Schiedam daverde zes lang uur tromgeroffel van 2?° HBSS, GSS en PPSC verloren hun strijd Finales verspeeld van Spieringslioek-tornooi Druk weekeinde voor de Schiedamse politie BOTTERDAM C. Piuijm speurt in I Tf-verled en Concours van 22 corpsen een succes 4?s 4?s I Boekje over geschiedenis P. T. T. Schiedam A] Schiedams zaterdagvoetbal Kan Tan Kye roep van NPV had fietsrallx 4 pE ROTTERDAMMER Uitslagen AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks.,.. fAdwerfenfie) Show Sober begin A. Happee verlaat Nevas pullover, vest, jumper, JSO rok 'O blouse^lS pantalon CHEMISCH KEÏHI&EH colbert ^95 japon ^50 deux-pièces mantelcostuum, damesmantel herencostuum, winterjas, regenjasj ppsc - ---- ■55 VORSTELIJK VREEMD WEL bi;n bi) de opening vele har- lelijke woorden gezegd. De offi- "■a!o stelden dat Europoort een on'- 'Mgcentrutn voor geheel Schiedam "08 moeten :i;n. Tijdens hel Konink- ïk bezoek zijn enkele verslaggevers nueus van de tl tippen gestuurd. Dat sngebeioen als de zenuwen ook aan u autoriteiten pauen gaan spelen ".aar dergelijke gebaren gaan toch ':a: vreemd aan doen als men de idtctUendheid en de medewerking "Vi de scheepswerf Wilton Fijenootd "t de medewerking van de scheeps- t'.rf Wilton Fiienoord ten opzichte hit de journalistiek beziet. I D' VREEMDER A Oude prenten x"i - verf van de vakman g B<* I,o Giuim van P.ilvmb.iftg z.,) dinsdagavond in gobmiw Iiono in Srhtr< j ds»m in ho! kudei v.ui do komendo /.on-, dmgsuook /uiKiingsi'.ituulm dip hnudon Om h.ill .11-1)1 konwn alio jongen-, on meiM'"" V.ill 12 15 j.i.i:. mil halt nusjun komen do nn'i-.jos on jongwii \.m hi j.utl* on ondoi IN ho Uidiitl zul ook di.ipo-itn'ven luitoneii g D-. A BiouupI /,il donduidug.nond m do bovenzaal van liol wijkcentrum Xieuwl.md «.pieken "V# ..(-'hri»teli}ke Wellevendheid" tilden». ooii vergade ring van de NCV8 -Miiiodnm-.Niouw- l,ind g Woensdagavond komt do N C V B - Oud-lIaThono-'-o 10 Schiedam bnocn in dt; Fruiiwluankei k Du.» z.i! do hei- uirmde piedikaiit cL i' 11 Quarto) spreken ovoi ..Hot bill ore raad-oL van Gods goede schepping" Op dei non december z il hot \eeihg- jarig bestaan v.ui do Prinses Jult.tn.i- schoul aan do OuMsingo! to Sohietiam «orden hordueht Onu-looi Imgen, du de jub.Iomm 101 nig vullen bijwonen kunnen rich in verbinding ".lellen mot het hootd van do solieiU, do hoot CI de Ruud. die hot Uoiv onderwijs al meer dan veertig ja u oiont g De C 3 V - Sol! led.I m /al up ciktobi r eon Druiv oupu/aol it huuilon Dm /ijn ae druivon by oon be paaklo funnier* eetba tr Do CJV-ei- voitioKkon 's middags om oon uur por fiets vanaf de Spionngshookstraat A.imneluingeii, ook voor mei-j-.s ,-n jongens die geen l,d vail ilo C' J V /ijn, bij .1 C van Weert, tolelonn ti70til en A van dor Jln-t. telefoon 61477 Do jaailykso ptijsintioiKing van do Algemene Bedrylsv uetbal Competitie in Schiedam z.i vrijdagavond m cU 2a,d v in de Betheikerts aan do X.omvo Maasstraat in Schiedam worden ge houden g In M-hicdam zijn gevonden en te be vragen aal) hot lioofdburo ui van politie tuisen y -12 211 uur en 14 18 uw plane legenjas. blauw-gioene trui en solber'j i-sje Te bevr.ig-ni by do vin ders. zilveren atmb.itidjo. Kwartel. Ph Bourgnndie-'raat 35b verguld irm- bandje. Koov. Newtonsfra.i' 48 z:l\e- ren bedt-larnibandje. Rti'lerdam- 5edyk 237. ring mot sleutels. Vrijen- TROTS liepen gaterdag: vele muzi-' kanten met een kaartje „Eerste prijs' op de klep van hun pet. Zij waren bijzonder verheugd want in het Vierde Drumbandconoours van' de sectie muziek van de Schiedam se gemeenschap zijn goede resulta ten behaald. Vrijwel alle corpsen verwierven de hoogste prijzen. Het Drumbandconcours is een sue-1 ces geworden, zij het dat e? vorig! jaar 34 corpsen deelnamen en dit- maal 22. Bovendien was de nublieke belangstelling minder PUOlieKe Ult je groeien tot goede tradities Het is ver heugend dat er altijd weer mensen Het weer werkte zaterdagmiddag mee ''ReVOndpn ttorden dlc het werk willen Om een uur verscheen de schim een 7onnet)e en toen even later de pnj- (Van een onzer verslaggevers) De heer H. Jongman heeft de zen uitgereikt. Elke uitslag werd met een gejuich begroet en de trompetters van de Eurobond zorgden voor de fina lefanfare De voorzitter van de sectie muziek van de Schiedamse gemeente raad. de heer C Lansbergen, sprak ten slotte zijn vreugde uit over bet welsla gen van het festijn. vertoonde de autoriteiten vei schenen zon zijn gulle lach Gedurende zes uren hebben de fleuri- ge tenueen van de leden van de drum bands kleur aan bet stadsbeeld gege ven Bovendien hebben zij met wellui-' dond i itme duidelijk de aandacht ge vraagd Evenals vorig jaar hebbpri de corp- sen voor het oog van de jury op het, riem Eendracht hun marsprestaties ge-1 toond Hier stonden m de namiddag ve-, IV honderden belangstellenden achter de! Jiekken. De corpsen marcheerden op uit] de richting van het postkantoor i Voor het Plantagepodium is het de' i gehele middag een gezellige bedoening' ge .veest Daar stonden stoelen waar de! bezoekers konden pauseren Er waren enkeie vei koopstands voor dranken cn i andere waien neeigezet De heer Van Kiogten toonde er instrumenten voor de musici en de te winnen prijzen. De uitklagen zijn: Tweede afdeling: Konin gin Juliana Rotterdam 140,5 punten, tweede prijs, maitre 22,5 punten: De Wielewaal Rot terdam 156,5 punten, eerste prijs, maitre 26.5 voortzetten" punten: Wilton Fijenoord Schiedam 153,5 van' ftp>nA nnr «nn Ko, punten eerste prijs, maitre 25,5 punten: St. mooie bekroning van de Ceciha De Lier 135,5 punten tweede prijs 21 vverkzaamneaen mag zijn. jpunten: Rhenen Rhenen 129 punten, tweede! Stadhuis: Openbare vergadering ge meenteraad, 20; Irene: Wijkgemeente 4 Ned. Herv. Kerk, Toneelavond. 20. Irenfe: Zendingscatechisatie Gevef. Kerk. 19.30. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66382 b.gg. tel. 115583 toestel 51 "bg.g na 18 uur 80037) alleen voor redactie- aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen bgg tel. 315388) Belangrijke telefoonnummer,?; Brand alarm 69123; politie-aïarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Nieuwland, dr. Wibautplem 17 Sted. Museum: Tentoonstelling „Uw stad in uw museum". prijs, maitre 21.5 punten. Om een uur begon het concours heel sober. h'og geen veertig belangstellen den zagen dat but gemeestcr mr J W Peek, penningmeester A, de Groot, sec- tie voorzitter C Lansbergen van de SG acte de presence gaven. Eerste afdeling: Gusto Schiedam 148.5 pun- ten. eerste prijs maitre 24 punten. De Ba- Op het Plantagepodium heeft de'Jllm Dordreeht 151 punten, eerste prijs, mai- centrale mrv "edurende de rehele !re 23 pumen' Crescendo Schiedam 146 pun- J ëeDurennea'- i,?nele itcn eerste prijs, maitre 24 punten; CJV-Har- middag de gegevens van de juryleden j mome Schiedam 162 punten, eerste pru^, mai- verzameld Zo vlot werd er gewerkt, tre 25.5 punten. CJV-Den Haag 158 5 ptn. eer- dat m de loop van de middag reeds *>tp prijs, maitre 25 pnt vele ooi psen wisten dat ?ij een eers*e Superieur afdeling Concordia Boskoop 163,5 of een tweede prijs hadden gewonnen 'gunten- eerste prijs maitre 26 1/4, Dumdorp i Ge-mddoid S L !i 1 Scheienmgen lo4 punten, eerste prijs, mai- Tr,„„aa^ic- itre 25 punten. St Gerardus Majella Amster- Inmiddels liepen de concurrenten keu- dam 145 punten, eerste prijs, maitre 23 pun- rig m de maat door de Tumlaan ten: Euroband Rotterdam 167 punten, hoog- nauwge7et de aanwijzingen van de ste aantal punten, wisselbeker, eerste prijs, tamboermailre volgend. Kinderen l maitre 27.5. Prins Willem \an Oranje Dor- volgden de stramma pas maatvast endrecht 147 P"nte" eerste prijs, maitre 23.5, r vlo den 0"k de JU:!™ède afdeling- RKGV Excelsior Sch.e- r> loden kramö tn dv maat maar metdam 150 punten eerste prijs, maitre 24.5 nun- kritisch oog achter de groepen Aan ten, st Ambrosius Schiedam 143 punten, het slot nebben enkele honderden ver-'tweede pnj^, maitre 21 punten? Prins Willem genoegd een perfecte show gezien van;1 Delft 161 punten eerste prijs, maitre 27 5 de befaamde Euroband in de blauw-punten Grocico's Rotterdam 151 punten, eer-1 witte eostuums met jakjes a la punt™ftT i rnKP rwdi4t*»ncir>r»foM Derde afdeling JDMH Maassluis 142 pun- Ut* ÏJIrfiüïg ?i <?aJ: Z &S}edC? hue* t<,n- ^rste Ws' 24 3/4 punten. DMH perfect alleilei mathematische Maassluis 144 punten, eerste prijs, maitre1 Met ingang van 1 oktober a s. zal de heer A, Happee zijn werkzaamheden als administrateur bij de stichting Ne derlandse vereniging tot adoptie van schepen „Nevas"beëindigen, aldus meldt het jongste nummer van 't Kraaiennest, het orgaan van de stichting. Sinds juni 1948 heeft hij deze functie ver vuld. Tot zijn opvolger is benoemd de heer W, B, Kruysmulder, gepensioneerd staf-employé bij Shell-Tankers N.V. pen figuren. '25u punten. ioek Boerh.tvel iun UK!b L.pssl,.„t,.l DeheerH Jongman sprak het wei- aan ruig. Noordzij. vVeMvo-t 30 gtrt'I-1 komstv,oord waarna de heer F. A de zwarte autoMep. v u Hul. Ciörcion- Wolff voorzitter van de Sc^tiedamse ge- j,tr, 21b zilveren rammelaar. Schrumpf. rneenschap de officiële opening verricht- goerh nel i.üi 34b groen Kindern-gen- je Hij v.as verheugd over de belang- jisje. Van Lopik. Burg v.m Ht.iren- stelling \an de corpsen tot m de verre lam 526, een paar honkbalh.indsehoe-omtrek Dn is het bewijs dat het con- nm. Stip. H.ACndijk 132b een p.ur'cuurs uitgroeit tot een traditie „Schie- sbee herenhandwhoenen Verwer. dam is een goede stad' /ei de heer Dr Wib.uitjileul 155 uit bah} schoen - De Wolff .Onze stad is vaak miskend :ic. Brinkman, IJpenv LeKeVra.d 17 maar langzamerhand neemt de stad wit brbvschoentje >Rl Bwtia nvse i de waardevolle plaats m tussen Dam 5. 'gekleurde hoofddoek Hagen.1 meenschappen In de voorooi logse jaren Tm Stecn-tr.i-if 37. znde sj.ml. Verbees.1 had Schiedam geen goede naam Nu (Van een onzer verslaggevers) .kende resultaten. Aan het s'ot van Op de tennisbanen in Spieringshoek1 het toernooi is de prijsuitreiking jn de aanval was. in Schiedam zijn de finaievvedstrij-j gehouden waarna in De Kroon een den gehouden. Hier is het grootstediner is gebruikt. Hp typ .ar,.n tornooi sinds jaren gehouden. Het' gehaite van de partijen was uitste- t itslagen HET IS wederom een slechte dag ge weest voor de Schiedamse voetbalclubs. Wel behaalde HBSS een goed resultaat tegen DOTO. de stadgenoten waren ge lijkwaardig aan de onstuimige bezoekers maar DOTO won. 1-2. Ook GSS kwam niet tot winst. Egelantier Boys zegevier de met 1-3. In Stad aan 't Haringvliet had PPSC een onprettige dag, SNS won met 7-3 hoewel PPSC meent dat diverse doelpunten in buitenspelposïtle zouden zijn gescoord. Bovendien meent PPSC dat de scheidsrechter ten onrechte zou hebben gefloten voor buitenspel als PP is - 41b Thynt-tr.i.it i"o dubbele fiet-bi-. W.nkelnun. Willehrttrdu-Mr.i.ii 164.t. Rouerdiin bruine ..ktent e. me! inhotio, V.m Bredprmie, Boern.it el i ut 40, l«-,irte d tme-porten'onnee me! inhoud, Kerkln.m, Archtmecie-s'r i d 14.i gebleken dat Schiedam zijn goede zij-|kend. Zo behaalde een beginneling den heef! Er is een actief veremgmgs- als TV. van 't Hoen tweemaal de eer- le\en Vooral na de om log heeft het ste prijs en ook tweemaal een twee- stïevcn de stad te verheffen baan ge- de prijs. Ook mej. Spruyt en mej. bioken Om Schiedam de plaats te ge-1 „:„i, ven die zij verdient zijn. talrijke tnitsa- Krogten kwanten tot uitste- t.v. ou genomen en die blijken alle weer meespelen. In de tweede helft werd de strijd ver legd, in de eerste twintig minuten speel de de strijd zich volkomen op het mid denveld af. Daarna werden hoekschop pen. aan beide kanten genomen. In de 32e minuut schoot Dróge naast. In de laatste tien minuten kreeg HBSS ettelij ke hoekschoppen te nemen en uit een ervan schoot Ferry Groeneweg in. Toen Mulder In de doelmond een schop kreeg, riep het publiek om een strafschop maar de scheidsrechter had niets gezien. In de laatste momenten kwam HBSS dicht bii de gelijkmaker maar het bleef 12. SNS PPSC 7-3. Weinig opgewekt is HBSS - DOTO 1-2. Zo onstuimig trok j PPSC van Flakkee teruggekeerd. In het DOTO m het begin in de aanval dat het er op leek alsof HBSS verpletterd zou worden. Aan net slot echter had HBSS Afd. A: Heren enkel. J. HofmanJ. v. d. Laan 60. 6—0; Dames-enkel, G [het meeste uithoudingsvermogen. Bijna i scoorden de Schiedammers de gelijkma- iker. DOTO verdedigde in de tweede van der Zeili—m°vr. G. Adriaanssens helft heel stug. Ook m het begin speel- j8—1. 75; Heren-dubbel. J. HofmanJ. IHoogendoorn verslaan H WiecheG |Helmich 75, 62; Dames-dubbel, me vrouw I. Blaisse. mej. J. Legen ver slaan mej G. v d Zeil en E. de Wee 62, 62; Gemengd dubbel, mej. E. de Wee en E v. d Laan verslaan mej. J. Legen en J. Hofman 119. 26. 64. Afd. B: Heren enkel, H. Wiegen. M. Janse 61. 61: Dames enkel. mevr. Adriaansensmevr. Broere 36. 60, 63; heren dubbel. H. Wiege. G. Hel- mig verslaan TV. Blaisse, W. Sikkeie- ros 62. 62; dames dubbel, mevrouw Broere en mej. E. Voorwinde verslaan mevr A. Rfagmn en E. Kleiss 62. 64 Gemengd dubbel mej. Akkerman en H Bos verslaan T. Broere en G. Helmtch 62. 57, 6—4 Afd C: Heren enkel. M Scbuytvlot R van Tooy 46. 119. 62 Dames i enkel mevr F. Veenmanmet R. .Braeckman 61. 62 Heren dubbel W. 'Magnin. C Russeler slaan N. Maan. W. van *t Hoen 64. 36. 75 Dames dubbel: M van Tor J v d Veer slaan A. Markesteyn, P Schipper 63. 6—4; Gemengd dubbel. A. Boon, N de Rui ter slaan J. Pijlstra en N Schuitvlot 6—4. 6—3. de DOTO zeer hard De bezoekers liepen zo hard van stapel dat HBSS overrom peld werd. In de zevende minuut schoot DOTO langs het Schiedamse doel vier minuten later zond Ferry Groene weg voor HBSS een vrije trap over. Twee mmuten later schepte Mulder een bal over het vijandelijke hok. HBSS kreeg meer kansen, Groeneweg schoot m handen van de keeper er. Dró ge bewerkte de paal. In de 23e mi nuut schoot DOTO over, bij een fout van de Schiedamse defensie* hadden de aanvallers twee minuten later succes. In de 28e minuut hetoVan Heest de bal vallen maar hij kon nog net redden. "Vijf mmuten later miste Mulder een kans. Vijf minuten daarna bracht DOTO bij vele missers de stand op 0-2. Ir! de veertigste minuut liep de verdediging zn hard op Ferry Groeneweg in dat de ze naar de kleedkamers moest worden gebracht. Hij kon m de tweede helft begin moesten de achterhoedes steeds .ngrijpen. Na tien mmuten schoot Ge rard Groen bij een aanval van rechts n. Onvoldoende wegwerken van de Schiedamse achterhoede bracht SNS ine minuten later op 1-1. Beide partijen speelden goed, beurtelings kwamen de doelen in gevaar. De midvoor van SNS schoot m de twintigste minuut raak. Tien minuten later zette Groen op rechts goed voor en Piet van Veen kopte in. In buitenspelpositie bracht de midvoor van SNS de stand op 3-2. Bij elke aan val van PPSC zou de arbiter na rust voor buitenspel hebben gefloten. SNS daarentegen zou de kans gekregen heb ben tweemaal in buitenspelpositie te hebben gescoord. Toch bleef PPSC aan vallen zodat Joop Liebeek de barrière kon doorbreken. (5-3). Bij de aanvang van het laatste kwartier werd Van Har- melen van PPSC het veld uitgezonden omdat hij een dreigende houding zou hebben aangenomen. PPSC liet de moed zakken zodat SNS nog tweemaal kon scoren. (7-3). EGELANTIER BOYS GSS 3-1. Voor de rust was het Egelantier Boys dat het tempo aangaf. In de vijftien de minuut kopte Schop in eigen doel. In de tweede helft was het Initiatief voor GSS. Na een kwartier passeerde .Prins enkele tegenstanders waarna hij fraai de gelijkmaker scoorde. Schoten van Prins en TVessels werden door de doelman van de thuisclub goed ge stopt. In de dertigste minuut maakte Schop onnodig hands in het straf schopgebied en de rechtsachter van Egelantier Boys schoot de penalty in. GSS bleef in de aanval maar vijf minuten voor tijd kon Egelantier Boys uit een doorloopbal de stand op 3-1 brengen. ("'EE,V betere plaats rnn» een vorsté- steltjke ontvangst dan restaura»! curopooi-f. Tc, 'ntitsre dat kan men nenen. In ieder yerfi! is H Tf goed >mivangen tn dat restaurant. Ko- iiripni Juliana heeft teivmns'e nut teri genoegen over de rmv nav "el sehepenretkecr gekeken Zn heeft speciaal enkele ogerih'ikken toor '-P fit't terras gestaan. TV:ronder, dus ""is kur.nc,i z:,n op dt:,'csUi'trani in: eanicege het gemeentel.ik aandeel i f) het kapitaal chis etgrnlgk cot lectje van ons allemaal kan zgn. De hots vergaat ais men ontdek: dat met j 'tdere bezoeker van harte welkom is, '■t dat gebouw. rut ,11 d_ t Vu nnen due kwartier te laten wachten, dit zonder verontschuldigingen. Afd D: Heren enkel. W van 't Hoen. D Timmer 63. 62 Dames enkel. L Zaterdag hielden de voortrekkers van Spruytmej. A Kauffmann 64, 46, de .Kan Tan Kye" stam der „Burge- Heren dubbel. P' Russeler en N. run dit gedeeltelijk gemeente-.meester van Hnaren" groep 4 - Sctne- Staat slaan J. Camelot en D PelUkaan gebouw meende het zich te idam. van de vereniging ,,Dt- Neder-,6—3. 63 Damesdubbei mej R. van! 'veroorlovende journalistiek I landse Padvinders", een njwiel-rally j Grosten en L Spruyt slaan mej. At Inten wachten En''voor verkenners Uit het gehele dis- Kauffman en G Mak 6—2 64 Ge-1 trict Rotterdam starten om twee uur S3lrnenSd dubbel- W, Koevermans en J. koppels vanaf het districls-hoofdkwar-v" d Velde slaan mej A van Krogt nier aan de Heemraadssingel te Rot- J- van 't Hoen 810 6i, 64. j RFI FID iterriam 1 De twintig km lange route (iep door' iLS een dergelijk openbaar gebouw .de polders, vu Overvrhie Kethel en I j i i, Vlaardingen. naar Schiedam De acht in oef wor/Jen bcheeia -al ut, controle posten waaronder een soep-, dat er geen goede post verstrekken onderweg diveTse op-' dnt gebouw cledrachten die moesten worden uitgevoerd »- De finish was in de kantine der Schie- Cartonnage Fabriek, waar de Deze foto behoort tot de mrrkn unrdire i >i zamel in z ma de Schiedammer C. I'lutim. Her is een afbeelding van de zesttende-eettu %e huizen aan de Grote Hurkt, die nu verdwenen zijn. liet grote huis iermeldt het jaartal 1581. Dat nas toen het gebuitu t oor de klapuacht I nter kntim er van 1856185') het prilste begin itm de telegraaf in Schiedam. Het huis nerd gesloopt, er huam een nieuw gebouw en hier zetelde tot i oor kort de Schiedamse politie. De foto geeft een goed beeld tan de stijl tan de Schiedamse gebouwen enkele eeuwen terugdeze gei eh zijn ook gebruikt ah voorbeeld mor de gereis tan het miniatuurstadje tijdens het plein spel torige week. S een dergelijk openbaar gebouw zu moet worden beheerd zal het beft't_ pel ijk ztm publiciteit meer over 'wereld in komt. Dan rullen de slechte j iwnch'en afbreuk doen aan een re-|damse 3>e Schiedamse politie heeft, wat ver keersongelukken betreft een druk. week einde achter de rug. Achtmaal moest worden uitgerukt. Zes mensen moesten met verwondingen in ziekenhuizen wor den opgenomen. Toen de 72-jarige Schiedammer C. Gagestein uit de Goereesestraat 18 in de Rozenburgerstraat uit een RET-bus wilde stappen, is 'hij gevallen. Hij is met een diepe vleeswond naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd. Op de kruising Burg. Van Haarenlaan- Troelstralaan is een botsing ontstaan doordat de 71-jarige bromfietser, A. P. D. uit Schiedam, zaterdagmiddag om tiën over half vijf geen voorrang verleende aan de Vlaardmgse automobilist TV. E. De heer D. xs met een schouderfractuur naar de Dr. Noletstichtxng in Schiedam vervoerd. Bij het fietsen is de Schiedammer J". H. v. d. S. ter hoogte van de Spierings- hoeküat xn Schiedam gevallen. Met een hersenschudding en een snxjwond aan het linker oog is S. naar de Dr. NoIetstich-| ting gebracht. De 16-jarige matroos J. H. De heer V. d. H. had schaafwonden aan het hoofd en raakte zijn tanden kwijt. Zijn echtgenote, mevrouw H„ had even eens snij- en schaafwonden en boven dien een hersehudding. - gutane die Schiedam dient te fctee-groepseommissxe. versterkt met yrij- I; <e hardharen Toen iiptlWilhgers. druk in de weer was met de he,t en daatna te tuindliaien. iaën nezimntentemas Dm hM achf kon oud_ eevlauraut er pas was heeft mat ge yan Vooren de uitslag bekend ma- 'tracht er ecu gezellig centrum van ue Wisseinaafwerd gewonnen' 1 maken. Bij de koffie bijvoorbeeld door koppel 71 van groep 17 uit Rotter- kreeg de bezoeker ecu „Schots idnm. gevormd door M. Arts en P. van broodje" dat is een lekkend) herin-Dockum. Zij ontvingen tevens een foto-l «erend aan een episode uit Schiedams*toestel. Tweede werden P Rommei.se i j „,,i„.,-itn R Peters van groep 39 uit Rotter-i yewhwdems. Het is ecu gebaar, maar dani {£tvmgen e5k cen een goed gebuc watn de wart gasten Cl)rnpit^e rijwiel-verlichting. rfi'en service en hartelijkheid op. Alle deelnemers werden uitgenodigd ur'jt. Het Schotse broodje is er al lang'QOin jg 3 weer van de partij zijn met meer en gezien de ervaring eau [Groep 4 - Schiedam kampt nog steeds onze collega is naast de serwce mt met de ernstige handicap van het ge il: al een deel van de gebrmkehdcpibrck aan een eigen groepshuis. on-' 001 tmleefdhcid zoek. Dat zal Europoort beslist met ten goede komen of de ihindeelhauders gaan inzien dat het Md wordt het beleid hier te wijz,- gt tl. danks de vele pogingen ondernomen om hierin verbetering te brengen Men hoopt nog steeds van harte, met mede werking lan de bevoegde mstantie's. het volgend jaar de rally vanuit het eigen groepshuis te kunnen organiseren. T-\<* ^0G vreemder wordt het als ver slaggevers op een minder pret- j totjze worden behandeld ivanneerl j r'aar het gebouw komen om tij-! seen rustige periode hun werk te' hn. Dat was enkele dagen t'oor iiccj mmklijk bezoek. Collega's van ons «enden dat zij ivat extra aandacht 'f het bezoek van H. M. konden henken door enkele interviewtjes pi tn bladen te plaatsen. Zij wider gesprekken met men sen die voor d bezoek van H. M. in Schiedam aan 'ttwerk waren. Daar hadden ze ook tok uan ons Schiedams restaurant Bedacht. 2e vergisten zich want in 'o Jfstaw'ant werden zij zeer on- iitw handeld. Het was alsof zij vu- !'"e geheimen gingen verraden. La- J ttjn die collega's er nog ebvs te- mSeffest en wederom werden zij nicI hartelijk bejegend. Er een ufspraak om twee uur, de di- (Van een onzer verslaggevers) LS over enkele jaren niet alles over het post- en telegraaftvezen van en in Schiedam bekend is zal dat niet aan de ambtenaar van de PTT C. Piuijm liggen. Deze functio naris heeft als vrijetijdsbesteding het verzamelen van gegevens over het postwezen in Schiedam. Hij is al heel wat aan de weet gekomen. Zelfs over Vlaardingen, Kethel en andere omlig gende plaatsen kan hij op dit gebied heel wat vertellen. Toch hoopt Cor htj oude jaargangen van kranten. op een pracht tekeningetje Er hangt .meent nog wel enkele jaren nodig te Thuis stopt hij alles netjes in zijn [ook een mooie tekening van Cor Piuijm hebben om meer gegevens te kunnen kaartsystemen in afwachting van het «tan de wand. verzamelen. moment dat hij het feitenmateriaal, gebruiken kan Hij heeft al veel ver-| Hij kreeg een tekening van het ar- n /ameld. zijn collega's lezen rcgelma-' chief van een icstiendc eeuvs gebouw, riet (ULeS tig wat Cor Piuijm te weten is gekti-1 Dit gebouw bestemd voor klapwacht ni:.....„„p.,hpm men Dat schrijtt hij namelijk in De, herbergde enkele jaren de telegraaf (s bekend Daar héb fk no? seen Schiedamse Postiljon het vuren 1- aan de Grote Markt. Cor Piuijm maak- DeKtnö. •.Uaa_r. "eb ik nog geen gingsorgaar. van de PTT te een pracht reproduktie en enkele fo- Cor Piuijm weet dan ook precies waar de gebouwen van de diensten heb ben gestaan in Schiedam. Er is een tijd lang een concentratie geweest rond de Dam De telegraaf huisde 111 dei het alle van 1856-1859 in het gebouw op di to's, want Cor Piuijm is vast van Over de middeleeuwen is niets bekend .Daar heb ik 1 l.jd voor gehad Hij heeft door zijn studie de beschikking gekregen over dc 1 Schiedamse jaarboekjes van de zijn bromfiets geen voorrang verleend aan de automobilist J. J. K. op de hoek van de Westerkade-Nieuwe Haven in Schiedam. Dat gebeurde zondagavond om half zes. De jongen kreeg schaaf wonden aan de linkerknie en een buil op het hoofd. Zijn 15-jarige duo-passagier F. W. v. d. L. is met schaafwonden aan het hoofd naar de Dr. Noletsticntmg m Schiedam vervoerd. De 42-jarige fabrieksarbeider S. J. R. uit "Vlaardingen is vrijdagavond om negen uur van de houten zolder m het voormalige stoomgemaal aan üe Vijf Slui zen m Schiedam gevallen Hij stapte op een losse plank. Hij viel drie meter diep op een ijzeren bint. Met twee gebroken ribben is hij naar 'het Algemeen Zieken huis ia Vlaardingen vervoerd. Doordat de 3-jarige Cornells Lacroix, wonende Parallelweg m Schiedam, ter hoogte van de ouderlijke woning plots de rijweg o-pliep. is een aanrijding ont staan. De bestuurder van een vracht auto, C. v. d. H.. kon niet tijdig meer remmen. Het jongetje werd door de rechter voorzijde van de auto geraakt en kwam met de linker arm onder het rechter voorwiel. Met een zwaar ge kneusde arm en een hersenschudding is hij naar de Dr. Noletstichtmg m Schie dam vervoerd. Toen de bankwerker T. W v D. voor de Vijf Sluizen Flat op de Vlaardmgerdijk in Schiedam plotseling wilde remmen omdat hij op 50 meter afstand een aan rijding zag. is hij geslipt. Zijn duo-passa- giere. mej. M. B., viel op het wegdek. Zij heeft een lichte hersenschudding. De meubelaftverker* M. v. d. H. is zaterdagmorgen om kwart over acht met zijn auto tegen een stilstaande Duitse vrachtauto op de Maasdijk in Schiedam gereden. 'De auto werd totaal vermeld. E DRIE MANNEN die vrijdagmorgen mt het huis van bewaring aan dè heeft met! Noordsingel in Rotterdam zijn ontsnapt. Advertentie) vorige i jeeuw. Niet alle. maar dat komt mis 5rM„_ hORGERLIJKE stand 4 J Geboren: Maria L 7' dv tv r - ?st'h en J G van Rooijen, Robe-t Hf)(A. c ""enderkamp en E 51 van den1 p,jl Eveline dv J van Jeveren en S V\r JlïM Frederlk J zv J tan Duken en „'.«sel; Augusta B D dv R F Groen C r npians; Margaretha dv J Prophitius en bb* Brabbel; ïngnd dv M van den Bos s Bergkotte. Piuijm dat nog veel stadgenoten hem KoopmansbeursDe telegraaf verbleef ■wat /uilen kunnen vertellen over hetook van 1856-1859 in het gebouw op do postwezen, hij hoopt zelfs dat zij oude hock van de Grote Markt-Hoogstraat kaarten. foto's, tekeningen, docu-Merkwaardtge bijzonderheid is dat dit mentcn op dit gebied voor hem zul len hebben. Hij zou zelfs gesprekken met oude re stadgenoten over dit onderwerp wil len hebben m de hoop dat zij hem ebouw vroeger diende voor de ..klap wacht". het gebouw werd gesloopt en het nieuwe gebouw werd politiebureau. Cor Piuijm heeft als hobby de be langstelling voor Schiedam Uit antiqua- hij zijn naspeurvverk voldoende foto's en tekenmateriaal te verzamelen. 'I,,.„1 „_„i kent hij alle namen van directeuren van rU PTT Ao/1' nostwezen sinds inril 1795 ,n van Ult hct arclue£ van de prT- Ook deze postwezen sinds aprxt lWo en tan>zljn met voldoende, het heeft de ge schiedvorser rüim inzicht verschaft. directeuren van dc telegrafie in Schiedam sinds 1 januari 1860. (Het te legraafkantoor werd geopend op l maart 1856). tie van het postwezen te kunnen vast leggen op het papier. Daartoe wil hij Hij heeft van de helft van deze nota- weten hoe het xri het verre verleden beien al foto's, hij iioopt over do ande-iw'E!®' vva£ cijfermateriaal uit die ren ook meer te weten te komen. Daar toe speurt hij ijverig en soms ook wei vergeefs. Hij schreef naar familieleden van vroegere directeuren, sommigen antwoordden spontaan, van anderen riaten "kocht hu veel oude boeken over j hoorde hij (nog) niets en van enkelen aan gegevens over deze materie kun nen helpen Cor Piuijm koestert de eens6 heT'bock van"''de^tSwdènisdTst'acTDe 'wanden van" zijn""wêrkka-lontbreekt "het goede spoor. Dat kan ge- van* de PTT 111 Schiedam "zal kunnen' vormen. Daartoe gaat hij geregeld. naar' het gemeentearchief, dan snuf felt hij in oude documenten, dan leest mer zijn gesierd met fraaie prentjes van Oud-Schiedam „Dat kocht ik voor vijf gulden, dat kun je toch met laten liggen", zegt hij glimlachend wijzend schiedvorser C. Fluijm niet in een pes simistische stemming brengen. Sinds drie jaar noteert hij ijverig alles wat hij over de PTT te weten kan komen. Hij tijd omvat, hoe de directeuren waren, hoe het personeel werkte en veel meer. Momenteel kijkt C. Piuijm echter be denkelijk want hij bemerkt dat zijn bronnen niet onuitputtelijk zijn. Daarom hoopt hij dat nog vele inlichtingen aan hem gegeven zullen worden voor zijn studie in zijn werkkamer Mackaystraat 63 in Sehiedam-Nieuwland, zodat te zij ner tijd zijn speciale publicatie bet licbt kan zien. jkd dP llmj:'ij Wt-t-i svp: i "DE KROON" Eendrachtstr. 2» - Tel. 275S "T VERFCENTRUM". Hoogstraat 48 - Tal. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v. Fiorls de Vijfdétian 134 (Promenade West) Tel. 82t0 zijn allen gegrepen. Het langst heeft de 22-jange Surinamer R. F. ter H. van zijn vrijheid genoten. Vrijdagavond trof men hem aan op de zolder van een onbe woonbaar verklaard en ook niet bewoond huis aan de Honingerdr Ten tijde van zijn ontsnapping lag zij. vrouw in het Dijkzigf-ziekenhuis in verband met de geboorte van een baby, en het lag voor de hand dat Ter H. in de buurt van het ziekenhuis zou worden gevonden. Ook waren er nog andere tips maar die leverden alle mets op. Ter H. gmg bij zijn arrestatie zonder enig verzet mee. De 2i-jarige J. J. J. werd reeds vrijdag middag drie uur gepakt. Hij en de derde vluchteling, de Rotterdammer B. .1. R.( werden verrast door een op de Schaar- dijk rijdende surveillance-auto van de politie. J. ging aan de haai maar nadat een waarschuwingsschot was gelost gaf hij zich gewonnen. T/RI.JDA GMIDDAG heeft burgemeester T mr. G. E. van Walsum aan de Sluis- jesdijk m Rotterdam het nieuwe pand van Deutz Motoren N.V. geopend. Dit be drijf, een dochteronderneming van de Duitse motore.nfabnek Klöckner-Hum- boidt-Deutz, neeft enkele vestigingen in Nederland die zich hoofdzakelijk bezig houden met service en reparatie. Bur gemeester Van Walsum toonde zich dank baar^ over het feit dat deze wereldorga nisatie m Rotterdam is vertegenwoor digd. De nieuwbouw noemde hij een sieraad voor de Sluisjesdijk. „Iets waar we trots op mogen zijn." zei de burge meester. Een der directeuren, de heer R. A. Feiertag. gaf een korte uiteenzet ting over het bedrijf. Verrassend was het verder verloop van de bijeenkomst. Zo kreeg burgemeester Van Walsum een geldbedrag aangeboden dat aan een van de musea voor de aankoop van een kunst werk ter beschikking zal worden gesteld. Ook het personeel schonk de directie een cadeau. TN EEN vergadering van de Ned. Chr, f- Bond van Overheidspersoneel afdeling Rotterdam heeft de heer J. Worst een uitvoerige toelichting gegeven op de nieuwe salansregehng voor de gemeen telijke ambtenaren. "Behalve de loons verhoging van 5.2 pet. zijn een groot aantal herindelingen ingevoerd. De vrou welijke werklieden krijgen met terug werkende kracht tot 1 april 1960 gelijk stelling van loon ten opzichte van de mannelijke collega's. Verder zijn er wij zigingen tot stand gekomen voor het huishoudelijk personeel van de zieken huizen. Ook is een herindeling gemaakt voor de eerste bureau-ambtenaar en de bureelchef, zodat voor de lagere admi nistratieve ambtenaren een aanvaardbare reeks is ontstaan. De heer Worst zei het te betreuren dat nog geen beslissing is genomen omtrent de plaats die de beste vakarbeiders bij de gemeente in deze regeling krijgen. Nu er voor de werk lieden acht loongroepen zijn ingevoerd zou het voor de hand liggen dat de chef- vakman in de achtste groep zou komen. Van de zijde van deskundigen van de/v gemeente zijn daartegen bezwaren inge bracht. Vanzelfsprekend blijven de orga nisaties ijveren voor de indeling in da achtste loongroep,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1