Vooi donderdag speciale verkeersmaatregelen Tennistornooi Schiedam in de regen gestart PANTALONS 10? Sclieepskas geplunderd Schooljeugd komt langs route vorstin te staan ROTTERDAM Pleinspel kreeg eerste buiienrepetit* Vele straten tijdelijk afgesloten Anders dan andere PêeKsGloppehliurtf SNEL OPGELOST ,k Loop Jan van R te zoeken Politie doet beroep op de weggebruikers RUIM 5000 VOOR PERZIË Dit eet de koningin Matroos op schip neergestoken Programma i ver cl vlot afgewerkt I ZELFSTANDIG DAGMEISJE jongensmarkt fj 75 Ook feest voor scholieren Uw stad in uw museum m pi Grazieus 0E ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG II SEPTEMBER 1962 Wielrijders Stopverbod 20 stuks 80 cent Busdiensten (Advertentie) 1=1 elke woensdag ;iia De afwerking is even mooi ais de pasvorm en de plooi blijft erin. Smalle pijpen zonder omslag. In de nieuwste grijze tint. pi Dames-enkel D ron kenscha p AUTEUR TIJDROVEND PRESTATIE TEKSTBOEKJE 99 AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en dagelijks (Van een onzer verslaggevers) rpydens het bezoek van H.M, de 1 Koningin aan Schiedam don derdag zullen de volgende ver keersmaatregelen worden getrof fen. In enkele straten zijn reeds borden geplaatst. Het doorgaande verkeer uit de richting Vlaardmgen en bestemd voor de richting Rotterdam, rijdende via Burgemeester Knappertlaan en Nieu we Haven, wordt te 10 uur bij de rotonde voor de R..K kerk aan de Nieuwe Haven geleid via Nieuwe Ha ven - Westerkade - Nieuwe Brug - Rozenburgsestraal - Nieuwe Maas straat - Lekstraat - Koninginnebrug - Maasdijk - Nieuw Mathenesserstraat Van Deventerstraat. Deze omleg ging duurt tot omstreeks 11 uur en is aangegeven door middel van vas te richtingsborden. Om 9.30 uur wordt het verkeer van de Koemarkt en bestemd voor het Oos ts» geleid via Korte Singelstraat en Marconiweg. Deze omlegging zal tot ongeveer 12.30 uur duren en wordt aan gegeven door een verkeerspost en een verwijzingsbord. Het verkeer van de Éoemarikt en bestemd voor de b.nnen- stad en Nieuwland wordt gedurende die tijd geleid naar de Gerrit Verboon- straat. waar men naar keuze via de Westvest of Nieuw Haven kan rijden. Deze omleggingen houden verband met bet feit dat van 9.30 tot 12.30 uur de Broersvest tussen Singel en Proveniers- brug is afgesloten voor alle verkeer vanwege de voorbereiduigen tot en de opvoering van het spel op het Nieuwe Stadhuisplein. Het verkeer over de Singel uit de richting van het Station wordt te 11 uur geleid via Oostsingel - Van Swindensin- gel - Marconiweg - Korte Singelstraat - Broersvest naar het centrum. Deze omleiding, die tot 13 uur duurt, wordt door verwijzingsborden aangegeven. Er dient rekening mee gehouden te worden, dat vanaf 10 uur geen verkeer ook geen wielrijders van de Koe markt over de Rotterdamsedijk in de richting Botterdam wordt toegelaten. Be Rotterdamsedijk is in die richting tot ongeveer 11 uur afgesloten voor al le verkeer. Bedrijven aan de Buiten havenweg zullen er goed aan doen hun voertuigen bestemd voor Rotterdam over de Maasdijk - Nieuw Mathenesser straat te dirigeren. Het verkeer uit de Broersvest bestemd voor Rotterdam zal hetzij via Buitenhavenweg, hetzij via Schiedam-Zuid naar Rotterdam dienen te rijden. Van 9.30 uur af tot omstreeks 12.30 uur zal doorgaand verkeer over de Dam in de richting van de Lange Kerk straat worden geweerd. Het verkeer wordt op de Vlaardingerdijk bij de Vlaardingerstraat opgevangen door een verkeerspost. Daar wordt het verkeer bestemd voor het centrum geleid via Westvest of Nieuwe Haven en het ver keer voor het Station en omgeving via Nieuwe Damlaan - Burgemeester van Haarenlaan - Nieuwpoortweg - Hulp brug - Overschieseweg of via Noord- vest - Spinhuisoad - Bo terstra at - Over- schiesestraat. Om 12.00 uur wordt in verband met de grote rijtoer van H.M. de Koningin door Nieuwland alle verkeer bestemd voor het centrum en omgeving Station over de Nieuwe Ha ven of de Westvest geleid. Het afleve ren van kleine bestellingen aan bedrij ven of bewoners aan de Dam zal voor zover mogelijk worden toegelaten. Dan is de Boterstraat tijdelijk afgesloten. Ten behoeve van de verschillende rijtoeren, zijn voor een aantal straten (Van een onzer verslaggevers) De diakonie van de Gereformeerde kerk van Vlaardingen heeft zondag een bedrag van ongeveer 6.300 ingezameld. Zoals wij reeds hebben gemeld zou de meeropbrengst van de normale diakonie- collecte (gemiddeld ongeveer 1.000.) worden bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Perzië. Dankzij de offervaardigheid van de gemeente heeft de diakonie voor dit doel een bedrag van 5.300 aan het Algemeen Diakonaal Bureau in Utrecht kunnen overmaken. of gedeelten van straten stopverboden vastgesteld gedurende bepaalde tijden. Het betreft hier de Hoogstraat, Appel markt, Lange Haven (.oostzijde). Grote Markt, Lange Kerkstraat, Korte Singel straat, Eerste Tuinsingel, Lange Singel straat, Emmastraat, Oostsingel, Boter straat, Overschiesestraat, Dr. Wibaut- weg. Stadhouderslaan (zuidzijde), Prins Bernhardlaan, Poortugaalsestraat, Hoofdstraat, Penninglaan en Admiraal de Ruijterstraat. Deze stopverboden, znn door middel van verkeersborden aangeduid en voorzien van onderschrif ten. Het verbod wordt tot enige uren beperkt. Bewoners van die straten en de daar gevestigde bedrijven worden dringend verzocht hun voertuigen tij- dig te verwijderen en bezoekers, le veranciers, expediteurs van deze ver- Van de matroos S. K. uit Kireh- heim is op de Buitenhavenweg een rijwiel ontvreemd. De kantoorbedien de. mejuffrouw H. F., mist haar fiets die op slot op de Vlaardmgerdijk heeft gestaan. Mevrouw M. K. mist haar fiets die op slot op de Rotter damsedijk heeft gestaan. Donderdag, zal geen huisvuil wor den opgehaald m Schiedam. De Sehiedamse kunstenaars die on langs een kunstmarkt hielden, gaan op de ingeslagen weg voort. Men heeft nu een reizende kunstmarkt samenge steld. Op 5 september markten de Schiedammers in Naaldwijk op het WiLhelminaplem. Afhankelijk van de officiële goedkeuring van de colleges van B. en W. van Delft en Schiedam zullen op 29 septmber in Delft en op 6 oktober een overdekte kunstmarkt in Schiedam worden gehouden. In Schiedam zijn de volgende voor werpen gevonden: Te bevragen aan het politiebureau tussen 912.30 uur en 1418 uur: Zakje met starters voor neonverlichting; beige overall; bril; zonnebril in étui. Te bevragen bij de vinders- ruig met sleutels, Lourens, Talmalaan 7; zonnebril, Walters, B.L.O.-school, Burg. Honnerlage Gre- telaan 494. tussen 915 uur; ring met sleutels, Collignon, Dr. Wibautstraat 9; rode damesportemonnaie met in houd, Van Kappel, Populierenlaan 24, Kethel; rode autostep, Dekker, Gem. Smederij. Singel; driewielig kinder fietsje, Den Breems, Alb. Cuypstraat 6b; grijs-bruine regenjas. Prins, Burg. van Haarenlaan 516; pakje, inh. he renondergoed, Zwaan. S. van Houten laan 79; badgoed, Mak, St. Liduina- straat 66a; bruin-beige damesvest, Van Hengel, Marconistraat 29a; on der-prothese, Bezemer, Havendijk 218c. (Advertentie) '?CTCAB. ALLE keersmaatregelen tevoren op de hoog te te stellen. Waar mogelijk zal in spoedeisende gevallen de nodige soe pelheid van de zijde van de politie worden betracht. Eveneens worden bewoners en bedrijven aan de overi ge straten van de verschillende rijtoe ren verzocht hun auto's tijdig te ver wijderen en tijdelijk elders te plaat sen. De bussen rijden zoveel mogelijk hun normale route. Bus 39 (Station- Westen) zal van 11 tot 13 uur rijden via Singel - Oostsmgel - Van Swindensin- gel - Korte Singelstraat - Broersvest. Van het Westen naar het Station is de route normaal. Bus 41 (Station-Schie- dam-Zuid) rijdt de normale route, even als de bussen 43 en 48 (Schiedam- Vlaardingen). Bus 40 (Schsedam-Kethel) zal van 9.30-12.30 uur rijden over de Nieuwe Damlaan - Nieuwe Haver. - Oranjestraat - Broersvest - Station v.v. Bussen 44 en 60 (Schiedam-Rotter- dain) rijden van 11. tot 13 uur via Sin gel - Oostsingel -Van Swindensingel - Marconiweg - Korte Singelstraat - Broersvest - Koemarktplein - Broers vest - Korte Singelstraat - Marconiweg (bij rioolgemaal), waar de eindhalte zal zijn. Daarna rijden zij via Swammer- damsingel - Boerhaavelaan - Prof. Ka- merlingh Onneslaan naar het Station en volgens de normale route naar Rotter dam. Er dient rekening: gehouden te wor den met vertragingen tijdens de ver schillende rijtoeren. In de ochtend uren wordt de grootste drukte In de binnen; .d verwacht. Tenville van een vlot verloop worden bezitters van voertuigen aangeraden de voorge schreven verkeersmaatregelen stipt op te volgen, terwijl de toeschouwers worden verzocht zoveei mogelijk auto's of fietsen thuis te laten. Geen publiek zal woorden toegelaten in het Julianapark en op de Lange Ha ven (Oostzijde) tussen Appelmarkt en Korte Dam. H.M. Koningin Juliana zal don derdagmiddag in restaurant Europoort de lunch gebruiken. Aan de tafel zullen honderd Schiedammers aanzitten. Het menu vermeldt een Madeira Solera 1872 en daarna een Ce- würtztraminer Schwendi Mono- pole 1955. Opgediend wordt Tor- tue claire en tassel Foie d'oie gras braisée sur fond d'artichaud; Poulet poche a laf agon du patron; salade de fruit de la saison; moccd; de menukaart is ontwor pen door de Sehiedamse Mona Couvée. De 22-jarige matroos E. T. uit Til burg heeft vorige week vrijdag aan boord van het vrachtschip Congokust, dat op volle zee voer. na een hevige ruzie zijn even oude collega H. van D. met een mes neergestoken. Het slachtoffer kreeg een gapende wond aan de lies en een ernstige ver wonding aan de rechter hand. Onmid dellijk na aankomst van het schip in Rotterdam werd hij naar het Havenzie kenhuis overgebracht. R. is vandaag voor de officier van justitie te Rotterdam geleid. (Van een onzer verslaggevers) ZATERDAGOCHTEND is een be- gin gemaakt met het verspelen van de tennistornooien op de banen van Van Vliet aan de Stadhouders- Iaan in Schiedam. Ondanks de regen konden de eerste wedstrijden op het vastgestelde tijdstip (negen uur) be ginnen en gedurende het gehele (Advertentie) =!IUf!lfll!liniIII!l!llllill!!llil!IIII!illllllllll[lllll!!llllflllllHIIIIIII!!lll!IIlllirfllll!!!iIIIIII!illl'jjjj| Gevraagd in Vlaardingen voor hulp in de huishouding. H Niet jonger dan 16 jaar. Aanmelden na 6 uur of na telef. aispraak TeL 5174 bij J. Hoogstad, J. P. CoenJaan 12, VLAARDINGEN. De Vlaardingse Accordeonvereniging |"\T|>T> A A If '717171? ..Het Westen" geeft woensdagavond on- J|(jDUilAll Zjlli£jl\ der leiding van mevrouw W. Wapenaar Blommers een concert in de muziektent in het Hof. Het programma voor dit Hofconeert luidt: 1. De Kapitein. John P. Sousa; 2. De Fontanel. W. de Ruiter; 3. De kalief van Bagdad. F. A. Boieldieu; 4. De molen in het zwarte woud, Richard Eilenberg; 5. Florentiner mars, J. Fucik; 6. Offen bach melodieën. J. Offenbach; 7. Frü- lingserwachen, Ernst Bach; 8. Het witte paard. Ralph Benatzky; 9. L'avenir aux enfants, W. F. Gest Jr.; 10. Waldteufel- melodieën, E. Waldteufel; 11. De Vogel koopman, Carl Zeiler; 12. Einzug der Gladiatoren. Julius Fucik. In Maassluis begint morgen, dins dag, een driedaagse evangelisatie campagne, die dus tot en met don derdag zal duren. Spreker op de drie avonden is de bekende evangelisatie- predikant ds. J. Visser uit Amster dam. Medewerking verlenen het zang koor „Licht over Europoort" en The Glory Singers uit Barendrecht en het zangkoor uit Rotterdam-Zuid. Alle bij eenkomsten beginnen om 20 uur. lasaemarsycsstSiJ fH;2 Speciaal verlaagde J. M. prijs leeftijd 6 jaar /net fcfefne s tyg ïrtf per maat jj.y. !0 jaar I3J^ «es!*» (Van onze correspondent) Toen de bedrijfsleider maandagmorgen bij de werkplaats voor Sociale Werk voorziening te Maassluis aan de Talma- straat kwam. ontdekte hij, dat gedurende het weekeinde iemand zich toegang tot de vertrekken had verschaft. Bovendien vond men m het magazijn resten van een daar aangelegd vuur, kort bij de opslag van olie en benzine. De begrijpelijke conclusie luidde: in braak met poging tot brandstichting en aldus luidde ook de aangifte. De brigadier De With toog op onderzoek en voor de koffie kon hij reeds melden dat het geval was opgelost en hij de daders had aan gehouden. Twee jongens uit de Kapel polder van resp. 8 en 6 jaar oud bleken de daders. Zij hadden diverse kleine gebruiks voorwerpen en een klem geldsbedrag zich toegeëigend en in een pyromane op welling ook nog een vuurtje gestookt. De aangerichte schade is gelukkig niet al te groot. In een nieuwbouwwoning aan de s-Gravelanösepolder in Schiedam zijn zes nieuwe sleutels en drie pak ken spijkers gestolen ten nadele van timmerman W. V. De Sehiedamse brandweer heeft maandagavond een brand geblust in de vuilnisbelt aan de Schiekade in Schiedam. weekend kon het wedstrijdschema keurig worden afgewerkt: op de vijf banen werden niet minder dan 85 wedstrijden gespeeld. Gedurende deze eerste tornooidagen ging de grootste belangstelling uit naar de heren B-klasse; m twee pou les met elk een halve competitie werd om de finale-plaatsen gestreden. In de eerste poule schakelde C. van Damme verrassend de geplaatste TSF-clttb-kampioen H.' Bulte; uit (64, 6-r3) waardoor bijladen vaitijeeii plaats in- de fihale verzekerde.; - De" grootste verrassing-viel" echter in de tweede poule, waar de junior Erik van. Weerkom ongeslagen bleef; niet al leen zegevierde hij over de geplaatste H. van Teeffelen, maar bovendien won hij van de outsider W. v. d. Heuvel zij het na een ware marathonpartij (6—2, 68, 97), De finalisten Van Damme-van Woerkom treffen elkaar op zaterdag 22 september. Naar deze strijd wordt op het park Van Vliet nu reeds met belangstelling uitgezien. In het dames-enkel vielen ook al de nodige verrassingen. Luud Jonker scha kelde de geplaatste Tineke Koster uit (60. 63) en plaatste zich daardoor bij de laatste acht; onverwachter nog was de prestatie van mevrouw N. Op- rel, die (met 36, 64, 97) de als tweede geplaatste Leidy Boon mtscha kelde en zich daardoor van een plaats bij de laatste vier verzekerde. Voor de halve finales to het dames- dubbel plaatsten zich reeds Sneep- Brugman en Oprel-Feelders. In de kwartfinales heren dubbel plaatsten zich o.a. reeds De Ridder-Van der Griend (door een zeer duidelijke zege op Oprel-Forhead 61, 62). In het he ren enkel C zegevierden tot nu toe bij wijze van uitzondering alle ge plaatste spelers; verrassingen kwamen hier niet voor, hij de laatste zestien treffen we de namen van R. Niesink, J. v. d. Griend, H, Mak jr. en B. Fore head, Het gemengd dubbel ten slotte leverde na één weekend uit een schema van 64 al de achtste finalisten op. Spithoven -Figé, Bastiaan-Koster, Zijberden-Boon en Van der Bor-De Bruyn behoren tot degenen, die gerechtigd zijn te trachten tot de finale door te dringen. Het geanimeerd verloop doet alle deel nemers aan en belangstellenden voor het parktornooi Van Vliet uitzien naar het volgend weekend. De inzameling op de graanbeurs te Rotterdam ten behoeven van de slacht offers van de ramp in Perzië, heeft tot nu toe een bedrag opgeleverd van 2087,75. Verwacht wordt dat dit bedrag nog zal stijgen door toezeggingen. Het dan ver kregen bedrag zal door het comité van graanhandelaren te Rotterdam door een storting naar boven afgerond worden. (Van onze correspondent) Zaterdag ontdekte de kapitein van de coaster Geeststroom te Maassluis dat zijn scheepskas, die door toevallige om standigheden extra goed gevuld was geweest, tot op de bodem geledigd was. Een bedrag van ongeveer 3500 was verdwenen. Een onmiddellijk door de politie inge steld onderzoek leverde aanvankelijk geen voldoende resultaat op, maar bij verder onderzoek kwamen er voldoen de feiten aan het licht om tot de aan houding van een op ds bewuste zater dag afgemonsterde matroos, de 20- jarige J. H. v. H. uit Wormer, over te gaan. Bij aankomst van de boot zaterdag kon de hoofdagent Van der Heiden nog twee verdachten aanhouden, namelijk de matrozen A. v. d. B. (25) en Y. I'. (22) beiden uit Vlaardingen. Aile drie verdachten hebben een volledige be kentenis afgelegd. Nadat op zondag 3 september ook nog de 27-jarige taxi chauffeur E. v, d. V., uit Vlaardingen, die zich aan heling had schuldig ge maakt, was aangehouden, kon de ba lans worden opgemaakt. Er kon van het vermiste geld nog ongeveer 2500 worden Inbeslaggenomen. De eerst aangehoudene is inmiddels voor de officier van justitie geleid. De anderen zullen morgen voor hem wor den geleid. Zaterdag te 19.30 uur hield de politie van Maassluis een man aan die in dronkenschap een auto had bestuurd. Deze, I. v. d. P. (30). uit Vlaardmgen, was dronken in de auto van een ken nis gestapt en daarmee op de loswal van deBurgemeester de Jonghkade gaan rijden. Tegen een schakelkast kwam hij tot stilstand. Dit obstakel behoedde hem voor een duik in de haven, die wel eens noodlottige ge volgen gehad zou kunnen hebben. Te 23.30 uur werd een dronken fietser aangehouden. Deze, M. v. d. E., (51) uit Maasdijk, is naar zijn woning over gebracht. Ay OOR de Sehiedamse scholen zal het donderdag ook feest zijn maar het is niet zo dat het onder wijzend personeel een gehele vrije dag heeft. De onderwijzers en de kinderen komen wel wat later naar school maar daarna gaan ze in groe pen naar plaatsen langs de route die H.M. de Koningin door Schiedam zal volgen. Daarna brengen de on derwijzers de kinderen weer naar de school terug waarna een ieder naar huis kan gaan. Ouders die hun kind in het centrum van de stad willen menemen kunnen dat in overleg met de onderwijskrach ten doen. De Gemeentelijk Inspec teur van het Onderwijs de heer C. A. Kamp heeft ook aan de school besturen verzocht donderdag vrijaf te geven. Dit is van belang omdat de kinderen dan aan het huldebe toon kunnen deelnemen, bovendien nemen vele kinderen deel aan di verse evenementen als het plein- spel en de demonstraties in het re creatiegebied en in de stad. De heer Kamp heeft een goed sys teem uitgewerkt zodat de kinderen van alle scholen de Koningin goed zullen zien. Daartoe worden op de trottoirs vakken geschilderd en iedere school krijgt een cijfer dat correspondeert met het cijfer in een vak. Uiteraard mag er geen publiek staan voor deze vakken. Ook is getracht de kinderen geen lange afstanden te laten lopen maar dat kon niet geheel worden voor komen. Op de Rotterdamsedijk zullen 3400 kinderen in een dubbele rij op de lin kerzijde van de rijbaan staan. In de 24 vakken staan de volgende scholen in deze volgorde vanaf de Grensflat tot aan de Singel: Kon. Wilhelmina, St. Wil- librordus. Alida, Klaas de Vries, Wil lem Brouwer, St. Henricus, prof. Kohn- ■stamm, Open-Kleuterschool, Geref. Kleu terschool, St. Maria, Theo Thijssen, Seh. Ind. Ond., Sav. Lobman, Pr. Bea trix, LOM, Gr. van Prinsterer, St. Jans VANDAAG is het woord op deze plaats eens niet aan onze Sehie damse redacteur, collega Nic. van Loopik. Nee, wij zijn zo vrij geweest hem even „buitenspel" te zetten van wege „het spel". Niemand in Schie dam zal eigenlijk nog moeten vragen wat „het spel" is. Maandenlang reeds leven vele Schiedammers in een roes voor dat spel. Niet in het minst onze collega Nic. van Loopik, op wie we wel een beetje trots zijn, terecht dachten we, want hij is immers de schrijver van het spel Twintig Eeu wen Schiedam presenteren zich". Denkt udaarover vooral niet te licht. Het schrijven van de tekst voor een spel is al een omvangrijk werk. Dank zij zijn interesse voor en zijn grote kennis van Schiedams rijke verleden is collega Van Loopik daarin goed ge slaagd. Maar dan komt pas het eigen lijke werk, want dan moeten „scena rioschrijver" en regisseur (in dit ge val Pieter C. Lutz) samen de ideeën van de schrijver in werkelijkheid gaan omzetten. JA, dan begint het werk pas goed. Aan de hand van het draaiboek, dat een lawine van aanwijzingen en suggesties bevat, moet de enscene ring worden besproken, nog eens be sproken, op papier geschetst en ver volgens in concreto worden vervaar digd. Alleen dit onderdeel al kost uren lang praten, uren lang timme ren, schilderen en vervolgens uren lang wijzigen en voltooien. Dan moe ten alle betrokkenen er zijn 800 mensen, die direct of indirect met het spel te maken hebben... hun taak toegewezen. Groepen en individuelen krijgen een omschrijving van wat zij die dag te doen hebben. De spelers moeten hun -rollen gaan. bestuderen. Uren lang werk kost ook het plannen van de repetities, het nauwkeurig af wegen van elk detail. Het is mooi werk, ten dienst van de gemeenschap zeker, maar tijdrovend en belastend. Voor wie daarnaast zijn normale jour nalistieke werk moet verrichten is het echter schier ondoenlijk. TOCH heeft collega Nic. van Loopik al dat werk gedaan. Uit zijn idee- en werd na de tekst ook de enscene- en St. Aloysius. Tussen Singel en Hoogstraat 900 kin deren van Comenius en Pr. Juliana. Op de Korte Dam en daarna m een dubbele rij aan de rechterzijde van de rijbaan op Grote Markt, Lange Kerkstraat en Broersvest 1500 kinderen in volgorde: dr. Kuyper, St. Joseph, St. Thomas, Ma ria Goretti, St. Catharina, OVGLO, Ma- thenesser, Maria, Barend Mastenbroek, prof. Casimir en Chr. VGLO. Om twaalf uur stellen zich 1500 kinde ren op langs Burg. van Haarenlaan van s-Gravelandseplein tot Parkweg: Don Bosco. Alb. Magnus, Noodkerk RK-kL, prof, Gunningh, Op. kleuter, Pr. Bern- hard; 750 kinderen van Parkweg naar Piersonstraat; A. H. Gerhard en Dom. Savio; 1100 kinderen van Piersonstraat naar Nieuwe Damlaan: Pr. Marijke, Thorbecke, St. Petrus van Canisius, prof. Casimir, mr. dr. Van der Berg; Burg. Honnerlage Gretelaan naar P. J. Troelstralaan duizend kmderen: Joh. Calvijn, Erasmus, Goeman. Borgesius, dr. De Visser; Van P. J- Troelstralaan naar dr. Wibautpleón vijfhonderd kin deren: Jan Ligthart en St. Bernardus. Van dr. Wibautplein tot aan de Nieu we Damlaan 700 kinderen; St. Agnes, Oranje Nassau en Kiveva. In Kethel staan langs de Schiedamseweg vanaf duizend kinderen in deze volgorde: de Iepenlaan tot aan Bad Groenoord Burg. Verveen. Op. Kleuters, Kon. Ju liana, Herv. Kleutersch., St, Martïnus, RK Kleutersch. en St. Jacobus. ring geboren. Gelukkig blijkt het team Van Loopik-Lutz een goed team, waarvan de leden elkaar aanvullen en „aan kunnen". Eendrachtelijk zijn de twee nu al weken lang bezig met het regelen' van de duizenden grote 'en kleine zaken, die met elkaar moeten maken dat het donderdag zal lijken of niemand zijn hand omdraait voor het opvoeren van zo'n spel. Ingewijden weten dat het anders is, vandaar deze opmerkingen. Want het is een presta tie van onze collega Van Loopik. Nu al verdient hij de lof van Schiedam, al zou het spel „zakken als een bak steen" (maar dat doet het niet!). Daar om één keer de bescheiden auteur voor het voetlicht hoewel hij wars is van alle huldebetoon.... NAAST al dit werk speelde Van Loo pik het ook nog klaar tijdig het tekstboekje voor het spel gereed te hebben, dat alle belangstellenden kun nen verkrijgen bij de VVV). Drukke rij Rosman, auteur van het spel en te kenaar B J. de Haas verdienen hulde voor de keurige uitvoering van dit, een twintigtal pagina's tellende druk werkje, dat men in één adem kan uit lezen. Collega Van Loopik schreef een „ter introductie"waarin hij even op instructieve wijze enkele achtergron den belicht. Hij zegt o.a. „Het is een genoegen eens te kunnen tonen hoe het geweest moet zijn in vroeger tij denen aan het slat „Het geheel is niet volmaakt, zelfs niet exact, een pleinspel voor drie kwartier vertier is dan ook primair., spel, geen disserta tie". Helaas, was onze verzuchting, is het tekstboekje ook niet volmaakt. i Een zetfout (de term drukfoutis onjuist) ontdekten we op pagina 8. Hoofdfiguur Betto zegt daar „Fluit arena'" ruit hora" en vertaalt dit als „het zand vervloeit, de tijd spo'eit", maar dat „spoeit" moet toch wel „spoedt' zijn dachten we. Het gebruik van latijnse spreu ken is overigens een voorliefde van collega Van Loopik, zoals de trouwe lezers van 'dit TER gelegenheid van het bezoek van H.M. de Koningin aan de stad Schiedam is in enkele zalen van het Stedelijk Museum een tentoonstelling ingericht onder de titel „Uw stad in uw museum". Voor deze tentoonstelling zijn o.a. een aantal maquettes ver vaardigd die een duidelijk beeld geven van de ontwikkeling van de stad van de tijd van Karei V tot heden, alsmede een zeer grote reproductie van aen panorama van de stad in 1598. De tentoonstelling wordt don derdagmiddag 13 september om half twee voor het publiek open gesteld en blijft tot nadere aan kondiging gratis toegankelijk. Op de avond van de dertiende septem ber is heit museum geopend van half acht tot half tien. Chr. Sociale Belangen: Chr. Met. Be- ambt. V. 20. Chr. Sociale Belangen.' Arjos, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Sehie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. teL 115583 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen bgg tel. 115588). Apotheek: Van Oostendorp, Singel, hoek Emmastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Julianapark: Expositie dieren ea die renbeelden „Dierenkijk", 1418 en 2023. wel loeten. Dat geeft ons de vrijheid te besluiten met zo'n spreuk, die wel in het bijzonder op de auteur van het spel van toepassing is, namelijk Nee Inssise pudet, sed non irtd.icedere lu- dum", oftewel „Men schaamt zich het spelen niet, maar het altijd door spe len..." IN de zomer van 1965 hoopt het assu rantie- en makelaarskantoor D. Hudig en Co. een geheel nieuw pand te hebben betrokken, dat zal worden gebouwd tus sen Wijnhaven, Zwarte Hondstraat en Wijnstraat te Rotterdam. Tegen die tijd zal D. Hudig en Co. het tegenwoordige kantoor aan het oostelijke einde van de Wijnstraat moeten hebben verlaten, want dat pand zal moeten verdwijnen ten be hoeve van de werken aan de Willems- tunnel. Zoals men weet, zal aan die Wil- rubriekjeicmstunnel meteen moeten worden be- gonnen, zodra de metro in Rotterdam ge reed is. Het ontwerp voor het nieuwe kantoorgebouw is van het Rotterdamse architectenbureau Van der Heijden, en Moerman. Het pand zal aan de Wijnhaven een gevellengte krijgen van 51,60 m, een diepte van 26 m. Het hoogste punt komt 21 m boven de grond. Iets bijzonders is de grote kelderruimte; anderhalve ver dieping komt beneden de grond. Daar boven komen dan nog vier bouwlagen. Niet ver van het water van de Wijnhaven zal dus een bijzonder diepe bouwput moeten worden gegraven. Van fundering tot dakrand zal het bouwwerk 27 m hoog zijn, waarvan er dus 6 m onder de grond 1 komen! i A AN de omvangrijke havendiefstallen. (Van een onzer verslaggevers) maar nog niet als geheel. Ook waren jnog niet alle microfoons op de juiste 'k Loop Jan van Kïebeeck te zoe-1 plaatsen aangebracht en nog niet al ken, ik moest z'n huwelijke inzege- Ie requisieten gearriveerd, nen kijk, dat is de gravin..., waren j instrueren van de afz enkele uitdrukkingen die men maan dagavond kon opvangen op het par- keerterrein Emmaplantsoen in Schie-1 dam. Daar werd de eerste buitenre-1 petitie gehouden van het spel „Twin- tig eeuwen Sehiedam presenteren zich" onder leiding van regisseur Pieter G. Lutz en auteur Nic. van Loopik. Het geheel liep nog wat. stroef, maar de heide heren waren niettemin tevreden. Rekening werd1 namelijk gehouden met het feit dat de Kaninefaten, de Romeinen, de ver schillende vertegenwoordigers van de eeuwen en de vele andere groepen Het instrueren van de afzonderlijke groepen vergde teveel tijd en daarom moesten andere wat langer wachten. Af en toe moest ook de regisseur n"iet,zen jangS het plein waren bijna aiïen stemverheffing aanmoedigen tot meer; weer wak).er geworden en achter de ra- enthousiasme. „Zijn jullie nou Schie- men van de huizen vertoonden zich sla- dammers? Ik zou me schamen in de- penge gezichten. Kennelijk verwachtte ze stad te wonen" en „dat heb ik met men 0p het plein een gevecht was afgesproken. Romeinen, jullie zijn een ontstaan tussen spelers en leiding... stelletje slappe klonk de stem van de heer Lutz soms schallend door de luidsprekers. Hoogtepunt van de eerste buitenrepe- „De Vogel Struysz" vertoonde zich titie was ongetwijfeld het gevecht dat ook nog even. zij het in doeken gewon de Watergeuzen aanbonden met del den en zonder tuigage. De „beman- Spaanse stadsbezetting. De Nationale* ning" boog zich gracieus over de reling reserve (de Geuzen) stormden al schie- om Hare Majesteit te groeten. Een tend en werpend met rotjes het plein op. .komisch moment deed zich ook nog in weï afzonderlijk hadden gerepeteerd,Zij sleepten ook nog een kanon mee. het begin van de repetitie voor toen waarvoor enige tijd geleden vier Rot terdammers werden gearresteerd, zijn tij dens het verdere onderzoek nog enkele Groot was de verbazing toen ook het i gravin Aleid met naar gevolg te paard ^De (Heven hebben^ek-md ook vier ton kanon behalve met „bandrecorder-ge- het plein orrced. Nadat Aleid in de don-1 eriesmeel een ton metalen hrondies donder" ook nog echt schoot (met don- a was verdwenen, was het gevolg inSn tonTwvnV te hTbben gestolef derslagen uieraard). draf het plein afgereden, Een paard,; De recherche van het bureau Nassau- Het gevecht werd zo levensecht uitge- dat van Aleid bleef over, midden op het kade vestigt nogmaals de aandacht on rviDD hr.clr.Af nncf Aan?! nloin r „..lI UUglïlddlS Qe aanoacnt OP - i, v t j^v* V4 4^ U (IJ) j-f 0- een paard overblijft. Uiteraard werd; schikt. Ze zijn voorzien van een rode een deugdelijke oplossing gevonden. j "erfstreep er. hebben geen merk. Vanavond wordt weer gerepeteerd en woensdagavond volgt dan de generale D 65-jarige heer C. Molendijk uit de repetitie. Uiteraard mogen bij de repe-j Mathenesserlaan te Rotterdam is maan- titie op het plein geen mensen zijn die;dagmiddag op een zebra in de Vieram- er niets te maken hebben. Maandag- j bachtstraat, toen hij vlak voor een au- avond gebeurde het wel en het bracht j tobus wilde oversteken, aangereden, veel last met zich mee. Zelfs de heer'Met kneuzingen aan de rug en ver- Luiz moest een maal drie mannen diewondingen in het gezicht werd hij naar gemoedelijk midden op het plein tijdenshet Bergwegziekenhuts overgebracht. het spel stonden te praten, van het plein wijzen. Buiten de hekken mag en kan men de repetities wel en zelfs heei goed volgen. De voetganger stapte van do vlucht heuvel op de zebra, toen de autobus nog slechts een meter van hem was verwijderd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1