N.C.Y.B. vierde waardig veertig-jarig jubileum Voor f 9000 aan auto- onderdelen gestolen s Nu ook bungalow in het „dozenbou wsy steem' Hardrijder kwam onder kar. Prof. Diepenhorst boeiend feestredenaar tsw sd'pf r' "Fr- «rji*" r Ontwerp van C. v. d. LN. V. te Maasland Langdurige zitting kantongerecht Costuumshow waan onderdeel Steekvlam treft man bij Shell-Pernis Grote schade bij botsing Meisje gewond bij oversteken Tunnelmoten uit metro-bouwdok op J Van Brienenoord onge uitbreker nu veroordeeld en... direct rechts van deHOOFDIHGANS 50 wasautomaten in volledig bedrijf bij... Kunstenaars versieren scholen Overdracht van 2 super-tankers Ijzer werker aan handschoen de lucht in gehesen ODI-programma DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 2? SEPTEMBER 1ttP"meu'en jubileum aanbieding 'tensicaardit: Getrouwen VERBLUFFEND DE LANGE Goklustige pleegde verduistering 15 maanden cel WACHTE.N bescheidenheid Laatste nachtwaker overleden en teraardebesteld SCHIEDAM AGEIADA VOOR - en morsen en daselijks,... Bouwvakker kreeg lege kruiwagen op het hoofd Pagina >1 (Advertentie) in het jaar 1897 begon de heer Hein ter Mculen een zaak... zeg maar gerust zaakje... in Manufac turen en aanverwante artikelen, zoals het toen heette. Hi) was niet de enige die in deze voor Rotterdam beslissende ja ren een bedrijf begon. Maar, waar vele kwamen en na verloop van tijd weer gingen, is de naam ter Mculen bi) oudere en jonge Rotterdammers een begrip geworden. Een be grip voor service... een begrip voor kwaliteit en prijs! En zoals de oude Hein, vijf en zestig jaar geleden adverteerde met ..manujacturtH dia hij pireoonlijk qarandaarda" ZO is ter Meulcn's slagzin „het beste voor Uw geld of Uw geld terug" de richtsnoer voor de huidige directie. Voor deze Octobermaand. de maand van dit 65-jarig Jubileum zijn onze inkopers ai geruime tijd op pad. In deze maand willen wij laten zien, dat wat in 1697 mogelijk was... goederen tc verkopen in verantwoorde kwaliteiten, maar voor extra lage prijzen... ook nu in 1962 kan. Wij zullen laten zien. dat ter Meuten niet 65 jaar oud... maar met 6S jaar ervaring kans ziet om uit binnen- en buitenland aanbiedingen te bren gen, waarvan U zult staan te kijken! Vrijdag begint dat geweld... tientallen aanbiedingen in de dagbladen... maar evengoed honderden niet geadverteerde aanbiedingen in alle afdelingen, maar stuk voor stuk voor prij zen. die elke verwachting zullen overtreffen. Als onderdeel van de actie ».Een huis voor (Van een onzer verslaggevers) jVR-T een wel zeer forse .lag van de hamer (een echte) moest prof. mr. dr. I. Diepenhorst uit Amster- i.' sgmond in gebouw Irene te Srhu.uk n, een einde maken aan het volic e-achti? gekwebbel. In Irene averd deze avond het veertig-jarig jubileum van de Ned. Chr. Vrouwen-, bond Schiedam gevierd. Als enige man: in een zaal vol dames voelde prof. Diepenhorst zich als Daniël in de leeuwenkuil maar Daniël werd ook gered, merkte hij lachend op. Overigens vond prof. Diepenhorst het gelukkig dat 1962 geen schrikkeljaar is hij is ongehuwd. Deze opracr- king ontlokte aan de vergaderde dames een applaus. Iets dat „uit het hart was j gegrepen" aldus de feestredenaar. Dit terwijl anderen vertelden, dat de I man juist altijd erg gedienstig was unowueei van oe a cue „r-e.. ™.s ,00R DIEFSTAL van vrachtauto-on- wanneer een leverancier van de India- Kameroen zal van 6 tot 13 okto-derdeleu zijn vandaag voor de of-jse koopman - S. uit Putten - op het 'n dC GTOte °f St" JanSkC1'k van Justitie geleid de 39-jarige terreindoQr de msnd en legde hij een volledige bekentenis af. die hierep neerkwam, dat hij samen met S. de goederen bij stukjes en beet jes bij elkaar had gestolen. Schiedam worden n een zenJingstentoonstelling employé van een stuwadoorsmaatsehap- gehouden. Dr. L. J. Cazcmier.y M A jj nU Rotterdam en cV 36- hervormd predikant zal deze tentoon- j }arijfe Hoopman P. s. „j, Putten. Op stelling zaterdag 6 oktober om la uur e„_ haventerrein aan de Rotterdamse openen. (Van een onzer verslaggevers.) Namens liet gewest overhandigde zij oen! bijbel. Ter afwisseling vara het program- i ma voor de pauze zong het dameskoortje I van de NVCB: ..Corn nu niet sangh" en! ..holland" een haventerrein aan de Rotterdamse [Waalhaven heeft dit tweetal ten nadele n„ „t....I, „u ui u Ivan de Indiase koopman D. S., die in chusU Ibke leesbibtiotueek uihit de ji#asstad WOont, een partij dump- Geref Jeugdhuis aan de V ismarkt m Koedertn bestaande uit 62 versnelling^ Schiedam is deze week vrijdagavond bakken> vljf cardanassen en vijf wielen van half acht tot hatf negen geopend, j gfs,tolen. De goederen vertegenvvoordi- Baldadige jongelieden hebben de j ff" VA»L.,""Ef„V vTiurrf rortrtinchnhi? vr*pv cumattiri iitn t óp duizend puldtn en k nden in Nljk rk in Na de pauze presenteerde mevrouw reddinshpak zoek gemaakt die bij de E. Canters Cremers-van de Does liaari brug van het Duivenpad naar het costuumshow. Een shnw van kleding Prinses Beatrixpark in Schiedam dient te hangen. beslag worden genomen. of in het zich zeer snel uitbreidende! Nederland nog wel «en levenswaardig! bestaan op te houwen is ..Kunnen wij' als vrouwenorganisatie de toekomst nog wel aan?" ..Kunnen wij een bijdrage leve- ren die getoetst kan worden aan hei evangelie" De kansen die geboden, wor-1 den moeten worden aangegrepen om dej huidige bloei te bestendigen, 'i De positie van het gezin is gedragen in het tijdperk van 1819 tol nu. De mannequins, de dames Van Dedem. Oldrnkirchen, Van Santen Spoor en Tappenheek. showden zo hiedermeier-stljl. crinolines, de ..cul de Parts" (1882) en uit de twintigste eeuw- de charleston, de ïlgne sirene en nog j andere modestljlen. liet was een kien-1 rfg geheel dat mede door de interes-1 santé toelichting van mevrouw Canters Cremers en de pianobegeleiding van de heer J. v. d. Burg een waardevol de Indiase j politie. Hij De plaatwerker J. Besterveld is. Daar eerst thans blijkt, maandagochtend om streeks kwart voor elf bij Iaswerkzaam» gewijzigd, de «d van de zondag anders. Wat wee! „„derdeel van de jubileumviering werd Begin september deed koopman aangifte bij de De Srhiedamse mevrouw J. A.-B 1 kon. ?,g„eV5n f w' mist haar solex die in een kelder in j de f-errc van «ema'kkéllike taak de P. J. TroeUtralaan heeft gestaan, j op j,Bt haventerrein! waar dagelijks heden op het terrein van Shell Neder- De protestcommissie van de KNVB i Krote bedrijvigheid heerst, naar dei land Raffinaderijen Fernis zeer ernstig heeft gisteravond het protest van J dief te zoeken. Na zorgvuldig schiftengeivond geraakt heer Bestervcld die HHSS Schiedam afffnvtvrpn Af kregen zi? een verdachte te pakken. I in ce CKei hand straat te Pernis woont, a s Excclsior was het or over terdamse Havenziekenhuis. De heer Bes- terveld vader van drie kinderen zich ir -ispi h.» Kl_i_ V-."""-r- ren dat moe te geven dat een ideaal kanj A-ïl a 6 medueren. Zij PPn ontzaglijk terrein M*r«eten dan dat zy zich in iedere tyd i heden, moeten thuisvoeren. Wij moeten on steeds weer vernieuwen Aritiertentie van werkzaam- Dat is ook op kracht van de reformatie en de hervorming. Degene die bij het ver leden' zweren, zijn. volgens de heer Tenslotte ging prof. Diepenhorst in op de N. en de C. In de naam van de Ned. Chr. Vrouwenbond. Het duidt op een verbondenheid met de natie en met Diepenhorst niet eerlijk. Niemand wil j de godsdienst. Het Wilhelmus' li" daar' terug naar die oude tijd. j ook een voorbeeld van. Het volkslied In zijn me? humoristische opmerkingen i duldt niet op iets dat vergankelijk is. doorspekt betoog, wijdde de heer Diepen-zoals andere volksliederen, maar het is horst uit over de verschillen van veertig'de taal van David, liet is een bukken in jaar terug en nu. Ondanks de achteruit- ootmoed voor de gangen van de almach-' ang in veel dingen zullen wc toch niet tige. Als we Iets willen maken van onze betreuren d« positie van de vrouw zoal? die nu is en die terecht en met ere is verworven Uitvoerig ging de redenaar in op de oprichtingsjaren van de NCVB-Schiedam. Zo maakte Mussolini zijn opmars, begon het in Duitsland te rommelen, was er, onbehagen in de economie gevolgd door! de crgsle crisis ooit ontstaan Tot 194$ tot? h«eft Europa eigenlijk steeds in vlammen gestaan. Bovendien, wie had in 1945 de koude oorlog van 1918 kunnen voorstellen? Wie dacht aan een samen gaan in NAVO-vcrband van Duitsland en Nederland? De twintigste eeuw is de bloedigste tot nu toe geweest in de wereldgeschiedenis. positie als vrouw moet het worden ge daan In nederigheid en in ootmoed, in gehoorzaamheid aan onwankelbare ordo-l nantiex. Zo zal de NCVB groeien en; bloeien tot in lengte van dagen, aldus besloot prof. Diepenhorst zijn boelend betoog. Aan het begin van deze jubileumavond had do presidente, mevrouw A. Sterk- v.-in de Weg. gewezen op net feit dat er in een verdeelde woretri en een ver scheurde kerk eer: groep vrouwen is die elkaar de hand reikten over alle grenzen heen. Een groep die niet elkaar de een heid uit de verscheidenheid bewaren en uitdragen naar het voorbeeld van de een heid in Christus INTERNATIONALE BEURS VOOR MODE EN HUISHOUDING D» vakbeurs voor het gezin Wie wordt Femina huiJvrouw I 1962? tk Bruid en bloem Cadeau-uitreiking Test-auto en tejt-bromfieti n~HTfRHAIIONAlT*MÖÖE SHOW 13.30, 15.30 en 20 uur. Geopend van 10-17 en19-23u-j Zondags gesloten eens dat het doelpunt na een handsbal was gescoo-d. Alleen de scheidsrech ter hield vol niets te hebben waarge nomen en zijn visie is nog altijd door slaggevend. AHOY' GEBOUW ROTTERDAM tim 4 Out. Op het kruispunt Arij Kopiaan-Maas- sluissedijk; te Vlaardingen kwamen woensdagmorgen twee personenauto's met elkaar in botsing. De oorzaak was het niet verlenen van voorrang. Er waren geen persoonlijke ongelukken, maar de schade aan beide auto's was niet on aanzienlijk. komt af en toe bij kennis. Zijn toestand werd zorgwekkend genoemd. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt door de Arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld, "ermocdelijk heeft er in het lasapparaat n gaatje gezeten. De jonge Surinaamse schilder Rudie ter H 23. eind vorige week ontsnapt uit rpOT DE VERBLUFFENDE zaken ton het kantongerecht in Schie dam behoort het tempo. De kanton rechter mr. P. B. Cos heeft een gro te voortvarendheid in het behandelen tan de zaken. Gisteren teas dat tem po er plots niet meer en dat viel de insiders op. Later bleek dat mr. Cos afwezig was en dat ditmaal de onlangs gepensioneerde griffier mr. O. W. Si pk es de zaken waarnam. Wij willen niet beweren dar mr. Sipkes langzamer werkt dan mr. Cos maar het was ditmaal we! zo dat de zitting bijzonder lang duurde. Dat was voor de wachtenden in de hal niet aange naam. Een knaapje van drie ging zelfs tegen de deur ren de prijfie rit ten leuren. Dat Ls ook niet juist want natuurlijk werd die deur geopend en het jongetje rolde ais een ba! naar binnen. Volgens prof Diepenhorst moest het! i'bUeum tegen deze achtergronden wor-i Zij heette in haar openingswoord spe len gezien Bovendien vfheg hij zich af! claitï welkom de dames De Graaf uit' j Almkerk. Binkhorst uit Moercapelle en Bovenberg Drie getrouwen die ais' eersten toetraden bij de oprichting j Mejuffrouw Van Noordwijk die reeds veer- j met het txmdswapen. Mevrouw H. Knook- 1 tig jaar lid is kreeg een zilveren lepeltje 'de Jong. secretaresse, gaf een verslag j over het wel en wee van de NCVB-1 afdeling sinds de oprichting Mevrouw A Broers, gewestelijk presi- i dente. reikte tijdens een korte speech namens het hoofdbestuur het insigne voor het veertig-jarig bestaan van af delingen uit. Schiedam is na Rotterdam de tweede afdeling in het gewest Zuid- Holland-mïdden die veertig jaar bestaat. Het was de bedoeling, dut maandag 1 oktober de beideg op net eiiand Van Brienenoord gebouwde stukken van de Rotterdamse metra-tunnel het bnuwdok zouden verlaten. Hoogstwaarschijnlijk echter zal dit uitvaren één dag later geschieden. Met het Huis van Bewaring m Rotterdam, een zuiger za! eerst de drempel voor de mcar dezelfde avond nog gegrepen ia dokdeur grondig moeten worden gerei- 3en onbewoonbaar verklaarde woning aan aigd van bagger, klei en zand. de Honingerdijk, is vanmorgen door de Inmiddels zal vrijdagmiddag de dok- rechtbank in Rotterdam wegens een serie daur. een grote betonnen caisson, van diefstallen met braak veroordeeld tot P er 7 in de Waalhaven, waar deze een gevangenisstraf van een jaar en deur al die tijd heeft gelegen, worden zes maanden met aftrek. Bij het vonnis overgebracht naar Van Brienenoord. Zo- werd in aanmerking genomen, dat de dra de beide tunnelstukken het bouw- Surinamer nog in een proeftijd liep van. dok zuilen hebben verlaten, zal de dok- een ander delict ert dat de daaraan ver- deur op de drempel worden neergelaten, i bonden voorwaardelijke straf nu waar- j waarna het dok weer kan worden leeg- jchijnlijk geëffectueerd ral worden. De i gepompt om het werk aan de twee vol- j officier van justitie had twee jaar De driejarige Ada D. stak woensdag- i gende tunneistukken mogelijk te maken. gevangenisstraf met aftrek geëist morgen zonaer op het verkeer te letten Volgende week zullen er dus vier Ook de vriend van Rudie ter H-, de .meisje liep hierbij tegen de rechterzijde i damse metro zijn opgeleverd: uit het van een passerende personenauto op. Metjbouwdok aan het Weena zijn reeds eer- j een hersenschudding is het slachtoffertje j der de twee eerste tunnelmoten uitgeva- naar haar woning gebracht. ren. 23-jarige ioswerkman G. van V„ die bij enkele inbraken met de Surinamer had samengewerkt, werd veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek, na de eis van twee jaar met aftrek. I ruimte aan wat u?ij in het blad ran [de Ned. Bond van Oud-strijders en dragers ran het Mob. Kruis lazen: r Het bezoek van H. M. Koningin Ju- liana. „13 september een stralende Idas, zonder „hier en daar een bui". De rijtoer stelde duizenden in de ge- I legenheid om belangstelling te tonen. iXoch letterlijk, noch figuurtijk vielen ie delen pan het uitgebreide program- j ma ..in het water". Het hoogtepunt tijdens het Konink-i II ijk bezoek was het Pieinspel, waarop i organisatoren en medewerkenden I heb- Tv.ce Rotterdamse kunstenaars i met trots en vreugde kunnen terug- j ben van de gemeente Rotterdam op j zien. Alles klopte als een bits en... dracht ontvangen om decoratieve wer- ...laten we hopen, dat de belangstel-ken te vervaardigen voor nieuwe school- f ling voor het verleden van onze gebouwen. stad bi) velen is gewekt. Zou dit dan Voar de hal van de sch-wi. die in het ook een belofte voor de toekomst kun- i kader van de derde serie systeemscho- nen inhouden? De decors zijn op ge- i len in de Prins Alexanderpolder in aan- borgen. Voor hoe lang? Het verleden bcuw is. heeft Louis van Roode van Schiedam is rijk aan gebeurte-uzerplastiek met vullingen v. nissen, aan medewerkers nimmer ge- j f Conform de eis van de officier van jus-i titie is vanmorgen door de rechtbank in Rotterdam aan de 42-jarige Rotterdamse boekhouder A. P. M. W. een straf opge legd van een jaar en drie maanden roet aftrek wegens valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking. Op lichting. zoals de boekhouder eveneens ten laste was gelegd, werd door del rechtbank niet bewezen geacht. De boekhouder heeft zijn werkgeefster, i bij wie hij vorig jaar augustus in betrek- i king kwam. benadeeld voor een bedrag I van ruim 7500 gulden. Van dat geld is; vrijwel niets overgebleven: het verdween 1 grotendeels in Belgische speelbanken. waar de boekhouder zbnder succes ove- rigens zijn goklust botvierde. Twee schepen met een gezamenlijke kngte van 521 meter en een draagvermo gen van 180.900 ton liggen maandag bij de werf van Vcrolme op Rozenburg neus- I ATER STONDEN de verdachten ook heel lang in de zittingzaal traar geen banken zijn voor alle be zoekers. Zij stonden maar en ze ston den maar en de klok draaide. Wan trouwig vroeg een bezoekster om half twaalf: ..Moest u ook om £ie?i uur hier komen?" Dat konden we beves tigend antwoorden en gerustgesteld heeft de dame daarom haar beurt maar afgewacht. Enkele mannen gin gen tegen de wand van de zaal zit ten. Dal was een vreemde handeling. Deurwaarder P. C. van Duin moest de machtenden tenslotte opporren tot wat eerbied voor het gerecht en dat deden ze, zij het kennelijk heel moei zaam. Van zo'n lange zitting verwacht men dan dat er aparte uoorralien zullen geschieden, maar mr. Sipkes kreeg alleen «en oneindige stroom van verkeersovertreders voor zich. Naast de deurwaarder lag een ge weer, dat was het corpus delicti ran een mi/ste-rieus geval maar he laas de eigenaar kwam niet zodat zelfs dat wapen geen schot in de ver keersstroom bracht. fiESCHEIDENHEID is een deugd. Schiedam en de Schiedammers «Preken niet graag over zichzelf. Het ,s toch ivel eens goed te vernemen wat er over Schiedam te vertellen tzlt. Daarom verlenen wij gaarne an dik _e!mo- _jtief is herkenbaar in deze wandversie- brek en de „geestelijke^ vaaer tan ring d;e ()ngeVeer twee meter breed en het spel leeft binnen onze „veste twee en een halve meter hoog wordt, aan-neus voor de offtctele overdracht, die Laten we er eens over denken, nuV. H. Elenbaas heef' als op- gelijktijdig zal geschieden, aan de «ge- alles nog vers in 't geheugen ligt. i dracht het maken van een gevel versie- naar. de Standard Oil Company (New I iTto -ai de Fat de bel natibinden'" i ring voor de gymnastiekzaal aan de Jersey t. 1 rraaat d* Omkiik" in aenoemd blad I Caituliusweg ;n Lombardijen. die even- De twee oliereuzen zusterschepen l raagt ,.a omkijk in genoema oiaaeens t0» derde serie systeemschu- zijn de grootste tankers, die_ooit in Europa (Var. onze correspondent Tijdens werkzaamheden met een hijs kraan op het terrein van de scheeps- werf van C-ebrs. Pot tn Bolnes bleef de ijzerwerker Th. Lorijn met zijn handschoen achter de haak hangen van de hijskraan. De kraanmachinist V. be merkte dit niet. zodat hij bij het in- draaien van het hijswerktuig de heer] Lorijn mee van de grond tilde. Tot ont zetting van zijn medearbeiders zagen deze de man op zeker moment vijftien meter boven de grond hangen aan zijn] handschoen. Op deze hoogte liet de kraanmachi-1 nist de kraan zwenken en toen viel Lo rijn er uit. Hij stortte omlaag maar kwam op een op de wal staande hou ten hut terecht. Hierdoor werd zijn val ebroken. Hij kreeg een polsfractuur en len behoort. Deze versiering, uitgeboord gebouwd: de ..Esso Libya gecoi in keramisch materiaal, za! naast de strueerd bij Verolmc. en de bij de Ho- buitengevel van het gebouw aange- vraldtswerke in Hamburg gebouwde bracht worden. „Ksso Spain Het „Duitse Esso-schip komt zaterdag J jnaar de werf van Verolme cm daar een De heer C. Verboon. lichtdrukker op [laoatste dokbeurt, te ondergaan in het 1 Koningin Julianr.dok, dat schepen tot 110.000 ton dw kan ontvangen. Vlaa rdingen-Oost" N.V. viert vrijdag Beide schepen hebben eer. lengte van zijn 25-jarig dienstjubileum. In het res- 260.86 meter, een breedte van 38.10 meter, tauram Vulcaanhnven op hef terrein holte van '90'\mct"' en e*n.d'ep- igang van 14.28 meter. De inhoud der van het bedrijf vocht hem vnjaagmor- ladingtzinks is ca. 3.9 miljoen kubieke gen een huldiging- voet. liSiïll jvrouiv M. T. K.-R. vertelde waarom zij maar had moeten stilzetten. Dat kon (Van een onzer verslaggevers). Naast de eengezinshuizen die de firma C. van der Lely N.V. te Maasland at enige tjjd in haar eigen „dozenbouw systeem" levert, is er nu ook een bun galow. De bovenste foto laat een bun galow zien zoals die is gebouwd aan de Kon. Julianaweg in Maasland. De onderste foto toont hoe een der doos- vormige elementen .voorzien van glas, behang en geheel geschilderd vanaf een vrachtwagen glijdt om aan de reeds geplaatste elementen te worden ver bonden. De kleine foto laat de vracht wagen met het element beladen zien op weg naar de bouwplaats. Ook de keukeninrichting, de badkamer- uitrusting en alle leidingen zijn reeds in de fabriek in de elementen geplaatst In de fabriek wordt zelfs de vloerbe dekking in gang. keuken en badkamer aangebracht. Het samenvoegen van de ixiuwelementen duurt slechts enkele uren. De oppervlakte van deze bungalow be draagt 125 vierkante meter en omvat een ruime woonkamer, drie slaapka mers. badkamer, keuken, bijkeuken en garage. De prijs bedraagt ongeveer 30.000 tot 35.000 naar keuze met of zonder centrale verwarming. Vanmiddag ss op de begraafplaats in Schiedam teraardebesteld het stoffe lijk overschot van de Schiedammer Ni- cnlaas van der Berg. die in de Huis- •nsnstraat 31 woonde. De heer Van der Berg is 88 jaar geworden. Hij is een van de laatste nachtwakers bij de Schie- damse politie geweest. Voor zover be- kend zijn nog in leven zijn collega's Arnold Neis en Willem Schouten. Nicolaas van der Berg was opperman, hij was van 15 juli 1907 tot 31 decem- I ber 1929 een uitstekend nachtwaker. De ze assistent-politiemannen verrichtten na hun dagtaak om de andere dag voor i de politie nachtdienst als bijverdienste. Ps Zomers werkten zij tot drie uur. "s winters tot vijf uur. Zij liepen daar- voor wacht naast een politieman, ze i droegen een dreg een gummistok en een aparte sabel. Als deze nachtwakers als invallers (Van een onzer verslaggevers.) 'schonk iedere zaak zijn roede aan- EigenHjk heb ik smadelijk moeten dacht, zodat deze zitting tot in de ^c0h^emS« wlre'IUm iuactoauto''6'--- 81 dienSt- ded?n -mochtcn -*ij tot hun trots Wijkcentrum Nicuwland. N.C.V.B.. 20. Tlvoll, Schiedamse Gymmisiaslenbond. Lontactavond. 2C. Chr. Sociale Belangen. Werkende Jeugd. 20. Wijkcentrum Nleuwland, PPSC, 20. Beatrix TSF, 20. Marijke, Reisver. Sciezicht. 20. Dagblad ..De Rotterdammer" Schie- c<Lmse redactie Lange Kerkstraat 82, tel 00382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b.g.g. 18 uur 80037) alleen voor redactie- *»hgelegenheden. Agentschap H. J Troost. Aleidastr 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, adver- ttntlca en abonnementen bgg tel 115508) Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: potitie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290 ^Apotheek: Nieuwland, dr Wibautplein Stod. Museum: Tentoonstelling ,,Uw een aantal kneuzingen. Het slachtoffer|achen, zei de substituut-officier van middag kon voortduren. ting'Te Xttordam "wTvocr'd justitie bij het kantongerecht te Voor motorrijder J. R. i Het programma met de twaalftal- indelingen van de christelijke korfbal club ODI in Schiedam is voor zaterdag: O.D.I. 2TO P. 2. Scheidsrechter dhr. W. Benjert. Aanvang 4.15 uur. terrein Spieringhoek. Dames: N. Adams. M. v, d. Brugge. A. Jansen. B. v. Keulen-Jansen. I). Sluimer, N. Vonk. Res. T. Sluimer. Kooy. J. v. Otter- justitie bij het kantongerecht {Schiedam woensdag en het was de opmerkelijke toon in een onafgebroken stroom van verkeersovertredingen. De officier dan stelde dat hij zou heb ben gelachen omdat een hardrijder ten! slotte onder een bakkerskar terecht' gekomen was. De hardrijder, de 23- j jarige Schiedammer J. R. meende dat; er niets te lachen viel. want hij was met zijn motor onder de bakkerskar, gevallen omdat hij moest „uitwijken! voor deze mijnheer Deze mijnheer aange- een piston! dragen. De nachtwakers Ze had door de stilte Schiedamse buur- duwd zei verdachte. .Nou maar u had hadden de rang van a«em van politie Voor motorrijder J. R. leverde he.;ten gereden om een autobus te zoeken, best vaart kunnen minderen" meendederde klas. Toen de heer euzie com. evenwel niets op. Hij had met 60 km. Die vond ze niet. Toen reed ze op de mr. Sipkes en daarom komt de snelheid missaris van militie in 1935 n-e --H js hej evenwel niets op. Hij had met 60 km Die vond ze niet. Toen reed ze op de j mr. Sipkes en daarom komt de snelheid missaris van politie in 1935 werd i per uur door Broersveld gereden, naar-bromfiets naar huis zonder, koplicht. Die; op veertig gulden boete of acht dagen instituut van de nachtwakers" na had hij in de Lange Kerkstraat geen i agent wilde het even maken. Het ging hechtenis. schaft, voorrang verleend aan een bromfietserniet. later bleek dat er slechts een M. de J. met als gevolg dat de brom- jlampje los zat. maar toen was mevrouw fiets vernield werd en dat R. onder de toch met brommer en al naar Rotterdam kar terecht kwam. De heer De J gelopen. De officier vond het geen slecht mocht zijn vernielde broek lonen, jverhaal. De boete bedraagt vijf gulden ..Inderdaad, onherstelbaar", zei deiof een dag hechtenis, kantonrechter, die er tevens bij ver meldde dat hij slechts een civiele var-} Op de Sehiedamsedijk in Vlaardingen dgring tot honderd gulden kan toe-{was de heer G. M. S, plots hard gaan wijzen. (rijden. Woensdag vertelde hij voor het kantongerecht te Schiedam dat het bardc Over betaling van de schade aan de rijden wel noodzakelijk «as. H(j reed van 225,aan zijn bromfiets en een bromfiets kunnen R. en J. elkaar nog achter een auto met buizen, die buizen kapotte broek van 32,50 te declareren we! eens voor de civiele rechter out- i waren gevaarlijk opgestapeld. Drie onder, had. De waarnemend-kantonrechter, moeten. Tenslotte kwam cie kantonrech- jtwee erop en dan weer een erop zonder mr O YV Sipkens die onlangs afscheid tel' tot e™ boete van 43 en betaling j banden of zo. De heer S. had dat heel to"e H T Hooz'enbeekd a^sieeuwenhöek. was de getuige M. de J.. die een schade A d Vlieger. Re?. F. d. Bruin. Jun. O D l. - Jun. Bï. Wit. Aanvang 4 15 uur. terrein Spieringhoek. Dames: L. Breevoort. I Donkersloot. T. Sluimer, L. Spaan. A. Smits. Res. S. Jnnson. Heren: R Brinkman. Go pong Az. D v. d Hoeve. H v. Heute. G. Simons, H Verhey. Res. E. d. Vries, O.Dl aR'dam Zuid a. Aanvang 3.00 uur. terrein Spieringshoek. Dames: A. v. Ammers. M. Brinkman. M. Hekman. G Kunst. E. v. d. Loeve. R. Schop. Res. T Sonneveld. Heren: J. v. Baardewijk. D. v Boekhove. K. v d. Laan. H. d Graaf. K. Speksnijder, T. Spruyt. Reserves G Bos, K. d. Boon. Uitslagen 22-9-T2: O.DLT.O.P. 51: K.I.O.—O.D.I. 2 23: Jun. KOAG—Jun O D.I. 115: Or. Nassau bO.D.I. a 2—2: O DX bTHOR c 4—0. Programma 6-10-'62: THORO.D.I. - 4.30 uur; Jun. O.D.I KDijk B! 4 15 uur; O.D.I. aSpirit a 300 uur; Bi.Wit b— O.D.I. b 3 00 uur. heeft «nnmrn ais erifficr trine er;van de brock s 32'50 maar dc Verdor-gevaarlÜk gevonden en er zou in devoorrangsweg altijd vrijgehouden moet genomen ais gemier, ging erdee!do j R zcj> dat hij oerst nog eenskrant hebben gestaan dat die buizen wel! worden. Vk e(.„Trl7l n,Sl eens recht \ooi zitten. De zitting vatt' 1VL,r de zaak moest nadenken. Misschien eens van de «agens «aren gerold. 1 •-» het kantongerecht was al neel iaatjgmg hij wel in hoger beroep. Daarom was hij rocttsss langs dr „Mijn eompUment aan de getuige dat hij met zijn reactievermogen het leven R ||lï f ïzif t n,| van dc verdachte heeft gered" /ei de VlIIilH, lv U* IJl uIlCl officier toen de 62-jarige Viaardinger Bij hol repareren van een bromfiets -i ^ret:b stond omdat hij op 13 js brand ontstaan in de garage van de aprii met zijn fiets van de Billitoniaan i.eer J Sey in de Fabristraat in Schie- rtrfj^?neeï°"!, vu;l'llai dc Burs'dam- Omwonenden hebben snel de au- t ruissmget in Ylaardingen «as ge- to s uit de garage gereden. De 16-jari- B-aan. Dc 40-jarige G. YV. had met zijn ge scholier J. S van D. was werk- auto plots moeten zwenken met als zaam aan deze bromfiets eigendom van gevolg dat lm door de manoeuvre de Viaardinger J W. van H. De brand- cnkele malen over de kop was gcsla- weer heeft het vuur met de nevelspuit gen. verdachte geloofde niet dat hij; geblust: de bromfiets is ten dele ver- fout was geweest. Hij sprak over af- brand, standen, maar de officier zei dat een 1 begonnen vanwege het behandelen vanSchokkende zaken deden zich niet voor j vrachtwagen gereden. Officier en kan- kinderzaken", maar mr. Sipkenslbij het kantongerecht te Schiedam. Mo-Stemrechter meenden dat hij zijn auto dan tot zelfmoord" meende de officier. „Ik vind het even dom". Het werd 351 boete met als advies de schade van j 755 ,,in der minne te schikken". i (Advertentie) De 43-jarige bouwvakarbeider W. Jan- sen uit de Rotterstraat te Rotterdam neeft maandagmiddag op een bouwwerk aan de Socratesstrsat een lege kruiwa gen. die van een vijftien meter hoog ge legen platform vlet, op het hoofd gekre gen. De man liep een ernstige hoofdwond en vermoedelijk een hersenschudding op waarvoor men hem naar het Dijkzigtzie- kenhuis vervoerde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1