Ada Mekes was gids voor prinses Beatrix in Yelp Zo was de Kreupelstraat Antwoord B. en W. op de vraag over huurverhoging Ada Mekes leverde knap verslag Schiedamse weer terug van jeugdfestival Grondbetekenis van het leven is glans L. KAMP (VNFG) IN ZIEKENHUIS Zeekadetten Schiedam beginnen weer „Toonkunst" heeft weer uitvoerig programma 'n Nieuw gezicht l op straat Twee panden aan Parallelweg Veel botsingen in weekeinde NAT. RESERVE GAAT OEFENEN 399. Ir. K. R. Tip (kwart eeuw bij Vegla werd gehuldigd m* de rotterdammer DINSDAG 4 SEPTEMBER 1062 SLAGERIJ BROEK Verslag Grote waarde HARD WERK GEEN GOED FOTO'S ArQ, N P A AGEIVDA VOOR SCHIEP AM Vandaag SS? I Wat is kunst? SSS555 Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) De actieve voorzitter van «Je Ver eniging Nationale Feest- en Gedenk dagen, de 63-jarige heer L. Kamp, die tevens voorzitter is van het werk comité Koninklijk Bezoek, is zondag avond na een hartaanval in de Dr. Noletstichting opgenomen. De neer Kamp mag beslist geen be zoek ontvangen, hij moet volstrekte rust hebben. Voor do heer Kamp is deze ernstige ziekte wel een zeer grote tegenslag. Hij heeft bij de voorberei- dent e werkzaamheden voor het ko ninklijk bezoek veel we-rk verzet. Met hart en ziel heeft hij meegewerkt, zo als hij als bestuurslid van de S.G. ais ijverig organisator jaar in jaar uit, bij ontelbare evenementen zijn betekenis volle arbeid heeft verricht. In de kring van de functionarissen van het comité „Koninklijk Bezoek" heerst diepe verslagenheid dat zij deze sym pathieke medewerker bij de hoogtijdag zullen moeten, missen. Voor zijn vele werk is de heer Kamp tijdens de lintjesregen van dit jaar onderscheiden met 'de eremedaille in gcud behorende bij de orde van Oranje Nassau. Men schrijft ons: Het zeekadettenkorps ..Jacob van Heemskerck" gaat weer draaien. Hele maal goed is dit met gezegd, want dit jaar hebben wij eigenlijk niet gestopt. Ons nieuwe schip, de Jan van Gelder, heeft al onze aandacht gevraagd om hem in z'n nieuwe jasje te stoppen en heeft dat ook gekregen. Wij zijn in vol le gang om dit nieuwe opleidingsschip in de verf te zetten en hem zijn eigen kleurtje te geven. „Weer draaien", dat doen wij voor de nieuwe leden. Aan het eind van het vorig seizoen zijn weer enige kadetten afgemonsterd om het ruime sop te kiezen, anderen zijn naar de zeevaartscholen gegaan om hun kennis te vergroten en hierdoor zijn weer plaatsen vrijgekomen. Voor iedere jongen tussen de 13 en 18 jaar, die zin heeft om samen met jongens van z'n eigen leeftijd iets te le ren van het werk dat wij verrichten, gezond is en gned kan zwemmen, kan vanaf beden inschrijven bij ons korps. U kunt zich wenden tot de heer S. A. Sprong, Goereesestraat lb. Schiedam, of u komt zelf eens praten aan boord van de Jan van, Gelder. Dit laatste lean geschieden, iedere zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Ook jongens die helemaal niet van plan zijn naar zee te gaan zijn van harte welkom. De Jan van Gelder ligt in de Voo-haven en om daar te komen moet u over de werf Gusto. Dit nieuwe jaar gaan wij weer vele leuke dingen tegemoet, om maar iets te noemen: bij het spel, _dat gespeeld wordt op de bezoekdag van Hr. Ms. de Koningin op het Broersvestplein. vor men wij de bemanning van een 17e- eeuwse zeilboot; rond half oktober wordt ons schip officieel in dienst ge steld en nog vele excursies wachten ons. Enfin, heeft u interesse, komt u gerust eens horen en vv fj zullen u gaarne de gewenste inlichtingen verstrekken. (Van een onzer verslaggevers) r~r 7 7IJ is er gerechtvaardigd trots op /Jl JTXClGLrvlG maar zij is er beslist niet ijdel J door geworden. In Schiedam is weer 7 7 teruggekeerd van het Jeugdfestival in hpQtf» I fl O' Velp onze negentienjarige stadgenote t/Cul'v C/C-f Ol/xA/p*. Ada Mekes. Alle dagbladen en de ra- dio hebben onlangs enkele malen X. I vermeld dat Ada Mekes bij het les Vüïl TeStlVClL tival uitverkoren was om H.K.H. prinses Beatrix rond te leiden. Hoe was die ervaring? „O, bijzonder, na tuurlijk was ik eerst wat zenuwach tig, ik heb dan ook gevraagd wat ik zeggen moest en wat ik moest doen. Maar alles verliep zo prettig. 0e prinses heelt een grote belangstelling voor kunst. Ze weet er ook veel van want bij de discussies mengde ze zich spontaan in het gesprek. Ze kwam 's middags van kwart over twee tol half zes. Ze heeft speciaal geluisterd en gekeken naar film, ar chitectuur, beeldende kunst. Het was beslist niet zo dat ze direct maar ja knikte als iemand iets beweerde. Dan zei ze: „nee, maar dat geloof ik niet, ik geloof dat het zo is" zegt Ada Mekes, die ons ook verklapt dat ze wel even moeite had met de ti tulatuur. Advertentie VAN HOGEN DORPLAAN 21 TEL. 4636 -VLAARDINGEN In de Nassaulaan te Schiedam is de I4-jarige jongen A. R. met de fiets over de kop geslagen doordat een op de weg liggend stuk hout tussen de spaken van zijn wiel kwam en blok keerde. De jongen ging zelf naar huis maar daar werd door de huisarts een hersenschudding geconstateerd. „Ook dat ging echter zonder moei lijkheden. telkens bij het voorstellen of bij een nieuw onderdeel van het programma zei ik: „Hoogheid" maar voor de rest heb ik U gezegd. Dat gmg heel goed. De prinses voelde zich bij ons reuze op haar gemak. "De foto die in vele klanten heeft gestaan toont de prinses zittend op het gras temidden van de jongelui en naast mevrouw Sleghers. Haar werd ge vraagd of ze de thee birinen wüde gebruiken maar ze gaf er de voorkeur aan bij ons te blijven zitten. Zo dronk ze trouwens ook de koffie". Voor Ada Mekes is het bezoek aan het Jeugdfestival een. grote ervaring. Vorig jaar al is zij naar het festival gewest. Ze kwam toen van de MMS. nu gaat ze naar de vierde klas van de Kweekschool in Rotterdam. Volgend jaar zou ze dus voor de klas kunnen staan. Maar het is de vraag of dat ge schiedt want Ada gaat vermoedelijk ver der studeren. Haar grote liefde is de voordrachtskunst. Zij heeft in Schiedam dan ook bekendheid als het meisje dat altijd uitstekend declameert bij wed strijden of officiële gelegenheden. Bij de declamatiewedstrijd van de SG beluisterde ze Otto Sterman, Ze was „er weg van". Prompt schreef ze. een artikel over Stermans kunst, ze zond het naar de redactie van het maandblad van de Sg maar het werd met ge plaatst. In dit Schiedamse blad is na melijk slechts plaats voor Schiedamse verhalen. Ada Mekes beseft dat het voor dragen wel niet gerealiseerd zal wor den. „Ik kan niet toneelspelen, dus be hoef ik niet naar de toneelschool te gaan en de voordrachtskunst heeft wei nig perspectief in ons land". Trots bewaart Ada Mekes de pro gramma's en krantenknipsels van en over het fetival. Ze vertelthoe vorig jaar gevraagd werd een verslag te schrijven over de ervaringen. „Dat hebben ruim dertig meisjes en jongens gedaan. Sommigen schreven in de trant van: „gisteren gingen we daarheen en toen hebben we eerst", die zijn natuur lijk afgevallen" zegt ze met beslist heid. Ze was echter zeer verbaasd dat algemeen secretaris Moorax haar na lange tijd telefoneerde en haar mee deelde dat ze de eerste prijs had ge wonnen. Hoe de prestaties van de anderen zijn weet ze niet want ze heeft de ver slagen niet gelezen. Ze Is wel nieuws gierig naar de prestaties van de concur rentie. Haaf verslag kon ook in de school bladen worden opgenomen, maar er was hier niets geschikts en daarom zond ze het rechtstreeks naar Velp. Overigens vindt ze het winnen van die eerste prijs nu weer niet zo'n grote prestatie. Ze ziet er nu zelfs de stijlfoutjes in. Ada Mekes schreef op bijzonder suggestieve wijze over de ervaringen In Arnhem, over de gesprekken met de jongeren, over wat ze te zien en te horen kregen aan toneelvoorstellingen, muziekuit voeringen, lezingen. Ook nu weer kan Ada Mekes vertellen over de contacten met de kunstenaars. Ze wil daarbij heus wel een oordeel spreken over Schiedam. Er is hier vrij wel niet van cultureel leven sprake vindt zij. In Groningen wel, daar zijn de kunstenaars en ook de jongeren een en al activiteit. Ze vond het wel pret tig dat de roep van het festival nog niet overal doorgedrongen is. Daar door bleef het geheel beperkt tot en kele honderden jongeren. Dan kun je betere contacten leggen. In de touringcarsvan de Gelderse tram reden de meisjes en jongens da gelijks naar de zalen om te zien. te horen, te spreken over kunst. ..Pierre Janssen was zo nerveus toen hij voor Prinses Beatrix sprak, maar hij maak te er iets geweldigs van. Ik zal voor deze gelegenheid maar zeggen: „Da mes en Heren" zei hij en het contact was er prompt. Hij heeft die groep laten lachen, het was geweldig". Over Koolhaas is ze een en al lof evenals Hella Haasse en Erik Vos. Dat zijn begaafde lieden die de jongeren weten te doordringen van de grote waarden in het leven. „Henk Oolbek- kink was er ook, al geruime tijd, met grote zonnebril op, niemand lette op hem totdat Bert Haanstra zei: „Als mijnheer Oolbekkink dat maar goed vindt". Toen begrepen we dat hij dat was. Hij is weer terug gegaan naar Amsterdam, hij- meende dat we maar eens een dag moesten gaan zwemmen en niet voortdurend over kunst praten. Toen hem werd gevraagd of hij volgend jaar ook gespreksleider zou willen zijn wilde hij hét niet doen. Hij wist niet waar hij over praten moest.." Met haar trofeeën en kostbare zowel als kostelijke herinneringen is Ada naar Schiedam gekomen. Ze gaat weer serieus studeren, maar eerst heeft ze alle familieleden van haar ervaringen moeten vertellen. Volgend jaar is ze weer bij het festival, daar denkt ze in de komende maanden aan als ze luistert naar de grammofoonplaten die ze voor haar eerste prijs kocht Misschien zal ze ook weieens de brief lezen die mr. J. P. Drost van de stichting Jeugdfestival Velp stuur de. Daarin deelde mr. Drost mee dat de zeereerwaarde zuster Clementine van Vooren uit Dongen, dra, M. Dub beldam uit Leiden en de heer VV. IJ. Zandstra uit Harderwijk unaniem van mening waren als jury dat in het ver slag „En de grondbetekenis van het leven is glans": „de sfeertekening van het festival wordt goed geacht, namen van kunstenaars en opvoeringen wor den genoemd, er spreekt een eigen mening uit, de stijl is goed, het ge heel prettig leesbaar en voor een niet- deelnemer f "jpelijk". Met een der gelijke kri' an deskundigen zon el ke jongere i kunnen zijn menen wij. De afdeling Schiedam van de Maat schappij tot Bevordering der Toonkunst heeft weer een goed programma voor de leden samengesteld. Voor een gering bedrag kunnen de muziekliefhebbers in de komende maanden 'n het Passage theater musici van grete klasse beluis teren. Het programma vermeldt: donderda gen: 11 oktober 1962 Diek de Reus, viool. Vioolconcert van Brahms. werken van Beethoven. Wagenaar, Dirigent: Bd. Flipse: 22 november 1962 Aurora Natola, cello. Celloconcert van Saint- Saëns. Mendelssohn. Strauss. Dirigent: Franz Paul Decker; 10 januari 1963 Mo nique Haas, piano. Caprieio van Stra- winsky. Haydn, Tschaikowsky. Dhr gent: Hein Jordans: 14 februari 1963 Stefan Askenase, piano. Pianoconcert van Chopin, Dvorak. Dirigent: Ed. Flip se: 21 maart 1963 Hans Henkemans. cuano. 3e Pianoconcert van Beethoven, Brabants Orkest. Dirigent: Hein Jor dans. pVEiV foto die Ada Mekes zorgvul- dig zal bewaren. Wie zou dan ook niet gefotografeerd willen zijn zoals zij met H.KJi. prinses Beatrix aan de ene kant en de beeldhou wer Jan Sleghers aan de andere zijde? "TJONGE, tjonge wat heeft die Pieter I- G. Lutz daar een werk aan", zei onlangs iemand met bewondering. Het werk roemend van de regisseur voor het blijspel dat volgende week donderdag voor de Koningin zal worden opgevoerd. „Ach, niemand kan eigenlijk beseffen hoeveel werk er wordt verzet", zei een insider en dat ook dat waar zal zijn ge loven we direct. Er wordt gewerkt in Schiedam, er is hoogspanning voor de hoogtijdag. Overal zijn activiteiten te be merken. Zo wandelen voortdurend des kundigen en autoriteiten over het nieu we parkeerplein Singelplantsoen, omdat het blijspel tot de belangrijke evenemen ten van de dag moet worden gerekend. Gisteren, zagen zij dat de deskundigen een zeer lange truc met oplegger van. 40 ton voorzichtigjes over het plein lieten manoeuvreren. Alles moet precies bere kend worden van te voren, dat vraagt veel arbeid. Dergelijke minutieuze en omvangrijke voorbereidingen komen niet in de openbaarheid. Toch verdienen alle actieve medewerkers reeds nu veel lof. COMS spreekt men zelfs te weinig in de 'D openbaarheid. De gemeenten was zo vriendelijk uitnodigingen te sturen voor het bijwonen van het pleinspel. Op die uitnodiging was vermeld dat er „een spel" zal worden vertoond. Zouden er meer spelen in voorraad zijn Slordig- jes waren ook de namen van auteurs en regisseur weggelaten en zelfs was de be gintijd van het evenement niet vermeld. De schoonheidsfoutjes zullen we maar op rekening schrijven van het tempo waarin gewerkt moet worden. Iedereen heeft haast en iedereen moet veel doen. De tijd van voorbereiding voor de grote dag was veel te kort en daarom mag het verbazing wekken dat er desondanks veel tot stand komt. De te korte tijd kreeg bovendien een extra handicap doordat iedereen gedurende weken tij dens de vakanties onbereikbaar was. De vele extra moeilijkheden eisen echter wel wat te veel van diverse functiona rissen. HET is dan ook opmerkelijk dat de voorzitter van de V.N.F.G., de sym pathieke heer L. Kamp, met een hartaan val in het ziekenhuis is terecht gekomen. Zij zeggen niet dat hij ziek is geworden door het vele werk voor de komende feesten, maar wel geloven wij dat de ex tra inspanningen ook hem geen goed ge daan hebben. Ondanks de moeilijkheden is het verheugend te noemen dat er zo veel kan worden gedaan dezer dagen. Schiedam gaat zich presenteren en wij geloven dat het goed zal worden gadaan. Op donderdag .13 september krijgt Schie dam Koninklijke, massale en landelijke aandacht. Dat zal ons allen goed doen. Daarom hopen wij dat de dertiende Sep tember inderdaad een hoogtijdag zal wor den, uiteraard vergezeld en ondersteund door het milde Oranjezonnetje. Dan heeft de arbeid van de mannen die walkie- talkie's gaan gebruiken, dan hebben het passen en meten, het vele telefoneren, de omvangrijke correspondentie en de al even altrijke vergaderingen en ge sprekken hun nut. OP 13 september zullen vele foto's te zien zijn. In de aula van het Stede lijk Museum worden foto's en maquet tes geplaatst van de ontwikkeling en de nieuwe bouwwerken van Schiedam. Op de Broersvest zullen foto's naar het ont werp van Dick Bos prijken. In de kan tine van Wilton-Fefenoord komen grote foto's die de ontwikkeling van het be drijf tonen, er komen de foto's van de diverse Statendammen, Maasdammen, van de eerste en de nieuwste mijnenve ger, van alle koninklijke bezoeken van Koningin Emma tot Koningin Juliana aan de werf, van het kale grondgebied van Wilton dat toen nog zalmvisserij was tot aan het huidige gigantische be drijf, van het eerste tankschip dat 60 jaar geleden gebouwd werd tot de su pertankers van nu. Nee, alles bij alles gaat het beslist een bijzondere dag wor den. Vergeet daarom niet een dag vrij tc nemen en de vlag uit te steken. Stadhuis: Openbare vergadering ge meenteraad. installatie „nieuwe" raad. 20. Chr. Sociale Belangen: Vergadering en contactavond Ned. Bond van Oud-strijders en Dragers Mob-Kruis, 20. Jeugdhaven: Chr. Sportfederatie Schie dam, 19.45. SCHIEDAM. Ceboren: Pieter ÏTvJ Kant en S Visser: Teddy 7. v Th. H C Ver- steegh en Sijem; Danny D M z v D Blom en M H de Jong; Wilhelmïna Th d v M J Gouka en Th A M van Kampen: Adrianus G z v P N M. van Dorp en M W Witberg; Anna E W d v W Koutstaal en F J P van Noort: Ronald z v J Arenz en T K Rozen dal; Johanna d v A Moritz en F Lucas; Diana W d v K A V Lourens en W L van Akkeren; Bertina Ch J d v C van. der Vel den en O H Straten; Lodewijk J M z v C Westhoff en G Lupker; Paul z v W Jans- son en G'F Sloof; Carel M z v A M Hart- hoom en R Havinga; Alexandra J d v J P Wildeboer Schut en W C de Jonge; René J A z v A J Eiff en M A Vleij; Robert E z v E Boekee en J Verwaal. Overleden: C G Sterk. 85 jr. echtgenote van J Kleeff; W G J de Leede. 50 jr. 9 Bij het postkantoor te* Poortugaal werd in de afgelopen maand voor de Rijkspostspaarbank ingelegd 26.499,29 en terugbetaald ƒ13.995,73. De Nationale Reserve houdt woens dagavond in het gebied van Kethel- Noord een velddienstoefening waar aan ongeveer veertig mannen zullen deelnemen. Tijdens deze oefening die naar schatting van 20.30 uur tot 23.00 uur zal duren worden ook geweer schoten gelost en gewerkt met oefen handgranaten. De bevolking wordt gewaarschuwd zich niet ongerust te maken. Op 17 en 18 nov. a.s. houdt de W.S.V. de „Trekvogels" haar 15e Nationale St. Nicolaasmars te Schiedam. De op brengst van deze mars komt ten goede van Het Ned. Rode KKruis Afd. Schiedam. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM vraagt mannelijke en vrouwelijke Salaris volgens Rijksregeling. Op 25-jarige leeftijd bedraagt dit f393,31 bruto per maand, vermeerderd met een huurcompensatie van f 17,40 en een toeslag voor bepaalde onregelmatige diensten, alsmede een premie verdienste- beloning welke na een aanlooptijd 5,8 of 12%kan bedragen. Inlichtingen bij de directeur van het Post- en Telegraafkantoor Schiedam, Tuinlaan 114 te Schiedam. „Kijk, daar 9»at da niouwa Sola* fn dte prachtigs klcursncamhinstisl" Solex nu Jonger Anders Nieuwer! DE LUXE mei volotamatisch» koppeling. Haal vandaag nog de nieuw» Weurenfolder of maak vrijblijvend een proefrit 51ja SCHIEDAM Afd. Motoren St. Liduinastraat 53 Tel. 6 43 13 Betaling desgewenst in overleg. Ir. K. F,. Tip, chef productie, was vrij dag 25 jaar in dienst bij de Verënigde Glasfabrieken te Schiedam. Een kwart eeuw heeft de heer Tip zijn krachten gewijd aan, het bedrijf. De eerste drie jaar ais assistent bedrijfsleider te Delft en in 1940 werd hij overgeplaatst naar het bedrijf te Schiedam. De heer Tip heeft de grote uitbreiding van het bedrijf intensief meegemaakt, omdat hij zo nauw was betrokken bij het productieproces; vooral op het ge bied van mechanisatie waarin de heer Tip een groot aandeel heeft gehad. Na de ontvangst door de directie, wer den de heer Tip en echtgenote in het bijzijn van zijn collega's en genodigden door mr. D. J. Koeleman, directeur, toe gesproken en gehuldigd. In zijn toe spraak, wees de heer Koeleman speciaal op de goede kwaliteiten van de heer Tip en bedankte hem voor alles wat hij voor de bedrijven Delft en Schiedam gedaan heeft. Ir. G. F. v. d. Want vestigde sterk de aandacht op de prettige karak tereigenschappen van de heer Tip en zijn goede 'gevoel voor menselijke ver-j houdingen. De heer H. A. P. Pijnaoker, directeur van bet bedrijf te Drift, legde in zijn speech de nadruk op de prettige indruk die de heer Tip in Delft heefit achter gelaten. Enkele andere medewerkers spraken enkele feestelijke woorden tot de jubilaris en zijn echtgenote. De heer Tip bedankte hierna alle spre kers voor hun welgekozen woorden. Hij was zeer onder de indruk van alle atten ties die hem deze dag ten deel gevallen waren. De heer Koeleman sprak een kort slotwoord, waarmee het officiële gedeel te was afgelopen. Na het officiële .ge deelte volgde een receptie waarop velen de heer Tip en zijn echtgenote feliciteer den. De vele cadeaus 'getuigden van rui me blijken van waardering. Naar aanleiding van de toezegging van de Schiedamse wethouder mr. H. J. H. van Kinderen „in de raadsvergadering van vrijdag 31 augustus om een schrif telijke uiteenzetting te zullen geven naar aanleiding van een in die raadsvergade ring door het C.P.N.-raadslid de heer B. E. Collé geplaatste opmerking, dat in tegenstelling tot het vermelde onder A in het voorstel van 23 augustus 1962 Afd. A No, 3775 er twee woningen zouden zijn. die niet in huur mogen worden ver hoogd. omdat de Huuradviescommissie de huurverhoging per 1 april 1960 niet had goedgekeurd, delen B. en W. de raad het volgende mee: Het betreft hier de woningen Parallel weg no. 232a en Parallelweg no. 236a. I "Woensdagavond 19 september zal om kwart over zeven in de aula van het Stedelijk Museum in Schiedam op plechtige wijze worden geopend de Missietentoonsteiiing „Amate Dekenaat Schiedam 1962". De expositie wordt van 19 tot 24 september in gebouw Arcade in Schiedam gehouden. waarop de beschikking van de Huur adviescommissie van 6 februari 1961 Nr. SX-5403 en die van 17 april 1961 Nr. SX-05397 nog betrekking hebben. Van gemeentewege is op 21 september 1961 verzocht om de afgegeven ver klaringen als bedoeld in art. 12a der Huurwet in te trekken, aangezien de nodige voorzieningen inmiddels waren getroffen. Bij de beschikkingen van resp. 22 janu ari 1962 Nr. SX-5403-A en 6 november 1S61 Nr. SX 5397-A heeft de Huur adviescommissie onder intrekking van de betrekkingen van resp. 6 februari 1961 en 17 april 1961, verklaard, dat de genoemde woningen geen de be woonbaarheid schadende gebreken vertonen en dat zij voldoen aan de eisen, welke daaraan uit een oogpunt van onderhoud redelijkerwijze kunnen worden gesteld, zodat de huurprijs daarvan ingaande 21 september is: de huurprijs op 31 maart 1960 vermeer derd met 20 G. B. en W. vertrouwen hiermee de raad duidelijk te hebben uiteengezet, dat het gestelde in het voorstel van 23 augustus dus juist is. (Van een onzer redacteuren) WELKE knappe prestatie heeft Ada Mekes geleverd om een zo belangrijke prijs te winnen dat zij uit verkoren werd H.K.H. Prinses Bea trix rond te leiden en gezelschap te mogen houden? Het behoeft voor on ze lezers geen vraag te zijn want Ada Mekes schreef vorig jaar dit indringende verslag als de represen- tante van de vele impressies van het Jeugdfestival 1961: „En de grondbetekenis van het leven is glans." Een barmhartige zon staat aan een wolkenloze hemel. De weinige grintste- nen tussen het rulle zand knerpen on der onze voeten. "Uiterlijk gedachtenloos. innerlijk vol indrukken, lopen wij lang zaam omhoog om een spoordnk te passeren. Het glanzende metaal van de rails ligt vredig te wachten op een volgende vertegenwoordiger van de gro te samenleving, waarvan we ons in de ze omgeving heerlijk afgezonderd we ten. Ik kijk haar zijdelings aan. „Ben je hier ook voor de eerste keer?" Door de abrupte beweging van haar hoofd zwieren haar ravenzwarte haren rond haar schouders. „Ja." i Langzaam lopen we verder. Hoge bo men ontnemen ons het verre uitzicht over de spoorbaan die de weg is ge weest waarlangs we gekomen zijn en waarlangs we over vier dagen pas te rug zuilen keren naar een hardere wer kelijkheid. „Wat vond je van het stuk, gister avond?" In haar stem klinkt iets door van: „geef maar géén antwoord." Maar ik doe het toch. „Goedmaar ik kan me niet voor stellen dat een meisje, een kmd nog zo iets kan spelen." „Mmmmmmmmmm Zonder een afgesproken teken keren we om en lopen dezelfde weg terug. De zon schijnt er op uit te zijn deze dag tot een feest te maken; de raiq liggen nog even onaangedaan recht langs de bonion. Later zaten we jn de bus. Praten, pratenmaar wat viél er te zeggen? Wat moest je zeg gen tegen de jongen die met het groot ste gemak over het „wezen van het leven" sprak? Tegen de kunstenaar die een klein Nederlands woord niet kon interpreteren zoals hu, die het gebruikte, het bedoeld had? Wat kon je zeggen na de weergaloos meesle pende muziek van Vaughan Williams? Mocht je zeggen: „Houd toch op met dat applaus?" Ellen Vogel boog zich als de ware Dofia Diana naar de lijst van het podium, de bekijkers van een levend schilderij. Je luisterde en keek. „Wat is kunst?" Wat is dat? Is het werkelijk het invalide-wagentje van de maatschappij? Of siert zij de mens? Heeft zij soms iets te maken met „het diepste wezen" van het leven? Je kon het iedereen vragen: Erik Vos, de Heer van Domburg, Hans Snoek, Aat Ver hoogen aan ale anderen. Ze wis ten het niet....gelukkig. Vijf dagen lang stapelden zich de impressies op en leidden je gedachten. Je had met iedereen gesproken, nu ging je met iedereen praten. „Hoe is 't geweest in Velp?" Bijna geef je een antwoord m niets zeggende algemeenheden. Maar je be denkt nog net dat men daar helemaal niet naar vraagt. Voorzichtig jezelf pei lend, begin je ergens, zomaar midden in. „Nou. 't was gezellig. Goed geor ganiseerd.... We zijn overal heen ge reden met autobussen.... Het Rhedens Lyceumpracht gebouw. Als wij zo'n moderne school zouden hebben Ja, en het eten was lekker.. De he le week zijn we naar de schouwburg in Arnhem geweest... Nou, ..De wonder- doenster" van Gibson. „Dofia Diana" van De Moreto, het Nederlands Dans theaterhet eerste Nederlandse Jazz- ballet!.... Hoe dat was?... Ik vond het helemaal met mooi.... Verder? „De Ge croonde Leerse" van Michiei de Swaen dat was enigMet wie we al lemaal gediscussieerd hebben?.... O. met iedereen.... Neen, Hella Haasse was ziek, maar ik heb heerlijk gepraat met Ava Zikken over... natuurlijk: Mu- lisch!..... En Guillaume van der Graft hij sprak een inleiding die ik zo mee naar huis had willen nemen Aat Verhoog? Ja, hij was het die de kunst met het invalidewagentje van de maatschappij vergeleek Grappig hè?.... En dan was er ook nog Erik Vos...." Kunst moet niet overeenkomen met de realiteit. Kunst wordt altijd een tikje gestileerd." een voorbeeld? Nou in de Matthus Passioh riep het volk toch ook niet van A naar As tot Piiatus: „Laszt ihm kreuzigen"? Ja, ik wil graag koffie'" Je wacht, en kijkt je omgeving eens beter aan. Je kunt toch niet vertellen wat je gevoeld hebt toen Indrn Kamad- jojo eindigde: „De schone kunsten zijn er niet tot onze belering, maar tot on ze verrukking. En deze verrukking is meer dan een genot. Het is de godde lijke extase van de bevrijding van de beweeglijkheid van onze geest en onze zinnen, die de sluier is van alle werke lijkheid, slechts dan doorzichtig wan neer wij in vrede zijn met onszelf." SCHIEDAM. 11 SEPTEMBER 1961 ZO was de Kreupelstraat te Schiedam omtrent de eeuwwisseling. Nog tot de Tweede Wereldoorlog had Schiedam dergelijke hoogst onhygiënische slootjes in alle straten, deze baggersioten deden dienst als open riolen. De kiem van dit stadswater benaderde gewoonlijk het inktzwart. Tientallen jaren geieden lieten de bewoners van de Kreupelstraat zich nog opgetogen naast het stootje op de foto zetten zoals hier te zien is. Of ze zich ergerden aan de onzindelijke toestand is niet duidelijk. "Wel valt te waarderen dat Schiedam dergelijke open riolen fbïjna) niet meer heeft. Zelfs de aloude Kreupelstraat met de geveltjes uit vorige eeuwen gaat ver dwijnen. Het verhaal gaat dat in deze straat in 1395 het 15-jarig meisje Lijtwijt een rib zou hebbben gebroken bij een val tijdens het schaatsenrijden. Gedurende 38 jaren lag het meisje te lijden op het benauwde bed in de Lange Achterwege De laatste middeleeuwers omgaven dit lijden alras met verhalen over wonderen. t De plaats van het ongeval werd later Kreupelstraat genoemd. Nu maakt de straat geen pittoreske indruk meer, het is een vrijwel vervallen straat en als de plannen van de gemeente spoedig doorgang kunnen vinden dan zullen de panden in en om deze straat over ettelijke maanden worden gesloopt. Reeds nu zijn vele huizen geblindeerd. Het oude gaat plaats maken voor het nieuwe en daarom was het een goed idee van kunstenaar Dick Bos om grote foto's te doen plaatsen aan de palen op de Broersvest bij de komst van. H.M. de Koningin te Schiedam. Dan kunnen de duizenden belangstellenden nog eens zien hoe het vroeger was. Zo ernstig kwamen enkele auto's met elkaar in botsing ter hoogte van de gereformeerde kerk op de Rotterdamse- dijk te Schiedam dat het verkeer tijdelijk moest worden omgeleid en dat de bestel auto van de Rotterdamse slager A. den B. moest worden weggesleept. De heer den B. kwam op de linker helft van de weg terecht. Hij botste tegen de auto van de barkeeper F. P en daarna schampte ziin wagen langs de auto van de heer J. K. De heer Den B. had zijn auto niet tijdig tot stilstand gebracht. Toen de bestuurder van een scooter W. K. uit Rotterdam en de bromfietser D. S zondagmiddag om kwart voor vuf op de Kerkweg in Schiedam-Kethel ge lijktijdig twee wielrijders wilden pas seren. is een botsing ontstaan. De heer W K is met een hersenchuddmg. een gebroken linker pols en schaafwonden naar het Algemeen Ziekenhuis in Vlaar dingen gebracht 4b Vannacht om tien voor vier heeft de portier van Wilton-Fijcnoord mede gedeeld dat 1 ij een vreemdeling had aangehouden dit een fiets in zijn be/lt had. Toen de politie kwam was de man weggerend m de richting Vlaardingen. Op de Vlaardinssedijk <s de man achter'-- haald. Hij is in het hoofdbureau van politie ingesloten Het is een Ierse zee man. zijn schip ligt m Vlaardingen. Hij weet niet hoe hii aan de fiets komt Bij de Rijkspostspaarbank in Schie dam is m de maand augustus voor biina honderdduizend gulden meer ingelegd dan uitbetaald. Uitbetaald werd 292 895.03 en ingelegd f 385.526,81;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1