Streven naar vernieuwing moet worden gebundeld Broodbezorgers klimmen i niet meer in flatbouw Kerkbouwplaat voor SSK: Vlaardings initiatief Super-lichte motoren voor rayon-agenten Indonesië betaalt reis van visser Budiman Taant glorie van Koos de Kapper? K.A.B.-rapportWciterweggebied 4) r A1 Rechtszaak, die oiih evredigend afliep A Eensgezindheid en i ichting ontbreken nog Maatregel voor wijk Nieuwland Demonstratie met modelvliegtuigen Auto botst met woonschip Volgende week in tv-journaal? B'i de beoordeling Met brommer over ^slagen de kop ges Betere controle op brozems -iC.S.F.S. bespreekt seizoenplannen Sumatraan „toerist" in Rotterdam... (Burgerlijke Stand DAG AAN b-, M I Zeeman gooit maat door winkelruit Man valt met fiets Ogen uitgewreven: botsing met auto Meisje aangereden Dure trap uit nijd tegen taxideur dl ROTTERDAMMER DOADERDAG 30 AUGUSTUS 1962 wetKe PlWKtfHSf Conclusie Weinig bekend VULPENNEN, VULPOTLODEN EN BALLPOINTS BEGRIP WAARDERING INDRUK ioz Ilm Reportage vreemdelingenpolitie te betalen. De Rotterdamse politie zal tien rayon-agenten uitrusten met AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag •'■.en dagelijks Is Koos de Kapper de oude nog j hoe je wel en niet naar die tand-i wel? Die vraag kan met rede j arts kan rijden bij de B.K.-Laan. &v' a Voor de openbare vergadering van de Schiedam se gemeenteraad voor dinsdagavond 4 september is een wij ziging in de agenda gebracht m vel band met het overlijden van de arts ff. T. P. Nijenhuis. Punt 0 dient daardoor van de agenda te worden gevoerd. Twee punten worden aan de agenda toegevoegd, nl. verkiezing van ledên voor de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. In de vacature W. T P. Nijenhuis staat kandidaat de heer W. J. Schade van Westrum. Twee leden voor de Com missie van administratie voor het ge meenteziekenhuis dienen te worden gekozen. In de vacature drs. J. H Simons staan kandidaat: 1. H Korn- leld en 2. mevr, G Bos-Van Ringen. I Op de vrijdagen 3! augustus en 7 september organiseren de kooplieden - n van de weekmarkt in Schiedam een "et gebied langs de Waterweg en de (Advertentie) reclamemarkt. Door een „wonder man" zullen enveloppen worden uit gereikt met kansen op waardebonnen. Op deze bonnen worden op bepaalde adressen gratis goederen uitgereikt. 4 Het ivinterprogramma van de afde ling Schiedam van de Ned. Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mob-kruis begint volgende maand. Op dinsdagavond 4 september wordt een eontactavond gehouden 111 gebouw Christelijke Sociale Belangen. Vooraf wordt een korte ledenvergadering ge houden op dinsdag 2 oktober wordt we derom een contactavond gehouden jn gebouw C.S.B. en voor vrij dagavond 12 oktober staat een feest avond in Musts Sacrum op het pro gramma. Het bestuur zal met een functionaris worden uitgebreid, het bestuur stelt de heer K. J. van Har- tingsve'dt kandidaat. Terwij! het dochtertje van de Schie damse mevrouw O. een ongelukje kreeg zijn haar portemonnaie en zonne bril gestolen. Mevrouw O. was in de winkel van Gorzeman in Mgr Nilens- laan. Haar dochtertje van t\ et jaar oud gleed uit. Toen mevr^- bet kind optilde, L .-eft zij has monnaie. inhoudende 7 en ha nebril ter waarde van P grond gelegd. Even later ws.;r, h ,- iemonnate en bril verdwenen. (Van een onzer redacteuren) HET rapport inzake dc industriële ruimtelijke ontwikkeling daarmee verband houdende proble men van sociaal-economische en so ciaal-culturele aard van de kring Waterweg der KAB (Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland) merkt ten aanzien van de r.k. dus de eigen, bevolkingsgroep op dat de ze in enkele plaatsen van het gebied door haar geringe omvang nogal eens een gesloten indruk maakt in die zin dat standsverschillen weinig naar voren komen. Men noemt daarentegen de ontvankelijkheid voor katholieken van andere levensstijl en ook voor niet-katholieken niet groot. erg Advertentie GEDEMPTE BIERSLOOT 79 TfLF ZIZ8 - VLCaOOIKCEN De rapporteurs zien in dit opzicht een duidelijk verschil tussen de plattelands plaatsen, die al of niet in snelle ontwik keling zijn en de nieuwe stedelijke gebieden. De verscheidenheid en de neiging tot individualisme m de laatste gebieden brengen hun eigen grote moeilijkheden met zich mee wan- T de vorming van een religieuze •'•ensehap aan de orde komt en eer men initiatieven in de maat- pr-elijke sector wil ontplooien, •-oeilijkheden schijnen, zo zegt het "Pt-ort, enerzijds hun oorzaak te vin den in het gebrek aan geneigdheid van de bevolking in deze nieuwe cen tra om aan territoriale gemeenschaps- bmdingen deel te nemen en vinden anderzijds hun oorsprong in de toch zeer verschillende herkomst van de bevolking van deze nieuwe stedelijke gebieden. Dit alles wil niet zeggen dat er geen verlangen zou beslaan naar aangepaste vernieuwingen en initiatieven op reli gieus, maatschappeijk en cultureel ter rein cn naar kennis van opvattingen en gedragingen van andere in het bij- ®Mder godsdienstige groeperingen, wellicht schuilt de grote moeilijkheid hierin dat het juiste organisatorische apparaat ter realisering van deze ver langens nog met is gevonden, merken de samenstellers van het rapport op. Concluderend stellen de rapporteurs vast dat over de optimale uitbouw van het sociaal en cultureel werk, zowel in de sector van onderwijs, maatschappelijk werk, volksgezondheid en vrijetijdsbe- steding nog weinig eensgezindheid be- j staat en nog geen duidelijke richting is aan te geven. Ook daarom mag niet verwacht worden, zegt men, dat deze duidelij ke lijnen zouden bestaan op het ge bied van de behoeften aan accommo daties voor primair onderwijs, maar we! en in toenemende mate voor ac- commodatieve voorzieningen ten be hoeve van maatschappelijk en cultu reel opbouwwerk en van de diensten voor lichamelijke en geestelijke volks gezondheid. De rapporteurs willen op dit vlak vol staan met een globale situatietekening. Men wilde slechts een indruk geven van de om vele redenen chaotische si tuatie van het ogenblik, een situatie die niettemin tal van positieve uitgangspun ten van aanpak biedt. De realisering daarvan zal grotendeels afhangen, stel len de rapporteurs, van de mate waarin de r,k. bevolkingsgroep erin slaagt te komen tot een vruchtbare samenwer king tussen leiders en geleiden, „Dat wij tevens de samenwerking met an dere levensbeschouwelijke groepen be ogen, ligt hierin opgesloten", aldus de K AH-functionarissen. In een hoofdstuk van het rapport, ge wijd aan het sociaal-charitatieve werk wordt erop gewezen dat juist de laatste jaren worden gekenmerkt door een voortdurende ontwikkeling van de so ciaal-culturele zorg en het sociaal-cultu reel opbouwwerk, door vele nieuwe ini tiatieven op tal van terreinen. Betoogd wordt dat het sociaal-charitatieve werk zowel het curatieve als het preventieve in de naoorlogse jaren snel ontwik kelde. maar toch nog steeds zoekt naar nieuwe wegen om de integratie van in dividu. gezin en groep te versterken, achtereenvolgens herintegratie te be werkstelligen. Hieraan wordt de opmerking toege voegd dat de bevolking m vele geval len nog weinig bekend is met de doel stel! ingenvan het moderne maatschap pelijke werk. Dit geldt stellig voor het breder opgezette maatschappelijk bouwwerk. Men stelt dit als duidelijk onderscheid met het maatschappelijk werk in engere zin, waaronder hoe langer hoe meer het sociaal-charita tieve werk wordt begrepen. In het geheel van activiteiten van maatschappelijk en cultureel werk zal het steeds meer tot ontwikkeling komen de „maatschappelijk opbouwwerk" na zijn efficiente uitbouw een belangrijke en gewaardeerde plaats kunnen hebben. Waar het hier gaat om de behartiging van essentiële waarden van individu, ge zin en groep, moeten in het bijzonder in een levensbeschouwelijk gemengde i streek als de onderhavige, met zoveel dynamiek en zo weinig sociale continui-1 teit de rooms-katho'ieken de uitbouw van het maatschappelijk opbouwwerk met kracht en in eensgezinde samenwerking ter hand nemen, vindt het rapport. I Dit geldt temeer daar ook andere1 - levensbeschouwelijke groepen, de bur gerlijke overheden en het bedrijfsle ven de laatste gesteund door een grotere financiële en organisatorische! macht- de uitbouw van het maat- i schappelijk opbouwwerk ter hand heb-1 ben genomen. Dit alles geldt volgens het rapport in even sterke mate voor de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid: ook, hier is een snelle ontwikkeling gaan- de, ok hier gaat het niet zelden om de behartiging van essentiële, morele eiil geestelijke waarden. En ook hier ziet men van alle zijden nieuwe initiatieven j en nieuwe organisatorische vormen. (Van een onzer verslaggevers) ALLE broodbezorgers, die in Schie- dam-Nieuwland hun wijken heb ben, hebben een afspraak gemaakt om in de Nieuwlandpoldcr tot een vereenvoudigde huis-aan-huis-be- dicning te komen. Evenals tijdens de vakantieregeling 1902 is geschied wil- j toeko-mst. achter' deze len zij met ingang van maandag 31 zodat voorkomen werd september blijvend het brood beneden aan de straatdeur afleveren meer aan de deuren van de woningenstaan m n~00dgevalfen "de klant "aan de dat deze maatregel niet zonder meer aan de klant moest worden opgelegd, maar dat veel meer een juist begrip voor de moeilijkheden bij de klant moest worden ontwikkeld en haar mede werking moest worden gevraagd om tot een doelmatige oplossing te komen. Verder meest ieder van de in Nieuw land bedienende, bakkers, nu èn in de regeling staan. dat de eer. of andere bakker de kans zag tot vrijbui- en niet1 teri>- 1 Ook moet de mogelijkheid blijven be- De Vlaardingse Luchtvaartclub or ganiseert zaterdagmorgen in samenwer king met de Schiedamse Luchtvaart- elub een aantal wedstrijden en demon straties met lijnbestuurde modelvlieg tuigen (schaalmodellen, kunnstvlucht, snelheid, combat, trainers). Er zal gestreden worden om een fraaie wisselbeker en enkele prijzen die Vlaardingse winkeliers beschikbaar gesteld hebben. De wedstrijden worden gehouden op één van de sportvelden van dc RKWIK en in het park "t Nieu we Lant. De aanvang is gesteld op 10 uur en de toegang is gratis. Bij ongunstige weersomstandigheden gaat het evenement niet door. U fotografeert het kleurenfeest van zee en juichende kinderen. En straks... ziet U nog meer dan U heeft gezien. Een kleurenwonder. Diep, warm en (evend zijn de kleu ren van ADOX C1S. ...en «en UESEGANG PROJECTOR loont U da schoonheid van ieder detail van al Uw dia's. in de trappenhuizen. Deze regeling geldt alleen voor de gebouwen waar geen lift aanwezig is. De bakkers hebben afgesproken dat zij allen met ingang van maandag aan de straatdeuren bellen. Dan wordt de i klant verzocht naar beneden te komen. Bij zieke klanten e.d. ts het de bezor gers io-gestaan na 's m.ddags twee uur het brood te brengen. Ter toelichting delen de bakkers mee: In juli hebben enkele bakkers een be spreking gevoerd en daarbij de moge lijkheid overwogen, na de vakantierege ling 1932 met meer in de trappenhuizen van Nteuwlandpolder naar boven te gaan. 1 Gezien de grote personeelsmoeilijkhe- den, die elk van de bedrijven kent. ble ken de aanwezigen.bereid deze maatre- gel te volgen, alhoewel zij doordrongen waren van het feit, dat de service aan het publiek hierdoor beperkt werd. i Omdat echter op deze wijze de aan- huis-bediening van brood verzekerd kan [blijven, was men bereid dit offer te 1 brengen. Wel was men het er over eens, huisdeur te bedienen. Onder noodgeval len verstaan wij ziekte e.d., waardoor de klant niet tot aan de straatdeur kan komen. In dat geval mag de bakker de ze klant na 's middags 14 uur aan haar huisdeur bedienen. Advertentie)- .1 De achttienjarige schillenophater I. M. van der Cingel van de Ommoord- seweg te Rotterdam is woensdagavond met de personenauto van zijn broer op de Bergse Rechter Rottekade bij het uitwijken voor een tegenligger m de berm geraakt en tegen een woonschip gebotst. De auto kwam gedeeltelijk in het water te hangen. Met een vrachtwagen is de auto op het droge getrokken. Het -woonschip kreeg [geep ^schade. ,*y „v. Jf- Een grandioze jubileum-aanbieding' Bij seleg«nh«itf van hel 100-] a rig beslaan van^HêT VULPENHQS ontvangt u (mei goedkeuring van het Min. van Econ. Z.) vanaf woensdag 22 aug. t/cr» 8 seftf. a-s. bij aankoop van een vulpen, vulpotlood of ball poinï fti eert pnjs vanaf f 6.75 refp. vanaf f 20«- een Jufetfeomcheqve voor !TN met (Van een onzer verslaggevers) plaatsen 5**lei euxt r«p. Ier waarde van T 3.60 of f 6.25, Kies uw lievelingsplaat en schrijf prettig met een vulpen of ballpoint van Neertand» oudste speciaalzaak. f)E BETEKENIS I-I A van het pleinspel- dat op 13 september zal worden opgevoerd is niet primair dat :o'n spektakelstuk, zo'n mooi kijkspel :al zijn, maar toch meer dat facet ten' uit Schiedams geschiedenis ge toond worden die onbekend of vrij wel niet bekend zijn. Het is prettig dat dit begrepen wordt in Schiedam en daarom laten wij nu een der me dewerk ers aan het maandblad van ie Ned, Bond van Oud-strijders en Drogers van het Mob. Kruis aan het tooord. Als D. Omkijk schreef hij in dit blad: - „Met grote belangstelling, waarde- ring en vreugde nam ik kennis van het historische festijndat op 13 september aan Hare Majesteit de Koningin een indruk zal geven van 20 eeuwen geschiedenis van Schie dam Wat nu reeds bekend is over de historische uitbeelding verdient grote lof en waardering voor de ont werper, onze stadgenoot Nic. v. Loo- pik. Zoals bekend zal het gehele deze streken in de oudste tijden of niet bewoond waren, of tijdelijke woonplaats boden aan jagers en vis sers, wier kleding bestond uit die- het renhuiden en niets deden dan dobbe len en bier drinkenuit de schedels van verslagen vijanden. Onderzoekingen, nasporingen en vooral voorzichtige opgravingen toon den aan, dat landbouwers en vee boe ren hier hun permanente huisvesting hadden." van de achter af gebleken onjuiste indrukken, die men had over de historie van ons land en haar bewoners, moeten we weten, dat deze gegevens afkom stig waren van Romeinse geschied schrijvers. Een van de voornaamste was Tacitus, die zijn inlichtingen kreeg van naar Rome terugkerende Romeinse soldaten. Dit waren de eni ge gegevens waarover men eeuwen lang beschikte, totdat de tijd aan- brak waarop het preciese bodemon- i derzoek de stemmen uit het verleden schouwspel zich „afspelen op t gro- 2eed spreken. De belangstelling voor te nieuwe verkeersplein aan de voet de aTJlcoiogie bracht grote histori- stra de ruïne van Mathenesse: „Een groot deel vroeger deel sche feiten naar voren, wakkerden tot verdere gen. welke aan onderzoekin- ROTTERDAM-BEURSGEBOUW MEENT H2-TEL 010.131902 Op de Vondelingemveg te Rotterdam woensdagmiddag de 28-jarige assis tent-uitvoerder K. Hogendijk uit de Sapphostraat met zijn brommer over de kop geslagen, doordat een slip van zijn jas in het. achterwiel waaide. Met vermoedelijk een sehedelbasis- breuk en een gebroken rechter sleutel been werd hij naar het Dijkzigtzieken- huis overgebracht. Maandag 3 september 1962 zal het Amerikaanse Consulaat Generaal de ge hele dag gesloten zijn m verband de viering van Labor Day. Een groepje Engelse zeelui heeft woensdagavond een onenigheid uitge vochten op d-e Broersvest. Een steward is uitgescholden. Deze moet daarna boos zijn scheepsmakker, de 24-jarige J. J. Mackaay. tegen de ruit van de firma Bossers, Broersvest 117 geworpen hebben, De ruit van 7.80 bij. 3.40 meter brak. De schade bedraagt 400. Na het po litieonderzoek konden de Engelsen weer hun schip „Waterland" terugke- met j naar ren. vele tientallen plaatsen van ons land is men momenteel druk bezig de verkoop van een grammofoon plaat die de gereformeerde commissie „Actie Kerkhouivfonds" te Vlaardingen lm samenwerking met de landelijke Stichting Steun Kerkbouw gaat uitge ven, ten bate van 4» bouw van gere formeerde kerken overal in Nederland. Hoewel de opname pas dinsdag in de Vlaardingse Emmauskerk ge maakt wordt, heeft men reeds 1800 bestellingen geboekt, dankzij de acti viteiten van niet minder dan 125 con tactpersonen. Uitvoerenden zijn de gereformeerde kerkkoren te Vlaardingen en Hoek van Holland, de Telesforo Stars en Zingen de Zusjes uit Voorthuizen, het gerefor meerd meisjeskoor „Cantabilé" uit Vlaardingen, de trompetist Wim Vos en de organist Gerrit van Eersel. Het ge heel staat onder leiding van de dirigent M. P. Bénard. De inhoud van de plaat is als volgt: 1. Samenzang „Dankt, dankt nu allen God"; 2. „De Opstanding" van Joh. Ch. Bach (Kerkkoor Hoek van Holland); 3. I a. „Fluistering der Hoop" en b. „Dier- bare Heiland" (Telesforo Stars en Zin- !gende Zusjes): 4. „Ambrosianiseher Lobgesang" (Kerkkoren van Vlaardin gen en Hoek van Holland)5. Samen zang: Psalm 130:1 en 2. m.m.v. orgel en trompet; 6. Psalm 96. bewerking H. Schütz (Kerkkoor Vlaardingen); 7. a. „Welk ëen vriend is onze Jezus" en b. „De Heer is mijn licht" (Telesforo Stars en Zingende Zusjes); 8. Samenzang: „Halleluja, eeuwig dank en ere", m.m.v. alle koren, trompet en orgel. Maandagavond wordt m de Emmaus kerk de proefopname gemaakt en om de eigenlijke opname van dinsdagavond goed te doen slagen zal het nodig zijn dat velen hun medewerking komen ge ven, anders komt de „gemeentezang" niet tot zijn recht. Dit geldt te meer omdat de Neder landse Televisie Stichting het voornemen heeft dinsdagavond een korte reportage te komen maken, waarin o.a. een in terview met een van de commissiele den zai worden opgenomen. Waar schijnlijk zal dit de volgende avond in het N.T.S.-journaal worden uitgezonden. De plaat heeft een speelduur van 30 minuten en zal 5.95 gaan kosten. Be stellingen kunnen worden gedaan op i -« Dinsdag 4 september houdt de Chris telijke Sportfederatie Schiedam (CSFS) een vergadering in gebouw „Jeugdha- ven". Lange Haven 129. Voor deze ver gadering zijn uitgenodigd de leden van de chr. tennisvereniging (die reeds en kele maanden iedere dz>nderdagmiu3ag de tennissport beoefent op de tennisba nen van de heer J. v. Vliet aan de Stad houderslaan), terwijl eventuele belang stellenden hartelijk welkom zijn. Juist omdat de plannen voor de ko mende maanden zulen worden bespro ken, stelt de CSFS het op hoge prijs, wanneer ook de „nieuwelingen" bij de ze bespreking aanwezig willen zijn. Op de oprichtingsvergadering van 12 juni werd besloten om een naam voor de vereniging te bedenken. Men hoopt dinsdag zoveel namen op te krijgen, dat één daarvan geschikt zal blijken voor deze nieuwe tennisvereniging. Zodra mogelijk zal dan worden overgegaan tot de verkiezing van een eigen bestuur, terwijl dinsdagavond de vereniging te vens een naam zal.moeten krijgen. De vergadering begint om 19.45 uur. de Telesforo Stars en „De Zingende Zus- g^nde^ maakte' woensdagmorgen' om jes uit Voorthuizen. Van zulke avon- J 5e Stadhou- enokrdaafnirLeaa<t2dedactie0door' I derslaan te Schiedam toen één der voe- Maar ook daarna gaat de actie door, heer Van S van het oedaal ant in het komende winterseizoen gaat ,r„„ wn.i.i' want de Vlaardingse commissie avonden ver zorgen, overal waar men dat maar wenst, met medewerking van de plaat selijke gereformeerde kerken. Voor het eerst zal dat het geval zijn in Den Haag op 22 september. Op deze avon den laat men o.a. een bandopname ho ren, waarin de heer K. Krol, secretaris van de landelijke Stichting Steun Kerk bouw, een woord van aanbeveling voor de Vlaardingse actie spreekt. Voorlopig zijn zulke avonden al tot januari van het volgend jaar gepland. De opbrengst van de platenverkoop komt voor de helft aan S.S.K. ten goe de; de andere helft wordt bestemd vcor de bouw van gereformeerde kerken te Vlaardingen. De laatste tien jaar zijn in deze stad reeds drie gereformeerde ker ken klaar gekomen, namelijk de Em mauskerk. de Pruëlkerk en de Marana- tliakerk. Een vierde kerk is nodig voor het noordelijk stadsdeel. waaT binnen kort een nieuw uitbreidingsplan m uit voering wordt genomen. gleed. De heer Van Schijndel maakte een duikeling, hij viel tegen de rand van het voetpad. Een politieagent heeft de heer Van Schijndel, die schaafwonden aan het linker been en pijn in de rug had, naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. De tranende ogen van de bromfietser C. B. H. zijn er de oorzaak van dat hij in het Schiedamse gemeentezieken huis is gekomen. De jongeman reed woensdagavond om vijf voor half elf over de Havendijk. Zijn ogen traanden, hij wreef ze uit maar hij raakte zijn richting kwijt, waardoor hij tegen een auto aanreed. Met een gekneusde linker hand is H. naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Beidé voertuigen Zijn danig beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) BU BAXAR BUDIMAN gaat op kosten van de Indonesische regering terug' naar Sumatra! De ambassade van Indonesië in Brussel heeft zich bereid ver klaard de terugreis van de 25- iarise visser, die sinds rnaandas-i zii.n geweest, te verzorgen. De indone i Sle Bar,k staat daartoe in contact met morDen de ,,aast van de Kotter-f Rotterdamse vreemdelingenpolitie. damse vreemdelingenpolitie is, Wanneer en op welke wijze Abu zal I terugreizen was vanmiddag nog niet i bekend. plezierig" ontvangen en beloofd ervoor te zorgen dat Abu zo spoedig mogelijk naar het dorpje Sigli in Atjeh terug kan gaan. De Indonesië Bank in Amsterdam heeft inmiddels opdracht van de am bassade in Brussel ontvangen de repa triëring van de Sumatraan, die, als de „schipbreuk" met zijn uitgeholde boom- stam er met tussen was gekomen, al een paar weken een getrouwd man zou gen door (in het bijzonder) de bro zems, die soms met snelheden van vijftig tot zestig kilometer per uur rijden..., gironummer 329000 ten name van de|nesische vertegenwoordigers een rege- penningmeester commissie „Actie jlmg voor de terugreis van de Suma- Kerkbouwfonds" te Vlaardingen. j traan overeen te komen. I De Indonesische ambassadeur in Bei- Het is met voor het eerst dat de Vlaar-I gig heeft dc rechercheur en de tenge- dingers gereformeerd Nederland inbe-|re visser, die nog steeds de kleding weging brengen voor de kerkenbouw, i draagt welke hij van de bemanni In september 1960 werd „Kerkbouw-1 de Mersey Lloyd heeft gekregen plaat I" gemaakt, waarvan ongeveer! 5.000 exemplaren zijn verkocht. Voor „Kerkbouwplaat II" is de propaganda (Advertentie) Met een rechercheur van de vreem-1 TOERIST delmgendienst is Abu Bakar Budiman I woensdag naar de Belgische hoofdstad; De vriendelijke Sumatraan maakt er gereisd om te proberen met de Indo- zich overigens niet bijzonder druk om. Als het aan hem zou liggen, duurt het vertrek nog een paar dagen, want het bevalt hem „als toerist" heel goed in Rotterdam.... (Van een onzer verslaggevers) van dit plein Qat voor jtet hoogtepunt van Hare maakte vroeger deel uit van de bet Majesteits bezoek geput werd uit ge bauwing van het kasteel en van de j gevens betreffende de geschiedenis kasteeltuin", zo vervolgt de schrij- en ontwikkeling van Schiedam, waar- .zogenaamde super-lichte motor-'Van de mogelijkheid de brommers van de commissie, waarvan de Vlaar-! tier. „Hier op deze plaats zal Harei(jeer ten zeerste en niet in de fietsen Twee wijkagenten rijden' van de rayon-agenten „op te voe- dingse predikant dr. M. J. Mulder voor-j Majesteit en met Haar stellig tal-1 iaatste plaats, omdat in de laatste i j ri' ,,nice tiid 0D een motor-ren";, waardoor zij smeller loos pelen een indruk krijgen van -de jaren veien zich in onze stad vestig-1 b J - 7; veertig kilometer per uur kunnen veranderingen door vele generaties ^en dje weinig of niets weten pan jacht, motortietsen zijn nog m be-, rijden, is afgezien, omdat van de tot stand gebracht. de 'historische ontwikkeling van de stelling. ziide van overheid bezwaren De amateur-archeologen van Hele- i staej hunner inwoning." daartegen zijn 'aangevoerd.- De rayon-agenten, die niet in het Daarom heeft de Rotterdamse poli- bezit zijn van een motorrijbewijs,tie besloten tot de aanschaf van mogen desondanks op de motorfiet-' enkele super-lichte motorfietsen, sen rijden. Het ministerie van ver- ..uS „«ui uc tiicums Vandaag is hij met rechercheur J. kerkenbouw, i draagt welke hij van de bemanning vanSuichies van de vreemdelingendienst de K ortrru-Mirt- J- -n ar i -t i r. i a M„i-*•» u „zeer j tiitm, die door hun ontdekkingen in ie laatste jaren zulke zeldzaam kost- jci"UCFSTIE i>are gegevens over onze omgeving aan het licht brachten, zullen een i «jtyfOGE het schouwspel, dat op o/i n+n dan1 zitter is, echter neg intensiever geweest. Zo heeft de commissie in het nu bij-! na afgelopen vakantieseizoen 22 propa- ganda-avonden gehouden m de vakantie- oorden van het C.N V. te Putten en Oud-Millingen. Men trad daar op met dnde maken aan de verhalen, dat september wordt opgevoerd Bethelkerk, Afscheid M. B. van Her- wijnen, 19.45. en morgen Stadhuis: Openbare vergadering ge meenteraad. tevens afscheid sehe:.iende raadsleden. "0. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 na 18 uur 81)037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tetet 115588). Apotheek: Het Gouden Hert, St. Lidui- nastraat 58. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; polihe-alarm 64666: GG et! GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonsteilin- Kn, „Het menselijk gezicht van Euro- 9a*' (foto's)Constant Nieuwenhuys -Nteuw Babyion": pol. prenten van upland (alles tot 3 sept.) belangstelling voor het stadsverleden 1 stimulereneen belangstelling, die we nu alleen nog aantreffen bij de na- keer en waterstaat heeft namelijk! bepaald, dat politiepersoneel, dat, geen rijbewijs heeft, in diensttijd' toch een motorrijwiel mag besturen. Het 3-jarige meisje J Th. A. Vester <s op de koemarkt aangereden. De 26- - - locja een iuumiu ijwin ucatuiew. j komelïngen van oude Schiedamse se-fot nu toe rijden de rayon-agenten in Rotterdam op bromfietsen. Hier-^ door kunnen zij geen afdoende controle uitoefenen op de naleving van de maximum-snelheidsbepalin- neraties. Ook om die reden zou het aanbe-', veling verdienen, ivanneer er een uit- j voerige beschrijving verscheen van1 de historie, welke wordt uitgebeeld j in het Peinspel. Ik geloof stellig, dat wanneer erj een Gedenkboek zou worden .samen gesteld, ter herinnering aan het be-j zoek van Hare Majesteit aan Schie-j dam, dit door zeer velen zal worden gewaardeerd, maar een uitgebreidej beschrijving van de historische stoet zal stellig bijdragen tot een grotere waardering van het gebodene. Bopen-j dien zal de beschrijving kunnen bij-j dragen tot een duidelijk begrip van de historische ontwikkeling van Schie-1 dam. Verscheidene Schiedamse inge-i zetenen hebben in het verleden, be langrijke diensten bewezen aan de stad en aan het land. Hun namen worden nu veelal uit de vergetelheid gerukt door naamgeving aan straten Programma-boekjestellig aantrek- pieren gleden door zijn handen kelijk en nuttig maken." alsof hij zijn kapitaal koesterde. 'Tot zover deze stadgenoot. Als we goed zijn ingelicht, wordt de sugges-Qe omstanders hoorden dat zijn die uiterlijk veel weg hebben van zware brommers. De motorfietsen, die de rayonagenten krijgen, heb ben een cvlinderinhoud van 49 c.c., i jarige bromfietser W v. D uit Rotter- een kickstarter en voetsteunen, jdar>5 is vermoedelijk door het rode stop- Verder moeten- zij zijn voorzien,!icht gereden, juist toen het meisje van een kentekenbewijs. De gele.'fAfT uversieekplaats J wilde lopen. Het kind dat op de Hoog- plaat, die brommers moeten heb-; straat gFwoont. is met een hersenschud-1 ben, ontbreekt uiteraard op de ding naar het Schiedamse Gemeentezie- lichte motorfietsen van de politie.1 kenhuis gebracht. hele dag op stap geweest om Rotter- dam te bekijken. De excursie begon vanmorgen heel hoog: op de top van de Euromast, waar de Sumatraan ver rukt het panorama \»ap het uitgestrek- te havengebied en de huizenzee zag. Daarna wandelde hij onder de Maas door en maakte hij een rondrit met i Jan de sightseeing-bussen van de j v v I Abu gaat morgen misschien naar de moskee in Den Haag om zijn godsdienst- plichten te vervullen. De Noor K. J. S. had vannacht om kwart over twee weinig animo om 3 voor een rit per taxi te betalen, toen mj was afgeleverd bij zijn motorschip Hornfighter, dat bij de scheepswerf Nieuwe Waterweg in Schiedam ligt. Na veel gepraat betaalde de Noor de drie gulden en uit nijd trapte hij tenslotte tegen het portier van de taxi. Daardoor ontstond voor 120 schade. De 20-jarige Noor bezit zoveel geld niet, zodat de politie nu moet trachten de schade te innen. i worden gesteld want waar is het Qoecj sommigen zullen begeesterde woord van Koos ge- dacnt hebben dat de bleven? Glunderend stond hij woensdagmorgen in de hal van het itÜifenVSi flreaaTw% iSetuiSe mel nadruk verklaarde misschien ge- getuige alvast beïnvloed werd maar allen zullen j toch tcleurgesteid geconstateerd heb ben dat de mevrouw om half,elf al vast maar weg ging „want haar kin-; deren kwamen uit schooi". Geen ge-' tuige a décharge dus, maar ook geen Koos. Wel had hij nog in de hal verkondigd dat hij „een goede bekende was in dit gebemv" en toen tenslotte de naam van mevrouw De B.-L. weid afgeroepen sprong ook het vonkje van verwachting kantonrechter en officier in de ogen maar helaas Koos, bleef zwijgen. Nu ivas het dan ook zo gedaan. Het pubhek heeft niet be-| merkt wat de adviezen van raadsman; Koos zijn geweest. 1 Mevrouw De B.-L. beaamde dat zij met haar auto achteruit rijdende tegen i een bromfiets was gebotst ui de Tiel- man Oemstraat op 14 maart. In die straat is eenrichtingverkeer. Kanton rechter en officier vertelden heel dui delijk dat men er dan in het gehee! met m d* verkeerde richting magl rijden. I SCHIEDAM Geboren- Adrin«„« t - Goed. mevrouw vertelde nog dat die C M van Gand en C J Kramer" Mana l i jongeman naar de grond keek van- dv J B c van Zwieten en C M *Maehgee!s- wege de sneeuw, dat de brommer d v- D H Jansen en CC van Huiven: ineens achter de auto vandaan kwam. Bertha l "v j' van der e" „U boft nog, mevrouw, ik had V nog een overtreding ten laste kunnen leggen" zei de spitse inr. J," L. F. van Moorsel en vervolgens besloot mr. P. B. Cos tot het vonnis van der tig gulden boete of zes dagen hechte nis. Mevrouw De B.-L. verdween en Koos slofte achter haar aan, geluidloos en zo zat er voor vrijwel iedereen wat onbevredigends m deze rechtszaak... M M Heeze; Seheiling en A Ciemens J T z.v. J J M Prem er. c wns: Mjlria d-v- c d<! Graaft en F M Con-'elmjn"8 J J OKerman en SCHIEDAM. Geboren: 28 José d v J Barzilaij eniA Leentvaar, 2? Cornells M„ z'. v C. D. Scholte en T. van der stelt, 29 naak tin Z" ni var' TGuIik en E. Kwaker- z-v- Admiraal en C. M. Peitsman, 29 - Hermanus A. z.v. P. Boer en oi' 'V va?ï Bosbergen, 29 Joanne I. d. v. H PankenenHJ. Mennen, 29 - Cornells A. J.- z.v. A. C. M. Ruigrok en J, j, j. van de Wa- "vf25 van Steer*bergen. 13 jr, 28 - W. VUser. 62 jr. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1