Kritiek van Rotterdams burgemeester Ontwerp-Rijnmond in strijd met in tegratie-gedachte ROTTERDAM prornis en geen eigen initiatief van ministers Pleinspelersmaken rond gang door Schiedam Foto's langs Broerstest trekken belangstelling JONGEN GEVONDEN DIE ZWAAR GEWOND IS Koningin gaat over gladde straten Schiedam klaar voor ontvangst Morgen Rotterdammers stalen in Schiedam Kleurige stoet laat zich bewonderen Tweehonderd man politie morgen op de been Kind gewond bij oversteken Raadsels over toedracht ongeluk DES hegon jubileumfeest Burgerlijke stand f)E ROTTERDAMMER Pagina 3 WOE ASDAG 12 SEPTEMBER 1962 Wielrijdster bij botsing gewond Tn het Nederlands Juristenblad heeft de burgemeester van Rotter dam, mr. G. E. van Walsum, kritiek geleverd op het wetsontwerp- Rijnmond, zoals dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Het ontwerp is teveel in strijd met de integratiegedachte en wordt beheerst door het compromis. Van de ministers, die de verantwoordelijkheid voor het wetsontwerp op zich hebben genomen, zo meent mr. Van Wal sum, is geen eigen initiatief uitgegaan, waardoor een duidelijke conceptie in het wetsontwerp ontbreekt. „SCHIEDAM" WAARSCHUWING De werkelijkheid Grenswijzigingen VEELZIJDIG O NIEUWLAND ~i§ Gouden glaasje AGENDA VOOR SCHIEDAM en dagelijks DE dag van morgen gaat voor Schiedam een hoogtepunt ponnen in de na-oorlogse ge schiedenis van onze stad: hel bezoek t'art Hare Majesteit de Koningin, waarnaar wij zo lang reikhalzend hebben uitgezien, zal dan plaats vinden. Wij willen onze geliefde Vorstin met vreug de begroeten en Haar onomwon den onze gevoelens van genegen heid en trouw doen blijken. Ve ten hebben zich beijverd om deze dag met luister te omkleden, maar allen kunnen medewerken om tot uitdrukking te brengen wat in ons leeft. Laat morgen dan de vlaggen en oranjewimpels toapperen vanuit uw huizen en onze stra ten in feesttooi zetten als een kleurrijke achtergrond voor onze eenstemmige jubel Leve de Koningin. De Burgemeester van Schiedam. Mr. J. W. PEEK. Drie Rotterdamse jongens, 10. 13 en 14 jaar oud zijn bij dc Coca Colafabrie- Ken in de Van Kouwenhovenstraat in Schiedam aangehouden. Ze bekenden flesjes Fanta te hebben gestolen. Dat hadden ze al eerder gedaan. De lege flesjes werden verkocht om snoep te kunnen kopen. Eind vorige maand had de 14-jari- ge jongeman bij het Centraal Station in Botterdam een damesfiets gestolen om io gemakkelijk naar de Colafabriek te kunnen rijden. De fiets stond in de Van Deventerstraat. Op de Parkweg in Schiedam heeft de wielrijdster J- M. v. H.-R. dinsdag middag om half twee bij een botsing met een auto, bestuurd door J. v. d. P.. het linker onderbeen gebroken. Zij is naar de Dr. Noletstichting vervoerd. sfand komen van Rijnmond is niet dui delijk. Voor men echter gaat de-annexeren ls het wet gewenst eerst de financiële consequenties behoorlijk te bestuderen. Wanneer men systematisch en op rui me schaal gaat de-annexeren, Is het jVE plannen voor een bejaardentehuis van de Stichting Gereformeerde Be jaardentehuizen Linker-Maasoever te Rotterdam, te bouwen in opdracht van de dienst volkshuisvesting der gemeente Vooral wat betreft de samenstelling van de raad van Rijnmond: van het da gelijks bestuur en de benoeming van de voorzitter heeft het compromis een te grote plaris gekregen. De burgemeester van Rotterdam ont wikkelt de volgende bezwaren: Het is onjuist, dat de leden van de raad voor twee derden worden geko zen langs de weg van de rechtstreekse verkiezingen en voor één derde wor den benoemd door de gemeenteraden. Het bezwaar is. dat de kleinere ge meenten in de minderheid komen. Een oplossing is de burgemeester van de gemeenten lidmaatschap te geven met een adviserende stem. Bi.i de samenstelling van het da gelijks bestuur moet bewust geen on derscheid warden gemaakt tussen Rot terdammers en niet-Rotterdammers. Ook deze regeling beantwoordt niet aan de integratie-gedachte. In de sa menstelling moet het dagelijks bestuur vrij worden gehouden. Voor een soepele verhouding tussen Rotterdam en Rijnmond ligt het voor de hand. dat de burgemeester van Rot terdam voorzitter wordt. Maar op dit punt wordt in het wetsontwerp schuil vinkje gespeeld. Het is niet waar. dat de voorzitter een soort super-burge- WEINIG in Schiedam herinnert nog an de oude stad van de brande rijen, die het niet zo heel lang gele ien was. De oude stad „aan de Schie" heeft een transformatie onder gaan, die haar karakter volkomen heeft gewijzigd. De ingreep is krach tig geweesthet mes van chirurg Tijd diep in haar vlees gegaan; op sommige plaatsen tot op het been. Zo begint het speciale nummer van de Schiedamse Gemeenschap .Schie dam." dat in verband met het bezoek van HM. jde Koningin gratis huis- aan-huis is verspreid. In dit btad geeft het gemeentebestuur de bevol king een overzicht van wat in vele jaren tot stand kwam en wat in de naaste toekomst tot stand zal komen. Het blad is zeer lezenswaard (Mr. dr. ir.) Marinus M. van Praag heeft de tekst geschreven. Dat is hem wel toe vertrouwd. Dé heer Van Praag is geen onbekende als het gaat te schrijven over Schiedam. De verzorging van .Schiedam" is uitstekend. De teke ningen van de gebroeders Das (en kele duidelijke toekomstbeelden) maar ook de door de kunstenaar Dick Bos getekende advertenties (alle in dezelfde stijl) en de vele foto's maken het blad tot een goede presentatie. regeerders het doen van misstappen tot systeem van bestuur te maken". BIJ het hoofdstuk„sanering" waar schuwt de heer Van Praag dat men niet uit het oog mag verliezen dat het oude schoon onvervangbaar is en. dat de Lange Haven het Proveniershuis met zijn bekoorlijke Beurs en het St. Jacobsgasthuis van architect Giudici, ondanks het grote werk dat deze en een vorige gene ratie hebben verricht en een volgende -al verrichten de bezienswaardigheden van Schiedam zullen blijven: omdat ze uniek zijn. Het was een goede ge dachte van het gemeentebestuur dit blad te laten uitgeven en te ver spreiden en het door de heer Van Praag te laten schrijven. meester is. Juist de burgemeester van Rotterdam zal worden- gezien als de primus inter pares. Mr. Van Walsum wijdt een uitvoerige beschouwing over het voorzitterschap en maakt tenslotte deze opmerking: „Ik heb mij deze uit eenzetting. die de indruk van een on beschaamde oratio pro domo kan ma ken. veroorloofd niet alleen omdat in gewijden wel weten dat mij. zelfs als het wetsontwerp vlot tot stand komt, ambtelijk niet zoveel tijd meer rest maar vooral omdat het mogelijk moet zijn dit punt zakelijk te behandelen en omdat bet mij de mening van iemand, die bij uitstek tot oordelen bevoegd is, niet zonder belang lijkt". Verder spreekt mr. Van Walsum zijn beduchtheid uit. dat de afstand tussen wet en werkelijkheid te groot zal wor den. Zo ziet regering de taak van Rijn mond slechts als dirigerend en coördi nerend. Men kan er niet gerust op zijn, dat bij dit stelsel de integratie voldoende aan haar trekken zal komen. Waarom zou Rijnmond in de toekomst niet de zaken kunnen behartigen van de ■metro (waarom zouden de trajecten bij de grenzen van de gemeente Rotterdam moeten eindigen?), van de Benelux- tunnel en om nog een voorbeeld te noe men de woningbouwcontingenten? Moet men dan de procedure van richtlijnen en aanwijzingen volgen in plaats van de procedure met een eenvoudig meer derheidsbesluit? De hele opzet van het wetsontwerp is er op gericht te voorkomen, dat Rijn mond tie veel macht krijgt", zo schrijft mr. Van Walsnm, „maar laat men dan niet tegelijkertijd zeggen, dat men Inte gratie wenst." Bij de genoemde voor vallen (metro, Beneloxtnnnel, contin genten) kan men niet spreken van een uitholling van de gemeentelijke be voegdheden. De afstand tot de werkelijkheid is in het ontwerp bijzonder treffend op het punt van de grenswijzigingen. Men kan er begrip voor hebben, dat de provincie er behoefte aan heeft de zogenaamde expansiedrift van Rotterdam te brei delen of af te remmen (al is dat stre ven niet gerechtvaardigd), maar het is niet te begrijpen, dat men dit denkt te bereiken door de grenswijzigingen op de lange baan te schuiven. Mr. Van Walsum schrijft verder, dat het niet erg waarschijnlijk is. dat Hoek van Holland op zichzelf een levenskrach tige gemeente zou kunnen zijn. Voor Hoogvliet liggen de kaarten anders. Maar waarom Hoogvliet beslist zelfstan dig moet worden gelijk met het tot NIETS wat Schiedam betreft is overgeslagen van het begin in de dertiende eeuw tot zelfs het ..nieuwste Schiedamhet uitbrei dingsplan Kethel, wordt uitvoerig be handeld. Niet alleen bouwplannen ook de recreatie, de cultuur en nog vele andere zaken kregen een plaats in het blad. Omdat het een blad is waarin de gemeente opening t'an za ke geeft, was te verwachten dat het een lofprijzing zou zijn op alles wat werd bereikt. Marinus van Praag echter geeft een zeer objectief ver slag, Veel kritiekgezonde kritiek is opgenomen. Zo hekelt de schrijver de wijken ten noorden van de B.K.-laan. Ze zijn te compact, de straten te t nauw en er is te weinig openbaar groen. Alhoewel Nieuwland er zeer gunstig af komt had de heer Van Praag daarop ook kritiek: schoon heid zoek, te veel druk op hygiëne. Hij spreekt dan ook de hoop uit dat de moderne stedebouw tussen die twee eens een synthese zal we ten te vinden Interessant is te verne men dat de plannen voor Nieuwland reeds dateren uit 1920. Duidelijk brengt de heer Van Praag naar vo ren dat de economie en de woningbe hoefte de nieuwe stad boetseerden. Daarbij toont hij zich niet afkerig tan hoogbouw zoals uit de tekst blijkt. Het is zelfs verkieselijker dan de bekende „dichtgeweven deken van eengezinshuizen die de gaven van de natuur doen uiteenvallen". NA HET PLEINSPEL „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich..." zullen de deelnemers een op tocht houden door Schiedam-Oost. Daartoe lopen de tonelisten geduren de het spel in groepen van het plein gymnastiekverenigingen maar zij gaan na het verlaten van het .plein snel naar een auto op de Singel omdat zij met spoed naar het korfbal veld bij de Sport- parkbrug gebracht moeten worden. Zesde auto is de wagen van Drukkc- ,v r. rij Roelants gevolgd door de Flessen- aan de zijde van de uitgang bij Pie- batterij van de Vegla en de Drijvende tersen. Functionarissen en politie di- Kurken van de Capsulefabriek. dan rigeren de stoet dan naar de richting UITVOERIG is geschreven over Nieuwland, een groot gedeelte tan het blad is daarmee ge vuld. Maar ook het uitbreidingsplan Schiedam-Kethel komt er goed af. De Schele opzet, de wegenloop en het vermelden van het feit dat het oude dorp Kethel niet zal verdwijnen zijn enkele puntjes die zeker de interesse bij de lezer wekken. Tenslotte krijgen vooral de Schiedamse regeerders van vroeger een veeg uit de pan. De j Maasboulevard wordt een correctie j genoemd op misslagen door het voor- geslacht begaan Betreurenswaardig wordt genoemd dat in de eerste de cennia van onze eeuw men volhardde in het kwaad en aan de oude Gorzen- Wijk een nieuwe toevoegde. In het verleden schenen Schiedamse van de Swatnmerdamsingel door de Tuinsingel. Voor aan de stoet zal Gravin Aleid rijden, de stichteres van Schiedam, omringd door haar hofhouding te paard. Bovendien lopen herauten mee. Daarachter rijdt een Kaninefatenhuis met een bevolking van Kaninefaten. Deze groep wordt gevolgd door een Romeins officier met zijn manschap pen. Hierachter wandelen met mu ziek burgemeester Pieter eenlant, keizer Maximiliaan, de Heer van Ma- thenesse en de burgers uit het Schie dam van de vijftiende eeuw met de vervaarlijke Kabeljauwen en Bourgon- Dan volgen de geducflte Spanjolen, Daarachter de Watergeuzen, de gers uit het Schiedam van de eeuw, de bruiloftsgroep van Ja® Riebeeck. de befaamde gezanten Haga en Nieuwpoort. het fregatschip „De Vo- gel Struysz" met de dappere manschap- pen, het van de zegetocht naar Chat ham terugkerende zeesoldatencorps van Eland du Bois. Dit corps heeft juist het schip „Utrecht" verlaten, het zal nu in Schiedam de authentieke muziek doen horen. bur- 17de van volgt het pijporgel ran Excelsiors Me- taalbuizenfabriefc en achter aan de co lonne viert Gusto's Harmonie alvast het honderdjarig bestaan van de firma te zamen met de torenhoge afbeelding van het drijvend kraaneiland. gevaar niet denkbeeldig, dat men de i Rotterdam voor de Bouwvereniging Po kracht van de grote steden ondermijnt, jtrimonium hebben thans geheel vaste jvorm a'ingenomen. Het tehuis komt aan i de Schuipstraat aan de kop van Het Waaltje. dus bij de plaats waar de Krom me Zandweg de Schulpweg bereikt. In Charlois staat dee buurt bekend als ..Kromme Hang". Dit punt is het weste- Uijke uiteinde van de groene Zuiderpark- i gordel en voor de bewoners van het be jaardencomplex zijn er dus straks moge lijkheden voor prachtige wandelingen in een zeer rustige omgeving. Het uitzicht van de hooggelegen etages wordt even zeer schitterend; naar het westen krijgen de bewoners uitzicht tot Pernis toe, aan de andere kant kunnen zij over de Zui- derparkgordel kijken tot IJsselmonde. Het complex krijgt een landelijke lig ging, maar winkels en andere noodza- biji I Bij haar aankomst aan de grens van Schiedam nabij de Grensflat aan i de Rotterdamsedijk. zal aan de Ko- ningin een boeket bloemen worden' aangeboden door Truusje Immerzeel, i e .voorzieningen zijn toch vlak Puttershoeksestraat 10. leerlinge van de Dr. Kuyperschool. Zij wordt bege leid door haar klasse-onderwijzeres, mevrouw Van Waardenburg. BfciiiSïöiu vanaf de Hoogstraat 18w, ZO heeft eens het Broersveld in Schiedam er uit gezien. De naam is een verbastering van Broerders- de 'CndlTn'er'ztfnzê^ goede'"JM™* er .eertijds een klooster dingen met alle delen van de stad. Het! was. De straat is inmiddels gedempt, plan. ontworpen door het Rotterdamse'Vele huisjes zullen herkend worden, architectenbureau Jos en Leo de Jonge,! Deze foto werd genomen vanaf de betreft een flatcomplex van tien bouw-j Hoogstraat. In de verte zijn twee De aandacht van belanghebbenden i lagen, waarvan kelders en keukens zul- huisjes te herkennen van de Lange wordt er nogmaals op gevestigd, dat Hen worpen ingebouwd in het daar gele- Kerkstraat Dptp -urnnimren staan er de ontmoeting van de Koningin in het i gen dijktalud. De begane grond zal een! G tl Julianapark te Schiedam bij ongunstig aula bevatten, een ziekenafdeling met! units en_ re cms is er plaats voor tien patiënten, een aantal! weï veel veranderd. Waar eens de éénpersoonskamers, een administratie-! kleine woninkjes stonden staan na weer zal worden gehouden in een tent die wordt geplaatst aan de Prins Bernhardlaan. Ingebroken is in het kantoor van de Coöperatieve Inkoopvereniging REO aan de Kommiezenlaan in Schiedam. Uit een lade van een bureau werd een geldkistje, inhoudende papieren en 75 weggenomen. Bij de VW Plantage Schiedam zijn nog enkele toegangskaarten en tekstboekjes voor het pleinspel, dat morgenochtend en morgenavond op het parkeerplein. Singelplantsoen, wordt opgevoerd, verkrijgbaar. In Schiedam zijn gevonden en te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9.0012.30 uur en 14 18 uur: bruine damesoortemonnee; boodschappentas: bril: ring met sleu tels en plastic plaatje; geel-bruin sjaaltje: babyschoentje (1); mohair siaat; kinderjasje: glas en rand van rijwielkoplamp; schroevedraaier. Te bevragen bij de vinders: slavenarm- band. Van Put. IJsselmondesestraat 53; damespolshorloge. Ramaker. Sta tionstraat 24: geldsbedrag, Bronk- horst. Rembrand tl." nn 32b: jongensjap- per. Van Aalten, Havendijk 136a; da mesregenjas. Wolthuis, v.d. Elststraat 14a; badtas met inhoud. Krommen hoek. Veenlantstraat 27c: een paar motorhandschoenen. Dijke, Th. a Kem- pisstraat 32b; kinderhoedje, Acda. Mgr. Nolenslaan 119: baret. Putter, Joh. de Wittsingel 199; sleutels aan ring. Dijkshoorn, Polderweg 285. Ke thel; bruin étui met sleutels. Speijer, Van Leeuwenhoeckstraat 20; sleutels aan kettinkje. Zonneveld. Schimmel- penninckstraat 57; étui met sleutels, v.d. Ende, Benzinestation, Mgr. No lenslaan; ring met penning, v.d. Berg. Schie 32: sleutels aan bandje, Van Brakel, Ridderkerksestraat 24; porte monnee met inhoud, v.d. Aa. Singel 135; wit handtasje met inhoud. Van Kemenade. Rotterdamsedijk 186c: kin- derportemonnee en bijbeltje, De Waarf-van Gulik, Dr. Kuijperlaan 211; dubbele rijwieltassen. Hendriks, Boer- havelaan 2c; portemonnee. Van Es, W. Frankelandsestraat 107; rode por tefeuille met inhoud. De Jong. Watt- straat 37: rode damesportemonnee met inhoud. Post, Puttershoeksestraat 17; zwart langharig hondje. Dieren- asyl, St. Anna Zusterstraat 47. afdeling, de hal met de hoofdingang en recreatieruimten. Daarboven komen per verdieping 22 éénpersoonskamers en twee tweepersooiïsappartementen. terwijl de hoogste achtste etage plaats zal bieden aan het inwonende personeel. In totaal zullen 189 bejaarden hier een woning kunnen krijgen. In het complex zullen twee liften komen. OVER het Argentijnse vrachtschip Na- varra, dat sinds 10 februari van dit jaar in de Waalhaven te Rotterdam aan de ketting ligt, wordt eind deze maand het doodvonnis uitgesproken. Op 26 sep tember za! het spookschip in een open bare rechtszitting executoriaal worden verkocht. De schuldeisers verwachten, dat het twintig jaar oude Liberty-schip ge noeg zal opbrengen om hen schadeloos te stellen. Op 10 januari voer de Navar- ra, die zevenduizend b.r.t. meet. de Wes- j terschelde op: beladen met rijst en grote i schulden Voor de rede van Vlissingen koos het haveloze vrachtschip ligplaats, omdat de autoriteiten van de Antwerpse haven de Navarra niet wensten toe te la ten. voordat een garantiesom was betaald. De rederij, de Anthares Maritima in Buenos Aires, liet niets van zich horen, ondanks de talrijke telegrafische verzoe ken van de gezagvoerder om geld over te maken. De garantiesom kon dus niet worden betaald. De toestand aan boord werd zo ernstig, dat de bemanning zonder voed sel en brandstof kwam te zitten. rPOT overmaat van ramp moest het J schip de haven van Vlissingen wor den binnengesleept, omdat het gevaar op leverde voor het scheepvaartverkeer op de Westerschelde. De bemanningsleden betaalden het sleepgeld van hun laatste centenOp last van de deurwaarder werd het schip op 11 januari aan de ket ting gelegd in Vlissingen in verband met de zware schuldenlast aan Nederlandse en Belgische firma's. Begin februari wer den de verschillende beslagen op het twee bakkerijen. Overigens trekken de 80 grote fo to's die langs het Broersvest zijn ge plaatst. veel belangstelling. Zaterdag stonden zelfs groepjes mensen bij ie Ondanks krachtig remmen heeft de bestuurder van een bestelauto, de heer C. de B. dinsdagmiddag om één uur niet kunnen voorkomen dat de 5-jari- ge Franciscus Pelle, wonende Wifbel- minaplein. Schiedam werd aangereden in de IJsselmondesestraat. Het kind stak plotseling de rijbaan over. De moeder was bij het ongeval aanwezig. Met inwendige pijnen is de jongen in het Schiedamse Gemeente: 'ekenhuis De classificeerder J. den H. heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn rijwiel dat in de Arij Prinslaan in Schiedam heeft gestaan. vrachtschip opgeheven om de gezagvoer der in de gelegenheid te stellen de lading rijst te lossen in Rotterdam. Sinds 10 fe bruari, de datum waarop de Navarra op nieuw aan de ketting werd gelegd, zijn pogingen ondernomen om schuldeisers en reders tot een vergelijk te brengen. Ver geefs overigens: toen bleek, dat de rederij zich volledig van het schip en. de schul den had gedistancieerd. werd besloten het schip op 23 mei in. Rotterdam executoriaal te verkopen. De gerechtelijke verkoop werd echter afgelast, toen bekend werd, dat de Argentijnse rederij wellicht toch nog met verantwoorde voorstellen zou komen. De onderhandelingen raakten echter definitief in het slop. (Van een onzer verslaggevers) TN zorgwekkende toestand is de 16- 1 jarige bijrpder Jan Esbach uit de Grofbaan in Schiedam in -het Schiedamse Gemeenteziekenhuis op genomen. Nog niet duidelijk is wat de jongen precies is overkomen. Hij werd dinsdagmiddag om tien voor half vier zwaar gewond op het wegdek van de Buitenhavenweg voor pand 98 aangetroffen. Met 200 man zal de Schiedamse politie morgen op de Schiedamse stra ten zorgen voor de afzettingen tijdens de rijtoer van H.M. Koningin Juliana en voor de goede regeling van het ver keer e.d. Daartoe zullen vrijwel alle manschappen van het vaste personeel I op straat dienst verrichten, bovendien verleent het gehele korps reserve poli tie van 46 man medewerking en van de politie opleidingsschool Wassenaar J komen 56 leerlingen naar Schiedam. Deze adspirant-agenten hebben een op-! leiding van een jaar aan de school ge noten. Zij zi.in geïnstrueerd over de si--Hij heeft dinsdagmiddag met een colle- tuatie in Schiedam. iga assistentie verleend bij het laden van Vermoedelijk is hij overreden en vrijwel zeker is hij van een vracht wagen op straat gevallen. Naast hem lag zijn broodblikje dat platgereden was. De jongen heeft levensgevaarlij ke inwendige kneuzingen. twee vrachtwagens voor de metaalbui- zenfabriek Excelsior aan de Buitenha venweg. Toen de auto's via de Koe markt richting Rotterdam zouden rijden, vroegen de jongens of ze mee mochten rijden. De ene jongen kroop in de voor ste cabine, maar de ooggetuigenversla gen spreken zich tegen over de plaats van Jan Esbach. De een meent dat hij op twee vaten in de voorste wagen was gezeten en de andere meent dat het de achterste aanhangwagen was. Onderweg moesten de auto's stoppen voor een tegenligger tgr hoogte van pand 98 en daarbij zon Jan van de auto gevallen zijn. Dc beide chauffeurs heb ben niets bemerkt. In Rotterdam heeft de Rotterdamse politie de twee bestuur ders aangehouden. Chauffeur G. A. A. S. uit Burgen op Zoom en zijn collega reden beiden in auto's van de firma Everaat. dere foto. Verrassend was men soms als er oude plekjes werden herkend die er vroeger ongetwijfeld aardiger heb ben uitgezien. Zo bleek ons onder meer dat de Lange Kerkstraat vroe ger een straat is geweest met aan weerszijden een rij bomen. Het deed beslist landelijk aan. Sommige Schiedammers namen zelfs de moeite het Broersvest op en neer te lopen om toch vooral alle foto's te be zien. Kennelijk heeft niet iedereen waarde ring voor deze versieringen want reeds zijn twee foto's van de palen afgerukt. Bovendien is een vlaggemast gebroken. Ook heeft een zeeman de bloembakken met vlaggemasten in de rondte ge draaid. Hij is in het hoofdbureau van politie ingesloten. Schiedam maakt zich op om de ko ningin te ontvangen. Een bloemenzaak op de hoek van de Lange Kerkstraat heeft een feesetalage ingericht met coulissen van Oud-Schiedam. bloem- stukjes in oude koperen gebruiksvoor werpen en een ophaalbrug. Het geheel ziet er inderdaad feestelijk uit. 17de eeuwse De periode van 1600-heden krijgt ge stalte door het Gilde van het Gouden Glaasje dat met een prachtige wagen die een reconstructie van het branders vezen vervoert en daarachter gevolgd door twee rijen zakkendragers zal doen wijzen op meer dan drie eeuwen gedis tilleerd industrie. Drie befaamde stad genoten. M. C. M. de Groot, ds Fran cois Haverschmidt en oua-wethouder piet de Bruin, vertegenwoordigers van het fin de siècle, volgen m een oud aUDaïJwandelt een groep scholieren van de TSS mee als leden van de Binnen landse Strijdkrachten. Tenslotte komt de keten van de hedendaagse activitei ten Daarvoor vormt de St. Ambrosius als Boerenkapel de kop gevolgd door vier tilburies van Kethelse landbou wers. dan een casco van Wilton-Fije- nooid met draaiende motor en getrok ken door een sleepbootje gevolgd door een reuzengroot anker van de Anker- en Kettingiabriek. Als derde in de stoet rijdt Hoeks' Machinefabriek mee met een werkende lasser gevolgd door Be- veka met plaatmaterialen en Veveo met verf: in het midden van de stoet wan delen de 36 vlaggedragers van alle ALHOEWEL het niet de bedoeling j was dat de nieuwe Proveniers- brng in Schiedam door de koningin i zou worden geopend, lijkt het er veel op dat de vorstin toch de eerste zal zijn die de nieuwe brug zal berijden. Er is de laatste dagen en weken' hard gewerkt om de brug en de bei de opritten op tijd gereed te krijgen. Het was een krachttoer van gemeen tewerken. Het is gelukt. Op de foto is te zien hoe de laatste hand wordt gelegd aan de bestrating. Gok het plein dat de in de toekomst een knooppunt van zeer belangrijkt- wegen zal worden (verbindingen met stations Schiedam en Rotterdam. Nieuwland. Spaansepolder, Rijksweg 20) is gereed. Nu sluiten nog slechts daarop aan het verlengde van de Broersvest over de Proveniersbrug en de Burgemeester van Haarenlaan die Nieuwland doorsnijdt. De koningin behoeft niet bevreesd te zijn dat haar auto erg zal hobbelen. Alle putten en andere oneffenheden in de straten waarover de vorstin zal rijden zijn de laatste dagen geëffend Vooral in de Lange Kerkstraat werd daardoor veel werk verricht dat an ders ongetwijfeld voor langere tijd zou zijn uitgesteld. Schiedam is nu bijna klaar Konin gin Juliana te ontvangen. De laatste hand wordt gelegd aan het keurige podium met baldakijn op het Raad huisplein. de vlaggemasten. de ver siering in het grasgazon op de Koe markt, en aan de tent waar de be jaarden. bij slecht weer, de koningin zullen opwachten aan de Prins Bern hardlaan. Al deze onderdelen zijn bij na gereed. (Van een onzer verslaggevers) „Pipo, Pipo'' was de kreet die uit hon derden kindermondjes door het Schie damse Arcade schalde. Zo intens werd er meegeleefd bij de opvoering van Pi po en de puddingdraak door het gezel schap van Pipo de Clown. Mamalou en Kalif Omar. Dit alles speelde zich af tijdens de kindervoorstellingen ter ge legenheid van het 60-jarig bestaan van de Coöperatie DES. waarvan 1800 kin deren volop hebben genoten. Om dit feest thuis nog een beetje voort te zetten, kreeg elk kind nog een zakje snoepjes waarop zich een jubi leumspeldje bevond, een speldje dat spe ciaal voor dit jubileum was vervaar digd. En hiermede was het eerste deel van het omvangrijke jubileumprogram ma afgewerkt. Vrijdag- en zaterdagavond ia het feest voor de rijpere jeugd in de koop mansbeurs. Dan worden teenagerfeesten gegeven. Een beperkt aantal kaarten hiervoor is oog in de filialen en op kan toor van de DES verkrijgbaar. SCHIEDAM. Geboren: Frederika G d v J Wlldvank en G Zomerdijk; Hendricus M J z v T B J Boogert en M B van der Poel; Helena J M d v J M den Hartog en A C M Kater: Hermanus P a v L van Dorp en M T van Velzen: Sylvia d v A van den Hoek en A Sla. Overleden: J Heparan SO jr ecbtg van J H Dekker: M Kamp 73 jr; E Verhaar 71 jr wed van C C Kerdel: W Hoordijk 73 jr. SCHIEDAM. Geboren: Robertino lv. J J Spanjersberg en A A de Swaaf: Ronald J z.v. J G Bom en M Veonendaal: Carl J J z.v. J Papilaja en A W Timmer; Ivonne dLv. D J van der Boor en A van de Weg; Joh.an G z.v. J Schenk en R Triel: Johanna S d.v. J Schenk en K Triel: WUhelmina J A d.v. P M M de Vries en K Droog; Jan P z.v. J Keizer en B J w van Wijngaarden: Jolan- da H d.v. D Stedehouder en E W M Elfrink. Overleden: D Martens 84 jr. SCHIEDAM. Getrouwd: J de Vrie® 24 jr en G Hoek 20 jr: G J van der Ham 25 jr en M C M Zuidgeest 24 jr; W van der Vaart. 24 jr en P Otiweos 19 jr; P J Wes tenberg 3! jr en C J A Verhoeckx. ZS jr; T Eikelboom 21 jr en P A van der Leeden 23: C Admiraal 18 jr en W G J Kooij 90 jr: F Winterwijk 26 Jr en N Brökling 30 jr: P A de Ruiter 23 jr en M Elderkamp 23 jr: D Elderkamp 24 jr en P C de Boer 21 jr; M de Lege 25 jr en S -Hijlkema 26 jr: H Bik ker 23 jr en J 3reugem 24 jr; J A de Kleijn 22 jr en J Hofman 24 jr; J Heinsbroek 24 jr en F C Jaspers 23 Jr. A den (Jijt 25 jr er. H M P (Vestdijk 25 jr: T E J Fojstraa 27 jr en L M Cdo Groot 26 jaar. Ondertrouwd: W M Aren-z. 25 jr en T H C Rebers 25 jr; B tl J Donker 27 jr en B D U Vieback 26 jr; R Hengst 28 jr en C Vi treen 33 jr; A J van der Heijden 23 jr en M P R Broeders 19 jr; C J M den Hollander 29 jr en W Snijders 17 jr: G J M Hoogland 24 jr «n J Krutze 19 jr: H Kleijngeld 24 jr en J M M Breevoori 27 jr; J Koene 36 jr en G van As 27 jr; J de Raad 25 jr en C M Storm 22 jr; FJM -van Rossum 20 jr en J Brenkman IS jr; A F.uijgrok 36 jr en G C Maat 24 jr; M J de Vries 18 jr en M vae Schijndel 20 jaar. Geboren: Marjolein dr A H Ris en W S -H de Jong: Roger H A zv H A van Walsem an M W Frohne: Antonie F zv J -van der Gaag en J M C van Grootveld: Karin Y dv G H Preuter en J H Remeijer: Lydia M S dv R D Boesveld en W van Rijn: Petrus D zv P D Joosse en A G Zondag: Marcel S I zv J W Faasse en J J J den Hond: Irene i dv W Hoogendam en A M van den Berg. i Overleden: Lvan Dijk 85 jr wed van J Groenewegen. SCHIEDAM. Geboren: Birgitta j R. H. d.v. B. C. Vogt en M. B. M. j Achenbach: Ronald W. z.v. W. Eeuwijk en W. A. M. Dumont; Arnoldus C. R. z.v. A. Vollebregt en A. A. M L. van j der Toorn: Jan z.v. P. C. Schuitema- ker en A. J. van Riemsdijk; Karen I. d.v. J. I. Esser en F. Min: Johannes H. z.v. D. Versteeg en H. J. de Wit; j Pieter J. Q. z.v F van Voorst Vader en J M. Wieringa: Wilhelmina d.v. B. Droge en W. D. Hoogeveen; Neeltje M. d.v. J. A. Snikkers en P. Veth; In- grid A. W. d.v. J. N. de Bruin en S O. i Frenaii: Jacobus z.v F A. van Vliet en A -P. van der Kooij. Overleden: A K. Franzen. 70 jr. wed. van K. Lichnoffszky. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b.gg. na 18 uur 80037) alleea voor rediactie- aangelegenheden. Agentschap II. J. Troost. Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen bgg tel. 115538). .Apotheek: Van Oestendorp, Singel, hoek Eramastraat. Belangrtfke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politle-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Julianapark: Expositie dieren en die renbeelden JDierenkjjk", 14—18 en 202%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1