Nieuw profiel en nieuiv wegdek Werken Rotterdamsedij li in uitvoering genomen Archeologische aandacht op de Westwijk gericht ibwii Ljfc-L-K ii ~k ROTTERDAM Vijftig deelnemers op eerste wedstrijddag „Twee shows-één SMEDERIJ DAUB Inbraken opgehelderd uit afgelopen drie weken Stad schrikt: vliegtuig door geluidsbarrière Ouvreuses lieten kinderen zingen voor aanvang krijgt HervSchiedam thans jeugdpredikant Bromfietser bij botsing gewond Werk ivordt nu voltooid Stoplicht rood door zonbotsing Alles nog dit jaar gereed Tuinarbeider medeplichtig aan winkeiinbraken jeugdtenniskampioenschappen Burgerlijke stand Bezoekt de HAARDENSHOW Gearresteerden met kerfstok Sint Jansland te water gelaten I .1—4-w. ^éJ Public relations via de Telstar WW f3 1 K Utofl k DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1962 "0 ■Vieiiue bestrating li'?» a' an. cüc TERUG Voorsorteren DIERENRIJK VERTWIJFELD DIE DERTIENDE Uitslagen vandaag... en morgen ....en dagelijks LAduertentie) Zover als thans be kend, heeft de knal geen schade veroorzaakt in ouvreuses van het Sehiedamse pusagetheater hebben vanmorgen een initiatief ontplooid. Om tien «ur. io al* was aangekondigd, zou de toneelgroep Arena de kindermusical Een vreemde maanreis" opvoeren in het kader van de vakantieweek. Er- eens is een foutje gemaakt want de toneelgroep was van mening dat de voorstelling om half elf zou beginnen. Toen de honderden kinderen (het thea ter was geheel gevuld) te lang moesten «achten begonnen ze met geschreeuw, «stamp en gejoel. Ten einde raad heb ben de ouvreuses getracht de zaal aan het zingen te krijgen en wonderlijk gc- Boeg lukte het hen. De musical, naar een tekst van Jan Siaal, werd onder regie van Cas Baas vlot en leuk gebracht. Het verhaal is in het kort als volgt: Het meisjes Lotje heeft een snibbige kinderjuffrouw die haar uit een groot boek haar manieren tracht bij te brengen. Het. meisje heeft indere dingen aan het hoofd: de ver- lorging van haar kraai. Het S>eest vliegt weg maar de poppen van Lotje komen tot, leven. Deze bie den aan de vogel ie zoeken. Gedrieën raat men per ballon op zoek. De kin derjuffrouw achtervolgt hen op een be zem. Op hun tocht beleven ze vreem de avonturen. Tenslotte landt men op de maan. Het maanmannetje en vrouw tje vieren daar juist hun zilveren brui- Soft. Het is er zo gezellig dat al gauw a5« boosheid is verdwenen en men be sluit op de maan te blijven om het drukke maanhuishouden beter te kun nen besturen. (Van een onzer verslaggevers) Hervormd Schiedam krijgt binnenkort eea jeugdpredikant. Het is ds. A. Ie Oxj uit Beerta. die het beroep van de Hervormde Gemeente ter vervulling vin de achtste predikantplaats heeft aangenomen. Reeds enige tijd was men bezig met htt beroepingswerk in deze vakature. die naar men hoopt dit jaar ten einde zal zijn. Er is veel aan vooraf gegaan voordat men het beroep op de predi kant uit Groningen uitbracht. Ds. Le Coq is getrouwd en heeft geen kinderen. Hij verwierf in zijn huidige gemeente bekendheid door zijn werk voor o.a. het herstel van het oude bedehuis der Her vormde Gemeente. In Schiedam zal ds. Le Coq een nieuw werk gaan doen. Organiseren, kiden en stimuleren zullen drie voor name aspecten van deze arbeid zijn. Hij wordt voorzitter van de centrale commissie voor het jeugdwerk, hij zal jeugddiensten leiden en het kader voor het jeugdwerk opleiden. Onder zijn werk ressorteren ook de scholen Als tijdig een huis wordt gevonden zal nog Sit jaar dit werk een aanvang kunnen nemen. Voor het Praktijkdiploma boekhou den slaagden in juli 1962: mej. J. Overheul, alsmede de heren: W. v. Diggelen. G. M, Bingenouts. H. P. W. ESAicher. M. de Kort. J. Kruisman, W. Th. Meyer. C. P. Nagtzaam en P. v. 4. Velden. Voor het praktijkdi ploma Nederlandse Handelscorrespon dentie: de heren C. Groene weg, G. Kiela en H. Kiela, De heer J. Los verwierf het Praktijkdiploma Engelse Handelscorrespondentie. Allen cursis ten van de heer H. Meyers te Schie dam. Op de Vlsardingerdijk ter hoogte van de ingang naar de werf Wilton- Feijenoord te Schiedam is dinsdagmor gen om 6.20 uur de 64-jarige bromfiets berijder D. P. uit Rotterdam aangere den door een personenauto, bestuurd do«r de 64-jarige Rotterdammer R. T. De bromfietser had de doorgang niet vrijgelaten voor de auto. De heer P. kreeg een hoofdwond, verwondingen aan de linker hand en vermoedelijk een lichte hersenschudding. Hij is in het Gemeenteziekenhuis verbonden en kon daarna naar huis. Toen de Engelse geestelijke Rev, J \V. M.-F. uit Essex dinsdagavond om 7.15 uur over de Burg, Knappertlaan te Schiedam reed, meende hij dat het rode verkeerslicht voor het St. Jacobs Gasthuis brandde. Het was echter de laagstaande zon die het rode glas van de lichtinstallatie had doen gloeien. Doordat de Engelsman vrij onver- i wacht sterk remde kon de achter hem rijdende Vlaardingse verloskundige mejuffrouw A. M.. haar auto niet meer tijdig tot stilstand brengen en zij reed met onverminderde snelheid op de stoppende auto in. •De Engelse (vagen werd aan de ach terkant en de Vlaardingse auto aan de voorzijde ernstig beschadigd. Er raak; te echter niemand gewond. rvE TWEE werkputten vac de op- L* gravingen op de westelijke oever van de neolithische kreek in Vlaar- dingen zullen in de loop van deze week worden voltooid. Momenteel te kent zich de westelijke overwal als een noord-zuid verlopende bank in j de werkputten af met daarin de af tekeningen van honderden paalgaten, afkomstig van de behuizingen, die aldaar hebben gestaan ten tijde van de bewoning' door de neolithische steurvissersbevolking (tussen 2500 enj 2100 voor Christus) en ten tijde van; de latere occupatie door dragers van de klokbekercultuur (tussen 1900 enj 1700 voor Christus). Een huisplaats van ongeveer twaalf bij zes meter viel aan de band van de versprei ding van aardewerkscherven en an dere nauwkeurig te bepalen. Het ligt in de bedoeling de onderhavige j opgravingscampagne voor 1 septem ber af te sluiten. Vrijdag zal het op- gravingswerk worden bezichtigd door éen aantal autoriteiten, onder meer door leden van het provinciaal be stuur van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, door leden van het curatorium en het praesïdium van da universiteit van Amsterdam en het last de heer M. van Hoogstraten. Het wordt zaterdag in Vlaardingen een soort „archeologische dag" als hoog tepunt waarvan prof. dr. W. Glasber gen, hoofd van het Instituut voor Prae- en Protohistorie, eea lezing zal hou den over de betekenis van de opgra vingen in Vlaardingen. Dat zal gebeu ren in een der zalen van de Mara- nathakerk in de Westwijk, niet ver van de plaats der opgravingen dus. In een van die zalen zal die middag ook een expositie te zien zijn van de resultaten der werkzaamheden. Men verwacht zeer vele amateur-archeo logen zaterdag in Vlaardingen, f Advertentie) (Van één onzer verslaggevers) TN de afgelopen weken zijn ze be- A gonnen, de mannen van de Sehie damse gemeentewerken. Zij zijn be gonnen aan de uitvoering van een werk op de voltooiing waarvan vele Schie dammers lang hebben gewacht: de verbetering nlt verkeerstechnisch oog punt en de verbetering van het weg dek van de Rotterdamsedijk en spe ciaal dat gedeelte dat loopt van de grens met Rotterdam tot aan de in 1960-'61 gereedgekomen nieuwe Koe markt. In de afgelopen weken zijn de voorbereidende werkzaamheden aan gepakt. Nog dit iaar moet het werk worden afgemaakt, inclusief een ver betering van het Boerhaveplein. Dat het project Rotterdamsedijk misschien wat langer op zich heeft laten wachten dan de bedoeling was, vindt ongetwijfeld zijn oorzaak in het feit dat voor men. eraan kon beginnen een groot aantal verkeerspuzzels moest worden opgelost. Niettegenstaande ge meentewerken in samenwerking met de politie die nodige oplossingen heeft gevonden, zullen de moeilijkheden voor het verkeer groot zijn. Een van de eerste werkzaamheden is de aanleg var. een duidelijke witte trot toirband die ah afscheiding moet dienen van de trambaan en de rijweg. Dit is noodzakelijk omdat misschien nog de volgende week of in ieder geval niet lang daarna, het verkeer van de (op de foto) rechtse weghelft in zijn geheel moet verhuizen naar de linkerweghelft. Die zal dan twee banen bevatten, een voor het verkeer naar en een van het verkeer vanaf Schiedam. Omdat in dat geval de auto's uit de richting Rotter dam aan hun rechter zijde de tram- j wagens van lijn 4 tegemoet zouden krij- j gen. was deze markering nodig. aan het eir.de van de Broersvest is nu zover gereed dat personeel van de Hol- landiafabrieken uit Krimpen (de bouwers !van de brug) de afsluitbomen hebben 'gemonteerd. Deze vrij lange bomen zul- up de foto is ook te zien dat de kabels ;len niet te zien zijn omdat zij zullen j onder het voormalige fietspad naar het j verzinken in de vier grote lantaarns die j midden van de Noordcrweghelft worden j de brug markeren. In hun geheel zullen geoiacn.. Deze Noorderweghelft za' hetIde bomen daarin worden opgenomen, met eerst worden aangepakt. De beruchte het gevolg dat automobilisten nauwelijks DAAR zijn we weer met ons kro- keien zullen verdwijnen ervoor in de plaats komen betonnen stenen die door een speciaal profiel stevig in elkaar zul len grijpen. Deze stenen liggen ook al in enkele gedeelten van de ..Rotterdamse" Rotterdamsedijk. Het trottoir zal iets worden ver smald, de weghelft wat breder worden gemaakt, namelijk zes meter. Is dit gedeelte klaar (over zes tot zeven weken) dan wordt aan de andere weg helft (op de foto op de voorgrond) begonnen die dezelfde breedte krijgt. De trambaan wordt tenslotte in zijn geheel iets naar boven gebracht. Deze verhoging van de trambaan zal tot ge volg hebben dat auto's meer In geleide banen zullen blijven rijden. Beidé weg helften zullen uit twee rijbanen be staan. Een van de belangrijkste onderdelen van deze vernieuwing is zeker het terug trekken van de kruising tegenover de Nieuw Mathenesserstraat. De Rotter damsedijk (beneden) loopt daar via het Boerhaveplein langzaam op de Rotter damsedijk (boven) uit Deze geleidelijke invoeging is lastig en, gevaarlijk. Het hele punt wordt nu herzien en krijgt een vorm van een rechte kruising. Ook het verkeer dat van de Koemarkt komt en linksaf wil slaan naar het Boer haveplein zal nu gelegenheid krijgen tot voorsorteren naast de verhoogde tram baan. Het geheel wordt daardoor over zichtelijker en minder gevaarlijk. Ook het Boerhaveplein zelf krijgt een ..grote beurt". Daar zullen. enkele bochten wor den rechtgetrokken, parkeerkommen worden aangelegd en nog enkele kleinere werken worden uitgevoerd. Voor het zover is zullen de weggebrui kers veel geduld moeten opbrengen. Het verkeer zal tijdelijk van een weghelft gebruik kunnen maken. De auto's uit Rotterdam zullen bij de Grensflat naar links worden geleid om vlak voor de tramhalte bij de Koemarkt weer naar rechts te worden gedirigeerd. Wielrijders moeter. reeds voor het Grensflat de dijk af om dan via de Rotterdamsedijk (be neden) hun weg naar de Koemarkt te vervolgen. Ook zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om vanaf de Rotterdamsedijk met auto's □aar het Boerhaveplein le rijden. Zij die dat wensen doen er goed aan reeds bij het Marconiplein de beneden-rijweg te kiezen. Over eventuele plaatsing van verkeerslichten en de aanleg van voet gangersoversteekplaatsen is nog niets be kend. De bestaande tramhaltes zulten worden gehandhaafd. Er is nog meer nieuws van het Schie- zien dat zij een brug oprijden. De oprit tot de brug aan de Nieuwland- zijde is nog niet gereed. Met spoed wordt daar gewerkt aan enkele rioolbuizen. Als dat gereed is wordt het laatste zand gestort en kan het bestraten van de oprit beginnen. In ieder geval zal de brug bij de komst van H.M. de Koningin aan Schiedam in september gereed zijn. ..Al moet het nachtwerk worden", zegt men bij gemeentewerken. Men is er ech ter van overtuigd dat het zover niet zal behoeven te komen. (Van onze correspondent) De Hoekse politie heeft in nauwe samenwerking met de politie in Den Haag een medeplichtige aan de serie winkel- inbraken kunnen arresteren. Het is de gen, alsmede door een aantal archeo logen uit binnen- en buitenland. Zaterdag (18 augustus) zal de Archeo logische Werkgemeenschap voor West- Nederland een excursie maken naar de opgravingen in Vlaardingen. De opgravingen in Vlaardingen geschie den vanwege het instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam en zij worden gesub sidieerd door de provincie Zuid-Hol- land. Met de dagelijkse leiding is be ter die reeds een bekentenis heeft afge legd. Enkele maanden geleden werden in Hoek van Holland inbraken gepleegd in enkele winkels. In de meeste gevallen werden daarbij de kassa's gelicht. Uit Monster en Loosduinen kwamen toen ge lijksoortige meldingen. ken wordt ge grif d. Allerwege is men druk doende te organiseren. Honder den Schiedammers maken zich zor gen voor de goede afloop en honder- niekje, waarin u vijf' m! 'per, den anderenzijn daarover watopü- tceek kunt lezen oner Schiedams wel I misUscher Enkele van die options- en wee, ter aanuulling van het za-, ten zijn chefs van gemeentewerken, ktlijke, droge nieuws. Voorlopig is; Het w namelijk de bedoeling dat on na rubricist nog een invaller, wantij? vorstin en haar gevolg op de der- het is nog steeds vakantietijd. Maar tiende over de meuwe Proven,ersbrug mn de samenwoning var, de Schie-i rijden Die brug u nog met damse editie met de Vlaardingse is, Jaar. ,Jhj komt klaar" zegt men llcl tm na twee toeken een eind i oxi gemeentewerken, tn aat net nun i(jarrise „vvegenfront". De Proveniersbrug gekomen. De stilste tijd is achter de! ernst s bewust de bereidheid er l rug, er is weer wat meer te doen' -desnoods nachtwerk van te maken in Schiedam, zodat het nieuws wat meer ruimte nodig heeft. Schiedam viert nog vakantie, het SG-vakantie- feest draait volop, „Dierendijk" trekt veel bezoek en ook de andere evene menten hebben hun publiek. Schie- j dam gaat langzamerhand weer op bet najaar af misschien wordt het mei een echte „nazomer"... er j richt zich naar de datum van de 13e septemberdie een hoogtijdag zal worden. NOG even over Dierenkijk. Hoewel dit evenement echt niet een te groot woord) pas woensdag van de apen is voorzien' en eigenlijk nu nog! niet helemaal af is, hebben toch al ruim 8300 mensen er gekeken naar i de lichtjes, de stenen- en de papie ren dieren en naar de echte vogels. De papegaaien trekken wel belang stelling. Iedereen probeert ze aan het j praten te krijgen, maar .verder dan! wat schor gekrijs blijken de diertjes het niet te kunnen brengen. Van de vissen in de boom begrijpt men niet teek Dat ze mooi zijn in hun eigen speciale verlichting ziet men wel, maar waarom nu dobbers en vissen in een boom..., GISTEREN kwamen we in het Juita- napark ook enkele vertwijfelde fotografen tegen. Met alle mogelijke moeite hadden ze geprobeerd iets van het kleurrijke gedoe op de ge voelige plaat vast te leggen, maar steeds als ze wilden afdrukken bleek er weer een andere schijnwerper net in de lens te schijnen. Nu zijn foto- Sjajen geduldige mensen en het zal best wel in orde zijn gekomen maar h«t blijkt weer dat de organisatoren het toch weer niet iedereen naar de tin hebben kunnen maken. Zo heeft reder zijn eigen probleempjes. DIE dertiende september wordt on getwijfeld een dag die met gou den letters in de Sehiedamse kronie- (Van één onzer verslaggevers) OP het tennispark van de heer J. van Vliet aan de Stadhouders laan in Shciedam zijn woensdagmor gen de Jeugdtenniskampioenschappen van de..Kring 'Schiedam., begonnen, onder auspiciën van de Kon. Ned. Lavmtennis-Bond en met als wedstrijd leider de heer N. Spithoven. Er waren 50 deelnemers, waarbij de kampioenen van vorig jaar niet meer te vinden zijn. Immers zijn Irene Mens (kampioene bij de meisjes) en Jan Goes (kam pioen bij de jongens) inmiddels 18 jaar geworden en konden zij dit jaar dus niet inschrijven). MarjoRin Oprei was met haar elf jaren de jongste deelneemster aan deze kampioenschappen en het was dan ook beslist geen schande voor haar. dat zij van haar tegenstandster Spaling met 0—-6 en nogmaals 06 verloor. Het is na deze eerste dag moeilijk om te be palen. wie straks de mooiste kansen hebben om als eersten over de eind streep te gaan. hoewel J. Hoogstad in het herenenkelspel een goede beurt maakte door v. Keulen met 62 en 6—0 te verslaan. Volgens de assistent-leidster, mejuf frouw Henny Figee, hebben de deel nemers met minder ervaring veel last gehad van de soms harde wind, die hen bij hun spei danig parten speelde. De meer geroutineerden hielden hier wel rekening mee, hetgeen in de uitslagen tot uitdrukking is gekomen. Wellicht zal in de overige wedstrijden dit euvel verholpen zijn door betere weersom standigheden (hoewel de zon bijna de gehele dag heeft geschenen) en door de j inmiddels opgedane routine. De gedetailleerde uitslagen van- de eerste wedstrijddag (woensdag) luiden: Heren-dubbel: v. d, Bor/v. d. Bos— Broere/Verstoep 6163. Dames-en kel: TundermanWildeman 06, 16; OpreiSpaling 06, 06; Bernard Spaling 6—4, 3—6 en 6—4; M. Keyzer— Wildeman 06; De Bruyn—v. Dam 0—6, 2—6; HeyblomKerkhof 60, 63; v. Mansumv. Dam 06, 26; Sneepv. Rossem 6-0, 6'2; E. de JongGoos 60, R. Hoogstad—J. Vensschriek 6 4, 6—4; CornelisseA. de Keyzer 64, 6—3. Heren-enkel: BezooyenLenselink 4 6, 1315(1); KooyOverveld 60, 6—4: DossinDe Hartogh 64, 46 en 61; v. d. BorHoogstad 06, 16; J. Hoog stadv. Keulen 62, 60; C. Zoeteman Schuddebeurs 63. 61; B. Mak Verstoep 58, 36; GoddijnCornells- sen 0—6, 26; Beyer—J. Hoogstad 36. 6-41; TeschmacherKooy 61, 61; De Jong—W. Mak 6—0. 6-3; Nolet—C. Zoeteman 08, 2—8; v. d. BorP. Zoete man 4—8, 16; Martensv. d. Boa 6—0, 6-1. Gemengd-dubbel: Brinker/Overveldv Rossum/v. Leeuwen 2—6, 46. Vrijdag van 9—4 uur en zaterdag van II uur worden de nog resterende wedstrijden gespeeld, terwijl ook vandaag van 9—4 Burgemeester mr. G. E. van Walsum van Rotterdam zal vanavond omstreeks tien minuten voor acht een telefoonge sprek via de Telstar voeren met de gouverneur van de staat Georgië. De gouverneur de heer S. Ernest Van Diver, bracht dit jaar op 13 maart met een handelsdelegatie een bezoek aan Rotterdam. SCHIEDAM. Geboren: Edwin z.v. A Bleikaloot en W T Visser; Rudi z.v. G J Kos ter ea J den Breems: Martin z.v. M Pa- lijama en A A Nieberg; Homualdus J M z.v. L F A Loeh en W C HUker; Regina H A d.v. J C van Lieshout en L H Mercïer; Emil S z.v. W J M Deutz en P van Breda: Jac queline d.v. P Bakker en S de Man. TJ 6.1.1 IS AUG J76S DSS «SS Passage Theater: Ballet Russe-Irina Grjebina, 20. Terr. Gerrit Verboo nut raat, CJ.V.-fes tival m. verm. gelegenheden, 19.3022.30. Geref. Kerk (vrijgem.): ds. W. W. J. v. Oene over Canada, 20- Mob Sacrum: Haags Studenten Ca baret, „Met Huid en Hagenaar". 20. Terr. Gerrit Verboomstraat, CJ.V.-fes tival m. verm. gelegenheden, 19.3022.30. Dagblad ,,T>e Rotterdammer", Sehie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 30037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap 11. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties m abonnementen b.g.g. telet 115588)- Apotheek: Gouka. Hoogstraat 29. Belangrijke telefoonnummers; Brand alarm 69123; politie-aiarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonstetlin- gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's); Constant Nieuwenhuys „Nieuw Babyion"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.) Grote Kerk, Beklimming toren. 14-16. Julia napark: Expositie dieren en die renbeelden „Dierenkijk", 1418 en 20—23 (tot 9 september). op 17 en 18 AUGUSTUS van 2-22 UUR In gebouw „THI,ANGEL" (Fransenstraat) van Wij tonen U diverse le klas haarden, zoals: HOENSON, SELECTA, FABER. BECKERS, ETNA, E.MJ., JAN JAARSMA, DAVO en vele andere. DE arrestatie van drie mannen die op heterdaad betrapt werden bij een poging tot Inbraak in de distil leerderij v. d. Eelaart aan de Boter- straat te Schiedam, waarbij ook en kele waarschuwingsschoten zijn ge vallen, heeft tot resultaat gehad dat drie eerder in Schiedam gepleegde Inbraken konden worden opgehelderd. De 16-jarige C. H. S. en de 19-jarige A. B. bleken de daders te zijn. (Van een onzer verslaggevers) tOHNN'Y KRAAYKAMP en Rudy <J Care!! waren de twee grote „trekpleisters voor de derde grote avond in de Sehiedamse vakantieweek. Na het concert in de Grote Kerk en de operette Das Drcimaderlhaus, (hoewel niet alle drie te vergelijken zijn), is uit allerlei kranten toveren van vloeistof fen (in vier kleuren), duiven tientallen sigaretten en fel gekleurde shawltjes. Ook slaagde Roberto erin een blikken trommel met een vloeistof tussen een dagblad te laten verdwijnen. De Handy Fools brachten tenslotte nog wat clownerie en de Valentino's zongen hun van grammofoonplaten bekende lied jes. Na de pauze openden deze drie zan- ook dit evenement volkomen geslaagd, geressen het programma met ondermeer OpnieuwTas het Passagcthcater ge- Summertime mt Gershwms opera Porgy heel uitverkocht. Ien iicSS In het gedeelte voor de pauze liet Carrell het publiek genieten van zijn originele en op luchtige en jongens achtige wijze gebrachte conferences en liedjes. De Albano's begonnen het programma met enkele vlotte en zeer snelle acroba- tiek-nummers gevolgd door de Mounty's, twee muzikale clowns, Deze brachten ondermeer een geslaagde parodie op Amerika's huilebalk nummer een: John ny Ray. Roberto en zijn assistente Hella brach ten de toeschouwers in verbazing met het Een verrassing vormde het optreden van Mieke Telkamp. Zij boeide het pu bliek als voortreffelijke caberetière en goede zangeres. Veel waardering oogstte zij met haar vertolking van het grote succes van de Franse chansonnière Edith Piaf: Non, je ne regrette rien. Johnny KraayKamp (met zijn arm in het gips) kreeg het laatste gedeelte van de avond toegewezen. Meer dan een half uur vermaakte hij zijn toeschouwers met zijn sprankelende en zeer snel gebrachte conferences. Hoewei niet altijd origineel van inhoud slaagde Kraaykamp er toch in zijn moppen op een geheel aparte wijze aan de man te brengen. (Van een onzer verslag gevers) ROTTERDAM werd woensdagavond om precies vier minuten over zes opgeschrikt door een enorme knal. Uit alle delen van de stad belden Rotterdammers de politie en de brand weer op om naar de oor zaak te informeren. „Wc weten het niet", zeiden politie en brandweer naar waarheid. „De klap snelheden van meer dan hebben toe wel gehoord, tweemaal het geluid. De maar over de oorzaak vluchten beginnen bo- Pas later op de avond werd bekend, dat een straaljager, die een proefvlucht op zeer gro te hoogte maakte, boven Rotterdam de geluids barrière had doorbroken. De door de Fokker fabrieken voor de Navo ge bouwde Starfighter vloog op een hoogte van ruim 39.000 voet. Op hun snelheidsproefvluchten bereiken de toestellen weten we niets" ven Zeeland en eindigen Rotterdam. boven Groningen. Onge veer boven Rotterdam gaan de vliegtuigen door de geluidsmuur. Gezien de grote hoog te, waarop de toestellen vliegen (circa veertien kilometer) ivordt de klap meestal niet gehoord. Maar soms vormen wind en vochtigheidsgraad omstandigheden, die „gunstig" zijn om de klap op de begane grond te doe» horen... Opgelost werden de inbraak in de con structiewerkplaats A. van Leeuwen aan de Jan van Kiebeeckweg in de nacht van 20 op 21 juli gepleegd, waarbij 150, twee elektrische scheer- apparaten en een vulpen gestolen zijn. Voorts de inbraak in de kantine van SW aan de Willem de Zwijgerlaan op 30 juli gepleegd, waarbij een ra diotoestel de buit was. Tenslotte de inbraak bij de firma Sneep aan de Bakkerstraat van 7 augustus, waarbij wat rookartikelen verdwenen en ook geprobeerd is een kleine brand kast open te branden. Bij Bodewes' Scheepswerven N.V. te Martenshoek werd met goed gevolg te watergelaten het nieuwe motorkust vaartuig „Sint Jansland", dat wordt ge bouwd voor rekening van de Scheep vaart en Steenkolen Mij. N.V. te Rot terdam. Het schip is van het open shel- terdek type. De afmetingen bedragen lengte 1.1. 64 m. breedte 10,20 m en holte 3,70- 5,90 m, De voortstuwing za! geschieden door een 8. cylinder Werkspoor motor van 1106 pk. De bouw geschiedt onder toezicht van Lloyds" Register of Ship ping 100 A-l en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een motor- kustvaartuig van ca. 1050 ton van het halfshelterdek type voor Deense 're kening. Er heerst ontevredenheid onder de Rotterdamse volkstuinders. Óntevreden heid en ongerustheid. Na de ervaringen van de laatste jaren is dat eigenlijk geen- nieuws meer: Opnieuw is het volkstuin- areaal kleiner geworden. Bijna zes hec taren werden in X961 van de voor de volkstuinderij bestemde grond afgeknab beld. Dat betekende voor 242 amateur tuinders en hun gezinnen dat zij hun hob by moesten opgeven. Het aantal tuinen ging met 3,92% achteruit Zij zeggen: Wij worden het kind van de rekening. In het jaarverslag volkstuinen 1961, voor de eerste maal opgemaakt door de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, staat deze (optimistische) opmerking: „Ver wacht mag echter worden, dat gezien het aantal in aanleg zijnde, of inmiddels vol tooide volkstuincomplexen, het diepte punt thans wel is bereikt zodat de volkstuinders de toekomst weer met ver trouwen tegemoet kunnen zien". Maar het aantal volkstuinders in Rotterdam, dat dezelfde verwachting koestert, is misschien op de vingers van twee handen te tellen. Ze winden er geen doekjes om: „De volkstuinderij in Rotterdam gaat een sombere toekomst tegemoet. Veertien jaar geleden, in 1948, besloegen de volks tuinen een oppervlakte van 275 ha; op I januari van dit jaar was het areaal 197 ha groot. En het ziet er naar uit, dat het aantal tuinen ondanks het feit, dat enkele nieuwe complexen worden aange legd eerder zal af- dan toenemen". De volkstuinders noemen hun bezwaren tegen de politiek, die sinds jaar en dag in Rotterdam, wordt gevoerd: fout uit gangspunt en onvoldoende belangstelling van de Dienst van Stadsontwikkeling voor het volkstuinwezen. ,3. en W. ge bruiken als leidraad een rapport, dat jaren geleden is samengesteld en waarin onjuiste eijfers zijn verwerkt", aldus de klachten. Ctadsontwikkeling heeft voor de re- creatieve voorzieningen in Rotterdam norm-cijfers vastgesteld. Het theoreti sche cijfer voor de oppervlakte volks- tuingrond per inwoner is steeds gedaald en bedraagd thans 3,7 m2. maar volgens het laatste jaarverslag komt het norm- cijfer in de praktijk neer op 2,85 m2. Amsterdam steekt hierbij zeer gunstig af met (ook in de praktijk) een gemid delde oppervlakte van 5.25 m2. Sinds 1952 is bet aantal volkstuinen elk jaar kleiner geworden. Tien jaar geleden werden op de complexen in en In de nabije omgeving van de Maasstad 8189 volkstuinen geteld; eind vorig jaar 5927. Meer dan 2200 amateur-tuinders hebben dus (letterlijk) het veld moeten ruimen Rotterdam heeft grond nodig voor zijn uitbreidingsplannen. De volkstuinders zijn er al vele malen de dupe van ge worden. Ze vragen om vervangende gronden, maar krijgen die slechts in onvoldoende mate. Zeker, er worden nieuwe complexen aangelegd, tien, waar van één tijdelijk complex, in getal. Maar het is lang met genoeg om "alle, van hun grond verdreven tuinders te helpen hun hobby („de volkstuin biedt gezinsrecreatie") voort te zetten, laat staan dat da mensen wier namen op de lange wachtlijsten voorkomen, een tuin tje kunnen krijgen. „Bewoners van nieu we wijken hebben geen behoefte aan volkstuinen. Zij hebben genoeg groen in de buurt", wordt beweerd. Bij een en quête in Hoogvliet bleek het tegendeel. Enkele honderden bewoners gaven de wens te kennen voor een volkstuin in aanmerking te komen TTET publiek krijgt vaak een scheef ge- J-Jtrokken beeld van de werkelijkheid", vinden de volkstuinders. En ze noemen dit voorbeeld om hun bewering kracht bij te zetten: de .volkstuincomplexen Oudeland en Onder de Vlam langs de Vondelingemveg moeten verdwijnen. In Hoogvliet wordt een vervangend complex, 't Toeboetje, aangelegd. De oude complexen, die op het ogenblik nog worden „bewoond", hebben een oppervlakte van acht ha.; 't Toeboetje wordt ruim veertien ha. groot. Op het eerste gezicht lijkt het er dus op. dat de volkstuinders er beter op worden, maar het is niet zo. Langs de Vonde- lingenweg liggen bijna 250 tuinen en op t Toeboetje komen er vijftig min der Een naar verhouding groot ge deelte van de lap grond in Hoogvliet zal namelijk wroden gebruikt voor de aanleg van wandelpaden (algemene recreatie) en bossages. 't Commen taar? „De operatie is gelukt maar de patient is overleden In Kralingen wachten ruim 440 volkstuinder van zeven tijdelijke complexen op het o- geublik, dat zij moeten verdwijnen, dat zij het voorbeeld moeten volgen van de ongeveer 130 amateurtuinders van het complex Ons Streven die reeds zijn vertrokken. Op de com plexen aan het Toepad en de Honsn- gerdijk na zullen dan alle volkstuin, verenigingen zyn verdwenen uit Kra lingen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1