Westwijk Vlaardingen ontsluiten „Scheidende raad over" merkwaardige zaken Mr. Heusdens kijkt terug op vruchtbare periode - ~m Hulde voor Den Hollander lenst '«i AGENDA Aanvullende kredieten en vergoedingdie niet geheim was. HANDELSINSTITUUT NIEUWE CURSUSSEN Kustvaarder te water gelaten Hermandad-marsen op 15 september Wie reed auto aan? Zeven leden keren niet terug Wilton huldigde 15 jubilarissen A. Heggelman 25 jaar bij Ingelse Chaotische politiefilm Na 40 jaarvaderlijk collega J.Lammers kreeg koninklijke onderscheiding A ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1962 h i LPG-station Geref. school Waardering Remmingen Twee concerten in Dierenkijk Een gejaagde Bourvil in druk Parijs MÉi m WMMM MM Plezier „lm Scmvarzen Rössl krin> Rls zijn patroon niet Maciste weer de sterkste Bedrijven Pagina 5 IN DE vrijdagavond gehouden „Oude- jaarsavondzittlng" van de aftreden de Vlaardlngse gemeenteraad zijn nog een aantal merkwaardige zaken afge daan: een daarvan was die van het aanvullende krediet van 56.000 dat no dig is voor de bouw van een viertal voetgangersbruggen In de Westwijk. In de commissie voor de bedrijven zo bleek uit een opmerking van dé heer P. Hoogerwerf (A.R.) was het enthousiasme voor deze zaak al niet groot geweest en de heer E. p, van der Veen (C.H.U.) had het gevoelen dat er een volkomen verkeerd bestek gemaakt is. In de discussies werd herhaaldelijk gesproken over gegevens uit een ver trouwelijke toelichting die er op het openbare voorstel is geweest. Om die reden was het niet altijd even eenvou dig de beraadslagingen te kunnen vol gen. Het meest merkwaardige was mis schien wel het feit dat in het openbare voorstel zelfs geen melding is gemaakt van de vertrouwelijke toelichting. De voorlichting aan de commissies Week ook te wensen te hebben overge laten: wethouder X. de Bmljn bood daarvoor zijn verontschuldigingen aard Pe door de directeur Gemeentewerken terzake uitgebrachte adviezen waren door vakanties en het vervullen van mi litaire dienstplicht bij zijn dienst ondui delijk geweest. De wethouder vond het een'verdrietige zaak. maar deed een dringend beroep op de raad het voor stel toch maar te aanvaarden. De ont sluiting van de Westwijk heeft al veel te lang geduurd. Vooral de bewoners van het noordelijk deel van die wijk hebben een verbinding naar rijksweg 20 (bushalte W.S.M.) dringend nodig. Bo vendien, zo stelde de heer De Bruijn, valt het niet te verwachten dat de be weging van lonen en prijzen in de bouw wereld in de nabije toekomst gunstiger jal worden. Het is nu eenmaal zo dat het bouwbedrijf ln het algemeen van daag reageert met prijzen waarin te verwachten loonsverhogingen reeds ge calculeerd zijn. Opgericht Jan. 1937 8HIED.WEG 57. Tel. 3876 VLAARDINGEN SEPTEMBER STENO TYPEN NEDERL. TAAL NED. HANDELSCORKESP, ENGELS VOOR BEGIN. ENGELS - DUITS - FRANS HANDELS CORHESP. en CONVERSATIE BOEKHOUDEN MIDDENSTANDSDIPL. Inschrijvingen vanaf DINSDAG 28 AUGUSTUS VLAARDINGEN. Getrouwd: 30 aug. 1962 Hendrik Broek 23 en Elizabeth van Santen, 2) Ar: j Bos 25 en Heiltje Schenkel 84. J an Willem Bangma, 25 en Christina Maria Eli zabeth La Lau, 20 Jacob Noordijk. 27 en An na Christina Vermeulen, 24 Pieter de Bloe- ae, 22 en Kornelia Verweij 21. Geboren: Mar griet d.v. A. Lensveld en J. H. C. van Kijk, van der "Werffstr. 314 Jarneke d.v. H. Hof man en H. P. Meijerink. Sam Esmeijerstr. 211, Sjoerd z.v. I. Cohen en N. van Vel- tum, Prof. Teldersstraat 235, - Ciara Cathari- na, d.v. A.M. van Wijk en A. G. Wessel, Vooretr.30, Peter Johannes Cornells Z.V.B.A. C. van Dongen en P. C. M. de Rooy, Insu lindesingel 48 B, Overleden: Johannes Ver- braggc, 87 echtg. v. J. C. Desjardijr,. Com manderijstraat 17, Johann Wilhelm Kleij 83 wedr. v.: A. van Veen: Zeemanstr. 60. VLAAKDI-NIGEN Getrouwd: Maarte Steenboek, 32 en Adriana Kwakemaak. 28; Cornelia Woltera, 28 en. Trijntje Veüekcop, 28; Frits de Lange, 28 en Relna Nelly Vroom- bout, 22; Huig Boater. 31 en Martina Petro- licKa Vis. 2J. Geboren: An-ctré, z v A J Rie- diht en D A Roozeboom, Hallstraat 28; Jan. z v J van Gameren ent J K Westerdijk. Van Maanenstraat 28c: Walter Jaco. z v J de Zeeuw en C van de Graaf, Joh Mukiersstr 29; Stanislaus Josephus Wilhelmus, z v S J W Bakker en L A Som-meting, Ketlwdweg 191a; Hisabebb Maria, d v J J de Ruljter en T K Western of.:" Sohoutstr 12. Overleden: Johanna Catharina Snoeij, 72, e v A J Nieuwdorp. H v Holland, 2e Scheepvaartstr 97c. VLAARDINGEN. Getrouwd: Martinus Blanker. 39 en Adriana Johanna Lambertha van Soest, 24. Geboren: Robert Petrus, z.v. A C J Lange- veid en W M van Gogh, Tim-orstr 22 A; Dirit. 2.V. D Boot en M Bos, Rozen-laan 115; Pie- ternelia. d.v. J van der Kraan en L A J van Oosteihout, Lobeliastr 11 D; Gerarda Jannet je, d,v, J G G Hols en C Westerhoff, Swee- anckstr 78; Elizabeth Wilhel-mina, dv. D P Burgerhout en G ïmnweg. Emmazijstraat 7: Petra Wilma Franziska, d.v. A M A Stenis R F Schultheisz, Prof Teldersstraat 372; Hienke, d.v. J van der Most en L W Ekelaar, sGravesandestraat 4. echig.v. C J de Jong, v d D v Maasdam- laan 108 B. VLAARDINGEN. Getrouwd: Martinus Adrianus van Reenen. 29 en Helga Magda- iena Wilke 23. Jacob Loijenga, 20 en Elsje Hniandt, 20, Mattheus den Braasem, 21 en Maatje van der Hoek 23. - Geboren: Monica Renata, d. v. H. J. Kou* Venhoven en K. A. van den Broek, Emma- Plein 25. .MAASSLUIS. Geboren: Johanna Maria, ave. van Winden en D. Blom; Jan Evert Lv E. Paalvast en M. J. L, van Buuren: ineodorus Johannes z v H. H. Kloosterman J?C. v. d. Heijden; Anthony z v A. M. nrijr.se Locker en A. van Dijk; Arenje d v j- Homers en G. Romers: Pieter z v P. Dos- en M. Admiraal; Jacobus z v G. Vries f C. van Putten; Johannes z v C. van KUnken en A. Ribbe. 'Ondertrouwd: L. Dijkshoorn en M. J. Koek. „Getrouwd: H. W. M. van der Vaart en C. f- Cardoso; R. E. Klooster en H. Burg- «oorn; N. L. M. van Straten en M. Quist. "verleden: Maartje Visser, echtgenote van Dam. oud 71. jaren: Jan van Ingen, echt- v. E. van Zanten, oud 83 jaren, SCHIEDAM. Geboren. Johannes J. M. S. V- J. H. Kerkhof en A. M. van der Meer ebyills d. v. K. A. Aartsen enM. Mundler. Overleden: F. T. van der "Windt, echtg. van Zwaan 68 jr. J. H. van den Bosch, 63 jr. De heer D. Niemantsverdriet sugge reerde nog, voortaan maar een soort ri- w?KaSentage te leggen °P de begro- ungsbedragen van allerlei grote wer- mit' /f, an,s de raad herhaaldelijk met ae noodzaak van aanvullende kre dieten geconfronteerd wordt, zou dan aanmerkelijk kleiner worden. De wet houder wees deze suggestie van de nana. Uiteindelijk werd het voorstel z h s aanvaard, zij het dat de heren P. dé Graaf (P.v.d.A.) drs. H. P. M. van der P „e.r; jnr. H. M. M. van de Pas (bei den K..V.P;) de aantekening kregen dat ztj tegen waren. Minder discussie kreeg het voorstel tot het treffen van een regeling ter te gemoetkoming in de kosten van aanleg van wegen enz. met dr. J. L. van Ma rion uit Rotterdam, de exploitant van het L. P.G.-station aan Rijksweg 20-Flo- reslaan, op welke plaats een parkeerter rein zal worden aangelegd. Zoals wij vorige week reeds schreven heeft het verwondering gewekt dat de grootte van hiervoor gevraagde krediet in het voor stel geheim gehouden is. Blijkbaar heeft dit gevoelen bij meerderen geleefd want uit de beant woording van burgemeester mr. J, Heusdens op een hiervoor door de heer G. Dorsman (V.V.D.) gestelde vraag, bleek dat de commissie voor financiën het college zelfs voorgesteld heeft de grootte van het krediet als nog inopenbaarheid te brengen. Dit is niet gebeurd en het meest merk- waardige van de zaak is wel dat bur gemeester Heusdens moest antwoor den achteraf niet te kunnen inzien waarom er een vertrouwelijke toelich ting gekomen is. Hij verzocht de raad een en ander te willen zien als „een slip" en deelde mee dat het gaat om een totaal bedrag aan vergoedingen van 19.500... Een aanvullend krediet van ƒ44.580 was nodig voor de bouw van de gere formeerde school in Zuidbuurt; er is een fundering van gewapend betonnen palen voor deze bouw nodig en aanvan kelijk dat men met houten palen toe te kunnen. Dit zou, zo verklaarde wethouder H. K. Minnen, het proces versnellen en men dacht dat dit mogelijk was om dat in de onmiddellijke omgeving (bij de woningbouw van Samenwerking) een houten fundering óók bleek te voldoen, voor de bouw van de school met hetzelfde funderingsmateriaal te kunnen volstaan. Tot ieders verbazing wees een grondonderzoek uit 'dat ge wapend beton palen beslist noodzake lijk zijn. Met deze toelichting kon het krediet worden verstrekt evenals dat vgot een soortgelijke funderingszaak van de te bouwen werkhal bij de G.S.W.-werk plaats, dat uiteraard ook eerst enige discussie had gevergd. (Aanvullend kre diet ƒ68000). Veel waardering had de raad voor het gewijzigde plan voor een gebouw voor de Gemeentebibliotheek, De Taadsleden die er over spraken vonden dit tweede plan veel beter dan het eerste. Wethouder H. K. van Minnen gaf nog een toelichting op de omstandigheden die tot wijziging van de oorspronkelijke plannen hebben geleld. - Op ,fle vraag wanneer tot realisering kan V worden over gegaan kon hij helaas geen ant- Bij de N.V. Scheepsbouwwerf v.h. De Groot en Van Vliet te Slikkerveer is vrijdagavond de tewaterlating geschied van de coaster Evertsen. Het schip, dat 500 brute registerton meet, is ge bouwd voor rekening van Vermaas Scheepvaartbedrijven te Rotterdam ter vervanging van de gelijknamige coaster, die na aanvaring voor de Engelse kust is gezonken. De doop geschiedde door mevrouw M W Foks-Keeman. Zaterdag 15 september zullen de 17e wandelmarsen van de Rotterdamse po- litiespörtvereniging Hermandad worden gehouden. De baten komen ten goede aan de stichting Franklin D. Roosevelt Fonds, dat er naar streeft invaliden een onbezorgde vakantie te geven door de bouw en instandhouding van een re creatie- en vakantieoord. De tochten worden over afstanden van 10, 15 en 25 kilometer gelopen. Ieder is vrij it af stand zelf te kiezen met dien verstande, dat deelnemers onder de 15 jaar slechts de 10 of 15 km mogen wandelen. Het in schrijfgeld bedraagt voor wandelaars boven 15 jaar 1, voor jongere deelne mers ƒ0.75. De start is bij de kantine van. het Stadstimmerhuis aan de Goudse Rijweg om twee uur. Inschrijvingen kunnen worden gericht aan het hoofdbu reau van politie. woord geven. Helaas Is het op het ter rein van onderwijs en culturele zaken, en dat in tegenstelling tot het terrein van de bedrijven, zó, aldus de wethou der, dat het uitermate moeilijk is rijks goedkeuringen te krijgen. Aanvaarding van het gewijzigde plan, waartegen niemand bezwaar had, heeft geen financiële consequenties tot ge volg. Toen de directeur H. D. uit Orstvoorne donderdagavond te- ngkwam bij zijn geparkeerde aato voor het VVV-huisje in Schiedam bleek dat zijn voer- tiig beschadigd was, in de auto lag een briefje dat de Agenaar van het voertuig AD 5306 de auto zou hebben aan gereden. Bij onderzoek bleek dat de eigenaar van het voer tuig AD 5805 in Laren heeft gewoond. Hij is echter vorig jaar overleden, De politie en de directeur H. D. vragen zich if wie de auto beschadigd heeft. (Van een onzer verslaggevers) BURGEMEESTER mr. JJ heeft gisteravond in J. Heusdens zijn afscheids woord tot de aftredende Vlaardlngse ge meenteraad gezegd dat de raad mag te rugzien op een vruchtbare zittingsperio de: er werd 101 maal officieel verga derd en het aantal behandelde zaken bedraagt 1637, De burgemeester bracht de raads leden dank voor de verrichte - arbeid en sprak zijn erkentelijkheid uit voor de toon waarop de discussies meestal werden gevoerd, ook in die gevallen waarin de raad zich tegenover B. en W. meende te moeten stellen. In een uitvoerig overzicht van de nu afgesloten zittingsperiode zei de burge meester o.a. dat er in dé Westwijk thans 2846 woningen gereed zijn, ter wijl nu 1341 woningen in aanbouw zijn. De onlangs gereed gekomen winkelga lerij aan de Floris de Vijfdelaan vormt een door de bewoners met vreugde wel kom geheten onderdeel van de in deze wijk te treffen centrale voorzieningen. Ook de inmiddels aangevangen bouw van twee andere winkelgalerijen in de ze nieuwe wijk opent in dit opzicht nieu we en hoopvolle perspectieven. Zeer belangrijk voor de vernieuwing van de binnenstad is de thans onder handen zijnde bouw van het viaduct, terwijl de burgemeester in dit verband ook de realisering van de bebouwing Liesveld noemde. Op de scholenbouw, zo zei mr. Heus dens, bleven zich sterk remmende in vloeden van hogerhand uitoefenen. Niet temin kwam de bouw, respectievelijk de uitbreiding tot stand van 14 open bare en bijzondere scholen voor kleu teronderwijs, g.l.o. en u.Lo. Met de bouw van het gemeentelyceum aan de Claudius Civilislaan werd een aanvang gemaakt, terwijl een belangrijke uit breiding van het Groen van Prinstereriy- ceum haar voltooiing nadert. Een aantal van de beslissingen -wacht echter nog op mogelijkheden tot reali sering. Hiervan noemde de burgemees ter de voorziening in het onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoei lijkheden, de bouw van nieuwe scholen voor debiele- en imbeciele kinderen en de uitbreiding van verschalende vormen van nijverheidsonderwijs. Ook wat het verkeer betreft zijn be langrijke beslissingen genomen. De burgemeester sprak over het besluit van de regering in 1961 toestemming te verlenen tot de bouw van de Benelux- tunnel met tolheffing. In november 1961 werd de .Benelux-Tunnel" N.V. opge richt, waarin ook de gemeente Vlaar dingen deelneemt. Uit de bemoeiingen van de raad op het terrein van de volksgezondheid licht te mr. Heusdens de continuering van de ziekenhuisbouw en de medewerking aan het totstandkomen van een georga niseerd onderzoek inzake de luchtver ontreiniging. De Amerikaanse senaat heeft gister avond de benoeming van Charles E. (Ohip) Sohlen tot ambassadeur in Frankrijk bekrachtigd. Er werd niet gedebatteerd over het voorstel van president Kennedy. Bohi-en is vroeger ambassadeur in Moskou geweest. De laatste tijd was hij assistent van mi nister Dean Rusk voor Russische aan gelegenheden. Hij wordt in Parijs de opvolger van ex-generaal James M. Gavin. Een nieuwe auto van de gemeen tereiniging heeft donderdagmiddag tegen vijf uur olie gemorst op het wegdek van het kruispunt Rem- brandtlaan-Vlaardingerdijk in Schie dam, Een flexibele leiding was los- getrild. De chauffeur W. Z. bemerk te het euvel door de sterke rookont wikkeling van de auto. Op het weg dek is zand gestrooid. De koksmaat J. A. D. uit Den Haag zette vannacht schielijk een brom fiets tegen de muur in de Lange Nieuwstraat in Schiedam toen hij de politie zagnaderen. De politie heeft de jongeman toch maar gearres teerd, deze deelde mee dat hij de geparkeerde bromfiets „eens wou proberen". De afdeling Schiedam van de Ned. Ver. voor Huisvrouwen .gaat het pro gramma weer beginnen. Woensdag 5 september wordt een. koffieuurtjej ln restaurant De Kroon gehouden. Maandag 17 september staat de openingszmddag in Maison Westhuis op het programma. Dan zal mevrouw M. BooneVan Tilburg een causerie houden over Zeeland. Dan wordit tevens afscheid genomen van me vrouw L. Kremer Hor-ingaCréb-as, Het bestuur stelt in haar plaats kandidaat mevrouw E. de Vos—Van Harmeien. Don derdag 20 september wordt een excursie gemaakt naar de schoen- en. lederfabrie- ken „Bata" te Best. Op donderdag 11 ok tober bezoeken de dames de tricotage- fabriek „Tima" te Apeldoorn. Net de ontwikkeling van de regionale samenwerking hield de raad zich actief bezjg. Ook sprak hij zich op verzoek van Gedeputeerde Staten uit over een wijtiging van de grens tussen de ge meenten Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Tenslotte richtte de burgemeester zich met enkele waarderende woorden tot' leder van de zeven raadsleden die in de nieuwe zittingsperiode niet zullen teragkeren. Achtereenvolgens waren dat de heren H. J. Knoester (P. v.d. A), P. Hooger werf (A.R.), A. Lodder (S.G.P.), W. Westerhuis (A.R.), mr. H. M. M. van de Pas (KV.P.)A. Maat (V.V.D.) en M Mooij (C.H.). Aan het eind van zijn rede sprak de burgemeester een woord ter nagedach tenis aan mevrouw J. KosterVan Koon, het christelijk-hlstorische raadslid dat tijdens de nu afgesloten zittingspe riode door de dood werd weggenomen. De nestor van de raad, de heer J. C. van der Knaap (K.V.P.) heeft de toespraak van de burgemeester be antwoord. Hij bracht de vertrekkende raadsleden dank voor de goede sa menwerking die er met hen heeft be staan en voegde de bede om Gods ze gen toe aan de wens van de voorzu- ter, dat de nieuwe raad zijn arbeid in een wereld van vrede zou mogen Toortzetten. (Van een onzer verslaggevers) Bij de Dok- en Werkmaatschappij Wil- ton-Fijenoord te Schiedam werden vrij dag 15 jubilarissen, die een kwart eeuw aan het bedrijf zijn verhonden, gehul digd. In de kantine van het hoofdge bouw sprak ir. J. E. Woltjer deze ge trouwen namens de directie toe. Zij ont vingen de gebruikelijke envelop. De jubilarissen zijn: W. Arnolds, scheepsbeschieter, Rotterdam; P. Bis schop mallenbewaarder, Dordrecht; P. C. de Grauw, machinebankwerker; L. C. v. Hoek, bankwerker afdeling ge schut, Rotterdam; N. den Hollander, koperslag er-fitter, Rotterdam; Joh. Kel dermans, steliingmateriaalverzorger. Schiedam; K. L. v. d. Merwe, afdeling werkuitgifte, Rotterdam; A. G. J. v. d. Munnik, Ketelmaker, Rotterdam; Joh. Schoonrok, beambte afdeling drukkerij, Rotterdam; Joh. v. d. Staaij, ketelma ker. Schiedam; Joh." A. Steijl, plaat werker, Rotterdam; D. J. v. d. Touw, eerste sjouwer, Vlaardingen; J. S. v. Velzen, baas afdeling bankwerken. Rot terdam; Joh. T. Wink, pijpfitter, Schie dam; R. de Winter, portier, Rotterdam. Zaterdagavond 8 uur zal het Muziek korps van het Leger des Heils te Schie dam een concert geven in „Dierenkijk", de vriendelijke openlucht-tentoonstelling in het Julianapark. Onder leiding van kapelmeester A. van Gulik zal het korps het volgende programma ten gehore brengen: Adventurers Brig. H. Goffin, Liederen van Blijdschap Kol. A. H. Ja- keway, Tel uw zegeningen (solist John Ritman) Kap. B. Boon. Quintet in E. L. Boccherini (arr. Maj. Ch. Skirmer), Ere aan onze Verlosser Kol. W. Kit- ching, De Jonge Heilssoldaat Kol. B. Coles, De Legervlag Kol. A. H. Jake- way, De herderlijke Psalm Kap. D. Gof fin, Meer dan deze (solist Ton Bijlo) Fr. Schubert (arr. M. Kenyon). Liederen in ballingschap Maj. E. Ball. Maandag 3 september om 8 uur zal in het Julianapark een populair concert worden gegeven door de gezamenlijke orkesten van het Chr. Harmonie Orkest „Harpe Davids" en het R.K. Harmonie Orkest „St. Ambrosius". Het program ma zal bestaan uit: Mars der Medici Joh. Wiechers, Lustspiel Ouverture Ke- ler Bela, Suite - Ballet F. Popy, Espa- na Wals E. Waldteufel (arr.Molenschot) Colonel Bogey on Parade Kenneth J. Al- ford, De Vogelkoopman Selection C. Zei ler (arr. S. P. v. Leeuwen), Funjaub mars Payne - Mol. De heer A. Heggeiman, baas van de ketelmakerij 'bij de N.V. Machinefabriek en stoomketel-makerij voorheen Ingelse en Co te Schiedam, is 25 jaar in dienst. Vrijdag is dat feit in intieme kring ge vierd. De directeur, de heer D. L. In gelse, reikte hem het getuigschrift van de Maatschappij van nijverheid en han del met bijbehorende medalje uit. Na mens het personeel sprak de heer H. J. Veerkamp een dankwoord. Hij overhan digde de jubilaris een couvert met in houd. Nog in de vakantiesfeer brengt Luxor „Parijse peri kels" met de Franse ko miek Bourvil in de hoofdrol. Een film vol verwikkelingen, plezierige en onplezierige, voortvloeiende uit "net ge jaagde leven in een grote stad, in dit geval Parijs. Re gisseur Alex Joffe heeft de dynamiek van dit leven tot een nerveusmakend tempo in zijn film gestalte gegeven. Het zijn ervaringen die we elke dag van nabij kennen (maa-r daartussen liggen dan ook bepaalde pauzes, waarin het zenuwgestel even tot rust kan komen). In een film, waarin dit laatste niet het geval is, wordt het beeld meer enerverend dan ko misch. Voor de komische noot zorgt dan Bourvil als André Loriot met zijn lief tallige verloofde Juliette (Pierette Bruno). Hij kent zijn vak. Evenwel moet ons van het hart, dat door alle verwarrende situaties de fi guur van Loriot niet uit de verf komt. Het is alles nog al rommelig, evenals het verhaal dat eigenlijk geen verhaal is. maar een greep uit het leven van deze in de drukte verdrinkende stadsmens. Als dit de bedoeling van Joffe is geweest, kunnen we dat maar matig waarderen Ook zonder deze opzet had den we graag een wat klaar der beeld gehad van de vrolijke Bourvil. Of ging het om een beeld van het Parij se leven zoals het werkelijk is? Overigens is het geheel een onschuldig geval, een pretentieloze amusements film en als zodanig is zij wel geslaagd. (Luxor, alle leeft.) H. St. ARENA: zevende wreek van „Spartacus" knappe ver filming van een roemruchte slavenopstand; 14 .jr., 2 en 8 uur. V CENTRAAL; première „lm Schwarzen Rössl"; alle leeft., 2—7—9.15 uur, zat. ook 4.30 uur. CINEAC NRC: kleu- cenfilm „De prinsessen in de West", „Taptoe Delft", nieuws en tekenfilm; doorl. voorst. CINEAC A.D.; „Parijs in paniek"; 18 jr„ 9.3021.30 uur om de twee uur. COLOSSEUM repri- se Jerry als huisknecht" nogal naief, soms smakeloos amusement, alle leeft., 2—7 9.15 uur. CORSO: prolongeert de showfilm „South Pacific"; alle leeft., 2 en 8 uur. HARMONIE: „De man 9. van Oklahoma": 14 jr., 27 9.15 uur, zat. 3.30 en verder. Maand, t. m. w-oensd.: „De bende van de zwarte hand'?; interessante politie-thriller met historische achtergronden; 18 jr., 2—7—9.15 uur. KRITERION: achtste B week van „La belle Ameri- caine"; vrolijke geschiedenis van kleine luiden en een dure auto; alle leeft., 2.30—79.30 uur. V LUMIERE: première B „De sterkste man ter wereld"; K&J *v». 'k "4 een soms spectaculaire Ma- "V t" i j- i eiste-film; 14 jr.; 2.1579.30 -v v.v uur< zat. 24.30—7—9.30 uur. 7 LUXOR: première JPa- B Bourvil als Andre Loriot rjjse perikels"; pretentieloos in „Parijse perikels", vermaak; 279.30 uur, zat. waarin hij zijn teleurstel- ling nauwelijks de baas erg blij is met zijn huwe lijksplannen en hem in eerste instantie het geld Maeiste, de geweldenaar, blijft de belangstelling hou den van filmproducenten Als ,.De sterkste man ter wereld" neemt hij het op te gen het wrede volk van de „schaduwmensen". Dit zijn zonderlinge wezens, die al leen 's nachts hun boosaar dige activiteiten kunnen ont plooien, want zodra zij de zon zien moeten zij sterven. '.n hun ondergrondse verblij den laten zij tot slaven ge naakte aardbewoners op beestachtige manier mee- verken aan de uitbreiding van hun duister rijk. Macis te begeeft zich vrijwillig in gevangenschap om de vij- Het ziet er slecht uit voor het „weissen rössl" in St. Wolfgang. Er is namelijk een „zwart paard" bijgeko men, en dat wordt een ge duchte concurrent. De con currentiestrijd is het thema van de film „Tm Schwarzen Rössl". Een lief meisje uit een Franse revue erft in St. Wolfgang een verlopen hotel en daarbij een enorme schuld. De verdere erfenis bestaat uit een oude portier en een paard. Ze besluit, samen met haar vriendin het hotel weer in bedrijf te stellen om het later goed van de hand te kunnen doen. In de film dartelen een groot aantal meisjes en jon gens rond, die hun toegezeg de hulp afwisselen met zang, dans en muziek, want na tuurlijk is ook „lm Schwar zen Rössl" een muziekfilm. Dank zij de hulp van Peter Kraus, Lil Babs, Gus Bac kus en Trude Herr is het een vlot en leuk verhaal gewor den. (Centraal, alle leeft.). ook 4.30 uur. METRO: „Mukkxe op B Hawaii"; oppervlakkig lief- desverbaala, deels afgestemd op jeugdig publiek doch in sommige passages voor jonge ren minder geschikt; alle weigert dat hij daarvoor leeft., 2—7—9.15 uur, zat. 330 nodig heeft. en verder. PASSAGE: prolongeert B „Spartacus" (zie „Arena"); 14 jr., 2 en 8 uur. B PRINSES; reprise B „Som like it hot"; banale co- medie met aanstoot gevende scenes; 18 jr., t-m. woensdag, 2.157—9.30 uur. Zat. 2 uur voor de jeugd: Stan en Oli vier als Brokkenpiloten. „Parijs in paniek" is een B REX: „De vlucht van B spionagefilm, waarin Jean de pijl"; wreedheden van In- Kerchner de reeksen ver- dianen; 14 jr., t. m. woensdag wikkelingen dusdanig.gecom- 279.15, zat. ook 4.30 uur. pliceerd aan elkaar heeft Donderdag: reprise „Strafba- geregen. dat, naar wij aan- taljon-999"; harde brokkelig® nemen, menigeen er te laat oorlogsfilm van Duitse make een behoorlijke draad in kan lij (en mentaliteit); 18 jr. herkennen. B THALIA; vierde week B De geschiedenis draait om „Sergeants 3"; Western van de uit een Russisch ambas- goede kwaliteit; 14 jr., 2.15 sadegebouw gestolen docu- 79.30 pur, zat. 2—4.30—7— menten. waarbij dan behal- 9.30 uur. ve een stel duistere spion- 't VENSTER: vierde B nen met. hun handlangers en -week „Le.dejeuner sur l'hcr- de al even geheimzinnige be"; precair onderwerp, tekor* lieden van achter het ijze- van diepgang en in sommie ren gordijn nog Interpol en passages niet aanvaardbaar; de F.B.I. betrokkenzijn. 14 jr., 2.15—7—9J5 uur. B VICTORIA: prolon- 5c.c,„g^'«>-"ok v,.„ a, v,j- van volkenkundige elemen- and beter te kunnen bestrij- -ten die te herkennen zijn in nceren, zodat de ware span- Het duurt echter te. lang vooraleer men de persona ges zo'n beetje kan identi- geert feprisefilm„De kanon nen van Navarone", 14 jr., 2 den. Uiteraard onstaan talloze complicaties in deze volko men gefantaseerde geschie denis, zodat de liefhebbers van krachtpatserij, en dwa ze romantiek volop hun por tie krijgen. Deze filmkijkers zullen waarschijnlijk geen oog hebben voor de ratjetoe attributen van Germaanse, nmg van een goed opgebouw- Griekse, Romeinse, Aziati- °e politiefilm hier ontbreekt, sche en Afrikaanse oor sprong. B CEFA-ATRIUM: zater dag 1- september laatste voor- Werkelijk interessant 21 jn de natuurtaferelen en het spektakel met het reuzenrad dat door honderden slaven wordt voortbewogen. (Lu- mière, 14 jr.). Verder is „Parijs in paniek" stellingen van „De herberg overladen met de ovërbe- 'van het'zesde geluk"?13 en 8 kende elementen als achter- uur. volgingen in auto's, worste-, lingen, schietpartijen en nog- - al sadistische ondervragirigs-1 rel en Claude Brasseur die methoden. in dit clichématig produkt Het zijn o.a. Roger HaiD, hun rol spelen. (Cineac AD, Pascale Audret, Dany Car- 18 jr.). (Van een onzer verslaggevers) "ï/ANDAAG (zaterdag) is het veertig jaar geleden dat de heer A. den Hollander, werkzaam bij de afdeling In voerrechten en Accijnzen te Vlaardin gen, bij 's Rijks Financiën ln dienst trad. Ter gelegenheid van dit jubileum is hem gisteren in een rustige en gezel lige sfeer een verdiende huide van. su perieuren en collega's ten deel gevallen. Daarbij werd eerst het woord ge voerd door hoofdinspecteur G. M. Visch. die memoreerde dat de jubila ris op 1 september 1922 zijn loopbaan begon als commies tweede klas bij de Douane in Vaals. Na daar 14 jaar te hebben gewerkt kwam hij in 1936 naar Vlaardingen. De heer Den Hollander, die van ori gine een „ronde Zeeuw" is, heeft zich niet alleen in Vlaardingen bijzonder op zijn gemak gevoeld, maar wist ook steeds anderen op hun gemak te stel len. Hij is een sympathieke en geziene collega die vooral door een „vaderlijk" optreden van grote betekenis is voor de jongere ambtenaren. Maar ook huiten zijn dagelijks werk heeft de heer Den Hollander zich zeer verdienstelijk gemaakt. Precies 23 jaar (van X januari 1939 tot 31 december 1961) tvas hij diaken van de Hervormde Gemeente en nog steeds heeft hij zit ting in het bestuur van het Hervorm de Rusthuis en werkt hij actief mee aan het Reclasseringswerk van de Dia- fconie, waarvoor hij in de loop der jaren enorm veel werk heeft verzet. In Vlaardingen is een begin ge maakt met het aanbrengen van een slijtlaag op het wegdek van de Bui- nensingel, Verploegh Chasseplein Ho- lyweg, Breeweg en Woudweg, als-me de met het asfalteren van de par- keerberm langs de Schiedamseweg, een gedeelte van het pad bij de christelijke huishoudschool en het toe- gangspad naar het terreinencomplex van de v.v. Fortuna. 0 In verband met uitvoering van werkzaamheden is de Westhavenkade in Vlaardingen tussen Parallelweg en Galgkade tot en met 5 september ge sloten verklaard voor het verkeer met motorrijtuigen, rijwielen, wagens enz. in beide richtingen. 0 Verschenen is het boekje Rijks- subsidieregelingen". Het is een uitga- 've van de Vereniging van secretaris sen -van Sociale Raden in Nederland Ook de Vlaardingse Sociale Raad heeft aan de samenstelling ervan een werkzaam -aandeel gehad. -De^ uitgave beoogt een vademecum .te zijn m de doolhof van rijkssubsidieregelingen H-VANHoaAno MM* OOK MAASllU'S voor gemeente en voor instellingen van gemeentelijk kerkelijk en/of par- tikulier initiatief. De najaarsbeurs van de Herman Frantsenstichting in Vlaardingen zal dit jaar -op 9. 10. 11 en 12 oktober worden gehouden in de Zaal Harmo nie. Ir, juli hebben 45,350 personen een bezoek gebracht aan het Vlaardingse Kolpabad tegen 43.861 in juli 1961. Over de eerste zeven maanden van dit jaar is het totale bezoekcijfer 274.241. In de overeenkomstige perio de in 1961 was dit aantal 288.962. Van de Middelbare Handelsavond school, uitgaande "van de Vereningng „Kennis is Macht" te Vtaardingen, slaagden in het afgelopen cursusjaar voor -het Associatiediploma voor Boek houden: B. J. van der Knaap, A. Moerman. J. Onderdelinden, J, Schil der, J, Vis, P VEÏn der Lee en J. Voor bach; voor Moderne Bedrijfsad ministratie (M.B.A.); M. Hoekstra, A. Hoekzema en J. Hofman; voot Ne derlands; W. C. den Boogert, H. de Bruijn, mej. M. Dijkshoorn, P. van Es en mejuffrouw B. C. Weltevrede; voor Engels: M. A. de Keijzer en C. Kramer; voor Duits: C. J. den Draak. In de Grote Kerk te Vlaardingen wordt zondagmorgen weer een jeugd dienst gehouden. Voorganger is wika I. Kandel, die zal spreken over het onderwerp „Tegen de draad in". Het Bazuihkcor verleent medewerking De. dienst, die vooral bedoeld is voor jongeren van 16 tot 25 jaar, begint om tien uur. Schietvereniging Maasland: uitsla gen Korpswedstrijd op basis van 50 punten; J W Groene wegen 49, J C Groenewegen 48. M P Hanemaijer 46. J Kleijwegt 46, W van Rooa 44, Fr van Staalduinen Pzn 42. J J van Buu ren 42, J van Zwienen 38 en A Korpel 38 punten. Vrije baan op basis van 30 punten; M P "Hanemaaijer 30, J C Groenewegen 30, J Kleijwegt 29. J van Zwienen 28, Fr van Staalduinen Pzn 28, J J van Buuren 28. J W Groe newegen 27, A Korpel 27, W van Roon 26 en P Boekesfijn 25 punten. De 18e jaarlijkse fokveedag in Maasland zal gehouden worden op 19 sept. Men verwacht weer een gro te inzending van koeien, schapen en varkens. Evenal® voorgaande jaren zullen weer wedstrijden voor de jeugd gehouden wonden- De hoofdinspecteur overhandigde de heer Den Hollander hierna de gebrui kelijke envelop met inhoud en bood mevrouw een boeket aan. Namens de collega's sprak de heer J. W. Swart die twee ligstoelen aanbood. Namens het bestuur van de Neder landse Christelijke Bond van Overheids personeel. sprak vervolgens secretaris D. Hoogterp, die vertelde dat de heer Den Hollander al 37 jaar bij de Bond georganiseerd is. Hoe de heer Den Hollander ook bij de grote bedrijven in aanzien is bleek uit de aanwezigheid van enkele functiona rissen. De jubilaris is al 15 jaar werk zaam als hoofdassistent op de vaste douanepost bij Nieuwe Matex-Vlaardin gen en om die reden sprak de directeur van Nieuwe Matex N.V. (Van Omme ren) de heer P. Kuiper met erkentelijk heid over de prettige samenwerking die er tussen, zijn bedrijf en de heer Den Hollander bestaat. Ook vertegenwoordigers van Esso-Ne- derland en van de E.N.C.K. gaven van hun belang stelling blijk, evenals de oud verificateur J.- K. de Vree uit Den Haag met wie de jubilaris ruim twaalf jaar heeft samengewerkt; Door al deze hulde was de heer Den Hollander, ten slotte ietwat ontroerd. Hij bedankte allen hartelijk voor de ve le goede woorden en voor de mooie ca deaus. Bij de muziekschool in Hoek van Holland zullen maandag 3 september de lessen der lopende cursussen wor den hervat.. Verzocht wordt in de van Rijckevorselschool aanwezig te zijn op de bekende dagen en tijden. s® De bestuursraad van de Stichting Hoekse Gemeenschap komt maandag avond weer bijeen. Op deze openbare vergadering in de kerkzaal aan de Mahustraat komen verschillende aan gelegenheden ter tafel als de Fancy fair-kwestie en de bouw van een nieuw gebouw voor de Hoekse orga nisaties. De vergadering begint om half acht. B Van de zijde der U.V.V. in Hoek van Holland vernemen wij dat de so ciëteit voor de Hoekse bejaarden op donderdag 6 september weer is ge opend en dat men alle Hoekse oudjes verwacht die 65 jaar zijn cn ouder. Er is voor veel afwisseling zorg ge dragen; de U.V.V. is er voor dat het de bejaarden aan niets ontbreekt. El ke week dus is de sociëteit geopend op dinsdag en op donderdag van 14 17 uur in de Schiettent Rietdijjcstraat. Maandag 3 september is het vijf tig jaar geleden, dat de Groen van Prinstererschool te Maassluis in ge bruik genomen! werd. Deze gouden ver (Van een onzer verslaggevers) De.heer J. Lammers, Sportlaan I90X te Vlaardingen, die reeds in februari veertigjarig dicnstjublleam bij Wilion-Feyenoord vierde, is vrijdag onderscheiden met de ere-medaiile in zilver" verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Terwijl het óranjecarillon van de Vlaardingse Gróte Kerktoren ter ge legenheid van' de verjaardag van Prinses Wilhelmina nationale klanken over de stad uitstortte, werden de heer en mevrouw Lammers in het stadhuis toegesproken door burge meester mr. J. Heusdens, die hem de koninklijke onderscheiding op de borst speldde. De burgemeester memoreerde dat de heer Lammers (61) ruim 42 jaar gele den in dienst trad bij het „Etablisse ment Feijenoord". Zowel in zijn huidige mment Feijenoord". Zowel in zijn huidig als in vorige functies (de heer Lam mers is thans sous-chef in de tekenka- mer-werktuigbouw van de afdeling Mo toren) was hij een waardevolle 'kracht, wiens-grote vakkennis schepen van vele rederijen ten goede kwam. O.a. ontwikkelde hij een synchroni- seetinric-hting voor de motoren van -de „Mod joker to'' van de Rotterdamse Lloyd, waardoor de resonantietrillingen in het schip verminderd werden. Zijp energie en ijver vielen vooral op tóen hem in 1929 de afbouw van de motor installatie van het m.s. „Tarakan" werd toevertrouwd. Ook werkte hij mee aan de machine-installatie van H.M.S. Kruiser „De Ruijter" 'en aan de con structie van de voortstuwingsmotoren voor onderzeeboten en mijnenvegers van de Koninklijke Marine. De directeur van het bedrijf, ir. J. E. Woltjer, overhandigde de heer Lam mers de bij zijn onderscheiding beho rende. draagmedaille. De artsen van de ziekenhuizen in Italië staken vandaag ondanks het be roep van de minister van volksgezjond- heid om aan het werk te blijven. Vol gende week vrijdag en zaterdag willen de aTtsen ook staken. De artsen eisen een betere betaling van hun zieken- huiswerk en betere faciliteiten. jaardag wordt op. dinsdag 11 septem ber gevierd met een boottocht voor de kinderen en op vrijdag 26 okto ber met een feest voor oud-personeel en oud-leerlingen. De Maassluise Harmonie wil naast •het: tamboerkorps' en het trompeten korps ook een majorettenkorps op richten. Meisjes van 12 tot en met 16 jaar kunnen zich hiervoor opge- ven. Bij voldoende deelname zal- er naar gestreefd worden hét majoret tenkorps van een eigen «artuum, te voorzien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1