Kethel bereidde „zijn dokter grootse hulde te t m P. v. d. Kuij: KIEST RAAD ANDERE PROT. WETHOUDER? DES-COÖP SCHENKT SCHIEDAM PIANO H.B.S.S. - ruim overwicht - sloeg Die Haghe juist Luchtvaartclub gaf goede show Hele dag feest: Van aubade tot serenade... Beetje erg ionder indruk Moeilijke situatie ontstaan 1 Giften gaan naar de CAB Omzet bereikt vijf miljoen Vlaardingers overtroefden Schiedamse collega's IJzeren buizen knellen been van meisje af m Dokter Nijenhuis teraardebesteld Vele kansen gingen verloren m m m KIJK s D' de rotterdammer MAANDAG 3 SEPTEMBER 19df. mf ?5 Niet belangrijk uitgeoefend in Kethel. De jubila ris heeft zo'n grote hulde in ont vangst moeten nemen dat hü er beduusd van was. „Ik wist niet dat ik zoveel gedaan heb in deze periode", was zijn commentaar. Een stralende zon verhoogde de -~"'r? feestvreugde. De vlaggen die van alle huizen wapperden toonden dat iedereen met deze gebeurte nis meeleefde. Om half elf begon het feest. Op het kerkplein voor 'de hervormde kerk heeft de schooljeugd met medewer king van het jeugdorkest van St. Rad bout (dirigent de heer S. Heijdra) on der leiding van de heer G. J. van Amerongen een aubade gezongen voor de jubilaris, zijn echtgenote en hun kinderen. Pastoor Wuyster had voor deze aubade een speciaal feestlied ge- GROOTS CADEAUS A&ENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks GEWOON KAMEROEN Gratificatie Drie minuten (Van een onzer redacteuren) GAAT de verdeling van de wet houderszetels dinsdagavond in de openbare vergadering van de Schiedamse gemeenteraad een ver rassing opleveren? Daar ziet het wel naar uit en deze eerste zitting van de „nieuwe" raad wordt dan tevens een vuurproef voor de ge combineerde fractie van AR-CHU SPG, die nu een fractie van zeven leden heeft in de raad. In welinge lichte kringen verwacht men dat een andere prot. chr. wethouder zal worden gekozen. Verrassing Veel steun (Advertentie) dat is het Belangstelling Onverwachts Nieuw terrein Geen vrijaf HET gemeentelijk personeel zal geen vrij hebben op de dag dat H, M. Koningin Juliana Schiedam bezoekt Dat is een betreurenswaardige beslissing van B. en W. van Schiedam te noemen om dat deze beslissing zeker geen stimulans voor do Srhiedamse bedrijven zal zijn om dan wel het personeel vrij te geven. Uiter aard is er niet bet geven van vrij, veel ver lies van produetie gemoeid maar liet ver dient toeli aanbeveling om de feestelijke dertiende september ook. inderdaad bet ka rakter van een feestelijke dag te geven. Met lege straten krijgt Schiedam heslist geen feestelijk aanzien. Aan de ambtenaren aal wel worden toegestaan 0111 wat later van de middagpauze terug te komen om alsnog de Koningin te kunnen zien. Dat zou in liet algemeen betekenen dat de ambtenaren Eet pleinspel niet kunnen zien (dat wordt van half twaalf lot kwart over twaalf ge- houden) maar dat zij wel met spoed naar Jiieuwland mogen draven om een glimpje van de rondrit te mogen zien. De hoofden van dienst van de gemeente Schiedam daar entegen zullen bij vrijwel alle evenementen tegenwoordig zijn. Bollende ijzeren buizen, ieder ander half ton zwaar, hebben zaterdagmorgen om tien uur het rechterbeen van bet achtjarig meisje Janneke Hoppe uit de Klaaswaalsestraat 8 in Schiedam afge- kneld. Het kind speelde met twee kinde ren op een stapel buizen die de firma Kootra uit Rotterdam bij de speeltuin in het volkstuinencomplex Vijfsluizen had neergelegd. Plotseling gingen de buizen aan het rollen, twee kinderen sprongen tijdig van de stapel af maar Janneke .geraakte klem tussen twee buizen. Zij is naar het Gemeenteziekenhuis gebracht waar bleek aat het rechter been moest worden afge zet. Haar vader werkte op tientallen meters afstand van het ongeval in zijn volkstuin. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. mm m - (Van een onzer verslaggevers) 1/^ETHEL heeft zaterdag feest gevierd. Feest met een grote letter F. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hebben alle inwoners klein en groot ge vierd het feit dat „hun" arts, de heer P. J. van der Kujj vijf componeerd. Uiteraard ontbrak bij deze jeugdaubade de belangstelling van de ouderen niet die ook hun stem men mengden in de gezongen hulde. De massale huldiging, zoals het jubi leumcomité had aangekondigd, begon om half drie op het gratis ter beschik king gestelde terrein van de voetbalver eniging DHS aan de Schiedamsêweg. Door een ere-haag van de deelnemers aan de gymnastiekdemonstratie, bega ven dokter V. d. Kuy en zijn gezin zich naar hun speciale plaatsen. Met bege leiding van de r.k. harmonie Si. Rad bout zong men daarop een ander feest lied nu van de heer L. J. Lansbergen. De voorzitter van het jubileumcomité, de heer J. van der Griend zei in zijn toespraak dat het feit van het jubileum misschien op zichzelf niet zo belangrijk is, maar wel de wijze waarop dokter V. d. Kuij met het dorp is vergroeid. Ieder- ,t,+::i. ir, een kende u als een toegewijd arts. en twintig jaar zijn praktijk heeft vooral de jeugd en de bejaarden hadden /j.4T EEN arts, en speciaal een dokter die als enige- in een klei nere plaats werkt, in het middelpunt van de belangstelling staat, is zater dag overduidelijk gebleken in Kethel Duar heeft de bevolking dokter v. d. Kuij die daar 25 jaar werkt, zo'n grote hulde, bewezen als maar zelden iemand zal ten deel vallen. De hele dag hebben dokter v. d. Kuij en zijn gezin moeten reserveren voor deze hulde. Het programma was hun niet bekend. Het enige dat de jubilaris wist was dat hij zich gereed moest houden vanaf 10 uur in de morgen. De hele dag door is hij van de ene hulde in de andere gevallen. Een stroom van vele cadeaus heeft hij in ontvangst kunnen nemen. De Kethe- 1 aars hebben liefst drieduizend gulden daarvoor bijeengebracht uit alle lagen uan de bevolking. Zelfs hebben de bewoners van het woonwagenkamp, mensen die meer cp de achtergrond leven, hun grote dank betoond. DIJ ALLE cadeaus die wij reeds hebben opgenoemd behoren ech ter ook nog de kleurenfilm die de heer Piecers heeft opgenomen van alle „Dierenkijk": Concert Muz.korps Leger (3. Heils, 20. Stadhuis: Openbare vergadering ge meenteraad, installatie „nieuwe" raad, 20. Chr. Sociale Belangen: Vergaderoing en contactavond Ned. Bond van Oud-strijders en Dragers Mob-Kruis, 20. Jeugdhaven: Chr. Sportfederatie Schie dam, 19.45. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel, 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 D>.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr, 53, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheek: Rembrandt, Rembrandtl. 5. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290, Jullanapark: Expositie dieren' en die renbeelden „Dierenkijk", 1418 en 20—23 gebeurtenissen van de dag. Dokter v. d. Kuij zal deze. film, nu hij ook een projector Heeft gekregen wel vaak vertonen in huiselijke kring om deze dag opnieuw te beleven. Ook de geluidsband die alle speeches en toespraken bevat evenals de aubade en de serenade zal de dokter helpen het grootse jubileum in gedachten te houden: Dokier v. d. Kuij is er ech ter de man niet naar om zich na deze dag op een voetstuk te plaatsen. Ze ker niet. Vandaag heeft hij weer zijn mooie werk van alle dag hervat. f'EWOON. als was er niets ge- J beurd met echter wel het gevoel dat men hem waardeert, zal dokter v, d. Keij weer zijn uiterste best doen om de bevolking te helpen waar mo gelijk en waar nodig is. Opnieuw zal hij trachten de mensen, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk te helpen. Dokter v. d. Kuij was niet een arts die bij hoofdpijn zomaar een paar aspirientjes gaf. Hij trachtte steeds en hij zal-dat weer doen, de oorzaak ervan op te sporen. Hij zal weer met zijn patiënten spreken en de mogelijke oorzaak van veel na righeid opsporen en zo mogelijk laten verdwijnen. Bij al zijn werk zal hij echter zich gesteund weten door het goede hart dat heel Kethel de arts toedraagten zal blijven toedragen. /TOK in Schiedam is zaterdagmid- dag aandacht gevraagd voor de mens in nood. Jongelui van de actie „een huis voor Kameroen" hebben door middel van een goede en zeer de aandacht trekkende optocht de moeilijkheden van dit kort geleden zelfstandig geworden Kameroen de Schiedammers onder de ogen ge bracht. Zo toonden zij op enkele wel willend terbeschikking gestelde auto's een negerdorpje, een huis in aan bouw, een negerschoolklasje en wat bouwmaterialen. Zo symboliseerden deze actieve jongelui de actie: een huis te laten bouwen waar Neder landse hoogleraren kunnen wonen die de eigen mensen van Kameroen gaan opvoeden tot geestelijke leiders van het volk. Deze actie toont ook nog iets anders. Opnieuw is gebleken dat er nog jongeren zijn die hun vrije tijd niet verlummelen maar in dienst willen stellen aan de mensheid met op de achtergrond de gedachte aan de opschriften op de meegevoerde spandoeken van. Terecht vraagt deze actie ons aller aandacht en steun. uw belangstelling. U was een dorpsdok ter in de beste betekenis van het woord. Ook in het verenigingsleven heeft u veel gedaan, zoals de kruisverenigingen, en de bejaardentochten. De heng v- d. Griend vertelde ook nog iets van de activiteiten van de heer V. d. Kuij tijdens de oorlog. Steeds heeft hij op de bres gestaan voor de voedselvoorziening. Eens heeft dokter V. d. Kuij tezamen met de oude postbode Quartei een koe ge slacht in een huis naast dat waarin de Duitsers zaten. Een dochter van de dokter sloeg dan hard met een matten klopper om het geluid te overstem men „Dank voor alles wat u in Kethel hebt gedaan" was het laatste wat de heer V. d. Griend zei voordat hij na mens de Kethelse bevolking de cadeaus overhandigde: een behandeltafel, een filmprojector en een zogenaamde verlos- koffer. Voor mevrouw V. d. Kuij was er een gouden broche. Een bijzonder ogen blik was het toen de 25-jarige mevrouw R. Voorting-van Mill mevrouw V. d. Kuij bloemen aanbood. Mevrouw R. Voortuig was de eerste baby die tijdens de praktijk van dokter V. d Kuij in Ke thel werd geboren, vriendschapsband gegroeid". Pastoor Wuyster: ,.U bezielt de mens in zijn totaliteit. U was zeer meelevend". De heer J. Aalsma van het comité woonwagenkamp sprak namens de be woners van het kamp. De heer „Nelis", een der bewoners, bood het echtpaar v. d. Kuij een schemerlamp aan. De heer Nelis kreeg een extra applaus voor deze geste. De heer N. de Groot bood namens Animo, DOK. Excelsior en Thor een wedstrijdbeker aan. De eerste wijkverpleegster. zuster Van Wijk zei: ,,U bent een huisarts en een vriend zoals er weinigen te vinden zijn", Ds. W. Krijger (geref. predikant): ,.U was oecumenisch in de praktijk. U zoekt de eenheid van Christus, ook bij anderen". Zeer ontroerd dankte dokter v. d. Kuij voor ai deze toespraken die steeds met cadeaus werden vergezelt'. Na een pauze voerde het r.k. toneelgezelschap „De Burcht" een blijspel op. Deze dag zal voor de jubilaris en zijn familie onvergetelijk blijven. Ook de Kethelaars zullen een goede her innering bewaren aan dit dorpsfeest m de ware zin van het woord. Wethouder mr. P. van Bochove sprak namens het gemeentebestuur de heer V. a Kuij toe. Hij toonde zich dankbaar voor wat de heer V. d. Kuij m de 25 jaar in dienst van de gemeente had ge daan. ,,U stelde uw werk en uw gezin op de eerste plaats" aldus de wethouder. ,,U stimuleerde de bevolking. Omdat u toch eigenlijk ook een ambtenaar bent mag ik u een gratificatie aanbieden." „Ik ben een beetje erg onder de in druk" waren de eerste woorden- die dok ter V. d. Kuij. na zijn eerste verbazing te hebben overwonnen, sprak. Hij legde er verder de nadruk op dat hij niet al leen alles heeft gedaan. Iedereen in Kethel heeft meegewerkt. Wat er ge daan is kon alleen goed gebeuren om dat we goede medewerkers vonden. Speciaal tot de jongeren, zei dokter v. d. Kuij: „We moeten aan de mensheid werken, de mens is het middelpunt. Als we dat doen krijgen we plezier in ons werk. Ook de 'bejaarden moeten worden geholpen. Zij mogen niet aan de kant worden gezet, zij hebben vroeger teveel gepresteerd. Jeugd en bejaarden moe ten worden geholpen, daartussen blijft het genezen. In zijn dankwoord her dacht de heer V. d. Kuij pastoor Licht hart en zijn vriend dokter W. G. D. Nijerihuis die juist zaterdag werd begra ven. Dokter Nijenhuis had toegezegd bij de huldiging aanwezig te willen zijn.... Na het dankwoord van dokter V. d. Kuij volgde de grootse gymnastiekde monstratie onder leiding van Hans Voorbach. Het was een uitstekend pro gramma waaraan ook nog de drum bands van Thor en Animo D.O.K. en Excelsior '20 en de harmonie St. Rad bout meewerkten. Tegen kwart voor vijf hadden de deel nemende verenigingen zieh opgesteld'bij De Rank om de jubilaris en zijn fami lie te verwelkomen bij hun aankomst. In De Rank werd daarop een zeer druk bezochte receptie gehouden. Spreken was hier niet toegestaan omdat de re ceptie anders te lang zou duren. Voor de receptie was zo veel belang stelling dat extra politiepersoneel bij De Rank aanwezig was om het verkeer in goede banen te leiden. Om acht uur werd daarna het programma vervolgd met een serenade voor De Rank met muzikale medewerking van St. Radbont, Direct daarop begon een lamnionop- tocht door Kethel, Ook hier ging St. Radbout voorop. Het slot van de feestviering was een avond in De Rank. Hier werden de ver enigingen in de gelegenheid gesteld hun felicitaties tot de heer V. d. Kuij te rich ten. Omdat er liefst twaalf sprekers wa ren, werd een tijdlimiet van drie minu ten gesteld. Een combo van het Schiedamse poli- tleorkest „De Optimisten" speelde en kele vlotte liedjes. Namens de EHBO sprak de heer J. Jongste: „Ik krijg drie minuten om te spreken, u voortaan drie minuten per patiënt, vandaar deze klok voor de wachtkamer". De heer K. Korpel (Groene Kruis): „Dank voor de samenwerking, u stond 25 jaar lang dag en nacht voor ieder een klaar.... U kan dirigeren, delegeren en organiseren". Ds. J. E. L. Brummelkamp (herv. predikant): „Een huisarts heeft het ver trouwen van de bevolking. U bent zo'n man. en u doet uw werk als een chris ten". Mevrouw A. Kamps (Wit-Gele kruis): „Uw medische adviezen waren zeer be langrijk. u stond ons met raad en daad ter zijde...." De heer J. van Hattem van de vereniging Christelijk Volksonderwijs bood namens zijn vereniging bloemen aan. De heer K. v. d. Vijver van de Protestantse Jeugd Gemeenschap wees op de steun die dokter v. d. Kuij van zijn gezin heeft gekregen. De heer W. van Noordennen (van de bejaardenbond en van de bejaar densociëteit) „U hebt de bejaarden nooit vergeten. Er is een enorme Voor een honderdtal kinderen van de leden van de Oranjebuurtvereniging Gusto te Schiedam was het zaterdagmid dag feest ter gelegenheid van de verjaar dag van H.K.H. Prinses Wilhelmina. Na het welkomstwoord van de heer A. van Bedaf heeft het gezelschap Bolero een gevarieerd programma van sketches, mu ziek en goochelen vertoond. Martin van Heelsbergen jr. zorgde voor de muzikale begeleiding. Tevens waren er tractaties voor de jeugd. 9 Zoals bekend zal de scheepswerf te Schiedam op vrijdag veertien september het honderdjarig bestaan vieren, 's Mid dags zal van drie tot vijf uur een receptie worden gehouden in het bedrijf aan de Maasdijk 5 te Schiedam. Gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9.00 12.30 uur en 2.00 6.00 uur: ring met sleutels; rozenkrans in étui; kettinkje met sleutels; sleutel ring met sleutels; wit kinderschoentje; bruine damesportemonnaie; Te bevragen bij de vinders: damesparapluie. Stokhof, Broersveld 26; tas met inhoud; Kore- mans, Hogenbanweg 463; witte dames portemonnaie met inhoud. Speksnijder, Nassaulaan 11b; geel meisjesvest, De Haan, P.K.O. laan 87b; grijs kïndervest, Schrumpf, Abenbroeksestraat 6; dames handschoen, De Pauw, beheerder van hulppostkantoor, Mgr. Nolenslaan: gelds bedrag, In 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23; geldsbedrag, Suvaal, Mauritssingel 56, Overschie; armbandje, Scheffers, Schim- melpenninckstraat 1; schakelarmbandje, Buskens, C. v. d. Lindenlaan 55; étui met sleutels, De Pauw, beheerder van hulp postkantoor, Mgr. Nolenslaan; ring met sleutels, Ottens, Dr. Visserlaan 12; nagel garnituur, Zeeuw, Fazantlaan 8, Kethel; duimstok, Frank, Wingerdlaan 7. Ook dit jaar zal het Koninklijk Schiedams Mannenkoor „Orpheus" een kerstconcert geven in de Grote Kerk in Schiedam. De bedoeling 2s dat „Orpheus" op 19 december een heel repertoire van kerstliederen laat horen uit aller herenlanden zoals Spanje, Tsjechoslowa- kije, Frankrijk, Duitsland, Engeland enz. Door „Orpheus" is de medewerking ge vraagd van het Schiedamse Vrouwen koor onder haar dirigente Ria Borg- meijer. Dit koor zal een reeks oude kerst liederen zingen van Britton, waarschijn lijk met harpbegeleiding. Daarnaast zal dan ook het jongerenkoor van „Orpheus" medewerken door wat Nederlandse wer ken, waarschijnlijk met het mannenkoor op de achtergrond, ten gehore brengen. De kantoorbediende J. A. R. heeft aangifte gedaan van diefstal van diverse onderdelen van zijn bromfiets, die in de W. H. Vliegenstraat te Schiedam stond. Rem- en gashandel zijn verdwenen, de koplamp is vernield. Van de verkoopster mej. J. J. M. den E. is een fiets gestolen die in de Warande stond. Van de ge zinsverzorgster mej. E. D. is uit de Mar conistraat een rijwiel gestolen. De Schie dammer E. J. O. mist zijn bromfiets die niet op slot in de Burg. van Haarenlaan heeft gestaan- Vorig jaar is de wethouder van ge meentewerken Th. J. L. van den Berg (CHU) plotseling afgetreden. De heer W, Kok fractievoorzitter van de CHU verklaarde zich bereid voor de lopende periode de zware taak over te nemen. Men meent nu 'dat de heer Kok of zich niet meer 'beschik baar zal stellen of dat vele raads leden de voorkeur zullen geven aan een andere kandidaat. Bij 'het vooroverleg over deze wethou- dersverkiezingen heeft vooral de PvdA aangedrongen op het stellen van een nieuwe kandidaat. Daarbij wordt gedacht aan de heren S. Kui per of ir. K. J. J. Dominicus of W. van Schooneweld. Voor de nieuwgevormde fractie van zeven wordt het een moeilijke situatie. Het ziet er namelijk naar uit dat de huidige wethouders H. Sabel, mr. P. van Boehove en mr. M. J. M. van Kinderen zullen worden herkozen. De fractie van zeven kan een kandidaat stellen. Aangezien de stemmingen ge heim zijn kan iet worden berekend of de gestelde kandidaat wordt gekozen, maar bij het vooroverleg is wel ge bleken aan wie de grote fracties wel en aan wie zij niet de voorkeur ge ven. Zou de fractie van zeven zich dus disciplinair houden aan de reeds in eigen kring gemaakte afspraken dan 'kunnen de verkiezingen van dinsdag avond weieens verrassingen opleveren. De Partij van de Arbeid heeft in de nieuwe raad met 17 zetels een sterke stem in het kapittel. Met de stemmen van de twee VVD'ers, van de enige CPN'er heeft deze groep met twintig stemmen op het totaal van 37 stemmen reeds de meerderheid maar bovendien schijnt ook de houding van de KVP het streven van de PvdA te benade ren. De groep van zeven zal dus heel di plomatiek tot een juist besluit moeten komen omdat het gevaar bestaat dat ^ELE felicitaties heeft de jubilerende coöperatie „Door Eendracht Sterker" zaterdagmiddag tijdens een drukbezoch te receptie in Europoort mogen ontvan gen. Er kwamen inplaata van bloemen ook vele giften binnen en DES zal dit geld beschikbaar stellen voor de CAB. Het ziet er naar uit dat er wei geld voor het aanschaffen van twee invaiidewa- gens is ingezameld. DES deed nog een goed werk want ter gelegenheid, van het zestigjarig bestaan van de verbruiks- vereniging schonk DES voor het Schie damse schoolbuitenhuls in Oosterhout een piano en een bandrecorder. Tal van afgevaardigden van. zuster verenigingen, van leveranciers, organi- saties.van de vakbeweging kwamen zaterdagmiddag naar Europoort. Wet houder H. Sabel vertegenwoordigde het gemeentebestuur. Oud-bestuurders als oud-voorzitter C. Schriel (38 jaar bestuurslid), oud-secretaris G. van der Zee Hzn (42 jaar bestuurslid) waren aanwezig. Ook oud-wethouder J. Din- kelaar was aanwezig. De voorzitter van DES de heer A. M. van der Wel constateerde dat het ver heugend was onder deze omstandighe den 'het jubileum te mogen vieren. Hij merkte op dat het bestuur, gezten voor het enige bloemstuk in de zaal, nog voor het einde van 'het boekjaar de mijlpaal van een omzet van vijf miljoen gulden zal kunnen publiceren. In het jubileum boekje was voorzichtig medegedeeld dat de omzet in het lopende jaar naar de vijf miljoen zou gaan. In een jaar tijds si een omzetting van veertig procent be reikt. „Dit rrf-'e hesultaat hebben wij alleen kunnen oereiken door de grote steun van de leden van Coöp. DES en de bur gerij in h-et algemeen. Daarom willen wij doen blijken. Daar elk Schiedams kind een week zal doorbrengen in het Schie damse schoolhuitenhuis te Oosterhout hebben wü besloten dat buitenhuis een piano te schenken. Mét een bandrecor der voor hen die geen piano kunnen spelen. „Verheugd heeft de verrastte wethou der deze geschenken in ontvangst geno men, „Ik heb inderdaad mijn hart ver pand aan dit buitenhuls" aldus de heer Sabel „ik denk dat. ook de besturen van de bijzondere schoolverenigingen zeer Ingenomen zullen zijn met dit geschenk". Een lange rij van sprekers heeft daar na het woord gevoerd. Voor de directie van Coöp Nederland sprak mr, A. Knol die een ets aanbood van de Coöpmeelfa- briek te Rotterdam. Oud-voorzittèr C. Schriel was verheugd dat hij dit jubi leum kon meemaken. Mr. Joh, Knape de wethouderszetel dan verloren gaat voor Protestant Schiedam. Vanavond komt de zevenmansfractie dan ook In spoedvergadering bijeen waarbij het zeer waarschijnlijk is dat de zeven utt hun midden een nieuwe kandidaat zul len aanwijzen. Voor het publiek wordt dit uiteraard eerst openbaar als de nu zo belangrijk geworden verkiezingen zijn gehouden morgenavond. Onder zeer groot medeleven is zater dagmorgen hét stoffelijk overschot ter- aarde besteld van de Schiedamse arts W. T. P. Nijenhuis. die dinsdagavond plotseling is overleden. In de Juliana- kerk is 's morgens om kwart voor elf in aanwezigheid van velen een rouwdienst gehouden. Na het zingen van psalm 73 versen 12 en 13 heeft ds. J. Nawijh ge lezen uit Korinthen 7 vers 29 tot 39. „Waar zij wenenHij wees er op dat Paulus deze mens kende in vreugde en verdriet Dokter Nijenhuis leefde dicht bij Christus, hij had altijd het voorgevoel dat hij niet oud zou worden. Ds. Nawijn wees erop dat hoe onvoor stelbaar het doorzettingsvermogen en hoe sterk het geloof van de ontslapene was. Het is noch de wens van de familieleden noch van de overledene om hem in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen hoewel er genoeg te zeggen valt over zijn werk voor de patiënten, zijn werk in de commissies. Hij kon alles los laten omdat hij alles had in zijn Heiland. Ten slotte werd gezongen psalm 58 ver sen 2, 4 en 5 „Blijf bij mij Heer Bij de groeve op de Algemene Begraafplaats was de belangstelling zo groot dat velen op verre afstand moesten blijven staan, Ds. Nawijn heeft het Onze Vader gebeden. Een broer van de overledene heeft be dankt voor het grote medeleven. "DE KROON" Eendrachtstr. 29 - Tei. 2755 "'T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GQ,EDE HOEK" nlv. Fioris de Vijföetaan 134 (Promenade West) Tèl, 8210 sprak niet alleen' namens de ledenraad maar ook als enthousiast lid. Als parti culiere bakker, die sinds kort met een Rotterdamse coöperatie verbonden is, bleek de heer M. J. Vlug zich bij de coöperatie best thuis'te voelen. Het oudste in dienst zijnde personeels lid de heer H. Kempér schonk een wel gevulde envelop om het zestigjarige- meubilair in de bestuurskamer te ver vangen. De' heer W. van .der Stelt was jaloers dat in de coöperatie DES Schie dammers van alle richtingen en gezind ten kunnen verenigd zijn terwijl dit bij de vakbeweging niet mogelijk blijkt. Voor de zusterorganisaties spraken de heren Von (Volharding Den Haag), Blokland (Ridderkerk), De Vries (Voorlopers Viaardingen en De Bruin (Vooruitgang Rotterdam). De heer Brinkhuis sprak namens de Stichting - Pensioenfonds van de Alg. Spaarbank voor Verbruikscoöperaties. De heer Th. v. Woerden braohtdank - namens het Centraal Genootschap van de Va kantiekolonies. - - (Van een onzer verslaggevers) E EERSTE OVERWINNING In de nieuwe competitie heeft HBSS al bin nen. De Schiedammers toonden zich za terdag bij Die Haghe de sterksten. On danks een ruim overwicht bleef re score echter beperkt tot 23 voor HBSS. In de aanvang werden beide doelen bedreigd maar het was Putters die in de veertiende minuut de goede kans kreeg. Zijn schot werd echter gestopt. Vijf minuten later schoten de Hage naars rakelingsnaast. Prompt echter stond HBSS weer aan de andere zijde. Het was de debutant Piet van Winden die zuiver voorzette maar het harde (Van een onzer verslaggevers) ZATERDAG was het voor de leden van de Vlaardingse Luchtvaart club een bijzondere dag. Voor het eerst tijdens het bestaan van de ver eniging waren er uitgebreide wedstrij den georganiseerd. De vereniging die de laatste jaren een nauw kontakt heeft met de Schiedamse Luchtvaart club, heeft dit groots opgezette eve nement tot stand weten te brengen door samenwerking met de Schie damse collega's. Voor dit festijn hadden zij de be schikking over een der sportvelden van de R.K. v.v. WIK in het 't Park Nieuwland te Viaardingen. Het sla gen van de wedstrijden er moest in verschillende klassen worden ge vlogen is buiten de prima organisa tie grotendeels te danken geweest aan het stralende weer. Het sow"'"" 1 er prima bij en dit bevorderde het landen van de miniatuur-vliegtuigjes in grote mate. In de morgenuren om twaalf uur begonnen de wedstrijden hadden de deelnemers de gelegenheid om de mo tor van het vliegtuigje af te stellen en om in te vliegen. Tijdens dit oefenen was de commissaris dr. N. C. Peijster op het sportterrein aanwezig. De voor zitter van de Luchtvaartclub, de heer M. Nobel gaf de commissaris een goe de voorlichting van wat er alzo in de modelvliegtuigsport omgaat. Ook kreeg de commissaris een rond leiding langs de verschillende typen vliegtuigen die rondom het veld opge steld stonden. Ais grote specialiteit was daar de viscount een schaalmodel vervaardigd naar het model zoais deze ook bij de K.L.M. in gebruik is. Eierena a'- is de secetarls van de vlieg club, de heer F. van Heivoort. Ander- hlafj jaar lang tijdens zijn diensttijd bij de Kon. Luchtmacht is hij bezig geweest om dit model te vervaardigen. Daarbij Is hij geassisteerd door kader leden van de Kon. Luchtmacht. Er zitten vier motoren van tweeën half jaar lang tijdens zijn diensttijd van ether, petroleum en een bepaald smeermiddel. Hij is in Nederland uniek en het is voor de modelvliegtuigsport een gigantisch model. De heer Van Heivoort is erg trots op het met telescoop-lan- dingsstellen uitgevoerde toestel, dat van Balzer-hout is gemaakt. Voor deze wedstrijden waren prijzen beschikbaar gesteld door enkele Vlaar dingse middenstanders. De Vlaardingse Luchtvaartclub had zelf een grote wis selbeker ingezet. Er was voor de wedstrijden met bij behorende demonstraties goede belang stelling. Het hele festijn groeide uit tot een uitstekende show die velen een goede middag bezorgde. De mensen gingen dan ook vergenoegd huiswaarts. Er werd gevlogen in de klassen schaalmodellen, kunstvluchtmodellen, snelheidstypen, combat en met trai ners. De kunstvluchtmodellen werden gebruikt om stunts uit te halen. Dit gaf dan ook een mooi effect aan het optreden van de stuntvliegers. Voor de beoordeling was een kundi ge jury aangetrokken. Deze bestond uit de heren A. Overbeek uit Schiedam en M. Nieuwstraten uit Viaardingen. Het vliegen werd afzonderlijk beoordeeld en een gemiddelde werd bepaald. Er werd gekeken naar het uiterlijk van het vliegtuigje, de afwerking, het starten, het vliegen en het landen. schot van Droge trof geen doel. Direct daarna schoot Putters in handen van de doelman Vrij ongelukkig moest doelman Jan v. Heest in de 23e minuut uit doel lopen maar hij kon niet verhinderen dat Bre- man die voor Die Haghe raak schoot.' HBSS ging weer in de aanval. Zeven mi nuten voor rust schoot Droge zo hard in dat de doelman van de thuisclub de bal achter de lijn stopte maar de sheidsrech- ter kende de gelijkmaker niet toe. HBSS bleef in het offensief en enkele gevaarlijke charges op rechts hadden het verwachte succes. Eerst echter werd Dro ge met een sliding van de bal gewerkt, daarna werd Mulder ^teruggekeerd van SW laar HBSS) unfair aangevallen. Ferry Groeneweg schoot de strafschop in In de tweede helft stond HBSS vrijwel voortdurend op de helft van Die Haghe. Groeneweg schoot in de derde minutrt een vrije tray wegens hands keihard in maar de doelman hield het leer. Een hard schot van Mulder verdween over de Jat. Onverwachts kreeg HBSS de voor sprong toen Putters (ex-GSS) zijn faam als goaigelter bevestigde. Vna ruim 50 meter, knalde hij zo hard een als voor zet bedoelde bal in dat de bal langs de verbaasde keeper viel. Ook de pas van vakantie terugge-j fo de laatste tien minuten ontstonden keerde Vlaardingse wethouder H, K. gevaarlijke situaties aan beide zijden, van Minnen kwam een kijkje op hetjToen Von Winden vlak voor tijd voer te- sportveld nemen. Verder waren er ooki genstanders omspeelde en de stand op leden van de Koninklijke Nederlandse 3 bracht leek de Schiedamse zecre ein_ Vereniging voor Luchtvaart, het over koepelend lichaam in Nederland voor deze sport. De Vlaardingse Luchtvaartclub, die vijfentwintig leden telt, krijgt binnen kort de beschikking over een sportter rein aan de Znidbnurtseweg. Tot nu toe werd er geoefend achfer de brand weerkazerne. De 'prijswinnaars zijn: Trainers: le prijs B. Brons, Viaardingen. Combat: le prijs R. van Dijk. Viaardingen. Stuntvliegen: le prijs H- van Rij; 2e prijs A. Hoogerwerf, Viaardingen. Schaalmodellen: le prijs F. G. van Heivoort; 2e prijs M. Nobel, beiden Viaardingen. De Vlaardingers die hun Schiedamse collega's ver overtroefden kwamen in het bezit van de wisselbeker. -3 bracht leek de Schiedamse zege ein- eeiffk zeker maar Die Haghe kwam nog eenmaal terug. Bij de scrimmage ontstond een strafschop en Rietkerk bracht zo de score op 2—3. HBSS speelde voor het eerst zonder de bekwame spü-aanvoerder Chris Scheffers in het compeitïevoetbal. H|j heeft z|jn plaats ingeruimd voor jongeren. Cor Vermeuuien verving de geroutineerde Scheffers als spil verdienstel|jk. Doordat de handelaar J. A. V. uit Haastrecht op de Burg. Knappertlaan. m Schiedam geen voorrang verleende aan de bromfietser S. v. A. uit Rotter dam. is een botsing ontstaan. De düo- passagiere. mej. T. v. H. uit Rotterdam, viel op de grond. Zij kneusde haar linker voet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1