Oud-Katholieke kerk zal eeuwfeest gaan vieren Schiedam nog trots op dag Koninklijk bezoek Oud-katliolieken werken voor nieuw bedehuis HBSS sloeg Woudrichem in eigen huis met 1-2 ROTTERDAM Animo-Kethel hield spelochtend Expositie kunstschatten op programma Hoofdleider Hans Voorbach nam afscheid A Parochie met bewogen geschiedenis agenda voor Schiedam Jongen overreden door aanhanger Bromfietser na botsing gevallen Gaskraan openr niemand thnis 'i Winfield...smaakt zoals'thoort! Foto's trekken veel publiek Verzakkingen en vocht Politie Muziek geeft taptoe ODI-DIO (2-2) PE ROTTERDAMMER \i ÜK PENNEMES PRIMAIR VELEN "ndaas BINDING Schuilkerken 1 Schuilkerken (II) Scheiding Mm Gevaarlijk LEKKER ETEN RISP Prijsivinnaars Pagina 3 \L> \.G oKi'IamBER 1962 m De vorige week in de Schiedamse gereformeerde kerken gehouden col lecte voor de slachtoffers van de aardbeving in Perzië heeft ruim vier duizend gulden opgebracht, a Voor de achtste S.G.Bridge-drive om het parenkampioenschap Schie dam 1962 is ingeschreven door tach tig paren tvorig jaar 72). De drive ivordt gehouden in zaal Musis Sacrum vandaag en morgen. Het begin is 1 steeds om 19.30 uur. De voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, de heer F. A. de Wolff, zal de drive j openen. j <£L lieden hebben de ruit1 Baldadige van het reddmgskastje aan de Maas boulevard m Schiedam vermeld. Bo vendien is het sleuteltje verdwenen De Schiedammer S. H. M. mist een reservewiel met band die uit zijn Volkswagen in de Mariastraat zijn weggenomen. f Van de heer M. N. is in de Brug manstraat te Schiedam een brom fiets weggenomen. De 15-jarige Willie N. mist haar fiets die niet op slot aan ar> de Buitenhavenweg heeft gestaan. J. H. is haar rijwiel in de Mariastraat kwijtgeraakt. De musicus F. ff. Carree mist zijn bromfiets die afge sloten aan de Koemarkt heeft ge staan. 0 Uit het boodschappenmandje is van een 10-jarig dochtertje van de familie M. D. in de mgr. Nolenslaan in Schiedam een bankbiljet van j 25 ge stolen. De stewardess E. B. D. uit Gorin- chem mist een portefeuille met 600 die op het schip Lady Constance ;n De Nieuwe Haven in Schiedam zouden zijn ontvreemd. Vrijdag 21 september om 19 uur zal burgemeester W. J .D. van Dijck m Maassluis een middenstandsten- toonstelhng openen. Het wordt de der de tentoonstelling, die tot stand is ge komen onder toezicht van het centraal bestuur der beide Maassluisse mid denstandsverenigingen. De expositie zal worden gehouden op het terrein aan de hoek van de P.C.Hooftlaan en de Lijnstraat. Uitgaande van de CBTB-Studieclub en LTB zal woensdag 19 september om 19.30 uur in het Trefpunt te Maasland de stooktomatenteelt worden besproken. Eerste spreker is ir. Ter- mohlen van het Proefstation te Naald wijk en als tweede zal optreden de heër A. J. Schoppers uit Maasland over de wintertomaten. (Van een onzer verslaggevers) De Oud-Katholieke Kerk aan de Dam in Schiedam gaat het eeuwfeest vieren. Op zondag 30 september zal net honderd jaar geleden zijn dat het kerkgebouw, bekend als 't Huis te Poort, werd ingewijd. De Oud-Katho lieke aartsbisschop van Utrecht, mgr. ar. A. Kinkel zal op zondagmorgen 30 september een Pontificale Hoog mis opdragen. In Maison Westhuis is s middags een receptie. In novem ber wordt een expositie gehouden van oude en kostbare kunstschatten uit het bezit der Oud-Katholieke Kerk. Van het Maandblad „De Roeper" is een feestelijke herdenkingsuitgave verschenen. In dit jubileumorgaan staat over de geschiedenis van de kerk te lezen: Het eerste kerkgebouw (een kapel) van het gehucht Schiedam werd in 1262 gebouwd en omstreeks 1320 ver vangen door een grotere kerk op de plaats, waar nu de Grote Kerk staat. Deze kerk is van het begin af toege wijd geweest aan de H. Johannes de Doper en was de enige parochiekerk in deze stad, waartoe tot de Reformatie alle Schiedammers behoorden. Al spoedig kreeg de Reformatie in Schiedam veel aanhangers en. groeide de anti-katholieke gezindheid sterk. Na de inneming van Den Brie! op 1 april 1572 door de Watergeuzen kwam ook het Schiedamse volk in opstand onder aanvoering van hun overste-luitenant Bartholt Entes van Mentheda en werd de Grote Kerk „gebeeldstormd". De katholieke parochie van de H. Johannes de Doper was hierdoor tot een klein nepje van verstrooide gelovigen terug- u-acht. VOOR ONS. op het altijd overvol le bureau, ligt een bijzonder sympathiek briejje en een penne- mes. Het mesje uit de vorige eeuw is alleen al in staat om vele mooie herinneringen op te roe pen. Met het briefje wijst het op de vele vriendelijke handen die uw scribent dezer dagen heeft kunnen drukken. Tientallen hebben hartelijk en met oprechte waardering gespro ken over de kunstzinnige prestatie die hel pleinspél „Twintig eeuwen Schiedam presenteren zich...." is ge worden. Voor het eerst is in Schie dam een openluchtspel van een der gelijke allure opgevoerd. De tijd van voorbereiding was te kort, bovendien vormden de vakanties een handicap. Normaal zou elke schrijver voor een dergelijk spel maanden tijd moeten hebben om zoveel mogelijk literatuur te kunnen bezien, om te overwegen hoe hij zijn spel als een fonkelend mozaiek zou kunnen doen compone ren. Het is dan van belang de tijd te hebben om te kunnen zien wat nu vief en wat nu niet in de compositie thuis hoort, hoe er een goede con trastwerking kan worden verkregen, hoe de variatie de juiste harmonie tai brengen. BIJ HET Schiedamse pleinspel toas voor rustige artistieke ar beid geen tijd. Het spel moest er tijn nog voordat het geschreven kon worden. Onze kunstredacteur Ton hydra heeft het vrijdag in onze edi- hes echter juist gesteld. Primair was van belang dat nu eens getoond kon worden wat de Schiedamse his- torie^ aan elementen bevat. Dat is dus heel wat gebleken, zo heeft men dus voor het eerst gezien dat Ger manen tweeduizend jaar geleden geen wilden waren met koeienho tens op het hoofd en andere non sens maar dat het redelijke mensen nerende Marnix. Die leraren van en jongens van de CTS demonstree~- den het eenvoudige leven r ach tig. Zij toonden wat met entl.o .siasme te bereiken is. HET IS daarom goed te memore ren dat vele honderden voor het Welslagen van het pleinspel hebben gezorgd, In de afgelopen weken zijn «ten met enthousiasme benaderd en velen hebben daarop met enthousias me hun medewerking verleend. We enken daarbij aan vele namen, we zullen er zeker vergeten, maar goe- e steunpilaren bij het spel waren e vrienden Siem Rosman (burge meester Veenlant), Mar Hemminga een grandioze Keizer Maximi- Koos de Groot als een impo- Stedelijk Gymnasium en de Wïi- tn de Zwijger-ULO verdienen lof venals de harde werkers van de Maison Westhuis: Ned. Ver v. Huis- Wouwen Lezmg, 14,15. rassage: Rott. Ph. Orkest Jeugacon- cefton 9,30 en 11. Mnsis Sacrum: SG Bridgedrive, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- redactie Lange Kerkstraat 82, tel. *b« tel. 115583 toestel 51 (b.g.g. ®a 18 uur 80037) alleen voor redactie- ongelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, J®1- 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen bgg tel. 115588) Apotheek: Gerika, Grocnelaan. Belangrijke telefoonnummers: Brand- alarm 69123: politie-alarm 64666. GG en UD waarschuwing 69290. ut Vlaardingen gevonden zijn. wor- «ulianapark: Expositie dieren en die- tonheckkm „Dierenkijk", 1418 en 2023. Sted. Museum: Tentoonstelling „Uw stad m uw museum", CJV-Harmonie. Wilton-Fijenoord maakte na een enkel gesprekje een machtig fregat, de voorlichtingsman Kerkhof van Gusto zorgde voor het muziekkorps en het kraaneiland als de finale van het spel. ZO ZIJN er vele namen te noe men, we denken aan de actieve commandant en van de Nationale Reserve die eigener beweging de strijd tussen Spanjolen en Geuzen instudeerden. We denken aan de spontane medewerking van onze vrienden van St. Ambrosius. Zo heb ben velen met hun steun voor het grote succes gezorgd. Als we dan ook nu het pennemesje van ds. Francois Haverschmidt in handen nemen denken we aan al deze be- reidwilligen. Dat pennemesje kwam in ons huis met een vriendelijk briefje. Een dankbare stadgenoot zond ons dat originele pennemes, eens bezit van de dichter Piet Paal- tjens als aandenken. Hoe goed heeft de vriendelijke gever onze literair- historische belangstelling onderkend, „Hoevele malen zal het (mesje) ge bruikt zijn om de pen te versnijden voor Snikken en Grimlachjes" pers klaar was?" schreef de stadgenoot ons. Het zwarte ivoor van het heft het witte ivoor van het vouwbeen en het scherp van het mesje zullen niets vertellen over de figuur van de predikantdichter die aan Schiedams Lange Haven woonde, maar het ver tegenwoordigt wel de binding met de grote geest uit ons verleden. Daar om heeft dat pennemesje op ons bu reau ons zeer ontroerd. De strenge plakkaten, door de gere formeerde overheid tegen de katholie ke godsdienst uitgevaardigd, maakten het voor de touw gebleven katholie ken zeer moeilijk om hun godsdienstige plichten waar te nemen. Strenge straffen stonden op het bijwo nen van de H. Mis, en de priester, die bij de uitoefening van zijn ambt be trapt werd, mocht blij zijn als hij er met een flinke geldboete en uitwijzing uit de stad afkwam. Zo reisden de priesters, vermomd als koopman, boer of reizend gezel, vele plaatsen af. Vaste adressen bestonden niet uit angst voor verraad. Wat Schiedam betreft hebben de geestelijken gemakkelijk als boeren knecht een schuilplaats gevonden bij boeren buiten Schiedams vesten, waar door zij 's morgens ongehinderd de stad konden binnenkomen. Het is onbe kend hoeveel hofsteden en huizen als kerk hebben dienst gedaan. We weten alleen, dat in 1610 door Anna Axentsdoch ter van der Burg, een welgestelde we duwe, die een hofstede bezat aan de Schie buiten de Overschiese Poort, een tehuis werd aangeboden aan de eerste pastoor, die na de Reformatie door aartsbisschop Sasbold Vosmeer werd aangesteld. Godefriedus van Vliet. Pastoor van Vliet zag kans de ver strooide gelovigen weer samen te brengen als parochie. Tijdens zijn pastoraat kwamen vreemde geestelij ken, buiten het gezag van Aartsbis schop Vosmeer om, te Schiedam, waardoor een onverkwikkelijke toe stand ontstond, die m de 17e eeuw aanleiding gaf tot voortdurende klach ten van de zijde der elkander opvol gende Aartsbisschoppen, namelijk dat de reguliere geestelijken eigenmach- tich optraden en telkens weigerden zich aan de bisschoppelijke leiding te onderwerpen. Na 1681 moest de schuilkerk in de boerderij van de weduwe Van der Burg na haar dood verlaten worden. De pastoors, die door de aartsbisschop van Utrecht werden aangesteld en als zoda nig in rechte lijn de parochie-kerk van de Gemeente van de Heilige Johannes de Doper bedienden, verkregen nu als nieuwe schuilkerk 't Huis te Poort aan de Dam, terwijl de paters Dominicanen een huis verwierven, eveneens aan de Dam gelegen, recht tegenover 't Huis te Poort. Al spoedig heeft men deze naam van 'i Huis te Poort aan de nieuwe paro chie-schuilkerk gegeven. De naam was reeds algemeen bekend en het is be grijpelijk, dat die naam ook in gebruik bieef. Aan het uiterlijk der bestaande gebouwen werd evenwel niets veranderd, omdat het wenselijk was de gevoelig heid te ontzien van de gereformeerden* die het toch al moeilijk konden ver kroppen, dat aan de Dam, nota bene een hoofdweg, maar liefst twee „paap se" kerken stonden, al waren het dan ook slechts schuilkerken. Twee schuilkerken, staande recht te genover elkaar als buren, die het wel eens met elkaar aan de stok hadden, maar toch feitelijk bij elkaar behoor den. Immers de leden van beide ker ken vormden samen de voortzetting van de aloude parochie van de Heilige Jo hannes de Doper. In het begin van de 18de eeuw kwam de scheiding. Het goed recht van aartsbisschop Pe trus Codde, die ontwettig door Rome was afgezet, werd door driehonderd geestelijken in een adres aan de bis schop van Rome verdedigd. Tot de on dertekenaars van dit adres behoorde o.a. de pastoor van 't Huis te Poort: Johannes Tibbel, echter niet de pater Dominicaan van de kerk aan de over zijde. De gelovigen moesten nu kiezen tus sen trouw en gehoorzaamheid aan het eeuwenoude nationale bisschoppelijke gezag of onderwerping aan de paus van Rome. De pater Dominicaan en de meerderheid der katholieke gelovigen kozen dit laatste. £JEr honderdjarige Huis tc Poort aan de Dam te Schiedam. Eerst nu is gebleken dat de 16-iarige Jan Esbaeh uit de Grofbaan in Schie dam dmsdavm.ddag om tien voor half vier op de verbmdingstriangei van een truck met oplegger is geklommen op de Buiter.havcnweg. Hij is er daar na afgevallen waarna het linker voor wiel van de aanhangwagen over hem heen reed. Woensdag maakten wii melding van dit ongeval, waarbij wij mededeelden dat de politie en de betrokken chauf feurs met wisten wat de ware toe dracht van het ongeval was. Jan Es baeh kon niet worden gehoord. Zijn toestand is nu redelijk, zodat hij de po litie kon vertellen wat er is geschied. Toen de 62-jarige heer G. P. B. za terdagmorgen om kwart voor twaalf met zijn bromfiets aan de hand op de Dam m Schiedam overstak, kon de 16- jange bromfietser H. W. hem niet meer ontwijken. Hij viel tegen het wegdek. De 16-jarige jongen is met pijnen naar het Schiedamse Gemeenteziekenhuis vervoerd. Advertentie Omwonenden bemerkten zaterdagmid dag dat bij afwezigheid van de bewo ners een sterke gaslucht uit de woning van de familie J. R. in de Henry Polak straat in Schiedam kwam. De politie heeft zich toegang verschaft tot de wo ning. In de keuken stond een gaskraan met geheel afgesloten. De gasslang was niet bevestigd. De politie heeft het kraantje dichtgedraaid en het keuken raam open gelaten. TOASTED AMERICAN Ook ditmaal heeft de christelijke korfbalclub ODI uit Schiedam een goed resultaat behaald. Bij DIO werd het 2 2. Lia Sluimer maakte het eerste korf- balpunt. Het werd I1 maar Magda van der Brugge kon ODI de voorsprong weer geven. In de eindfase werd het 2—2. De overigen: ODI 2—Kwiek 65; Ju nioren ODIOranje Nassau 211; Oran je Nassau AODI A 80; Odi B Blauw Wit B 50. Klein in aantal, maar eerlijk over tuigd van haar goed recht en vol ge loof in God is de gemeente van 't Huis te Poort trouw gebleven aan het natio naal bisschoppelijk gezag en wil zij tot op de huidige dag niets anders zijn dan de regelrechte en rechtmatige voort zetting van de oude en oorspronkelijke parochie van de Heilige Johannes de Doper te Schiedam, genaamd 't Huis te Poort. (Van een onzer verslaggevers) DE SYMPATHIEKE pastoor van de' Oud-Katholieke Kerk in Schie dam C. P. van der Berg zetelt in Huis te Poort" aan de Dam 30. Met zorg ziet hij dat het honderdja rige gebouw steeds minder weerstand biedt tegen de verzakkingen*1 en het vocht. Pastoor Johannes Heykamp, die 19 augustus 3858 werd benoemd tot her der van de Schiedamse parochie en dit bleef tot 16 december 1874, toen hij als Aartsbisschop van Utrecht verkozen werd, was een man van initiatief. Hij wist zijn parochianen er al spoedig van te overtuigen, dat de bouw van een nieuwe kerk en pasto rie bepaald geen luxe was. Fondsen om te bouwen bezat de gemeente niet. Een beroep op twaalf parochianen om door gaven het nodige geld bijeen te brengen, had volkomen succes. De heren M. v. Erkel en J. Vormer te Schiedam ontwierpen de plannen. De oude kerk en pastorie, benevens het daaraan grenzend woonhuis, waarin toen het postkantoor gevestigd was, werden afgebroken. De aannemer F. Vlooten uit Utrecht bouwde de (Van een onzer verslaggevers) Met enige trots kijkt Schiedam nog naar de gebeurtenissen rond de dag van het bezoek van H.M. de Konin gin aan Schiedam. Met trots want iedereen heeft nu gezien dat Schie dam uitstekend voor de dag is ge komen. Landelijk heeft Schiedam aandacht gekregen en vele tiendui zenden hebben donderdag in Schie dam de feestelijke dag beleefd in on ze straten, 's Avonds was het fasci nerende pleinspel met de grootse taptoe een waardig besluit van een geslaagde dag. De tongen zijn nog in beweging over deze dag en op de Broersvest branden de feestelijke lichtjes nog. De oude foto's trekken nog steeds ruime belangstelling. Er is boven dien een nieuwe belangstelling bijge komen want in een aantal etalages op diverse plaatsen in de stad zijn foto's gehangen van evenementen tij dens het Koninklijke bezoek. Men ver- gete in dit opzicht bijv. niet de ra men van ons bijkantoor Lange Kerk straat 82 te bekijken! Voor de foto's bestaat grote belang stelling. Donderdag hebben tientallen bcroepsfotografen en vele honderden amateurs ijverig de camera's gehan teerd. Er zijn ook films gemaakt. In de kringen van de medewerkers aan het pleinspel bestaat grote belangstel- ling voor de platen want zij willen zich nog weieens zien in het histori sche costuum en in de prachtige actie. Daarom heeft de secretaris van dc CJV-Harmonie, de ijverige L. Snikkers, die met tientallen anderen zulke-goede medewerking heeft verleend aan de or ganisatie van het pleinspel een aan trekkelijk idee gelanceerd. Hij hoopt dater een expositie zal komen van al- Je foto's die donderdag in Schiedam zijn gemaakt. L. Snikkers bedoelt dan dat de directe belangstellenden de fo to's zuilen kunnen zien, eventneel ook kunnen doen maken voor zichzelf. Het idee is echter aantrekkelijk ge noeg om voor geheel Schiedam de belangrijke dag nog eens te doen herleven. Daarom dienen alle ma kers van foto's zich te verstaan met de secretaris van het Comité Konink lijk Bezoek 1962. de heer P. J. Drenth, ten stadhuize, telefoon 69051 met de mededeling dat zij over fo to's beschikken en dat zij willen me dewerken. In een Schiedamse zaal kan dan op korte termijn een foto nieuwe kerk en pastorie- voor het be* drag van 25.800 gulden. De stijl is een soort namaak-gotheik, die aan het gebouw iets statigs ver leent. maar het niet tot een kunstwerk maakt. De maten zijn: grootste lengte 24.50 M., breedte 8 M. en hoogte 14 M. Het doxaal, waarop het orgel staat, heeft een lengte van 5 M. Gedurende de bouw stelde de heer IV. J. Heyligers een grote zaal met aangrenzend vertrek in zijn huis aan de Lange Haven, waarin nu de Open bare leeszaal gevestigd is, beschikbaar voor alle kerkdiensten. Met grote plechtigheid werd op 16 juli 1862 de nieuwe kerk door de pastoor der ge meente ingewijd. Maar pastoor Heykamp, die in de ge meente zeer geliefd was, was nog met tevreden. In 1884 bracht hij van de gemeenteleden door lenmg een bedrag van 5000 gulden bijeen om een nieuw orgel aan te schaffen. De bekende or gelbouwer C. G. F. Witte van de firma Batz en Co. te Utrecht werd met de vervaardiging belast en heeft een prachtig instrument geleverd, dat nog steeds een mooi bezit der gemeente is, tentoonstelling worden ingericht. Deze expositie kan met aüer mede. werking een interessant uiterlijk krij gen. Gedacht wordt dus aan foto's van zowel de beroepsmensen ais de ama teurfotografen. Het ligt ook in de be doeling om te trachten de smalfilm te vertonen en daarbij de geluidsband van het pleinspel te doen horen, zodat het pleinspel nog eens „echt' maar dan in een zaal kan herleven. mede door het kundige spel van de huidige organist, de heer S. W. J. Schade van Westrum. Meermalen per jaar worden er nu nog concerten op gegeven, terwijl ook vele niet-Oud-Ka- tholieke organisten en leerling-organis ten op dit orgel komen studeren. Het geheel van het tegenwoordige kerkgebouw, dat, nu de tijd der schub- berken gelukkig voorbij is, met het front aan de Dam staat, is inwendig in rustige tinten gesausd en maakt een vriendelijke inüruk. Men gevoelt zich thuis in dit eenvoudige bedehuis, dat reen praal kent, geen kunstzinnig oog streelt, maar door rust en harmonie een echte godsdienstige sfeer schept. Helaas is de situatie van het kerkge bouw en de pastorie, door verzakking en algehele voebttoestand, zodanig gewor den, dat de gemeente in de niet ai te verre toekomst naar een nieuw kerk gebouw zal moeten streven. Moge het tegenwoordige geslacht dan dezelfde liefde en offerbereidheid voor dit doel willen en kunnen opbrengen als hon derd jaar geleden hun voorouders de den. De parochie-verenigingen hebben inmiddels reeds een bouwfonds in het leven geroepen, waarvan, het gi ro-nummer luidt 636250 t.n.v. pastoor C. P. v. d. Berg, Dam 30 te Schie dam. Veel geld is evenwel nodig, maar vele kleintjes maken een grote. Wanneer deze gemeente dan ook wer kelijk leeft, dan komt het bedrag er! C. P. v. d. BERG zorg om gebouw (Van een onzer verslaggevers) De resultaten worden beter voor de Schiedamse voetbalclubs. HBSS slaagde erin het sterke Woudrichem in eigen huis te slaan. Helaas werd doelman Van Heest gewond. PPSC vond het herstel tegen Den Bommel, de stadgenoten won nen met 31. GSS heeft de goede vorm nog niet, ditmaal moesten de Gustoman- nen met 03 hun meerdere erkennen in SC Zniderpark. Het was geer, gemakkelijke opgave voor HBSS in Woudrichem. De gast heren waren in de aanvang het meest in de aanvaL In de vierde minuut kon Van Heest op fraaie wijze de bal over de lat stompen. In de 12e en 13e minuut schoot Woudrichem rakelings over het houtwerk. In de 19e minuut kregen de gastheren weer een goede kans maar toen stond de rechterpaal een doelpunt in de weg. Eerst in de 26e minuut kreeg HBSS een kans. Toen schoot Mookhoek ia handen van de doelman. Een minuut later kopte Mulder heel traag in en een achterspe- ier trapte de bal uit doel. Geconstateerd was echter dat de bal de lijn was ge passeerd (0—1). In de 29e minuut liet Woudrichem de kans op de gelijk maker voorbij gaan. Negen minuten ia- ter scoorden de gastheren eindelijk maar nu werd het doelpunt wegens bui tenspel afgekeurd. Vlak voor de thee kwam HBSS tot een goede aanval maar de doelman bracht redding. In de tweede helft kwam Woudrichem via de middenvoor na een kwartier aan de verdiende gelijkmaker. Van Heest was te ver uitgelopen en de Schigdarp.se achterhoede tastte mis. Putters echter lanceerde twee minuten later van links een goede voorzet en Groeneweg kop te op fraaie wijze het winnende doelpunt in. Toch was de tegenstander nog zeer gevaarlijk. Geen twee minuten later schoot Woudrichem rakelings over de Schiedamse lat. In de 29e minuut redde Van Heest goed door op de bal te springen maar hij kreeg daarbij een trap tegen het achterhoofd. Hij is naar «en arts ge bracht die de wond heeft gehecht Gedurende vijf minuten is het spel on derbroken. Als invaller kwant Gerrït Deijl in het veld en Ferry Groene weg trok de keeperstrui aan. Vijf mi nuten voor het einde redde Groeneweg op schitterende wijze. (1—2) GSS SC Zuiderpark 30: op schitterende wijze. (1—2). dammers hebben slecht gespeeld. Uit twee vrije schoppen kon SC Zuiderpark voor rust de 20 voorsprong nemen. Bij de aanvang van het laatste kwartier loste de middenvoor een boogbal over de Schiedamse doelman heen (3—0). PPSCDen Bommel 3—1: In het be gin kwam PPSC niet op gang maar de verdediging van PPSC hield goed stand. Daarna kon PPSC tot de tegenaanval overgaan en in. de 42e minuut werd rechtsbuiten G. Groen ten val gebracht. Donkersloot schoot de strafschop in. In de tweede helft speelde PPSC weer als vanouds. Het doel van Den Bommel werd onder druk gezet maar toch kon den de bezoekers na tien minuten bij een uitvai de gelijkmaker scoren. In de twintigste minuut echter schoot Piet van Veen in. Tien minuten voor tijd was - het G. Groen die op prachtige wijze scoorde en nu was Den Bommel de ge slagen ploeg. (Advertentie) Last van 't.zuur helpt direct 32 tabletten j L Al brandt het maagzuur nog zo fel Een RISP tabletje blust het wel 99 99 Morgenavond, dinsdag, geeft het Schiedamse Politie Muziekgezelschap onder leiding van de dirigent M. Bril- leman een taptoe op de Grote Markt, aanvang 9 uur. Het volgende programma zal worden afgewerkt: 1. Roffel, tamboers: 2. Fan fare, muziek; 3. Taptoe, tamboers; 4. O God onze hulp. koraalmuziek; 5. Mars met afslaan, tamboers; 6. Mili tary Escort, marsmuziek; 7. Mars met afslaan, tamboers; 8. Our director, mu ziek: 9. Mars, tamboers; 10. Gelukkig vaderland, koraalmuziek; 11. Mars met afslaan, tamboers: 12. Imperial echo's, marsmuziek: 13. Mars met afslaan, tamboers; 14. Appel aux trompettes, marsmuziek; 15. Mars met afslaan,tam boers; 16. Prinses Juliana, marsmuziek; 17. Mars, tamboers: 18. Taptoe, een hoornblazer; 19. Abide with me, ko raalmuziek; 20. Roffel, tamboers; 21. Wilhelmus, muziek. f ECOMMITTEERDEN U der Ned. Hervormd (Van een medewerker) Zaterdag heeft de Christelijke gym nastiekvereniging Animo te Schiedam- Kethel een spel- en wedstrijdochtend gehouden voor de jongste adspirant- leden van de vereniging. Onder idea le weersomstandigheden hebben de meisjes en jongens op het prachtig gelegen D.H.S.-terrein te Kethel ge streden om de hoogste eer. Ditmaal waren er wedstrijden in hardlopen, zaklopen, hinde rnisbaan, linten roof, balwerpen en koekhappen. Veel ouders waren weer aanwezig om de verrichtingen van de kinderen gade te slaan. Op deze ochtend heef; de heei Vou"- bach afscbeio genomen van de jong ste leden van Ammo. Hij wekte de jongens en meisjes op zich te blijven geven voor Animo. Hij dankte voor dc prettige medewerking tijdens zijn lei ding en betrok ook de aanwezige ouders m zijn dank. Tevens stelde hij de vernieuwde technische Ioid.ng voor onder aanvoer.ng van de nieuwe hoofdleider, de heer P. H Kegel. De voorzitter, de heer C. L. de Groot, dankte de heer Voorbach voor het vele werk dat hij voor Animo j nee ft gedaan. Hierna werden de uit de ochtend nog een speciaal karakter want ook de sche.der.de hoofdleider, de heer H. Voorbach, was aanwezig. Hij Wilde ook van de jonge Ammoleden af scheid nemen omdat zij r.u allemaal bijeen waren Voor de eerste keer bij een optreden van Ammo had dc heer Voorbach n.et de leidmg en dat was iets vreemds. Dat vond hij zelf ook om- idat hij deze keer eens met m Animo- uniform achter de microfoon stond. j De voorzitter bedankte de heer Voor- Jagen bekendgemaakt en de prijsjes b"£kvöur Zljn waarderende woorden, aan de gelukkige prijsw.nnaars uitge- reikt. Dat deze spel- en ingeslagen is bij de kinderen" bewees1 ne Rorrujn en Arie Kraaienveld, hardlopen hoepel. Agnes Hemes en Freddy Moerman; blokjes rapen: Agnes Hemmes en Freddy Moerman, bal in de mand: Wietske Buitelaar en Dikky Nieuwstraten. Meisjes 7-9 jaar: Hin- dernjsbaan. Nieneke Koster: Untenroof: Lie- sette Jongste; zaklopen: Lisette Jongste: ver springen: Yvonne v. Oort: balwerpen: Jenne- ke v. Wamelen wél het enthousiasme waarmee zij cm de eer gestreden hebben. Leuk was het de meisies en jongens te zier. werken bij de diverse wedstrijdjes. Na afloop van de wedstrijden kreeg bedankte de voorz.tter Voorbach omdat zij steeds haar man ,j .„v,j afstond ann Animo: ie:.- waar we n.et licht over moeten denken. De prijsw.nnaars waren: KltutPrc: Koekhappen Ineke Noordennen en Freddy Moerman; was op hangen; Yvon- Jongens 7-9 Jaar: Untenroof: Hans v. d. Mark: zaklopen: Johan Bot: verspringen Wtm Soeters; balwerpen: Wim Soeters: hard lopen: Hans Koster Meisjes 10-lJt Jaar: Zaklopen: Jeanne Ro- mnvsnui mijnverspringen: Rla Jongste: balwerpen: Anneiics Oosterhof; hardlopen: Rla Zeeuw; hindernisbaan. Anneltes Oosterhof Meisjes 1Z-13 Jaar: Zaklopen: Cobij Post; verspringen- Corry de Jong; balwerpen; Cor- ry de Jong; hardlopen: Coby Post; hinder nisbaan: Coby Post. Jongens van I0-1J Jaar: verspringenJaap Poot; balwerpen: Leo Heidra; hardlopen: Ri- nus Schouten; htndcmisbaanNico Poot; Un tenroof: Han Klein. tot de zakei der Ned. Hervormde Gemeente l« Rotterdam hebben financiële hulp van de gemeente ingeroepen voor de orgelconcer ten, die elke maandagavond in de Grote of Sint Laurenskerk worden gegeven. B. en w. zijn van mening, dat geldelijke steun volkomen verantwoord is en stel len de gemeenteraad voor met ingang van 1 januari 1963 als bijdrage in de ho noraria en de reiskosten van de mede werkers aan de orgelconcerten een be drag van ten hoogste 500 per concert toe te kennen tot een maximum van 25.000 per kalenderjaar. De orgelcon certen, waaraan uitsluitend binnen- en buitenlandse musici van naam medewer ken. staan op hoog artistiek niveau. Hoe wel de belangstelling voor de orgelcon certen, die sinds 1960 worden geitouden, verheugend is. zijn de inkomsten niet voldoende om de hoge kosten te dekken. Het college van B. en W. juicht het streven van Gecommitteerden om door middel van concerten de belangstelling voor orgelmuziek in Rotterdam te bevor deren toe. Aan het voorstel voor de sub sidie willen B. en "W. enkele voorwaar den verbinden. Geen subsidie zal wor den verstrekt, als ra een kalenderjaar minder dan dertig concerten zijn gege ven, en verder moet een deel van de orgelconcerten een tiende deel in het kerkgebouw aan het Putsepiein in Rotterdam-Zuid worden gegeven. Ge committeerden hebben zich hiertoe be reid verklaard. EN W VAN ROTTERDAM bereiden A-» plannen voor voor een definitieve aanleg van het grafveld op de algeraeene i begraafplaats Crooswijk, waar de 677 in de jaren 19401945 gevallen oorlogs slachtoffers ter aarde zijn besteld. Het ligt in de bedoeling de aanwezige graf stenen te vervangen door één monument dat de mogelijkheid biedt tot het plaat sen van een register van namen van de slachtoffers. Dit antwoorden B en W bat raadslid dr. F. J. Krop (e.h.u.), die schriftelijk vragen heeft gesteld over de rustplaats van de oorlogsslachtoffers. Verder heeft dr. Krop geïnformeerd naar de definitieve plaats voor het centraal monument, dat zal worden opgericht ter gedachtenis aan de slachtoffers van het verzet gedurende de jongste oorlog en waarvoor de burgerij reeds ruim 100.000 bijeen heeft gebracht. Het antwoord van tv®" w- 1s- dat dc stichting Centraal Verzetsmoniiment het college leeft voor gesteld het monument te plaatsen aan de kop yan de Westersingel. Een ontwerp is onlangs gereed gekomen. De stichting EJEhhSL'S ®an=ualeilt-. waarvan de onthulling 5 mei 1965 is gedacht. de"«JT meente aan te bieden. Op de tzemeemto zal een beroep worden gedaan de kosten 8tl^ en het ^randwerk voor haar rekening te nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1