Stichting Bejaardenzorg Schiedam opgericht in ROTTERDAM Bad „Groenoord" gaat nu dicht: 148.000 bezoekers I Modeshow KAB-rapport N.Waterweg: startschot en pleidooi Bejaardenflats bij Groenoord Vele belangelozehulpkrachten nodig MAANDAG 24 SEPT. Grondverkoop aan Herv. Gem. en Ned. Prot. Bond Lohvaardig initiatief Groene Kruis Laagterecord na vijf seizoenen Eerste examens bij Hnlsker m&nt€Ls j&ponnen öeux-pièces Over de kop geslagen Levendige discussie in Vlaardingen Impuls voor zo breed mogelijke aanpak Tweede lustrum Cefa Schiedam Kettingbotsing van drie auto's Bouivplannen vergevorderd J Niet boos.... Botsing op fietspad R.k. begraafplaats moet aanzienlijk worden uitgebreid Auto's op elkaar: zeer grote schade Werk Shell-mensen weer op expositie -yArti et Pectin?9 „Stuk metaal" was staartstuit van brandstoftank DE ROTTERDAMMER Pagina 4 WOENSDAG 19 SEPTEMBER Hulpkrachten SCHOKJE HERHALING JUIST BELEID WIJ TONEN U O.A.t e TROIS-PIÈCES e MANTELCOSTUUMS e AFRÊS-SK! KLEDING e COCKTAIL- EN SEM1-COCKTA1L-KLEDING Domineren? CHRISTELIJKE EMIGRATIE CENTRALE AUSTRALIË AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaas -en morsen en dagelijks T rans formatiehuis (Van een onzer verslaggevers) Op initiatiel van het Groene Kruis in Schiedam is de Stichting Bejaarden zorg in het leven geroepen. Het is de bedoeling van deze stichting dat op den duur alle daarvoor in aanmerking komende instanties, organisaties, ver enigingen via de Stichting zullen be middelen bij de bejaardenzorg. Het bureau van de Stichting is momenteel gevestigd Lange Nieuwstraat 45, Schie dam. Het ligt in de bedoeling dat be jaarden via dit bureau de hulp krijgen die zij nodig hebben. Dat kan hulp van alterlei aard zijn. Om te kunnen starten dient de Stichting te weten of de be- jaarden UÏ Schiedam van het dienst- aanmelding een klein inschrijfgeld moeten betoon gebruik willen maken en/of er voldoende medewerkers in Schiedam zullen zijn die al of niet tegen vergoe ding gedurende een uurtje of enkele uurtjes per dag bij de bejaarden taken •willen verrichten. Vorig jaar reeds kwam het Groene Kruis in Schiedam met het idee te komen tot het overkoepelende orgaan dat voor alien het centrale punt van de bejaardenzorg zou zijn. By het Wit-Gele Kruis o a meende men dat de zorg voor de rooms-katholieke bejaarden via de rooms-katholieke instanties goed gere geld is. Humanitas sloot zich direct bij de actie van het Groene Kruis aan en de overige instellingen hebben nog niet positief toegezegd Het Groene Kruis is ervan overtuigd dat iedere bejaarde de steun moet kunnen krijgen van mede werkers die dezelfde geloofsovertuiging hebben als de bejaarde. Het gaat er bij het Groene Kruis echter om dat de bundeling van krachten betere resultaten kan geven Daardoor zouden alle bejaarden in Schiedam kunnen wor den bereikt. Er kan dan bijvoorbeeld voor het bureau een bezoldigde kracht worden aangetrokken die onderzoekt welke vorm van steun de bejaarde nodig heeft en die dan ook toezicht houdt op de te verlenen steun en op de hulpkrachten. Stichting Bejaardenzorg zoekt hulp krachten die bereid zijn de eenzaamheid van bejaarden in Schiedam te verlichten. Deze dames en heren zullen hopelijk be langeloos gedurende enkele uren per week naar bejaarden gaan waar zij de krant voorlezen, een babbeltje houden, koffie zetten, mogelijk lichtê karweitjes verrich ten, misschien een brief schrijven, een wandelingetje maken met de bejaarde eventueel het doen van de nodige bood schappen regelen enz enz Dit sociale werk dient men te zien als naastenliefde en hiervoor zou dan ook geen betaling dienen te worden verstrekt Stichting Bejaardenzorg zoekt ook hulpkrachten die voor enkele uren per week bereid zijn bij hulpbehoevende be jaarden het eten te koken, het huis schoon te houden, de was te doen, zieke bejaarden voor zover mogelijk te ver plegen en te assisteren. Dit bezoldigde werk geschiedt via de bemiddeling van het bureau maar de bejaarden zullen dan direct aan de hulpkrachten de daar voor vastgestelde bedragen dienen te be talen. Het is mogelijk dat vele bejaarden geen voldoende gelden hebben. Dan moeten regelingen worden getroffen waarbij zeker gedacht wordt aan de be middeling van Sociale Zaken. Stichting Bejaardenzorg wil alle instan ties en alle bejaarden in Schiedam b(j dit werk betrekken. Be bejaarden zullen bij aanmelding een klein Inschrijfgeld moeten betalen omdat het bureau van de stichting de administratie moet verzorgen. In Den Haag heeft het Groene Kruis een derge lijke bejaardenzorg en daar geschiedt het werk zo goed dat de helpsters zelfs een cursus bejaardenzorg volgen. Ze ontvan gen dan een Bca-speidje (bejaarden- assistente). De initiatiefnemers zijn van mening dat vele bejaarden velerlei vormen van assis tentie of mogelijk slechts aanspraak en contacten behoeven Zij menen dan ook dat het werk van de stichting er toe kan bijdragen dal de Sehiedamse bejaarden met de juiste steun langer hun zelfstan digheid kunnen bewaren Het is dan echter goed dat artsen, verenigingen van bejaarden, Sociale Zaken, buren, familie e d. zich met het bureau zullen verstaan over de mogelijkheden van medewerking die verstrekt dient (en kan) worden in dien de bejaarden uit verkeerde schroom niet uit eigener beweging het contact met het bureau zoeken Stichting Bejaardenzorg wil alle facet ten van het terrein van de hulp aan be jaarden bestrijken, van het geringste en kleinste werk tot de meer omvangrijkere arbeid. Daarvoor is enerzijds nodig dat meer instellingen, organisaties en vereni gingen In en met het overkoepelend orgaan gaan samenwerken en anderzijds dient er nu bekeken te worden wat er op het gebied van de bejaardenzorg gedaan kan worden. De initiatiefnemers zijn van mening dat de behoefte er is en daarom is de stichting in het leven geroepen. Als het bureau zijn nut bewezen kan hebben is het zelfs mogelijk dat de stichting bij de overheid om subsidie zal vragen om het werk zo nog meer betekenis te geven. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdag 22 september om 19 unr zal bad „Groenoord" in Schiedam voor het publiek worden gesloten. Van de openingsdatum af op za terdag 12 mei tot nu toe, werd bad „Groenoord" door rond 148.000 personen bezocht. Een aantal, dat belangrijk lager ligt dan het ge middelde over de vijf vorige seizoe nen, dat op 200.000 kan worden ge steld. Een laagte-record dat overduidelijk de slechte weersomstandigheden van de afgelopen „zomer" weer geeft. Men verzocht ons nog ter kennis van het publiek te willen brengen, dat verschillende goederen, die gedu rende het zwemseizoen op de ter reinen van bad „Groenoord" zijn achtergelaten, uitsluitend op dins dag 25 september van 9 uur tot 18 uur door de rechtmatige eigenaars kunnen worden afgehaald. De spaarzegels, voor het aanschaffen van een seizoen-abonnement voor het zwemseizoen 1963, zijn reeds nu aan de bekende adressen verkrijg baar. MISSCHIEN heeft een mededeling van Koningin Juliana in de Troon rede gisteren een extra schokje te weeg gebracht bij wat Schiedammers. Dat hopen wij. H. M, heeft gezegd dat de regering het initiatief zal ne men voor een nationale herdenking van de herrijzenis van Nederland in ISIS. Er zal een comité worden opge richt onder voorzitterschap van Prin ses Beatrix. Verwacht wordt dat plaatselijk de initiatieven daarbij zul len aansluiten. Voor Schiedam kan het aansluiten een gemakkelijke aan leiding zijn om voort te gaan op de weg van het succes. Unaniem roemt men nog steeds de kwaliteit van het pleinspel dat bij het bezoek van HM. aan Schiedam is opgevoerd. Het nieuwe comité kan dan ook op de ge volgde weg voortgaan. ft/TET ENIG inzicht zal het niet moeilijk zijn om ook volgend jaar een uitbundig feest te creëren. Het zal geld kosten maar het behoeft heus niet zoveel geld te vergen als er maar tijd genoeg is voor de nodtgc voorbereiding, als maar tijdig de juis te medewerkers kunnen worden aan gezocht. Het enthousiasme van de 500 medewerkers aan het pleinspel is er. Zij hopen cp een herhaling vol gend jaar. Het zou dus juist zijn om met deze groepen aan de opbouw van het festijn te beginnen. föELANGRIJK IS DAT men de herdenking van de herrijzenis van Nederland in IS 13 ook cachet geeft. Het wordt voor Schiedam dan wel wat moeilijk want de negentiende eeuw was geen best jaar voor Schiedam, het herdenken van het vrijmaken van de franse vijand houdt bijna in het ver geten van Fransgezindheid in die ja ren. Schiedam heeft er nog een mo numentaal kantongerechtsgebouw aan overgehouden, dus bijzonder boos mo gen we niet zijn. Wel zal het niet ge makkelijk zijn om de juiste vorm en inhoud voor het openluchtspel te vinden. Het is echter een oude waar heid dat men het creëren niet kan en mag beïnvloeden. Bemoeienis van teken met de artistieke visie en in- terpretatie, met de regie daarna leidt louter tot moeilijkheden. Dat bewijst de practijk wel. ZIET ZAL daarom goed zijn als de komende functionarissen-organisa toren beseffen waar het succes van het pleinspel nu eigenlijk verborgen ligt. Een wijsgeer uit de vorige eeuw Cornells W. Opzoomer zei eens: ,Js het niet belachelijk dat iedereen zich gerechtigd acht om. in het hei ligdom der kunst zo al niet als priester dan toch als koorknaap op te treden?" Het is een zinnetje om over na te denken want het is zeker niet zonder zin. Het succes van het pleinspel is o.a. te danken aan de geestdrift en het vertrouwen van de tonelisten, zij begrepen wat en dat er gecreëerd werd en daarom hadden zij geen behoefte om voor koor knaap (zie Opzoomer) op te treden. Het zal ook voor de komende jaren, dus niet alleen in 1963, niet moeilijk vallen tot leuke prestaties in Schie dam te animeren maar primair dient dan het juiste beleid te worden ge voerd. Toen de taxichauffeur H. P. A. K.. na zijn wagen op de Rotterdamsedijk te Schiedam geparkeerd te hebben, het fietspad wilde oversteken kwam hij in botsing met de bromfietser A.S. uit Rotterdam. Beiden vielen en werden door de G.G. en G.D. naar de JN'oIet- stichting gebracht. De heer K. kon weer naar huis, maar de heer S. weid ter observatie opgeno men, vermoedelijk met een hersenschud ding. Op de Pompenburg bij de Lombard kade te Rotterdam is de 65-jarige fa brieksarbeider J. J. M. v. d. Poorten uit de Bajonetstraat met zijn bromfiets gevallen. De heer v. d. Poorter werd naar het Bergwegziekenhuis vervoerd, waar bij aankomst bleek dat hij, ver moedelijk door een hartaanval, was overleden. de bij (Van een onzer verslaggevers) Het terrein ten zuid-westen van rooms-katholieke begraafplaats zal deze begraafplaats worden gevoegd als d egemeenteraad accoord gaat met het voorstel van B. en W. Het betrokken terrein moet opgehoogd worden. De hieraan verbonden kosten zullen 43.775 bedragen. Voorts moet de toegang naar de R.K. Begraafplaats verbeterd wor den. Het ligt dan ook in de bedoeling vanaf de Burg. Stulemeijerlaan een nieuwe toegang aan te leggen. De kos ten hiervan worden begroet op 20.000. Deze verbetering zou ook dan nodig zijn als de ELK. begraafplaats niet werd uitgebreid, waarom de kosten hiervan de huurprijs niet beïnvloeden. Naar de mening van B. en W. Kun nen deze kosten voor rekening van de gemeente genomen worden. In dit ver band brengen zij onder aandacht, dat in de gegeven omstandigheden van de gemeente, op grond van artikel 19 van de Wet op de Lijkbezorging, kan wor den verlangd, dat op de algemene be graafplaats een afzonderlijk gedeelte met een eigen ingang, uitsluitend be stemd voor de begraving van R.K in gezetenen, wordt aangelegd. Omdat de beschikbare ruimte op de algemene be graafplaats dit met zou toelaten zonder belangrijke uitgaven voor de gemeente mede te brengen, is de Inwilliging van het verzoek in beider belang. Op deze wijze zat voor een reeks van jaren vol doende begraafruimte worden verkre- gen. Op grond van een en ander willen zij de gevraagde medewerking verlenen om de traditie van een eigen R.K. Be graafplaats te behouden. Eveneens zijn zij bereid hiervoor de nodige kapitaals uitgaven te doen, mits dit evenwel ook weer niet tot gevolg heeft, dat de jaar lijkse druk der lasten voor de gemeen te zwaarder word dan wanneer arti kel 19 van de Wet op de Lijkbezorging zou worden toegepast. Deze laatste overweging heeft geleid tot de toepas sing van de variabele huurprijs. In de Kommiezenlaan te Schiedam, dinsdag om 17.15 uur. merkte de brom fietsrijder J. C. B. te laat dat de heer F. J. R. uit Rotterdam met zijn auto werd belemmerd door geparkeerde au to's, Bij de daarop volgende aanrijding liep de heer B. een wond aan het rech ter been op, De G.G. en G.D. verbond hem ter plaatse De bromfiets werd ernstig beschadigd. HET is de bedoeling, dat op 15 oktober de twee roltrappen zullen worden gemonteerd in het station Leuvehaven van de metro in Rotterdam. Die roltrap pen wegen ieder niet minder dan twaalf en een halve ton. Elke trap wordt in drie delen aangevoerd zon stuk weegt dan nog ruim vier ton en ter plaatse gemonteerd. Er gebeurt in oktober nog veel meer bij de mond van de Leuve haven. Want in die maand zullen de bei de eerste tunnelstukken uit het bouwdok op het eiland Van Brienenoord naar de Leuvehaven worden" gebracht, om op de plaats te worden gemonteerd waar zij moeten komen. Dat is zestig meter van het station Leuvehaven verwijderd. Tus sen die tunnelstukken en het station wordt in januari een verbindingsstuk ge bouwd Dat geschiedt in een droge bouw put. In dat verbindingsstuk komen een volledig transformatorstation na het krachtstation bij de Meent dus het twee de metrokrach tstation en een ruimte voor de B.B. met honderd noodtoiletten. Die ruimte blijft voorlopig afgesloten, de toiletten zullen alleen worden geopend, als het station Leuvehaven als schuilkel der dienst moet doen. Met die mogelijk heid is, zoals men weet, reeds van het begin af rekening gehouden. Alle onder grondse metrostations zullen in tijd van nood als schuilkelders dienst moeten doen. De rails worden gelegd door de R.E.T., niet direct op het betonbed maar op plastic om zoveel mogelijk geluid demping te krijgen. De rails zullen be staan uit stukken van 35 meter lengte. De plaats, waar de rails komen, is ie zien aan de wapening voor het railbed. Het bed zelf zai nog moeten worden ge stort. DE Rijksopleiding tot verificateur van de invoerrechten en accijnzen te Rot terdam bestaat dezer dagen veertig jaar. Ter gelegenheid van het jubileum is een interessant gedenkboekje geschreven, waarin de geschiedenis van deze allereer ste „bedrijfsopleiding" wordt verhaald. Zo vertelt de heer Kuilman, hoe het vroe ger ging, toen de verificateurs voor eigen rekening het ten invoer aangegeven goed mochten „benaderen". Dit benaderen kwam dan hierop neer, dat de verifica teur zich bet goed toeeigende tegen be taling van de aangegeven v aarue. Over de zo „benaderende" verifies.euxs werd uiteraard een ware handelsgeest vaardig. Deze handelsgeest kon dan wel eens in chantage ontaarden. Door bijvoorbeeld de laatste overspan ning van een maasbrug te „benaderen", met omdat deze te laag in waarde was aangegeven, maar omdat de aannemer van de brug om de boog zat te springen, omdat bij te late oplevering hem een gepeperde boete wachtteDoor zo te handelen werd de verificateur met populair. Maar de handel kon m die tijd ook re vanche nemen. Zo voerde men over de post Zevenaar 1000 linker schoenen in en 1000 rechter schoenen over een ander kantoor. Benader maar eens een partij linker schoenen. In die tijd waren de verificateurs ware vorsten, die grote huizen bewoonden. OVER de toekomst wordt gezegd, dat de tendens aanwezig is, dat de verifi cateur meer een boek en-controleur, een soort accountant zal zijn, die aan de band van. dorre cijfers oordelen velt. Maar de toekomst is' toch niet mogelijk zonder een loods, zonder „zien" en zonder veri ficateur, Ook wordt in het gedenkboek aandacht besteed aan de uitbreiding van de E.E.G., die een belangrijke vermin dering van de aan invoerrechten onder worpen goederenstroom met zich mee kan brengen. Maar van een afschaffing van de invoerrechten zal toch geen sprake zijn. Het gevolg van de E.E.G. is echter ook, dat de tarieven meer gecompliceerd wor den. Men kan het dan ook zo stellen, dat de vermindering van werk door minder goederen belast met invoerrechten wordt gecompenseerd door de gecompliceerdere tarieven. Het achtste lustrum zal zater dag 29 september worden gevierd in de dakpaviljoenszaal van het groothandels gebouw in Rotterdam. Deze maand zijn al weer de eerste exa mens na de vakantie afgelegd door de verschillende leerlingen van Reinier Hulsker in Schiedam. Hierbij zijn geslaagd: voor gele band: J. Roozemond uit Dirksland, K. G. v. d. Wal uit Mehssant, de dames C. Opijnen en W. T. C. Opijnen en de heren R. Brun- del. P. A. Heins. J. Kroon. K. Veen Ria J. Mateharoe, P. J, M. v. d. Wijngaard, G. W. Willemse, P. P. A. Brehm. Voor oranje band: D. v. Leenen en voor groene band P. Possel. Voor de bruine band slaagde mejuf frouw J. Verdoorn, waarmee zij het recht heeft volgend jaar aan het examen voor zwarte band deel te nemen. Na een spectaculair afgelegd examen, dat de toeschouwers menige uitroep van verbazing ontlokte, plus een donderend applaus, slaagden voor de vijfde graad Jiu Jilsu de heren C. van Rooyeen en J. Th. v. d. Wal, Dinsdagavond om 6.15 uur zijn twee auto's op de Singel in Schiedam fron taal in botsing gekomen, waarbij beide wagens zeer ernstig werden beschadigd. Er werd echter niemand gewond. De heer J. K. wilde met zijn bestel auto een geparkeerd staande auto pas seren en zag de van de tegengestelde richting komende auto van de heer N. T. t.e laat. waarop de beide auto's met een flinke kiap tegen elkaar opreden. Advertentie DE TIJD VAN ORIËNTATIE VOOR UW WIN- TERGARDEROBE IS WEER AANGEBROKEN. avonds om 8 uur houden wij in „TRIANGEL" in de Framenitraat onxe SHOW. Toegangskaarten 2,50 inclusief Th4-complet zijn ain de zaak verkrijgbaar. LIESVELD 15 TELEFOON 2482 VLAARDINGEN Op het Kleinpolderplein te Rotterdam is de 46-jarige J. H, Vermey uit Am sterdam dinsdagmiddag met een volks wagenbusje geslipt, in de kuil tussen de beide rijbanen terecht gekomen en toen enkele keren over de kop geslagen. De heer Vermey werd uit* de wagen geslingerd. Men vervoerde hem voor onderzoek naar het St. Franciscus-gast- huis. Twee kinderen van hem, die ach ter in deauto zaten, liepen geen ver wondingen op. De auto kreeg zware schade. De 83-jarige J. Warnaar van de Ael- brechtskolk te Rotterdam werd dinsdag morgen bij het oversteken op de Aeï- brechtskade door een vrachtauto aan gereden. Met een wond aan het achter hoofd moest de bejaarde man naar het Dijkzigtziekenhuis worden vervoerd. (Van een onzer redacteuren) De bestuurders van de plaatselijke af delingen van de ..Kring Waterweg" der Katholieke Arbeiders Beweging: (Schie dam, Vlaardingen, Maassluis, Keihei en Maasland) hebben dinsdagavond in Vlaardingen een kadervergadering ge houden ter bespreking van het onlangs door hel kringbes tuur gepubliceerde „Rapport Inzake de industriële en ruim telijke ontwikkeling in het gebied langs de Nieuwe Waterweg en de daarmee verband houdende problemen van so ciaal-economische en sociaal-culturele aard". In een levendige discussie bleek de bedoeling van het kringbestuur de pu- (VJut een onzer verslaggevers) Het tienjarig bestaan van de Christe lijke filmactie in Schiedam zal op vrij dagavond 5 en zaterdagavond 6 oktober in De Goede Haven worden gevierd met de vertoning van de film „De herberg van het zesde Geluk." Deze cinemascope- film duurt 2% uur. Met vreugde kan de Cefa het tienjarig butaan vieren want de belangstelling is weer groter gewor den. Daarom gaat het bestuur ook weer, zoals vroeger het geval was, filmavonden op vrijdagavond geven. Dit geschiedt by wijze van proef in november en januari Voor de komende maanden staat op het programma: De gebroeders Pech (hu mor), 2 en 3-november 1962, Moeder mag niet sterven (cinemascope). 8 december 1962. De onvergetelijke melodie (muziek) kleur, 4 en 5 januari 1963, Achter het masker (doktersfilm i kleur. 9 februari 1963. Paula, 9 maart 1963, Vraag 7 (spec taculair - diep aangrijpend). 6 april 1963. Nina (probleem Oost-west), 11 mei 1963, 7 7 7 7 7 (ontspanningsfilm)8 juni 1963. Toen 'de heer K v. E. dinsdagmiddag om twee uur op de Vlaardingerdijk te Schiedam de toegangsweg naar de werf Wilton-Fijenoord wilde inrijden remde hij af, waarop een kettingbotsing ont stond waarbij betrokken waren behalve de heer K. v. E. ook de auto van de heer A. M. en de vrachtwagen bestuurd door de chauffeur G. N. Alle drie wagens werden zeer zwaar beschadigd, maar er liep niemand li chamelijk letsel op. blicatie van het rapport als een start schot te willen beschouwen voor een geheel van initiatieven dat voor een groter gebied dan alleen dat van de eigen kring (en dat niet alleen geogra fisch) genomen dient te worden. Hoewel de verschillende aspecten van de gestelde problematiek niet alle recht streeks de K.A..B. regarderen, heeft het Kringbestuur de overtuiging dat, waar de belangen van de arbeiders op het spel staan, het zich niet aan zijn ver antwoordelijkheid mag onttrekken, zo stelde de heer Jac. van der Linden, kringvoorzitter, in zijn inleidend ope ningswoord. Het rapport is samengesteld door het bestuur van de Kring Waterweg met medewerking van de voorzitter-diocesaan KA-B- in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, de heer Joh. Kortink (Den Haag), die in,de bespreking concreet op verschillende onderdelen inging. Het is geenszins de bedoeling van de rapporteurs geweest Rotterdam in het rapport geheel uit te sluiten (men heeft het voornemen het rapport met de Rot terdamse KAB-afdeBng door te spreken) maar anderzijds beslaat er toch een ze kere beduchtheid voor het ,miel denk beeldige gevaar dat Botterdam la het Waterweggebied te veel zou gaan domi neren". -i. l - l 1 Juist als tegoai«8cMaaarvoor. ®U;het rapport; g«n,pleidöi* zijr, voor ëeaêfctti- - were samenwerking binnen het eigen territoir, waar de problematiek van geheel andere aard is dan in de Maas stad. De gesignaleerde moeilijkheden op so ciaal-economisch en cultureel gebied in de randstad Holland vragen, zo zei de heer Van der Linden, om een gezamen lijke begeleiding ea niet minder om de inrichting van een deskundig research instituut ten dienste van de samenwer kende organisaties. Sfet nadruk werd gesteld dat de pro blematiek zeker niet uitsluitend een KAB-aangele genheid is. Het rapport heeft geen wetenschappelijke pretenties, maar wil een impuls zijn voor een zo breed mogelijke aanpak van het geheel der problematiek. In dit verband kwam in de bespre king tot uitdrukking dat in een later stadium contact opgenomen dient te worden met alle afdelingen die be stuurlijk tot Rijnmond gaan behoren. In IJmond (Hoogovens) is op dit ge bied reeds veel tot stand gekomen. Het is zeker niet de bedoeling zonder meer te gaan copiëren wat daar functioneert, maar met dit rapport wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak, De Kring Waterweg der KAB, die haar rapport op verzoek van de Bisschop van Rotterdam, mgr. M. Jansen samenstel de, kan zich niet aan de indruk onttrek ken dat door al te ved getheoretiseer de zaken waarom het werkelijk gaat in het gedrang komen. Door middel van een gezamenlijke aanpak wil men trachten alle „naast elkaar werken" te voor komen. Afdeling Vlaudlngen en omstreken, D.V. vrijdagavond 21 sept. a.s. zal in Café-Restaurant „Mes" Schiedamseweg 17 te Vlaardingen, spreken: Rev. W. B. DEN BRAVE Pred. der Reformed Church te Dandenong f Australië) over: Gelegenheid tot het stellen van vragen. Een film zal worden vertoond. Aanvang 8 00 Iedereen welkom Toegang vrij. Voor LnUehtingen over en hulp bij emigratie naar de verschil lende landen kunt U iedere dinsdagmiddag van 2—4 uur terecht in het gebouw K S.A. der Herv. GemSchiedamseweg 38. Koopmansbeurs: BES, 14—22. Jutoileumbeurs Coop. Koopmansbeurs: Jubüeumbeurs Coöp. DES, 14—22, Dagblad „De Rotterdammer" Sehie- redactie Lange Kerkstraat 82. tel. ^32 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 <b.g.g. 8* 18 uur 80037) alleen voor redactle- ungetegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen bgg tel. 115588). Apotheek: Gerika, Groenelaan. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Sted. Museum: Tentoonstelling „Uw #Ud in uw museum". (Van een onzer verslaggevers) j De onlangs geïnstalleerde „nieuwe" gemeenteraad van Schiedam zal maan- dagavond in openbare vergadering bijeenkomen. De eerste agenda bevat een tiental punten. Punt 1 vermeldt het onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuwbenoemde lid de heer A. Sonneveld, die de plaats inneemt b van de afgetreden heer \V. Kok. Voor de Diaconie en van de Hervormde Ge meenten is er het prettige bericht dat B. en W. voorstellen grond te verkopen voor de bouw van bejaardenflats bij Bad Groenoord en op het voetbalveld op de plaats van het Volkspark. Voor een bedrag van 212.500 willen B en W van Schiedam een perceel Flats voor ouderen, leden der afdeling i teitsvoorziening van het industrieterrein grond, groet 5500 meter ten noord westen van Bad Groenoord verkopen aan de Stichting Bejaardentehuizen te Schiedam, uitgaande van de Diaconieën van de Hervormde Gemeenten van Schiedam en Kethet Bij besluit van 20 oktober 1961 is aan deze stichting een garantie verstrekt voor een door de stichting aan ie gane geldlening ter grootte van 2.750 000 ten behoeve van de bouw van een bejaarden-tehuis De plannen tot uitvoering van deze bouw zijn thans zover gevorderd, dat de grond voor het bejaardentehuis kan worden overgedragen. Tegen deze overdracht bestaan bij en W. geen bezwaren Voor de over te dragen grond is de prijs als volgt berekend: 700 meter hoogbouw voor 84 000, 1300 meter laagbouw voor 58 500, 3500 meter open grond voor 70 000. totaal 5500 meter grond voor 212 500 Voor een bedrag van 1S4 350 willen B. en W. van Schiedam een perceel grond groot 3900 m2 verkopen aan de Stichting: Schiedam van de Nederlandse Protestan- bewesten de Schie in Schiedam. B. en W. ten Bund DU bejaardentehuis „Francois Haversehmidttehuis" zal komen op het huidige voetbalveld van Martinu in het Volkspark achter de Stadhouderslaan aan het eind van de Prins Bernhardlaan Deze inrichting zal plaats kunnen bieden aan 116 bejaarden Tot uitvoering van haar bouwplannen heeft de Stichting B. en W verzocht de hiervoor bestemde grond aan haar over te dragen. Tegen inwilliging van dit verzoek be staan bij B en W geen bezwaren. Voor de over te dragen grond is de prijs als volgt berekend: 520 meter hoogbouw voor 72 800. 380 meter drie woonlagen voor 27 000. 570 meter twee woonlagen voor 37 050, 340 meter laagbouw voor 15 300. 2110 meter open grond voor 42 200. totaal 3900 meter 194 350 Ten oosten van de 's-Gravelandseweg dient een transformatorhuis te worden bijgeplaatst ten behoeve van de elektrici- van Schiedam adviseren de gemeente raad de daarvoor benodigde grond tegen vijftig gulden per vierkante meter voor de Technische Bedrijven beschikbaar te willen stellen Van de heer J Lips kan de gemeente het pand Roosbeek 5 kopen voor een bedrag van 1200. B. en W. vragen het krediet alsmede een bedrag van 600 voor het doen van enige voorzieningen. B. en W van Schiedam vragen de gemeenteraad een krediet van 36 800 voor de aanschaffing van een nieuwe ziekenauto en een krediet van 8550.—- voor de aanschafing van een surveillance- poiitieauto De rooms-katholieke begraafplaats onderaan de Vlaardingerdijk In Schiedam zal worden opgehoogd. Daartoe vragen B. en W. van Schiedam een krediet van 63.775. teven* zal een nlenw* toegangs weg worden aangelegd. Voor een bedrag van 3Z.730 zuilen gemeenschappelijke tuinen worden aangelegd bij het com plex van 157 woningen ln N'leuwland. (Van een onzer verslaggevers) Ir. T. P. van den Bergh, directeur van! de Shell Nederland Raffinaderij, zal: vrijdag om 21.30 uur in de Sporthal van het Shell Sportpark „De Vijfsluizen"in Vlaardingen een tentoonstelling openen: van kunstwerken, vervaardigd door per-' soneelsleden van de Konialijke /Shell: Groep in Nederland. De expositie draagt1 de naam „Arti et Pectni" (Voor de kunst en voor de schelp.) 1 In 1954 werd voor de eerste maal een' dergelijke tentoonstelling gehouden. Als gevolg van het feit dat steeds meer in zendingen komen is „Arti et Fectini" uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. De tweede expositie werd in 1958 ge houden en nu zijn dus weer vier jaar verstreken. Voor „Arti et Pectini 3" werden 272 werkstukken ontvangen, waarna - na selectie 182 ter 'beziehtenmg worden tentoonsgesteld. j De organisatoren gingen hierbij van; het standpunt uit dat van iedere inzender' ten minste één werkstuk moest worden geplaatst. De grondgedachte van de tentoonstelling is namelijk nog steeds om de personeelsleden van de bedrijven en kantoren der Koninklijke /Shell Groep m Nederland, die hun ontspanning met zoeken en vinden op de sportvelden, maar ra het beoefenenen der beeldende kunsten, de gelegenheid te geven hun werkstukken te tonen aan een groter pu bliek dan gevormd uit eigen familiele den of kennissenkring. Dit laatste brengt met zich mee dat „Arti et Pectmi" ln „De Vijfsluizen" voor iedere belangstellende te bezichti gen is. De toegang is gratis en de ex positie duurt tot en met woensdag 26 september. Het stuk trechtervormig metaal met een middellijn van vjjftig centime ter, dat dinsdagmiddag rond één uur boven Rotterdam door een straal jager werd „verloren", blijkt het staartstuk van één van de twee ex tra brandstoftanks van een Thunder- flash te zijn. Zoals bekend, kwam het voorwerp, dat met de vinger kan worden ingedrukt, terecht in een tuin aan de La Voltairestraat in Rot- terdam-Lombardijen. De straaljager, bedoeld als fotoverkenner, was kort tevoren opgestegen van de vliegbasis Deelen. Naar de Luchtmachtvoorlichtingsdienst mededeelde, is het nog niet eerder voorgekomen, dat een staartstuit van een extra brandstoftank, die onder de vleugels worden bevestigd, los raakte. Op de vliegbasis heeft men onmiddellijk de tanks van alle an dere straaljagers gecontroleerd. I In Schiedam zijn gevonden en te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9 en 12.30 uur en 14 en 18 uur: plastic tas met inhoud; bruine damesportemonnee met ïnh_; groene tas; wit kindertasje; zilveren armbandje; doos inh. blikjes kippen soep; wit kmderschoentje (R); 're genbroek. Te bevragen bij de vin ders: een paar dameshandschoenen, v. d. Ende, Van Oldenbarneveltstr. 125; hoofddoek. Van Hoof, Mgr. No- lenslaan 257; Tönderschoentje, Wit kamp!, Schiedamseweg 104, Kethel; beige jasje. Hoemes, Cort v. d. Lin- denlaan 37nylon dameshandschoen <R>, Tiersma. Julianalaan 120a; zij den sjaal, Kolmeïjer, Mgr. Noïens- laan 113; kleuterjack, Soeters, Cor donstraat 5b; plastic regenjas in étui, Drenkelford, Huysmansstraat 12c; lichtgroene zijden sjaal. De Win er. Van OLdenbamevaüstraat 8; rose vest, Rab, IJsselmondesestraat 39b; 3 paar witte kindersokjes. Van Sim, Van Maanenstraat 66; een paar zwar te regenpijpen, Kramer, Hobbema- straat X, Maassluis; regenjas en slip over, Van Ka sieren, Van Maanen straat 18; groen jongensjasje. Rade maker, Stationstraat 24; étui met boorjes, Eggink, Hoofdstraat 215a; duozit van motor, Freriksen, Dirk v. Wassenaarstraat 27b; ring met sleu tels, Van Rijschinge, Van Tienbo venstraat 54; 2 autosleuteltjes aan kettinkje. Huigen, Halleystraat 38c; beige vulpenhouder, Van Geene, Burg. v. Haarenlaan 1007; kerkboek in etui. Hofman, Broersvest 42; etui met schrijfgereedschap, Husken, Joh. de Wittsingel 155; huissleutel. Ver- wiel, Morsestraat 24c; herenbriL Kol meïjer, Cordonstraat 22b; vulpen. Koorneef, St. Liduinastraat 46a; vul pen in etui. Kareis, B.K. Laan 278; rotan salontafel. Van Aken. Parkweg 16; zilveren kettinkje, v. dt. Kooy, Heemraadstraat 17, Vlaardingen; geldsbedrag. Kraayenbrink, P.K.O.- Uan 168b; herenhorloge. Van MU, Schiedamseweg, Kethel; geldsbedrag, De Pauw. Broersveld 103; ketting m. hanger. Leeuwenberg P.K.O.laan 187a; armbandje met steentjes» Van Voeten, Beierlandsestraat 51; halsket ting, Van 't Hoeft. Nieuwe Maas straat 23b; zilveren armbandje, Meij er. Piersonstraat 60; geldsbedrag, v. d. Heiden, Broersvest 39; zilveren kinderarmbandje. Schenk, Singel 183; autostep, Wamsteker, Passage 12; speelgoedhond. Hollaar, Plein Een dracht 13; rode autostep, Hakkert, Fazantlaan 7, Kethel; rood-bruine autostep, Van Roon, Albardastraat 35: aktentas met inhoud. De Blank, Heemskerkstraat 24; portemonnee met inhoud, v. d. Graaft, Snellius- singel 30b; autoklips. Jurgens, Rid- derkerksestraat 27a. Deze week is het nieuwe officiële Stratenboekje van de gemeenten Rot terdam. Schiedam en Vlaardingen verschenen. Het is het bekende, bre de, groene boekje, dat de politie agent uit zijn zak haalt, wanneer men hem een moeilijke straat in de stad vraagt. Verder zal dit boekje in gebruik worden genomen bij alle gemeentediensten. In de gids zijn op genomen alle door de gemeentelijke vastgestelde namen van straten, we gen. parken, water, bruggen, Sluizen en eilanden, die binnen de gemeen tegrenzen van Botterdam, Schiedam en Vlaardingen liggen. Dit betekent, dat straten in uitbreidingsplannen, die nog niet zijn aangelegd, ook in het boekje voorkomen. Deze uitgave van de drie gemeenten telt officieel 302 bladzijden. Maar het exemplaar, dat mij werd toegezonden telt er 334. Want de bladzijden 79 tot en met 110 komen er twee keer in voor. Dat is tenminste beter dan dat dit bun deltje papier ontbreekt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1