Mensen bij Taptoe Delft Jasper van Wakeren Elf weken celstraf voor weigeraar Nieuw-Gninea Parade-lopen doen ze graag Marva's van Schorpioen zijn geen avonturiersters Op welke lijn vliegt u nou?" N.V. BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN Gesprek met tamboer-maitre Nederland geeft het land toch. aan Indonesië Ministers westelijke Grote Vier komen bijeen over Berlijn Moeilijkheden hij verdeling zetels van wethouders Meisjes in badpak vormden erehaag R'damse meisjes op wereldtentoonstelling Vertrouivd Charmant Parade-lopen Baksgewijs Granaat Gedistingeerd BE ROTTERDAMMER DONDERDAG 30 AUGUSTUS l962 Livrei Sergeant-majoor-klaroenbla zer Jasper van Wakeren, zegt men, is een vakman. Hij heeft in taptoes al ervaring opge daan. Met het Jachthoornkorps nam hij ook deel aan de Nato-tap- toe in Arnhem en aan een mu zikale show op de Expo in Brussel. Vanavond staat zijn tamboerkorps weer aangetre den op de Grote Markt te Delft. En als hij met dit korps uit het donker treedt in het felle licht van de floodlights zullen de toeschouwers vol be wondering kijken naar dat prachtige uniform. Want het behoort tot een van de verruk kelijkheden van deze taptoe. Liefhebberij De krijgsraad te velde west in Den Haag heeft gisteren twee militairen die geweigerd hebben dienst te verrichten in Nieuw- Guinea, althans zich hebben ont trokken aan het verrrichten van dienst, veroordeeld. De twee sol daten M. H. en J. H. H., die niet teruggekeerd zijn van hun in schepingsverlof, werden veroor deeld tot respectievelijk elf we- TN de Helderse Binnenhaven ligt een oorlogsschip zonder kanon nen, zonder raketten en zonder radar. Honderd jaar geleden werd het gebouwd als zeilschip met bulpstoomvermogen. Men doopte het „Schorpioen". Het grijze bejaarde schip maakt een logge, gezapige indruk alsof het nooit de bedoeling heeft gehad uit te varen. Ik sta bij de loopplank, aan het einde waarvan zich een poortje bevindt, dat zorgvuldig met prikkeldraad is omwikkeld. Er is niemand te zien, noch hoor ik enig^gerucht. Een schip zonder bemanning? Een ^.onbruikbaar karkas; bestemd voor de- sloop? gevestigd te 's-Gravenhage UITGIFTE VAN f 50.000.000.—4% pCt. 30-jarige Obligaties 1962 (Tweede lening) Grootte der stukken: nominaal f1000.—- en f500.—n Na de toewijzing kunnen desgewenst, In de plaats van obligaties, schuMregïsterïnschrijvingen,groot tenminste.nominaal f100.000,—, wórden verkregen. Ondergetekende bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde uitgifte zal zijn opengesteld op DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1962 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur TOT DE KOERS VAN 99</2 pCt. bij de kantoren te Amsterdam, Rotterdam en VGravenhage, voorzover fn genoemde plaatsen gevestigd, van: Rotterdamsche Bank N.Y* De Twentsche Bank N.V. Amsterdamsche Bank N.V. Incasso-Bank N.Y. Uppmann, Rosenthal Co. R. Mees Zoonen Nationale Handelsbank N.V. Nederiandsche Handel-Maatschappij, N.V, H. Oyens Zonen N.V» Pierson, Heldring Pierson Hope Co. alsmede ten kantore der Vennootschap op de voorwaarden van het prospectus d.d. 29 augustus 1962. Dooreenleverbaarheid met de obligaties van de bij het prospectus d.d. 17 mei 1962 geëmitteerde 4Va pCt, obligatielening 1962 zal worden aangevraagd. Prospectussen en Inschrijvingsbiljetten, alsmede, In beperkte mate, de statuten en het laatste jaarverslag, zijn bij bovenstaande irrschrijvingskantoren verkrijgbaar. 's-Gnvsnhige, 29 augustus 1962. N.V. Bank voor Nederiandsche Gemeenten. Pagina 1 DAT is dan een van de ver- ruKkelijkheden van deze Taptoe Delft, dat het tamboerkorps der Gar de Fuseliers „Prinses Irene" in het gloednieuw is gestoken, in een ceremonieel tenue waar op je je ogen uitkijkt ook al wordt het niet beschenen door het betoverende floodlight. De jas is scharlaken rood bij de tamboers bestikt met witte galons waarop donkerblauwe kronen de kurken helm is overtrokken met donkerblauwe serge en draagt de trotse in vasiester, èn een piek, en op de ondermouw bevinden zich Engelse gardelissen. Het is een ceremonieel tenue van, de Engelsen uit de jaren voor 1914, en dat het tamboerkorps het draagt is met recht. Want het garderegiment zet de tradities voort van. de Koninklijke Neder landse Brigade „Prinses Irene", die mede ons de vrijheid bracht en in de jongste oorlog een on derdeel was van het roemruchte Britse Achtste Leger. Het is vooral te danken aan luitenant-generaal Pahud de Mor- tanges, dat het tamboerkorps op deze taptoe zich zo charmant kan presenteren, in uiterlijk gelijkend o» de Grenadier Guards uit Lon den. De hoorns zijn van brons en worden, naar Engelse wijze, op de rechterheupzijde gedragen; de koorden zijn in de kleur van de brigade en de (Engelse) bajonet ten zijn lang. "[UTILITAIRE uniformen hebben een traditie. Het bestikken van deze scharlaken rode jassen met galons vindt zijn oorsprong in de zeventiende eeuw, toen de tam boers, de hoornblazers en de mu zikanten veelal behoorden tot het personeel, dat in dienst was van de commandant van hef regiment; zij droegen dus een livrei. Hiervan is .nog overgebleven, dat bij grote parades in Londen de tamboers- maltre, de bazuinblazers, de mu ziek te paard van de Life Guards en de Horse Guards niet gekleed zijn in uniform maar in livrei met de cap. Het tamboerscorps der Garde Fuseliers „Prinse Irene" bestaat p uit twee bes-bas-trompetten, tien klaroenblazers, tien tamboers, een grote trom en twee tenor-trom- imen. Deskundigen noemen het „behoorlijk sterk" en beweren, dat het geheel „meer klank heeft gekregen sinds de bes-bas-trom petten er hun intrede hebben ge daan"-.- - En de tamboer-maitre, wie al direct na het eersite optreden veel lof werd toegezwaaid, zegt: „In ons tamboerkorps zitten enkel dienstplichtigen', maar het zijn jongens, die een behoorlijke muzi kale opleiding hebben genoten en in hun werk veel plezier hebben. korps werd opgericht, dat van '57 af aan Taptoe Delft beeft deelge nomen. [DIE tamboer-maitre is sergeant- tamboer-klaroenblazer Jasper van Wakeren, 31 jaar, en sinds 1951 in mRitaire dienst. „Als De tamboer-maitre van het tamboer korps der Garde Fuseliers „Prinses Irene", sergeant-tamboer-klaroenbla zer Jasper van Wakeren. Op de seis (de brede band) staan de wapenfeiten van de voormalige Koninklijke Ne derlandse Brigade „Prinses Irene" vermeld, dienstplichtige ben ik opgekomen en geplaatst bij het voormalige muziekkorps van Oranje Gelder land. Van huis-uit ben ik trompet tist, het bespelen van de trompet is altijd mijn liefhebberij ge weest". Hij stamt, kan men zeggen, uit een muzikale familie. „Mijn ene broer speelt piano, de andere ho bo en ik heb nog een zuster, die zingt". In 1952 trad hij in be- roepsdienst „En toen kwam ik in opleiding bij de Koninklijke Mili taire Kapel, bij sergeant-majoor J. H. Jansen, en die naam moet u nu eens in de krant zetten, want die majoor Jansen heeft me veel geleerd en als men dus zegt, dat ik het goed doe, heb ik dat groten deels aan hem te danken". In '56 kwam hij bij zijn huidige onderdeel, waar toen het tamboer- De Verenigde Staten, Frankrijk, West- Du itsland en Engeland zijn overeengeko men een "conferentie van hun ministers van buitenlandse zaken over de kwestie- Berlijn te beleggen, kort voor de opening van de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 18 september in New Vork, zo is uit gezaghebbende krin gen in Washington vernomen. Waar en wanneer deze conferenie wordt gehouden is nog niet vastgesteld. Amerikaanse zegslieden zeiden, dit in tegenstelling tot eerdere berichten, dat Moskou geen be langstelling had voor een dergelijke con ferentie. De Westduitse ambassadeur in Moskou, dr. Hans Kroll, heeft gisteren in Moskou een nota overhandigd, waarin de bonds regering een beroep doet om te streven oaar een vermindering van de spanning om Berlijn. De regering heeft dergelijke nota's tot de V.S., Engeland en Frankrijk gericht. ken gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, alsmede verla ging in rang tot de stand van sol daat, en dien weken eveneens met aftrek van voorarrest. M. H. was soldaat der eerste klasse. De zaak tegen de dienstplichtige soldaat T. C. uit Zaandam werd door de krijgsraad aangehouden voor een nader neurologisch onderzoek. Tegen hem was wegens opzettelijke onge hoorzaamheid twee jaar gevangenis straf met aftrek gevorderd, alsmede ontslag uit de militaire dienst. De auditeur-militair, kolonel mr, W. J. Smits, eiste tegen de 21-jarige dienst plichtig soldaat der eerste klasse M. H. uit Grootegast en de 20-jarige dienst plichtig soldaat J. H, H. uit Amster dam wegens desertie, gepleegd in tijd van oorlog, vier maanden gevangenis straf met aftrek, alsmede verlaging in rang tot de stand van soldaat der laag ste klasse. Zoals bekend hebben deze militairen geweigerd dienst te verrich ten in Nieuw-Guinea. Zij waren van hun inschepingsverlof op respectievelijk 16 en 13 april niet bij hun onderdeel te ruggekeerd. Beide militairen, die oor spronkelijk waren goedgekeurd, zijn echter bij nakeuring tropenongeschikt verklaard. De soldaat T. C. werd opzettelijke ongehoorzaamheid ten laste gelegd, omdat hij op 21 juni een gegeven be vel niet opgevolgd had. Hem was toen bevolen zijn plunjezak te pakken en naar Oirschot te vertrekken, vanwaar hij naar Nieuw-Guinea zou gaan. De soldaat had het bevel toen niet opge volgd, omdat hij een verzoek tot het- keuring had ingediend. In zijn requisitoor zei de auditeur militair, dat soldaat M. H. sterk onder de invloed van zijn vader, die fel ge kant was tegen zijn uitzending naar Nieuw-Guinea, had gehandeld. Soldaat T, C., die bij zijn weigering onder meer het argument had gebruikt „Nieuw-Guinea is toch overgegeven", wilde hij strenger gestraft zien dan beide andere militairen, die tropenon geschikt verklaard zijn. „De toestand op Nieuw-Guinea Is volkomen irrele vant", aldus de auditeur-militair, „aan gezien een militair een gegeven bevel altijd dient op te volgen." De verdeling van de wethouderszetels levert in enkele plaatsen in ons land nogal moeilijkheden op. Dit is onder meer het geval in Amsterdam, Den Haag en Oss. In Amsterdam maakt de K.V.P. aan spraak op twee zetels, zoals zij thans ook heeft. De andere partijen willen de K.V.P. echter niet meeer dan één ze tel laten bezetten. De K.V.P. stelt even wel: twee zetels of geen. Vermeerde ring van het aantal zetels van zes tot zeven, of acht zou voor de P.v.d.A. aan leiding zijn om vier in plaats van drie zetels op te eisen, waarbij er dan weer voor de K.V.P. slechts een zetel beschik baar zou zijn. In Den Haag ligt de moeilijkheid in de toewijzing van de zesde wethouders zetel, die thans door de V.V.D. wordt bezet. Of de zetel nu zou toevallen aan de P.v.d.A., de K.V.P., de protestants- christelijke fractie of de V.V-.D., deze partij zou altijd meer krijgen dan haar naar evenredigheid toekomt. De P.v.d.A in Oss, die daar zij bij de gemeenteraadsverkiezingen 19,8 procent van de stemmen verkreeg, aanspraak maakt op een wethouderszetel, ziet zich in dezen gedwarsboomd door de K.V.P., die tot tweemaal toe het ver zoek van de P.v.d.A. heeft afgewezen. In zes van de acht grote plaatsen in Noordbrabant, waar de K.V.P. ook: de absolute meerderheid heeft, is wel een wethouderszetel voor de P.v.d.A. vrijge houden. Deze plaatsen zijn Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Tilburg en, voor het eerst dit jaar,'s-Hertogenboseh en Helmond. De P.v.d.A in Oss spreekt van een „ernstige aanval op de demo cratie". De E.E.G. wordt op de wereldtentoon stelling te Seattle (V.S.) vertegenwoor digd door acht knappe meisjes, die in het paviljoen van de Euromarkt wer ken. Het zijn de Nederlandse meisjes Liesel Romibouts en Yvonne van Bronckhorst uit Rotterdam, de twee Brusselse meis jes Mimi Lapiant en Rose Savat, twee Duitse meisjes en twee Amerikaanse. Omdat de bezoekers van het paviljoen zich teleurgesteld betoonden als ze te woord werden gestaan door Amerikaan- sen, geven de itwee laatsten zich uil voor een Britse en een Griekse. „Met deze meisjes zou je een ambas sade kunnen beheren", verklaarde de directeur van het E.E.G.-paviljoen, G, L. de Milly. De gemeenteraad van Bournemouth in Engeland heeft zijn verontschuldigin gen aangeboden voor het feit dat zeven jonge vrouwen zich bij een kerkelijk huwelijk in badpak hebben vertoond om de bruid hulde te brengen. De meisjes werkten mee aan een zwem- show. Ze wilden een college, de 22-ja- rige Eileen Hart, verrassen. Tijdens de huwelijksdienst zaten de meisjes een half uur lang in de kerk - de bad pakken onzichtbaar onder zomerjurk jes. Maar op ihet pleintje voor de kerk gin gen de jurken uit, waarna de jonge dames een schamel geklede erehaag vormden. De predikant die de dienst had geleid, zette grote ogen op maar zei verder niets. De moeilijkheden begonnen pas nadat de vicaris, de eerwaarde heer Alfred Loughlin, van het huldeblijk hoorde. „Ik weet dat de jongedames zich in het openbaar in zulke kostuums vertonen, maar het geeft blijk van bijzonder slechte smaak dit op het kerkplein te doen, We hebben geen bezwaar tegen hockeysticks en „dat soort dingen voor erehagen". De meisjes zijn geëngageerd door de gemeente Bournemouth. Het hoofd der afdeling verstrooiing en toerisme, deel de vandaag 'mee dat hij de vicaris een briefje had geschreven waarin hij de verontschuldigingen van het gemeen tebestuur aanbood- (Van een onzer verslaggevers) „De Schorpioen" wekt de indruk goed onderhouden te zijn. Ik stap aan hoard. Op hetzelfde moment gaat er rechts van mij een stalen deur open. Een jonge vrouw groet met een korte hoofdknik. „U komt voor mevrouw Beemink? Gaat u maar mee''. We lopen een smalle gang door en houden halt bij een half geopen de deur. Een bescheiden klopje, een hand die naar mij wordt uit gestoken, een vriendelijke glim lach en een ietwat verlegen wel kom. ,Jieemt u plaats. Zal ik uw jas even ophangen?" Fleurige gor dijnen, een huiselijk schemerlamp je, veld.boeke.tten, een radio, klei ne dingsigheidjes, een gezellig zit je en een bureau met geopende schrijfmachine. In deze knusse atmosfeer klinkt de telefoon als een alarmscheL „Goede morgen commandant. Nee, nog niet. Daar hoop ik vanmiddag aan toe te ko men. Zodra ik Maar ben, laat ik ze u brengen... Allicht niet. Ik had er van morgen aan willen beginnen, maar weet, ik heb bezoek..." „De Schorpioen" is een logement schip voor Marva's. Tachtig meisjes in uniform vinden hier een gezamenlijk thuis. Overdag werken zij op rie ver schillende bureaus van de Koninklijke Marine. In het middaguur en 's avonds eten zij aan boord van het schip, waar zij ook de resterende uren van de dag doorbrengen. Aan het hoofd van deze meisjes staat de officier Marva der tweede klasse oudste categorie, mej. H. W. Beernink. Na de tweede wereldoorlog is de Marva een nieuwe verschijning gewor den in de Marine. In het buitenland bestond zij reeds lang en. is men met haar bestaan ver trouwd geraakt. In Nederland wordt zij nog lang niet door iedereen geaccep teerd. De algemene opvatting luidt Vrouwen in uniform missen datgene wat haar tot vrouw stempelt. Vrouwen die exerceren doen iets dat tegen haar na tuur is. Vrouwen die een betrekking zoeken hoeven daarvoor geen dienst te nemen bij de Marva. Wie het Marva- korps als vervulling van een levens ideaal ziet, heeft een sterke zucht naar avontuur. Wij Nederlanders glim lachen als er 'n peloton Marva's streng in het gelid voorbij gaat. Wij luisteren bevreemd naar de bevelen uit de mond van een vrouw. Wij knipperen een beet je met de ogen bij het zien van de lage, zwarte schoenen, de zwarte kou sen, het gesloten hemd met de strop das en het korte haar onder de witte muts. Wij willen er niet aan. Wij vra gen ons ook niet af wat een Marva in feite doet. Verwacht van mij geen beschouwing vóór of tégen Marva's. Denk niet, dat dit stuk geschreven is op verzoek van de Marine met het oog op een even tuele nieuwe werving van meisjes. Ik ben aan boord van „De Schorpioen gestapt om een paar indrukken op te doen. Mijn belangstelling gold het le ven en werken van een Marva op een logementssehip, haar belangrijkheid in het kader van de Marine, de discipline waaraan zij onderhevig is en de atmos feer waarin zü zich met haar collega's verstaat. De ontvangst aan boord was char- mant, uiterst hoffelijk en stijlvol. Men gunde mij een blik in een gemeenschap van ernstige vrouwen, beschaafd en bij zonder ontwikkeld En bepaald geen I I I I I I I I I I I I I I I I I I avonturiersters als u dat soms mocht denken. Genietend van een verrukkelijke rijst tafel in de longroom van „De Schor pioen", werd mij duidelijk gemaakt, dat er omtrent de Marva veel wanbe grip bestaat „In Den Helder is het uiteraard minder geworden,- maar in andere plaatsen staren ze je nog aan alsof je van een andere planeet komt. Er zijn nog talloze mensen, die niet we ten wat een Marva is. Laatst vroeg iemand in mijn woonplaats: „Op welke lijn vliegt u nou?" Anderen denken dat je conductrice bent op een bus." Wie is juffrouw Beernink? Een on verschillige, stoere vrouw met de af gebeten intonatie van de volbloed mi litair? Een officier, die met zware stappen door het vertrek, dreunt en met een sterk gebaar haar sigaret uitdrukt in de asbak? Als zij tegen over mij zit, nadat zij een kop koffie heeft ingeschonken en een koekje op een glazen schaaltje heeft gepresen teerd, vergeet ik, dat deze vrouw deel uitmaakt van een korps dat op mili taire leest geschoeid is. Juffrouw Beernink is een vrouw tot in de top pen van haar vingers. Zij heeft een zachte aangename stemy- een leuke, argeloze oogopslag en. een glimlach die warmte uitstraalt: In haar do mein schept zij een fijne, intelligente sfeer, die ver staat van stoerdoenerij of nadrukkelijke zelfstandigheid. „Ja, ik ben niet zo technisch hoor. maar vroeger zaten er twee masten op dit schip. Dat is eigenlijk het enige dat ik ervan weet. Nee, nee, Marva's va ren niet Marva's doen dienst in de wal- plaatsea op de verschillende kantoren. Daardoor kan er Marinepersoneel voor andere takken van dienst worden vrij gemaakt. Bovendien hebben vrouwen de reputatie dat ze vrij secuur zijn. U weet waarschijnlijk dat de Marva op 31 oktober 1944 in Engeland is opge richt. Na de bevrijding van het zuiden zijn we daar gestart. Daarn». werden we overgeplaatst naar Holland. Er was in die dagen een enorme toeloop van meisjes. We hadden iedere week groep jes van twintig in de opleiding. We kon den dus ook selecteren. Die toeloop heb ben we nu niet meer. Er is overal per soneelstekort, dus ook bij ons. Eén der de van de Marva's van na de oorlog ging naar Indonesië. Er zat dus voor haar toen ook meer variatie in. Het korps telt nu ongeveer 280 Marva's. Maar dat is maar een gokje hoor! On- ze maximum sterkte mag de 475 niet overschrijden. Na de oorlog heerste er natuurlijk een bepaalde tendens. Al die meisjes hadden een hele tijd niets kun nen doen. Nu kregen zij de gelegenheid zich te laten gelden. Sommigen kwamen uit de ondergrondse en anderen deden net misschien om bet avontuur. U moet V-procent idealisme rekenen en vijftig procent vanwege het nieuwe. Mo menteel worden de meisjes teruggehou den door het feit, dat ze meer aan re gels gebonden zijn dan in een particu liere betrekking, hoewel ik van sommi ge meisjes ook wel anders gehoord heb. Bovendien is Nederland nogal huiverig voor uniformen. Onze Marva's doen zeer goed werk. Een aantal werkt er bij de verbindings dienst. Dat is een heel belangrijke dienst van de Marine. Anderen zitten bij de navigatie Gevechts InformatieschooL Verder hebben we de plotters, die de bewegingen van zee- en luchtvaart op kaarten uitzetten. Deze Marva's,- die een speciale opleiding krijgen, geven demonstraties en nemen deel aan oefe ningen. Ikzelf? Ik zit al sinds 1945 bij SreA-rï£ar.va* -Dri? jaar ^eb voor de NAVO in Washington gezeten en enige tijd m Londen. Ook voor de NAVO. Heel voorzichtig naderen we nu de kwestie van de onvrouwelijkheid. Juf- frouw Beernink zet er even haar kop koffie voor neer. .Weet u wat zo gek is? Parade lo- pen bijvoorbeeld doen de meisjes erg graag. Zo'n parade maakt op buiten staanders altijd een vreemde indruk, maar zij vinden het heel gewoon. Wij willen ook zoveel mogelijk aan de Mar va een vrouwelijke touch verlenen. Met de weekends mogen de Marva's in bur ger lopen". En dan vertelt zij snel en volgens 't hiërarchisch patroon de mogelijkhe den die er voor een Marva zijn. Acht tien jaar in dienst (met MULO 17 jaar) tot maximum 35 jaar. Plotters moeten MULO hebben gehad. Enige wiskundi ge kennis noodzakelijk. De militaire vorming in Amsterdam, de vakoplei ding, de pensioengerechtigde leeftijd voor de Marva's (50 jaar) de verschil lende rangen, de kaderschool, de offi ciersopleiding op het KIM en het leven aan boord van de „Schorpioen". Mar va's kunnen de functie vervullen van typiste en secretaresse. Ze kunnen te lefoniste worden en archiefwerk ver richten. Kwart oner twaalf: de Mama's tussen wal en schip. aan vast zit. Bezoeken van gezinnen, waarvan de vader op zee zit enz. Marva's tekenen een contract voor twee jaar en drie maanden", zegt juf. frouw Beernink. „Die drie maanden gelden voor de opleiding". Bent u ook in Indonesië geweest? „Ja. daar heb ik een hele tijd gezeten. Ik ben ook secretaresse geweest van minister Schokking en van de bevelheb- ber der Zeestrijdkrachten, Op de afde ling materieel heb ik ook gewerkt". Het leven aan boord van „De Schor pioen". Het woord bemanning spreek ik een beetje aarzelend uit, maar juffrouw Beernink knikt geruststellend. „Inder daad, wij spreken van bemanning, want bevrouwin-g klinkt zo gek. Wij hebben dus tachtig meisjes aan boord. Officie- ren, onderofficieren, korporaals en Mar va's. Bovendeks bevindt rich het gas tenverblijf. Daar kunnen de meisjes door haar verloofden worden afgehaald. Ze mogen er ook bezoek ontvangen. Er staat o.a. een televisietoestel. We zijn net bezig de zaak daar te verbouwen. Dan hebben we het Marva-dagverblijf. Dat is benedendeks, waar de Marva's rustig kunnen zitten. Dan de eetzaal en de slaapzaal. De korporaals hebben een apart verblijf. De onderofficieren hebben hun „Gouden Bal" en de officieren de longroom. Daar mogen ook de twee sergeants A. R.O.'s zitten. Dat zijn aspiranrt-reser- ve-officieren. We staan hier n zeven uur op. Half acht ontbijt, acht uur baksgewijs aan treden. Daarna gaan de Marva's naar haar werk. De huishoudelijke staf blijft aan boord. Dat is de chef d'équipage, de chef hofmeester, die vier hofmees ters onder zich heeft, de sergeant-kok, bijgestaan door een korporaal en .twee Marva-koks. Die vier hofmeesters zijn voor de longroom en de Gouden; Bal. .Daarnaast hebben we nog de ziekeuver- xorgsters en de onderofficier Vaxi de wacht. Jazeker. de Marva's moeten ook wacht lopen. Die onderofficier wordt bijgestaan door een leerling-wacht, 's Avonds na zonsondergang wordt de poort gesloten. U heeft waarschijnlijk wel dat prikkeldraad gezien? Bij bezoek van buitenlandse schepen hebben we wel eens last gehad van beren, die aan boord wilden klimmen. Vandaar. Eenmaal per week is er een dansavond in de Marinekantine. De meisjes kunnen 's avonds ook naar de militaire tehuizen gaan. Minderjari ge Marva's moeten om elf uur binnen zijn, tenzij ze een bepaalde rang heb ben. Dan niet. De anderen om twaalf uur. Van de OS en O (afdeling recrea tie en ontspanning) krijgen we een boe kenkist, die om de zoveel tijd vrrwk- seld wordt. Ik zit hier als divisiechef. Wat het groeten betreft.... het wordt als beleefdheidsvorm beschouwd dat men een meerdere groet. Iedere vrijdagmiddag houdt ik inspec tie door het schip. Iedere morgen in specteer ik de meisjes of ze goed ge kleed van boord gaan Ongeacht de dienstvakken gaan we hier gezellig met elkaar om. Er heerst aan boord een sfeer van kameraadschaD. Zullen we nu even het schip doorgaan?" Er zijn verder codeur-telexisten no dig en tandartsassistenten, ziekenver- zorgsters en sociale, werksters. Als er meisjes zijn, die de school voor maat schappelijk werk hebben afgelopen, ko men ze als sergeant in dienst. Dan wer ken ze voor de afdeling sociale zaken van de Marine. Een baan, waar veel Juffrouw Beennink drukt de muts met omgekrulde randen op haar hoofd, en gaat mij voor naar de verschillende afdelingen van „De Schorpioen". Snel en veerkrachtig loopt zij door de gan gen. Hier en daar geeft zij een op dracht, een wenk zonder haar stem te verheffen. Zij wijst mij op de kleine toko, waar de meisjes cola kunnen krij gen en jus d'orange en andere kleine artikeltjes. Ik maak kennis met de bot telier, die zorgt voor de be-.-or; "lag van aardappelen-, groente, melk «u vlees. De deur gaat open naar de zie kenboeg (iedere morgen houdt er «en militaire dokter spreekuur), de Gouden. Bal, de longroom, de eetzaal van de Marva's, waar de tafels reeds gedekt staan .en de kombuis. De Marva-koks staan over de dampende ketels gebo gen. Ze dragen stevige schorten en over hemden met opgerolde mouwen. Tien tallen Marva's komen nu de loopbrug op en verzamelen zich even later "i de eetzaal. Een jonge kokkin slaat met een pollepel op een holle granaat, die als een gong in het portaaltje hangt naast de kombuis. Er barst nu een ge kwetter los van tientallen vrouwenstem men. Er wordt snel gegeten „Annie, heb je nog jus?" Js er nog rijst?" Mag ik even die sambal vast houden?" In, de longroom hebben zich de offi cieren verzameld. Het voorstellen ge schiedt kort en zakelijk. Wij gaan aan tafel. Een jeugdige hofmeester zet de gerechten neer en wacht tijdens de maaltijd op nieuwe orders. Het geheel ademt een gedistingeerde, ernstige sfeer. De gesprekken bepalen zich tot vluchtige opmerkingen, die vaak met van vlijmscherpe spot ontdaan zijn. Otn kwart over één veert het kleine gezel schap weer overeind. We hebben een kopje mokka gedronken en een sigaret gerookt. Een ferme handdruk, een kor te hoofdknik is het slót van de ontmoe ting. Juffrouw Beernink brengt mij'naar de loopplank. „Dank u wel voor uw komst. Succes met uw artikel". „De Schorpioen" maakt weer een ver laten indruk. De A 882 gaat over en kele maanden in dok. Dan zal het de eerste keer zijn, dat Marva's gaan va ren. Een nieuwe ervaring voor meis jes, die werkzaam zijn bij de Konins-1 lijke Marine. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2