SCHIEDAM SLUIT FEESTDAG AF MET BROOTSE TAPTOE Wilton ging fusie aan met NO AD in Schiedam Schoolbestuur-docenten bezonnen zich op taak Koningin verrukt over bezoek I Bezoek aan Wilton-F ij enoord ongedwongen Reprise van pleinspe sfeervol gebeuren VERF - BEHANG - BOARD - HOUT BOUWPAKKETTEN Afscheid half uur later dan vastgesteld m A. Sonneveld is opvolger W. Kok Vogel Struysz naar museum? Wedstrijdprogram Nieuive tafeltennistrainer VerBevordering Chr. Onderwijs 1 J KONINKLIJKE BLOEMENHULDE afspraak J dat nooit VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1962 mi Ongedwongen moet u toch bij ter meuten zi)n denier en J0Ê COMPLIMENT Kantoormacliines nubeduidend goedkoper breed AGENDA VOOR SCHIEDAM haar glorieuze bezoek aan Schie dam. SFFICIEEl ABEITj iftfi KENMERKEND van hei be- zoek aan Wilton-Fijenoord was de ongedwongen sfeer. Ir. B. Wilton heeft Hare Majesteit over de werf rondgeleid. De foto toont het ogenblik waarop de heer Wilton zijn- hoge gast van de opstapwagen naar de machinehal leidde. Op de ach tergrond het m.s. Rijndam van de H.A.L. (Van een onzer verslaggevers) rTloen Hare Majesteit Koningin Juliana om vijf uur afscheid had genomen van de gemeente Schiedam en via de industrieter reinen en Overschie naar Soest- dijk was vertrokken, was het feest in Schiedam nog niet afgelopen. Alsof het een Koninginnedag gold, en was het dat ook niet eigenlijk, zo feestte Schiedam door tot laat in de avond. Er werd daarvoor dan ook gelegenheid gegeven. Ten tweede maal werd het pleinspel „Twintig Eeuwen Schiedam pre senteren zich" opgevoerd. Op nieuw hebben duizenden de op voering, nu onder felle schijnwer- oers, bijgewoond. Weer ging „De Vogel Struysz" in vlammen (ben gaals vuur en rookpotten) op. Deze tweede opvoering was in het geheel iets vlotter en liep wat soe peler. De schijnwerpers brachten meer sfeer dan het zonnetje 's morgens, alhoewel dat hijzonder prettig was. Het georganiseerde feest kreeg zijn einde in een grandioze taptoe aansluitend op het pleinspel. Liefst negen orkesten werkten er aan mee. Het waren de r.k. har monie St. Radboud uit Kethel, de r.k. harmonie St. Ambrosius, de kapel van het Leger des Hells, de harmonie en de drumband van de r.k. sportvereniging Excelsior. De voorzitter van de sectie muziek van de Schiedamse gemeenschap. de heer C. Lansbergen, leidde de taptoe. Voordat echter werd gemusiceerd be- 1 dankte de heer F. A. de Wolff, voorzit- aT Iter van het „Comité Koninklijk bezoek (SPECTACULAIR onderdeel van het Schiedamse plein spel was het gevecht tussen de "Watergeuzen onder leiding van Baljuw Salomon van der Hou- ven (op de voorgrond) en de Spaanse overheersers. Het'oude kanon was in hun handen een machtig wapen. handiging van het album aan de Vorstin in beeld bracht.... Dat de Vorstin zich zeer gunstig had uitgelaten over de grote aantallen men sen die zich langs de route hadden ver zameld, is niet te verwonderen. Politie mensen hadden uitgerekend (globaal uiteraard) dat niet minder dan 50.000 mensen zich langs de route hadden op gesteld. Dat is meer dan de helft van het totaal aantal Schiedammers: 80.000. Nog lang is het feestelijk rumoerig ge weest in de stad. Vaak werd de opmer king gehoord: op Koninginnedag wordt er eigenlijk veel minder gedaan in SchiedamHet beste compliment voor hen die hun tijd hebben gegeven aan de organisatie en de uitvoering van alles dat met deze dag te maken had. (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van het centraal stem bureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in Schiedam heeft de heer A. Sonneveld tot opvolger aan gewezen van het afgetreden raadslid W. Kok. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) 'TIJDENS een korte persconfe rentie onmiddellijk na het afscheid van de Vorstin heeft burgemeester mr. W. J. Peek meegedeeld dat het hoogstwaar schijnlijk is dat het model van De Vogel Struysz niet in Schie dam zal blijven. De marine heeft er grote interesse in, spe ciaal voor het nieuwe museum dat in Den Helder zal worden ingericht. Bovendien, aldus de heer Peek, beschikt Schiedam niet over een zaal of gebouw waarin het schip zou kunnen worden ge plaatst. Het is bovendien niet mogelijk het schip in weer en wind buiten te zetten. Er is bij de bouw niet op gerekend. Als troost voegde de heer Peek toe dat als Schiedam De Vogel Struysz mocht nodig heb ben voor het een of ander eve nement, het heel eenvoudig is de boot uit Den Helder terug te halen. (Advertentie) DOE-HET-ZELF-CENTRUM FLOR1S DE VIJFDELAAN 134 (Promenade West) TELEFOON 8210 N. Vonk. A. Jansen. Reserve: T. Slui mer. Heren: T Bos. F. d. Bruin, C. v. Kooy, J. v. Otterloo. B. Sleeuwenhoek, Het wedstrijdprogramma met dc ,v'„Y,eTen' t Ï'T'^vI'c, twaalftalindelingen van de christelijke J""1 O.D.L—Jun. Or. Nassau Aanvang korfbalclub ODI in Schiedam voor z.a- 2f> uTur Terrein: Sp.enngshoek. Da terdag luidt ais volgt: D.I.O.—O.D.I. D;™es: L' Breevoort. I. Donkersloot T. Aanvang: 4.15 uur Terrein: Schulpweg ®iulmer- S- Jansen- U, D D Vertrek: 3.00 uur vanaf Grensflat Reserve: A. Smits. Heren: R. Brink- Scheidsrechter: Vis. Dames; M. v. d. ima"- Cj° ^ng>^z' P' J' f Brugge. H. Houtman. M. Sluimer, R. Jj; Houte. H. Vernev, E. d. Vries. Re- Sonneveld. N. Stam. R. v. d. Wel. He ren: H. v. 't Hoogdalen), I. v. Keulen. W. v. Leeuwen. N. Sieeuwenhoek. C. Toussaint. F. d. Vlieger. Reserve: C. v. Kooy. O.D.I. 2Kwiek Aanvang: 4.15 uur. Terrein: Spieringshoek Scheids- rechter: Snoey. Dames: N. Adams. B. v. Keulen-Jansen, D. Sluimer. V. Silvius. 1962"' allen die de dag tot een groot1 succes hebben gemaakt. Bijzondere' woorden van dank sprak de heer De! Wolff tot de heren Nic van Loopik als auteur en Pieter G. Lutz als regisseur; van het pleinspel. „Schiedam heeft bij zonder veel eer ingelegd met deze ma- nifestiatie". Ook de heren J. V. D. Griend en Drenth werden in de dank betrokken. Het bezoek aan de werf van Wilton- Fijenöord heeft zich 's middags geken merkt door een grote mate van onge dwongenheid. De rondrit over het bedrijf op de opstapauto's viel zeer in de; smaak. Interessant was de bijeenkomst i in de machinehal waar de heer B. Wil-; ton een uiteenzetting gaf over het be drijf. Ter illustratie werden op een groot aantal televisiemonitors dia's ver-! toond. Bepaald gezellig was de wande- i ling die het Koninklijk bezoek maakte door de bedrijfsschool van de werf. _Op ongedwongen wijze onderhield de Vorstin zich met het leidinggevend per-, soneel. Leendert Niquet, veertien jaar; en de jongste leerling, overhandigde een roodkoperen ketel en een pan aan dei Koningin. Leendert was wat zenuwach-i tig maar de Vorstin stelde hem gauw! op zijn gemak. Zij vroeg hem haar: dank over te brengen aan die leerlingen: die samen aan het cadeau hadden ge-i werkt. I De schepen die in de haven van WiJ-j ton lagen, waren alle vrolijk gepavoi- seerd. Ook de Rijndam van de Holland- Amcrika Lijn (in reparatie voor ernsti ge machineschade) deed daaraan mee. Oorverdovend was het gefluit van de eigen schepen van Wilton die een vloot- schouw hielden. De sleepboot Roentgen liet feestelijk haar waterkanon werken. De eigen sleepboten waren zo in de ha ven gerangschikt dat de oude naam van de werf werd gevormd uit de namen van de schepen: Wilton-Engïneerlng- and-Slip way-Company. De fotografen van Wilton hebben ook nog een stunt uitgehaald. Tijdens de ontvangst van Hare Majesteit in de kantine van bet hoofdgebouw werd haar een fotoalbum aangeboden met foto's die deze middag waren genomen. Zelfs was er een foto ingeplakt die de over- Horgen houden wij een speciale verkoop van de meest verkochte Nylonkousen, die U zich maar denken kunt. De Fiori 30 denier uit de serie van 1.95. Nylons met naad... 30 denier, de meest solide en toch ragfijn... koopt U morgen per paar voor nog géén gulden. (Van een onzer verslaggevers) IZ'ONINGIN JULIANA heeft, donderdag AV bloemen laten sturen naar de heer L. Kamp, de actieve voorzitter van de Vereniging Nationale Feest- en Gedenk dagen. die verleden week zondagavond na een hartaanval in de Dr. de Nolet- stichting werd opgenomen. De 63-jarige heer Kamp. die aan de beterende hand is. heeft een belangrijk aandeel gehad bij de voorbereidende werkzaamheden van het Koninklijk be zoek. Zaterdagmorgen orn 9 uur be gint de verkoop van deze Fiori Nylons, 30 denier, in alle maten nieuwste MTM najaarstinten, tpfjfjj per paar voor.mJ?A& Géén tel. of schrift, best I rtïNSD AG AVOND zijn. de leden j van de tafeltennisverenigingen Wilton en N.O.A.D. op een bijzonde re ledenvergadering bijeen geweest om zich uit te spreken over het voor stel van beide besturen te komen tot een fusie. De leden lieten er geen twijfel over bestaan en spraken zich unaniem voor hef voorstel uit. De vereniging zal de naam N.O.A.D. blij ven dragen. Het bestuur ziet er nu jals volgt uit: C. Marijnen voorzitter, Henk Aben, secretaris Vlaardinger- dijk 175, mevr. M. v. d. Wilt, wed strijdsecretaresse. Piet Joosse, pen ningmeester en Dik Meeldijk, com- i missaris van materiaal. I In vlot tempo werden ook de diver- j se commissies samengesteld. Dat i men tevens alles in het werk zal stel- len om de prestaties op te voeren blijkt uit het feit dat men er in ge- slaagd is om een van de 'beste trai ners uit de naaste omgeving te con tracteren. Henk v.d. Boogaard is een bekwaam oefenmeester die zijn spo ren in. deze al ruimschoots heeft ver diend. De afdeling Rotterdam van de j N.T.T.B. heeft zelf het contract teet I hem weer voor een jaar verlengd om j als trainer op te treden voor de beste jeugdspelers uit de afdeling. Henk v. d. Boogaard kan men tot een van de sterk ste zo niet de sterkste speler van de afdeling Rotterdam rekenen. Hij heeft in de tafeltenniswere'd een zeer goede naam en staat bekend als een sportief en gewaardeerd speler. Ook de junioren van N.O.A.D. zullen van hem training ontvang»»:,. Dinsdags en vrijdags zal v. d. Boogaard op de clubavonden aanwezig zijn. Hierdoor wordt tevens de mogelijkheid geopend dat hij de spelers bij hun wedstrijden kan observeren en hun eventueel met advies ter zijde 'kan staan. Een van de belangrijkste onderdelen van het trai nen is de mentale instelling van de spe lers en speelster. Het bestuur heeft nog meer plan nen. Men. zal een verzoek richten tot B. en W. om ook op zaterdagmorgen van de Beurs gebruik te mogen ma ken. In verband met de vijfdaagse werkweek wil men thans de zaterdag morgen gaan benutten tot activering van het clubleven. De leden zulten dus TL/ET heeft er om gespannen of mejuffrouw P. Gandric nog op tijd zou worden gevon den om namens alle bejaarden met de Koningin te spreken in het Julianapark. Het is gelukt Mejuffrouw Gandria heeft zich een ogenblik met de Vorstin kunnen verstaan. J/ELE journalisten die gisterenmid dag bij het restaurant Europoort aankwamen. bemerkten dat de af spraak die was gemaakt over de mo gelijkheidin de benedenzaal iets to aten, niet doorging. Onze collega's en ook wijzelf mochten tot aan hel ter ras. verder niet. Het gebouw zelf was verboden terrein". Inderdaad was het geregeld, via de Regeringsvoor lichtingsdienst, dat één afgevaardigde van de. pers, een vrouwelijke collega, de lunch in de bovenzaal mocht bij wonen. De andere persmensen zou den dan beneden mogen wachten Beneden werd zelfs onder aan het j trapje naar het terras. Wie deze re- geling-van-het-laatste-ogenblik heeft verzonnen is niet helemaal duidelijk. Maar er zijn sterke vermoedens. „dat nooit" maren de eerste reacties, toen bekend werd dat de Koninklijke Marine interesse had voor dit gave vindel van het roemruchte schip. Schiedam heeft er geen plaats voor, zei burgemeester mr. J. W. Peek. Geen hal, zaal of gebouw kan het hernatten. Jammer, heel jammer zou het zijn als een dergelijk monument (en zo mag het toch wel worden ge noemd) dat de Schiedammers bouw den voor de Vorstin nu ver weg zou verhuizen. Is er geen oplossing Zijn alle mogelijkheden al onderzocht? Het zou geen beste beurt zijn van de gemeenteraad die zal moeten beslis sen over een eventuele verhuizing, •daarmee in te stemmen. I ls het niet mogelijk na alles dat Schiedam gisteren heeft gedaan ook inof) mat voor De Vogel Struysz te doen? Het schip dat onze stad na aan het hart ligt? Gemeente let op uw QVERIGENS was het helemaal niezlsacck, zouden we willen zeggen ?n nrrt P1 v mm.» df):i nnfIPV SiTtllC" I hierop een antwoord moeten geven of dit zal slagen. Gelet op de reactie's tijdens deze vergadering zal dit ech ter een succes worden. N.O.A.D. zal door al deze omstandigheden onge twijfeld een hoopvolle toekomst tege moet gaan. serve: G. Siemens. Or. Nassau a O.D.I. a Aanvang: 2.00 uur. Vertrek: 1.15 uur vanaf Rubensplein. Terrein: Fioreslaan. Leider: H. Roozenbeek. Da mes: M. Brinkman. M. Hekman. G. Kunsr. E. v.d. Lueve, A. Smits. R. Wes. terveld. Reserve: R. Schop, Heren: J. v. Bnardewijk, D. v. Bockhove. K. d. Boon. G. Bos, K. v. d. Laan, T. Spruyt, Reserve: J. Kok. O.D.I. b—BI. Wit b Aanvang 3.30 uur, Terrein: Spierings hoek. Dames: A. v. Delden. T. Son neveld. E. v. Dijk. M. v. Meeuwen. E. d. Roo. R. v. Veen. Reserve: A. v. Am- mers. Heren: C. Bos, F. Doolaard, H. Kalkman. J. Siemons, L. Bastiaanse, P. Basiiaanse. Uitslagen 8-9-1S62 O.D.I. R'dam-Zuld 2 83, O.D.I.aR'dam- Zuid b 20. Programma 22-9-1962 O.D.L T.O.P. 4.15 uur, Jun. K.O.A.G.— O.D.I. 2.30 uur, Or. Nassau bO.D.I. a 3.00 uur, ODI bT.H.O.R.K. c 3.00 u. Advertentie tel»!. (01898)-3697 (Van een enzer verslaggevers) DlJ de aanvang van het schooljaar had het bestuur van de Vereni ging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs te Schieda. i zich woens dagavond tezamen met het personeel van de scholen verzameld in de be nedenzaal van de Opstandingskerk om zich te bezinnen op de taak die hen wacht. De voorzitter der Vereniging, mr. II. Snoep, zei in zijn welkomstwoord tot de aanwezigen zich te verheugen met velen aanwezig te zijn om zich gezamenlijk te prepareren op het ko mende schooljaar. „Gezag en vrijheid in de opvoe ding" was het- onderwerp van de spreker van die avond, de heer G. d'Olivat uit Bloemendaal. De heer d'Olivat begon met het nader belich ten van de substantieven die in zijn i onderwerp voorkwamen. „Gezag", j aldus de spreker, „heeft diegene die j iets te zeggen heeft". Hij waarschuw- j de ervoor gezag niet te vereenzeivi- gen met geweld. „Het is levensgevaarlijk gezag zo- j maar zonder meer te poneren. Wat ge-1 zegd wordt, hoe iets gezegd wordt en wie er iets zegt. dat zijn de drie pun- i ten die bij gezag belangrijk zijn", al- j dus spreker. Spreker zei dat de vrijheid 1 niet denkbaar is zonder liefde en vro-1 lijkheid er. dat het ware gezag, niet leidt tot gewelddaden, maar vrijheid schept. I Hij riep de docenten op de taal en de vertelkunst goed te verzorgen en hun I lessen goed voor te bereiden, want! daardoor, aldus de heer d'Olivat. kweekt men gezag. Als hoogste vorm van eerbied zag hij het luisteren. Hij riep de aanwezigen op naar hun leerlin gen die met moeilijkheden zitten te luis leren ais een goede vriend. „De plicht ter wille van de vrijheid schepping is het werk der kinderen te honoreren en niet het werk eerst laten, vergelen in de kast, maar zo spoedig mogelijk te corrigeren en te honoreren" aldus de spreker. Hij wees erop dat po pulariteit slechts kan schaden, maar dat waardigheid de juiste manier is om de leerlingen te benaderen. Op een vraag van een der aanwezi gen betreffende de verslapping van het gezag in het gezin, merkte de heer d'Olivat op dat dit wel mee valt vooral als men de positieve kanten zoekt. De avond werd besloten met een woord van wijding en bezinning door Ds. H. W. Hemmes. Advertentie Zaterdagmorgen is het een spe ciale dag voor onze „Doe het zelf" klanten, want dan begint de verkoop van een grote partij kunstleer met textielrug. De meest bekende soorten (normale prijs 7.95) waarvan de naam in verband met de vast gestelde verkoopsprijs niet ge noemd mag worden. Voor mèubelbekleding, wand- en tafelbedekking, autobekleding, koffers, tassen en tientallen andere mogelijkheden, is dit leerdoek ideaal. T3E nabootsing van het in vlammen en kruitdamp op gaande schip De Vogel Straus: was zeer natuurgetrouw. Ach ter rook (uit rookpotten) en vlammen (bengaals vuur; gin gen de masten schuilhet ..wrak" verdween langzaam >t de golven (in cusn van het plein). zo erg. Er was een ander Sc'rtie dams bedrijf dat zich het lot(?van onze collega's en ons had aangetrok ken: Wilton-Fijenoord. Het bedrijf verdient beslist een pluim. Er waren telefoons ook voor interlokale ge sprekken en zelfs een telex om de verslaggevers in staat te stellen zo snel mogelijk hun verslagen door te bellen, in dienst van de lezers. Bij binnenkomst werd gezegd: heren doe ais-of u thuis bent. ijverige obers bedienden ons op onze wenken, en dat was prettig, te meer, (en dat vergeten de mensen Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel G6382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 'b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie- i aangelegenheden. Agentschap H. 3. Troost, Aleidastr. 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen bgg tel. 115588», Apotheek: Van Oestendorp. Singel, boek Eminastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-nlarm 64666: GG en GD waarschuwing 692S0. Julianapark: Expositie dieren en die renbeelden „Dierenkijk", 1418 en 2023, Sted. Museum: Tentoonstelling „Uw stad in uw museum". Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit prach tige kunstleder. met linnen rug, in moderne kleuren als rood, geel. grijs, zwart enz., en ook wit voor tafelbedekking, nu door elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén rijks daalder. Gééf» teL of schrift, best. „Ik ben bijzonder voldaan, ik jkan werkelijk geen woorden vin- den om mijn waardering uit te langs de route weieens), d utr zo'n dag 'spreken'', zei Koningin Juliana ook voor de pers vermoeiend is. Bij gistermiddag tegen burgemeester mr. J. W. Peek aan het einde van Wilton konden we wat op adem ko nten. Dank "Wiltonnamens de pers. Het was af. Het was een goed voor beeld. aan vele andere bedrijven en instanties f)E VOGEL STRUYSZ IJ i: Helder? „Hoe naar Den bestaat hei", en de burgemeester, de wethouders en de gemeente-secretaris in plaats van aan de grens van Schiedam. Trots vertelde burgemeester Peek na afloop: „Niets is er fout gegaan vandaag, 't Was een pracht dag, een grote dag in de geschiedenis van Schiedam De rondrit door de nieuwe woonwijk, de burgemeester uitgebreide Nieuwland was een openbaring voorj tingen over het havengezicht, de Koningin. „De Vorstin was opge-:Tenslotte zei de burgemeester: togen over de combinatie van groen' alles zo goed is gelopen, is Woensdag 19 september om 14 uur opent burgemeester mr. J. W. Peek j van Schiedam in de Korenbeurs op de i Dam officieel de jubïieumbeurs van -de Coöp. Verbruiksvereniging „DES". Van de zijde van DES wordt nog vernomen dat het voor vanavond, vrijdag, ge plande teenagerfeest in de Beurs niet doorgaat, morgen, zaterdag, echter wel (aanvang 20 uur). Advertentie ,,De Koningin had voor alle punten van het programma grote belang stelling. Verrukt was ze vooral over het massa-spel. Ze was er verwon derd over. dat alles zo tot in de puntjes was geregeld en dat ieder een zijn rol zo met overtuiging speel- werf Wilton-Fijenoord afscheid vani de De Vorstin vertrok een half uur later dan in het tijdschema was aan- j gegeven, en daarom nam zij in de j hal van het hoofdkantoor van de en huizen in deze wijk, die zo dicht bij een industrieel gebied ligt", zeii burgemeester Peek. „Dit had ik niet! verwacht te zien, een ring van groen! rond een oude stad ais deze", had de Koningin tijdens de rijtoer aan mr. Peek bekend. Geïmponeerd was dc Koningin ook door het uitzicht, dat zij in restau rant Europoort had over de rivier, de zeekiezende en binnenkomende vrachtschepen en tankers en de uit gestrekte oliecomplexen aan de an dere oever. Op het balkon vroeg zij inlich- „Dat; voorali medewerkers, te danken aan alle van hoog tot laag.. Na de vermoeienissen van de he le dag is burgemeester Peek gister avond thuis gebleven: om naar de uit gebreide filmreportage van het Ko ninklijke bezoek op de televisie te kijken, 's Middags had de Koningin tegen hem gezegd: „U kijkt van avond zeker naar de televisie? Ik hoop er zelf ook nog wat van te zien!" I SmimmS" fl A U T O M O E I E,L B E D R U F c:;;:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1