Duits Posaunen-chor bij Sehiedamse CJV te gast Jongen gedood bij oversteken Enthousiast Zwaluwen slaat HDVS-amateurs IIBSS-teams: winst en verlies Druiventornooi Plafond stort in: heien vermoedelijke oorzaak gm. Oogstfeesten zonnig begonnen Dierenkijk 15.000 bereikt Bazuinen klonken helder in Grote Kerk Voorstel: situatie dam verbeteren J. Hakkert (61) overleden Praalwagens toonden Westlandse produkten NETTE JONGEMAN Sportmiddag met voetbal en volleybal Peil oefemvedstrijd niet hoog Ds. H. W. Hemmes 25 jaar predikant Stoepjes iveg: tegeltrottoirs Passeren tijdens spitsuren levensgevaarlijk Misschien prijs voor reserves Brommers botsen: één gewonde Man steekt zijn kostganger twee maal in rug SVC-ers beginnen competitie weer Interessante discussie in tuinbouwdebat Val met brommer een ASSISTENTE de rotterdammer Op Rotterdamsedijk BARRICADE. mm* nubeduiden#: PAGINA 3 MAANDAG 27 AUCUSTUS 1962 Van een onzer verslaggevers Het is zo vei;. „Dieren kijk" heeft de 15.000 bezoekers gekregen. Vrijdag avond kwam de heer Huizer met zijn vrouw en kinderen naar Dierenkijk kijken. Groot was de verrassing van de fa milie toen de tweede voorzit ter van de Sehiedamse Ge meenschap, de heer G. W. v. Bergen Walraven, op haar toe stapte en meedeelde dat juist de heer Huizer de vijf tienduizendste was. In het theehuis op de heu vel werd het gezin vervol gens op lekkers onthaald. Zelfs kreeg men een taart van grote afmetingen mee naar huis. Ook de kinderen werden niet vergeten. Zondagavond telde men reeds de 17.500. Het weer was er in het afgelopen weekeinde dan ook naar. Vol- verwachting gaat Dierenkijk nu op naar de 25.000. Uiter aard zal die mijlpaal dan ook niet zonder meer voorbij gaan. WAAROM? VERBAASD ANDERE OGEN OPVOEDERS Veldensitualie Scholencomplex Onttrekking Snippermiddag AGENDA VOOR SCHIEDAM ....en dagelijks u Italië 21 jaar GOEDE vriendschapsbanden ver- sterkt de Sehiedamse CJV dezer dagen met het Christ. Verein. Junger ï'osaunen Chor uit Hcrbedc lamse nelceouders. Vi-ua™. -J bij Sehiedamse pelcgoudcrs. Vrijdag avond zijn ze hartelijk ontvangen in het gebouw Jeugdhaven van de CJV en dezer dagen maken ze diverse uit- stapjes. De jongelui hebben al ge kampeerd in Castricum en over de ontvangst in Schiedam zijn ze vol lof. Zaterdag hebben ze deelgenomen aan het sporttornooi van de CJV op de terreinen van HBSS in Harga en zondag^ heeft het Duitse Bazuinorkest de Schiedammers verrast met uitste kende muzikale medewerking tijdens een Jeugddienst in de Grote Kerk. Het is het streven van dit koor zo veel mogelijk contacten te leggen. Bij de ontvangst heeft de federatiesecre- tans van de CJV Piet Plaislcr, bij af- wazigheid van voorzitter Wim F. de vtolff, vrijdagavond dan ook op dit goede contact gewezen. Hij heeft de gasten hartelijk welkom geheten waarna zij naar de diverse adressen m Schiedam zijn gegaan. Op zijn voorstel zullen gasten en pleegouders vanavond :n Jeugdhaven een genoeg lijke gespreksavond houden. Op de terreinen in Harga hebben acht teams zaterdagmiddag aan het voetbal- tornooi deelgenomen. De CJV-Prema won de wisselbeker en een medalje. Tweede werd de toneelgroep Ons Doel (Van een onzer verslaggevers) nogmaals hun muzikale talenten doen horen. Namens de Schiedammers werd hun dank gebracht, zij ontvingen ter herinnering het fotoboekwerkje „Neder land" en tenslotte klommen de bezoe kers naar het topje van de toren van de Grote Kerk omdat ze 'ook gaarne een overzicht over Schiedam wilden hebben. Vanmorgen is een bezoek gebracht aan de scheepswerf Verolme op Rozen- Getrouw en derde werd het Posaunen Tj v°or vanmiddag stond een be- Chor. de vierde plaats was voor CJV Oost. Aan het volleybal namen drie iearns deel. Hier was de wisselbeker voor de Harmonie, tweede prijs voor Ontmoeting. Aan het slot van het sportgebeuren trokken allen naar gebouw Irene waar een gezellige contactavond is gehou den. Het kwartet Schulze zorgde voor de muziek, het Posaunen Chor speel de enkele liederen en Piet Plaisier reikte vaardig de prijzen uit. Zondag hebben de Duitse gasten een bezoek gebracht aan het Westtand. Zij wilden gaarne de omgeving van Schie dam zien, ook zijn ze bij Scheveningen naar het strand gegaan, 's Avonds heb ben zij in de Grote Kerk medewerking verleend aan een sfeervolle'dienst. Voor ganger was ds. C. van der Steen. Het Cho- heeft enkele liederen gespeeld en bovendien begeleid bij het zingen van de psalmen. Aan het slot van de dienst hebben de musici tot genoegen van de aanwezigen aan het Vredespaleis in Den Haag op het programma. Voor vanavond zul len de gasten wel weer op het teken van dirigent Dieter Hermes hun instrumen ten pakken om ook muzikaal de band met de Sehiedamse CJV te versterken. Morgenmiddag vertrekken de gasten vanaf Jeugdhaven naar Duitsland. Voor de ouderlijke woning aan de Rotterdamsedijk is zaterdagmorgen om tien over half elf de 13-jarige Schie dammer Nieolaas Hendrikus Steenber gen overreden. Direct is hij naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. De jongen, die in het pand Rotter damsedijk 245b woonde, stak zaterdag morgen voor pand 2431 de rijweg over. Staande op de vluchtheuvel keek hij naar rechts maar niet naar links, hoe wel ook van die zijde voertuigen komen nu een deel van de rijweg is opgebro ken. Toen de jongen de rijweg opliep, kon de 37-jarige Vlaardinger P. L. van B. niet tijdig meer stoppen. De jongen werd door de rechter voor zijde van de auto tegen het wegdek ge-, iulcu sencel neD. smeten. Hij xs tijdens het vervoer over-,. leden aan een sehedelbasisfraetuur. De Segeven Om zich kandidaat te Van een onzer verslaggevers -ET 'n prachtig schot van linksbui- ten Langendoen in de voorlaatste minuut van de wedstrijd Zwaluwen Hermes D.V.S. werd het enige doel punt gescoord van een sportieve wed strijd waarin vooral van Zwaluwen zijde goed voetbal werd vertoond. De Vogels, die dus met de oneven goal wonnen kregen daarmede juist datgene wat zij verdienden. De bezoe kers, die hun sterkste (amateur) elf tal op de been brachten, lieten bij vlagen goed voetbal zien, maar dit kwam hoofdzakelijk omdat de Zwa luwen-spelers zich allen geheel heb- leden aan een sehedelbasisfraetuur. Del politie heeft gedurende twintig minuten het verkeer omgeleid via de Buitenha venweg en de Nieuwe Mathenesser- straat. het onderwijzend personeel er een be hoorlijke vakantie op zitten, maar het valt voor vele juffrouwen pardon leidsters en hoofdleidsters niet mee ineens een klas vol „niemue kin- deren', zo bij moeder vandaan ach- WAAROM paan zovele Schiedam mers uit hun stad weg om bood schappen te doen of om „uit te gaan"'? Cisteren hadden we kennissen So bezoek, de hele dag. En buiten dei TyK"s -Z Slel' maaltijden en de kerkgang blijft er ,en' te d?en wennerl aan bet zlttPn °J> een middagdutje doet. Die tijd dient gevuld. Het beste is dan ook wane- lert. Wandelen in het Beatrixpark (best te doen, heel mooi, maar wat winderig) of in de stad. Dat laatste hebben we gedaan. Wij kennen Schie dam, maar die kennissen niet. Zij wo nen vanaf hun geboorte in Rotterdam. Van Schiedam kennen ze alleen de Koemarkt en de B.K. laan ov weg naar Vlaardingen. WIJ waren verbaasd, niet van wat we onze gasten lieten zien dat was bekend, maar van de verbazing van onze kennissen. Zij als Rotterdam mers zagen plotseling Schiedam als een stad. een stad met winkels die er wezen mogen. Zelfs ontdekte een der! dames enkele hoedjes waarnaar zij in] de „grote stad" al weken had ge zocht. In de Hoogstraat lag het er zo maar achter de etalageruit, jammer dat het zondag was. Maar ook de straatjes, stegen en natuurlijk de ha vens grachtenzeiden ze) kregen echte bewondering. Hier kun je als je in de stad wandelt nog wat zien, merkte een ander op. In Rotterdam zie je alleen maar blokken, tenzij je helemaal naar het centrum gaat." WU voelden ons na thuiskomst wat opgelucht. We bemerkten dat on ze gasten uit Rotterdam meer waar dering voor onze stad hadden opge bracht. En dat streelt je, als Schie dammer, „Waarom, zo was dan ook ais aller vraag, trekken zovele Schie dammers naar de stad. Alleen om tens iets anders te zien, accoord. Haar als het gaat met de gedachte „hier in Schiedam hebben we nooit wat" dan kobben die mensen onge lijk. Ze moesten dan ook maar eens gaan wandelen, met kennissen uit Rot terdam. Misschien zien zij dan Schie dam ook door andere ogen....en met meer waardering. OVER waardering gesproken: waar aering hebben deze dagen vele Sehiedamse moeders, die een van hun spruiten over de drempel van de schooldeur brengen. Weliswaar heeft hebben altijd respect x:oor de mensen, die het volgend stadium van opvoe ding van de kleuters en de zesjarige voor een deel van de ouders overne men. Onderwijzeressen en kleu terleidsters zijn mensen met een be langrijke taak. Daarop valt in deze dagen de aandacht ten volle, nu weer een deel van jong Schiedam in een volgende fase van het leven treedt. Daarom.... laten we die opvoeders vandaag een keer met andere ogen zien... en met meer waardering. Volgende maand, op 26 september zal ds. H. _W. Hemmes, hervormd predi kant. 25 jaar predikant zijn. In zijn wijkgemeente 3 van de Herv. gemeente van Schiedam is een comité gevormd ter viering van dit jubileum dat bestaat uit de volgende personen: S. Bijl. Ch de Bourbontraat 23: A. v. d. Gaag. Stads- houderslaan 29: E. T. Kraan. Stadhou derslaan 58; Zr. L. H. Roosenschoon. L. Nieuwstr. 119b: Not. P. Schaberg. Tuinlaan 102; J. Scheepmaker. P. ,J Troeistralaan 17; A. Vijfvinkel Jr., Warande 203. Het aironr. van het comité is: 4+5035 t.n.v. E. T. Kraan. Van de secundaire weg gelegen aan de Dirk v. d. Burgweg te Hoek van Holland is vorige nacht een dubbele rij stenen over de gehele breedte weggebroken. De stenen lagen dwars over de rij baan. De politie heeft twee man aan gehouden die eerst in de gelegen heid werden gesteld de rijbaan te herstellen, waarna men hen na proces-verbaal heeft vrijgelaten. Het waren de 23-jarige verkoop leider J. J. G. v. d. H. en de 21-jarige matroos E. M. K. bei de uit Dordrecht. (Advertentie) "PE KROON" Eendrachtstr. 29 - Tel. 2755 'VT VERFCENTRÜM" Hoogstraat 48 Tel. 4153 "PE GOEDE HOEK" n.v. Moris de Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 (Van een onzer verslaggevers) TER voorbereiding voor de compe titie hebben de KNVB-teams van HBSS zaterdag deelgenomen aan het Druiventoernooi van KMD in Wa teringen. De Schiedammers vertrok ken met een overvolle touringcar, er was nog getracht een grotere bus te verkrijgen, maar dat gelukte niet. De vele bclangsteUenden zagen dat HBSS 2 met 5—0 won en dat jHBSS met 2—2 gelijk speelde. Aangezien Zwaluwen vorige week reeds met 31 heeft gewonnen heeft HBSS geen kans meer op de prijs maar mogelijk dat het bestuur van HBSS op 1 september toch naar Wa teringen moet gaan voor de prijsuit reiking omdat Zwaluwen 2 met 22 gelijk heeft gespeeld zodat het van de resultaten van MVV '27 afhangt of het tweede team van de oranjehemden op de eerste plaats zal blijven. Het genoeglijke van dit Druiventoer nooi was dat de Schiedammers ver rast werden met trossen druiven. Om half drie speelde het tweede team dat vrij gemakkelijk won. Hoewel daarna ook het eerste team voortdurend het overwicht had kon HBSS toch niet tot een grote score komen. Nu zij gezegd dat voor beide wedstrijden de scheids rechters niet waren opgekomen, nu de den vervangers hun best maar uiter aard heeft het spel te lijden gehad van dit manco. Het werd daardoor in de tweede helft van de strijd nogal rommelig. HBSS opende in de zesde minuut de score toen Fer Groeneweg raak schoot. Drie minuten lag de gelijkmaker in het doel. De bal was met de hand gespeeld zo dat het doelpunt werd afgekeurd. In de 37e minuut kwam de gelijkmaker toen Doordat de 17-jarige H. P. zondag ochtend om half twaalf op de hoek van de Populierenlaan en de Meidoornlaan in Schiedam geen voorrang gaf aan de 16-jarige bromfietser G. Janmaat is een botsing ontstaan. De heer H. P. is met een hersen schudding, schaafwonden aan hoofd en neus en pijn in de hals naar het Ge meenteziekenhuis gebracht. jJET PLAFOND van de voorkamer in het pand Damlaan 37 in Schiedam is ingestort. De 78-jarige bewoner P. J. A. W. was met thuis. Een ruit van één bij anderhalve meter is gebroken, er ontsband een ravage. Vermoedelijke oorzaak is het heien op het vroegere Hermes- V terrein. C. Zonneveld vanaf dc rechtsbinnen- plaats ineens in schoot. HBSS bleef aanvallen en het was Nico. Mulder die drie minuten voor rust met een hard schot via de doelman het Sehiedamse overwicht aantoonde. In de tweede helft iverd het spel te hard. in de tiende minuut bracht rechtsbinnen O. Elgersma de partijen op gelijke voet en daarna is de verhouding in evenwicht gebleven. HBSS zal zeker nog enkele weken op de huidige terreinen in Sportpark Har- ga blijven voetballen omdat het nog niet bekend is wanneer de velden voor dc aanleg van de Beneluxweg ge- amoveerd zullen worden. Het gemeentelijk kleedlokaal dat op de terreinen van HBSS staat zal dan ook nog niet wordeo verplaatst mede omdat het de bedoeling van de autoriteiten is om dit gebouw uit te breiden omdat meer clubs van de kleedlokalen gebruik gaan maken als het gebouw op de nieuwe velden is gezet. Overigens heeft HBSS dringend be hoefte aan nieuwe velden omdat HBSS voor de komende competitie mc-t meer seniorteams (.namelijk met acht, vorig jaar zeven) heeft ingeschreven. (Van een onzer verslaggevers) DE trottoirs op de Dam te Schiedam zullen worden verbeterd. De stoep jes van de particulieren, de hardstenen opstapjes met stalen kettingen die de voorbijgangers noodzaken de rijweg op te stappen zuilen verdwijnen. Dit in dien de Sehiedamse gemeenteraad ac coord gaat met de voorstellen van B. en 3V. Verwijdering van deze stoepen is dringend nodig omdat het passeren van de voetgangers, vooral tijdens de spitsuren, levensgevaarlijk is. Als de plannen worden aangenomen zullen te geltrottoirs worden gelegd en dit hondt in dat er aan een rommelige situatie een einde komt. De eigenaren van de percelen aan de Dam menen dat de aangrenzende stoepen hen toebehoren. De grond onder de stoepen evenwel staat bij het kadaster ten name van de ge meente Schiedam. De eigenaren me nen dus dat men de stoepen dient te duider,. Pogingen om de eigenaren tot minnelijke afstand van de stoe pen te bewegen hebben niet tot over eenstemming geleid. Daarom stellen B. en W. de raad nu voor tot ont eigening over te gaan. Volgens artikel 72 a van de Onteige ningswet kan de onteigening geschie den. De aan de Dam gelegen stoe pen komen voor op de voorlopige lijst van monumenten in Zuid-Hol land van 1915 maar door de staats secretaris van O.K. en W. is toestem ming verleend voor het slopen van deze stoepen. De stoep aan de Korte Dam, die ook gesloopt zal worden, komt op de lijst niet voor. Voor Schiedam-Zuid kamen B. en W. met het plan voor de bouw van een scholencomplex, een veertierrklassige dubbele GLO-school, een vier-klassige kleuterschool en een gymnastieklokaal. De huidige situatie is dat de scholen in Schiedam-Zuid sterk verouderd zijn en dat er geen geschikt gymnastieklo kaal in deze wijk is. Het scholencom plex komt ter vervanging van de bouwvallige school in de Dwarsstraat. Het huidige terrein moet worden ver groot met terrein van de Gasfabriek en grond van enkele percelen aan de Willem Brouwerstraat en achter de Hoofdstraat. Als gevolg hiervan zullen de be bouwingsvoorschriften voor de be bouwde kom. voor zover deze betrek king hebben op de gronden gelegen ten noorden van de Willem Brouwer straat, ten oosten van de Dwars straat en ten westen van de Hoofd straat moeten worden gewijzigd. Te gen deze voorgestelde wijziging van de verordening die ter inzage heeft gelegen is slechts één bezwaarschrift ingediend n.l, door mevrouw M. M. Bos wonende Willem Brouwerstraat 13 b. Aangezien zij echter haar bezwaar schrift te laat heeft ingediend achten B. en W. dit niet ontvankelijk. Boven dien wijzen B. en W. er op dat haar bezwaar namelijk dat zij in bedoeld pand woont om in haar levensonder houd te voorzien opgevangen kan wor den door een schadevergoedingsrege ling. De voromalïge spoorwegovergang over de Oudedijk zal aan het verkeer worden onttrokken. Dit op verzoek van de N.S. Hiertegen hebben B. en W. van Schiedam geen bezwaar omdat de overgang in feite reeds aan het ver keer is onttrokken. Aan beide kanten van de overgang in de spoorlijn Schiedam-Delft waren reeds hekken geplaatst, terwijl boven dien aan een zijde de nieuwe gemeen tekwekerij is gelegen. stellen voor een plaats in het eerste elftal. Op hoog peil stond de ..wapen schouw*' .geenszins maar er werd in een behoorlijk tempo gedraaid. Aan beide zijden excelleerden de defensies en men zou kunnen zeggen, dat meer de aandacht werd gevestigd op het doelpunten voorkomen, dan op het maken van doelpunten. In ieder geval was de „generale" het aanzien waard, waarbij gezegd moet worden, dat het spel van de Schiedammers bepaald is tegen gevallen. De blauwwitten speel den te egoïstisch en waren boven dien slecht in het afwerken van de aanvallen. De thuisclub had er eens echt zin in en het was een lust te zien hoe rechts back Westerdijk een waar struikelblok betekende voor het Sehiedamse aanvals- kwintet. Ook viel het spel op van spil De Boer, die dank zij zijn lengte eik kopduel in zijn voordeel besliste. In de voorhoede was Zwaluwen's nieuwste aanwinst Van Veen verreweg de bes te. Dat ook hij geen succes had is toe te schrijven aan de sterke Hermes-de fensie, waarin spil Oranje een goede in druk maakte. In de Krugerstraat te Vlaardingen ontstond zondagavond een vechtpartij tussen de 55-jarige fabrieksarbeider C. S. en diens kostganger, de 47-jarige H. W. De ruzie liep zo hoog dat S, een mes pakte en W. twee steken in de rug gaf. W. liep de straat uit en zakte toen in elkaar. Hij is in het Algemene Zieken huis opgenomen. De dader, C. S., meldde zich diezelf de avond in het politiebureau, waar Jilj werd Ingesloten. Tweedeklasser GSS heeft zaterdag te Schiedam geoefend bij Heinenoord, Wel scoorden Wessels, Piet Wijde- man en Prins maar de gastheren toonden toch dat ze de beste voetbal lers waren. Zij schoten zesmaal raak. <63). Het tweede team van de Gus- tomannen redde de eer, GSS 2 won met 32 van Heinenoord 2. De Sehiedamse Reddingbrigade be staat 35 jaar. In gebouw Christelijk Sociale Belangen zal zaterdagmiddag 8 september van vier tot zes uur ean receptie worden gehouden ter viering van dit festijn. B. en W. van Schiedam stellen de gemeenteraad voor in te stemmen met j Gedurende jaar speelde hij op Ondanks het feit, dat de verdedigingen overheersten, hebben beide doelverdëdi- gers geen kans gehad om hun talen ten te vertonen, want zowel De Pee als Bijl. (in het Sehiedamse doel) hebben geen enkele maai handelend behoeven op te treden, zodat zij eigenlijk tain of meer een ..snippermiddag" hadden. Voor de rust was de thuisclub het meest in de aanval en binnen korte tijd moest Hermes een drietal hoekschoppen toestaan, allen op rechts. Succes hlcef echter uit, want het juiste schot ont brak, terwijl ook de Sohledamse achter hoede uitstekend wist in te grijpen. Zo ook in de 25ste minuut toen Van Veen het eerste gevaarlijke schot loste, dat Bijl met grote moeite kon verwerken, maar dit was dan ook al het „zware" werk wat hij te doen kreeg. Het publiek bad stellig verwacht dat de thuisclub na de thee zou profiteren van het windvoordeel maar dat pakte anders uit, toen al. spoedig bleek, dat de bezoekers uit een ander (Schiedams) vaatje gingen tappen. Zij begingen ech ter de fout, het spel te kort te houden. Toen iedereen zich reeds met een gelijkspel had verzoend had Zwalu wen succes in de 44e minuut. Midvoor Wolf. die nog niet veei had laten zien, plaatste de bal naar Simons, die op zijn beurt het leder overgaf aan Lan gendoen. Met een hard cn laag schot van diens voet afkomstig passeerde de bal de Sehiedamse goal onhoud baar. (Van een onzer verslaggevers) In Errnelo is op 61-jarige leeftijd over leden de Oud-Schiedammer, de heei J. G. Hakkert. De heer Hakkert is 31 de toetreding van de gemeente Katwijk tot de gemeenschappelijke regeling inzake samenwerking op het gebied van de gasvoorziening (GGZH). Op vrijdag begint de Sehiedamse Vol leybal Club weer met de training ter voorbereiding van de Nevobo-Competi- tie. Zoals het zich nu laat aanzien zal S.V.C. drie dames-teams, vier heren- teams en een juniorteam op de been kunnen brengen. Uitbreiding van het aantal teams hangt voor een groot deel af van de aanmelding van nieuwe le den. Meisjes en jongens van veertien jaar en ouder zijn van harte welkom, even als oudere dames en heren. Na een ge slaagd begin in heP vorige seizoen met een heren-veteranenteam wil S.V.C. dit jaar ook een .kuisvrouwen" groepje formeren, waarvoor al enkele gegadig den zich hebben opgegeven. Iedereen met enthousiasme voor het volleybalspel kunnen komen kijken op de trainings avonden, 's maandags en vrijdagsavonds van 6.36 tot 10.30 uur In de gym.zaal aan het Oude Kerkhof. orgels in Schiedam. De laatste tien jaar woonde de heer Hakkert in Errnelo. Iedere dinsdag avond kwam hij echter naar Schiedam terug om de repetities van het mando- Linegezelschap ONI te volgen. Jarenlang heeft de heer Hakkert met het „Hakkert- er.semble" gespeedl op feestavonden en dergelijke. Door zijn lessen in orgel, piano of accordeon heeft hij vele Schie dammers voor de muziek geïnteresseerd. Voor al deze verdiensten werd hem op 30 april van dit jaar de penning van ver diensten van de Sehiedamse Gemeen schap toegekend. De teraardebestelling is woensdag om 12.30 uur in Ermelo. (Advertentie) Dagblad „De Rotterdammer", Sehie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek: Het Gouden Hert, St Lidui- nastraat 58. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomerten toons tellin gen, „Het menselijk gezicht van Euro- jpa" (foto's); Constant Nieuwenhuys '..Nieuw Babyion"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.) Julianapark: Expositie dieren en die renbeelden „Dierenkijk", 1418 en 2023 Als bij U, einde van de week, deze prachtige Mystères voor de ramen hangen, dan zullen Uw vensters zich ongetwijfeld on derscheiden van alle anderen. Want deze Mystères, maar liefst 180 cm hoog, een all- overnet, met Ingeweven dessin van 100% katoenen garens ge maakt, waarvoor U normaal graag f 4.- wilt betalen, koopt U nu per meter voor nog géén twee gulden. (Van een onzer verslaggevers) 7ATERDAG trok door het Westland éj fjDe tuin van Europa" een kleu rige en niet minder geurige stoet van praalwagens met bloemen of met fruit getooid. Het was de jaarlijkse oogststoet aan het begin van de West landse oogstfeesten. Precies om een uur zette de stoet zich in beweging bij de veiling in Honselersdijk. Even tevoren werd het druiventrio, prinses Dago en de hofdames Nel en Bregje, in de veilingkantine gekapt en met hete koffie gewapend tegen de koude wind. In de oogststoet reden ook mee mu zikanten uit Oberwesel (Duitsland) mee. De in kleurige kostuums gesto ken boerenkape! zat op een praalwa gen met xüs middelpunt de wijnheks Brigitte Petry. In de karavaan reden ook praalwagens mee van de West landse veilingen. Elke veiling met een eigen wagen. Cookie van de Berg (22 jaar) bestuurde de jeep die de praal wagen van de Monsterse veiling Zwartendijk trok. Ook achter het stuur van de trekjeep van de Heulse praalwagen zat een dame. Zij kreeg pech: de trekstang tussen jeep en praalwagen brak. Na reparatie wisten de organisatoren de wagen via een omweg toch weer op de juiste plaats in de stoet te krijgen. De leden van het presidium van de Broederschap van de Blauwe druif reden mee, in het zwart gekleed, in een grote Amerikaanse wagen. Een lid droeg een licht pak: de proïonotarius Chr. Nannings. Terwijl de oogstfeestkaravaan door de ..glazen woestijn" trok, werd in het Naaldwijkse proefstation een interna tionaal tuinbouwdebat gehouden. Slechts een Westlander was daarbij aanwezig: de heer Riemens van het proefstation. Een Italiaanse tuinbouwkundige stelde de vraag of het achttalige tuinbouwkun dige woordenboek, zou kunnen worden uitgebreid tot een negentalig. De heer J. Nijdam uit Utrecht vond het een in teressant punt omdat Italië ook in de E.E.G. is opgenomen. Toen de stoet om vijf uur het Wiï- helminaplein in Naaldwijk opreed, strooide het carillon bespeeld door de! Dclftse st3dsbeiaardler Leen 't Hart vrolijke klanken over het plein. Bij] de genodigden waren drie oud-burge-| meesters en drie oud-druivenprlnses-1 sen. Nadat prinsesje Dago was ge-| Installs er d hield ze een toespraak die ze oplas van een rol geel papier vast gehouden door hofdame Nel. Volgens de tekst moest ze meedelen dat het zoetgehalte van de druiven dit jaar veertien procent bedraagt, ze zei echter zestien procent... De wijnheks Brigitte hield een toe spraak... in het Nederlands waarvoor ze een applausje kreeg. Twee Belgische jongedames, gestoken in een kleui'ig danscostuum hielden.toespraakjes in het Frans. Het Naaldwijkse dorpsplein was gezel lig versierd. Gerard Kortekaas die deze versiering had uitgevoerd heeft er nog symboliek ingebracht. Er zijn namelijk zeven vlaggen die in een groepje bij el kaar staan, één staat apart. Dat is de Engelse vlag: Engeland is nog niet aangesloten bij de E.E.G. In Naaldwijk was het zaterdag avond gezellig druk. Het weer was goed en velen stortten zich in de oogst feestvreugde. Op het Wilhelminaplein speelden de Dixieland Pipers. Later werd op hetzelfde plein een wagen spel opgevoerd. In de hal van de Naaldwijkse veiling werd een con cert gegeven. De Duitse boerenkapel speelde in het druivenrestaurant op het Patijnenburg. Ook een wat moder ner bandje concerteerde daar. De oogstfeesten zijn goed ingezet. Het wettigt de verwachting dat ook de rest van de week op gepaste feeste lijke wijze wordt doorgebracht. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze all- overnet Mystère per meter, (U koopt dus de breedte,) 180 cm hoog, per meter Voor C(êr> lel. of schrift, best. Dê 16-jarige bromfietser C. v. G. is vrijdagavond om zeven uur met zijn bi-omfiets gevallen op de Swammer- damsingel in Schiedam. Hij is met een lichte hersenschudding naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. zoekt goed koslhnis. Weekend nfwezig. Inl. gaarne B. Wonink, Hoogstraat 81, Vlaardingen. Tel. 5348. N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM", Buitenhavenweg 50, Schiedam, tel. 69057, VRAAGT: VOOR DE AFDELING BOEKHOUDING (debiteuren-administratie)kunnende typen. Minstens UL.O.-opleiding. Leeftijd ongeveer 18 jaar. 's Zaterdags vrij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1