Dan spoedig weer overbezetting lyceum Groen v. Prinstererna Kerst in nieuwe vleugel STAATSSECRETARIS WAS IN MAASSLUIS Door Amerika's zachtste tabakken V". C. Blok (65) - „vrolijke kwast" - bereikt mijlpaal Persoonlijk getuigenisover Australië Ds. W. B. den Brave lichtte voor Motief vertrek is belangrijk Jeugdig tweetal op inbrekerspad Gymnastiekzaal Nieuwe wijkraad - nieuwe gezichten ter beschikking van anderen? B.G.S.JF. - snelle groei - 10 jaar i ZETHAMETAnv typs ff® S agenda voor A-I VLAARDINGEN DE ROTTEKDAMWEK Farina S ZATERDAG 22 SEPTEMBER (Advertentie) verf van de vakman (Van een onzer redacteuren) TTET Aannemingsbedrijf fa. L de Koning uit Rotterdam zet alles op alles om de in aanbouw zijnde nieuwe vleugel van het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen over enkele maanden te kunnen opleveren. Onmiddellijk na de Kerstvakantie moeten de nieuwe lokaliteiten m gebruik genomen worden. Daarmee zal het aantal lesruimten van 32 tot 43 zijn toe genomen (Van een onzer verslaggevers) Vrijdagmorgen bracht de staats' secretaris van sociale zaken en volksgezondheid, de heer B. Rool- vmk, met de leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid uit de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal een orientatiebezoek aan het Bedrijf voor Gemeentelijke Sociale Werk voorziening te Maassluis. Dit be zoek had ten doel de leden van de Tweede Kamer in de gelegenheid te stellen met het praktische werk in een goede G S.W.-werkplaats kennis te maken. VLAARDINGEN Vandaag •••en maandag .en dagelijks Begin Vleugel Leidingen Hoezeer overigens de nieuw bouw ook m een behoefte zal voor zien, het is nu al duidelijk dat reeds spoedig na de ingebruikne ming opnieuw van overbezetting sprake zal zijn. De 41 klassen van nu hebben straks de beschikking over 43 lesruimten. Dat betekent dus een theoretisch overschot van twee lokalen, maar in feite is het geheel gebaseerd op een capaciteit van 850 leerlingen, terwijl men nu reeds met ver meer van de 1000 is. Gymnastiekzaal y-r.i WM 10 stuks 50 ct 20 stuks 1.- Geschenkdoos 50 stuks 2.75 EEM LAURENS PRODUCT Kamer v. Koophandel gimt bouwproject kantoor en bank Medische diensten Verstaanbaar Matige opkomst AGENDA "VÖOR SCHIEDAM Van daas en maandag en dagelijks.... .i: V1 i (Van onze correspondent) Verdacht van een drietal inbraken heeft de politie te Maassluis twee jon gens van respectievelijk 16 en 18 jaar aangehouden. Zij zouden zich aan inbra ken schuldig hebben gemaakt, op 31 mei in de kantine van de Vaten- en Kisten fabriek C van Toor Cz en op 18 juli m het kantoor van Van Gelderen aan de Haven. In de nacht van 21 op 22 augustus werd het kantoor van de wo ninginrichting „Womngbeheer" aan de Zuiddijk met een bezoek vereerd. Bij "Van Gelderen viel niets te halen maar m de twee andere kantoren werd een betrekkelijk klein bedrag aan geld buitgemaakt Beide jongens legden een volledige bekentenis af. Zij zijn voor de officier van justitie te Rotterdam geleid. f)E nieuwe vleugel van het Groen van Pnnstererlyceum te Vlaardingen is bijna op hoog te Duidelijk is te zien dat het schoolcomplex thans zeer grote afmetingen aanneemt (Advertentie) "DE KROON" Eendrachtstr- 2* Te!. 2755 "'T V6RFCENTRUM" Hoogstraat 46 - Tel. 415Ï "DE GÓEDE HOEK" n.v; Floris de Vijfdelaan t'34 (Promenade :West) Tel. 1210 (Van onze correspondent) Het is nu wel komen vast te staan dat de nieuwe wijkraad ook een aantal nieuwe gezichten laat zien Niet alleen de twee die de wijkraad meer zal gaan teüen. maar ook omdat verscheidene wijicraadsleden zich niet meer disponi bel hebben gesteld voor een zetel Dit zijn van dc PvdA de heren D Vermeulen en de heer G Hessels. Van de VVD was bekend dat de heer P Beekenkamp eveneens met terug zou komen. De heer Beekenkamp. de nes tor van de Hoekse raad ziet men node vertrekken, maar de laatste berichten geven nog de hoop dat deze VYD-ver- tegemvoordiger zal blijven cn zich op nieuw kandidaat zal stellen De heer Beekenkamp is 66 jaar en voelt zich m.sschien te oud worden Men verwacht niettemin dat hij de ko mende vierjaars-periode nog weer deel uil uitmaken van de Hoekse wnkraad nu hij beleven kan dat de wijkraad meerdere bevoegdheid zal verkrijgen Oorspronkelijk zou 1 november de datum van de oplevering zijn, maar zoals bij meer werken, is er ook hier een achterstand op het bouw schema als gevolg van zg. onwerk bare dagen. Intussen wordt met groot verlangen het gereedkomen van de nieuwe vleu gel tegemoetgezien, want de manier waarop de gang van zaken bij het Groen van Prinstererlyceum nu func tioneert, geeft tal van moeilijkheden er zijn 41 klassen, samen met 962 leerlingen en 69 leraren, die gebruik moeten maken van 32 lesruimten. Deze omstandigheid is er de oorzaak van dat de lesroosters op het ogenblik zowel voor leraren als voor leerlingen bijzonder ongunstig te noemen zijn Dit geldt nog te meer omdat deze streek school de helft van haar leerlingen uit plaatsen buiten Vlaardingen heeft. Er 7ijn er die 's morgens om zeven uur hun ouderlijk huis verlaten en pas 's avonds om zes uur weer terug zijn In vele gezinnen, zo verzekerde men ons, is de orde en regelmaat dan ook ten enenmale zoek. Het gezelschap werd om 10 uur m de sardine van het bedrijf ontvangen door net college van Burgemeester en Wet houders Burgemeester W J D van Dijck heette de hoge bezoekers wel kom en gaf een resumé over het Maassluis van heden. Met name stond bij m zijn toespraak stil bij de socia- Geb. Obadj'a: Callenburgstraat, Zeven- «8 dagsad rentisten, 10; Zaal Immanuel- *ers: Ontspanningsavond (met forum) «tv. Jeugdraad. 20; Gebouw Triangel; "ansenstraat, Cefa met „Achter het Tl tl4 jaar). Sporthal Vijfsluizen: Am et Pectim", 1018; Bethelkerk. Avondgebed, 19 30 MAASSLUIS; Terr. PC HoofUaan— Mjastraat, Middenst. tentoonstelling Maassluis Actief', 14—22 Gebouw Triangel: Modeshow Gartner. <i, Sporthal „De Vijfsluizcn": ,Arti et ■vctim 10—23 MAASSLUIS Terrein PC Hooftiaah— i?. „aat' Middenst tentoonst Maassluis Actief, 14—22 bijkantoor „De Rotterdammer", Vlaar- n3®en:Smalle Havenstraat 11 voor alt i i.adra" en adv- tel- 6775 <b-g g' ■sluitend voor redactionele aangelegen- ÜlMoÓ37)19 Vlaardingen (bSS- 's avonds Klachten bezorging, Vlaardingen, F r°ngers, Boslaan 17. tel. 3345, maan- „1 tot en met vrijdag van 18 30 tot al) uur, "s zaterdags van 17 tot 18 ti apotheek: Delta, F1 de Vijfdelaan 112 0808 Agenten: W. Hagenstein, Emmastraat s„ roowouw C. M. de Keijzer-van de A C. Hooftstraat 17; F. Brongers föan 17- telefoon 3345. ItmWaa£rÜke telefoonnummers: Mel- ogspost, brand en ongevallen 4444, D -waarschuwing 2541. Ie taak, die de gemeente Maassluis heelt te vervuilen Alleen woningen bouwen, industrialiseren en anders zins uithielden ,s n.e: voldoende om van een stad ook ..woonplaats" te ma ken. ook sociale en recreatieve voor zieningen zijn nodig, zo ook deze werk plaats, aldus Burgemeester van Dijeic. Aansluitend op de u tleg van de streek- functie van dit bedrijf maakte hij ook nog gewag van de taak, die Maassluis krijgt te vervullen als Rijnmondge meente. Maassluis zal hieraan gaarne medewerking verlenen vo.gens dc ourgemeester maar dan als gelijk rechtigde partner en m goede samen werk ng met alle kleine en grote ge meenten. De wethouder van sociale zaken, de neer J. Slagboom, hield een korte m- 'e.dmg over de bestuurlijke en organi satorische aspecten van het BGSW. Hij memoreerde de reeds rijke geschiedenis van de tien jaar dat het bedrijf bestaat. Hij dee<de mee dat ook de afgelopen jaren regelmatig 5 tot 10 pet. der m het bedrijf geplaatsten doorstroomt naar industriële ondernemingen m Maassluis en elders. Dit is mede te danken aan de goede verhouding tussen het B G15.W. en de industrie. De heer J. P. de Jager, directeur van de Gemeentelijk Dienst voor de Maat schappelijk Zorg, tevens directeur van het bedrijf, -besprak enkele praktische aspecten van de sociale werkvoorziening. Hij wees erop dat eerst na vestiging van een goed fundament vijf jaar gele den kon worden begonnen met de uit bouw van het werk Men ging toen ook aandacht besteden aan de economische kant Gezien het enthousiasme voor hun werk der geplaatsten en de gunstige re sultaten, die bij de opleiding worden be haald concludeerde de heer De Jager dat men nog maar aan het begin van de mogelijkheden staat. Nog meer gehandicapten dienen in de gelegenheid te worden gesteld hoger ge. kwalificeerde arbeid te gaan verrichten. Daartoe zal een eerste vereiste zijn een passende mechanisatie van het bedrijf. Daarvoor zal veel geld nodig zijn: al- <die het B.G.SAV. in eigen beheer produ ceert) een ton. Een groot bedrag, maar de enige mogelijkheid om een blijvend gunstige werkgelegenheid te waarbor gen. aldus de directeur. Hierna maakte het gezelschap een rondgang door het bedrijf Zeer geinte- re-veid aanschouwde men het werk en mm onderhield zich ook met de werk nemers Na deze rondgang ontspon zich m de kantine een interessante discussie over hetgeen gezien en gehoord was Tal van vragen werden gesteld en door de directeur beantwoord Tot slot van deze door de Kamerle den zeer gewaardeerde samenkomst dankte de Staatssecretaris de heer Rool- vuik het gemeentebestuur van Maas sluis hartelijk Hij liet daarbij duidelijk blijken, dat hij de uitvoering van de gehandicaptenzorg in Maassluis ten zeerste waardeert Zij nog vermeld dat de nieuwe vleu gel van het bedrijf, die 250 m2 vloeroo pervlakte meet en die dringend nodig is daar bet aantal -.-enlaatstcn nog steeds stijgt, waarschijnlijk reeds medio nc vembcr zal kunnen worden geopend. behoefte van zes theorielokalen, twee tekenzalen, twee aardrljkskundeiokaien. een muziekzaal, twee conrectorkamers, een dokters- en verpleegsterskamer cn berg- en magazijnruimten. In een later stadium (wellicht omstreeks Pasen) komen een gymnastiekzaal cn een twee tal dienstwoningen (een voor de admi- mstrateur en een \oor de concierge) géreed. Van de nieuwe vleugel staat nu het betonskeiet Men is bezig met het metselwerk van de tussenwanden, waarbij gelijktijdig de elektriciteits kabels worden gelegd Zeer binnen kort zal een aanvang worden ge maakt met het stellen van de kozn- nen. 1 Inmiddels zijn m het bestaande ge bouw een aantal verbouwingen van Kleinere omvang praktisch gereed geko men Zo kwam op de plaats waar voor heen de kolenbergmg was, een lokaal voor handenarbeid, dat echter voorlopig dienst doet als tekenzaal Eerst na de gereedkoming van de tekenzalen in de nieuwe vleugel zal er ruimte zijn om lessen te geven in het facultatieve vak handenarbeid Dat de ruimte van de kolenbergmg ïIIV !s vmdt :'ijn oorzaak in het feit oat men. met het begin van het vorige seizoen, vooruitz>*nde op de te realiseren uitbreiding, de kolenstook door een oliestook-installatie met vier ketels heeft vervangen De toevoerlei- dingpn van het ketelhuis naar de meu- we vleugel zijn reeds gelegd en men is daar al bezig met het plaatsen van de radiatoren De nu nog gecombineerde muziek- nand werktaal zal omgebouwd worden tot een naslag- en uitleenbibliotheek. De muziekzaal die straks in de nienvve vleugel komt zal ook als filmzaal en zelfs als tweede kantine dienst kunnen doen. In de bestaande bouw zijn nu twee comer, n tamers ge-ndgekomen. een in de vroegere garderoberuimte en een in de vroegere lerarenkamer. De gard«obes zim gedeeltelijk reeds ondergebracht in het souster- ram van de bestaande vleugel De derde conrector heeft voorlopig onderdak gevonden ui de kaartenka mer van het aardnjkskundelokaa! De nieuwe vleugel krijgt twee conrector. Kamers zodat er straks totaal zullen zijn. De nieuwe vleugel zal voorzien in de I uitgerust met een balkon, douchecellen. - ii i-i-,—'kleedruimten en een conciergeloge, aan verenigingen ter beschikking te stellen. Een bijzonderheid is verder nog dat alle vertrekken van het uiteindelij ke complex straks worden aangeslo ten op een omroep-telecommumcatie- apparaat. waardoor het mogelijk is vanuit de centrale leraren of leerlin gen op te roepen Gok komt er een nieuwe telefooncentrale met twee stads- en met mmder dan 15 huisllj- nen vier SCHIEDAM Ned Herv Kerk Grote Kerk 10 ds H W Hemmes en 17 ds A Hoffman. Bethelkerk 10 ds A Hoffman en 17 ds J G Opstandingsfcerk 10 ds J G Jansen en 19 as W van Tin I. Rijssen; Vredeskerk 9 en 10 4S ds D J Spaüng en 19 dr L J Caze- mier Chr Geref Kerk 9 30 leesdienst en 14 30 ds H var. Leeuwen, Rotterdam-W Ned Herv (Geref) Evangelisatie 10 Irene ds w van TuijL Rijssen en 19 Opstandings- kerk ds W van Tuyl Rijssen Gerefor meerde Kerk: Oosterkerk 10 ds J Couvée en 17 ds J Verlare, Sehiebroek, Kethel De Ark S30 ds W A Krijger en 14 30 ds X Couvée; Kantine SCF Burg Honnerlage Gretelaan 139 10 ds G Aalbersberg. Vlaar dingen en 17 ds J Couvee. De Goede Ha ven 19 ds J Navrtjn en 17 ds W A Krijger. Julianakerk 10 ds J Verlare cn 17 ds J Naw-ijn Baotistengemeente 19 Irene ds R Reiling Oud-Katholieke Kerk 9 H Mis Evangelisch Lutherse Gemeente 30 ds S G van der Haagen Oud-Geref Ge meente 10 en 17 Dienst Vrije Chr Ge ref Gemeente 10 en 15 ds I J TJsselstem Leger des Heils 10 heibgingsdienst, 18 45 openluchtsamenkomst en 19 30 ver- iossmgssamenkomst olv brig K Wierrn- ga en maj R Reitsma Ned Protestan ten Bond 10 70 ds A D Klaassen Ge reformeerde Kerk (Vrijgemaakt), 9 30 en 16 70 d* C Vonk n„. - VLAARDINGEN Hervormde Gemeente, Ue2e rieugel krijgt een Grote Kerk 10 ds J Bouterse H Avondm 17 aparte centrale verwarmiagsinstaiiatie dhr J vah Lambalgen. H C 19, Rehobothkerk en een afzonderlijke ingang aan de en 10 30 Hs W J Koikert. IS ds J Bouterse, van Hogendorplaan. Het laat zich aan- Bethelkerk. 10 ds A J de Jong van Sche llen dat deze bouw zo wordt uitvevnerH venmgen 19 dhr J van Lambalgen Imma- om de gymnastiekzaal strike 1,? oue.'kerk. 10 ds P van der Vloed, Apostolaats- gebruik aan nlaateeu;t„ f J": d"enst 15 ds w J Schouten. H C 19 N<eu«e plaatselijke verenigingen Kerk. 10 dhr A van Zetten, 17 ds W J Schou- r P men mag aannemen dat ten H C 19 Nieuwe Kerk, 10 dhr A Bij de realisering van de nieuwbouw hebben de leslokalen geprevaleerd bo ven de gymnastiekzaal en de woningen, waarvan de bouw aanzienlijk op het schema achter is gekomen De gymnastiekzaal komt in een vleu gel die gesepareerd van het complex is geprojecteerd. Golden Fiction -S.UtlPJt. 2Er tmgjqpSpr rj-- -.rssF^-wa:5 --Z&Z-Jè "-P- het schoolbestuur te zijner tijd niet on genegen zal zijn deze zaal, die wordt (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) r -. De afdeling Vlaardingen en Omstre ken al voor de afdeling buismeubeien h Christelijke Emigratie /ju n n fi \V Ir* plirfm hphe.^r nrodU-1 ..J. 0 Floris de Vijfdelaan 134 Tel. 8210 Zetten. 17 ds W J Schouten. H C 19. West- uijkkapel 9 en 1010 dhr Jac Westmaas Gereformeerde Kerk, Oosterkerk, dr J van der Linden, van Maartensdijk. 17 dr J C Gil huis, van Amsterdam Emmauskerk, 9 en 10 30 ds H A Wiersmga te Baarn 17 prof dr H BergemaNte Baarn: Pnaelkerk, 9 en 10 30 dr J C GAhuis, 17 ds H A Wiersinga Maranathakerk. 10 prof dr H Bergenia, 17 dr J van der linden Chrlsteel Geref. Kerk, Kerk Emmastraat. 10 en 16 Kand M de Boer te Haarlem, H de Cockschool Ph de Goede* straat. 10 leesdienst. 18 kand M de Boer. Geref. Gemeente, kerk Westmeuuland 10 en 17 ds L Huisman Christ. Geref. Gem., Dijk* steeg 6 10 en 17 ds K \an Twillert Overige kerkgenootschappen: geen opgaven ontvan gen MAASSLUIS Herv Gem 10 ds K M Vo gel 19 ds H F Meijer Herv Bej Centrum 10 ds i mijerJcugdkerk fSursum Oor- da) 10 dhr B van der Stoep (geb Gei de Wetsr 2) 10 M J Siepman Kinderkerk) fcat lok Gr Kerk) 10 mevr Meijer Ge ref Marananathakerk 9 30 dr H J Weste- (Van een onzer verslaggevers) Ket bouwen van het nieuwe kantoor gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, benevens van een apotheek, beide aan de Hoflaan te Vlaardingen. en de bouw van het nieuwe kantoorpand met zes woningen aan de Schiedamseweg hoek Hoflaan ten behoeve van de Twentsche Bank N.V., is na onderhandse aanbeste ding opgedragen aan de firma L, de Koning te Rotterdam. De werkzaamheden aan het gehele complex zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen (Advertentie) (Van een onzer redacteuren) De heer C. Blok van de Station straat 18 m Vlaardingen heelt giste ren wegens .het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid genomen van het bedrijf waar hij de laatste veertien jaar trouw en opge wekt heeft gewerkt, de Magnesiet en Amarilfabneken C.V. aan de Komn gin Wilhelmmahaven te Vlaardingen Een jubileum (die komen trouwens bij dit bedrijf zeer sporadisch voor, zei de heer Th. A. M. Nientied, perso neelschef), geen jubileum, m ook geen bijzonder lange staat van dienst, maar wel een mijlpaal. Een mijlpaal die de heer Blok zelf heel wat zegt. Deze gebeurtenis is aanleiding om rmg van Leiden 530 d» E J Dttursemi Ger IramanuelKerk 9 30 ds E J Duutsama 16 30 dr H J Westering Geref Kerk (trijjemaakt) 830 en 14 30 ds W H de Boer van Vlaardingen Chr Geref Keik 9 30 leesdienst 1715 ds M S Roos van 's-Gravenzande Ned Prot Bond 10 15 ds J Laforret van Rotterdam Leger des Hells 10 Helligingsdienst 18 45 Openlucht- samenkomst op de Markt en 19 30 Verlos singssamenkomst o 1 v Kapt J Arissen Bapt Gem 10 de heer C v d Vlis en 20 evang C J W Faasen m Gebouw Lange MAASLAND - Herv Gem 10 en 19 ds H J J Keijzer Geref Kerk 10 en 19 ds J Z Potjer HOEK VAN HOLLAND Herv Gem 10 ds Alers van Rotterdam 19 Jeugddienst Ge ref Kerk 10 en 19 ds P Rnllmann. Herv Evang 14 30 ds Vroeglndewey van Veenen- daal, Vrijz herv 19 ds C C Pijpers. Gedurende het weekeinde zullen m bij7on dere gevallen dienst doen de volgende artsen SCHIEDAM: W. J Franke, Burgemeester Knappertlaan 30, telefoon 68163; L H. Geer- des, Veenlantstraat 2, telefoon 68357; L. B E. van Hoogenhuyxe Nassaulaan 59, telefoon 68067? W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46, telefoon 67590 VLAARDINGEN: W. H. Karreman, Joh. Westerweelstr. 54, tel. 5615; R. Stoop, Verpl Chasseplein 6, tel. 2138. Maassluis: B D ELsinan, Haven 40, tel 21C9, verloskundige, mej. J. Y. v.d. Veen. Jac, Catsstraat 24, tel.: 2376. Maasland; J W D. C Marek. Hoek van Holland: J. J, van Lonkhuyzen, Jolinkstraat 2, tel.: 627 Veearts Vlaardingen en Maasland; P. H. Kleijnjan, Fr. Irenelaan te Maasland. Centrale heeft er beslist goed aan ge daan om ds. W. B. den Brave, die acht jaar geleden naar Australië emi greerde, uit te nodigen om in Vlaar dingen een causerie te houden over dat land en zijn vele mogelijkheden. Ds. Den Brave, die enkele maanden met verlof in Holland is, hoopt za terdag 29 september weer naar Australië te vertrekken en wel met de Johan van Oldcnbarneveldt. Het is thans heel anders dan acht jaar geleden toen iemand die in Australië voet aan wal zette, nog niet wist waar hij heen moest Integendeel, de emigrant krijgt meteen onderdak en voor hem is tevens werkgelegen- langnjk achtte hij het motief waarom iemand eigenlijk wil gaan emigreren Meestal gaat men zich afvragen, waar verdien ik meer', hoe word ik spoedig rijk9, terwijl men ook wel bang is voor de Russen Wie om een van deze rede nen Nederland verlaat, komt meestal spoedig tot andere gedachten Het emi gratiemotief moet „overbevolking" zijn Wie gaat idealiseren, verwacht meestal te veel van het goede met als gevolg, dat men zich nooit „happy" voelt Zij die aarzelend de stap willen wa gen moeten beslist niet gaan. want voor hen beginnen de teleurstellingen reeds op de boot Hoe het ook zij, zonder uit zondering is de eerste tijd. voor ieder een moeilijk, van groot belang is het, dat men zich goed verstaanbaar kan maken. Men is (te) gauw geneigd om naar anderen te kijken, die goed inge burgerd zijn en zich luxe kunnen ver oorloven Dan komt het voor. dat men de moeilijkheden op hen gaat afreage ren en daar waarschuwde ds Den Bra ve ernstig voor Het komt voor, dat emigranten in hun verwachtingen zijn teleurgesteld en dan gaan sparen om de terugreis te Opvallend is het. dat de jeugd zich snel aanpast aan de omstandigheden; zij gaat heel graag naar school, waar het onderwijs veel meer op de praktijk is gericht dan m Nederland De leer lingen kunnen zich daar ontplooien naar hun eigen aard. dank zij de keuzevak ken, die men kent Zo kunnen kinderen een universiteit bezoeken en een graad of titel beha len zonder dat dit veel behoeft te kos ten. In alle lagere en middelbare re- germgsscholen is het onderwijs koste loos; slechts dienen in de regel de schoolboeken e d gekocht te worden door de ouders Anderzijds is het door beurzen met regeringssteun mogelnk voor kinderen met aanleg om de no dige financiële hulp te verkrijgen die hen in staat stelt de lagere school tot en met de universiteit te doorlopen. In samenwerking met de universitei ten hebben m alle staten instellingen voor onderwijs aan volwassenen rege lingen getroffen voor onderwijs aan vol wassenen. Er zijn kleme onderwijsklas sen, discussiegroepen, lezingen, confe renties. weekendscholen en bibliotheken voor volwassenen die hun kennis willen uitbreiden heid. dankzij de goede zorgen van de i kunnen bekostigen. Deze gevallen ken-] Naturaliseren Christelijke Emigratie Centrale, die merken zich door het feit, dat men in Belangrijk vond ds. Den Brave het, daarvoor een eigen opvangsehema Holland gekomen tot de conclusie komt, I dat men zich laat naturaliseren, wie heeft Ds Den Brave die piedikant is van de Refoimed Church te Dandenong (Victoria), die vnjdagavond in een zaal van cafe restauiant Mes" sprak, be schouwde zijn causerie als een persoon- dat men beier Ii-H k«nnen blijven war men was. Dat betekent geld- en tijd verlies. want, de regering betaalt geen tweemaal de overtochtkosten voor een emigrant. Ten slotte vind je overal goe de en kwade dingen, maar het paradijs lijk getuigenis, niemand zal hij aan- of|op aarde vindt men uiteraard nergens, afraden te gaan emigreren Zeer be-dus ook niet In Australië. dat doet heeft immers „gekozen" en krijgt dan pas het gevoel erbij te ho ren Op dezelfde wijze en op dezelfde voorwaarden als geboren Australiërs hebben ook Nederlandse immigranten recht op een aantal sociale uitkeringen, o a. uitkering bij bevalling; kinderbij slag; uitkering bij ziekenhuisverpleging; Uitkering voor apothékersrekenmgen wekelijkse uitkeringen bij werkloosheid en ziekte e d., welke uitkeringen ingaan vanaf de dag van aankomst in Austra lië. Ook zei ds. Den Brave iets over de lonen en hij merkte op, dat overal basisionen zijn vastgesteld door de sta ten, die kunnen worden aangepast aan de veranderingen tri kosten en levens onderhoud Geschooldheid en andere omstandigheden worden gecompen seerd door de betaling van toeslagen. Het klimaat in Australië is te allen tijde beter dan in Holland, geen dag gaat er voorbij zonder dat men de zon ziet schijnen en vriezen doet het alleen ra het gebergte Wat dat hetreft ver- aeugde ds. Den Brave zich, dat hij ovér een week Holland vaarwel mag zeggen Overigens vond hij het een bijzonder voorrecht, dat hfj enkele maanden zijn verlof hier mocht doorbrengen De predikant, die zich een gezellig causeur toonde, illustreerde zijn „getui genis" met tal van fraaie kleurendia's. Jammer was bet overigens, dat de be langstelling aan de matige kant was. Het zou misschien beter zijn geweest als men deze bijeenkomst niet had be legd m de zaal van een café, maar in een voor protestanten meer aantrekke lijke gelegenheid Voor inlichtingen over en hulp bij emigratie naar verschillende landen, houdt de Christelijke Emigratie Centra le zitting Iedere dinsdag te Vlaardingen in het gebouw K.S.A. der Herv. Gemeen te aan de Schiedamseweg en wei van 14 tot 16 aur. eens even de schijnwerper te richten op de persoon van de heer Blok. De personeelschef deed dat ook. Hij sprak over Blok's werk in de expediii-eploeg, afwisselend dag- en nachtarbeid, over bet „stoftonnetje" m de amaril afdeling: de heer -Blok was steeds een zeer,ge waardeerde kracht met een prettig hu meur. Een ..vrolijke kwast" noemde de heer Nientied hem zelfs. De personeelsver eniging kwam onder zijn voorzitterschap tot bloei. Want behalve dat goede hu meur beschikt de heer Blok over een Dnma organisatietalent en een behoor lijke dosis welsprekendheid. Het cadeau van de directie (die om zakelijke redenen verhinderd was bij het afscheid aanwezig te zijn) bestond uit een enveloppe met inhoud -en sigaren. En voor mevrouw Blok was er ook een presentje als troostprijs voor het „nach telijk gemis". De heer C. den. Draak, voorzitter van de personeelsvereniging had eveneens een waarderende toespraak. Hij zei dat de heer Blok altijd voor tedereen klaar stond met een vriendelijk woord., va ur ine e hij warmte wist te verspreiden. Zijn (symbolisch) geschenk was een aansteker en een mooi boeket voor me vrouw. Ten slotte voerde de heer A. Bot, procuratiehouder het woord: „Leuk idee dat vandaag voor het eerst iemand vertrekt zonder de stille trom". Ook hij bood 'een bloemstuk aan. Terloops kwam ook nog even ter spra ke hoe de heer Blok zijn "vrije tijd be steedt. De heer Nientied wist dat hij ..'De Goede Tijding" verspreidde, maar, zo zei hij, wat u verder buiten uw werk doet weten wij zo niet. Wehm, wij weten het wèl: de heer Blok is volbloed anti-revolutionair en heeft ontzettend veel van zijn tijd ge geven. aan de partij, niet In het minst bij de verkiezingsstrijden. Hij is alge meen-adjunct van de A JR. Kiesvereni ging Vlaardingen West. Verder, mijnheer Nientied had ge lijk, is hij voorzitter van de subcom missie Lectuurverspreïding van de Centrale Evangelisatiecommissiè van de Gereformeerde Kerk van Vlaaidin- gen en dan ook nog eens ouderling. Dat is wat de heer Blok buiten zijn dagtaak allemaal doet Maar ondanks dat alles is hij geen man die de voor- aanzittwgen begeert; bescheidenheid siert hem Zo ook bij het afscheid van de fa briek. de bedankies wimpelde hij af op z"n collega's. Al deze blijken van vriend schap (cadeaus, sigaren, bloemen) doen me goed. zei hij. „Daar ben ik gevoelig voor", maar zelf wist hij dat met de goede eigenschappen niet alles van Blok gezegd is „Ik hoop dat u mij wat ver keerd was wilt vergeven". Mevrouw Blok-Verschoor, die in Vlaar dingen bekend staat om haar vaardige en dichterlijke pen, snrafe ten slótte met erkentelijkheid over de wijze waarop zij in de hulde betrokken was. Ze was er beduusd van, zei ze... *F°opmansbeurs: Jubileumbeurs Coöp. DES, 1422 Plantage: 13—19. Stadhuis: meenteraad, Ned Herv. V.erde Drumbandconcours, Openbare vergadering ge- 20; Irene: Wijkgemeente 4 Kerk, Toneelavond, 20. ^Apotheek: Nieuwland, dr Wibautpleu» Sted. Museum: Tentoonstelling stad ra uw museum". „U«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1