Papoea-delegatie mag op appèl niet ontbreken Universiteit voor jonge landen van groot belang Pr. Korlenhorst weer voorzitter ■woken mm ÜIEMEYERÉ BLANKE BAAI m GENOEGEN MEI F. H. van de Wetering in Tweede Kamer herdacht Jouwe op doorreis naar New York) Rotterdamse contacten wijzen uit: Met Indonesië betrekkingen herstellen van Voorzitter Senaat: Ministers krijgen bijna f 50.000 Ed>ya^d;,I^eiQn^ kandidaat voc«5 Senaat in V.S.', Bestuur van KVP achter regering - Pagina 3 - - - ;- ^f WOENSDAG 19 SEPTEMBER „Het is natuurlijk nooit ple- zierig om het uitspreken van. jé eigen doodvonnis aan te moeten 11) fl] horen, maar de Indonesische dele gatie zal in New York ongetwij feld niet pro-Indonesische Pa poea's-verschijnen en daarom is het.nuttig wanneer aan de Ne derlandse kant ook een Papoea delegatie staat." Dit; zei het lid van de Nieuw-Guinea Raad Nic. Jouwe gisteren op Schiphol waar hij met twee andere Papoealei ders Ka si epo en Womsiwor was aangekomen op doorreis naar New York. Daar zullen zij de Al gemene Vergadering van de Ver enigde Naties bijwonen, waarin het;akkoord inzake Nieuw-Guinea zal worden behandeld. De heer Jouwe achtte het in het licht van- de huidige situatie op Nieuw-Guinea onjuist, wanneer zij op het appèl ontbraken. „Niet de Pa poea's-die Indonesië mee zal'brengen, doch Wij zijn de door ons zelf gekozen vertegenwoordiging ëh wij gaan er heen namens de Nieuw-Guinea Raad, die nog steeds het representatief lichaam van .West-Papoea vormt". (Overigens heeft het raadslid Van Zeeland over deze „zelfgekozen V.N.- vertegenwoordiging" vragen aan gou verneur Platteel gesteld. Hij meent dat de drie afgevaardigden noch doen de Raad, noch door het seniorencon vent en noch door de commissie van gedelegeerden zijn gekozen. Zeker twintig leden van de NieuwrGuined Raad zouden nog onkundig zijn van de „benoeming".) Jouwe hoopte, dat hij mét de ook in het „lobby-en" al vrij bedreven Kasiepo enWomsiwor in de wandelgangen van het V.N.?gebouw nog wel iets voor de toekomst van zijn land zou kunnen be reiken. Op de vraag of er dan nog wel te lobby-en viel antwoordde hij: „Altijd. De zaak is nog niet afgedaan, integen deel Eindelijk komt Nieuw-Guinea in de internationale rechtssfeer te liggen. Men kan ons nu dus niet meer betitelen en beschouwen als „Dutch puppets". Ne derlandse marionetten. Wij verdedigen nu pas werkelijk onze eigen zaak". Ondanks de neergutsende regen is Prinsjesdag 1962 weer een feeste lijk evenement geworden voor de duizenden, die het herfstachtige weer hadden getrotseerd om de stoet ridar het regeringscentrum ie zien, trekkenOp de bovenste 'ifoto zien we, hoe prins Bernhard de Koningin- hielp bij het verlaten van de Gouden Koets. Later op de dag wérd een rijtoer door Den Haag gemaakt. Op de middelste foto: de prinsessen Margriet en Marijke b# het verlaten van Huis te» Bosch voor die rijtoer. En ten slotte -brengt de onderste prent een moment in beeld van de tocht naar de- Ridderzaal van de prin- sessen -Margriet,-' Beatrix*en±Irene Hn de er me' calèche..»Pas op het alteflaatstè' 'Ogenblik- kwamen er paraplu's om de prinsessen enige •v beschutting'tegen dei gestaag val- lende regente bieden. r^^joe.-iucuaau vau uc.nevehfaculteit v.an ;dé: Stichting Klinisch Hoger On- n/i oWi ghh o derwijs,prof. dr. >E:V H- Hermans, iflCU'Wl/li'C heeft vanmiddag--in de aula van de r 7 Néderlandsche Economische Hooge- 1101 f school zijn ambt overgedrigren aan 1 T prof." dr. W. J. Bniins Slot. Alvorens 5|tót: .deze overdracht over te. gaan, ;V 'dlé^overigèns. zonder enig ritueel ver- iJleji^heeft prof; Hermans de lotgeval- iJëh-wattïaètstichting la- het afgelopen vstadiéjaar de révue laten passeren. aar bij heeft dé-decaan, zoal? tron- ;fwens op zijn 'voorganger prof. Flie- 'ringasteeds hééft' gedaan, weer een pleidooi gehoudenvoor het vestigen eéttrtvblledige medische facialteit Jiep een: universiteit in Rotterdam. ^'alnhatehd' op bet rapport Spreiding- ^HogervOnderwijS - liet prof .Hermans dit horen: tneen de hoop te mogen uit- ^iwrêkehlvdat.'ëen. nader, beter inzicht IJl&raa.^ejbetrokken., minister .en de |^avoll#ert«genvcwrdiging:eib>2; zallei-, Ir'rSdm,tom nu,op «en ig verband if^'met ;d« X nationale Len internationale gunstig Jogècblik "r;aan "Rofter^'i datmen; op (Van een onzer verslaggevers) den duur toch niet aan deze stad. kan onthouden. De 'decaan, ;zei dat men in- ons land de kansen-; die Rotterdam'kan bieden als belangrijk "hulpmiddel, bij de; cultu- rel; ontwikkelni ngiet Voorbij moetla ten gash. -OEn hö vervolgde:- i,In Rotterdam 'moet plaats zijn voor.' een'diversiteit.' - waar - giét. allen -gedacht wordt "aan dé'opleidnig van Nederlandse studenten,', maar ;waar Deze depressie, schatte de decaan, - zal tot 1965 voortduren. .Maar daarna zal men weer een krachtig beroep op Rot terdam doen. Het semi-arts-examen werd 76 keer afgelegd. 56 doctorandi of wel 73,6 pet slaagden. Het artsexamen werd door 59 semi-artsen afgelegd. Hierbij slaagden 48 semi-artsen of wel 81,3. pet. Ten slotte sprak prof. Hermans zer sceptisch over allerlei statistieken. „Als men »n alle voorspellende, statistische be r keningen ter zijd est elt en eenvoudig Iet opd e practlsche ervaringen van het hedn", zei hij, „dan meenIk te mo gen vaststellen, dat zich nu al op ver schillende gebieden een duidelijk tekort aan. artsen begint af te teknen." menook" een i open oog heeft voor de enorme, behoefte, aan jonge; werkers .op-viedr: gebied, die .zich in-,alle :nu tót .ontwikkeling komende" landen moet doen gevoelen." ï*-' Betreffende de nevnfaculteit delde prof. Hermans mee, .dat'bij de post-doc- tóraJe opleiding gestreefd zal worden haar een satge, die-voorlopig facultatief ls;va n' een maand bij en huisarts. Een ontmoedigende factor Is, dat zich het-afgelopen, studiejaar slechts 45 nieu- idifrïlCh -vlietll" - in»rtirito»n LEIDEN, Rijksuniversiteit te Lei den:. Gepromoveerd tot doctor in de let teren en wijsbegeerte op proefschrift ge titeld: „Aristophanus ranae" Ch. -M. J. Sicking^Den Haag; gepromoveerd, tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op proefschrift getiteld: „Inscriptions de l'Ethiopie- antique^' A, J.. Drewes, te Ctrecht. Geslaagd voor het propadeu- tisch examen, godgeleerdheid mej. H. S. Niessen Leiden; voor het kandidaats ex amen godgeleerdheid E. P. Meyering,- Harderwijk: voor het doctoraal examen klassieke letteren mej. E. A. M. Houts- inschrijven, ma Tilburg, Congres Over het in Hollandia- aan de gang zijnde nationale Papoeacongres zei Jouwe o.m. dat het tot stand gekomen is op aandrang van het hele volk in Menw- Guinea omdat het zich gegriefd voelde over het akkoord. De Papoea's zeggen: het is over ons -en zonder ons tot stand gekomen, WU kunnen niet wachten tot dat het V-N.-bestuur de macht krijgt, nog minder tot het V.N.-bestuur over gaat in Indonesische handen. Intussen nadert de voor Nieuw-Guinea. zo historische datum van 1 oktober snel. Hoeveel Nederlandse ambtenaren dan nog vrijwillig: onder het N.V.-gezag zul len blijven werken, weet volgens Jouwe nog niemand. Wel vreesde hij grote wan orde. Die werpt nu reeds haar schaduw vooruit', vooral op economisch gebied: schaarste aan levensmiddelen wordt dui delijk merkbaar. Voor de vuist weg gaf Jouwe ^daarna in het Nederlands (want in het Duits vond hij het te moeilijk) een torhover- zicht van de situatie voor de Westduitse televisie. Hij schetste Nieuw-Guinea als een politieke speelbal van de grote mach ten en trok een vergelijking met de kwestie-Berlijn. „De zaak Nieuw-Guinea is thans opgelost zonder dat het volk van Nieuw-Guinea zijn eigenverlangens kenbaar heeft kunnen maken, dus buiten ons om en tot tevredenheid van het com munistische blok.-Ik zeg tot u, Ehutse kijkers: zo wil Chroesjtsjef nu ook de kwestie-Berlijn geregeld.zien ook die moet volgens communistisch patroon worden opgelost", aldus Jouwe. Op Schiphol kwam gisteren ook nog een delegatie uit het bedrijfsleven van /fTl YV/lH Nieuw-Guinea aan. Zij zullen in Den XJif l/cJ. Gi V Haag met minister Toxopeus en staats- Cy secretaris Bot gaan praten over ver? dere garanties voor de particuliere be drijven. De delegatie bestaat uit de he ren P. G. Wertwijn van de import- maatschappij „NJgimij" en mr. J. O. de Rijke, lid van de Nieuw-Guinea Raad, doch ditmaal hier als adviseur van de Stichting Particulier bedrijfs leven. „De regering stelt het kenceU,k op prijs dat het bedrijfsleven op Nieuw- Guinea gehandhaafd blijft", aldus 'de heer "Werlwijn, „Als het wetsvoorstel bij zondere voorzieningen Nieuw-Guinea wordt aangenomen, dan houdt men er geen enkel particulier bedrijf, gezien de omschrijving van het politiek risico. Ook houdt-dit ontwerp slechts garanties; in voor 75 procent vande inkoopsprijs ten aanzien van de voorraden. Dit is geen behoorlijke dekking", zo zei hij. De delegatie hoopt volgende week naar Hollandia terug te keren. Zij acht ge regelde bevoorrading van. het eiland van het alleryitaalste belang. „U kunt zich indenken wat er met een land.zou ge beuren, dat zelf alleen een ..beetje soja voortbrengt, wanneer de aanvoer stokt", besloot de heer Wertwijn. Inmiddels hebben de Nederlandse en de Indonesische autoriteiten in Hollandia overeenstemming bereikt over de terug zending van de infiltranten die na de sluiting van het akkoord in Nieuw-Gui nea ztfn geland. Het gaat om dé -veertien Indonesiërs die op-21 augustus uit onder zeeboten in de Tanah Merahbaat bij Hol landia aan land werden gezet. Zoals be kend zjjn vijf van deze Infiltranten enige dagen later door de Nederlandse troepen na een kort vuurgevechtgevangen ge nomen. De negen anderen hebben zich lange tijd ln de omgeving van Hollandia verborgen gehouden. Nadat de waarnemers van de V.N. 'een onderzoek hadden ingesteld, waarbij ge bleken was dat de veertien.infiliranten inderdaad na het „staakt-het-vuren" wa ren geland, heeft generaal Rikhye dè Indonesische regering verzocht in- te stemmen met de terugzending van de groep naar Djakarta. Dit verzoek werd (Van onze parlement-J. edactie) De voorzitter de Eerste ^Ka- mer, mr. jr 'A. fjontfman, toonde zich gisteren ïn zijn toespraah t-g.v. het begin van het nieuwe parlemen taire jaar een voorstander van het herstel van de diplomatieke be trekkingen met Indonesië. „U zolt mij dat als oud-Indischman en laat «te voorzitter van de Indische Volks raad ten goede houden", zei hij tot de Senatoren. Mr. Jonkman bleek vooral aangenaam té zijn getroffen door de passage in de Troonrede waarin staal* dat ten aanzien van de verhouding tot Indonesië de -blik op' de toekomst moet zijn gericht. Mr. Jonkman begon zijn toespraak met zijn dank ervoor uit'te spreken, 'dat hij opnieuwthans reeds voor de twaalfde maal tot voorzitter van de Eerste Kamer ia benoemd. Dit zittings jaar belooft bijzonder belangrijk te worden, zei hij, en hij dacht daarbij vooral aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, die volgend jaar zullen worden gehouden. Er zullen meer niéu we leden worden gekozen dan gewoon lijk, zodat het beeld van dë Tweede Kamer meer dan normaal zal veran deren,. Er zal echter in verband met de voorgenomen Grondwetswijziging ook een nieuwe Eerste Kamer moeten wor den gekozen. „De dit jaar gehouden Statenverkiezingen zullen dan ook in deze Kamer -doorwerken", zei de heer Jonkman. Hij-heeft zich laten voorre kenen, dat bij de hnldlge samenstel ling van de colleges van provinciale staten de Staatkundig Gereformeerde Partij weer kans beeft op een Senaats- zeteJ. Ook de PSP zal een zetel kunnen krijgen. Ten aanzien van dé Grondwetsherzie ning uitte mr. Jonkman de wens, dat de drie eden, die nieuwbenoemde Ka merleden voor hun installatie moeten afleggen, worden samengetrokken tot één eed, of tot hooguit twee eden. Ten slotte sprak hij over de passage in de Troonrede, waarin de Staten-Generaal Gods hulp wordt toegewenst, en hij maakte in dit verband melding van de gebedsbijeenkomst, die gistermorgen in Je Haagse Grote Kerk is gehouden en die hijzelf ook had. bijgewoond, De leden van de huishoudelijke com missie, de commissie .voor de steno grafische dienst en de commissie van beroep voor de ambtenaren van de ste nografische dienst werden herbenoemd. De benoeming van de léden der vaste commissies is nog een week aangehou den. Besloten werd, de commissie, die de mogelijkheden tot herziening- van de begrotingsbehandeling onderzoekt, 'op té dragen, de gehele werkwijze van de Eerste Kamer in studie te nemen. Bit zou kunnen wijzen op een in de Senaat levende wens, de hele werkwijze te herzien. (Van onze parlementeredactie) Blijkens de begroting voor volgend jaar gaan de salarissen van de ministers en staatssecretarissen aanmerkelijk om hoog. De ministers krijgen 25 procent meer dan ze dit jaar ontvangen; Hun basissalaris wordt verhoogd van ƒ39.000 tot ƒ49.000. Dat van de staatssecretaris sen stijgt van 31.8000 tot 40.000. Ook de vice-president en de leden van de Raad van State zullen hogere salaris sen ontvangen. Minister Toxopeus zal voor dit doel binnenkort een wetsont werp indienen. Al deze salarisverhogin gen houden verband met de verbeterin gen, die minister Toxopeus vorig jaar met name voor de hogere overheids functies heeft doorgevoerd. ingewilligd. Daarop zijn de negen, rond zwervende infiltranten te voorschijn ge komen. Vandaag zouden zij naar Blak worden gebracht om vandaar morgen naar Indonesië terug te keren.. Gisteravond Iaat is de vertégehWoor- cLiger van de secretaris-generaal der Ver enigde Naties in Nieuw-Guinea, Jose Roiz-Bennet naar' Hollandia vertrokken, waar hij vrijdag 2al aankomen. De heer Roiz-Bennet zal regelingen treffen voor de overdracht van,de administratie van Nieuw-Guinea aan.; het tijdelijk uitvoe rend bewind van de V.N. (Untea) voor de bestuursoverdracht aan Indonesië. Hij zal ongeveer drie weken in Nieuw-Gui nea blyven. (Advertentie) B v 4 'v.'s/ S'' 1» i t r Een extra lichte melange van door-en door rijpe, geurige tabakken. Verfijnd van smaak. Lekker licht. Een pijptabak waar Niemeyer terecht trots op is. r. i.- per pouch .- '"iV- .VA-i- ••«.HV-.- (Van onze pariementsredactie) De Tweede Kamer heeft gis termiddag opnieuw dr. L. G. Kor- tenhorst als eerste geplaatst op de voordracht ter benoeming van een Kamervoorzitter voor het parlementaire zittingsjaar 1962- '63,. Dit hetekent, dat de heer Kor. tenhorst nog een jaar de voor- zitter-!'"—- r in de Kamer zal hanteren. Aangenomen wordt, dat hg zich in 1963 niét meer als Kamerlid herkiesbaar zal stel len. Hg kreeg 107 van de 118 uit- Vervolg van pag. 1) De vakbonden van petroleumarbéidërs hebben het politieke bureau van Ben Bella gewaarschuwd dat zjj krachtige ac ties verwachten om hun leden te be schermen. De bonden dreigden niet "di rect met een staking,; maar het was dut delijk dat ze dat bedoelden. Ei-.i staking in de petroleumindustrie zou de Algerijnse economie die toch al ernstig is geschaad door het vertrek van de meeste Europeanen plus twee maan den van chaos én anarchie nog verder verzwakken. - Een terreurcampagne tegen door.. Euro peanen geleide Algerijnse industrieën zou gevoerd kunnen worden door restan ten fanatieke Europese extremisten die de natie willen saboteren, of door ex treme Moslims die proberen de 'laatste Europeanen te verdrijven. Het geregelde leger heeft sinds tien dagen, toen bet de Wïlaja leiders uit Al giers heeft verdreven, geen doeltreffende acties tegen de ongedisciplineerde troe pen van de Wilaja Vier ondernomen.-Er waren aanwijzingen dat de commandan ten van Wiiaja Vier door terreur vele Moslims de verkiezingen van morgen willen laten boycotten. De commandanten werden' bijna allen van de kandidatenlijst van de enige party geschrapt, nadat het geregelde legér hun macht over de hoofdstad en het poli tieke bureau had gebroken. In kleine steden en dorpen rondom Algiers, wer den verkiezingsbiljetten verwijderd eh massa-bijeenkomsten om het politieke bureau te steunen, wérden uiteengejaagd. UITSLAG ZEKÉR Maar zelfs als het aantal uitgebrachte stemmen in Wilaja Vier wordt geredu ceerd, kan dit geen invloed hebben op de uitslag van de verkiezingen. De 198 kan didaten zijn overal zonder mededingers en dus in ieder geval zeker van him verkiezing. Protesten tégen gewelddaden van de Wilaja Vier en verzoeken om hulp be reikten het Politieke bureau uit geïso leerde gemeenschappen in vele delën van centraal Algerije. Ben Bella heeft gisteren een bezoek aan Algiers afgelast Ongeveer 10.000 Moslims in het sportsta dion moesten genoegen nemen met plaat selijke sprekers. Het bureau van Ben Bella deelde mee dat hU niet kon komen omdat hij overwerkt was. De kleurloze campagne die tot nu toe op vrijwel totale publieke onverschilligheid is gestuit zal vanavond eindigen. gebrachte stemmen. De K.V.P.- er Van Meel kreeg 1 stem, 2 stemmen waren ongeldig en 8 blanco. EnkeleKamerleden na mén niet aan de stemming deel, o.a. de hele C.P.N.-fractie. De 'hoer J. Bomrner (so'c.) en me vr. Stoffels-Van Haatten (lib.) werden door de Kamer resp. als no. 2 en 3 op de nominatie geplaatst Zij zullen dus resp. tweede en derde voorzitter wor den, wat zij ook in het afgelopen zit tingsjaar. waren. De heer Boramer kreeg 111 van de 117 en mevr. Stoffels 109 van de 116 stemman. Vóór het opmaken van de voordracht had de traditionele aanbieding van de nieuwe rijksbegroting aan de Kamer plaats. Dit geschiedde nu door de mi nister van financiën ad interim drs. J. W. de Pous. Hij verving minister Zijlstra, die de bijeenkomst van de 'We reldbank in Washington bijwoont. - In- het gebruikelijke ministeriële speéchje schetste minister De Pous in grote lij nen het beeld van de begroting. Daar na ging het -befaamde, koffertje open en werden de met oranje lint omwikkelde stukken op het bureau van de Kamer voorzitter gedeponeerd. Aan het begin van de vergadering werd mr. H. B. Engelsman te Schie dam als lid der Kamer geïnstalleerd. Hij heeft.zitting vöor de P.v.d.A. en volgt de voormalige socialistische frac tieleider mr.' J. A. Wi' Burger op. Op de plaats yan de heer Burger zat nu de nieuwe P.v.d.A.-aanvoerder prof. dr. A. Vondeling.- De Kamer komt donderdag bijeen De- jongste -broer van president Ken nedy, de 30-jarige j Edward, is gister avond door de Democratische partij in de Amerikaanse staat Massachusetts ge kozen tot kandidaat voor :éen zetel in de, Amerikaanse senaat. Hij .versloeg de 39-jarige Edward Mc Cormick, een neef van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.. McCormick is procureur-generaal van de staat Massa chusetts. Wie de republikeinse kandidaat zal zijn is nog niet.bekend. Het partijbestuur van de Katholieke Volkspartij deelt mede, dat het na bespreking over het beleid van de rege ring en de Tweede Kamerfractie inzake de Nieuw-Guineaovereenkomst, zich ge heel achter dit gevoerde beleid schaart Het beschouwt het resultaat, rekening houdend met alle omstandigheden, als het optimaal bereikbare. Het partijbestuur heeft er behoefte aan gevoeld de minister-president orof. -De Quay, minister Luns en staatssecretaris Bot zijn erkentelijkheid en waardering te doen blijken voor hetgeen deze be windslieden persoonlijk hebben verricht tot bet bereiken van een oplossing van het Nieuw-Guinea-vraagstuk. om een aantal spoedeisende wetsont werpen te behandelen. Zij hoopt zien dan ook uit te spreken over de voorstel len tot herziening van de begrotingsbe handeling. (Yan onze pariementsredactie) Tweede Kamer en regering heb ben gistermiddag wijlen de heer F. H;. van deWetering herdacht, het .christelijk-histonsche Kamer lid dat vorige week is overleden. Aan het begin'van. de eerste ge wone Kamervergadering van het zittingsjaar 1962—1963 hield voor zitter Kortenhorst eengedachte nisrede, waarhij minister Dej Póus (econ. zaken) zich namens de re gering aansloot. Dr. Kortenhorst merkte op,, dat wel zelden de dood dfr Kamer in zq 'korte tijd van zoveel verdienstelijke leden heeft beroofd als. in 'de afgelopen zit ting (in de afgelopen - maanden; overle den .ook. de Kamerleden J.M. Peters, ds. N. van der Veen en Th. Koersen). „Veertien jaar lang is. de héér Van de Wetering lid van de-Kamér gewéést en hij had zich hierin'korte tijd een po sitie verworven, die anderen dikwijls na een veel langere periode weten te ver krijgen; Zijn opgewekte natuur maak te de omgang met hem verfrissend. Een druk en welgevuld leven had hem niet kunnen beroven van het hem aan» geboren snelle tempo. Zijn ervaring als de Kamer goed van pas. Nooit hebben wij hem zien aarzelen als het op spre ken aankwam. Met kracht van overtui ging wist hij zijn mening te zeggen, zonder omwegen of vaagheden", aldus dr. Kortenhorst De Kamervoorzitter wees met name op de verdiensten, die de overledene zich had verworven met zijn werk >n voormalig Nederlands-Inaië en zijn acti- viteiten ten. behoeve van N. Guinea en de Papoea's. Toen hij onlangs in d®- Kamer verklaarde zijn stem niet aa» bet akkoord met Indonesië te willen onthouden, was het duidelijk dat ernstig - gewetensconflict hot .hem zwaar dëed vallen deze beslissing te nemen. „Bestaat", aldus dr. Korten horst, „er een verband tussen zijn in nerlijke strijd van de laatste weken en de zo kort daarop gevolgde hartaanval, die na enkele dagen een einde aan zijn leven maakte?" Minister De Pous verklaarde, dat het heengaan van de heer Van de Wetering ook op de regering diepe indruk heeft gemaakt. De overledene was een volks- vertegenwoordiger in de ware zin des woords. Een rechtschapen en bekwaam man. een goed vriend voor velen, di« recht voor zijn overtuiging uitkwam en die ook in regeringskring respect af dwong door zijn werklust en arbelas- kracht. Naar aanleiding van bet overlijden van de heer Van de Wetering waren dij de Kamer telegrammen van deelneming van de Staten van Suriname en de Ne- Antillen binnengekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2