Excelsior week naar KV. volgende Oosterhout? X SERVICE 3 Laatste vingerwijzing naar verleden Schiedam ROTTERDAM A. H. 8. Haverkamp beste huisvader van 1962 Ruziemakers probeerden agenten aan te rijden Enkele afdelingen nog in Schiedam I2& m VAN IERLAND r Negen deelnemers aan Iedere maand I judo-strijd Xvoon Uorlocfeó Hoedenshow van Maison Reese met vele nieuwtjes Foto's vertellen historie Prinses Beatrix naar R'dam immm Heier gewond aseivda voor Burgerlijke stand Achtervolging in taxi j J Pagina 3 WOENSDAG 26 SEPTEMBER3 y-i ififplpffl Beschonken Noren met auto in Maasland «restrain! VOOR UW AANKOOP TIJDENS AANKOOP NA UW AANKOOP V.d. Veer uitgeschakeldj SS; *K bij seleclietvedstrijd VERBAASD HONDERDEN MOOI SLOT VERZAMELEN Vrijdag hoogste punt gereformeerd bejaardencent rum wmm W-Ci. ■n-. §mm ■dm SCHIEDAM Vandaag en dagelijks.... ravsKiftsse 0 Bij k.b. is benoemd telt rcehler- plaatsvervangcr in de arrundissc- i mentsrec'nibank ie Rotterdam mr. Th i E. Rtieb te Schiedam, ae.er.senapue-i lijk hoofdambtenaar bij de Nederland- i se Economische Hogeschool te Rot-1 terriam. j 0 Vanavond houdt de Nationale Re- i serve in Kethel -Noord een velddienst- oefening tussen 8.30 uur en 11.00 uur. Er wordt geschoten met losse patrg- nen. i net j r in Evenals vorig seizoen zullen in Sport Centrum van Reimer Hulskt Schiedam weer minstens eenmaal per maand judo-wedstrijden worden gehou den in kleur band en dan nog eens apart in gewichtsklassen, apart voor junioren, jeugd .1019 en 20 jaar) en voor senioren. De eerste serie wordt verwerkt voor de gele banden toe kyu) op Zondagmid dag 7 oktober en de oranje banden i4e kyui komen ai 14 dagen later aan de beurt. De mogelijkheid is niet uitgeslo ten. dat deze wedstrijden verplaatst worden naar de zaterdag daaraan voor afgaand, omdat op die dagen de Zuid hollandse- en de Nederlandse kampioen schappen voor zwarte banden worden verspeeld. Oorspronkelijk waren deze wedstrijden gepland op de zaterdagen. Doordat op zaterdagavond moeilijk ge schikte zalen te vinden zijn voor de zwarte banden kampioenschappen zul- (V-,„ len de data dan geruild kunnen worden. .T J onzer verslaggevers) De groene band-dragers zuilen hun j\ ,V,J vernemen zal het vijf-, wedstrijden kunnen verwerken in No- tigjarige Schiedamse bedrijf me-j vember. mogelijk ook nog die maand i taalbuizenfabriek Excelsior N.V. vol de blauwe banden. gendc week de kantoren van de Bul-i i tenhavenweg Schiedam overplaatsen i nunr hot m 1ÜÏC 1 "V-V.l :.«x c* Dinsdagmorgen om kwart voor vijf. bemerkten bewoners van de 's-Hercn- straat in Maasland, wakker geworden door een auto, die schurend en krakend tnt stilstand kwam, een Duitse volkswa gen. waarvan de deur openstond en de binnenvcrlïehting brandde. De inzit tenden waren echter verdwenen. Een sterke dranklucht en zware beschadigin gen aan de wagen deden vermoeden dat cr iets mis was. Voordat de politie gewaarschuwd werd. merkte de heer N, v, d. Drift enkele vreemdelingen op. die kennelijk te vee! gedronken hadden. Do politie kon deze heren inre.ücnen. Zij waren echter geen Duitsers, zoals het nummer bord van de auto deed veronderstellen, doch Noorse zeelieden. Ze waren echter te weinig nuchter om veel te kunnen vertellen. De wagen was door enkele, tenminste drie. botsingen beschadigd. Aan de kant van dc bestuurder was de richtingaan wijzer afgerukt en delen van de portier- beschadigd. Ook was aan die zijde het voorlicht ingedrukt. Dit wees reeds op twee aanrijdingen. Aan de andere zijde was over de gehele lengte een scherpe deuk. De laatste klap. tegen een boom op de 's-Herenstraat, vernielde het voor- spatbord en leverde een scheve stand van de wielen op. De volkswagen bleek in Vlaardingen te zijn gestolen. Later op de dag zijn de Noren naar Vlaardin gen overgebracht. Advertentie 3 f afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. deskundig advies. Bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven van Uw horloge. 2 Jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afgeregeld op onze nieuwe vibrograph type 1962. Bij voorkeur laten wij U ad viseren door gediplomeerde horlogemakers. Ook na Uw aankoop blijver* wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest moderne apparatuur uitgerust, atelier. De Schiedammer Jan v. d. Veer heeft het bij de nationale selectie wedstrij den in Utrecht niet tot de laatste 10 ju doka's kunnen brengen. In zijn poele wist hij wel twee van zijn vijf wedstrij den te winnen. De andere drie gingen verloren. Een partij duidelijk, doordat hij bijna een waza-ari tegen zich kreeg: de 2e partij werd op het nippertje ver loren en wanneer er ..onbeslist" gege ven had mogen worden, dan was die partij wel onbeslist geworden. De 3e verloren partij was erg zonde. Hij maakte een waza ari (half punt) met een schouderworp en kwam daar bij zelf in een ongelukkige positie op de grond. Hij meende zélf niet in een houd greep te liggen, want hij had de scheids rechter met gehoord, dat deze „osae- kaïni" had aangekondigd. Groot was zijn teleurstelling, toen „tijd houd greep" werd aangekondigd en zo die partij verloren gmg. Om nu nog in de Nederlandse selc-- tie-ploeg te komen is een zware opgaaf. Zijn studie laat niet toe om meer lan 1 x per week te trainen, hetgeen toch beslist als onvoldoende gesteld moet worden. i heeft dit bedrijf spoedig daarna veel ruchtbaarheid verwekt omdat er al spoedig onvoldoende orders bleken te lijn, het personeel moest weer wor den ontslagen, lang zijn de moeilijk heden gebleven maar nu heeft er een verschuiving plaatsgehad van de produktie van Schiedam naar Ooster hout. Zoals bekend behoort Excelsior tot de grootste buizenfabrieken in Nederland. De directie is tot nu toe in het oude kantoor gevestigd ge bleven maar dit gaf moeilijkheden van organisatorische aard. Uiteraard blijft de Schiedamse ves-j tiging bestaan. In de afdeling trekke- rij bijvoorbeeld worden naadloze bui zen vervaardigd. Het is zeifs moge lijk dat deze afdeling nog wordt uit gebreid. De afdeling lasserfj. voor gelaste buizen, zou geleidelijk van Schiedam naar C-,sterhout worden overgebracht. Vermoedelijk zal deze afdd-ng daar begin volgend jaar star ten. Reeds zijn in de afgelopen maan den een honderdtal werknemers vrij willig naar Oosterhout verhuisd. Zij assisteren ook bij de opleiding van nieuwe werknemers. Zij die niet wil-' QEZE uit ra modern.e reduceer- wals in het Schiedamse be drijf van Excelsior's metnalbui- zenfabriek te Oosterhom gaat dus nu meer betekenis krijgen. Zes jaar geleden hebben zeer velen met grote belangstelling de opening van het imposante bedrijf gezien. Al spoedig kwa men de moeilijkheden, er ont stond zelfs een gezagscrisis in de directie maar het ziet er dan nu toch naar uit dat het moderne bedrijf in Oosterhout tot de ver wachte omvangrijke produktie zal komen. Dan hebben deze moderne machines het vijftigja rig bedrijf aan de Buitenhaven weg te Schiedam naar de tweede plaats geschoven. £OMS IS er reden om verbaasd te zijn. Dat was dezer dagen het ge val toen wij bij de heer P. J. DretUh secretaris Koninklijk Bezoek 1962 tele foon stadhuis 69051 informeerden naar het aantal inschrijvers voor de te hou den expositie ran foto's van het Ko ninklijk bezoek op de dertiende sep tember aan Schiedam. Hij moest onze vraag negatief beantwoorden. Er zijn tot heden slechts twee mensen die medegedeeld hebben dat zij willen meewerken aan een fototentoonstelling. Dat is toch wel bijzonder weinig. QP DERTIEN september hebben vele honderden foto's gemaakt. Enthou siast zijn de cpmera's gericht. Even enthousiast wilden de Schiedammers daarna de foto's zien. Zij liepen van ie er.e winkel naar de andere om de foto's te kunnen bekijken. Zelfs in niet-fotowinkels hingen de platen in de etalages. Ongetwijfeld is de grote belangstelling er nog maar dan dienen de amateurs zotcel als de profs aan de heer Drenth mede te delen dat zij bereid zijn mede te werken aan deze te houden expositie. £EN DERGELIJKE tentoonstelling zal een mooi slot zijn ran een zeer geslaagde dag. Vooral voor de deel nemers aan het plein spel en hun ver wanten moet het prettig zijn om te kunnen zien wat zij in de historische costuums gepresteerd hebben. Er zijn ook films gemaakt. Dat zouden onder andere de heren Niestadt en Krijger hebben gedaan. Deze films kunnen ge draaid worden. Daarbij kan het geluid van de bandrecorders worden gebruikt zodat het plein spel nog eens in een zaal tot leven kan worden gebracht. Er is ieis goeds te realiseren maar dan. dienen de reacties van de Schiedam mers er nog deze week te zijn. niVERSE stadgenoten trachten een zo ruim mogelijk fatoverzameling va» de bijzondere dag te verwerven. Tijdens zulk een fototentoonstelling zonden zij foto's kunnen ruilen of be stellen. Het moet echter alleen al voor de Schiedammers prettig zijn te kun nen zien wat cr gemaakt is. Het moet mogelijk zijn een heel mooie exposi tie te maken, misschien zelfs met de vertoning ran kleurendia's cn de ge noemde smalfilms. Hogelijk dat het Gemeente Archief medewerking kan verlenen om ook iets uit de al rijke voorraad van platen van Schiedams verleden te tonen. Zo zou er iets bij zonders ioorden gecreëerd maar dan dienen alle fotobezitters nu aan de heer P. J. Drenth telefoon 69051 mede -te delen dat zij bereid zijn hun foto's tijdelijk in een Schiedamse zaal te doen hangen. (Van een medewerkster) Geduiende twee dagen biedt Maison Reese in Schiedam weer evenals vorige jaren een hoedenshow in Hotel De Kroon. Vele tientallen dames hebben dinsdagmiddag de eerste show bezocht. Vanmiddag is de tweede gehouden. Ui teraard worden tal van nieuwe model len getoond. Nnjaarshoeden uit Frankrijk. Italië. Zwitserland. Engeland. Oos'er.rijk en ontwerpen van mevrouw Reese zelf. V, Jj zijn gisteren tn hotel De Kroon getoond. En riaarbii bleek, dat de wintermode ieii verhuizen zu'lcn in Schiedam aan alle mogelijkheden biedt: kleine en gro- ac arbeid blijven. Bij dc nieuwe fa- i te hoeden, felle en sombere k'euren. De br:ek m Oosterhuut staar, voldoende i hoedon voor de komende winter zijn in woningen voor het personeel. Excel- de eerste plaats goed draagbaar, mo- smr heeft er zelf woningen deen bou- 1 dieus maar vooral praktisch. De model- wen. bovendien stelde de gemeentelen zijn niet uitzonderlijk, wel flatteus. Oosterhout woningen beschikbaar. j De grotere hoeden hebben dikwijls De grote toevloed van kantoorper-1 schuin aan de voorzijde een opgeslagen sonecl kan dezer dagen echter nog'rand. waardoor het geheel iets van een niet worden opgevangen. Daarom zul-zuidwester heeft Ook brewnsgroot en !fn "ide"jk autobussen van Oostcr- j laag op het voorhoofd, maar ook klein, hout naar Schiedam rijden v.v. Er zijn bovenop het hoofd gedragen blijven mo- overigens al veel pendelaars onder idem. Rc'lcc^Tn en,Jif-n jd/Ze ifabrle,!- Veel j Grappige jagershaedies. jockeypetjes lifl.5 n ®rabanders komen dage- en cloches vindt men in de collectie j hav»J i b u^aJ na3Jf Buiten- j van Maison Reese. Veel hoeden zijn in havenweg bi Schiedam. Er zullen dus nu ook mensen in de andere richting njden. De wijzigingen zullen van geen invloed zijn op de produktie. Vrijdag zal her hoogste punt bereikt worden van het Gereformeerd Bejaar dencentrum dat aan de Claudius Civi- Uslsan in de Westwljk te Vlaardingen in aanoouw is. Hoewel het bestuur van de Gereformeerde Stichting voor Be jaardenzorg niet het voornemen heeft aan het bereiken van deze mijloaal bij zondere luister bij te zetten." wil men het feit toch niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Mejuffrouw zr. N. van Weerkom, directrice van het huidige rusthuis aan de Emmasïraat. is uitge nodigd om ongeveer 16.00 uur de vlag- hijsing te verrichten. Op 9 augustus 1961 sloeg ós. H. Zand-1 zijden melusine. maar ook nylonbont blijft populair. En voor stijlvolle gele genheden zijn de maraboe-hoeden - eer. wazige dot wit of zwart als een poeder- dons boven op het hoofd- heel modieus. Favoriete kleuren zijn bij Maison Reese büjartgroen, fel rood met zwarte versierselen of linten. verder albast (een grijsbeige), gebronsd bruin en vooral een helder goudgeel, dat op d? kleur van Virginiatabak lijkt en daar om Virginia wordt genoemd. De schot- geruite petjes staan jeugdig en de grap pige jockeyhoedjes in mooie kleuren, gecombineerd met dofzwarte banden om de bol. bergen de eerste paal voor dit complex, waarover wij nog onlangs uitvoerig hebben geschreven. Men hoopt het cen trum velgend jaar zomer in gebruik re kunnen nemen. Prinses Beatrix is voornemens op dinsdag 2 oktober het naar haar genoemde trainingsbad voor polio-, spastische en ge brekkige kinderen in Rotterdam officieel te openen. - Jzz DE oude straatjes in Schiedam zijn de laatste vingerwijzingen raar het verleden van de stad. die geen verle den heeft. Tenminste velen menen dat Schiedam geen verleden heeft en daar om is net prettig dat er steeds meer Tijdens heiwerkzaamheden aan de Dr. wiardi Beckmansingel te Vlaardingen geraakte de 38-jarige heier J. H. V. uit Rotterdam met zijn linker voet bekneld onder een heikar. De man moest met vier verbrijzelde tenen naar het Dijk- zigtziekenhuis te Rotterdam worden overgebracht. Irene, Ned. Christen Vrouwen Bond, Jubileumvergadering, 19.45. Chr. Sociale Belangen, Chr. Bedrijfs groepen Centrale. Vergadering, 20. Chr. Sociale Belangen, AFK-Leden- vergadering, 20. Chr. Sociale Belangen, CBWOT, Iilmavond, 20. Wijkcentrum Nieuwland, Comité No- lenslaan, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82. tel. 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (bg.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost. Aleidastr. 23, lel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen bgg tel. 115588) Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. ^Apotheek: Nieuwland, dr. Wibautplein Sted. Museum: Tentoonstelling „Uw *tad in uw museum". PERSTE prijswinnaar .4. H. B. Haverkamp krijgt van me vrouw J. H. Duijkers-Kzanen- bttrg zijn prijs, ecu handstof zuiger. Voor de fotograaf hield hij nog even het pannetje waar in hij zijn flensje had gefabri ceerd in de hand. m«<r< (Van een onzer T>ersïat?geefsters} schort getooid, zich e&enals de heer tweede prijswinnaar van 1961, de heer f?EN GLUNDERENDE heer A. H. Haverkamn aan drie tests onderwier- -koorleider, nicest genoe- B. Haverkamp (Kamperfoelie- pen. aen RCm n me een 100 straat 34c. Rotterdamis gisteravond ion,en oud op de Femina m de Glazen Zaal van net Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting. A'rioycomplex tot f,de beste huisvader vertelde, dat het tot een traditie is ge- i'nn 1962" uitgeroepen. Als beloning worden, dat de Femina-wedstrijden kreeg hij een handstofzuiger. Prijzen aangaande huismoeders hun huis- waren cr ook voor da overige acht houdkunde en keukentalent wordt dan ■deelnemers, die met een gebloemd ^den" eê"6 maal worden afgewisseld met een soortgelij ke proef voor de huisvaders. En zo zagen bezoekers en bezoeksters van de Femina dan hoe negen mans personen een flensje moesten bakken, twee krulspelden in het haar van een model (dames uit het publiek) moesten bevestigen en verder op deskundige wij ze een vinger ook al weer van enkele kijkers (sters) moesten verbinden. Lachsalvo's waren daar in de Glazen Zaal niet van de lucht, vooral toen de negen elk een serie verschillende vragen moesten beantwoorden. Men hoorde de rneest vreemdsoortige ant woorden. Zo gaf een van de deelnemers als antwoord op de vraag ..Weet u wat Femina betekent" te horen: ,.Het zal wel iets met textiel te maken hebben". Juryleden kwamen er gisteravond uiteraard ook aan te pas. en dat wa ren dan de dames Schilthuis. presiden te van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. H. J. Hollestelle. als lerares verbonden aan de Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlich ting, en A. de Oude. de echtgenote van Femina - ..big boss" N. D. de Oude. De eerste prijswinnaar van 19G0 en publicaties over de historie en de be tekenis van Schiedam komen. Het is daarom zo prettig omdat de oude oude straatjes en de oude huizen gaan verdwijnen. Men kan al bijna niet meer dwalen achter Broersveld-Hoog- straat want daar zijn flinke gaten ge slagen in het labyrinth van de vroege re gangen en hofjes. Ook de laatste restanten van de oude stad wachten op de slopende hand van de saneerders. Dat is het geval met deze straatjes die van de Dam naar de oudste Schiedamse buurt lo pen. Vroeger kon men er in gaan om als in een doolhof voor verrassingen te komen. Dat vroeger is al sterk ver leden tijd. Ook in de omgeving van de bijna zevenhonderd jaar oude Raam heeft de hand van de vernieuwer al rigoureus huis gehouden. Het duurt niet lang meer of geheel Schiedam heeft een nieuw jasje aan. Misschien zijn dan ook de geuren var- de gistdampen. dan de gestende en moutende granen en vruchten uit de oude wijk verdreven zoals daarvoor al de damp van de pek voor de sche pen uit de stookplaats van de Achter de Teerstof is gejaagd. Te zorgeloos, in een streven naar vernieuwing doet Schiedam nu afstand van het verle den. Over slechts enkele jaren al zul len de foto's, van Oud-Schiedam moe ten vertellen hoe het geweest is. MET een korte ruk aan een met rood- wit-blauwc linten versierd koord stelde wethouder mejuffrouw mr. J. Zeelenberg maandagmiddag op het terrein van het Bergweg-ziekenhuis te Rotter dam een zoals haar ambtgenoot G. Z. de Vos het uitdrukte vernuftige coördinatie in werking. Die coördinatie had niet al leen tot gevolg, dat een automatische hei-inrichting klappen begon te geven op de eerste paal voor het Bergwegzieken- huis, maar ook dat een vlucht duiven j uit haar hok werd bevrijd en evenzeer j dat er van boven uit de heistelling een j regen confetti op de vele genodigden neerdaalde. VTEJUFFROUW Zeelenberg zag dat alle -'T omstandigheden medewerkten om deze paal op „verfijnde" wijze in de grond te krijgen daarbij doelend op de vele „verfijningen", die bij de Rotter damse gemeentebegroting voor 1963 een zo grote rol hebben gespeeld. Maar wet houder Zeelenberg verklaarde tevens, dat zij deze eerste paal niet sloeg in haar kwaliteit van wethouder van financiën, noch ra die van loco-burgemeester van Rotterdam. Want de banden, die haar met het Bergweg-ziekenhuis verbonden, zijn van persoonlijke aard. Mejuffrouw Zee lenberg hoort thuis in het noordelijke stadsdeel van Rotterdam, in de directe omgeving dus van dit Bergweg-zieken huis en zij gevoelt zich „beschermvrouwe* van deze inrichting. In die kwaliteit heeft mejuffrouw Zeelenberg graag deze eerste paal geslagen voor een volledige"-ver- nieuwing vaa het ziekenhuis. CINDS maandag is het kruispunt Meent- Ccolsingel-Aert van Nesstiraat te Rot terdam na lange lijd door de metro-wer ken gesloten te zijn geweest, weer voor het wegverkeer geopend. Deze eenvou- |dige gebeurtenis heeft voor Rotterdam en ,de metro-werken de betekenis van een I mijlpaal, want daardoor is dit kruispunt het eerste punt in de stad. waar het weg verkeer over de daaronder gebouwde metro-tunnel kon worden toegelaten. On der deze passage ligt nu een dertien meter diepe betonbouw, die niet alleen een deei van de metro-tunnel bevat maar ook ruimten waarin een krachtstation zal komen en een batterij pompen, die de metro-tunnel straks zuilen drooghouden. Er zijn nu in Rotterdam twee metro gedeelten, die al netjes onder de grond zijn weggeborgen: het hier afgebeelde kruispunt en het station Leuvehaven on» der de Schiedamsedijk. (Advertentie) GEDEMPTE BIEBSLOQT 79 TELF.2I2Q VERASSINGEN i SCHIEDAM. Geboren: Janrii H. d. v. L. Sterrenberg en E. H. Pik; Monique d. v. A. T. Ge eve en A. van der Stel. Overleden: A. H. Vissers, 67 jr echtg. van u. van Duinhoven, N. van Den Berg. 87 jr. J. Braam. 65 jr. Geboren: Nicole d. v. S. P. Louis en M. fz. v, van der Most. Arie J. W. z. v. M. Verkade en W. C D. Hoffman, Carolina d. v. G. van Den Hoek en J. C. Klepke. Leonard z. v. A. ImmerzeeL en J. P. C. M. Bouter: Annigje d. v. P. G. van der Wagt en M. C. J, van Waardenburg, Bernardus J. Id. z. v. M. M. B. van Uden en C. H. A. Bost, Nela W. d. v. A. Gijsen er C. W. van Schuppen, SteLltna d.v\ F. Petaio en H. C. Vestsehemer. Herma- pus -T. z. v. T. Netten en C. A. Overkleeft, Hendrik z. v. D. van Wieringen en G. Winkelman. Richard C. z. v. J. van Ulden en E. Donker. Sylvia d. v. A. C. van den Heuvel en H. van Velzen. Lambertus H. F. Karstanje en E. H. Sigmond, Krijn z. v. G. Kok en C. W. Vermeer. Overleden: C. van Mil 78 jr. De dienst van gemeentewerken van Rotterdam heeft het maken van een verbindingsgang tussen twee scholen aan de Frankendaal in Vreewijk gegund aan de Firma Adr. den Ouden en Zn. te Gouda voor 66.950. QE HEER J. Noorhinderdie bij vorige huisvaderwedstrij de a op de Femina in de eerste prijzen viel, bezig met het aan brengen van een krulspeld. (Van een onzer verslaggevers) TWEE JONGE Rotterdammers, die vannacht voor een dancing aan de Veer- laan te Rotterdam moeilijkheden veroorzaakten cn om een vechtpartij te voor komen door twee gewaarschuwde agenten werden weggestuurd, hebben gepro beerd deze politiemannen omver te rijden. Nadat de agenten hadden gezegd, dat ze weg moesten gaan, gingen de twee in een bestelauto zitten. Juist toen ze i wilden wegrijden, gaf een van de agenten hij vertrouwde de zaak niet i een stooteken om de papieren te controleren. De bestuurder reed iets terug, maar gaf toen vo! gas vooruit. Door snel opzij te springen konden de twee j politiemannen voorkomen, dat ze zouden worden aangereden. De bestuurder i van de bestelauto reed met grote snelheid richting Hilielaan. Op de Spoorweg- havenbrug zagen de agenten, die met een taxi de achtervolging hadden ingezet, kans de wagen klem te rijden. De twee jongemannen werden naar het politie bureau aan ,de Nassaukade meegenomen, waar de bestuurder, de 25-jarig# chauffeur W. v. d. S., die in de bestelauto van 2ijn werkgever bleek te hebbea gereden, aan de recherche werd overgegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1