oysteemwoningen voor Patrimonium en sparen noeite Hervormde jeugd bouwt een huis voor Kameroen Gusto's receptie was zeer druk bezocht Ondergang van een werf VLAER&KOL Glinsterend materiaal weer mode m Vele werven naar J „Europoort" Breda: allure van donker Amsterdam Met lift en centrale verwarmine. premie naar ivoningwetbouw Eerste Pakistani in Nw.-Guinea pihMdamsedi jk en I Coolsingei in omgekeerde orde Raadscommissie economische aangelegenheden Onder invloed achter stuur gevangenisstraf Harmonie verwelkomde honderden Zwitsers dorp is geheel uitgebrand Nn meer details over stoffen bekend Nog 100 partijen in tennisstrijd Extra collecte voor Perzië ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1962 ;t.Mies Bouwman leidt AVRO-actie Geen fondsen 121/2 miljoen PELGRIM, óók Vóór' cfiéhsardèt» ■Moderne vrijwillige RobinsonCrusoë Kort geding tegen Het Vrije Volk Betonbouw silo in Botlek gegund Panamakanaal dicht na aanvaring Wat gaat erop 1 oktober 1962 gebeuren In RotterdamSchiedam en Vlaardingen DE Hervormde jeugd van. Rot terdam, Schiedam en Vlaar dingen gaat door een eensgezinde krachtsinspanning sa-men zorgen voor een huis voor een van de predikanten van de Evangelische Kerk in Kameroen. Ds. J. Kotto, secretaris-generaal van die kerk, kwam naar Nederland om hulp te vragen voor zijn volk dat sinds 1 januari 1960 zelfstandig is. Haarlemse bakkers tot derde etage Sober (Van één onzer verslaggevers) TT ET niet alleen het herfst- weer dat pp het ogenblik, van de Vlaardingse Vaart maar een trieste boel maakt. voor generaties van zakenlieden en beleggers Bankiers anno 1691 de nogal revolutionaire start van het mode seizoen in Rotterdam, revolutionair vooral waar het de presentatie betrof volgde een heel wat gunstiger periode met wel veel, maar weinig schokkende shows. De Bijenkorf en de firma Wisbrun N.V. bepaalden onze aandacht alleen bij de stoffen. De eerstgenoemde deed dat aan de hand van smaakvolle knippatronen. Wisbrun N.V. nam het lofwaardige initiatief om de mannequins in dit geval hun eigen verkoopsters als levende etalagepoppen met de stoffen om zich heen gedrapeerd de ronde te laten doen. Het publiek mocht tevens de werkwijze van dit naaienzonder naald en draad slechts met behulp van spelden bewonderen. Kleuren Petterines Roosmotieven SÜ Jaarlijks V Vele Nederlandse scheepswerven héb ben ingeschreven voor de eerste inter nationale scheepsibouwten toonstelling Europoort, die van 20 tot en met 24 no vember in Rotterdam" tiiorctt gehouden; 1 De I. H. C. -Holland'- zal,-.^örden ver tegenwoordigd- doorveeri speciaal model van de nieuwe zich.zell verheffende kraaneilandén, zoals 'die-.ontwildceid üjn voor de werteaorrthedeu'voor.de nieuwe pier in IJmuiden; *>- L Andere deelhemerè zjjnr.de Amster damse-Droogdok ^Maatschappij, .de 'Arn hemse'Scheepsbouw Maatschappij D pri Joh Boot N.-V, (scbéépsfoouwwerf de Industrie en scheepsbouwwerf -dé Voor uitgang), werf De Hoog, scheepsbouw en ga-shoüderbouw v/h. Jonker en Stans, scheepswerf de Liesbosch, Niestern- Scheepsbouw Unie, scheepswerf de Waal, scheepswerf Gebr, Van der Werf, IJs- selwerf Rotterdam en 'Zaanlandse scheepsbouw Maatschappij, verenigd in de Hollandsehe Scheepsbouw; Associatie, en Verolme Verenigde Scheepswerven'. De organisatoren zijn nog in onder handeling met Japanse en Westduïtse scheepswerven. Twee inwoners van Breda P. van P., 24 jaar, en A. D„ 18 jaar, hebben gisteren voor de rechtbank in Breda terechtgestaan omdat zij in de nacht van 29 op 30 juni in het Bredase stadspark „De Valkenberg" een man van zijn portefeuille- hadden beroofd. De mannen wilden geld -hebben om drank te kopen. De bujt bedroeg 35. De officier van justitie vond de -grootte van deze buit nog niet zo be langrijk, wel de wijze waarop deze .-simisdaad was gepleegd, Breda gaat zo ^bedenkelijk veel op donker Amster- •;sdam lijken, zei hij.- De eis was tegen «beiden 6 maanden gevangenisstraf, cwaarvan drie maanden voorwaardelijk Wen toezicht van het medisch consulta tiebureau voor alcoholisme. Mies Bouwman zal de centrale figuur zijn in de grootscheepse liefdadigheids- .iscöe, die de AVRO dit najaar zal be- 'ginnen voor radio en televisie, ten ba- *te van chronisch lichamelijk gehand!- 'Aapten. Verschillende 'verenigingen en instel lingen zullen het hunne tot het welsla gen van deze actie, waarbij men het "gehele Nederlandse volk ,wil betrekken, bijdragen, maar aangezien alles nog iiiiet' in kannen en kruiken 'is wii de w AVRO de juiste gegevens nog even vóór zich houden. Mies Bouwman verheugt zich zeer op het leiden van de actie, want, zegt zij, dat zal een blijvende levensherinnering .osoer mij zijn. - Nadat zij de volle omvang van het ■werk, aan dëze actie' verbonden heeft bestudeerd, zal zij pas beslissen óf zij ook nog aan andere komende AVRO ^programma's zal meewerken. Die ev. medewerking zal afhangen van de tijd <die zij buiten de actie nog beschikbaar -'houdt. •V De 24-jarige electriciën. J. C. van der ^jglppren uit de. 2e. Staringstraat te Rot terdam is vrijdagmiddag in de Benthui- zerstraat met zijn scooter op de tram rails geslipt - en .gevallen.- - Hij -liep ver- '.wóndjcgen -op «en» werd- haar.:het Berg- ;»,wegziekenhuis gebracht, - ,-B. en W. van Rotterdam- bieden de gemeenteraad het voorstel aan tot de bouw van 480 galerljworiingen in de Prins Alexanderpolder, Daar van zuUen er 240 na gereedkomen worden overgedragen aan Patrimo nium s Woningstichting te Delfsha- ven, de overige zullen worden over gedragen aan de Maatschappij voor Volkswoningen N.V. De voor Patrimonium bestemde wo ningen zullen straks deel uitmaken van een zeer groot complex. Voor het bejaardencentrum „De Burcht" en voor het winkelcentrum in dat com plex is reeds de eerste paal geslagen S,zaI- de eerste Paal volgen voor 672 galerij woningen, waarvan er 336 voor Patrimonium zullen zijn be- stemd. Bet plan, dat thans in de gemeen teraad aan de orde komt. is ontwik- 5!l' iïn een.Proiect van Patrimonium, dat 240 woningen in de Prins Alexan- derpolder wilde bouwen op voet van de premieregeling en met gemeentelij ke garantie. J Door de gestegen rentevoet was Pa trimonium echter -niet in staat op aan, vaardbare voorwaarden de nodige eigen fondsen te verwerven en op aan dringen van de minister voor volks huisvesting en - bouwnijverheid zijn de woningen overgebracht naar de wo ningwetsector. Maatschappij voor Volkswonin gen N.V. had het plan, op dezelfde wijze als Patrimonium 240 woningen te bouwen. Maar B. en W. menen dat voor de 480 woningen tezamen een gun stiger prijs kan worden bedongen dan vor elk der plannen afzonderlijk. Bo vendien zal bij woningwetbouw het ge hele complex kunnen worden overge- naar het woningcontingent voor >1863. Dat zou bij premiebouw niet mo gelijk zijn. Het complex zal 48 galerijwoningen bevatten met drie kamers en 432 met vier kamers. De woonkamer, een grote slaapkamer en de keuken zullen cen traal worden verwarmd. De woningen komen in blokken van zes bouwlagen en het is de bedoeling dat er in elk blok een liftinstallatie zal komen. Voorts zullen er in de onderbouw 52 afzonderlijk verhuurbare ruimten ko men, twintig scooterbergplaatsen en 24 garages. Het gehele complex zal worden opge trokken in systeembouw, uit te voeren door Volker Bouwmaatschappij N.V., die een bouwprijs van ƒ9.187.200 heeft bedongen. De grondkosten zijn geraamd op 1,963.824, die van de bouw op f ®-936.734. Daarbij zullen komen 168.642 voor de aanleg van gemeen schappelijke tuinen, 84.000 voor de warmwatervoorziening en 870.992 voor bijzondere technische voorzieningen zo als de centrale verwarming, de lift en telefoomnstallatie. t m zi^n de stichW«gskosten dus 1^,001.794. De gemiddelde netto-weekhuur van de woningen is berekend op ƒ19,30, bruto wordt de gemiddelde huur, inclu sief de kosten voor verwarming, ƒ31,25 per week. De gemiddelde netto weekhu- ren van de verhuurbare bergruimten, de scooterberging en de garages ko men bij een sluitende exploitatie op Vandaag zijn te Blak 65 Pakistaanse militairen aangekomen, die deel uitma ken van de polltietroepen der V.N, voor Nienw-Gulnea. Deze Pakistani zullen voorlopig in Biak blijven, maar hun. commandant, gene raal Said-Ud Din, wilze zo spoedig mo gelijk hebben ondergebracht in de kam pementen waarin nu nog Nederlandse troepen zijn gelegerd. Met extra vliegtuigen van de K.L.M. zullen in de komende dagen nog 250 Pa kistaanse milttairen naar Biak worden a "bracket. ZodTa de Nederlandse troe pen gedeelten van de kampementen zullen hebben vrijgemaakt zullen de ruim. 300 Pakistaanse militairen over Nieuw-Guinea worden verspreid. Eerst zullen ze naar Merauke en Soro-ng wor den 'gebracht. De overige 700 man van het Pakistaanse detachement zullen in de eerste" dagen van okto/ber per schip in Nieuw-Guinea aankomen. (Advertentie) Dé KOLEN RADJATOR met de 12 unieke éigen- schappen 3!T" uFN een brief aan de Rotterdamse ge- meenteraad delen B. en W. mede -dat bij'de vordering van de. tcerk- zzaamheden aan de metro het mogelijk gis gebleken, het werkschema voor de ;,meiro voor wat betreft het gedeelte ■atussen Meent en Maasboulevard zoda nig te wijzigen, dat de voor dit ge- ubied voorgenomen wegomleggihgen i kunnen worden beperkt. B. en W. ne- j'mén vrij zeker aan, dat daardoor ook '.(een verlaging van de kosten kan wor- uden 'bereikt. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de aanleg vanhet gedeelte tussen ).Méent én Blaak voorafgaan aan de aan- n leg van het gedeelte tussen Blaak en ■^station Leuvehaven. Het gedeelte van r> de Blaak tussen Coolsingei en Korte "Hoogstraat zou dan moeten vervallen en een nieuwe weg met een daarin .gele- -i'gen trambaan zou moeten worden aan- - gelegd langs de .zuidzijde van het bouw- dok Blaak, dat, zoals men weet, wordt aangelegd op de plaats waar vroeger ,De Bijenkorf heeft gestaan. «a het klaar komen van het in de Coolsingei gelegen deel van de metro- ;i tunnel zou deze weg naar de noord- T-zijde van het dok moeten worden ver- 'legd om transport van de tunnelsegmen- ten naar de Schiedamsedijk mogelijk te maken. Om het tweemaal omleggen van de weg te voorkomen, wil men nu eerst - de tunnelstukken in de Schiedamsedijk 'aanbrengen en daarna in-de Coolsingei wt de Meent Op deze wijze kunnen de omleggingen van het wegverkeer en van De verslaggever Georges de Caunes f. van de Franse radio-televisie zal een Jaar lang als een moderne Robinson "Crusoe op een verlaten eiland in de Stille Oceaan leven. Een dezer dagen begint hij zijn vrijwillige eenzaamheid ®P „het Eiland der klinkers", Eiao, be horend tot de Markezen-eilanden, die .deel uitmaken van Polynesië. - Eiao is een oude vulkaan, 420 meter hoog met een oppervlakte van vijftig vierkante kilometer. Tot 1880 diende het als strafgevangenis. Thans grazen er alleen uitgemergelde schapen die nog tenig voedsel in de rotsachtige bodem trachten te vinden. De Caune heeft ri vierzand meegebracht .waarin hij graan Wil planten dat bestand is tegen de droogte. Hij heeft echter als voorzorgs maatregel blikjes met voedsel tneege- nomen. Hij is verder uitgerust met ma- i teriaal om té vissen,geneesmiddelen, "gereedschap om een huis te bouwen, •"boeken, papier en een radiozender. Via „deze-zender zal'hij elke avond radio- i-pfgatjes van vijf minuten verzorgen om zijn,indrukken weer te geven. Hij heeft afgezien van een radio-ontvangtoestel, omdat hij geen contact meer wil heb ben ,met de buitenwereld. De Caune heeft één metgezel: een, herdershond Uit de Pyreneeën. de tramlijnen van beperkte omvang blij ven. - Bovendien zal het station Beurs dat zoals men" weet volgens de gewijzigde plannen iets zuidelijker kómt té liggen voor een groot deel kunnen worden ge bouwd binnen de begrenzing van het bouwdok. Blaak, hetgeen het grondwerk voor dit station aanmerkelijk zal beper ken. Ook 2al op deze wijze de definitieve aanleg in de'Schiedamsedijk reeds ein de 1964 gereed kunnen zijn, een jaar eerder dus dan oorspronkelijk was ge dacht. Waarschijnlijk zullen Westblaak, Leu- vehavenbrug en wellicht ook de recht streekse verbinding tussen Willemsbrug en Blaak 'nog in 1963 voor het verkeer worden opengesteld. Het is de bedoeling dat in de periode van maart tot en met december 1966 het station Beurs ais laatste deel van de jnetro-werken wordt gebouwd. Daar na zal de metro iri gebruik kunnen wor den gesteld,, terwijl dan ook de Coolsin gei het definitieve profiel zal krijgen. Aan de gemeenteraad van Rotter dam wordt voorgesteld de taak van de bestaande commissie voor de be drijven te beperken tot bijstand in het beheer van de openbare nutsbedrijven en daarnaast een commissie voor eco nomische aangelegenheden in te stel len. Het voorstel is verder de Krediet bank (waarvoor een aparte commissie bestaat) onder de werking te bren gen van de commissie voor de econo mische aangelegenheden. Op deze wij ze wordt het aantal raadscommissies niet vermeerderd. B. en W. doen ver der de suggestie de samenstelling van de commissie voor bedrijven niet te wijzigen, zodat alleen nog de leden van de commissie voor economische aangelegenheden moeten worden be noemd. De Rotterdamse uitzendbureaux voor typistes en steno-typistes „Typ-Center" en >,De Typistensociëteit" en de Alge mene Bond voor Uitzendbureaux te Am sterdam hebben een kort geding aan hangig gemaakt tegen Het Vrije Volk. Inzet is een artikel in de Rotterdamse editie van deze krant over een (te ver wachten) regelend optreden van het Gewestelijk Arbeidsbureau bij uitleen- bureaux voor steno-typistes, geplaatst op 7 september. „Typ-Center, „De Ty- pistensociëieit" en de A.B.U, hebben de hoofdredacteur van Het Vrije Volk, dr. Th. W. van Veen, in een biref d.d. 13 september voorgesteld de beweringen het artikel in te trekken en in overleg met hen een rectificatie op te nemen. Dan zou het aanhangig gemaakte kort geding, dat dinsdag voor de Arrondisse mentsrechtbank zal dieen, geen doorgang behoeven te vinden, delen zij mede. De betonbouw van de silo in het Bot- iekgebied ten behoeve van het gecom bineerde op- en overslagbedrijf van de Graan Elevator Maatschappij en de Graan Silo Maatschappij is gegund aan de laagste inschrijver, de Hollandse Betonbouw Mij N.V. uit Den Haag. De silo krijgt een capaciteit van 60.000 ton (de grootste silo van Neder land van de GSM aan de Brielse- laan in Rotterdam heeft een capaci teit van 90.000 ton). Zeeschepen tot zes tigduizend ton kunnen in de toekomst hun graan hier afleveren. De silo zal onder meer worden uit gerust met droog-, reinigings- en gas installaties en met cellen voor deriva ten. De eigenaar van een restaurant in Schiedam had enige tijd geleden de politie gewaarschuwd omdat een klant, een grossier in groente en fruit, na het nuttigen van een grote hoeveelheid gedestilleerd in zijn auto was gestapt en was weggereden. De agenten die achter de auto aanreden, bemerkten niets bijzonders in de rijstijl van de groothandelaar. Toen de man echter op verzoek van de agenten was uitge stapt bleek wel degelijk dat hij onder invloed van sterke drank verkeerde. De rechtbank van Rotterdam veroor deelde hem tot zeven maanden gevan genisstraf en intrekken van het rij bewijs gedurende zes maanden. Hier tegen ging de handelaar in hoger be roep. Hij ontkende voor het Haagse gerechtshof dat hij. niet in staat'was zijn auto te besturen. Hij had met de eigenaar van het restaurant een woor denwisseling gehad, en die had daarom de politie gebeld. Het was gebleken dat het bloed van verdachte een alcohol-promilage van 1.60 bevatte. De advocaat-generaal eiste bevestiging van het vonnis. De verde diger bepleitte clementie. Het hof zal over veertien dagen arrest wijzigen. Het scheepvaartverkeer in het Pana makanaal is in noordelijke richting ge stremd als gevolg van een aanvaring tussen een Belgische tanker Bengulf Progress en een met zand geladen aak bij de kanaalmond aan de zijde van de Stille Oceaan. Het scheepvaartverkeer in noordelij ke richting is stilgelegd. (Advertentie) Hobbvmastraat It, Amsterdam, tel. 73.04.32 Westblaak 12, Rotterdam, tel. 13.91.70 Iets dat de moeite van het noteren in uw agenda waard is. t Oktober is de aanvangsdatum van Swissair's lage tarieven op de Noord Atlantische route. (Geldig t/m 31 maart 1963) Aanzienlijke besparing op uw retóur. tarief met het DC-8 straalvliegtuig (economy class). Via Zurich naai New York. Montreal of Chicago drie gunstige toegangswegen naar de nieuwe wereld heeft u een uit gebreide keus van uitstekende, tijd besparende verbindingen met alle delen van de'Verenigde Staten. Canada. Mexico en Midden Amerika. Reserveringen of inlichtingen via uw passage- en reisbureau. Stelt u zich voor uw vrachtvervoer in verbin ding met uw luchtvracht-expediteur. Het kléine Zwitserse bergdorp Pro duit dat minder dantwee maanden geleden een enorme brand overleefde, is door een nieuwe brand van de aar de verdwenen. Meer dan 150 dorpelingen zijn nu dakloos. Produit. dat uitziet over het Rhöne- dal nabij de grote weg naar de Sim pkin, is het slachtoffer van de vlam men geworden, toen vrouwen tot de ontdekking kwamen dat dikke zwarte rook uit een schuur drong. Kinderen en oude mensen werden snel uit de huizen verwijderd terwijl het vuur snel om zich heen greep in de nauwe straten. Van het gehele dorp bleven maar vijf of zes hulzen overeind. De politie zei geen idee te hebben hoe de brand ontstaan was, evenmin als die in juli. Op initiatief van de Haarlemse re gionale bakkerijcommissie hebben de broodbakkers uit Haarlem, Bloemen- daal en Heemstede besloten van maandag a.s. af voorlopig gedurende drie maanden een andere bediening toe te passen in flatgebouwen van drie of meer verdiepingen. Er kwamen zo veel klachten binnen van bezorgers en er deed zich zo'n verloop van perso neel voor dat de bakkerspatroons er van moeten afzien hun bezorgers ho ger te laten klimmen dan de derde verdieping. De klanten, die hoger wo nen, moeten naar beneden komen om brood te kopen. Voor invaliden en voor hen, die een advies van de dok ter kunnen overleggen dat zij geen trappen moger lopen, zullen voorzie ningen worden getroffen. Als de proef slaagt zal de regeling in december de finitief worden. (Van een onzer verslaggevers) pUSTO'S HARMONIE musiceerde vrijdagmiddag van drie tot vijf upf lnstigt op de werf ter vcrwplko- ming van de veie honderden gasten die de directie hun felicitaties heb ben aangeboden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het be drijf aan de Maasdijk in- Schiedam. De tamboers paradeerden en sloegen er dapper op los terwijl het muziek corps op een verhoging zat voor de ingang naar de machinefabriek. Daar stond ook een pracht model van een. plastic pleizierjacht dat Gus to in serie vervaardigt en ook het paradestuk uit het pleinspel dat don derdag in Schiedam voor de Konin gin is opgevoerd, het torenhoge mo del van een kraaneiland, stond voor de ingang van de fabriek. In de machinehal stonden de draai banken, boorbónken, frais- en schaafma chines stil. Over de houten vloer dren telden de vele bezoekers uit de krin gen van de industrieën. Schiedam's bur gemeester mr, J. W. Peèk gaf verge zeld van locoburgemeester H. Sabel en gemeentesecretaris mr. M. J. Blok ac te de presence. De commissaris van politie de heer K. Rijpmawas er, tal varj vertegen woordigers van leveranciers, van Schie'- damse instellingen en van firma's in depiande zijn naar deze staande-,;,en dan.-eok-,sobere-receptie- gekomen-,-om de directeuren de hand te drukken. Zij maakten daarbij van de gelegenheid ge bruik om een model van het -kunstvoor werp dat de werknemers, het bedrijf schonken te bezichtigen. Deze fontein naar ontwerp van de kunstenaar Gust Komijn stond in de hal, op een tafel lagen wat meer ge schenken die door diverse relaties zijn aangeboden. Langs de wanden hingen vlaggen vanlanden en scheepvaart maatschappijen omde receptie het feestelijke aanzien te kunnen geven. Verwoede slopershanden hebben een puinhoop gemaakt (of eigenlijk nog slechts de resten van een puinhoop) van de jachtwerf van de heer Ooster- lee. Eén van de middelpunten van de watersport langs de vaart is daarmee verdwenen. Er zullen hier 's zomers khnóïs meer óver-dè-reDen -naar bulten, glijden bemand mei jongetjes - -die van hun Pinkstervakantiegaan genieten. De mannen met hun menie en vemis- kwasten, die maanden van het voor jaar bezig waren hier hun nautische bezit op te knappen, zullen elders on derdak moeten zoeken. Met hen ver dwenen nog wat kleine boerderijtjes die onder hun bomen de mooiste en tree van Vlaardingen vormden. De rijksweg komt er voor in deplaats. En het nieuwe algemeen Ziekenhuis (achtergrond). Het zij zo (Advertentie) ezer, COOLSINGEL 75 TELEF. 120126* Konfektie kregen we te zien in de appartementen van Vroom en Dreesmann N.V. en de firma Meddens. Prenatal (Moeder en Kind) toonde op haar beurt wat zij op haar speciale terrein, dat van de aanstaande moeder, het ko mende seizoen te brengen heeft. WE ZIJN tot gekomen dat de ontdekking het kleuren palet, dat wij u vorige week introduceerden, nu al uitbrei ding behoeft. Bruin werd deze week heet veel gesignaleerd, onder andere in de camel- kleur; aubergine blijkt naast rood de nieuwe mode een kleu rige toets te gaan geven en de nieuwe kleur blauw heet offi cieel: ,,cou de canard", ,,een- denek" dus. Typisch is dat de kleding voor aansriande moeders de ze winter wel bijzonder kleu rig, haast zomers, mag zijn. Wellicht om haar wat kleur te geven in een tijd waarin zij er niet op haar voordeligst uit ziet? Opmerkelijke nieuwe stoffen voor mantels en tailleurs zijn de double-face typen die het dus mogelijk maken uw man tel aan twee kanten te dragen. Ook composé, een meerkleurig dessin en een uni-kwaliteit in dezelfde tint zijn heel geliefd. Loden maakt op het ogen blik weer opgang, vooral in de mantelsector. Een heel dunne mohair, Shetland en jersey la ten zich prachtig in japonnen en deux-pièees verwerken. Kenmerkend voor dit sei zoen is dat al deze stoffen en zelfs tweed ook met een me taaldraad erin verweven in de handel zijn, en dus heel veel gedragen zullen worden, 's Avonds zal het geschitter zijn hoogtepunt bereiken met talloze modellen in de prach tigste brokaat, lurex of lamê. Om de bezoekers van evene menten waarop groot toilet vereist is niet helemaal te ver blinden zijn er ook nog wat andere, rustgevende stoffen gelanceerd. De comeback van ouderwet se stoffen als crêpe, georgette en cloqué belooft een succes te worden. Voor de positiekle ding werd vooral dunnen, soe pele stof zoals flannel en Ter- lenka gebruikt. EEN BEPAALDE lün In mantel-mode hebben de we nog steeds niet kunnen ontdek ken. Bont was en is ,,je van JÏ/fEDDENS kocht dit hyper-eenvoudige mo delletje met als enige blikvanger een strik op de schouder speciaal in om de zware goud met donkergroene brokaat in een rozemnotiej tot haar recht te laten komen. het" voor garneringen, nu zelfs langs de sluiting van een man tel. Een pe'lerine-effect op de rug verleent vooral getailleer de modellen veel zwier. In een regenbui zal een witte poplin mantel met zwart bont gegar neerd heel praktisch zijn, even eens trouwens de loden regen mantels. De tailleurs bestaan vaak uit lucifersdoos-rokken en met tres afgezette jasjes. Dezelfde lucifersdooslijn leent zich door haar verticale werking trou wens ook uitstekend voor posi tiekleding. Heel charmant en uitermate praktisch wordt zo'n model als vanuit de hoeken van de lucifersdoos twee lipjes komen kijken die nu de ruim te opzij nog bijeenhouden maar naarmate de tijd vordert de draagster meer en meer bewe gingsvrijheid gunnen. '"TIJDENS HET cocktaiiuur J- kunt u zich of in een een voudig model van een prachtig, vaak met roosmotieven be werkt materiaal steken, of een eenvoudige stof uitkiezen zwart uiteraard en die la ten draperen. Ook is het mo gelijk om er een model met een gewaagd diep rug-décolle té en lange franje, volants of bont als garnering, van te la ten vervaardigen. Het silhouet van de avondjapon is eenvou dig lang en heel slank waar door de prachtige stoffen des te beter tot hun recht komen. Het schijnt dat de Ameri kaanse vrouw tegenwoordig in een strakke lange broek en een driekwart, tuniekvormig jak op cocktailparties ver schijnt Misschien meer 'iets voor extravagante après- skiërs in Europa? Of voelen die misschien meer voor een soort zilver kleurige overall met bijpas sende stolaBe minder „exclusieve" skiërs zullen het dan maar met een leuke trui met capuchon voor overdag, en 'n poncho met lange fran je en hoge col voor 's avonds moeten doen. Bij al zijn vragen om hulp was er ook die voor de bevordering van de opleiding van het eigen volk: scholen en huisvesting voor leraren, predikan ten en hoogleraren. Eén zo'n huis koos de Jeugdzen- dingscommissie voor de Classes 'Rot terdam-Noord, -Zuid en Schiedam als hun "dédd". Tot de classes Schiedam behoort ook Vlaardingen. In deze stad werd een ac tie-comité in het leven geroepen onder de naam „Poen voor Kameroen", waar van de heer N. K. Edelschaap (Sonoy- straat 67. tel. 6960) voorzitter is. Zoals wij gisteren reeds in onze Vlaar dingse editie hebben geméld, zal mor gen (zondag) het startschot voor de ac tie gegeven worden met een bijzondere kerkdienst in de Immanuelkerk, waar voor alle leidinggevenden aan allerlei takken van jeugdwerk genodigd zijn. Er is contact opgenomen met alle jeugdor ganisaties die spontaan hun medewer king beloofden. Uiteraard zullen grote evenementen op touw gezet worden. Zo organiseert een Vl&ardingj auto mobielbedrijf een puzzelrit voor' automo bilisten op zaterdag 29 september.. Er kan aan deelgenomen worden in de „A-klasse" (ervaren rijders) en in de „B-blasse" (zij die nooit eerder aan een dergelijk evenement deelnamen). Voor de winnaars zijn er fraaie wisselbekers en andere prijzen die verloot zullen wor den op een feestavond die na afloop van de rit gebonden wordt in een spe ciaal daarvoor ingerichte ruimte van het automobielbedrijf (Elgenraam, Dirk de Derdelaan) De Christelijke Middenstandscentra le stelde het comité een belangrijke gift ter beschikking om daarmee tij dens de feestavond een. tombola te houden.'"- Het inschrijfgeld voor deze „Najaars Aktie Rit", die men voortaan, jaarlijks ten bate van een willekeurig doel-wenst te organiseren bedraagt 7,50. Hét is - een oriënteringsrit (geen kaartlezen) over een afstand van 60 km. Alle ba ten komen ten goede aan de actie „Poen voor Kameroen". .Inschrijving kan geschieden door overmaking van bet inschrijfl)edrag: [25 cent-.yopr ,é0se' passagier'extra)"' op postrekening!' 4222 t.nlv. d« heer Mi ATP. - de -Laage' te Vlaardingen en wel vóór aanstaande donderdag. De actie „Poen voor KRmeroen" fhrart tot 2# oktober. Daartu zullen alle ba- lansen worden opeemaakt en op xotutog 4 november, de Zendfatgszéndag," zal In de Nieuwe Kerk een jeugddienst gebon den worden, waarin de heer Edelscbuap het totale ingezamelde bedrag aan de voorzitter van de Vlaardingse Zending»; esmrulssle zal overdragen. In een dienst in de St. Laurenskerk te Botterdam- Ito. men de opbrengsten van Vlaardingen, Schiedam en Botterdam daarna bij el kaar, om vervólgens via het Zendlngs- bureau in Oegstgeest naar Kameroen te worden gezonden. De partijen voor het kampioenschap van het tennispark Van Vliet in Schie dam zijn de gehele-week voortgezet'De kanshebbers wisten zich allen te hand haven. Hei damesdubbal Figee-Koster wist ach via een. 6—3, 6—3 zege op Ver- hoev-v. d. Heuvel in de halve finale te plaatsen. In het komende weekend zul- len na ruim honderd partijen de final listen bekend rijn. De finales- zijn za terdag 22 september. De gedetailleerde uitslagen van deze week zijn: Heren-enkel C: De Ruyter versL ir. J. Roetveïd 6—3, 62- W Pei ger versl. W. Bastian 6—2, 6—1;. B." v, d. Bor versL D. ïngelse 1—6, 6—4, 3r-4: De .Yersl- Dips 6-0. 6-0;-Streng versl. Weïtman 6—1, 6—3; 'De Boer versl. Van Vuuren 6-0. &-12; Dames-enkel: M. Brugman versL M. Hagenaars 75, 62; A. Schouwing versl. II. v. d. Gaag 3—6. 6—2, 6-4; H. Figee versl. B. v. Bode gom 6—3 6—4; M. Sneep versl. mej..SteekèIburg 61. 3, Heren-dubbel; N. Spithoven-J. De- greef versl. Oyen-De Boer 6—4. 5—4 Gemengd-dubbelD. Ingelse-T. v. d. IJssel versl. Maicorps-Massee 'Sr-t, 61; J. Degreef-M. v. d. Heuvel vérsL mevr. en de heer Biil 4—6. 7—6, 6-4; w, v, d. Heuvel-T. Verhoev versl. de neer en mevr. Peiger 6—3, 6—2. Zondag, zal in alle Schiedamse her vormde kerken een extra collecte-wor- den. gehouden voor de slachtoffers van het door aardbevingen zwaar getroffen gebied in Perzië. Degenen die hun bijdrage per giro willen overmaken worden verzocht dit te doen op nummer 461583 ten name van de Hervormde Gemeente te Schiedam. J?EN specimen van de lange, slankmakende lijn in avondkleding. Hier in satijn door de firma Meddens getoond. RDINGEN. Getrouwd; Anton van de Geei. SO en Alida van der Burg. 29: Pieter MaêereS2lB°*ïartS' en ^rrrn^in3 Clasina Geboren: Margaretha, d.v. S. Vink en B. H. Jaeger Schoutstraat 4; Priseilla Angela, d.v J. A.. W. Stevens en E. M. van de Veld», Ketherweg !89a; Martinüs Arie, 2,v, G. Ulè- man en E. vim Spijk, Huljgensstraat 41; Lau- rina Petroneila, d.v. H. Hoogerwadrd en Zeegers. Maassluis: Lijnstr 8f Maria, d.v. H K. Pennings Hoogsteden. Sporttaan 88. Overleden: Amolda Albertha begelfng. 78 Maassluis: Vondelpark 2; Christina Waleboer, 28 W V' Van dcn Boc2°rt. Flatgebouw P. Jeannetto en m. C. MAASSLUIS. Geboren: .Teunls Pieter, zn. v P. C. Voskamp en A. P. Dekker, Mo- ntque Slmonê. dr. v. A. H van Munster en C. E. S. de Groot. Thea dr. v. E, van Xoo- n®Óth, Dorr.thé Pauline, dr. v. f' c- A- Elahof er, W, J. Th. Atkemade. Ondertrouwd: J. 3. van Beuren en t. B. Stnjbos, R Ploeg en C. A. M. van dr Maarel, gevallen ts een soort jagers-jJ Oorei en r. Dijkstra. T model voor deze a eleven-Getrouwd: Th, A. Suurbach en A. J. M. van VUmmeren, L. Dijkshoorn en M. J. Koek. Van het hoedenfront tot op heden nop rtiet vee! nieuws. De enige hoed die ons is op- heid chasseurgedoopt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1