich moeilijk rust kan getroosten. Als hij ergens mee klaar, is, dan begint hij weer met Iets nieuws. Ook de echtgenote van de heer De geslagen en schroeven gedraaid. Van een officiële opening Is geen sprake, waarschijnlijk zal In de maand septem ber voor de cliënten een officieel tintje aan deze verbouwing worden gegeven. De heer C. C. Goedewaagen. die na zijn pensionering in 1957 als commodore van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. de leiding heeft gehad van de on derneming Dirkzwager's Overzee Loods - dienst N.V. (Dirkzwagers' Coastal Pilo tage Ltd.). heeft de wens te kennen ge geven deze verantwoordelijkheid aan een jongere over te dragen. De directie van N.V. Dirkzwager vond de heer D. A. C. Gelijns, sedert kort ge pensioneerd als chef nautische dienst van Shell tankers N.V., bereid deze taak per 1 september over te nemen. (Advertentie) CABALLERO 25 IN EEN PAK De grote Shelltsnker Sitala die vorige maand bij binnenkomst voor de pieren van den Hoek zo onfortuinlijk was om aan de grond te lopen is maandagmid dag bij hoog water zonder moeilijkhe den de Europoort binnengesleept en heeft ligplaats genomen aan de Shell- steiger. VLAARDINGEN De 9-jarige Hans L. die maandagmorgen in de Eerste Industriestraat op een stilstaande aan hangwagen aan het spelen was, viel en kwam op de straat terecht. Met een gebroken elleboog is de jongen naar het Algemeen Ziekenhuis overgebracht. Een ongeluk komt zelden alleen want in de avond van dezelfde dag viel de 11-jarige Pieter van V. van een drie en een half meter hoog dak. De jongen was met een andere jongen op het platte dak van de Rembraadt-ULO in de Groen van Prinstereretraat aan het spelen toen hjj hardlopende van het dak viel. Geluk kig was er een grasgazon dat zijn val wat brak. Met een hersenschudding moest de knaap naar het Algemeen Zie kenhuis worden vervoerd. AI eerder is er op gewezen dat daken van gebouwen geen speelplaatsen zijn. Be volgende gevonden voorwerpen zijn te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 1418 uur: blauwe etui met inhoud; aktetas met in houd I flesje nagellak; wieldop (V.W.); ring met sleutels; suède jasje. Te bevragen bij de vin ders: portefeuille met inhoud, H. Benze, Oranjestraat 95; bruine porte monnee mei inhoud, J. Komen, Vlaardingerdijk 219; kindertasje met inhoud. Verkerk, Mariastraat 5b; rsvarte damesportemonnee met in houd, v. d. Zouwen, Nw. Damlaan 687; wit plastic hondje, v. Noorden nen, Meidoomlaan 14; witte plastic bla, F. v. Giezen-, W-egtpolderstraat 17; j plastic kruiwagen, Seip, Nw. Damlaah 645; mondorgel, Mouthaan. Nvv. Haven 33b; staafzaklantaarn. Schuitemaker, Kamperfoelielaan 14; hondenhalsband met ketting, de Vries, Den Bommels estraat 52; wiel dop tSimca), Meuldijk. Rijnstraat 35a; ring met sleutels, J. Ritmau, Nw. Damlaan 744; ring met sleutels. Volwerk, Van Maanenstraat 34: wol len damesvest, Hendriks, Oostsingel 116; zwarte handschoenen. J. Klerk, Rott dijk 226; nylon dameshand schoen (r), H. Kolling, Brugmanstr. 23; haarlint, Oome, Den Bommelse- straat 50; herenhorloge, J. v. d. Pas, C. Reindexsstraat 30. 0 Mevrouw A. K.-W. uit Schiedam deed aangifte dat van de drooglijn aan de galerijzijde van haar flat op de negende etage van de „Vijfslui zen flat" twee witte overhemden zijn verdwenen. Van het wachüokaaltje van de RET aan de Vlaardingerdijk ter hoogte van de ingang van Wilton- Feijenoord te Schiedam zijn zes gro te ruiten met stenen ingegooid. Ver moedelijk zijn baldadige zeelui de daders. Vermoedelijk doordat baldadige personen er een. sigaret op hebben gegooid is er zondagmiddag om streeks vier uur brand ontstaan in het zonnescherm voor de winkel van mevrouw Reese aan de Hoogstraat te Schiedam. Met een straal van een nevelspuit heeft de brandweer ge blust. Er was een groot gat van 50 bij 50 cm «n nog enkele kleinere ga ten. 1 B. ea W. van Schiedam'hebben een ontwerpbesluit gemaakt en bij het gemeentehuis ter inzage gelegd om de overweg Oudedijk in de spoorbaan Schieaam-Deift aan het openbaar ver keer te onttrekken. De uitslagen van de zaterdag ge houden viswedstrijden in het kader van de vakantiefeesten in Schiedam luiden; Senioren: 1. J. Lupker 144 cm gevangen vis; 2. H. v. d. Waal 101 cm; 3. A. Blom 80 cm; 4. J. v. d, Gaag 64 cm; 5. P. M, de Jong 64 cm: 6. B. J, Pil 63 cm; 7. D. Voets 52 cm; 8. N. van Sebaik 49 cm; 9' N. de Bruyn 48 cm en 20. J. Koen- derman 48 cm. Junioren: 1. H. Quar- kel 33 cm; 2. v. d. Plas 32 cm: 3. J. v. d. Hoek 24 cm: 4. B. Jordaan 23 cm; 5. Anneke Korpershoek 19 cm; 6. G. van Tricht 17 cm; 7. 3. Harten 16 cm; 8. J. v. d. Velden 16 cm; 9. P. Zoeteman 16 cm en C. Landzaat 15 cm. Nu in "Vlaardingen de vakantie feesten achter de rug zijn heeft de voorzitter van het vakantiecomité, wethouder H. X. van Minnen, een uitvoerig verslag gemaakt van al het werk dat is verricht voor de opening maar ook van alles dat het Ijverige comité heeft gedaan tijdens de vakantieweken. Reeds vrij vroeg in het jaar wordt begonnen met te vergaderen over de mogelijkheden van het te brengen programma; het comité kon dit jaar met enkele waardevol le krachten worden uitgebreid. Staan eenmaal de data van het pro gramma vast dan wordt nagegaan wat als vaste herhaling kon worden gebracht en weike nieuwe - mogelijk heden er zijn binnen het raam van het beschikbare subsidiebedrag. Dat bedrag is goeddeels gelimiteerd, en kostbare dingen naar Vlaardingen brengen zander dat er voldoende ba ten tegenover staan is dus moeilijk en moet vaak achterwege blijven. Het' aantrekken- van gezelschappen die in Kerkrade optraden Is in rui' me mate mogelijk geweest:, .maar moest achterwege blijven vanwege de financiële consequenties. Bij het Jeugd vakantiecomité heerst sinds jaren het systeem dat een of enkelen verantwoordelijk zijn voor een programma-onderdeel of een serie daarvan. Zo goed als een man verantwoordelijk is voor alle mechanische muziek en geluids- versterking waar ook nodig. Zij staan daarvoor en zijn ervoor ver antwoordelijk. Dit verklaart, dat het met zorg samengestelde programma practisch volledig en zonder veran- deringen wordt uitgevoerd, zodat klachten vanuit het publiek weinig voorkomen. Daarnaast is het apparaat dat vóór, tijdens en na de vakantieweken dienst doet, van groot belang. Beide kanto ren Visbank en Vleeshallen zijn w4r*** 7? z0MERS „FABER 20" kolenhaard c.p 18.000 498,- ÏNTERNO kolcnradiator Cap. 16.200 kcal. In verschillende kleurencombinaties 486.- Interne EXCELLENT kolenradietor Cap 14,500 Wcat 425,- )»n .JAN 62" kolenhaard Cap. 15.500 kcal. 428.- Cap. 17.000 kcal. 45 g Cap. 18.000 kcai, 525,- drukbeklante punten in de vakantie- tijd. Het kantoor in de Vleeshallen trekt de meeste touristen en vakantie gasten van elders. De staf die buiten de algemeen leider der kantoren de heer B. van den Brink dienst doet, is vrij omvangrijk. Een vijftiental jongelui is in de va kantieweken in allerlei onderdelen te werk gesteld. Vervolgens is er een. waagmeester, terwijl met de kinderen die dagelijks naar „Duinrell" gingen een twintigtal dames was ingescha keld. De weersomstandigheden hebben de comitéleden in het algemeen het wer ken licht gemaakt; de hind-er van re gen en wind was minder dan men zou verwachten. Voor alles was een goede belangstelling, zowel van de jeugd als van het publiek. Harde fi nanciële klappen kreeg het comité dit maal niet te incasseren. Het werk laat zich eigenlijk in drie onderdelen splitsen; het zoveel moge lijk bezig houden en binden van de kinderen die niet naar elders vertrok ken of wegens vakantie hier vertoeven; het bieden van toeristische mogelijk heden: rijden, varen, wegen, oren be klimmen. bezichtiging stadhuis enz.; het vertier en afwisseling brengen to de stad door diverse „fcijkevenemen- ten". De jeugd heeft met enthousiasme meegedaan. Zowel met de buiten-ge beurtenissen door de stad (optochten enz.) als met de wedstrijden. Voor de verschillende demonstraties „langs de weg" lieten ruim 690 kin deren zich Inschrijven. Aan de kin derspelen deden er ongeveer 400 mee. Bijna 850 kinderen tooiden zich na de volbrachte 15-km wandelmars met trots met de museunimedaflle. Er waren. 220 loze vissertjes met een evenredig aantal controleurs in park Nienwlant, en een kleine honderd tentenbouwers plus evenveel paane- koekenraee-deelnemers. Van de iets oudere kinderen nemen er 400 aan verschillende excursies naar de Shell, de Deita-Chemle en de Nieuwe Mat ex deel. Bij de schietwedstrijden in het lo kaal „Wilhelmina" werden 1000 kaar ten verschoten. Ruim 2200 kinderen maakten een gang naar de Stadsge hoorzaal. Naar ..Dutoreü" bij Wasse naar gingen 1300 kinderen plus de lei ding met assistenten, dat was elke dag drie autobussen vol gedurende tien dagen. Spectaculair was de kin dermodeshow in de Harmonie; dat daarbij de zaal niet uitverkocht was is onbegrijpelijk. De kinderdraaimolen draaide in haar bescheiden hoekje 80QQ kinderen rond. De gemeentelijke ldnderleeszaal aan de Schiedamseweg was perma nent druk bezet; deze blijft de gehele zomervakantie geopend. De acht pop penkastvoorstellingen overal in de stad boeideji vele duizenden kinderen. _Aan de lampion-optocht deden naar schat ting 6000 mensen mee. De teeners" ten ook ouderen) beleefden veel ple zier aan twee amateuravonden in de Stadsgehoorzaal met 1400 bezoekers. De overige filmvoorstellingen voor vol wassenen trokken rond 2000 bezoekers. Van de toeristische mogelijkheden werd ruim gebruik gemaakt. Stadhuis- i bezichtigen 500 mensen; wegen in de Stadswaag met inschrijving en certifi caat: 1300, waaronder een tiental bruidsparen; toren bestijgen: 2200; rondvaarten op de rivier en op Vaart en Vlieten: ca. 4000; diverse middag bustochten naar Westland, Europoort en Zestienhoven: 1100: het visserijmu seum trok in de Vakantieweken 985 betalende bezoekers, uit allerlei plaat sen, ook uit het buitenland. Vele ma len werden toeristische inlichtingen verstrekt. Het vertier en de afwisseling in de stad bestonden behalve uit alle vaste programmapunten uit de openingsmid- dag, de telkens herhaalde kinderspe len, de zeepkistenrace, het bengelcon cours, het drumbandconcours, de lam pionoptocht de tentenbouwerij en ie versierde fietsen-optocht met prijsuit reiking in het park, waar de gemeen telijke verplaatsbare muziektent aller lei diensten heeft bewezen. Wie zal de tienduizenden schatten die dat alles gadesloegen? En al zou er nog veel meer zijn: het zou steeds weer trek ken. Danf is het comité verschuldigd aan het gemeentebestuur voor de feestver lichting ea de verkregen toestemmin gen, de gemeentelijke diensten en met name aan het politiekorps. Erkentelijkheid Is er ook jegens de burgerij en v„oral ook ten opzichte van een clgarettenflnna, die op de dag en de avond van de laanpion-optocht ruim 4900 complete lampions in een haast te grote royaliteit uitdeelde. En ten laatste dankt het comité al zijn le den en medewerkers, verheugd, deze bijdragen te hebben mogen leveren tot het welslagen var. de Vakantie 1962. Tijdens een korte bijeenkomst die vanmiddag op de Middenbaan in het nieuwe winkelcentrum van Hoogvliet werd gehouden, maakte de heer J. A. de Lange, voorzitter van de winkeliers vereniging, de naam voor dit nieuwe centrum bekend. Geruime tijd geleden werden, zoals bekend, de inwoners van Hoogvliet in de gelegenheid gesteld namen te be denken voor het nieuwe winkelcentrum. Voor de inzender van de door de win keliers aan te wijze naam werd een prijs van vijfhonderd gulden uitgeloofd. Talrijke brieven met in totaal ruim vijfhonderd namen werden ingezonden. Onder deze inzendingen bevonden zich merkwaardige namen als Lui lekkerland en Hamsterplaatvele bui tenlandse zoals Delta Shopping, Mar king CentreWoman's Paradise en ook toepasselijke namen:. Het Tor.èn- flatcentrum, Klein Rotterdam, .De Satellietbaan en Streekbaan Ook eenvoudige names werden lege- zonden en de vele Inzenders die hun best deden zo opvallesd mogelijk voor de dag te komen werden verrast "bij het horen van de bekroonde naam: Winkelcentrum Hoogvliet. Deze wel zeer eenvoudige naam die door de winkeliersvereniging het meest geschikt werd geacht, was afkomstig van de heer H. B. Gieszen, Baarsweg 555. Hoogvliet. Onder overhandiging van de beloning wenste de heer De Lange namens de winkeliersvereniging de heer Gieszen geluk met zijn prijs. Nadat mevrouw De Lange het smaak volle embleem van het winkelcentrum had onthuld (de letter W en de letter H die op originele wijze zijn .verbon den) werd aan de arbeiders van dit grote project het (verlate), panaenbier aangeboden. De woningbouwvereniging te Hoek van Holland heeft aan alle huurders van laatst gebouwde woningwetwonin gen (222) een schrijven gericht met de mededeling, dat de' huur met in gang van 1 sepember met 11 ver hoogd zal worden. Het komt erop neer, dat woningen met een huurprijs van 16,80 nu 18,55 gaan „doen Die van 18,stijgen tot 19,90, die van 18,85 tot 20,85, die van 19,20 tot 21,20 en die van ƒ20,25 tot ƒ22,40. O Het bestuur van het Hoeks/Mannen koor laat weten, dat vanavond om acht uurde repetities worden hervat. De harmonievereniging „Rotterdam aan Zee" uit Hoek van Holland zal met haar zustervereniging van 's-Gra- venzande .Prijst God met geklank der bazuin" (beide korpsen staan onder leiding van de heer G. A. v. d. Berg) HOEK VAN HOLLAND: Hoekse Bos jes, Concert RAZ, 19.30 uur. Visser jjmuseum, Westhavenkade 45, 10—12.30 en 14—13.30 uur. Bijkantoor „De Rotterdammer" Vlaar dingen: Smalle Havenstraat 11 voor red., adm. en adv.: tel, 6775 (b.g.g voor red. 010115588, b.g.g. 01080037). Maassluis: Kelder Raadhuis, Gemeen telijke Oudheidkamer, 1417. Klachten bezorging, Vlaardingen, F. Brongers, Boslaan 17. tel. 3345, maan dag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19,30 uur, "s zaterdags van 17 tot 18 uur. Apotheek: Van Hogendorp, Van Ho- genderplaan 129a. tel, 4233. Agenten: W. Hagenstein. Emmastraat 103; mevrouw C, M. de Keijzer-van de Bie, P. C, Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17. tel. 3345. Belangrijke telefoonnummers: Mel- dingspost, brand en ongevallen 444, G.G.D.-waarschuwing 5241. Terr. Gerrit Verboonstraat, C.J.V «fes tival m. verm. gelegenheden 19.30—22.30. Passage Theater, Das Dreimaderlhaus, 20. Passage Theater: Variété voor jeugd, 10 en. 14. Tennispark Van Vliet, Kampioenschap pen, 9-16. Passagetheater, Twee Show. een geld, 20. Terr. Gerrit Verboomstraat, C.J.V,-fes tival m. verm. gelegenheden, 19.30-22.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 5.1 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef, 115588). Apotheek: Gouka. Hoogstraat 29. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonsteliin- gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's)Constant Nieuwenhuys „Nieuw Babyion"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.) Grote Kerk. Beklimming toren, 14-16', Julianapark: Expositie dieren en die renbeelden „Dierenkijk", 1418 en 2023 (tot 9 september). HANDELSKANTOOR te Vlaardingen vraagt voor spoedige Indiensttreding een LEEFTIJD 20 JAAK. Diploma steno-typen vereist. Zaterdag vrij, 1 Schriftelijke sollicitaties onder nummer 7560, Bur. v. d. Blad. woensdagavond een concert verzor gen op het podium aan de vijver van de Hoekse Bosjes. R.A.Z. zal voor het concert een mars maken door de kom van het dorp. Zwart Goud is de titel van een zen- dingsfiim in kleuren, die te Maas land vrijdagavond om 8 uur in het Trefpunt wordt vertoond. Het is een. kleurenfilm. De toegang tot deze film is vrij. In het eerstedeel ziet'men 0.a. de bloedige taferelen, die anno 1862 nog steeds onder de heidenen to mid den Afrika gebeuren. In het tweede deel wordt men geconfronteerd met de bekering van duizenden negérs. Het programma van de zomeravond bespeling van het Oranje-carillon, te Vlaardingen op vrijdag van 20—21 uur door Rien Ritter, stadsbeiaardier van Delft enLeiden, luidt: 1. Prelude, W. de Vries; 2. a. Menuet (uit Partita I), J. S Bach; b. Menuet Raméau; 3. Volksliederen^ a. Des Madchens Klage, b, Le oli tambour, c. Drink to me only, d. Wij zijn al bij een; 4. a. Rondo. M. v. d. Ghejjtt, b. Gavotte, Gluck; 5, Thema met varia ties, Jef Denijn; 6. Sonata II (Allegro, Andantino-Presto), B. Galuppi; '7. a. Humoreske, Dvorak, b. Pizzicato., Le- libes; 8. Suite archaique (Rigaudoa- Pavane-Menuet), G. Clément. De. nummers 1, 4a, 5 en 8 zijn bei- aardcomposities, de overige nummers zijn beiaardbewerkingen. Het programma is aangepast aan de zwaarte van het Oranjecarillon. Van daar de keuze van de sonata van Ga luppi, die op een lichtere beiaard uit stekend klinkt. SCHfEBAM. Geboren: Maria J. d v T L C van Beek enM J Kazecbroot, Diana" d. Y' J T «m -der Drift en C M Capello. EJsart. z. v. E Vuik en H W Wessling, Johanna M ft v'.7 G de Groot en J Rde Boer, Ca- •-hanna M d. v. j h van der landen, en C M Verschuren, Conny P d. v. J Keurich en C A Zwep, Carla d. v. M Moerer en a. M Nieuwenhuizen. Overleden: M van [waarden, 57 jr echtg. IS ,3„?arrns;,E l'an Raaften, S0 jr echtg P DE Willigen, H J Klemekoort. 60 j, C Verlto jO jr. echtg van A Koogje, a I Kooiman. ;5 jr echtg van G A Kok. MJ Kapteijn, 73 K. wed van J C Brak, Geboren: Adrianus z. v, C Stolk en W Belj- erhng. Wilheimlna M M d. v. J C Sturken- boom en J B P van der Velden. Richard H z. v J Tuasela en D C M Troost, Jacky C I) l D c M Tr°cst. Robert z. V, w Post en J C van den Broek, Maria H. v- P A 6e Kaper en C A van Dlest, Mo nique d. v. w van der Lug-t en J C Jansen, v" „W„ ttiemstra en E Riemstra, Cornelia d. v. A Erusse en C M Kortland, Pe ter B z.v. W F Feenstra ea A W Bosman, Davfd z. vJ p van Zon en W I Kadtake, Marina d. v. G C Vassenna «n M Lanser. Overleden A M J Hoek. 85 jr. we van J J Seboo, G.O, Veenendaal 83 jr. J Wljntozs 11 jr, J H Tuyl 73 jr. - VLAARDINGEN. Geboren: Ingrid, dv D Schouten en W de Engelsman, VI: Ke- thelweg 213 A; Gerdina Johanna, d v A Roos en C Noordzij. VI: Parallelweg 118 A; Agnes, dv J van der Velden en P A Bak ker, VI: 2e Paulus Buysstr 5; Max, z v A van der Graaf en J A F Baars. VI: Men- dtelssohnplem 29 C; Yolanda' Caecilia, d v .Waninf, en E G Meyer. VI: Insulinde* stra2? 66: Herman, z v H van Oudenaarden en .D Hoodenburg, VI: Stations;.tr 182: Ma ria Josina d v F A Lok en M J van WSjns- berghe, VI: Phil, de Goedestr 138; Edward Ronald, zv J j Post en W Hofman, VI: Jan v Arkelstraat 130; Ronaldus Cornells, zv J C Steenbergen en J M P de Roos, VI: Ro- z®nlöün 93; J.ohan Cornells Leendert. zv W P Gast en H Bentem, VI: Gr. v. Prlnste- straat 124; Jan, zv W du Mortier en J de Bruin, VI: le Bierslootsteeg 7; Gerrit. zv G Struijs en M W de Borst, VI:' Bm Pntlssingel 118 B; Simon, zv S van der Ma-' rel en W K Vink, VI: Jan Thljssenstraat 40: Hendriktis, z v C van der Pluijm en G M van Rijswijk, VI: van Aerssenstr 24 A: Mo-' nique Alice, dv B Wesdljk en S Lier.,'Vi- Lavendelstraat 10 C: Hester. d v E vair der Klooster en M C Rustenbaeh. VI :t Rfeiïërstr 40; Arle Abraham, z v F Burger, eh N Rle- dijk, VI: Musscbenbroekstraat 47.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1