Grandioze opening van niemveballetseizoen Eerste treffen met Denen: 2-2 In 1964 schooltelevisie op liet lesrooster Schaakteam in finale na remise tegen Tsjechen s sm m s si.a |®achim W. I i. m'M 1 «Si Ned. Dans Theater Ned. Kamerkoor en Residentieorkest Auto's: helder wit stadslicht Schip vastgelopen op Krammer Verwach tiiw in W.-Duitsland j,; Weg in Amsterdam overspoeld door een dijkbreukje M m fls Actie voor meer belangstelling voor politiek Romulo toch geen ^LnvatïJpubiiek 2eker wor"j commissaris treedt ai Tennisinterlands j Rapport over ongeluk van VN-Dakota Schaakolympiade Oorlogsslachtoffers opgegraven J Mississippi weigert neger stud ent weer toegang universiteit J. WPKXSriAO 26 SEPTEMBER Jeugdvoetbal in Yeendam Het eerste treffen tussen de voet ballers van Nederland en Dene marken is onbeslist gebleven. In Veendam speelden Jong Oranje en Jong Denemarken voor ruim 10.000 toeschouwers met 22 gelijk. Dit resultaat was stellig een goede afspiegeling van de krachts verhouding. De Deense amateur- ploeg vormde een prettige verras sing. Het elftal speelde fris en snel voetbal en de inzet was over het algemeen groter dan van onze landgenoten, die zowel aanvallend ais verdedigend vele zwakke mo menten hadden. Eindstand groep C Dm>t-er<ia«7 302 het onderwijs uit. W-. LAWINE ei ARJOS en FCHJG Schaak-vraag 302 MEER PROEVEN genomen, maar de belangstelling! is dermate groot, dat het geen; twijfel lijdt of schooltelevisie za!: avond K rtt iswoord-puzzel zonder zwart N.. IS F Pagina 4 choreografische krachttoer van de Amerikaan John Butler die het zelf mot hot Nederlands Dans Theater heeft ingestudeerd en die aan het slot van de avond deelde in de ovatie, die de vol bezette schouwburg dansers, musici, koorleden en dirigenten heeft gebracht. Carmina Burana begon hoogst indruk wekkend, maar vervloog jammer ge- mar vrnroi noeg snel in een aantal gymnastische JpjLIU- w&ubKLANDS Dans Theatermcuvements en acrobatische toeren, aie opende dinsdagavond in de Rot-vank scheel onbegrijpelijk en wat veel terdamse Schoumburq het baVetsei-' °^gcr was- -soms beslist lelijk waren, -toen 1982-1063 voor Rotterdam en hetCa.rmJna Burana is oorspronkelijk een deed dit nn nrm.dL botterdam en Jhet; scenisch oratorium van C3rl Or" dat rmZtiïl °P 0™ndioze wijze. Mei drie ïn 3937 in Frankfurt in premiere .ring, premieres, met het Residentie Or-; Hst is opgebouwd uit de liederen «on J7 Nederlands Kamerkoor,dc vaganten, een wonderlijk volkje, dat wet ae dirigenten Felix de Nobel <?n,in middeleeuwen langs Je heirbanen Lmis Stotijn. 'zwierf. Zij waren bedelmonniken, stu- denten, potsenmakers, pelgrims. Zij be- *ir trouPC. die is uitgebreid met Tnosizongen in de taveernen het feest, de Waldman, Alexander Roy en de van iclran^- de lente en de liefde. Wij kun- het Grand Ballet du marquis de Cuevasinen ons V0?rstcUen« dat de sfeer in dit afkomstige Marian Sarstadt, schijnt de *p€r?twaardige gezelschap primitief-kin- moeiliikhprfcyv ri;** :i+.u jrderliik en nnk nci lio. moeilijkheden, die zich verleden jaar nogal eens hebben voorgedaan, glans- rijk te boven gekomen te zijn. Dans technisch heeft zij veel gewonnen. Als gast deed Glen Tetley van het American Ballet Theatre mee, die nu de plaats van Job Sanders inneemt. Job Sanders moet rust houden: hij heeft tijdens optreden in de Verenigde Sta- zjJb .knie ernstig geblesseerd. Wat Ij'cn retley ons toonde was interessant. Hij is een soepele danser, zijn bewe gingen zijn uiterst beheerst en hij be- t t grote zorg aan zi-'n afwerking. In het geboden programma was een goede opbouw te zien. Begonnen werd met het vrij eenvoudige Concertino van .Hans van Manen op muziek van Boris Blacher. Daarna volgde het circusdra- ma De Valkuil van Job Sanders, op muziek van Paul Creston, een pas de deux. gedanst door Alexandra var. Rhijn en Glen Tetley, Opzet en cho reografie gaven alle aanleiding, er een draak van te maken. Maar wat men te zien kreeg was een eenvoudig maar goed uitgewerkt en boeiend gedanst ballet met uitdrukking en met dramatische kracht. Een juweeltje was Harkarvy's Grand Pns Espagnol op muziek van de Poolse componist Moszkowski, een academisch divertissement met charactère-elem enten, Harkarsy heeft met dit divertissement Elizfe ta Ande.rson-Ivantzov van het Bol- shoi-Theater willen leren. Zij mag hem dankbaar zijn. Het gehele programma na de pauze was gewijd aan Carmina Burana, een Hilversum L 402 m.: NCRV: 19.00 Nieuws en weerbericht: 19.10 Muziek van Het Leger des Heil®: 19 30 Radiokrant: 18.50 Amuse- mentsmuz. uit de twlnttiger jaren: 20.10 Om roeporkest en solist: Klassieke en moderne muziek' 21.15 Het 21ste Oecumenisch Conci- Ue ie Rvrpe 1062, lezing: 2135 Grammofoon- muziek: 21.45 Kanttekeningen: 22.00 Prome nade-orkest: lichte muziek: 22.30 Nieuws- 22.40 Meditatie; 22.55 Blatennleuws; 23 55- 24.00 Nieuws. Hilversum li. zag m.: VARA: 18.00 Nieuws en commentaar: 13.20 Actualiteiten; 18.30 Jazzmuziek: 18.53 Voor de kinderen; 19.00 Re» portage voetbalwedstrijd Denemarken—Ne derland in Kopenhagen. (In de pauze: 19 45- 18.55 Grammofoonmuziek; 19.55-20 00 Nieuwst: 20.50 Wekelijkse notities: 21.00 Brie ven van het front, hoorspel: 21.55 Hammond- orgelspel: lichte muziek; 22.10 Sranang To ri: Surinaams programma: 22 30 Nieuws; 22.J0-,Met een knipoog naar de Muzen: Mu- zi(8t«%n gedientjes; 23.00 Holland Festival 1982: Zangrecitai: Mezzo-sopraan met pia no; 23.30 Lichte grammofoon muziek; 23.55- 24.00 Nieuws. GRAMMOFOO.NPLATENPROGRA5X.MA DRAADOMROEP VANAVOND Van 13-20 uur: Sel. ..Saison in Salzburg' (Raymond!. Kerta Talmar. Renate Holm. Pe ter Alexander. Franz Fehringer, Rail Paul sen. Koor en Orkest o.l v. Frans Marszalek: Singing the blues (Endsley). Orkest Horst Wende: ..Round midnight (Hanighen), Lionel Hampton: Poste restante (Bêart), Guy Be art; I've grt .vcu under my skin (Porter), orkest Pee Wee Hunt: Just one of those things (Porter), orkest Ray Connif; It's a good day (Barbour), Peggy Lee; Blue holiday (Rose (.Andre Prévin. David Rose; Si si si senor (Angullo), Orkest Ramón Argue- so; Te Quiero (Halletz), Orkest Erwin Halle tz; India (Guerrero). Trie Los Paraguaj-os: Al ma core zón v vida (Flores), Trio Digno Garcia: Moonliykt in Vermont (Suessdorf), Orkest Werner Miiller; Blue melody (Schar- fenberger). Peter Kraues; Three coins In the fountain (Stvnei, Orkest Frank Chacksfield; Cherokee (Noble), Orkest Kurt Edelhagen; What's the use of wond'rin' (Rodgers), Doris Day; Big house blues (Alley). Orkest Chris Barber Toku (Lectiona). Orkest Edraundo Ros: Indian love call (FrimI). Orkest Stan ley Black: Cubano chant (Bryant). Ray Bryan:, 3iU Lee. Mickey Roker; C jam blues (Ellington), id: ..S.K.J." (Jackson). Milt Jackson. Wes Monlgomery, Wynton Kel ly, Sam Jones. Philly Joe Jones; Stab'.ema- tes (Golson), d: Take the ,,A" train (Stray- horr., Orkcs: Duke Ellington met Count Ba-j sie: Until I met you (Green), id: B D B (EUingtor.-Strayhorii). id. derliik en ook geëxalteerd is. De lie deren die zij zongen waren boertig, spottend, lang niet altijd geschikt voor de oren van kuise jongedames maar soms getuigend van een geestvervoe ring, die tvij nuchtere, moderne men sen ons moeilijk kunnen voorstellen. John Butler heeft die sfeer met zijn dansers lang niet zo goed kunnen tref fen als Felix de Nobel met zijn koor en orkest. De vervoering zowel als de humor en de boertige spot bleven uit. John Butler is Amerikaan, hoort thuis in een moderne wereld. Misschien staan wij in het oude Europa wat dichter bij onze voorvaderen. De gehele Carmina Burana maakte behalve de forse inzet een bloedarme en cvergestyleerde in druk. was te gecompliceerd van opvat ting en uitwerking. Wat niet wegneemt, dat wij dankbaar kunnen zijn voor hetesen Het Neder lands Dans Theater heeft geboden en vooral voor het danspeii dat deze troupe thans heeft bereikt. H, Led. In de Nederlandse voorhoede werd vooral in de eerste helft veel te indivi dualistisch gespeeld. Het grootste gevaar voor de goede Deense defensie kwam voornamelijk van rechtshalf Zoetendal, die doelman Erik Soerensen enkele malen voor lastige problemen stelde. Het zag er in het begin naar uit dat beide aan- valsiinias een produktieve avond zouden hebben. Reeds binnen zes minuten was de stand 11 bereikt. Na vijf minuten gaf Bosveld met een prachtig schot na een pass van Adelaar Jong Oranje de lei ding, maar een halve minuut later stond Denemarken weer op gelijke hoogte toen slecht wegwerken van De Groot door Throst werd afgestraft. Deze Throst toen- de zich hierna de animator van de Deense aanval. Dat de snelle en open acties van jong Denemarken tot een voorsprong leidden hoefde niet te verwonderen al kwam het doelpunt op een onverwacht ogenblik. Na 26 minuten liet rechtshalf Evand Soerensen een ver schot los, dat doelman Doesburg kennelijk verraste (1—2). Twee minuten voor de rust kwam Does burg in aanraking met de schoen van Throst en hij moest zich buiten ken nis laten vervangen door Van Zoghel. Gelukkig bleek de toestand van de Spar- takeeper niet ernstig. In de tweede helft bleef de strijd afwis selend zonder tot grote hoogte te stijgen. Vooral door Bosveld kreeg Jong Oranje de betere kansen hetgeen na 14 minuten de verdiende gelijkmaker opleverde (2—2) na een hoog schot van Adelaar. Minister Korthals wil het wegenver keersreglement zodanig wijzigen,, dat in de toekomst auto's, motorfietsen en scoo ters een helder wit stadslicht moeten voe ren, dat op minstens 200 meter afstand is te zien. Momenteel mogen auto's eeil stadsverlichting van hoogstens zeseneen half volt hebben. Dit maximum zai wor den veranderd m tien. De voorgenomen wijziging vloeit voort uit een internationale afspraak. Reeds in 1939 hadden de ANWB en de Ned. Ver. tot Bescherming van Voetgangers ge vraagd al te zwakke stadslichten te ver bieden. Om zoveel mogelijk te vermijden, dat bezitters van motorrijtuigen voor de omschakeling van hun verlichting extra kosten moeten maken, zal gedurende eni ge tijd een overgangsmaatregel gelden. Op de Krammer bij de rode ton K 13 is vanmorgen het motorschip St. Antoni in moeilijkheden geraakt doordat het vastliep. Het schip zou gevaar lopen te breken. Sleepboten trachten het schip uit zijn netelige positie te bevrijden. Na dere bijzonderheden ontbreken nog. rTt V-- O Een vrolijk lachende koning Boudewijn der Belgen en zij" gemalin koningin Fabiola wer den gefotografeerd, tijdens ecu bezoek, dat zij aan de stad Namen brachten. i Dezer Hagen zijn bij sraafwerkzanm- Onder grote spanning begon dinsdag-plaatste iand hangt af van de uitslag van heden voor de bouw van een Hervormde de ontmoeting Polen-Frankrijk, die bij j kerk aan de CaUunastraat in Arnhem de stand 1—0 voor Polen werd afgebro-twce beletten aangetroffen. Aanvanke ken. Alleen als Polen alle drie de afge- broken partijen tot winst voert, plaatst dit ïanö zich. In alle andere gevallen is Tsjechoslowakije zeker van kwalifi catie. avond in Varna de laatste ronde van de voorgroepen van de Schaakolympiade. Nederland had voldoende aan een ge lijkspel tegen Tsjechosiowakije om de finale-groep te hereiken. De Tsjechen zouden In dat geval weliswaar in totaal precies evenveel ponten verzamelen als Nederland, maar het bordgemiddelde zon dan beslissen ten gunste van onze landgenoten. De Nederlandse vertegen woordigers volgden dus een voorzichti ge, maar niet te afwachtende taktlek, die een volledig succes opleverde. Want zonder veel emoties werd in alle vier de partijen tot remise besloten. Euwe kwam al spoedig m het voor deel tegen Filip en bereikte na dertig zetten een zeer kansrijke aanvalsstel- ling. Omdat remise voldoende was ac cepteerde hij het remise-aanbod van zijn tegenstander. Donner speelde tegen Pachmann een Lasktr-verdediging van het damegam biet. Ook hij bereikte al vrij spoedig een gelijke stelling, waarin Pachmann nog even probeerde het evenwicht te verbreken zonder resultaat even wel. Bouwmeester had lange tijd enig voordeel tegen Hort. Om streeks de dertigste zet stond hij nog steeds iets beter, maar ook hier besloot de Nederlander tot deling van het punt. Prins was de enige Nederlander, die op deze dag in moeilijkheden geraakte. In een Spaanse partij wist hij zich echter handig te verdedigen tegen de aanval van Fichtl en bereikte eveneens remise. Door dit resultaat verzekerde de Neder landse ploeg zich van een plaats in de finale-groep, waarin verder uitkomen Rusland, Zuid-Slavië, Hongarije, Roe menië, Oost-Duitsiand, Bulgarije, Argen tinië, de Verenigde Staten, West-Duits- land en vermoedelijk Oostenrijk en Tsje chosiowakije. De kwalificatie van dit Vanochtend omstreeks negen uur heeft een stuk van een z.g. spuitdijk rond opgespoten land terzijde van de basisweg in het Westhaven-gebied te Amsterdam het begeven. Het wegstro mende water liep eerst in een langs de weg lopende sloot, doch toen deze vol was stroomde het over een breed te van circa 80 m over het wegdek. De auto's reden tot hun assen door het modderige water, een vijftal wagens kreeg pech doordat het water onder de motorkap kwam. Een wegenwacht, die lijk dacht men met de stoffelijke over schotten van :n de oorlog omgekomen militairen te doen te hebben, maar een identificatie heeft thans uitgewezen, dat het eer. in het najaar 1944 tijdens de siag om Arnhem omgekomen echtpaar betreft. De heer cn mevrouw Van der De voorlopige eindstand in groep C luidt: sJ-tgtCampagne werden toer gedood 1. Zuid-Slavië 27.5 pnt: 2. Nederland 25. 3.door eer. granaaiinslag in hun woning, Tsjechostowaljl» !3; 4. Polen 22.5 pnt en 3'waar zij voo- het mant zaten. Nuspou- afgebroken partijen: 5. IJsland 21: s. Ftnland! r-n„en mpt behulo ven de politie bleven partijen^""üru^uiy''ukV'Luxemburgs! n? "dc hevtiiding* vruchteloos, aangezien pnt en l a'fgebr. piüj: 10. Cyprus 1 'J pntj Ciemand wist of ze W*n begraven en en 1 afgebr. partij. i zo ja door wie. ^u. schttien nadien Uitvoerige uitslagen jon in de septemberweek. waarin zij om- Groep A: Griekenland—Rusland 04. Oost- Duitsland—Noorwegen 10 (3», Zweden Spanje 1—1 <2>. Oost-Duitsland—Turkije 3—0 (IK Groep B: TunesiëZwitserland Ui1 'i (1), IsraëlMongolië 10 {3K Groep D: ArgentiniëAlbanië 40. Honga rijeIndia 3—1. Oostenrijk—Denemarken l1-— *2 (21. Groot-BritanniëIerland 3*2*2. Cuba —Iran 1—1 (2). De afgebroken partijen worden vandaag uit» gespee ld. kwamen, zijn hun stoffelijke overschotten gevonden. Identificatie geschiedde, door- Op grond van do proefntynin-, gen mot schooltelevisie, sinds ok-| tober 1961 in Wesl-Duitsland ge-' nomen, menen deskundigen te; kunnen voorspellen dat deze on derwijsvorm als noodzakelijk, hulpmiddel in 1964 op het les-: rooster zal komen. Bij gehouden enquête onder de; West-Duitse leraren die de expe-j rimenten bijwoonden sprak zich; 93 pet. van de ondervraagden' vóór invoering van schooltelevi-j ^*^3 sie a 1-5 permanent onderdeel van /CHjUr (Eerste publicatie) Deze stand is heus niet afgeleid uit een partij. Evenmin verloopt de on. lossing geheel scherp, ook al zjjn dt zetten niet wisselbaar. Wel treft u Onze correspondent in Bonn deelt ons hierover mede. dat do schooltele- visieprogramma's waarschijnlijk op re gionale basis zullen worden verzorgd, hetgeen in overeenstemming zou zijn met het sterk gedecentraliseerde on derwijs in de Bondsrepubliek, waar culturele aangelegenheden ten dus ook het onderwijs) vullen onder de compe-fcnige interessante momenten aan o.a. ter.tie van de landsregeringen. niet „los op slag blijven staan". Er bestaat in Bonn geen federaal £>0 auteur is A. A. Polman te Halt- ministerie van onderwijs, kunsten cn wt,g. Wit is aan zet en wint. wetenschappen en ccn gevolg hierva:: is een grote verscheidenheid aan leer- j systemen en lesmateriaal. Aangezien i practisch iedere deelstaat wel ztjtu eigen omroep heeft, zou die bij de; verzorging van schooltelevisie kunnen] worden ingeschakeld, en programma's! maken overeenkomstig de behoefte in de eigen staat. Daarbij zou het bovendien niet noodzakelijk zijn. dat alle deelstaten de schooltelevisie aanvaarden het-j geen tot nu toe ook niet is gebeurd j en zonden zij dus zelf kunnen be slissen of zij deze al dan niet in voeren. Prof. dr. Herbert Hcinrichs, hoogle raar aan de pedagogische nog esc hooi in Aifeld aan de Leme Nedersakscn) j hoeft in opdracht van de Neordduitse] Omroep in Hamburg id:e de experi mentele programma s maakte) d<? cn- quéic die or.icr leraren ca leerlingen werd gehouden, uitgewerkt en cr een rapport over opgesteld. Hij spreekt in dat rapport over een „lawine van tv-toestelien" die over de scholen neerdaalde Oorspronkelijk zou- 1 ff HM «SR amper een halve meter onder de grond werden aangetroffen, door familie van hen werden herkend. dat enkele sieraden, die in het „graf", j prücfu;iZ'-'ndmgen op 30 scho- i j„ „j ].-.p worden gehouden. De Noordduitse en de Westduitse omroep s'.eiden hier voor elk 15 ontvangapparaten beschik baar. Maar toen de tv-lndustrie hiervan hoorde dacht zij aan de toekomst- mosulijkhedcn en bood 300 ontvan gers aan. Vele detaillisten voortazen een of meer schoalen van een toe stel, sommige schoten schaften er zelf een aan. verschillende genazen- ten schonken apparaten en het slot was. dat de zes proefuitzendingen in In strijd met een lastgeving van een federale rechtbank heeft gouverneur Ross Bamett van Mississippi dinsdag 25 sep tember de neger James Meredith de toegang tot de universiteit van deze staat geweigerd. Vier uur later gaf het vijfde hof van appèl in New Orleans de gouverneur opdracht vrijdag te ver Zwart: 6, 9. 10, 13. 17. 18, 19, 20, °3 25 Wit 16. 27, 23, 29, 30, 32, 34, 39, 40. De schakers Padevski (wit) en Giustoiisi hadden onderstaande stel ling bereikt: wit: Kgl. Dc2, Tg2, La3, pi bS. ca, f2. f4 en h2; zwart: Kg3. Df6. TdB, Lb8, pi e6, f7, g7 en h7. Zwart aan zet speelde verrassend 1. Df6c3l! Wit mag niet nemen wegens mat op de onderste lijn. Hij is gedwongen tot 2. Dc2bl. waarop zwart, sterker dan nemen op a3, waar na de witte pionnen nog gaan mee tellen. besloot tot 2Dc3—f3! Tegen de dreiging op dl kon wit niets 1.866 schoolklassen door in totaai behoorlijks meer inbrengen. Hij of 41.561 leerlingen werden gezien. jferde nog een dame maar moest kort Na de uitzendingen werden 12000 en- j nadien opgeven, quêteformulieren verzonden, waarvan I er SOOO ingevuld terugkwamen meti BrtdtlC over het geheel genomen zeer gur.sti-l ge reacties. De leraren d:e i:ch vóór l schijnen om gehoord te worden wegens i schooltelevisie als noodzakenjs hul?' 'middel bij het onderwijs verklaarden Ia de komende maanden zullen de ongehoorzaamheid aan de rechtbank federatie van christelijk historischeVerwacht wordt dat de 29 jaar oude jongeren groepen (FCHJG) en de na-1 Meredith vandaag voor de derde keer tionale organisatie van anti-revolu- i Fal proberen zich als student te laten tionaire jongeren studieclubs msehnjven. Volgens een zegsman int de tionale nreanisatie van anti-re-naaste omgeving van de gouverneur zal tionale organisatie \an anti re -ieze Zlcjj vandaag eveneens naar de universiteit begeven om Merediths in schrijving een poging om een eind te maken aan 114 jaar van rassenscheiding organisatie volutionaïre jongeren studieclubs (ARJOS) een actie onder de kweek- schoolleerllngen bonden. De actie draagt de naam „poliquiz". Doel van in Mississippi te verijdelen. deze poliquiz is bij de kweekschool- j Ntnv 0l,ieans verklaarde een zes leerlingen meer belangstellmg vooriman van hct ha{ V3n appè! dat het er de politiek te wekken. Dit zal ge be u- j naar uitziet dat alleen het gebruik van vond men veelal ojj> het platteland, waar de scholen minder goed voor zien zijn van leermiddelen. De afwijzingen werden o.m Indien u in het vorige tegenspel probleem ruitenaas op tafel legt is het 4 schopper.contract één down. maar in de praktijk was de Zuidspeier hiermee niet tevreden. Hij speelde een kleine ruiten na, in de hoop, zijn partner aan slag te krijgen, teneinde .nog een aftroefslag in harten te kun- gemoti-'nen maken! ren door het houden van wedstrijden die betrekking hebben op de poli tiek. Telkens treden de teams ieder team bestaat nit zes personenArkansas, geschiedt van twee scholen tegen elkaar in het strijdperk. De wedstrijd bestaat uit twee ronden. veerd met bezwaren tegen teveel ..dl-] Dit lukte! Ziehier de kaartverdeling dactisehe starheid", „optische over-;na de 5e slast: prikkeling van het waamemingsvermo-1 gen" of ..overmaat aan gelijkvormig-1 heid. ontstaand? wanneer miljoenen; schoolkinderen ïn dezelfdetïjdl hetzelf- de onderwerp behandelen federale troepen kans biedt naleving van I Er zullen in het komende leer- Ï0 6 4 meer oroeven worden; '-- A B de gerechtelijke lastgeving af te dwingen. I _nt, Hetzelfde is in 1957 in Little Rock, 1 B 9 7 5 *8 75 O In de eerste ronde worden de deel nemers vragen gesteld over ..binr.cn- i r* t landse politiek". Het betreft hier vra- j V' w gen over gebeurtenissen die het laatste, i" halve jaar hebben plaatsgevonden. het (Advertentie) mm w „i 19.00-20.45 Eurovisie: Reportage voetbal wedstrijd DenemarkenNederland te Kopen hagen; NTS: 29.45 Journaal en wceroverzicht; NCRV: 21.OS Riedels en Fiedels, muziekpro gramma rr.et Nederlandse artiesten; 21.35 Belle van Zuylen. fllmdocumentaixe. NTS: 22.10 V for Victory, documentaire film over de tweede wereldoorlog. NCRV; 22.35 Dag sluiting. MORGEN Hilversum I. 402 m: KRO: 7.00 Nieuws: 7.55 Bekende pir.nouerkjes (gr.); 7.45 Mor gengebed en overweging: 8.00 Nieuws; 8.15 Lichte grammofoonniuziek; 8.50 Voor de huisvrouw a..'(3 Waterstanden; 0.40 Schoolra dio. NCRV: 10.00 Grammofoonmuziek: 10.03 Klavecimbeirecital; 10.15 Morgendienst: 10.45 Koorzang (gr.). KRO: 11.00 Voor de zieken; 11.45 Geestelijke liederen: 12.00 Middagklok - Noodklok: 12.04 Instrumentaal kwartet en zangsolisten: 12.25 Voor de boeren; 12.35 Me- dedelinrcn t.b.v. land- en tuinbouw: 12.38 Lichte orkestmuziek (gr.12.50 Actualiteiten', 23.00 Nieuws; 13.15 Aqui Philipsburg: im pressie* ui! hrt Curinlseli gebied; 13.20 Flatenmeuws: 13.30 Lichte orkestmuziek en Zangsohsten. NCRV: 14.00 Metrouole-orkest lichte muziek; 14.40 Lichte orkestwerken (er 15.40 Vocaal ensemble; 16.00 Verken ningen in de Bijbel: 16.20 Alt en klavecim- gei: Oude muziek: 16.40 Voor de jeugd: 17-10 Hammondorgclspfil met ritmische begelei ding (gr.): 17.20 Lichte grammofoonmuziek: 17 40 Beursberichten: 17.45 Sprookjesensem ble' 1813 Soortrubriek; 18.30 Instrumentaal kwartet; 1S.S0 Sociaal perspe'ktief. lezing. Hilversum 11, 208 m.: AVRO: 7.00 Nieuws; 7'0 Ochter.dgs moasiïek: 720 Ochtendvana (gr.l: VPRO.' 7,30 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws' 3.:5 Lichte zramm.tnuz: O-OO Gymnas tiek v ti vrouw: 9.15 Klassieke grammofoon muziek 9.40 Morgenwijding 10.00 Arbeidsvita minen (gr 10.30 Voor de kleuters: 11.00 Huishoudelijke zaken, lezing: 11.15 Radio- Kamerorkeslmoderne muziek: 12.00 Trom petspel met ritmische begeleiding; 12.30 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 In strumentaal sextet cn zangsollsten: 13.00 Nieuws- 13,15 Mededelingen, actualiteiten of grammofoonmuziek: 13.25 Beursberichten: 13.30 Promenade-orkest en solist; 14.00 Klas sieke kamermuziek; 14.40 Voor de vrouw; 35 00 Pianorecital: moderne muziek; 15.30 Filmmuziek: 16.00 Van vier tot Vijf: gevari- eerd programma: 17 00 Grammofoonmuziek; 1710 Voor de jeugd; 17.40 Grammofoonmu ziek voor de Jeugd. In -de tweede ronde mag he: team ,v,n in de fille zat kon direct assistentie ver- kiezen uit de volgende onderwerpen: nep lemrntsredactiel j lenen. Het water zakte echter vrij snel. i buitenlandse politiek, parlmentaire ge-- jn Den Haag circuleren geruchten dat waarbij echter een flinke sliblaag op het schledenis. staatsinrichting, socime po- de Filippijn Carlos Romulo m aanmerking li'uek en politieke figuren. Zpu komen voor de functie van hoge VN- De wedstrijden beginnen m oktooer. commissaris vo< - Het is de bedoeling dat omstreeks trouwbare bron ELEKTRISCHE KACHELS Elektrische haarden met schijnvuur COUZY - Ie Middeüandstraat 72 AH V 10 3 VB Toen Zuid in slag 6 een kleine rui ten naspeelde, nam Noord met de j boer, vervolgde met harten en Zuid imaakte zijn troef tweetje! i Twee down. als gevolg van specta- jculair tegenspel! j JACK DIAMOND wegdek achterbleef, die door de stads reiniging werd opgeruimd. maart de finale zal worden gespeel Deze zal via de radir» worden uitgezon- een benoemm schijnlijk is. oor de functie van noge VN- j-, O 1 voor Nieuw-Guinea. Uit oe- I 1 |J PTPTI fill T*0" 'on vernemen wij echter, dat] J—KJ UlvlLlLUUi w p.g vua Romulo niet waar- i Hor.: i. mode! in het jaar onZêJ Heren (afk. Lat.); 2. mondeling Europeaan d*"' van he; ministerie van buitenlandse za- Voor he- eerst m de gesentedenis ken deelde mee niets over de juistheid: i latwerk van de politieke jongerenorganisa.,es van het gerucht te kunnen zeggen. In- Dezer dagen zal worden bekendge- "a' JJatwerK middels is een week vóór de overdracht maakt dat de heer D. P. Spierenburg iscneikundlg element (afk.). 4. melS- van het bestuur nog steeds geen V.Vgc- zal aftreden als lid van de Hoge Auto-jesnaam vrucht; u^ dorp m^Geiaer- zagïiebber aangewezen, die de Naderlano-rltelt van de Europese Gemeenschapland -„j— se gouverneur, dr. P. J. Platteci, moet op-van Kolen en Staal, volgen. Slechts heeft Oe Thant een oma's-Naar verluid; zou de heer Spieren- zullen. door deze actie bepaalde groepen jongeren op deze manier worden bena derd. De belangstelling voor deze nciie is dan ook vrij groot. Dit geldt zowel voor de kweekscholen als voor de poli tieke jongeren-organisaties. ROTTERDAM, Economische Hogeschool!^ f6 bestuursoverdracht treft voor kandidaatsexamen in de economische i Carlos Rornujü is overigens in kringen wetenschappen geslaagd G. H. Stegeman.van de V.N. een bekend cn geacht man. Rotterdam: G van Ginkel. Rotterdam: G Ei Steeds trad hij op als leider van de Phil- de Jong. Vlaardmgen: H Veldpape. Alemen: iippijnse delegatie naar de Algemene Ver- G de Jong. Doorn: F J A Janssen. Ntjmc-gadering van de V.N. Eenmaal bekleedde gen. Voor het aanvullend examen baccalau-hij hei voorzittersehan var rie Assem reaat Ls geslaagd E F M Markus. Nijmegen. S,:„n®p Voor het doctoraal examen m de economische! de «tnjd tegen Japan heeft hij wetenschappen slaagde R J N Abrahamsen, belangrijke rol gespeeld. Hij 15 bi Amersfoort. jaar. vervanger benoemd, de Guatemalan Ro!zhuj-g !n aanmerking komen dr. J. Lint Bennet, die momenteel voorbereidingenhorst Human op te volgen als hoofd steel van de gecombineerde permanente ver- tegenwoordig;!",s va:i Nederland bij de Europese Économische Gemeenschap en Euratom. De heer Linthorst Homan wordt ge noemd als Nederlands kandidaat voor de opvolging van dc heer Spierenburg als lid der Hoge Autoriteit. Van officiële zijde iri Den Haag kon geen bevestiging worden verkregen. ontkenning (Eng.) tijdreke ning; 6. kreet godin der lente; 7- water in Friesland rechtschapen; 8. achting op een anaere wijze; 9. bevroren water. De voorzitter tan het Europese Parlement m Straatsburg, de Italiaan Gaetano Martina, die dinsdagmiddag voor een twee daags officieel bezoek aan Ne derland op Schiphol arriveerde is later op de middag in Den Haag ontvangen door minister president prof. dr. J. E. de Quay. De foto brengt de ont moeting van beide staatslieden in beeld. De Nederlandse tennisplocg bestaande; uit Willem Maris. Evert Schneider en Jan: Hajer zal naast de officiële landenwed-' strijd tegen Iran op 27 en 28 september a.s. in Teheran ook nog een interland-, wedstrijd spelen tegen Griekenland cn we! op 3 cn 4 oktober a.s. in Athene. Bei. i de wedstrijden zullen volgens het Davis- cupsysteem worden gespeeld. Het Neder-] landse drietal heeft een druk program ma m het Vooruitzicht, want niet alleen moeten zij in enkele dagen een tweetal Landenwedstrijden spelen, maar verder ook nog in exhibitiewedstrijden uitko men. De V.N. commissie die een onderzoek heeft ingesteld naar de omstandigheden 1 waaronder vorige week een Zweeds j vliegtuig van de V.N. boven Noord-Ka-; tanga is neergeschoten, heeft rapport uitgebracht zonder antwoord te geven j op de vraag wie het toestel omlaag1 heeft gehaaid. „Er is evenveel kans dat de troepen j van de centrale regering of de Katan- gese gendarmerie het toestel hebben I aangevallen", zo verklaarde een zegs-j man van de V.N. na lezing van het! rapport. j „In het begin waren wc cr bijna ze- i ker van dat de Katangezen er verant- woordelijk voor waren, maar nu niet meer", zo zei hij. Het toestel werd eerst op een hoog- te van duizend meter door zwaar ma-1 chinegeweervuur getroffen. Het schieten ging door toen het toestel naar bene-1 den kwam. Zowel de troepen van de centrale m- i gering als de Katangese strijdkrachten, zijn uitgerust met zware machinegewe- i ren. I n i 2 3 4 5 S 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Zuchtend zette Joach'm het pak met feestartikelen op tafel. Z'n vrolijke stemming aardig bedorven. Het feestwinkelmannetje had hem de aankoop van bommen sterk afge raden. ,,Ze ploffen altijd op een on gelegen moment, meneer", had hij wrevelig opgemerkt. En toen Joa chim hem naar stinkbommen had gevraagd, was hij pas goed boos ge worden. „Die ellendige stank blijft jaren in uw huis hangen", had hij kwaad uitgeroepen. „Wat wilt xi toch. meneer!" Joachim was tenslotte bedroefd weggeslopen. „Dan maar een feest zonder vuurwerk en zonder stink bommen", prevelde hij. „Jammer, ik had me er echt op verheugd". Treurig ging hij de versiering op hangen. Wat lampions, wat vlagge tjes, saaie artikeltjes die hij met veel moeite uit de feestwinkel had meegekregen. Om zeven uur rinkelde de bel. Het was collega Everts, een man met blozende wangen. „Van de muziek!" riep hij, trots een harmonika voor zich uit tillend. „Kunt u me de orkestbak wijzen, waarde collega?" „O juist", antwoordde Joachim af wezig. „Nou, eh.. zoekt u maar er gens een plaatsje!" j „Tut tut, eerbied voor de kunst", I zei Everts verbolgen. „Ik had nog j wel een verrassing voor je", j „Toch geen slagwerk?" schrok j Joachim op. „Nee, nee", stelde Everts hem ge rust. „Mijn repertoire is nu uitge breid met een mars". „Juist", zei Joachim opgelucht. „Dat was nodig. Die boerendans werd vervelend op den duur". Vert.: 1. Europeaan; 2. vlaktemaat vette vloeistof voegwoord (Fr.); 3. deel van een boom bijwoord vreemde munt; 4. omgeslagen zoom zoon van Juda; 5. aardrijkskundige j aanduiding (afk.) tegenstelling van I scherts Nederlands Gezag (afk.); j 6. voorzetsel adellijke titel in En- i geland (afk.) jongensnaam ge- I meente in Gelderland; 7. bijwoord I scheikundig clement (afk.) schei- kundig element (afk.) oude Iengte- I maat; 8. bloem muzieknoot reeks; 9. landschap op de O.kust van Sumatra bloeiwijze stoomschip (afk.). OPLOSSING VOKIGE PUZZEL I Hor.: 1. laan, 4. imme, 7. Montana, 10. nappa, 12. Aaron, 14. age, 15. pan, 17. era. 18. elk, 20. end. 21. arend, 22. tam. 24. een. 26. per, 27. sté, 29. eek, 31. Isère, 33. Varna, 35. nathals, 36. raad. 37. stal. Vert,: 1. Lena. 2. ampel, 3. nop, 4. Ina, 5. Maren. 6. Enna, 8. nap, 9. aan, 11. agentes, 13. ordenen. 16. agent, 19. kam, 20. Ede. 23. arena, 25. eerst, 26. pier, 27. set, 28. eva, 30. kaal, 32. rad, 34. ais.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2