Schiedamse V.V.V. kreeg een nieuw bestuur M over Deltadijk niet „pas vier ot vijf jaar'' kampt met problemen Jeugdkoor vanOrpheus Er is rust in oude binnenstad W Sluimerende stad moet ontwaken Iedereen moet meewerken W. T. Nijenhuis overleden (53) MIDDENSTANDSDIPLOMA GOEDE PAKHUISKNECHT B. en W. Maassluis beantwoorden vragen Wanneer dan m Kernproeven op 1 jan. staken 1 Smederij DAUB r Ledental loopt sterk terug I. J .Walpot wordt herv. predikant u HALKNECHT-VAKMAN halve runderen m DE ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1962^ en het Laatste Nieuws Voorstel Koesnetmf: - Schiedams arts davo omdat u nergens zo zuinig nootjes 5 stookt als in deze Davolita. Geeft volop gezellige warmte en spaart stijlvol ruimte, f 415.- VAKANTIE ENTHOUSIAST Kunstmarkt ^dfcÈNKT WOORUIT Callenburgstraat 80 - Tel. 3096 Vlaardingen GEMEENTE SCHIEDAM OFFICIEEL ERKENDE OPLEIDING Eenjarige mondelinge opleiding Veeljarige examenervaring ix Reeds honderden geslaagden Leraren: A. de Weger P. van der Vaart Gzn. H. van Tiiborg A. DE WEGER - Voorstraat 47 Telefoon 4198 %'<o J ADVERTENTIES houden U op de hoogte en hefpen U bij het maken van de juiste keus. w VERANTWOORDELIJK HEID DE mevrouw keek ons vol zorg aan. Niet langer meer AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag ....en dagelijks Koeznetsof, hoofd van de Russische1 delegatie op de onlwapciilngsconferen- lie. heeft vandaag In (lenéve voerge- ïteld de kemproeven uiterlijk 1 januari te staken. De Hus verklaarde dat do jongste1 Brits-Amerikaanse voorstellen Voor het stopzetten van de kernproeven slechts; een herhaling waren van eerder door' het westen ingediende voorstellen. Het was echter wel mogelijk een akkoord te Sluiten waarbij alle kernproeven ivor-l (Van ren oturr den verboden Dit akkoord zou dan de-. r T1"" vers"*S*evers> fmitief zijn wat de proeven in de ruim-Hieuw bestuur van de Vereni- I ;e. de dampkring en onder water be- J Ring voor Vreemdelingen Ver- Men kan dan regelmatig gebruik ma- trof. Voor dc ondergrondse proeven zou heer in Schiedam is gevormd On 'k<!n van het dienstbetoon, min of meer een regeling getroffen kunnen worden langs Is het oude bestuur i zonder gewetensbezwaren omdat men die tin kracht zou moeten blijven tot- er waren wat n t- k betaald'' heeft, lid is van de instcl- dat er ook op dit punt een definitieve i dien m boven-hng en men is er dan van overtuigd overeenkomst gesloten werd. De ..meestITiia.mv tnhno niet groot meer.look het belang van de stad, van onze realistische" grondslag voor een ai-- :i Vj *1 "e*«» het bestuur van de' koord was volgens Koeznetsof het me- 1 ->*nleaamse Gemeenschap daarna het mnrandum dat de acht neutrale landen beheer van de VVV gehad maar nu hebben ingediend.lijn er voldoende nieuwe krachten aangetrokken om te verwachten dat het werk van de VW weer gestimu- i leerd zal worden. In dat nieuwe be-' Aantrekkelijk stuur hebben voornamelijk vertegen- woordigers van de grote industrieënRe#ds eerder schreven wij dat Sehie- zittinz Uiteraard vaif vele aantrekkelijke mogelijkheden tV ierren nf hlf „L *U voor de toeristen. Dan dienen de in 1 ÏÏi j VVV:» mogelijkheden ook bekend te wor- ocnicaam eindehjke de goede im* den. Tot in de verste plaatsen moet pulsen zal krijgen. Dat het weJ nodig; waar dat mogelijk is duidelijk gemaakt ODt- worden dat in Schiedam het vertiet* in goed te realiseren wat de VW alzo doet en wat de VW kan doen. Velen zijn' naar de gebouwtjes van de VW gegaan. Voor allen betekent dit dat men ge bruik maakt van de diensten van een particuliere instelling. De service be hoeft niet te worden betaald maar het zou toch wel juist zijn als de Schie dammers lid van de VW werden voor een klein bedrag. gemeenschap te dienen. Vooral voor dc middenstanders en verdere zakenlie den ligt het accent op de grote beteke nis van het aantrekkelijk maken van de stad. beste manifestaties op dit gebied mag worden gerekend. Schiedam kan dus ook regelmatig dergelijke spelen uit voeren» ook weer op het nieuwe par- keerpleln en mogelijk met dezelfde de cors als nu gebruikt worden op 13 september, bet kan mogelljw ook ge schieden op het grasveld achter de Grote Kerk waarbij de achtergevel van de kerk de entourage vormt en het licht van schijnwerpers op de 700-jarlge kerk meer luister aan het geheel kan bieden. Er Is op dit ge bied nog veel te doen, er Is meer mo gelijk dan wij reeds noemden, maar Schiedam sluimert al jaren. Mogelijk dat er nu een gunstige wending komt? is blijkt telkens weer ais men dekt dat de niet-Srhieda m mers van het bestaan van onze stad nauws- plotseling overleden de Schiedamse arts j?1* w*"*cb' dat Schiedam dan voor H'. T. P. Xijenhub. Maandag deden (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagavond omstreeks half elf T. P. N'ijenhnb. zich de symptomen van een ongesteld heid voor en dinsdag heeft de sympa thieke geneesheer wederom een hart aanval gehad. De heer Ntjenhuis is 53 jaar geworden. h;j bekleedde diverse functies in het maatschappelijke en verentgmgsle-1 ven. 20 was h:j bestuurslid van het Groen van Prmstere rlyceum in V!aard:ngen. h:j was lid van de ge meentelijke commissie c»or de admi nistratie van het Gemeenteziekenhuis. Ld van het College van curatoren van het Stedelijk Gymnasium, lid com- missie toezicht middelbaar onderwijs. !id van de Rotarvclub cd.hij was' gedurende enige tijd ouderling van de gereformeerde kerk m Schiedam. De heer NijenhuiS was een bekende no tabel in Schiedam, hy kwam ui 1932 j vanuit Amsterdam naar onze stad. j Hij is op 24 oktober 1908 in Den Hel- j der geboren. Maandag is hij na een hartaanval naar het Gemeentczie-j kenhuis gebracht waar hij dinsdag- j avond is overleden vreemdeling de revelatie kan zijn en als blijkt dat Schiedam hens wei meer te betekenen heeft dan de Schiedammers beseffen. Om dit goed duidelijk te gaan ma ken is het noodzakelijk dat alle Schiedammers gaan meewerken aan de arbeid van de WV. Ook dat bu reau van de WV kan dan beter func tioneren. dat dient het ai primair te de havens, het gebeuren op de scheeps werven te zien is. dat er een mooi res taurant Europoort is. dat er fraaie re- creatiegebiden zijn.e en modern zwem bad. een museum, ook een minder be kend flesje."-museum" <op de Lange Haven bij Melchersi. dat er oude en heel nieuwe wijken zijn. dat Schiedam vier mooie molens heeft en heus wel diverse fraaie gebouwen als men ze maar bekijken wil. De taak van de VVV is meer bekend- 3eid aan de stad te geven. Dat kan ge- sim worden door meer folders te ver gaan doen. Onze ervaring is dat de ar-i zenden, meer folders te vervaardigen beid van dit bureau nog in het em bryonale stadium is. Zo waren we laatst getuige dat Zweden en Duitsers m Zutfen vroegen naar gegevens over de steden in Holland. Van en over Rotterdam verstrekte die VW vol- doende gegevens en folders en ook de naam Schiedam werd genoemd. Dit laatste door de buitenlanders, de WV had echter geen paperassen over on ze stad zodat verwacht mag worden dat de buitenlanders wel niet naar on ze stad zijn gekomen. Nu vrijwel alle Schiedammers de va kantie achter de rug hebben is het la3a± jyU it'tj ons dagelijks gesprek met u herentten gaan de gedachten toch jceer naar de vakantie. Dat stil bij allen zijn, cis tec een kleine troost mogen geven: beschouw dertien sep tember ais een hoogtijdag voor geheel Schiedam, dus als een sport feeste lijke rakantie. Mogen wij u meene men neer het dorpje waar wij ver bleven. Daar staat een heel klein kerkje. Op dc gerei tuerd vermeld dat men de toren ran de kerk be klimmen mocht mits men dc sleutel wilde halen bij de WV. Goed, de sleutel gehaald, maar het beklimmen kostte geld. veel te reel geld ronden wij. Dan doet de SG zoiets goedko per tn Schiedam tijdens de vakantie weken, Maar het was dan ook een klein torentje in die Graafschap, mis schien meende men teel dat wij min der rermoeid zouden raken. MU keek dedirecteur ran de VVV ons wet meewarig aan toert sue ons aanmeldden ais klimmers. Daar om vroegen wij ook of er teel meer klimmers rich aandienden. Toen werd hij toch enthousiast. Ja. dat wel, er kwamen er meer. soms wel veel te gelijk. Er waren er zelfs al onderweg. Dat stelde ons gerust. Naar de toren dus om vc.n het mooie uitricht te ge nieten. Het begin bevreemdde ons at want het torentje was zo smal dat toe tegen de duizeligheid aan waren en na de tweede carrouselomwenteling borendien trerd het torentje al smal ler zodat de goede regenjassen tegen de vuile stenen schuurden. Tien me ter hoog was het gedaan met de ste nen trapjes. Daar ontdekten we ook' enkele ontdane medekiimmers. het stadje aan potentieel aan inwo ners kan bieden. Men is er geheel op de komst van de Duitsers ingesteld. Zo zagen wij dat halve runderen in de auto's toerden gesleept. Of deze meppen vlees louter voor het gezin gebruikt worden is ons niet duidelijk. Misschien is dit halen van overdaad nog een overgebleven handeling van angstig hamsteren. De zakenlieden in de dorpjes en steden langs de grens verkopen wel. Geld is geld. Tij dens een rondwandeling over de markt heeft een Hollander een Gel derse zakenman zelfs in verlegenheid gebracht omdat die Hollander niet Duits dacht. Er lag een duur kleed je. De Hollander vroeg wat het kost te. Zoveel marken. Hoeveel gulden is dat. Verbaasd en bevreesd keek de koopman de Hollander aan. „Bedoelt dat u in guldens betalen wilt?" Ja, dat bedoelde hij. Toen haalde de man bedrukt de handen door het haar, hoe moest dat nu? ,Ja", begon hij voor zichtigjes, ,.dat kan natuurlijk wel, dat kan natuurlijk ook, maar dat weet ik eigenlijk niet zo precies, üc! rat eens eren gaan vragen hoeoeel] het kost als u in guldens betaalt." 1 ook. Dat kan ook gedaan worden door het organiseren van diverse evenemen ten. Zo suggereerden wij reeds eerder dat het bezichtigen van de Grote Kerk (met toelichtingen) mogelijk moet wor den gemaakt, bet soa goed zijn de Waag weer In ere te herstellen, het gebouw soa moeten worden soals het vroeger was. Ook dan dienen er folders, foto's, eventueel boekjes e.d. met toelichting, met artikelen over Ond- en Xteuw-Sehle- dzzn verkrijgbaar te si ju. Het zou misschien juist zijn om die Waag in te richten als gebouw voor de VW omdat men dan dichter bij de te bezichtigen stadsdelen verblijft. Boven dien zou de VW daar gemakkelijker kaartjes kunnen verkopen voor het to renbeklimm-en dat ook in andere steden tot de WV-attracties behoort. Daar naast denken we aan rondleidingen en excursies die de VW zou kunnen orga niseren. Het moet voor elke bezoeker van Schiedam een genoegen zijn om deel te kunnen nemen aan een deskundige rondleiding door Oud-Schiedam. om meer te kunnen weten over die myste rieuze gedistilleerd-industrie die toch een wereldnaam heeft, evenals de scheepsbouw die de bezoekers kan tm poneren met haar gigantische bedrij vigheid. Nu er plannen bestaan voor het ge regeld houden van een kunstmarkt kan ook dit onderdeel als een aantrekkelijk heid bij de propaganda gevoegd wor den. Bij de kunstenaars in Botterdam bestaat veel vraag naar atelierruimte in Schiedam. Men meent hier de goede sfear te vinden. De overheid zou dit streven kunnen stimuleren door bijvoor beeld de oude huisjes rond het Zakken- dragershuisje beschikbaar te stellen. Er komt dan een unieke kunstenaarsbuurt in een unieke omgeving. Dit oude Schie dam kan dan zo worden gered en zelfs aieuwe betekenis krijgen. Veel meer kan er gerealiseerd wor den. Steden als Wijk bij Duurstede, Almelo, Medemblik en Middelburg, hebben *s zomer* avond aan avond „klank- en lichtspelen" tn of bij een pittoresk plaatsje van de stad. Dat kan hier ook. Schiedam gaat op 13 september een spel tonen, dat tot de i In Schiedam zijn gevonden en te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9-12.30 uur en 14-18 uur: aktentas met inhoud: plastic étui met inhoud; rode damesportemonnee met inhoud; nylon damesregenjas; win termantel met capuchon; zwart kin derschoentje <L>; wit kinderschoentje <L); nylon sjaaltje; étui met sleu tels: ballpoint; kanarievogel; hoes voor scooter of brommer; wieldop van auto; bruine mohair sjaal: wit kinderschoentje (R); zwart kinder schoentje (R>. Te bevragen bij de vinders: waarde-papier, Schuitman, Joh. De Wittsingel 187; dekens. De Komeet, Buitenhavenweg 90; polis. Timmermans. Middelharnissestrsat 27; studieboeken. Buurman, Heinsius- straat 58; tweewielig kinderfietsje, v. d. Meer. Dr. Wibautptein 43; groen gele a ufo step. Vermeulen. Vlaardin- gerdijk 63; hengel in foudraal. Bra- kel. Perenlaan 6, Kethel; rood-brume autostep. Van Oostrom. Rembrandt- laan 87b; schrijfmateriaal in etui. Seheffers, Dam 35; vulpen, Eggink. Rotterdamsedijk 32c; herenbril. Van der Steen, Van Ruysdaellaan 22; schrijfmateriaal in étui. Kuilenburg. Gustoweg 75; bruine kinderportemon nee met inhoud. Wapenaar. West- frankelandsestrast 70; toilettasje, met inhoud, Bijtoo, Nieuwe Maasstraat 62a; lichtgrijze kinderportemonnee met inhoud. Van Soest. Boerhaavelaan 58b: courantentas, Janse, Broersvest 89; bruine damesportemonnee met in houd. Heinsbroek, Ridderkerksestraat 16a: bruine portemonnee met inhoud, v. d. Schalk, Vlaardingerdijk 376; bruine damesportemonnee met in houd, Van Ooyen. Puttershoeksestraat 49; witte kinderportemonnee met in houd. Lauwrenze, S. van Houtenlaan t>9; bruine herenportemonnee met in houd. De Veth. gebouw Arcade, L. Haven 71; geldsbedrag» Kreischer. Dr. Kuijperlaan 93; bedeficettinkje. Holle man, Heerenstraat 29; damespols hor loge, v. d. Loo, Schiedatnseweg 43, Kethel; armbandje. Van Rij» Putters hoeksestraat 24; zilveren bedelarm- bandje. De Mos. W. Frankelandse- straat 12Sb; bedelarmband je, Noor- dijk. St. Anna Zusterstraat 14; regen kapje in étui. Magrijn. Tuiniaan 44; grijs kinderjasje, Kapteijn, Th. a Xempisstraat 34; meisjesvest. De Vries, Maasstraat 16; zwarte winter jas. Lupker, Houtstraat 31; kinder jasje. Hijman, Prof. Treublaan 33, een paar basketball-schoentjes, Schil- peroord, W. Brouwerstraat 6; gehaak te dameshandschoenen» Adams, Rem- brandtlaaa 6; windjack Scholten, Pr. Bemhardlaaa 44; kindervest en speel goedwagentje. Bollen. Newtonplesa 7; regenbroek. Zeer, Parkweg 35; bad- goed. Both. Leibnitz straat 25a. meis jesmantel. Coene. Parkweg 32; wit kindertruitje. Verveen, Kortland straat 3. riavo En ais u aan davo denkt, denk dan aan; Zie ook Davo-advertentie op pag. 12 v. d. nummer. Bij het Openbaar Slachthuis kan worden geplaatst een voor werkzaamheden in de hallen. Bekendheid met het slagersvak is niet noodzakelijk. Aanstelling in vaste dienst op een proefjaar ligt in het voornemen. Het bruto-loon volgens de loongroepen 4, 5 en 6 is afhankelijk van de leeftijd en bedraagt maximaal top resp 25-, 26- en 27-jarige leeftijd) onderscheidenlijk 393,31, 420,70 en 440,27 per maand, exclusief de huureompensatie Loongroep afhankelijk van leeftijd, bekwaamheid en ervaring. Bovendien prestatiebeloning. Kindertoeslag volgens gemeente-regeling. Gunstige arbeidsvoorwaarden zoals 45-urige werkweek. 4T- vakantietoeslag, gratis werkkleding, gepremieerde spaarregeling, vrije zaterdag. Eigenhandig geschreven sollicitaties te zenden aan de directeur van het Openbaar Slachthuis. Slachthuis laan 24, Schiedam Zesde Verordening tot wijziging van de Verordening tot regeling van de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Schiedam (Ge meenteblad 1945 no, l. 1949 no. 33, 1953 no, 11, 1959 no. 16 en 1961 no, 27) Gronden begrensd door de Burgemeester Knappertlaan, Anna van Burenstraat, Charlotte de Bour- bonstraat, Nassau Dilienburgstraat» Louise de Coligny- straat en Juliana van Stolbergstraat). K AANMELDING ELKE AVOND VANAF 7 UUR Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij: Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 8 augustus 1962 no. 284 hebben goedgekeurd de door deGemeenteraad op 23 maart 1962 vastgestelde Zesde Verordening tot wijziging van de Verordening tot regeling van de aard van de be bouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Schiedam (Gemeenteblad 1945 no, 1, 1949 no. 33, 1953 no 11. 1959 no. 16 en 1961 no 27) (Gronden, begrensd door de Burgemeester Knappertlaan. Anna van Burenstraat. Charlotte de Bourbonstraat. Nassau Dilienburgstraat, Loui se de Colignystraat en Juliana van Stolbergstraat}. De goedgekeurde verordening ligt ter gemeente-secretarie (Afdeling Algemene Zaken - Stadhuis) voor een ieder ter inzage. Schiedam. 21. augustus 1962. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, H. SABEL w.B. gevraagd. POMPFONTUNE N.V. Nbordvest 85, Schiedam. B. EN W. van Maasluis hebben thans geantwoord op de vragen die de raadsleden D. Pons en A. C. Verploegh (CHU) hebben gesteld in- t f i/> I i o s~k/~\L? sake de kwestie van de Deltadijk en IVU1/ l/N L'UfV voor Maassluis verontrustende uitla tingen, die zouden zijn gedaan. Hun I l "I antwoord komt op de volgende ponten f uGll(?H(i (Van een onzer verslaggevers) HET Koninklijk Schiedamse Man nenkoor „Orpheus" richtte twee jaar geleden een jeugdkoor op, dat het naar het leek althans ge*d zon gaan doen. In zeer weinig tijd waren 1M> leden bijeen en het had er de schijn van dat het aantal sou blij- h„. yen stijgen. Maar het liep anders: n* het aantal is zelfs gedaald, zodanig h.t nu alarmerend is! Daarom Of het wel juist voor haar was orr» nog hoger te gaan. Ze tuist het niet zo zeker. Toen wisten wij het wel. we hebben van nee geknikt. Dei-- na aiarmert!nd mccrouu? nam gelijk twee van haar bcstaur van „Orpheus" nu in kleine kinderen mee, maar vier dap- pere knapen vertrouwde ze ons toe. vaoe ij Die tuilden tue! de smalle krakende houten traojes op. de ruimte in naar. De oorzaken van de terugloop zijn oa- tt-oi'tCC ta na het stof waar voor niemand houvast leek te zijn. Dapper begint men zo'ni tocht, maar onderweg vraagt men] zich af waar het redelijk verstand ge-\ bleven is. Onderweg worden de mede-: klimmers steeds bevreesder en dan komt het chapiter, verantwoordelijk tareel gezien niets, want het kan niet goed optreden in een te geringe sa menstelling. Daarom zou „Orpheus" graag willen dat vele Schiedamse ouders eens over deze zaken nadenken en overwegen of hun kind (kinderen) misschien lief de hebben voor het zingen in een koor. Het secretariaat van „Orhpeus" is gevestigd bij de heer J. de Kos ter, Rotterdamsedijk 222c, Schiedam, tel. 67630. (Van een onzer verslaggevers) De oud-Schiedammer I. J. Walpot zal zondagmiddag om half drie intrede doen als predikant van de Hervormde gemeente van Hilvarerrbeek in de classis Den Bosch. Kandidaat I. J. Wal pot is beroepen in de vakature van ds. T. Rinkema, die naar Zaltbomtnel is vertrokken. De heer Walpot is op 22 mei 1934 te Schiedam geboren. Hij bezocht de Rijks universiteit te Groningen. Daar heeft op 8 juli 1960 zijn doctoraal examen theologie gedaan. Hij is gedurende een jaar tot heden werkzaam geweest als assistent directeur bij de stichting „Ou- dezijds 100" in Amsterdam. Dr. A. A. Koolhaas uit Amersfoort zal kandidaat I. J. Walpot zondag in het ambt bevestigen. Op 14 mei jl. heeft de directeur- Ingenieur van Delfland niet gezegd dat pas over een jaar of vier vijf zal worden begonnen met de aanleg van de Deltadijk langs de Waterweg. Wat de met de toekomstige dijk nauw verweven kwestie van de nieu we haven betreft, er zijn nog geen beslissingen genomen. De verzakking van de Vlaarding- sedijk geeft geen aanleiding tot het nemen van bijzondere maatregelen. De gewraakte uitlating zou afkom stig zijn van ir. A. G. Wiersma, direc teur-ingenieur van het Hoogheemraad schap Delfland ter gelegenheid van het officiële begin der dijkverzwarings- werken tussen Hoek van Holland en Kijkduin. De beide christelijk- historische raadsleden vroegen B. en W. of de uitlating juist was en zo ja of het college dan bij de bevoegde in stanties wilde wijze op de angst on der de Maassluisse bevolking wanneer in de windermaanden de noordwes terstorm het water in de haven op- zwiept tengevolge waarvan een deel der gemeente wordt bedreigd en op de verantwoordelijkheid die bijna tien jaar na de stormvloed van 1 fe bruari 1953 rust op de schouders van (Van een onzer verslaggevers) dringen op uitvoering van de dijks- verhoging in een vroeger stadium dan thans wordt aangenomen. Nu antwoord is ontvangen van dijk graaf en hoogheemraden van Delfland delen B. en W. mee dat de hoofdinge nieur-directeur niet heeft gezegd dat pas over vier of vijf jaar met het werk zal worden begonnen. De plannen van Delfland zijn reeds jaren geleden bij de minister ingediend. Nadien heeft het hoogheemraadschap enkele malen met de betrokken rijksinstanties nader over leg gepleegd. Ten aanzien van het tijd stip van de vaststelling der plannen door ed minister staat Delfland geen enkel gegeven ter beschikking. B. en W. memoreren dat ook zij her haaldelijk de bevoegde instanties heb ben gewezen op het gevaar voor Maas de minister en var, Delfland en aan- sluis van een uitzonderlijk hoge water stand. Zij schrijven nu dat de kwestie op 17 januari van dit jaar aan de orde is geweest in de Tweede Kamer. Het CHU Tweede Kamerlid C. v. d. Peijl de gebruikelijke recessie na een hauss«", door ,.de baard ui door h<?t opzeggen van lidmaatseha aan jongens, die geen wijs houden. Maar het actievebesajur «r-an Orpheus dat in het begin^ 'leid, We begonnen ons rrrnrtinoordi?- lijk te voelen voor die jochies, enkete moesten met goede woorden langs de dreigende dicote worden gesproken. Tenslotte kwmuen we na veel lijden borenriiin. door het kleine deurtje kwamen we huiten de toren waar al- j leen een stc'en staaf houvast bood aan ,,cle mtzichtgenieters''. In gedach ten eng ieder zijn voeten al ran de centimeters platform glijden, de diep te in. De bcmen rond het stadje tea-; ren alle groen, dat hebben we goed; gezien en daarom zijn we snel, zeer •v,iel naar beneden gegaan. Voor dc bange joclnex moesten er steeds spe- Hale commando's worden gegevenj jaja men roeit zijn verantwoordelijk-1 beid dan wel. Het leek meer op een rrafdingsexpeditie en wc kregen het' angstige vermoeien dat dit toren be-! klimmen mnj een res'ant van bet, V W-iuei'k tilt 'l<j oorlogsjaren Wis. ten gerieve ran t'e oosterburen. [JERKASSEMl mor de lfo"»»-ters is de souples.se waarmee de Duit sers naar Nederland trekken. Out landje is het yehicd waar gekocht dient te we,reien'. In Winterswijk :«-■ fleu wij dat er meer winkels tija dan ze'is had "gedacht het koor in twee of drie afdelingen te moeten splitsen st?at nu voor problemen. Het bestuur wijst erop iongelui. die kunnen zingen veel be tekent In teamverband de zangkunst te beoefenen. Iets waarvan voor hun leven plezier kunnen hebben. Men oefent de stem, men Is voor taan lu staat iets beters te brengen dan de meesten en dan nog In het hadmen leert rythme. men krijgt verstand van muziek, mmlek- tck^ns men leert samenwerking, het beheersen van de ademhaling en nog velt andere nuttige zaken. ne leden van het jeugdkoor treden ge zamenlijk op en ook samen me, r e groteren. Als er de prestat'ies^ten gehore brengen. De, leid;ftfi is in geoefende handen, zodat, rn'cn in weinig tijd liederen die men, n-V of rauwelijks kon! gaat z.ngetl; en na korte tijd nauwkeurig cn zon der aarzelen worden sebijcht, Wat de zakelijke kant betreft, het be stuur van „Orpheus meldt dat het koor «P deze wijze nu steeds geld kost Dat geld Is er niet, zodat men a|s de dalende tendens doorzet zal moeten besluiten tot opheffmr.j Een half koor betekent bovendien cul-, met de! een voldoende aa.n-J het koor ook elders EVENTJES kroop de zon door de re genburgen en prompt zat de gehe le familie voor de deur van de wo ning in Schiedams binnenstad Dat is wel nodig want men dient van el ke zonnestraal te genieten in dit schaars bedeelde jaargetijde. En ais men dan zo gezellig bijeen zit kun nen gesprekken op gang komen. De kleuter moet goed aangekleed wor den want ook al is die zon er dan eventjes dan nog dient men rekening te houden met de verraderlijke eigen schappen van het weer. Dat oleek dan ook prompt enkele uren later. De jogjes komen er ook bijzitten, de autoped nonchalant naast zich ge worpen. Dat kan want het drukke wegverkeer raas: met door de nau we straatjes in het centrum van Schiedam.' Dat is niet mogelijk en het valt niet aan te bevelen omda: anders de sanering van deze oude wijk te vroeg zou beginnen. Nu reeds wordt het ene huis na het andere ge sloopt en met zorg ziet Bureau Huis vesting dar. er te vee! huizen tegen de grond gaan in Schiedam zodat er steeds moer gegadigden voor nieuwe woningen komen M sschien gaan die gesprekken wei over hei huren en uiteraard verkrij gen van de n.euwc won.ngen. v;- wee;? Misschien ook gaat het ge- sorek over de komv van de Kan n- g;n aan Schiedam op dertien septem ber. want d:e komst wordt nu steeds rneer het scsnrek van de dag en na tuurlijk zijn dan ook deze kinderen van de partij zoals de jeugd altijd en overal ia het voorst* gelid ui f„y. .-JcXritfr sprak toen uitvoerig over het spoedig doortrekken van de Deltadijk, zuLhs in verband met het gevaar der hoge wa terstanden en de noodzaak van uitbrei ding van het Maassluisse havengebied. De heer v. d. Peijl vroeg ook of bij de te nemen, beslissing ook de vraag In het geding is over het al dan niet verleggen van de vaargeul in d_e Waterweg ten behoeve van de afsnijding van de bocht in de Water weg tussen De Hoek en Maassluis en of dit de uitvoering van dit onder deel der Deltawerken in de weg staat De minister heeft geantwoord dat het hier gaat om een reeks technisch moeilijke vraagstukken, waarbij vele instanties zijn betrokken. Hij meende dat het niet lang meer zou duren voor dat een plan kan worden vastgesteld. Op dat laatste vertrouwen B. en W. van Maassluis ook. Zij verklaren dat zij de loop der gebeurtenissen op de voet zullen volgen. Het college merkt verder op dat het niet mogelijk is voor zieningen te treffen ter uitbreiding van het havengebied zolang geen beslissing Is genomen om een eventuele verleg, gtog van de vaargeul la de Waterweg ter plaatse In noordelijke richting» B. en W. hadden ook de aandacht van Delfland gevraagd voor een vermeende verzakking van de VI a a rd i ngsedijk, die het gevolg zou zijn van de opspuiting der gronden tussen deze dijk en de Wa- terwegdijk. Zij berichten nu dat mag worden aangenomen dat als gevolg van de op&puitingen aan de rivierzijde een zetting van de dijk tot stand is geko men, waardoor een vernauwing van de bermsloten ontstond. De stroken grond tussen de Vlaardingsedijk en de rivier worden opgespoten (het werk is reeds enkele jaren aan de gang) tot een peil dat hoger ligt dan de geprojecteerde Del tadijk. Dit houdt is dat als gevolg van de grotere hoogte en breedte de veilig heid toeneemt. Al met al is er geen aanleiding tot het nemen van bijzondere maatregelen. Een uitzondering vormt bet deel van de dijk bij het gemaal nr. dr. C. P. Zaayer en de vu 11 verbrandingsoven. Bit deel voldoet niet aan de eisen van de Deltawet. Bethelkerk, Afscheid M. B. van Her wijnen, 19.45. Dagblad „Be Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel, 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b,g.g. na 18 uur 80037} alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H, J. Troost, Aleidastr, 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tetet 115588). Apotheek; Het Gouden Hert, St Lidui- nastraat 58. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Stcd. Museum: Zomertentoonstellin- gen. „Het menselijk gezicht van Euro pa" (foto's); Constant Nieuwenhuys „Nieuw Babylon"; pol. prenten Tan Opland (alles tot 3 sept.) Jnllsaaparkt Ixpoalü» dieren en die renbeelden HderenkUk", M-48 et JMI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1