Rotterdamse begroting vol met vraagtekens 8$ A UNIQU Baptistengemeente houdt iagne Cursus Oud-Schie nieuw programma «V C.K.G. Spirit zal eigen embleem gaan voeren Eerste paal Zuidbuurt voor winkelcentrum Aanvullend krediet nodig van f 56.000voor bruggen H. DE RON ZN I I 1 Financiële verhouding: probleem r BONTSHOW MODE 1962-63 VERF - BEHANG s - BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN VERMEULEN Waai' moet de tagger heen? Sicedison in Botlekgebied 11 y 12 en 13 september in Maassluis Engelse les bleek een succes Stoffelijk overschot gevallen militairen naar Nederland Verolme wenst groot zeilschip voor Nederland Winfield...smaakt zoals 'thoortl Nieuw bestuur en nieuwe plannen BEEN Auto van dijk af Zes verdwenen koeien terecht Verdachte van radiodiefstal gearresteerd Havenarbeider viel in ruim KANTOORMEUBELEN I de rotterdammer .KOLENBRON" DEMONSTREERT Vlottende schuld loopt op. Met veel moeite tekort voorkomen GEMEENTERAAD VERGADERT PAGINA 3 VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1962 fiubeduidend goedkoper in de salon Kleiweg 145 Rotterdam Gaarne tijdig reservering! Telefoon (010) 88912 - OFFICIEEL Mislukking Middernachtsroep Kt and AÖEMÏA VOOR SCHIEDAM ....en dagelijks DOE-HET-ZELF-CENTRUM FLORIS 0E VIJFDELAAN 134 (Promenade West) TELEFOON 8210 VLAARDINGEN - Tel. 2075 x..'n goed advies op hét gebied van woninginrichting: (Advertentie Zal het een itrenge of een zachte winter worden... nie mand'die het weet, Daarom moet U n& dekens kopen... 100% zuiver wollen dekens. Morgen verkopen wij de origi nele zuiver wollen Mlrandella dekens, catalogusprijs 49.50 bijna twintig gulden goed koper dan normaal. Prachtige langharige zuiver wol len dekens in de royale twee persoons maat 175 x 225 cm. Een droom van een deken in frisse moderne streepdessins met feston. En deze echt behaaglijke warme dekens, met garantieloodje „zuiver wol" koopt U morgen voor nog géén dertig gulden. xui**r Nu koopt U deze 100% zuiver wollen Mlrandella dekens, 175x 225 cm in diverse warme kleurstellingen Yoor m Ook in 1-ptnoonf JC tO 150x200 cm De N.V. Kolenbron heeft donderdag avond in de zaal Harmonie te Vlnardingen een driedaagse haardenshow geopend Het is voor het eerst dat De Kolenbron op deze wijze naar buiten treedt. Ket accent van de show ligt op de voorlichting en stooktechnische adviezen die de bezoekers desgewenst verstrekt worden. Dat hieraan behoefte bestaat is wel duidelijk als men let op de enorme ver scheidenheid aan de vele soorten kachels, haarden, convectors enz. In een viertal haarden werden gister avond stookaemonsiraties gegeven, wat in de zaal een tropische hitte veroorzaakte, waardoor een van de ballonnen die ter versiering waren aangebracht, met een grote klap bezweek. De show is ook vandaag en morgen van 10 tot 22 uur geopend. (Van een onzer redacteuren) De Rotterdamse gemeentebegro ting voor 1963 staat vol met onwe tendheden en voorlopigheden, het geen de discussies straks voor de raad niet gemakkelijk zal maken. Met veel moeite is de begroting slui tend gemaakt. De oorzaak van de moeilijkheden is o.a. gelegen in het feit dat van de zijde van het rijk de medewerking gering is. Zo ondervindt Rotterdam het als bijzonder pijnlijk dat niets bekend is over het beleid inzake de gemeentelijke belastingen. De begroting sluit met een totaal van 396.718,873 tegen 356.631.603 voor 1962. Na interne voorzieningen wees de begroting voor 1963 aanvan kelijk nog een nadelig saldo aan van 22 miljoen, voornamelijk veroor zaakt door getroffen en nog te tref fen salarismaatregelen, waarmee al leen al een uitgave van vijftien en half miljoen gemoeid. B. en W. van Rotterdam menen dat tegenover deze hogere kosten een hogere uitkering uit het gemeentefonds van elf en half miljoen dient te staan. Van het tekort van twee en twintig miljoen restte nu nog dus tien en eèn half miljoen. Voor het opheffen van dit verschil hebben B. en W. moeten grij pen naar het reeds voor het sluitend maken van <!e begroting voor 1961 aan- gewende middel: het opnemen van de rente van eigen kapitaal tot verster king van de gewone inkomsten. Dit le verde ten bate van de gewone inkom sten 7.600.000 op. Ten slotte is de uitgavenpost van drie miljoen gulden, die daarna nog restte, opgeofferd. Deze post heeft in de afgelopen jaren dienst gedaan als financieringsfonds en B. en W. be treuren het. dat de budgettaire posi tie van Rotterdam de handhaving van deze post niet toelaat, zodat de moge lijkheid om kleinere, niet direct ren dabele uitgaven ineens af te schrij ven, verdwijnt. Daartegenover staat, dat nu Gedepu teerde Staten de financieringsmiddelen beoordelen aan de hand van de totaii. teit der te verwachten investeringen, deze post als financieringspost vee! van haar betekenis heeft verloren. Het financiële resultaat van de Rot terdamse gemeentelijke diensten en bedrijven is in 1963 naar raming 3.400.000 ongunstiger dan in 1962, In de voor 1963 uitgetrokken saldi zijn de gevolgen van de salarismaatregelen niet verwerkt. Daarop vormt echter de raming van het batig saldo yan het gemeente-energiebedrijf een uitzonde ring: In dat saldo is wegens hogere uit gaven aan lonen en salarissen ander half miljoen opgenomen. Indien dus in het geheel met de salarismaatregelen in 1962 bij de begroting 1963 geen- reke ning zou worden gehouden, zou het. ge raamde financiële resultaat voor 1963 van de-diensten en bedrijver, 1.900.000 ongunstiger zijn dan in 1962. B. en W. constateren dat helaas een juiste toepassing van de wet-1960 op de financiële verhouding tussen rijk er (Aduertentie) DINSDAG 28 augustus en DONDERDAG 30 augustus telkens "s middags 2.30 en 's avonds 8 uur Gloednieuwe collectie gracieuze modellen. -H- Interessante nouveauté's in lijn en afwerking. Gratis Thé-complet. gemeenten nog niet mogelijk is en -dat het ter uitvoering van de wet bij alge mene maatregel van bestuur vast te stellen financiële verhoudingsbesluit nog steeds niet tot stand is gekomen. Dat betekent, dat de garantie-uitke ring, die is gebaseerd op het jaar 1960, nog niet is vastgesteld. En een gevolg is ook. dat de algemene uitkering voor 1963 voor wat betreft de component sociale zorg, evenmin tot het juiste be drag kan worden berekend. Voor het opsteilen van de ramingen voor 1963 moest dus wederom met voor lopige gegevens worden verwerkt, die voor een deel zijn verstrekt in de cir culaire van 10 juli 1962 van de minis ter van binnenlandse zaken. Op basis van deze voorlopige en sum miere gegevens en uitgaande van de zelfde veronderstellingen als die, .waar van B. en W. voor de begroting 1962 uitgingen, moesten voor 1963 de ramin gen worden opgesteld. In ottaal belopen die 171.258.600. Daarvan is bij ge brek aan nadere gegevens geraamd 32.486.000 aan garantie-uitkering, ge lijk dus aan het bij de eerste suppletoi- re begroting-1962 aangehouden bedrag. De kapitaatsrente is in de loop van 1962 opgelopen tot een hoogte, die uit gaat boven het langzamerhand zo be rucht geworden rentegamma, dat zijn oorspronkelijke betekenis reeds lang heeft verloren en dat naar het oordeel van B. en \V. voor de gemeenten een lijdensweg is geworden: het zal, aldus B. en W„ niemand duidelijk zijn. waar om gemeenten wet kapitaal mogen aan trekken tegen een rente van vier en een kwart procent en niet daarboven. Het resultaat is slechts dat de weg tot de kapitaalmarkt voor de gemeenten is versperd, nog vóór de wet kapitaaluit gaven publiekrechtelijke lichamen, die de gr "rente Rotterdam met zoveel in stem" ng begroette, van wetsontwerp tot wet werd. Intussen vinden de investeringen van de gemeenten, dus ook van Rotterdam, gewoon voortgang lopende werken kan men niet stop zetten, contractuele verplichtingen mogen niet eenzijdig worden verbroken, verleende rijksgoed keuringen moeten binnen een bepaalde termijn tot uitvoering van de desbe treffende werken leiden en intus sen loopt dus de vlottende schuld der gemeente op, B. en W. wijzen, voor het gevat op grond van statistische gegevens straks de schuld daarvoor op de gemeentebe sturen zou worden geworpen, er met nadruk op, dat thans niet de gemeente besturen verantwoordelijk kunnen wor den gesteld voor een eventueel niet tij dige consolidatie van de vlottende schuld. Centrale financiering vraagt veel tijd en ondermijnt het verantwoor delijkheidsgevoel bij de gemeenten, al dus B. en W. van Rotterdam. In de loop van volgend jaar wordt in het Botlekgebied het op- en overslag bedrijf van Sicedison, een dochteron derneming van het Italiaanse electro- chemische bedrijf Societa Edison, in ge bruik genomen. De vestiging in het Botlekgebied zal een distributiecentrum worden voor de afzet van de producten in noord-west Europa. De plannen voorzien in de bouw van loodsen, opslagtanks en een pier. Hiermee is een bedrag van een miljoen gulden gemoeid. Het terrein voor het nieuwe bedrijf beslaat een oppervlakte van zeven en een halve hectare. MAASLAND. Geboren: Geertje, d van J Gvd Berg en J P van Lingen, Westgaag 14: Paulus Gerardus Jacobus, z v J C M Wenne- kers en Ch Tfe v d Klugt: Nolweg la: Petro- neila Adrians Maria, d v M J Kerstens en A J M Boovers, Huis te Veldelaan 17. Ondertrouwd: J W M van Uffelen. 26 j P M Muljseiaar, 22 j. Overleden: W J v d Hoeven, 74 j. echtge noot van A P v d Drift, Hofdijkstraat 1. (Advertentie) rt-U l U M u ölt tb t V H (Van een onzer verslaggevers) TJET PROGRAMMA voor de Volks- universiteit Rotterdam (afdeling Schiedam) is voor het komende sei zoen vastgesteld. Het bevat behalve de verleden jaar geslaagde cursus Engels een interessant nieuw punt, een cursus Oud-Schiedam. De V.U. is er in geslaagd de Schie-damse ge meente-archivaris, de heer P. Th. J. Kuyer bereid te vinden deze cursus te houden. Ook de hervormde predi kant ds, J. G. Janssen zal zijn me dewerking verlenen. Op 30 oktober zal de heer Kuyer zijn lezing houden in gebouw Irene. Hij zal zijn woorden toelichten met lichtbeelden. Om half tien op de och tenden van 3 en 10 november zal de heer Kuyer de deelnemers aan de cursus rondleiden door Schiedam. Ds. Janssen zal op 10 oktober zijn lezing houden, meteen daarop zal hij de Grote Kerk laten bezichtigen, waarbij hij uiteraard een toelichting zal ge ven. Het afgelopen seizoen is zeker wat de cursus Engels betreft zeer geslaagd. Onder leiding van de heer J- W. de Boer hebben een groot aantal Schiedam mers eraan deelgenomen. Besloten werd in het komende seizoen een eer stejaars en een tweedejaars cursus te geven. De lezingen worden gegeven op zaterdagochtenden. Opmerkelijk is net dat de 'deelnemers voor Engels slechts voor de helft uit Schiedam komen en voor de andere uit omliggende plaatsen. Zelfs waren er mensen uit Kralingen. De drie filmavonden met inleidingen zijn een mislukking gebleken. Besloten werd dan ook, en zeker in de eerste helft van het seizoen, dit niet te herha len. Wel zal op 11 oktober een film wor den vertoond, maar dan een ontspan- Voor de tweede helft van het seizoen zijn nog onderhandelingen gaande met eventuele medewerkers. Ook tracht de V.U. in samenwerking met een aantel bedrijven er achter te komen welke van de veelheid van cursussen die in Rot terdam worden gegeven in Schiedam belangstelling zouden kunnen wekken. Over de tweede helft van het seizoen is dan ook nog niets definitiefs te mel den. Het aantal leden van de V.li. in Schiedam Is momenteel 1500, Mevrouw J Schnytvoet-Goudappel, Vlaardmger- d'ijk 472, tel. 66512 is secretaresse van de afdeling. (Van een onzer verslaggevers) De nog jonge Baptïstengemeente te Maassluis zal het komend seizoen Inzetten met een grote evangelisatie campagne op dinsdag II, woensdag 12 en donderdag 13 september in het gebouw Haven 21. Leider en spreker van deze cam pagne zal zijn de bekende evangeli satie-predikant uit de Jordaan (Amster dam) ds. J. Visser. Het onderwerp voor deze avonden is: „Gods weg tot Verlossing". Muzikale medewerking o.a. van het evangelisatiezangkoor uit Leiden (Wel licht nog bekend van vorig jaar van de tentcampagne „Licht over Euro poort", de Glory Sangers bekend van de grammofoonplaten en anderen. De toegang is vrij. U bent van harte wel kom. Voorafgaande aan deze campagne zal er in de week van 3 tot en met 8 sept. een gebedsweek worden gehou den. Iedere avond van 7.30 tot 8.30 uur. (woensdag en zaterdags van 19 tot 19.45 uur) zijn er bijeenkomsten. In deze ernstige woelige tijd waarin God ons geplaatst heeft, wil men iedere gelovige, die de komst van Christus ver wacht opwekken mee te strijden in het gebed, zodat Gods Geest ook in Maas sluis machtige,en heerlijke dingen kan gaan doen tot uitbreiding van Zijn Ko ninkrijk. Ook zal in de komende maanden door leden en vrienden der Baptistenge meente huis aan huis het blad worden afgeven van de Radiouitzending ,,Mid- idernachtsroep". Het blad is gewijd aan 'het onderzoek der schriften, tekenen der tijden en geeft verslag over het zen dingswerk uit verschillende landen. Het blad wordt gratis afgegeven en als u er na een paar keer werkelijk interesse voor hebt kunt u zich ook gratis abonne ren, Radio-Middernachtsroep is te beluiste ren in de Nederlandse taal iedere maan Radio-Middernachtsroep is te beluis- ren in de Nederlandse taal iedere maandag- en vrijdagavond om 21.30 21.45 uur, korte golf 42 meter. 1 Zaterdag zal om 19 uur op het voet balveld aan de Zekkenweg een motor polo-wedstrijd gehouden worden. Twee Westlandse teams zulen het op de motor tegen elkaar opnemen. De regering heeft besloten de stoffe lijke overschotten van mi'itairen, die in Nieuw-Guinea in de loop van dit jaar als gevolg van vijandelijke acties zi|jn gesneuveld dan wel op andere wijze bij de vervulling van hun plicht het leven hebben verloren, indien de nabestaan den dit wensen en zodra de omstandig heden zulks toelaten, van rijkswege naar Nederland over te brengen, aldus is offi cieel in Den Haag medegedeeld. Advertentie Bij de afgelopen Tall Ships Race en de belangstelling, die de daaraan deel nemende schepen te Rotterdam hebben gekregen, bleek weer eens duidelijk de betekenis, die een zeilend schools chip heeft voor de marine en de koopvaar dijvloot van een land. Ook voor ons land. dat niet over een dergelijk schip beschikt, hetgeen zeer velen als een groot gemis gevoelen. Daarbij behoort ook president-direc teur C. Verolme van de Verenigde Ver olme Dok- en Scheepsbouw Mij. te Ro zenburg, De heer Verolme houdt niet van halve maatregelen en donderdag middag na de doop van de Esso Lybia, waarbij het Noorse schoolschip Sprtan- j det een fregat, of zoals men ook wel eens zegt, een volschip zo'n grote |ff! rol speelde, verklaarde hij vol enthou siasme, niet te zullen rusten, voordat ook Nederland een behoorlijk, dwarsge- tuigd zeilend schoolschip heeft. „Desnoods ga ik het zelf nog bou wen!" TOASTED AMERICAN SCHIEDAM. Geboren: Peter, z v J van Dorssen en L C M Bokhorst; Peter, z v P M de Jong en E Nettenbreijer: Leen, z v A Bezemer en S Daman: Anita J. d v A Bij" en H C van de Hulst: Rudolf, z v C J van enM G Krommenhoek; Yvonne G M. d v M J Kerkhof en S J.M Vaarting; Hieronvmtss E R, z v j h M Voorwaid en C J N Bakke- ren; Yvonne, d v J Vis en A de Romijn; Tho mas G J.z v J L M Egbers en A G Kettner; Jancko T, z v T H Piebenga en T Bethlehem. Overleden: E van Eketenburg. 70 jr: H M C Bekker, 8S jr. wed van M Hoendsrop. Dagblad ,,De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J, Troost, Ateidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. U5588) Apotheek: Het Gouden Hert, St. Lidui- na straat 58. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonstellin- gen, „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's); Constant Nieuwenhuys „Nieuw Babylon"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.) Grote Kerk, Beklimming toren, 14-16. Julianapark: Expositie dieren en die renbeelden „Dierenkijk", 1418 en 2023 (tot 9 september). De gemeente-ontvanger van Rotter dam, de heer K. van Pelt, zal met in gang van 1 september de dienst met pensioen verlaten. Donderdag 30 augustus om 16 uur zal in kamer 12 van het stadhuis afscheid worden ge nomen van de heer Van Pelt. (Van een onzer verslaggevers) De Vlaardingse C.K.C. „Spirit" gaat er in haar nieuwe verenigingsjaar toe over de trainingspakken van de korf ballers met een eigen embleem, te ver sieren, zodat er nu een duidelijk onderscheid zal komen met de spelers van de voetbalvereniging „De Hollan- diaan" die hetzelfde type shirt dragen. Dit was een van de besluiten van de onlangs gehouden algemene ledenverga dering, tijdens welke ook een contribu tieverhoging voor senioren tot 1,75 per maand en voor adspiranten tot 0.25 per week (m.i.v. 1 januari 1963) werd vastgesteld. Er werd ook een nieuw bestuur ge vormd. dat er ais volgt uit ziet: Voor zitter: J. J. Mooy, secretaris: L. F. Oppe, Petuniastraat 15 b. Ie wedstrijdsecretaris: F. 'Wijnbeek. Kievitlaan 16, 2e wedstrijd secretaris: H. J. Snijders. Mr. L. A.„ Kes- perweg 5a, penriingmeesteresse: mevrouw Hoeks-van den Bos. leden: H. Radema en A. Teerds: In het nieuwe bestuur zijn niet terug gekeerd mejufrouw I. van der Vaart, mevrouw D. van Kempen-van der Velden en de heer L. van der Vaart. Op de .jaarvergadering werd hen dank (Van een onzer verslaggevers) A an de Dr. Wiardi Beekmansingel te Vlaardingen is - vanmorgen zonder officieel vertoon de eerste paal gesla gen voor het winkelcentrum Zuidbuurt. Het ontwerp voor dit complex "is van de Vlaardingse architect A. D. de Vos. (Ingezonden mededeling) Het centrum bestaat uit een galerij van 24 winkels met 63 bovenwoningen. De voorgevel van de winkelgalerij is 165 meter lang en strekt zich uit van de Marnixlaan tot aan de Prof. Mekelstraat. Op het plein dat achter de winkels ge projecteerd is, verrijzen drie kleine dag winkels en een wijkzaal die een opper vlakte heeft van 15 bij 10 meter. Men bereikt dit plein via een passage van het winkeiblok. Ook aan de frontzijde van de winkels komt een plein met parkeergelegenheid, waarop eveneens drie dagwinkels worden gebouwd. De voorgevel van het hoofd complex krijgt een twee meter brede lui fel. De bovenwoningen worden in drie lagen gebouwd, waarvan de onderste door de winkeliers bewoond kan worden. Het zijn zes drie- en zevenenvijftig vierka'mer- womngen die evenais de winkels voor de verhuur bestemd zijn. De fundering is grotendeels van ge wapend betonnen palen. De beide uitein den van het complex worden onderkel- derd, een groot middenstuk zal niet van kelders worden voorzien. Men rekent dat de bouw, die door de aannemerscombina tie Vero-'bouw wordt uitgevoerd, ruim anderhalf jaar in beslag zal nemen. (Advertentie) Modern en degelijk FRANSENSTK. 9 - WAALSTR. 38 (Advertentie) TRIUMPH-sohrijf- machines en ADDOX ^telmachines meent 85 tel. 112096 Ter hoogte van gebouw Concordia te Maasdijk moest de bestuurder van een uit de richting Hoek van Holland nade rende personenauto iets afremmen voor een tegenligger. Daar de hoofdweg ter plaatse een Qauwe bocht maakt geraakte de be stuurder. J. B. K. uit Rotterdam, de macht over het stuur kwijt. De aulo Hemelde de dijkhelling af. waarbij de bestuurder ongedeerd bleef. De auto werd zwaar beschadigd. van het I Van de pluimveehouder P. K.. die aan de Polderweg in Schiedam woont, zijn acht hennen gestolen. De kippen, Rhode Island Reds, van vier maan den oud, liepen overdag op het op gespoten land te pikken en braeh- ten de nacht door in een verplaats baar kippenhok. Daaruit zijn de kip pen gestolen, want het gaas hpk was doorgeknipt. De veehouder Van Veen van de Groeneweg te Schiedam heeft in zijn weiland een dode zwaan aangetroffen vermoedeliik eigendom van de ge meente Schiedam. De vogel is ken nelijk teien de hoogspanningskabels aangevlogen en daarbij gedood. De zes koeien, eigendom van boer Ryneveld van de Kralingseweg te Rot terdam. die in de nacht van woensdag op donderdag verdwenen waren, zijn gevonden op het weiland van de heer A. van Tienhoven, eveneens wonende aan de Kralingseweg. j Boer Ryneveld was zelf gaan zoeken j en vond zijn vee een paar honderd me- j ter verder in het weiland van de heer j Van Tienhoven. De vier voetgangersbruggen over de singels in de IVesiwijk te Vlaardingen. waarvoor de gemeenteraad in maart een krediet van 160.000 beschikbaar stelde, kunnen er voor dat bedrag niet komen: cr is een aanvullend krediet van niet minder dan 56.000 nodig. Nu de rijksgoedkeurine voor de uit voering is binnengekomen, werd het werk openbaar aanbesteed, maar de laagste inschrijver bleel aanmerkelijk boven de oorspronkelijk gèraamde kosten. Met deze inschrijver is overleg gepleegd en daarbij bleek dat hij veel hogere be dragen heeft gecalculeerd dan in de be groting voor bet krediet begrepen waren. De verschillen kwamen voort uit een groter aantal heipalen, het extra bere kenen van een huipdamwand voor het afdammen van de bouwputten en verder wegens uitvoering, winst, risico, omzet belasting enz., terwijl in het krediet ook Advertentie) GR. HJLLEDIJK 209-211 - TEL 71660 DE SLINGE 183 - TEL."7886I de te een geen raming voor de reiskosten van arbeiders was opgenomen. De door de gemeente beschikbaar stellen materialen zullen in totaal bedrag van 75.400 gaan belopen, waar door de uiteindelijke kosten van de vier bruggen als volgt zullen worden: aan- neemsom (incl. 6.000 ..onvoorzien"): 130.000: beschikbaar stellen materiaal en door derden aan te brengen leuningen: 75.400: voorbereiding, toezicht, directie, administratie en afronding: 10.600. Dat is een totaal van 216.000, zodat B. en W. de raad verzoeken alsnog een aanvulling van 56.000 beschikbaar te stellen op het reeds verstrekte krediet. De vroegere haveneontróleur M. v. d.' R. (24) werd donderdag voor de offi cier van justitie geleid. Hij wordt er van verdacht vorig jaar op terreinen aan de Maashaven en Lekhaven te Rot terdam enige radiotoestellen te hebben ontvreemd. Wegens heling werd proces-verbaal opgemaakt tegen de 37-jarige havenar beider H. J. P. en de 58-jarige me vrouw J. H. L.-v. d. S. gebracht voor het vele werk dat zü voor „Spirit" verricht hebben en deze dank gold ook de heer Overs'uïzen Sr., die vanaf de oprichting op een bijzonder se rieuze wijze zich gekweten heeft, van zijn taak als adviseur der twaalftaicommlssies, en die nu op eigen verzoek uit deze func tie ontheven werd. De nieuwe competities beginnen op 8 september. Ook dit jaar zal „Spirit" weer met drie teams meedoen, voor een vierde zijn er nog steeds te weinig dames. De adspiranten komen dit jaar voor het eerst ook met drie teams uit, maar dat kan alleen als de. jongelui trouw op komen. Morgen (zaterdag) gaan er twee ndspiranten-twaalftallen naar Rhoon, waar seriewedstrijden gespeeld zullen worden. (Advertentie) In een ruim van het Noorse s.s. Leiv Erikson is donderdagmiddag de 44-jari- ge havenarbeider L. A. de Moor uit de Zoomstraat te Rotterdam van een sta pel ijzeren pijpen gevallen. Het schip lag in de Waalhaven. De havenarbeider maakte een val van vijf meter. Hij kreeg verwondingen aan de schedel, de nek en kneuzingen aan de schouders. Hij werd opgenomen in het Havenziekenhuis. Een probleem voor Rotterdam is de berging van baggerspecie. In de toelichting op de gemeentebe- groting-1963 constateren B. en W. dat onderhoud en uitbreiding van het ha vengebied de hoeveelheid te bergen specie van jaar tot jaar doet toenemen. Het college houdt er bovendien reke ning mee, dat in verband met de daar aan in veie gevallen verbonden hoge transportkosten in de toekomst met een sterke kostenstijging zal moeten worden rekening gehouden. De Burgemeester van Haarenlaan in Schiedam zal vanaf heden tussen Parkweg en Nieuwpoortweg voor al le verkeer zijn gesloten. De werk zaamheden aan leidingen en bestra ting zullen ongeveer tien dagen du-, ren. Zij die al jarenlang sukkelen met het probleem: een sterk en smaakvol karpet voor een groot gezin... en toch voor een prijs die te betalen is... vinden mor gen in onze karpetten-afdelin) de oplossing. Want morgen verkopen wij dubbelzijdige vastgeweven haar- boudé karpetten, aan twee zijden te gebruiken, normale prijs 69.80, nu voor goed veertig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub belzijdige haarboudê karpetten, 200 x 275 cm, in diverse, dessins en kleuren voor 'Grote maat 225 x 310 van voor -1)8.90 De gemeenteraad van Vlaardingen komt donderdag 30 augustus om 19.30 uur in openbare vergadering bijeen. De vergade ring zal op vrijdag 31 augustus om 19.30 uur worden voortgezet. De agenda vermeldt 25 punten, waar onder liet ..Rapport van B. en W. inzake het onderzoek naar de organisatie c.a. van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst". De voortgezette vergadering wordt de laatste van de thans zittende raad. Hierin zal afscheid worden genomen van de raadsleden die in de nieuwe raad niet terugkeren, de heren P. Iloogerwerf en W. Westerhuis (A.R.M. Mooij (C.H.U A Lodder (S.G.P.l. H. J. Knoester P.vt.d.A.). mr. H. M. M van de Pas (K.V.P.en L. Maat (V.V.D.). (Advertentie) <•1*1. (01898)-3697

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1