tam Jubileumbeurs in Koopmansbeurs gaat jubileum op grootse wijze vieren „DES" Hartelijk afscheid hoofd KW-sehool M. v. Herwijnen do Schiedam doet mee aan „iHuis voor Kameroen" 88 Nog geen beslissing over project-Stationsplein Schuilkelder bijna gereed 'de VERF - BEHANG BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN Voorstellingen voor kinderen Sfeervolle avond in Bethelkerk Vlaardings raad akkoord met nota onderzoek GGD Gewond bij botsing Burgerlijke stand riF, ROTTERDAMMER Vagina 3 VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1962 nu beduidend Dubbelzijdig .fï-ee-j bouclé tapijt Bal en beurs GRAMSCHAP MONUMENT nu beduidend goedkoper GEMEENSCHAPSZIN COMMENTAAR SPORTHAL Saat u minstens 3 x per jaar naar de Schouwburg? PUre latex 10 cm hoog borduurde*} •S' Van de oogarts Zaak'Storm besloten Attvenenne ABEITi OFFICIEEL Schiedam Optocht, films, cabaret en expositie nubeduidend goedkoper Programma Ka ntoormachines met 'n horloge van altijd "bij de tijd" Vlaardingen - tel. 4674 nubedukdendi goedkoper (Van een onzer verslaggevers) IN EEN PUT op het Rozenbur gerplein te Schiedam ligt een flink brok beton. Het is Schiedams tweede BB-schuilkelder, een werk op laag niveau dat de voltooiing nadert en daarmee op hoger peil komt. De kelder zal straks in geval van nood plaats bieden] aan honderd mensen, evenals die j aan de Burgemeester Van Haaren- laan, waarvan de voltooiing reeds lange tijd achter de rug ligt. Eerste deel AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag ....en dagelijks DOE-HET-ZELF-CENTRUM «•ORIS DE VIJFDELAAN 734 (Promenade West) TELEFOON 8210 Advertentie Dubbelzijdig bouclé tapijt, 100 cm breed, dat nooit één cent goedkoper dan voor 6.95 verkocht wordt... brengen wij morgen, tijdens deze aanbieding, bijna twee gulden goedkoper dan normaal. Geen enkele rollen of restanten, neen, tientallen rollen van dit dubbel bouclé tapijt, geweven van ijzersterke Sisalgarens in de meest gevraagde moderne kleuren, worden Zaterdag ver kocht voor nog géén vijf gul den per meter. Neemt U de maat van Uw kamer mee? Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit dubbel zijdig bouclé tapijt van ijzer- sterke Sisalgarens, in de meest gevraagde kleuren, J 100 cm breed, per meter voor. fal. r/*kpif* liaef jyj ORGENMIDDAG begint de vie- L ring van het zestigjarig bestaan van de coöperatie „Door Eendracht Sterker" in Schiedam. Vanaf half drie zullen de relaties hun felicitaties aan het bestuur aanbieden in restaurant Europoort. Typerend voor deze ver eniging is dat op de uitnodigingen het verzoek is geplaatst om bij het willen zenden van bloemen het daarvoor uit getrokken bedrag liever te storten op het girorekening van DES zodat het totaalbedrag gebruikt kan worden als gift aan het Comité Auto- en Boot tochten voor gebrekkïgen. Over dit zestigjarig bestaan van een organise tie die meer dan een kwart van de Schiedamse bevolking tot haar leden telt, schreven wij reeds eerder uitvoe rig. Voor ditmaal willen we dan ook voornamelijk volstaan met het ver melden van het feestprogramma want het is de bedoeling van het be stuur van DES dat september voor de verbruikers „feestmaand" is. Zo worden óp woensdag 5 septem ber en zaterdag 8 september telkens twee voorstellingen gehouden voor de kinderen van de leden. Dan komt Pi- po de Clown in Arcade met een voor stelling van Pipo de Clcrwn en de Pud dingdraak. Er is een speciale krant „Coöp-Nieuws" die met een oplage van 17.500 exemplaren bij vrijwel al le Schiedammers wordt bezorgd. Daarin wordt verteld over de geschie denis van DES en over het feestpro gramma. Bovendien is er een jubileum boekje „Van Groei tot Bloei" geschre ven door de commissaris van de ver eniging de heer A. Bakker waarin dui delijk wordt verteld hoe de ontwikkeling van DES was. Voor de „teenagers" zal op vrijdag 14 en zaterdag 15 september een teen agersbal" in de Koopmansbeurs worden (Van een onzer verslaggevers) ENKELE tafeltennissers zijn boos en enkele dagbladen hebben niet geschroomd om deze boosheid den yolke te verkondigen. Dat kan alle maal zijn nut hebben in ons Schie dam maar het kan ook wat belache lijk zijn. En van dat laaiste zijn we overtuigd als we lezen dat de gram schap van de tennissers wordt onder steund met tendentieuze koppen als Gemeentelijk gesol met de tafelten- mssport". Als men dan leest .wat er onder de kop. gezet is vraagt men zich prompt af waar die gramschap voor nodig is. De kop is namelijk ge- clubblad. Het doet sympathiek aan als verontruste clubbestuurders me nen dt de belangen van hun vereni ging en hun sport worden aangetast, maar het doet heel vreemd aan als hun subjectieve kreten worden gedekt zonder dat het vereiste hoor- en we derhoor is toegepast. DE tafeltennissers dan zijn boos om dat zij de Koopmansbeurs nu niet zouden kunnen en mogen gebrui ken „want de groep van Pieter Lutz „oefent daar. Voo? de goede orde stellen wij dat de Koopmansbeurs een monument is, een gemeentelijk eigen dom, in beheer bij de conservator van het Stedelijk Museum en bij B. en W. van Schiedam. We herinneren ons dat de tafeltennissers nog niet zo lang ge leden beslist nieö in de Koopmans beurs konden spelen, er kwam zelfs een deskundige om de vloer van het gebouw af te keuren omdat deze vloer zo „zo-u hellen". Uit het rumoer zou men nu moeten concluderen dat de tafeltennissers toch meer prijs stellen (Advertentie) Zij, die deze schuimrubber merkmatras al eerder kochten voor- de vastgestelde prijs... 93.50, kennen uit ondervinding het genot van de heerlijke" en soepele ligging. Dit Is nu een aanbieding van de hele fabrieksvoorraad van dezelfde éénpersoons matras sen, maar niet voor de vast gesteld e, maar onze reclame prijs. op gebruik bleken is. van het gebouw dan ge- WAT doet die „groep van Pieter Lutz" in de Koopmansbeurs? Die groep werkt ijverig aan de voorbe reiding voor een manifestatie die ge zien kan worden als de -presentatie van Schiedam aan onze Vorstin en aan het land. Schiedam dient op donder dag 13 september goed voor de dag .te komen, dat is voor ons allen een ere kwestie en daarom werkt de groep van Pieter Lutz. De bezwaren van de tafeltennissers zou men dus ook kunnen zien als gebrek aan gemeen schapszin omdat zij menen dat zij al leenheerschappij in die gemeentelijke Koopmansbeurs hebben. HET is bovendien zo dat de groep van Pieter Lutz node gebruik maakt van de Beurs, er was geen an dere gelegenheid. Het pleinspel is een gigantisch gebeuren, een omvangrijk werk voor regisseurauteur en de vij honderd medewerkers. Toch hebben deze organisatoren gesteld dat de ta feltennissport niet benadeeld mocht worden. Daarom is steeds geseld dat er overleg moest zijn en dat er „vrije avonden voor de Beurs" moesten zijn. Maandagavond is de groep van Lutz voor het eerst in het gebouw ge weest. Vanavond ts de groep (een an dere groep) er voor de tweede maal en voor volgende week staan nog drie avonden op het programma, In twee weken maakt de groep dus vijfmaal gebruik va n de Beurs. Toch is er commentaar. Waarom? Omdat zo als reeds lang bekend was ook de DES het gebouw gehuurd heeft, voor de tweede helft van september. Dat is namelijk mogelijk omdat de tennissers het gebouw mogen gebrui ken onder voorwaarde dat er geen an dere bestemming is. NU komen de tafeltennissers tot al lerlei bezwaren. Hun resultaten zouden worden geschaad, zij kunnen gehouden. Dan spelen The Royal Teens uit Rotterdam .rijwielaerobatiek tonen de Ofmano's en The Young Sisters la ten horen dat-zij een goed zangduo zijn. Van woensdag 19 tot en met dinsdag 25 september wordt in de Koopmans beurs een jubileumbeurs gehouden. Daar kan ook worden geproefd e.d. want er worden kook- en bakdemcrastra- ties gehouden. De DES wil_ dan alles tonen wat de organisatie maar te verkopen heeft. Er komen stands voor textiel, voor meubilair, voor haarden, koel kasten e.d. De Centrale Organisatie heeft bij de inrichting van deze beurs meegewerkt. Op zaterdagavond en zondag zal de beurs gesloten zijn. Ver der is de beurs te bezoeken van 's middags twee tot vijf uur, en van 's avonds half acht tot half elf. De Spelbrekers en The Three Jacksons zullen beurtelings optreden. Er komt een. modeshow, er is gratis koffie en gebak. De ieden ontvangen een gratis kaart die bij inlevering een reductie geeft van vijf gulden. De kook- en bakde- monstraties worden hoofdzakelijk 's middags gehouden. Het ligt in de bedoeling dat burgemeester nir. J. W. Peek de beurs zal openen. ïn sep tember verstrekt de DES bij alle aankopen dubbele dividendzegeis en men heeft zelfs de mogelijkheid opengelaten voor latere inlevering zo dat de baten bij de inkopen in de cember rente afwerpen. Het jubileum boekje Is niet in een oplage voor alle ieden vervaardigd. Zij, die belangstel ling hebben, kunnen het boekje afha len aan het kantoor KethelstTaat. In zestig jaar is codp. DES een speciale plaats gaan innemen in Schiedam. Dat zal dezer dagen zeker worden be klemtoond. Advertentie Dan is n couponboekje voordelig voor u! O reductie betere plaatsen DE ROTTERDAMSE kCHQÜWBURGH Inlichtingen aan dt kassa of lel. 111766 VERKOOP BEGINT MORGEN RECTIFICATIE Stalles plaatsen voor de voorstellingen „De Keuken" van Nieuw Rotterdams Toneel zijn alléén op de .première- uit verkocht. Op 8, 9 en 12 september nog beschikbaar. 'Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze één persoons schuimrubber matras sen, 80x190 cm metgeborduurde zijkanten voor niet oefenen enzovoorts. Gesteld is reeds dat „de groep van Pieter Lutz heeft, het oefenen kon dus doorgaan op de avonden dat de groep de Beurs niet gebruikt. Bovendien bleken ge reid steun en bemiddeling te verlenen bij het zoeken naar de goede compro missen, bevredigend voor alle partij en. Boos zegt een tafeltennisser dat hij nog nooit gehoord heeft dat de ge meente de velden vanHDVS of SVV vordert vlak voor de competitie. Ook dat is een vreemd argument. Voetbal velden zijn voetbalvelden, ze worden ook wel eens gevorderd vlak voor de competitie, ook wel in de competitie. Er zijn voorbeelden te over (HBSS, SVDPW, DHS, Martinit waren daar bij o.a. betrokken in het verleden). Bovendien hebben juist SVV en HDVS de velden voor het gehele seizoen in kuur hoewel zij ze niet gebruiken mo gen als de tuinarchitect de velden voor herstel „stillegt". We vrezen dat dit tafeltennisrumoer in het glas water de aandacht moet brengen op d noodzaak van de bouw van een Sport hal want after all acht elke sports man de Beurs niet de ideale plaats. Daar is het nu eenmaal een negen- tiende-eeuwse beurs voor. Als op de ze wijze de sporthal in geding wordt gebracht zijn belanghebbenden toch o de verkeerde weg want de gemeen te zou weieens mogen vreze, voor soortgelijke reacties als nu indien de tafeltennissers ook voor die hal het monopolie gaan opeisen. (Van een onzer verslaggevers) 'TIJDENS een "sfeervolle bijeenkomst in de zaal van de Bethelkerk is afscheid genomen van het hoofd van de Koningin Wilhelminaschool aan de Zalmstraat in Schiedam, de heer M. B. van Herwijnen. De voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk onder wijs heeft op de hem bekende en be kwame wijze de heer Herwijnen toe gesproken. Hij zei dat -het bestuur slechts node besloten had de heer Van Herwijnen van de oude school, in Schïedam-Zuid naar de nieuwe Ba rend Mastenbroekschool te doen over plaatsen. Mr. Snoep stelde dat de heer Van Her wijnen de sfeer kent ir, de Gorzen. .Hij is ervan gaan houden en dat hij goede contacten heeft weten te leg gen bewijzen de resultaten van de school. Mr. Snoep was ervan over tuigd dat de heer Van Herwijnen ook op de nieuwe school in de geest van de vereniging zal voortgaan. Mr. Snoep was tevens blij dat het hier geen afscheid van een functiona ris betreft maar dat het onderlinge con tact blijft bestaan omdat de heer Van Herwijnen in Nieuwland gaat werken. INSTALLATIE Het nieuwe hoofd van de school de heer A. Speijer, onderwijzer aan de Prinses Margrietschool van dezelfde vereniging, werd daarna geïnstalleerd als schoolhoofd van de Kon. Wilhelmi naschool, Voor de oudercommissie heeft de heer E. Bras het woord gevoerd. Hij bood een bandrecorder en projector als afscheidsgeschenk aan. Vöor de collega's sprak de heer G. i de Raad woorden van waardering ter wijl hij evens de heer Speijer in de kring van schoolhoofden verwelkom de. De 'heren De .Raad en ds. J. D. Smids wezen op de volharding van de heer Speijer, die na veel studie in de avonduren onderwijzer is gewor den. Ds. Smids sprak van de goede contacten met school en kerk, hij noemde de ervaring van de heer Speijer zeer betekenisvol. Ook de heer W. A. van der Jagt sprak daarna over de kwaliteiten van zijn scheidende leerkracht. Mr. Snoep heeft tevens mej. W. G. Bongertman toegesproken omdat zij benoemd is bij de huishoud- en industrieschool. Uiter aard hebben ook de leerlingen hun „meester" hulde gebracht. Zij deden dit op leuke wijze met sketches en zang. Aan het slot van de bijeenkomst heb ben oud en nieuw schoolhoofd het woord gevoerd. Na een moeilijke, lange en vaak scherpe discussie is donderdagavond de gemeenteraad van Vlaardingen akkoord gegaan met de nota van B, cn W. inzake het onderzoek naar de organisatie van en het beleid bij de Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Slechts een raadslid stemde tegen. Hiermee is dan de „zaak-Storm" of ficieel gesloten. Zoals bekend, ontstond de afgelopen jaren ir; Vlaardingen af en toe deining door het beleid dat bij de GGD werd gevoerd. Uiteindelijk, na vele scherpe discussies in de raad, stelden B. en W. een uitvoerig onderzoek in, waaruit een rapport resulteerde. In dit rapport werd geconcludeerd dat de directeur van de GGD. dr, C. J. Storm, heeft gefaald in zijn beieid waar dit de „intermenselij ke verhoudingen" aangaat. Strafbare feiten werden niet geconstateerd. Tijdens de raadsvergadering zwaai den zeven sprekers B. en W. lof toe voor de oprechte wijze, waarop het on derzoek is geleid. Dat nam niet weg dat er kritiek kwam op het rapport. Ge steld werd o.a. dat de rapporteurs niet zijn doorgedrongen tot de" kern van de zaak en dat het sterk afwijkt van de conclusies die in liet eerste (vertrou welijke) stuk zijn getrokken. Het college van B. en W. we'rd verweten dat het te kortgeschoten is in zijn voorlichting aan de raad met het oog op deze kwestie. Namens het college werd betoogd dat de zaak schade heeft berokkend aan de arbeidsvreugde van het GGD-perso- neel. Het personeelsverloop is bevor derd en verhoudingen zijn scheef ge groeid. B. en W. willen nu om de zaak recht te trekken dokter Storm bij zich laten komen voor een gesprek. Moge lijk worden ook medewerkers van de dienst betrokken. Hiermee wordt een wissel getrokken op de goede wil zowel van directeur en medewerkers als van de leden van het college. Na enige tijd zullen B. en W. de raad nader voorlich ten. v Ged. Bierslaot 37 - Teief. Q1993-B45Ü ■Butg.iKitappertla'an.i - Teief. QIÜ-5450D (Advertentie) Zij, die gisteren deze bood- schaptas kochten voor bijna tien gulden, betaalden geen kwartje te veel. Want deze kanjer van een boodschaptas... van bijna een halve meter lengte... geheel en rijk met leder afgewerkt, is voor die prijs'nog spotgoedkoop. Morgen gaan wij deze tassen verkopen, normale prijs 9.75... met voorzak met rits (zo handig koor beurs en sleutelsronde lederen handvaten, die met leder op het ijzersterke water dichte linnen bevestigd zijn, voor nog géén vijf gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze linnen tassen, met een zee aan berg ruimte, voorzien van lederen hoeken en bodemnagels, mooie ruitdessins, voor Géén tef. of schrift, best. 9 Uit een sloof aan de Rijkweg -20 in Schiedam is een gedeeltelijk .gesloop te 'bromfiets opgehaald. De eigenaar van het voertuig is onbekend. De fiets is rood-goud gekleurd, gekocht in Den Haag en' het merk is Morino Franco, grand prix. I Evenals vorige jaren zal het tam boer- en pijpercorps van de CJV- Harmonie ook vanavond om negen uur in Schiedam weer een taptoe houden ter gelegenheid van de ver jaardag van H.K.H. Prinses 'Wilhel- mina. De taptoe wordt op het par keerplein Singelplantsoen gehouden omdat de Grote Markt niet beschik baar is aangezien de gemeenteraad vanavond in openbare vergadering in het stadhuis aanwezig is. (Van een medewerker) DE actie „Huis voor Kameroen' begint deze week in Schiedam. De actie is een direct gevolg van het bezoek dat ds. Kotto, secretaris-gene raai van de Evangelische kerk in Kameroen aan Nederland heeft ge bracht. Ds. Kotto vroeg toen hulp om zijn sinds januari 1960 zelfstandig ge worden land ook inderdaad te hel pen zelfstandig te worden. Bij alle aanvragen was die ook om huizen voor de Hollandse hoogleraren die naar Kameroen zijn. gegaan. Deze hoogleraren zullen de eigen mensen van Kameroen tot leraren van eigen volk omvormen. Dejeugdzendings- commissie van de classes Rotterdam en Schiedam van de Hervormde Kerk hebben zo'n huis gekozen tot „hun daad". Er zijn reeds vele comité's gevormd en vele plannen worden al uitge werkt. Om iedereen in kennis te bren gen van deze actie zal morgen om 16 uur een optocht starten die de vol gende route zal nemen: Nieuwe Ha ven, Hagastraat, Groenelaan; Rid- derkerksestraat, Nieuwe Maasstraat, Rozenburgerstraat, Stadhouderslaan, Pr. Mauritsstraat, Nassaulaan, School straat, Warande, St. Uduinastraat, Huismanstraat, Fabriplein, Gordon- straat, Vlaardingerstraat, Dam, Lange Kerkstraat, Singel. Wattstraat, Stephensonstraat, K.O.laan, Boerhaa- velaan, Swammerdamsingel, Marconi- weg, K,Singelstraat, Broersvest, Koe markt, Tuinlaan. Op het programma staan verder zater dag 8 september 14.30 kindermiddag in De Rank te Kethel met film, sprookje, poppenkast en een grabbel ton, 15 uur middag voor leden van het padvindstersgilde in het clubge bouw bij de Vijfsluizen, 19.30 toneel avond in De Rank te Kethel me: dia's over Kameroen, en het toneel spel „Op voorschrift van de dokter" opgevoerd door ODG. Zaterdag 15 september komt in Gebouw Irene een cabaret-dansant en op za terdag 22 september een dansavond in de grote zaal van de Opstandigs- kerk. Ook is een tentoonstelling in voorbereiding en wordt een fiets- en bromfietsrally uitgestippeld. Voor hen die graag giften willen over- maken is er een gironummer en wel (Advertentie) t.UI. (01898)-3697 9 Anderhalve ton hooi van de heer F. Daalmeyer is donderdagavond om tien voor half zeven op de Nieuw- poortweg in Schiedam in brand ge raakt. De brandweer heeft het vuur geblust. Er is voor honderd gulden schade. •-,'.vA"l .i r.,t VONDELSTRAAT 9 37653 (en name van de heer D. Krom menhoek, Rotterdamscdijk 201. De heer J. Krabbendam, Dr. de Visser laan 46, tel. 62624 geeft gaarne inlich tingen. Advertentie Laat Uw kinderen delen in de voordelen van deze bijzondere aanbieding. Gun ze de luxe van een heerlijk warme (onderdeken, die U nu kunt kopen voor bijna da halve prijs. Geen gewone kinderdekens, neen, luxe kinderdekens in de royale maat 100 x 150 cm. De bekende prentjesdekéns van Annie M. G. Schmidt. - Pippe- loentje, Dikkertje Dap, enz., in luxe doos verpakt, vast gestelde prijs "5 2.90, koopt U morgen voor nog géén zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 oor be. gint de verkoop van deze prach tige luxe, warme kinderdekens, 100 x150 cm, in diverse kleuren, voor Géén tet. of schrift, test. (Van een onzer verslaggevers) De 63-jarige loodgieter H. Noordhoek uit Schiedam is donderdag met een hersenschudding en schaafwonden naar het gemeenteziekenhuis gebracht. Hij heeft donderdagmorgen om tien voor half acht geen voorrang gegeven aan een personenauto bestuurd door de timmerman. M. P. B. op de hoek van de Broersvest en Singelstraat. Daar door is een'botsing ontstaan. De Bescherming Bevolking A-kring Zuid-Holland hoopt in totaal te Schie dam drie schuilkelders te doen bou wen onder directie van de dienst ge meentewerken. De derde is gepro jecteerd op, of liever, in het Stations plein en zal bereikbaar zijn door een der tunnels die door het verhoogde deel van het plein naar het stations gebouw lopen. Het is nog niet zeker of deze schuil kelder er zal komen. Volgens het ont- werp is deze schuilplaats namelijk voor 200 mensen en dat brengt uiter aard hogere kosten met zich mee. Gewacht wordt op een beslissing van het rijk over het financiële aspect. In Vlaardingen zijn thans de drie ge plande schuilkelders gereed nu die in de Fransenstraat zijn voltooiing be reikt. De andere twee vindt men in de Wagnerstraat en bij de molen aan de Kortedijk. Als nu de schuilplaats bij het station Schiedam gereed is zat dat beteke nen. dat het eerste deel van het schuilkelderplan in dit BB-bescher- mingsgebied klaar is. De plannen dateren al van jaren geleden toen Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen nog samen één A-kring vormden Daarom, kent het Maasmondgebied ook alleen in deze drie steden open bare schuilplaatsen. Rotterdam heeft er 19, waarvan een onder het Shell- gebouw aan het Hofplein is gelegen. Belangrijk is dat de laatstgebouwde schuilkelders voorzien zijn van een zandfllter. Deze filter zorgt voor af doende ventilatie zonder dat radio actieve luchtdeeltjes naar binnen worden gezogen. Het spreekt van zelf dat deze voorziening van de al lergrootste betekenis is in verband met de z.g. fall-out (radioactieve neerslag), die ontstaat als gevolg van een kernexplosie. Daarom bestudeert men thans de mogelijkheden ook alle andere tot dusver gebouwde schuil plaatsen van een zandfilter te voor zien. Uiteraard is dit een kwestie van financiën, die moeten worden uitge trokken. Voor de bouw van meer schuilkelders in het gebied van de 17 gemeenten omvattende A-kring zijn de vooruit zichten onzeker. Op dit punt wacht de leiding van de BB-organisatie op richtlijnen van de regering. Ook is niet bekend of in de toekomst schuil plaatsen te combineren zullen zijn met de bouw van kelders in openbare gebouwen (In dit verband valt te denken aan het te bouwen Sehiedam- tie 60-jarig bestaan. 14.30. Tulnl3an: Huis voor Kameroen. Op tocht, 16. Stadhuis: Openbare vergadering ge meenteraad, tevens afscheid scheldende raadsleden, 20. SCHIEDAM. Getrouwd: D W Korevaar en morgen 26 jr en C Landman 27 jr; B Stoel. 25 ir ea R Me-U 24 jr; I Vijfwinkel 28 jr en C J Kethel: gehele dag: huldiging dokter P.I M Meeder 24 jr: J Roman 26 jr en E M van der Kuy. DHS-terrein 14.30; Rank! Arendse 25 jr: H J Heikes 22 jr en A C Deijl receptie 17; en De Rank feestavond. 20.H (r: Z3 ir en a m J Ooijendijk f Buurtverenigin'g Gusto Kinder-j jT: j P j srouwlfaTr In Y JTmmpÊS leest. 14. 16 jr; L A H de Waal 27 jr en P M A Rens- Europoort: Receptie Coop. DES. Recep-i man 27 jr; J M van Locsbroek 23 jr en M L Hagendoorn 21 jr: H Warnik 24 jr en M E de Houw 24 jr; H Moerer 23 Jr «n M M de Vries 21 jr; C Fabrie 24 jr en S F Visser 20 Jr: P C J Sivinkels 38 jr en J M Vredebregt 35 jr; C Vink 25 jr en M van Rijnsbergen 18 jr; B Berkel 20 jr en E Post 24 jr. Ondertrouwd: G van Barneveld 47 jr en K de Raat 50 jr: 7 J Drenkelford 25 jr ca F Eibers 20 jr; J Droge 52 jr en L Maliepaard ol jr: C J Dijkstra 28 jr en H C Crama 20 jr: B Goederond 40 jr en A Maas 25 jr: H Heijn 27 jr en A M L van der Sloot 24 jr; G Hoogland 23 jr en C H de Raaij 23 ir: J Jung 24 jr en S S Zonneveld 17 jr: N Kuik 24 jr en G Booij 23 jr: B M Toth 24 jr en M Steenbergen 21 jr: P J Meijer 26 Jr en C M Jansen 24 jr: M J C M O omes 25 jr en C S Clno 21 jr: D Poot £3 jr en I H Vleghert 22 jr; D Pouli 26 jr en W P Nieuw land 20 jr: R H VersteUe 27 jr en M M Hol- lenga 23 jr; J A Wesenaar 25 jr en L M J van Buijtenen 28 jr: H Storm 25 jr en J van Gelderen 20 jr. Geboren: Petronella dr. J A A van Veen en C A M Klein: Karen d.v. S van Eijk en E Heijnemans: Henriëtte A d.v. L J Clement en F R Scheepe: Frans z.v. A van der Gaag en H J Bentem; Ricsard z.v. W van. der Zee en J Weeda: Maria T d.v. C van Bochove en G Grims. Overleden: 'G Berinan 88 jr wed van van Smirren: W T P Nijenhuis, 53 jr. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, teL 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. 3. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek: Het Gouden Hert. St. Lidui- nastraat 58. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Zomertentoonstéliin gen. „Het menselijk gezicht van Euro- pa" (foto's)Constant Nieuwenhuys Nieuw Babyion"; pol. prenten van Opland (alles tot 3 sept.) Juiianapark: Expositie dieren en die renbeelden „Dierenkijk", 1418 en 20—23 (Advertentie)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1