GROTE TAPTOE SLUIT FEESTELIJKE DAG AF Zo was de Bakkershaven Vijf maanden voor messteken Koningin bezoekt 300 1 bejaarden in Julianapark Schiedam: beneden 81.000 De Vogel Struijsz. is gereed ROTTERDAM Meer dan vijfhonderd musici werken mee Evenement in licht van schijnwerpers VERMEULEN Lijnbaan 66 Veel zorgvuldig werk met succes bekroond Politie won in Delft beker ÉL Opbouw voor pleinspel is begonnen Voor 0DI begint competitie Bij slecht weer in grote tent Man overleden na aanrijding Gusto levert voor JONGEMAN reuzen- schoorstee# Bliksem sloeg in schrikdraad Baanbrekersis tweede chr. tennisvereniging KAARTEN VOOR SPELBIJ VïV.V* Parktoernooi in Spieringshoek Bij het oversteken aangereden de ROTTERDAMMER DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1962. Programma EERBIED... VAN HET HOF AFZETTEN SCHRIK.... mM Veel zorg Manoeuvreren ,'lf De Schiedamse christelijke sportfede ratie heeft dinsdagavond in de Jeugd- jiaven een vergadering gehouden met de tennisvereniging in oprichting. In zijn welkomstwoord merkte voorzitter H. Roozenbeek op dat is gebleken dat de tennissport in Schiedam leeft. De naam van de nieuwe tennisvereniging zal worden „Christelijke tennisvereniging De Baanbrekers. Schiedam". Bij de bestuursverkiezing werd mejuffrouw Cora Brunt tot presidente gekozen, secretaresse mejuffrouw Janny Beken- kamp, Schiedamseweg 1 en penning meester Wim de Heer. Leden zijn me juffrouw Floran Baron en Carla de Man Onmiddellijk werden plannen voor de komende wintermaanden gemaakt. Mo gelijkheden werden overwogen om tafel tennis en badminton te gaan beoefenen. Zaalruimte daarvoor is reeds aange vraagd. Noch van B. en W., noch van de sportraad is echter antwoord ont vangen. In Haarlem bestaat reeds een christe lijke tennisvereniging. Elders in ons land niet. De Baanbrekers, is dus de tweede chr. tennisvereniging. Op 3 oktober zal opnieuw tussen beide besturen worden vergaderd. De SCSF heeft verder nog gesproken over de eventuele oprichting van een atletiekvereniging. In de komende weken zal de SCSF via de ouderverenigingen en schoolhoofden folders verspreiden op de scholen o propaganda te voeren voor christelijke verenigingen. Het Schiedamse politie-elftal heeft deelgenomen aan de voetbalwedstrijden van het Prinsenstadtornooi. Zo goed voetballen de stadgenoten dat zij in "Delft de fraaie wisselbeker wonnen. De burgemeester van Delft, de heer D. de Loor, heeft bij de aanvang van het tornooi de aftrap verricht. De Schiedammers begonnen met een 0—1 zege op Eindhoven. Daarna werd de Spoonvegrecherche met 1—0 geslagen zodat Schiedam de halve finale had be reikt. Daarna werd tegen Alkmaar 11 gelijk gespeeld maar in de verlenging van tweemaal 7,5 minuut scoorde Schie dam twee goals. In de finale werd het spannend. Schie dam stond tegen de politie Technische Dienst uit Delft met 2—0 achter, het werd via twee hoekschoppen 22 en het bleef 2—2 in de verlenging van tweemaal 7,5 minuut. Schiedam echter zegevierde bij het nemen van de strafschoppen. (Van een onzer verslaggevers) Meer dan vijfhonderd musici zullen donderdagavond voor de afsluiting van een feestelijke dag in Schiedam zorgen. Om negen uur wordt een Taptoe gehou den op bet parkeerpiein Singelplantsoen waaraan alle muziekkorpsen in Schie dam medewerken. Deze Taptoe wordt onder het licht van de schijnwerpers ge houden met ais achtergrond het dan feeerieke miniatuurstadje. Vooraf is van- a«nt uur een herhaling van het plein- spel „Twintig eeuwen Schiedam presen teren zich" gegeven, eveneens onder het acht van de schijnwerpers. Voor de muziekvereniging „Gusto" bete kent dit dat er veel werk is. Gusto zal donderdagmiddag tegen kwart over twaalf aan de zijde van Pieterssen het parkeerpiein opmarcheren om te zor gen voor een grootse finale van het speL Gusto speelt bij de binnenkomst een daverende feestmars en aangeko men op het centrum van het plein, voor de lichtmast maar aan de zijde van het miniatuurstadje, zal Gusto het Wilhelmus spelen ter afsluiting van de uitvoering. 's Avonds marcheert Gusto omstreeks kwart voor negen op dezelfde wijze op, dan wordt het Wilhelmus niet gespeeld maar wel zal Gusto op het plein als entertainment enkele muziekstukken spelen totdat de andere korpsen voor medewerking aan de Taptoe zijn ge arriveerd. Gusto gaat dan echter weg via de uit gang aan de zijde van de Singelkerk omdat Gusto vrijdag weer moet musi ceren ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de werf Gusto. Aan de téptoe zullen deelnemen de R.K. Muziekver. St. Ambrosius. Arb. Muz. ver. Crescendo, Kapel van het Le ger des Heils, Chr. Muz. ver. Harpe Da vids (met de nieuwe instrumenten!), Wilton's Harmonie, R.K. Muz. ver. St. Radboud, Harm. Gez. Oefening Baart Kunst (voor het eerst in nieuwe unifor men!), Tamboer- en Pijpercorps Harmo nie (mogelijk in hedendaagse en histo rische costuums omdat het verkleden niet snel genoeg zal gaan), Drumband van de R.K. Sp. ver. Excelsior. De muzikale leiding is weer in han den gelegd van de ervaren dirigent Dick Koster. De leiding van de drum bands heeft B. den Breeyen. Om kwart voor negen vertrekken de corpsen van uit de Marconistraat naar het parkeer piein. De Taptoe vangt aan om kwart over negen. Het programma van de Taptoe luidt: 1. Roffel 9 tellen Tamboers: 2, Signaal Hoornblazers Harmonie; 3. Hollandse Taptoe Tamboers; 4. Signaal Model Tap toe Hoornblazers Harmonie; 5. Koraal No 4 Hoge stemming; 6. Signaal Hoorn blazers Hoornblazers Harmonie; 7. Russi sche Taptoe met gebed Koraal No 2 Hoge stemming: 8. Imperial Echoes Lage stem ming; 9. Mars met afslag Tamboers; 10. Our Director Hoge stemming; 11. Mars met afslag Tamboers; 12. Baston Mars Lage stemming; 13. Mars met afslag Tam boers; 14. Eurovisie Hoge stemming; 15. Mars met afslag IS maten Tamboers; 16. De Medici Lage stemming; 17. Mars Tam boers; 18. Nigiht Full in Camp Solist A Zuidgeest Lage stemming; 19. Signaal Harmonie; 20. Roffel 9 tellen Tamboers; 21. Finale Wilhelmus Hoge stemming. MISSCHIEN hebben weinigen hem ge- i'l zien (het is een hem want het is een toestel dat eerbiedwaardigheid afdwingt) maar de Schiedammers die hem zagen hebben verbluft gekeken. Het was een auto die men alleen im Engeland ver wacht. „Och, kijk daar nou eens, is me dat even een wagen, dat is een Rolls Royce" zei een geïmponeerde Timon Stevens ons op het parkeerpiein Singel- plantsoen terwijl hij kennelijk als aasto- keroier naar het voorwerp keeik. Nu kun nen wij het verschil niet aden tussen een stoampaard en een Haviliand zodat wij nog naar onze houding zochten. Als wij rijden willen gebruiken we de tram of de trein maar meestal loipen wij want de deskundigen beweren dat het lopen de bezwaarlijke diikte van die mens bestrijdt. UIT de auto stapten onze commissaris van politie met gevolg. Nu waren diverse lieden juist van plan gaten in de bcdem van dat plein te maiken maar ze gingen er van uit dat de commissaris dat wel leuk zou vinden. Ze schrokken dus niet. Ze keken slechts naar de dure wa gen. „Die is van het Hof", zei Timon met omfloerst timbre. En inderdaad de wagen was van het hof, aan de chauffeur en zijn chef vertelde de korpsleiding van de Schiedamse politie wat er donderdag op het plein te gebeuren staat Daarna reed de auto wat rondjes waaifbjj de politie en de chauffeur verheugd hoorden dat de artistieke leiding van het spel ook rekening heeft gehouden met de prak tische kanten van de zaak. Dat betekent dus dat regisseur en auteur het plein vrij- wegl leeg laten bij de aanvang en de slui ting om HM, met gevolg de gelegenheid te geven vlot naar en van de tribunes te gaan. 'POEN de politie vertrokken was kwam -*■ er zowaar weer een politieauto maar ook dat was een vriendelijk bezoek. De welwillende chauffeur zorgde dat diverse auto's verwijderd werden van de plaats waar de decorbouwers aan de arbeid zijn gegaan. Vandaag worden die bouwplaat sen afgezet en de politie benevens andere functionarissen zullen er op fcoeeien dat onbevoegden de kostbare decors niet kun nen 'benaderen. Gistermiddag, kon dat nog wel en prompt hebben de toch al ner veuze werkers de rillingen over de koude rug gekregen. Het gebeurde toen de der de auto het plein op reed. Het was een auto vol decors. Bij het afladen keken uiteraard direct vele kinderen nieuws- giering toe. (Advertentie) Modem en degelijk FRANSENSTR. 9 - WAALSTRAAT 38 VLAARD1NGEN - TELEF. 2075 (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse politierechter heeft de Vlaardmger J.S., die enige tijd ge leden zijn kostganger met een brood- Mes heeft gestoken, vijf maanden ge vangenisstraf met aftrek, waarvan twee Maanden voorwaardelijk met een proef- hjd van twee jaar opgelegd. De kostganger wilde die avond met de vrouw van S. naar een café, maar s- wilde niet mee. Op een woorden wisseling volgde een vechtpartij. S. png het huis uit en de kostganger ach ter hem aan. De kostganger greep zijn kostbaas beet en toen had S. een mes getrokken. Hij stak zijn tegenstan der in de lies en in de borst. De kost ganger moest naar het ziekenhuis, waar nij enkele weken opgenomen was. De officier van justitie sprak van op zettelijk toebrengen van zwaar lichame lijk letsel subsidiair zware mishande- lmg. Zijn eis was gelijk aan het von- his, dat werd opgelegd. HET verhaal is gauw verteld ook al is de schrik lang gebleven. De felle wind tilde een van de decors hoog van de wa gen. Het vlak zeilde naar vijf kinderen. Het groepje werd tegen de grond gesla gen. Er ontstond een vreselijk gejammer en geikrijs. Een brilletje was kapot, knie- en en neuzen waren geschaafd, de jochies hielden, hun pijnlijke hoofden huilend vast, hinkend stapten ze weg. Het leek bijzonder tragisch. Niemand zag dat het ene jongetje nog met zijn koppie vast zat in het decor. Al troostend hebben de volwassenen gedaan wat ze dachten te moeten doen. Het rolletje pepermunt van uw scribent diende tenslotte als medicijn. Alle mondjes gingen open. Zo, jij ook een en niet meer huilen en jij ook een en niet meer huilen. Toen het pepermuntje bijna m de mond van het meisje 'gin® won haar eerlijkheid het. .,Ik ben niet geraakt door dat bord, mijnheer" bekende ze schuch ter. Ze kreeg haar pepermunt) je toch, voor de eerlijkheid, gelijkheid en .goede sfeer. (Advertentie) elegante, duurzome en toch betaalbare BONTMANTELS de Petterijen- speeïaafzaak van ROTTERDAM: LIJNBAAN 36 NAAST TH AHA SCHUIN V» lUMIÊRE-THEATEe Ti E BAKKERSHAVEN. Deze foto is L* een afbeelding van een grote foto die volgende week op de Broersvest aan de vlaggemasten hangt. Het is een oude foto, dat is te zien aan de kledij van de Schiedamse kinderen, maar de Bakkershaven is niet veel veranderd. De stinkende sloot is ver dwenen maar er blijft bij overvloedi ge regen heus wel een vieze .modder plas. De huisjes in deze omgeving dienden dan ook al laag te verdwijnen. Ver gissen wij ons niet dan staan de wov ningen voor een gulden als waarde op (Van een onzer verslaggevers) Vanaf maandag liggen bij de WV Plantage in Schiedam duizenden gra tis toegangskaarten voor het pleinspel .Twintig eeuwen Schiedam presente ren zich..." gereed. Zowel bij de mid dag als hij de avondvoorstelling ver krijgt" niemand toegang zonder derge lijke kaarten. Bovendien kan dan tevens bij de WV een keurig verzorgd tekstboekje van het spel voor een gulden per stuk worden gekocht. (Van een onzer verslaggevers) De decorbouwer Mineur is van morgen om halfacht begonnen met de opbouw van de Donjon op het parkeerpiein. In deze kasteeltoren komt de staf van het pleinspel te zitten, er is ook de technische be- ■dieningsapparatuur, voor en op de Donjon zullen Vrouwe Aleid en ka pelaan Betto met elkaar spreken. Maandagmorgen beginnen de de corbouwers met het plaatsen van de gevels voor het miniatuurstad je. De decorbouwers moeten 's avonds gereed zijn omdat dan de eerste grote repetitie wordt gehou den. Inmiddels worden dezer dagen de stellingen e.d. neergezet. de begroting van de gemeente. Maan den geleden is de gehele buurt aan de Buitenhavenweg voor de sloop ge kocht. De sanering zal ook hier geschieden maar Schiedam kan niet zo snel tot moderne toestanden komen omdat er helaas niet snel genoeg nieuwe wo ningen kunnen worden gebouwd voor de honderden bewoners van deze buurt, die bekender is als „Het Nieuwsticht". De christelijke korfbalclub ,,ODI" te Schiedam verwacht in oktober op de nieuwe velden in Sportpark Harga te kunnen gaan spelen. Zaterdag begint de nieuwe competitie en het programma met indelingen voor de ODI-teams luidt als volgt; ODIR'dam Zuid 2. scheidsrechter: Warnaar, Terrein Spieringshoek, Aan vang 16.15 uur. Dames: M. v. d. Brug ge, J Houtman, M. Sluimer, R. Sonne- veld, N. Stam, R. v. d. Wel. Heren: H. v. Hoogdalem, I. v. Keulen. W. v. Leeu wen, N. Sleeuwenhoek. C. Toussaint, F. d Vlieger. Reserve: C. v. Kooy. Jun. ODI-Jun. NIO. Terrein Spierings hoek, Aanvang 2.30 uur. Dames: L Breevoort, I. Donkersloot, T. Sluimer, L. Sonneveld, L. Spaan, J. Vonk, Re serve: S. Jansen. Heren: R. Brinkman, Go Peng Az, D v. d. Hoeve, H, v. Hou- te, B. v Meeuwen, G. Siemons. Reser ve: H. Verhey. ODI bR'dam Zuid b: Terrein Spie ringshoek, Aanvang 3.00 uur. Dames: A. v. Ammers, A. v. Delden, E. v. Dijk, J- Lagerwaard, R. v. Veen, S. Wupkes. Reserve: T, Sonneveld. Heren: L. Bas- tiaans. P. Bastiaans. C. Bos, F. Doo laard. H. Kalkman, J. Siemons. i (Van een onzer verslaggevers) DRIEHONDERD bejaarden, waar onder veertig invaliden,zuilen donderdag in het Julianapark bezoek ontvangen van H. M. Koningin Julia na. Het park is die dag geheel afge sloten voor het publiek. De grote De 73-jange heer W. Noordijk, dia maandag op de kruising van de Singei met de Lange Singelstraat in Schiedam tegen een zware vrachtwagen is opgere den en met verwondingen in de Dr. Noletstichting is opgenomen, is dinsdag overleden. Het eeuwfeest van de kerkwijding van het kerkgebouw van de Oud- Katholieke Parochie van de H. Jo hannes de Doper (genaamd 't Huis te Poort) Dam 28 te Schiedam zal op zondag 30 september worden ge vierd. 's Morgens om tien uur zal een Pontificale Hoogmis worden op gedragen door de aartsbisschop van Utrecht mgr. dr. Andreas Rinkel. De Vespers van de verjaardag van de kerkwijding zullen 's middags om half zes worden gezongen. Van drie tot half vijf bestaat er in maison Westhuis gelegenheid tot gelukwen sen. I Zaterdagavond zal om 20 uur een concert worden gegeven in „Dieren- kijk", de verlichte expositie in het Julianapark aan de Burg. Knappert- laan in Schiedam. Het programma zal worden uitgevoerd door Gusto's Muziekvereniging en zal bestaan uit: 1. Mars der Medici, Joh. Wichers; 2. Nabucco Ouverture,. Alyre Del- haye; 3. L'Or et L'Argent Wals, G. Witmann; 4. Show Boat. Selectie uit de operette, Kern, Mellema; 5. Chi cago Jazz Ouverture, F. Rueile6. De Vogelkoopman, S. P. van Leeu wen; 7. My Fair Lady, F. Loewe; 8. Mars Finale (met drumband). t Al jaren lang hebben de organisa toren van de S.G.-Bridge-drive te Schiedam groeiend plezier van hun werk. Ieder jaar immers is de be- XT ET, S chiedamse beyoiMngstotaal is teruggekeerd van de 81.000 inwoners. Onlangs kon worden vermoed dat Schiedam 81.000 inwoners zou hebben omdat op 1 juli het totaal van 80.993 was bereikt. Nu blijkt dat het totaal weer is gedaald, namelijk met dertig .zielen. Op 1 augustus telde Schiedam 80.963 inwoners. In de maand juli werden 62 jongens en 56 meisjes geboren, er overleden 23 mannen en 15 vrouwen, in de stad ves tigden zich 137 mannen en 116 vrouwen, uit Schiedam vertrokken liefst 137 mannen en. 190 vrouwen. Het geboorteoverschot bedraagt wel 80 personen maar het vestigingstekort bedraagt honderentien personen. Beneden de leeftijd van vijf jaar overleden geen kinderen, in de leeftijd van vijf tot veertien jaar overleed een kind, in de leeftijd van 50-59 overleden twee personen, in de leeftijd van 60-69 jaar stierven dertien stadgenoten, even eens dertien in getal overleden stadgenoten in de leeftijd van 70-79 jaar, er stierven zeven Schiedammers ouder dan tachtig jaar. langstelling groter en wie eens in deze gezellige drive heeft meege speeld zorgt ervoor een vaste gast te worden. Op 17 en 18 september zal dit belangrijke bridge-gebeuren dan ook weer plaatsvinden in Musis Sacrum. Het is ditmaal de achtste S.G. Bridgedrive. De aanvang is vastgesteld op 19.30 uur. Tot en met 12 september is inschrijving nog mo gelijk bij de diverse bridge-clubs en bij V.V.V., Plantage. In het Prinses Beatrixpark te Schie dam is een loslopende jachthond aan getroffen, een bruine spaniel met riem en halsband. De hond is naar het Die rentehuis aan de St. Annazusrterstraat overgebracht. 9 De heer A. P. V. uit Maasdijk deed te Schiedam aangifte dat uit het afgesloten ketelhuis van een tuinderij aan de Broekkade een elektromotor ter waar de van 150, eigendom van een aan nemersbedrijf, is gestolen. moeilijkheid is de factor van het weer en daarom is in de Prins Bermhard- laan een grote tent- van 18 x 60 me ter neergezet waar de bejaarden te recht kunnen ais via perspublicaties (of op andere wijze, mogelijk via de radio) is medegedeeld dat de slechte weersomstandigheden de ontvangst in het Julianapark niet mogelijk ma ken. Dinsdagmorgen om acht uur zat de tent worden opgezet en vrijdagmorgen -wordt de tent weggehaald. Onder lei ding van mevrouw M. A. C. Taverne- Van Campen, de heren J, H. F. van der Brugge en G. Rosman zullen vele werkers voor de organisatie van dit onderdeel van de hoogtijdag zorgen. Voor muziek en verversingen in park en tent wordt gezorgd. Leden van het Roode Kruis en de CAB verlenen hun goede assistentie. In het park en bij de tent wordt een toiletwagen ge plaatst. De stoelen worden in het park gezet aan de zijden van de laantjes recht voor de ingang tot aan het beeldhouw werk zodat iedere bejaarde de Konin gin goed zal kunnen zien. Ook in de tent -wordt een goede opstel ling van de stoelen gemaakt en boven dien wordt het geheel fleurig inge-- richt. Direct na een uur gaan de auto's van de CAB met medewerking van de politie met het vervoer van een aantal deelnemers beginnen. Om tien over half drie zal H.M. in'het park zijn. Zij vertrekt daar om drie uur naar de werf Wilton Fijenoord. Advertentie exclusieve dameskleding te!. (010) 136192 Rotterdam DIR. S„ WILKES I isCniiLXjjOii., GeDtircu: Joüaixnes C, z V J M van Oevelen en B Burger; Martin K, z v J van Roon en H Timmerman; Jacob, z v C van der Eijk en K Hoogerbrugge; An- nita A J, d v G L, M Koeling en J N C van der Knoop; Francina CJM, dvHMJ Pe ters en F A M Wildenberg; Joke, d v P M C van As en L Zagwijn; Sylvia M A, d v F A de Nijs en W B Loch. Overleden: M Heijdra, 92 jr. wed van M Buckers; J van Eis, 70 jr; T G Tiea, 58 jr. T 6.13 6 SEPT. 1672 1672. WILTON-FIJENOORD N.V. SCHIEDAM vraagt voor diverse administratieve werkzaamheden. ULO- of gelijkwaardige opleiding. Leeft!{d ca. 16 tor 18 jaar. Enige kantoorervaring strekr tot aanbeveling. (Van een onzer verslaggevers) Gusto-Staalbouw een afdeling van het 100 jaar bestaande bedrijf der Werf Gus to te Schiedam heeft van de afdeling Chemiebouw der Staatsmijnen in Lim burg opdracht gekregen een belangrijk onderdeeel te leveren voor de bouw van een 175 meter hoge schoorsteen te Geleen. Voor deze hoogste schoorsteen van Europa zal Gusto de chroomnikkelsta- len binnenpijp van 175 lengte maken en monteren. De schoorsteen dient vijor het afvoeren van gassen van de salpe- terzuurfabriek van het stikstofbindings- bedrijf. De ruimte tussen de buitencon structie van gewapend beton en de binnenconstructie (chroomnikkelstaal met een diameter van twee meter) dient voor het aanzuigen van zuivere, niet verontreinigde lucht voor de am- moniaverbranding. Op 147 meter hoog te worden daartoe openingen in de be- tonmantel aangebracht. De hoogte van de schoorsteen werd vastgesteld aan de hand van modél- proeven in het Lucht en Ruimtevaart Laboratorium te Amsterdam. De afme- tii gen van de gigant zijn: hoogte be- tonmantel 168 meter, hoogte binnenpijp 175 meter, diameter aan de voet 11,60 meter en diameter aan de top 4,80 meter. Sollicitaties te richten aan bovengenoemde maat schappij: Postbus 22, Schiedam. Voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met om in verbinding stellen, tel.69200 (toestel 3072). (Van een onzer verslaggevers) Bjj de werf Wilton Fijenoord £s een juweeltje van een zeventiende-eeuws fre gatschip gereed gekomen. Het is een re constructie van de Indiëvaarder „De Vo gel Struysz" die in 1653 als oorlogsschip in de driedaagse zeeslag bij Portland is vergaan. Dit Schiedamse oorlogsschip verwierf grote roem, de bemanning van veertig koppen (allen jonger dan twintig jaar) verloor 37 man. Deze episode van de Schiedamse geschiedenis heeft de journalist Nic van Loopik bennt als spek takelstuk voor het pleinspel „Twintig eenwen Schiedam presenteren zich dat op donderdag 13 september voor H.M. de Koningin zal worden opgevoerd. Wilton Fijenoord was zo welwillend over eenkomstig het verzoek van de auteur en regisseur een zo natuurgetrouwe re constructie te maken. Het oorspronkelijke schip was driemaal groter maar als de Zeekacïetten don derdag in de historische kostuums de zeilboot bemannen zullen de vele Schie dammers aan een herleving van de Gouden Eeuw kunnen denken. Het ligt in de bedoeling dat de 22 kanonnen in tensief gebruikt zullen worden. Wilton Fijenoord heeft zeer veel zorg be steed aan de bouw van het Schiedam en het is dan ook verheugend dat de In de Verbraakstraat te Rotterdam is woensdagmiddag de dertienjarige Her man uit de Mr. Willemstraat met zun fiets over de kop geslagen, doordat hij met een pedaal tegen een carrier botste. De jongen kreeg een hersenschudding en werd naar het Bergwegziekenhuis overgebracht. Schiedamse gemeenschap na het spel de beschikking krijgt over dit prachtige werkstuk. Voor de organisatoren is het nu echter een groot probleem een goede plaats te zoeken voor het schip. Het comité zou graag een plaats vinden waar het schip geheel opgetuigd en toch goed zichtbaar voor belang stellenden maar beschermd legen de weersomstandigheden kan worden neer gezet. Voor de bouw van het schip is een grote reddingsloep voor tachtig personen van een Panamese boot gebruikt. Geduren de weken hebben divers- vaklieden aan de afbouw van het schip gewerkt. De boot zal geplaatst worden op een grote oplegger. Het geheel wordt dan 15 me ter lang en tien meter hoog. Deze week heeft de truck met de veertig toons op legger over de Schiedamse straten ge manoeuvreerd. Verheugd heeft de artistieke leiding van het pleinspel kunnen constateren dat zelfs deze zware oplegger op het plein elke gewenste manoeuvre kan maken zodat het schip oo visueel stijlvol zal „kunnen zeilen". Momenteel staat het schip nog zonder masten bjj Wilton Fijenoord. Woens dagavond laat zal het schip op de daar voor bestemde oplegger over de Bur gemeester van Haarenlaan naar het 's Graveland achter de Provenlersbrug worden gevoerd. Hier wordt het schip opgetuigd en donderdagmorgen za! het schip over de Provenlersbrug rijden. Het vroegere gedeelte van de Gedemp te Broersvest en het Koolas zal dan eventueel voor niet-decllnemcrs MJl bet spel afgesloten zijn. Op de tennisbanen in Spieringshoek zal van 8 tot 23 septembeü een. park- toernooi worden gehouden. Het aantal inschrijvingen, bedraagt driehonderd. Dat is het dubbele van vorig jaar en het is daarmee het .grootste Schiedamse tennistoernooi geworden. Gespeeld wordt in vier afdelingen namelijk de gewone afdelingen ter kennismaking met het spel. Voor enkele spelen worden -verliezers- ronden gemaakt zodat niet direct ieder een is uitgeschakeld. Als sluiting van het seizoen zal op 7 oktober op Spie- ringskoek nog een bliksemtoemooi wor den gehouden. Dit .betekent dat een be perkt aantal games wordt gespeeld maar dat alle verliezers blijven spelen. Het seizoen wordt op 14 oktober offi cieel gesloten. Mevrouw I.H.-K. die op de Vlaardïn- gerdijk te Schiedam fietste wilde toen het om 9.30 uur woensdagmorgen be gon te regenen, gaan schuilen in de abri van de RET bij de ingang van Wilton. Zij stak met de fiets aan de hand de rijweg over maar werd aangereden door de auto van mevrouw L. de R -W uit Vlaardingen. Mevrouw H. kreeg een lichte hersen schudding en andere verwondingen en is m het Gemeenteziekenhuis behandeld* haar fiets werd vernield. De auto werd eveneens vrij ernstig beschadigd en van de gebroken voor ruit kreeg de bestuurster glassplinters in beide handen. Tijdens het hevige onweer van woens dagmorgen is de bliksem in het schrik draad geslagen rond het weiland van de heer T. W. Roeling aan de Kerkweg in Kethel, In de transformator die in de wa- genloods was aangebracht, ontstond kort sluiting en in de loods een begin van brand. Deze is echter door de inwonende zoon van de eigenaar geblust met hulp van een lid van de Kethelse brandweer» D* scha de wordt geschat op 500. \¥TEl"HOUDER--' 'MR. H. BAVB$CK W (openbare werken) van Rotterdam heeft dinsdag bij het slaan van een eerste paal voor 55 woningwetwonih- gen in het stadsdeel IJsselmonde en kele opmerkingen gemaakt over het bouwprobleem in het Waterweggebied. Hij wees erop dat met het slaan van deze paal zo langzamerhand de vol tooiing van Groot-Usselmonde (be staande uit zes buurten en een cen trum) in zicht komt. De grond wordt dus schaars in Rotterdam en hoe lan ger hoe meer blijkt hoe dringend noodzakelijk de samenwerking is met andere gemeenten. Over die samenwerking wilde wet houder Bavinck een wat optimistischer geluid doen horen dan de burgemees-- ter P. J. Bliek van Spijkenisse en wethouder T. de Bruijn van Vlaardin gen, die meenden, dat zonder deze sa menwerking hun gemeenten wellicht grotere woningeontingenten zouden kunnen verwerven. Mr. Bavinck daarentegen meende, dat de minister bereid zon zijn, de ontwikkeling van het Waterweggebied meer vrijheid te laten, mits er sprake zon zijn van goede coördinatie en ar beidsbesparende bouw. Dan zou ook contingentering op langere termijp mo gelijk kunnen zijn. Decentralisatie zag de heer Bavinck als zeer goed mogelijk en hij twijfelde er niet aan, dat de Waterweggemeen ten gezamenlijk dit werk aan zonden kunnen. ROTTERDAM staat voor de opgave oplossingen te vinden voor drie belangrijke vraagstukken: het verkeers probleem, de woningnood en de uitbrei ding van waterverbindingen („zoet of zout"). Rotterdam kan en, moet'vooruit, want het kan de welvaart van geheel Nederland stimuleren. Laat onze Kamer daarom het -stadsbestuur en de overige autoriteiten de behulpzame hand bieden om de goede oplossing zo snel mogelijk te vinden om zo onze stad te laten bly- ven wat zij is: de tweede havenstad ter wereld". Zo luidde de conclusie van de speech, waarmee voorzitter W. H. de Monchy de eerste vengadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam na de vakantie opende. Over het verkeersprobleem zei de heer De Monchy: „De toestand, die nu aX ern stig is. zal nog ernstiger worden, als niet alle zeilen worden bijgezet. Benelux- tunnel. Van Brienenoordbrug en metro zijn slechts fragmenten uit het verkeers- apparaat, dat moet worden ontwikkeld". Het vraagstuk van het verkeer is een probleem, dat de hele Randstad-Holland raakt. De oplossing moet daarom, in Randstadverband worden gevonden, en misschien zelfs wel in nationaal of inter nationaal verband. O OTTERDAM moet er naar streven, 11 ging de heer De Monchy verder, de waterverbindingen met het achterland uit te breiden of te perfectioneren. Een Kijn- Rttone- en een Rijn-Donau-verbinding zullen voor Rotterdam niet uitsluitend voordelen bieden, daar de kans bestaat, dat lading via andere havensteden zal afvloeien. „Maar loch moeten we de plan nen steunen, omdat hierdoor het goede renverkeer zal worden gestimuleerd, en dat zal Rotterdam tenslotte ten goede komen" Nog steeds gaat onze stad ge bukt onder de ellende van een tekort aan woonruimte", zei de Kamer-voorzitter tenslotte. Hij somde de gevolgen op, die kunnen ontstaan, als geen oplossingen voor de problemen worden gevonden. Aonder aantrekkelijke woningen en re creatie-mogelijkheden geen arbeidskrach ten, zonder goede verkeersmogelijkheden in de Randstad-Holland geen bloeiende bedrijven, zonder goede vaarwegen vanuit zee en in het binnenland van'Europa en zonder goede wegen en publieke vervoer middelen geen Rotterdam, dat zich kan handhaven. Waarschuwend zei de heer De Monchy: ..Ais de problemen, die met eikaar zun verweven aan elkaar wor den opgehangen, zal de afdoening op on aanvaardbare wijze worden vertraagd. f ing '^.er °P aan die knopen door te hakken, die moeten worden,door pakt Ook hier is van kracht: Het betere is de vijand van het goede". - A,p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1