Dubbel sa ar is voor wie nog willen blijven 3» Huwelij kstlroom ging niet in vervulling Melk produceren zonder tussenkomst van koe Jonget je in het Wantij verdronken Twee schietpartijen in Haagse straten Oudste grottekeningen ontdekt? Zomerse felle Meuren openen modeseizoen f 2?° mÊÊÈm 2?5 4?5 De ambtenaren in Nieuw-Guinea Waarborgen voor veiligheid Rotterdams paar uit DC-8 gehaald Argivaan bij de marechaussee Verbod kernproeven zonder inspectie Teleurstellende export van kaas i Militair aan enkel gewond Tivee verdachten aangehouden Twee jongens in Zutphen vermist Ingenieur vocht met politic Een show vol fantasie y.S. en Engeland AVRO-radio herdenkt dr. P. H. Ritter DE ROTTERDAMMERPAGINA 4MAANDAG 27 AUGUSTUS 1962 riubeduidend goedkoper In Nieuw-Guinea is de regeling bekendgemaakt voor Nederlandse ambtenaren, die vrijwillig zullen blijven doordienen onder het be stuur van de Ver. Naties in de overgangsperiode. Naast het nor male uit te keren salaris zullen de ambtenaren, die na 1 oktober op hun post blijven, maandelijks hun volle basisbezoldiging belasting vrij in Nederland krijgen uitbe taald. De verbintenissen met de V.N. zullen voor de duur van het hele bestuur kunnen worden aan gegaan. Het zal echter ook moge lijk zijn een verbintenis van kor tere duur te sluiten, met een mi nimum van drie maanden. VEILIGHEID Een jong verloofd paar uit Rot terdam, dat met een-listig plan de wederzijdse ouders wilde verschal ken en zich reeds op weg naar Gretna Green in Schotland waan de, heeft zaterdagmorgen op Schiphol op het allerlaatste nip pertje een bijna verwezenlijkte huweliiksdroom in rook zien op gaan. Terwijl de vier straalmoto ren van de KLM DC-8 reeds brul den en de luchtreus zich in bewe ging zette om naar de startbaan te rijden, liet de Koninklijke Mare chaussee de gezagvoerder via de verkeerstoren over de radio in structie geven te stoppen en de motoren weer af te zetten. Vijf mi nuten later werd het verblufte paar door twee wachtmeesters uit het vliegtuig gehaald en in af wachting van de komst der ont zette ouders in een kamertje van de aankomsthal opgesloten. Doel? Harde woorden MR. BOT T\e staatssecretaris van binnen- landse zaken, mr. Th. Bot, die zaterdag in gezelschap van gou verneur Platteel in Hollandia is aangekomen, werd daar in het centrum van de stad begroet door enkele honderden Papoea's. Voor het gebouw van de Nieuw-Guinea Raad hield de auto van mr. Bot stil en luisterde hij naar toespra ken van de voorzitter van het Front Nationaal Papoea, de heer Asamseba. en het Nieuw-Guinea raadslid, de heer Kaisiepo. Via een De Verenigde Staten en Enge land hebben er vandaag bij de Sowjettmie op aangedrongen in te stemmen met een verbod op kernproeven in de dampkring, onder water en in de ruimte, zonder inspectie. Proef van Britse geleerden VERLOOP PROCES microfoon richtte mr. Bot zich tot heSben^daf^n de Papoea's. Hij zei, dat hij naar kernMopverdrag m ieder geval ook be- Nieuw-Guinea was gekomen omitrekk-ms diende te hebben op onder' „de bevolking van West-Papoea recht in de ogen te kijken". Hij j verklaarde namens het kabinet het te betreuren, dat de opbouw zo j abrupt moet worden afgebroken,} maar hij was ervan overtuigd' dat1 de bereikte oplossing in deze om standigheden voor de Papoea's de juiste weg was. Binnenlands verbruik blijft bevredigend nemen en proberen nu het lichte gr oenaroma weg te werken. In het Wantij is gistermiddag omstreeks half vier een jongetje verdronken. Het was de bjjna vijfjarige Hendrik de Jong uit de Beinemastraat 40. Het jongetje zag, toen hft in het plantsoen langs het Wantij in de Maasstraat liep, een busje in het water drijven. Toen hij het wilde pak ken, viel hij voorover. Vriendjes renden onmiddellijk naar dü politiepost om hulp te haln. Deze hulp kwam echter te laat. Om streeks vijf uur werd het lijkje opgevist. pullover, vesf, jumper,150 rokglO blouse' '15 pantalon CHEMISCH colbert 50 deux-pieces manfeltosfuum, damesmantel herencostuum, winterjas, regenjas |j|25 Om ongeveer kwart voor een zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Den Haag, op de hoek van de Looierstraat en de Bier kade, enkele schoten gevallen. De negentienjarige dienstplichtige soldaat N. C. A. W. uit Den Haag werd daarbij door een kogel in de rechterenkel getroffen. Hij kon'na verbonden te zijn naar huis wor den overgebracht. GEVONDEN? OOK SCHOTEN Op tijd Onder invloed van drank mens eigenlijk alleen maar een achteriyk exemplaar was van homo sapiens en in het geheel geen menselijke wezen, zoals algemeen wordt aangenomen. (Van onze moderedactrice) RET Nederlandse modeseizoen is begonnen. Echter niet met, zoals men verwachten zou, een presen tatie van de nieuwe mode voor de komende winter, maar met een voorproefje van de katoencollectie van Menko voor.... zomer 1963. Dat lijkt erg vroegmaar de con fectie zet nu de produktie op voor de volgende zomer en dus moeten de stoffenfabrikanten nog iets meer voorlopen. LINNENEFFECTEN Advertentie Dinsdagmorgen begint de ver koop van 'n zeldzame partij ex clusieve dubbelbrede datnes- stoffen voor het komende na jaar, voor een prijs, die U normaal aan hec eind van het seizoen zoudt verwachten. Kreukherstellende dubbel brede stoffen, in veie prachtige kwaliteiten pied de pouie, wol len flannel, changeant fibrenka, japontweeds en veie andere fantasiestoffen. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze japonstoffen ïn een groot sorti ment kleuren en dessins, kreuk- herstellend, dubbeibreed, (voor ten pakje 2,5 m. voor japonnen 1,5 m en voor rokken 80 cm). alle stoffen, 4Pfe door elkaar per meter voor Ciin Ul. cf schrift, best. Mocht het dienstverband voortijdig beëindigd worden, dan zal de Neder landse regering de uitbetaling van de extra-toelage garanderen over een perio de van drie maanden. De regering zal er voorts voor zorg dragen, dat de blij vers geen nadelige gevolgen ondervinden bij de verkrijging van een nieuwe werk kring en bij het zoeken naar huisvesting. Hun aanvragen om huisvesting zullen dezelfde behandeling ondervinden als van hen. die naar Nederland worden gerepatrieerd.. Ook bü vacatures zullen zij op gelijke wijze in aanmerking komen als degenen die niet blijven. Het gouvernement in Niemv-Gumea i heeft bekendgemaakt, dat de regeling 'voor ambtenaren, die bereid zijn hun werk voort te zetten verantwoord is en dat gehoopt wordt, dat het antwoord der ambtenaren even positief zal zijn In de bekendmaking is verder gezegd, dat veiligheid van l(jf en goed van hen, die in Nieuw-Guinea zullen blijven, ver zekerd mag worden geacht. ..De inscha keling van het Papoea-vrijwilligerskorps en de komst van zeer gedisciplineerde Zo eindigde het grote avontuur even abrupt als dramatisch. De Rotterdam se verkoper A. van der Meer was 's morgens met zijn verloofde, mej. A. M. Kouters, naar Schiphol gekomen. Beiden zijn 19 jaar mid. Alles was tot zover volgens de zorgvuldig gemaakte plannen verlopen. Tegen de ouders hadden ze gezzegd, dat ze in Limburg op vakantie gingen. De ouders had den dat niet voetstoots goed gevonden en hadden het logeeradres zelfs eerst gekeurd. In plaats van de trein naar Limburg te nemen stapten de beide jongelui in die voor Amsterdam. De vliegbiljetten hadden ze reeds vijf da gen tevoren bij een reisbureau in ont vangst genomen en betaald. Ze zouden de reis maken in de KLM DC-8 naar New York, die bij Glasgow in Schot land een tussenlanding maakt. Hoe en waarom de marechaussee arg waan kreeg toen ze hun paspoorten bij de doorlaatpost aan hem toonden is niet helemaal duidelijk en de marechaussee laat er zich niet over uit. Het tweetal werd beleefd naar het doel van de reis gevraagd en het viel al spoe dig door de mand. „We gaan trouwen in Gretna Green"'. Aangezien alle papieren in orde waren moest men het paar toch doorlaten. Maar snel nam de marechaus see contact op met de Rotterdamse poli tie. die zich ijlings naar het huis van de familie Kouters begaf. De mededeling, dat het dochtertje met haar verloofde op Schophol gereed stond om in een DS-S voor Glasgow te stappen sloeg daar alsi een bom tn. Mevrouw Kouters bezwoer de agent zo gauw mogelijk de marechaussee op Schiphol op tc bellen met het verzoek het paar daar vast te houden. Intussen waren de passagiers echter ingestapt en rolde de DC-8 al naar de startbaan. deuren openen, de trap er voor rijden en het paar eruit balen. Het geschiedde vol komen wettig. Men beschikte nu immers over het verzoek der ouders de kinderen, die bezig waren zich aan de ouderlijke macht te onttrekken, op te sporen en aan te houden. In een kamertje van de aankomsthal kon het paar van. de emoties bekomen. Het kreeg daar alle tijd voor, want na veel overleg werd telefonisch afgespro ken dat de ouders zelf hun trouwlustige spruiten zouden komen ophalen. Het bleek, dat de ouders geen enkel bezwaar tegen de verloving hadden, maar de kinderen die 19 jaar oud zijn nog te jong voor een huwelijk achten. Binnenkort moet de jongen in militaire dienst. Hij wilde voordien trouwen, maar de ouders waren van mening dat hij moest wachten tot hij beter in staat zou zijn zijn vrouw behoor lijk te onderhouden. In de loop van de middag arriveerden de moeder van het meisje en de vader van de jongen. Waarschijnlijk vielen er in het kamertje enkele hartige woorden. Nog moest men enkele uren wachten, want de koffers van het paar waren in het vrachtruim van de DC-8 meegegaan naar Glasgow en zouden met een andere machine nog dezelfde dag terugkomen. Tegen zes uur was dat het geval en daar mee eindigde deze veelbewogen dag. Teleurgesteld maar ietwat beschaamd en gedwee wandelden de beide gelieven met pa en ma de aankomsthal uit en keerden veel eerder dan ze hadden ver wacht naar het ouderlijke huis terug. VN-troepen staan daarvoor borg". Voorts zal de Nederlandse regering na de over dracht van het bestuur aan de VN bij dit bestuur een vertegenwoordiger be noemen. die de belangen van alle nog aanwezige Nederlanders zal behartigen. Duidelijk wordt in de bekendmaking aan de ambtenaren gesteld, dat zij hun arbeid na 1 oktober desgewenst geheel vrijwillig kunnen beëindigen en daar door automatisch aanspraak kunnen ma ken op nonakiiviteits-traktement.indien alle ambtenaren dit evenwel zouden doen, zou er onmiddellijk een wanordelijke situatie ontstaan", aldus de bekend making. Deze regeling, waarvan men verwacht, dat zij tegemoetkomt aan de wensen der ambtenaren, beoogt een geleidelijke over gang van het bestuur in Nïeuw-Gumea. Van de zijde van het gouvernement is de verwachting uitgesproken, dat vele Nederlandse ambtenaren men rekent op ongeveer de helft van alle hogere en middelbare en een groot gedeelte der lagere ambtenaren thans bereid zullen zijn om hun diensten nog enige tijd ter beschikking van land en volk van IVest- Papoea te stellen. sa/ti* Nederlandse delegatie van advies heeft gediend. Het geheel verliep uiterst rus tig. De vele gewapende politiemannen, die de omgeving van het gebouw van de Nieuw-Guinea Raad bewaakten, behoef den de gehele ochtend niet in actie te komen. De heer Sot zal tot woensdag in Hol landia verblijven. Daarna zal hij naar Zuid-Nieuw-Guinea gaan en bezoeken brengen aan Merauke en enkele kleinere plaatsjes als Tanahmerah. De twee Westerse kernmogendheden hebben de 18-landenconferentie in Genève twee ontwerp-voorstellen voorgelegd een voor een verbod op alle proeven met kernwapens, ook de ondergrondse, en het andere voor een minder verstrekkend verbod dat alleen betrekking zou hebben op proeven onder water of boven de grond. President Kennedy en premier Macmil- lan zeggen m een gemeenschappelijke verklaring dat proeven m de dampkring, onder water en in de ruimte ..doelmatig geverifieerd kunnen worden zonder in specties ter plaatse", dit in tegenstelling met ondergrondse proeven Kennedy en Macmillan laten in hun voórkeurggcvcneaJan l'een°duidelfjk ?"om- J zonder koe door gebruikmakingmaken tut n,fnp!^" schreven verbod op alle kernproeven van erwtendoppen, koolbladeren^Ltels °n „Voor de veiligheid cn zekerheid vani ons allen, moet deze dodelijke wedloop en onkruid. Zij hopen dit jaar eensucces gebruikt, gestaakt worden", zo verklaren zij. 'proeffabriek te openen en later op De Russische onderminister van bui-,r r r,-. tenlandse zaken, Kuznetsof, verklaardegrote schaal te produceren. z-.I] Zijn kort nadat hij van de inhoud van het:er reeds in geslaagd hun kunst- Amenkaans-Britse voorstel kennis had 7, genomen, dat de Sowjetunie het zeker melk de groenachtige kleur te ont- De echtgenote van de gouverneur van Nieuw-Guineamevrouw M. A. Piatteel-Lciseur, is zaterdag nit Biak in Nederland aangekomen. Zij toerd op Schiphol begroet door haar twee zoons en o.a. door de vrouwen van de residenten Winia en Eibrink-Jansen. Op de foto mevrouw Platteel (donkere hoed) ran het vliegtuig op weg naar de aankomsthal. Britse geleerden hebben een me- ^r; Rrank Wokes „Wij hebben wortelen- Tii. lof, buitenbladeren van kooi en erwten- thode ontdekt om melk te maken doppen gebruikt. Wij kunnen melk ook j n met zal verwerpen. Volgens westerse zegs- lieden noemde de minister het voorstel 1grondse proeven. De heer Kaisiepo had even daarvoor gesproken van ..zwarte dagen voor de Papoea's". Ondanks de Nederlandse po gingen om onze toekomst te waarborgen zijn er vele vraagtekens, aldus de heer Kaisiepo, die de toekomst somber in zag. „Wij hebben meer dan het uiterste ge daan om onze belofte na te komen. Nu het akkoord echter is gesloten zullen wij bet loyaal uitvoeren. De gehele wereld zal toezien op de naleving", zo zei de heer Bot. De staatssecretaris drukte de Papoea's op het hart, dat een immense taak hen wacht. Het allerbelangrijkst noemde hij het voor hen te werken aan de consolide ring en zo mogelijk uitbreiding van wat samen met Nederland tot stand is ge bracht. „Indien u dit werk met de uiter ste discipline vervult, zal het Papoea volk eerbied en sympathie verwerven van allen, die u vandaag nog niet kennen, maar die morgen uw hoeders zullen zijn", zo besloot hij. De toespraak werd door een tolk in het Maleis vertaald. De Pa poea's applaudiseerden luid. Hier en daar werden de spandoeken in de hoogte ge stoken, die ook gebruikt waren bij de aankomst van de Indische generaal Rikhye. Daarop stonden verschillende leuzen, die tegen de V.N. gericht waren. Toen de heren Bot en Platteel reeds ver trokken waren richtte ook het lid van de NIeuw-Guinearaad Tanggahma zich tot de aanwezigen om een korte uiteenzetting te geven over het verloop van de onder handelingen in New York. waarbij hij de Bij een stabiele binnenlandse con sumptie Is de export van kaas teleur stellend. Doordat de produktie aanzien lijk hoger is dan vorig jaar, heeft een en ander tot gevolg dat de voorraden ingeleverde kaas vsn week tot week toenemen en thans rond de 6 miljoen kg liggen. Tot 4 augustus dit jaar werd ca. 4,7 miljoen kg volvette kaas meer geproduceerd dan in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Men mag aan nemen dat dit goeddeels Goudse kaas Is geweest. Het kwantum Goudse kaas dat nu bij het VIB Is ingeleverd, overtreft dus nog de niéérproduktle. Van de 404- kaas is tot nu toe niets ingeleverd. De produktie daarvan is dan ook kleiner geweest dan vorig jaar. Om dat het binnenlands verbruik waarschijn lijk iets hoger zal zijn dan vorig jaar, Ais zij slagen, zal het produkt in de handel komen als poeder, in ge condenseerde vorm en als vloeistof. Ir. toezen zijn de grondstoffen voor de kunstmelk de?elf<|e als het voedsel dat de koe gebruikt groene bla deren. Het wetenschappelijk onderzoek, dat tot de ontdekking heeft geleid, is uitge voerd in het centrum van vegetarisch on derzoek bij Watford in Hertfordshire. „Wij kunnen melk produceren uit bijna alle groene planten", zei de directeur, is er nog wel ruimte voor uitbreiding. Ook de boterexport is van geringe om vang. De binnenlandse consumptie ligt iets boven vorig jaar, doch tot mi toe is ruim 30'o meer ingeleverd dan vorig jaar. Zün deze voorraden minder problema tisch dan de kaasvoorraden, toch -vor men ze eer, probleem dat men niet ge makkelijk uit de weg kan gaan. Een gunstige omstandigheid is dat de pro duktie van melkpoeder en geconden seerde melk niet onaanzienlijk hoger is geweest dan vorig jaar., Produktiecijfers boter en kaas (CBS) In tons Kaas volv. 40-- Boter 5—11 aug. 19G2 3.667 1,249 2.563 Tot 4 aug. 1962*) 97.990 34.023 65.398 Tot 4 aug. 1961*) 93.231 34.497 63.774 V Periode van 31 weken. Hij zei dat het proces ongeveer als volgt verloopt: Het groen wordt In ver warmd water gestampt tot de proteinen zijn afgescheiden. Vervolgens worden vi taminen, mineralen, plantaardige vetten en koolhydraten toegevoegd. Ook de zeer belangrijke vitamine B 2 moet worden toegevoegd. Dr. Wokes verwacht, dat de fabricage er toe bijdraagt de voedselproblemen van de wereld op te lossen. HU ziet vooral een grote toekomst voor het produkt in landen, waar weinig eetbare planten kun nen worden geteeld. „Er kan nooit genoeg koemelk zijn voor alle kinderen ter wereld of om alle pro- teinentekorten op te heffen, maar er is altijd genoeg groene grondstof van de soorten die wij kunnen gebruiken", aldus dr. Wokes. Een van de eersten, die het nieuwe Erodukt hebben geprobeerd, was lady 'owding, de echtgenote van luchtmaar- schalk lord Dowding, die de slag om En- geland heeft geleid. Lady Dowdmg, die al jaren belang stelt in de experimenten, zeu „Heerlijk gewoon, veel lekkerder dan gewone melk". fIngezonden mededeling) De soldaat liep op genoemde plaats met zijn achttienjarige broer, toen op een gegeven moment hen van achte ren een oud grijs personenwagentje achterop reed. De achttienjarige maakte daar een smalende opmer king over en meteen daarop werd er twee maal uit dat wagentje op de twee broers gevuurd. Het tweede schot trof de dienstplichtige soldaat. Deze viel op straat en terwijl het wa gentje uit het gezicht verdween, belde achttienjarige in een naburig café de politie op Een bromfietser die van de schietpartij getuige was geweest, zette inmiddels een achtervolging in. Hij raakte de auto kwijt, maar wist nog wel enkele cijfers van het kenteken van de auto te noteren. Deze cijfers gaf hij door aan politie. de inmiddels gearriveerde Enkele leden van de Haagse recherche troffen ruim twee uur later in de Dou bletstraat twee mannen aan bij een oude wagen. Enkele cijfers van het ken teken van die wagen stemden overeen met die welke de politie van de brom fietser had doorgekregen. Beide mannen, de 46-jarige koopman J. de H. en de 33-jarige schilder W. H. ontkender. hardnekkig iets met de schietpartij te maken te hebben. Ze vertelden een rit langs cafê's gemaakt te hebben en een van de mannen, J. de H. bleek onder invloed van sterke drank te verkeren. In de auto heeft de politie geen vuurwapen aangetroffen. De mannen zijn ingesloten en het on derzoek in deze zaak duurt nog voort. De Haagse politie heeft verder melding gekregen van nog een schiet partij. Een bewoner van de Kwik staartlaan gaf namelijk aan de po litie door, wakker geworden te zijn Yan het geluid van zes schoten, die naar zijn mening in de Kwikstaart laan afgevuurd werden uit een pis tool van zwaar kaliber. Nadat de zes schoten gevallen waren hoorde hij een auto met gierende ban den wegrijden en even later hoorde hij iets verder uit de buurt nogmaals drie maal schieten. Gistermorgen om twaalf uur, toen hij uit de kerk kwam, vond dezelfde man op de hoek van de Kwartellaan en de Seizenlaan een pa troon voor een pistool met een kaliber van 9 mm. De politie stelt naar deze zaak een onderzoek in. Nog juist op tijd kon men de machine laten stoppen, de motoren afzetten, de Zaterdagavond is de 26-jarige J. Bun schoten uit Hobrede (gemeente Oosthui zen) om het leven gekomen toen hij met zijn scooter legen een vrachtwagen op reed. Deze vrachtwagen, afkomstig uit Beverwijk, kwam van een boerenerf de weg op gereden. De heer Bunschoten die «agehuwd was werd op slag gedood. Sinds zaterdagmiddag worden te Zutphen twee jongens uit het gezin Klein Brinke vermist. Het zijn de 11-jarige Gerrit Jan en de 13-jarige Henk. Men vreest dat zij in de IJssel zijn verdronken. Aan de oever van de rivier heeft men de kleding van de jongste van de twee knapen gevonden- Aangenomen wordt dat hij is gaan zwemmen en daarbij in moeilijkheden is geraakt. Zijn broertje is hem mogelijk daarna gekleed nagesprongen. De politie heeft zaterdag en zondag gedregd, zonder resultaat echter. De AVRO zal a.s. donderdagmiddag (30 augustus) een half uur wijden aan de nagedachtenis van dr. P. H. Ritter jr. In het programma dat van 4 tot 4.30 uur duurt, zal Johan Fiolet voordragen uit de door dr. Ritter geschreven boe ken „Vertoog en ontboezeming", „De hoorn der Schede" en „Hemeltje- blauw". Drs. Max Teipe heeft het pro gramma samengesteld en zal in verbin dende teksten over de auteur en zijn werk spreken. Na hevige vechtpartijen met de politie is zaterdagavond wegens rijden onder drankinvloed ir. H. M. H. (38) op bet politiebureau Duinstraat te Den Hai{ ingesloten. Ir. H. deed drie jaar geledes ook van zich spreken toen hij werd aan gehouden wegens rijden in een auto on der invloed in Den Haag. Terwij! zijn zaak nog in behandeling was, werd hij opnieuw gearresteerd, deit keer op het strand, waar hjj ether snoof, Ir. H. bezit de Amerikaanse nationali teit. maar spreekt van huis uit Nederlands en zonder accent. Toen hij zaterdagavond na een achtervolging door een politieauto op de Stadhouderslaan tot stoppen werd gedwongen, weigerde hij Nederlands te spreken. Ook weigerde hij achter het autostuur vandaan te ko men De politie-mannen hebben toen de dronken bestuurder uit de auto moeten sleuren. Eer ir. H. met beide benen bui ten de auto was, zijn over en weer rake klappen gevallen. Een van de politie mannen kreeg een zware vuistslag mid den in het gezicht. Xn de politiejeep op weg naar het bureau uitte ir. H. voortdurend in het Engels de grofste beledigingen. Hij be gon weer te vechten en viel de bestuur der van de politiejeep aan. De politie man, die naast hem zat, kon ongelukken voorkomen door zich op de arrestant te werpen. Bij het binnendragen in het politiebureau en in het politiebureau zelf, vocht de arrestant nog steeds. In de wachtkamer schold hij eerst de wacht commandant en daarna de officier van dienst uit Ir. H, heeft nu een verbaal wegens het overtreden van artikel 26 van de "wegenverkeerswet (rijden onder drankinvloed), een verbaal wegens ver zet en een verbaal wegens belediging. "DKOF. Walter Matthes, di recteur van het Ham- burgse Instituut voor Pre- en vroeg-historische studie heeft bekendgemaakt, dat in Duitsland tekeningen zijn ontdekt die, naar hij aan neemt, de oudste door men sen gemaakte ter wereld zijn. De in steen gegrifte teke ningen weiden gevonden aan de style oever van de Elbe. Zij zouden terug te voeren zijn tot het ijstijdperk en on geveer 200.000 jaar oud zijn, waarschijnlijk twee keer zo oud als de beroemde grot tekeningen in Frankrijk en Spanje. Prof. Matthes kwam tot de ontdekking toen een inge nieur zijn aandacht vestigde op enige ongewone stenen. Matthes heeft de laatste vijf jaar meer dan 500 tekenin gen uitgegraven. Zij zijn voor het merendeel niet gro ter dan een lucifersdoosje en stellen de hoofden voor van menselijke wezens en van dieren uit het ijstijdperk. Matthes noemde de teke ningen een sensatie omdat de mensenhoofden die op veie stenen zijn afgebeeld nau welijks enige gelijkenis ver tonen met de op een aap lij kende Neanderthalers die tot nu toe zijn ontdekt. Hij zei dat de mensen hoofden van de tekeningen „volledig menselijke om trekken" vertonen en daar om moet thans worden vast gesteld of de Neanderthal- Prof. Matthes had z«n ge heim vijf jaar bewaard, op dat hij in alle rust aan zijn ontdeking kon werken. Hij ontdekte de tekenin gen in een mergelbed. Wick Hoithaus en Max Heymans hadden smaakvolle modieuze pakjes en japonnen van de beschikbare materialen gemaakt, waardoor deze extra cachet kregen. Het geheel was i gegoten in een presentatie vo! fan- I tasie met fraaie décors en orchestra te muziek. Het wonderlijke theater tje De Brakke Grond aan de Nes In Amsterdam was toneel vaa dit alles. Nu kunnen modeshows intéressant zijn om de nieuwtjes, die er van te vertellen zijn, maar ook vreselijk ver velend, wanneer er geen nieuws in zit. Wanneer de show echter zo omgeven wordt door fantasie en fanfare is het erg moeilijk te onderscheiden wat al leen maar entourage is en wat mo- denieuws! De materialen eens nader bekijken of betasten was er niet bij. Dus rap porteren we, wat we op het toneel meenden te zien, zover dat mogelijk was in de steeds wisselende lichtef fecten. Xn de eerste plaats dan veel linnen* effect-en in katoenenweefsel of vaa rayon. Fel groen, donkerblauw, zwart, oranje-geel en hard roodrose. En ver der alle variaties tussen die kleuren. Alleen al van een soepel linnen ka toenweefsel, aerolin, zijn er bijvoor beeld 24 effen kleuren en vijftig des sins. Ook de dessins hebben felle kleuren, die niet meer zoals in vorige jaren met schaduweffecten in elkaar over vloeien, maar juist tn scherpe contras ten naast en door elkaar zijn gezet, We sommen van één dessin op: groen, wit, hard rose, lichtblauw, lila, zwart en geel, Yeel bonte onregelmatige stip pen, harlekijn driehoekjes, mozaïek, meestal te combineren met een effen materiaal. Verder „positiof-negatief' dessins in twee kleuren: zwart-wit, blauw-wrt, rood-zwart. Bloempatronen, waarbij de bloemtekening vlak blijft, dus alsof men in een herbarium bladert en niet meer de natuurgetrouwen bouquetten van rozen e.d. Maar het allerbontst waren de patronen geïnspireerd op Chinese lantaarns. Eigenlijk deden de vele kleurcombinaties ons denken aan de rage uit de jaren dertig om zwart en paars, groen *n geel, oranje ei rood en andere, vroeger niet te accep teren combinaties, driest te vertonen. We zouden er bijna, bezorgd ever worden, ware het niet, dat er voor we aan zomer 1963 toe zijn er nog wel wat gewijzigd kan word ent

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2