gR ir g Com usie -commissie vrijetijdsbesteding ïunde ing krachten door vorming sectiebestuur ;oi ri eti dsbestedingmoet op school Enquete ga inzicht in materie ia INAJAARSSHOW1962 Inrichten van LDoe-het-zel centrum gewenst laatwerker overleden M.s. Gorredi k jl^u^endam uitgedokt l iom was maar paaltje Replica Britse kroonjuwelen bij Heetman Reclassering 1 Jubilarissen bij Van Nelïe n.v. Hij deed het zelf kwekt de flanel M CO-OP I)K rotteriummkr Pagina 5 VRIJDAG 28 SEPTEMBER Wr:7 *%0 meulen jub leum aanbieding Financiën an de oogaris naar jp— Fan r/e p e e" hefenconfectiekinderkleding Kantoormaehines HEER VROLWELIJK i FLEIR l)E aanwezigheid van een vrouwe lijke collega brengt "eat meer heur in de maatschappelijke arbeid. SCHIEDAM AGE1VDA VOOR cti morgen ert dagelijks..., met 'n horloge var» altijd "bij de tijd** VONDELSTRAAT 9 VI aa relingen Uitspraken rechtbank I gevonden in GOED COLLEGA Vlaardingen ...omdat er bij de Sponde uitgeslapen lieden zitten, die van elk merk bed, elk ledikant, elke deken de sterke (en zwakke) punten kennen - daarom ga ik naar de Meent j liaarngggagagEgsE--aMgsmagpap P v meulen jubileum aanbieding Vader 150x221 tweepersoons 175 x 230 cm *88 Op dinsdag 2, woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 oktober in Gebouw Triangel Fransenstraat 14, 's midditgs van 2 tot 5 uur en 's avonds van 7 tot 10 uur. Voor Iedere bezoeker als extra aftraktie een serie van acht reduktie-bonnen met een totaalwaarde van f 3. ....SM. (Advertentie) Waarop zou U nog wachten? f Nu met dele koude herfst avonden komen ze het meest van pas. Nog nooit verkochten wij zo'n mooi sortiment Orion en wollen damesjumpers voor 10'n lage prijs. jubileum kwaliteiten tegen Ju- bileumpn'Jzen. Morgen begint de verkoop, prachtige kwaliteiten uit de nieuwe series v..n 15.95 en 13.95. Diverse modellen, w.o. met ronde hats, kraagjes en met col. In vele, w.o. de meest modieuze kleuren, nu voor nog géén acht gulden, V erschrnën Is het rapport van de Mudir- •ommiKSIe voor de vr(jeiydshestrdin* van de Schiedam»? Gemeenschap Deie commissie werd een Jaar erledrn «rfnr- ne met het doel te onderroeken «r ier er welk, problemen er zijn ol komen opzichte van de ruimere vr(letl|d. Onder voorzitterschap van de heer M. van der Nagel hebben mevrouw M. A. C. Taverne-Van Tampen, de heren r vamp. P Smis, ff. r,. F. Valk en I t room hout gewerkt. waarbU lij tot enkele tonciusles t||n get.'mrn. De commissie meerit dat er behoefte Is aan bundeling bU de vrijetllds bested In, Het :tangewezen lichaam hiertoe zou eet! sectie van de Schledamse i—neensohap zijn. die als taken zou B«hben het contact opnemer met ort- i «pru'ijs-autontoitpn instellingen, hot inschakelen v;m de verentgin gen, het maken van propaganda, het geven van cursussen, het openen en inrich ten van een ..Doe het Zelf-centrum". Dit sectiebestuur zou gevormd moeten worden uit vier of vijf personen d:e Seen lid zijn vrm een der bestanndt» clubs op het se bied van de vrijetijds- tesreding. fit de belanghebbende ver- •nigingen zou een adviesraad gefor meerd moeten worden. i Dan Rwf? de studiecommissie ia bet rapport de op te richten sectie in over- Iweging om af begin der werkzaamheden ;^en tentoonstelling te organiseren, die een inzicht dien: te (Van een onzer verslaggevers.) over diverse onderwerper.. de vrije- tjjds-bvslcding betreffende (bijv. Hoe repareer ik mijn benzinemotor? Hoe schil de ik mijn woning? Hoe onderhoud tk mijn tuin? Hoe houd ik gezonde huis dieren"*. enz.> 8 Het maken van een uitgebreide folder van bestaande verenigingen in Schiedam, die zich met de vrije-tijds-besteding bezig houden en deze folder aan de bezoekers uitreiken Hef 'mancieren van dit project kan mogelijk voor het grootste deel geschie den door verhuring van stands aan han delaren en fabrikanten Een eventuele entree-betaling dient zo laag mogelijk ge houden te worden. Als daarop volgende taak van de sectie ziet de commissie bet geven van cursussen en voorlichtingsbij eenkomsten. Een der vormen van actieve vrije-tïjds- geven in d< tno ge l ijk-j bested ing is het opknappen van kleine heden der vrije-U;dsbesteding Dit teven* om de aandacht van het publiek te ves- i tig#*n op het bestaan der s<*ctio, De volgende punten dienen bu het orea- I niseren van deze tentoonstelling onder de aandacht van de organisatoren bracht te worden «e- hpf terrein van de cursussen bewegen: landelijke verenigingen; bedrijven en fa brieken: middenstand; organisaties van gepensioneerden, immers gepensioneerde vaklieden kunnen de cursussen goedkoop leiden en/of technische bijstand verlenen. Tevens ligt hier een prachtig terrein van goede vrij vtijds-besteding voor deze men sen. Daarnaast verdienen de volgende cur sussen de aandacht: muziekbeoefening: Inlsteravonden met toelichting, waarop grammofoonplaat- concerten worden gegeven Dit la ein deloos te variëren; klassieke concerten. Jazz, volksmuziek; wat er In de nataar te zien en te vinden If; wat er san het strand Is te vinden; knnstschilderen. tekenen; boetseren: kunstontmoetingen; zo nu en dan en cursusbijeenkomst over een hepaal onderwerp, btJv. al gemene voorlichting over de houw. groei en ontwikkeling tan de stad of omgeving (Waterweggebied. Deltawer» Advertent: (Van een onze verslaggever»! De 38-jarlge plaatwerker J. Bester- vek> uit de Overhandstraat te Pernis. i i die, oals we gisteren meldden, <>9 hetI terrein van Shell Nederland Raffinade rijen Pernis bij laswerkia nheë»; door een grote steekvlam werd getrof fen, Is gisteravond te het Rotterdamse Hav ul-kcnhui aan de apgelopen ver wondingen .'lerDe-graadtt brandwon den overleden. De heer Besterveld. vader van drie kinderen, was een bekende figuur in het Pernisse muziek- en verenigingsle ven. In verband met het overlijden van de heer Besterveld zal morgen de rondgang die de orkesten Concordia en O.BK. door Pernis zouden maken tijdens de slotfase van de ak'.ie Opgeruimd Staat Nesjes met doorgaan. Aduerfenflei facACe JPrevt*>ui* 7VJ, ttSl Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wollen en Orion dames-puiiovert, in de maten 38 c/m *6 In vele kleuren, w.o. flessegroen, rood enz., door elkaar voor voor C*m trf. of ttkrift* bnt. De Vlaardingse politie werd gewaar* s< huwd dat er bij baggerwerfezaamhe- én of meer- üm bi-: het Fortunaterrein een hora ge- vonder was De hulpverleningsdienst ingeschakeld e iet projectiel dit een bctonr ironde karweitjes thuis. ..Doe het zeil is een leus. die steeds meer in de praktijk wordt toegepast Het organiseren van cursussen vooi „doe *»st zeivers" ligt dus voor de band. Dergelijke cursussen moe' en echter eenvoudig van opzet zijn en dienen niet te lang te duren. Daarnaast kunnen via I beschrijving: Hoe men zijn vrije tijd voorlichtingsbijeenkomsten richtingen wor| kan besteden; actief en passief Actieve dm aangegeven hoe men op andere wijze besteding kan worden onderverdeeld m:j bestedingsmogelijkheden van de vrije tijd lid zijn van een sportvereniging; van een'kan creëren ef zoeken vereniging op het gebied Van cultuur: In de beginperiode zuiïen van een hobby-club, van een jeugdver- dere cursussen in een eenfrn.nl gelegen. - eniging: deejtiem»ti aan cHrsussen Passie- ruimte moeten word-n eeorgamseerd ingeschakeld en to-'n men donder- e besteding k:m waarden onderverdeeld Overweging verdient ever,wel snel te 'S?®. j, Prci<J5 r verwijderen, m bezoeken Van lezingen: van uitvoe-; zoeken naar ruimten m de verschillen- bicev r.u een betonnen paaltje at. een ringen ca concerten. vui> sportevenemen-de wijken var. de stad Kleine ruimten I ten. var. tentoonstel! in gen van musea, i waarin met kleine groepen eursusbijeen- i Het inrichten van stands door groot-1 komsten kunnen worden belegd (handelaren n/of fabrikanten tbij in-j De volgende cursussen worden in over- sehnuving) bijv. houtwaren en verf j weging gegeven: 3 Het doen inrichter, van stands va:; Thuis schilderen 'verven en alle voor- maandbladen op het terrein van Doe-het-j komende repnratiewerkzanmheden ver-j richten "desnoods via officiële instan-f ties zoals Teehn Bedrijven): repareren; van fiets, bromfiets motor of scooter;) zelf een radio of televisietoestel bou-J wen: zelf meubels of speelgoed maken het verzorgen van de tuin en van plan- j ten in huis: bloemschikken; aquariutr verzorgen: patroontekenen, naaien en kookcursus. Voor gexsoemde cursussen kunnen on der auspiciën van de S.G de volgende organisaties worden ingeschakeld: plaatselijke verenigingen die zich op let motorvrachtschip Forredijk. bij Fijenoord te Schiedam m opdracht van de Holland-Amerika Lijn gebouwd, is vanmxddag mtgedokt. Het is het laatste van een serie van; vier schepen, waartoe ook behoren dei Grotedijk de Grebbedijk en de Gaaster- dijk. schepen, die al afgebouwd zijn De- j I ze schepen zij' bestemd voor de dienst op tie U.S. Gulfhavens. Het zijn enkel schroefsmotorschepen van ongeveer 10.000 ion De Iaadcapa-i| ttciteit is omstreeks 634.000 kubieke voet. van is 36.000 kubieke voet ingericht voor koel- en vriesladmgen. Ook zijn er vie: tanks oor het vervoer van droge lading of olie. Het schip is uitgerust met een motor-' vs: rmoger van 10 400 p k. 1 Tegen het eind van dit jaar za! het t (schip worden opgeleverd. De doop» •plechtigheid zal kort voor dc officiële proefvaart gebeuren. Het schip heeft een lengte van ruim 162 meter en een diepgang van ruim acht meter. gr -'-k O OOR HOOGENOAM GEKLEED -GOED gekleeo e Ho°Ssfraat 23-31 Advertentie Zt'if 4 K*t dOiin inrichten van rtstai? best nan dé* hobby-club< 3 Het doen inrichten van plaatselijke winkeliers Het ienToon>tvllen van door plaats-) genoten zeH gemaakte inzendingen f 7 Tijdens de avonden lezingen houden) rand? door tand< (iiwr «•lal. <01 3697 SS3S (Advertentie) 7!J zr.i er morgen niet meer iijtt. Gcdu'-ende drie joar hebben de S -ntedatnmers kunnen zien dat het: „nn journal c'esS txn monsieur" met) sc'ieel teaarhetd bevat want niet el-j Le k-ant in Schiedam u"erd rrrteper» u'uordigd door ..een heer". Er was een krant die een vrouwelijke repre- wn'.ant had en run haar >:ee': d«> Schiedamse journa'isfieJ: gisteravond afscheid genomen. Onto col'.ego Atty Leynsse gaat ais Grieks cirrespan-1 dente in het verre, warme en klus- jieke tuiden werken. Onze beste men- i srn vergezellen haar. JiE afwezigheid van een vrouuteUj- ke coKega kan worden betreurd.' •Vu tij gezegd dat Je journalistiek ve| een mannelijkberoep is. teen: fag in dag uit actief zijn en dan heist de gehele 34 uur vraag: heel ttt: inspanning. Botendien tijn er tan die ontspannende taken u-aar d, poute verstek moet laten gaan Zij sarnse journalistenelftal. Dat is voor- t' jammer o's er to weimg verslag- arvers m een stad zijn. Wc hebbe* daarom u-ct coflcpa's ..geleend'' en'. ifc hebben heel dapper stand gehou- j den tegen een politieteam dat steeds t.eer op winst belust was. Het j our it jtenel'te.l bleef ongeslagen, vraag m** hoe trant sommige eers'aggerers teeten dat een bal rond is. Een streed fervent voor on:e eer. htj stormde steeds de goede richting uit naar in de pauze tet hij: .„Vu teg j ie me! voortdurend dat ik linkshalf moet ..taan. mnar teat bedoet je daar' e-genlijfc mee?" Wijkcentrum Nieuw nd. N C V B 20. rivoll, Schiedamse Gymn-isiastcnoond. Contactavond, 20. Chr Sociale Belangen. Werkee.de Jeugd. 20 Wijkcentrum Nleuwland. PPSC. 20. Beatrix TSF 20. Marijke. Keisver Scluezicht, 20. Irene. Receptie Zilvcri-n ambtsjubileum ds H W. Hemmes. 16. Insla Sacrum. Othello speelt Het spook van Cantervolle. 20 Wijkcentrum Mruuiand. Comité Si iw'. Gerepatrieerden. Cohtactavond. J Mnsla Sacrum. SCZ Contactmiddag. 14 dtsonplein, chr. gym.n. ver. ODO De monstra tie. 20 agblad „De Itotterdaminer" Schic djjfise redactie Lange Kerkstraat 82 tel «O b.g.g, tel "15583 toestel 51 b s.S n 18 uut 800,3?" alleen voor redaetle **nirele*enhedeii. Agentschap II. J I'roosl. Aleidnsit 2 65451 (alleen voor klachten, ailvrr ■entte, en abonnementen b:-.,t tel. 1 IJï.iltH! «langrijke telefoonnummei Brand- *«rm 6ÓI23; poli!ie-,alarm 64666' GG er" GD waarschuwing 6Ü230 Apotheek: NxuC.inJ, dr. WihautpV'" 17. Tenminste, zo hebben uuj het menen te bemerken. Dat is plezierig voor een geheel team want de charme ran onze scheidende collega heeft op tal van plaatsen in Schiedam, tijdens tal t-an bijeenkomsten met Schiedam-i mers direct het gunstige klimaat ge schapen -oor de goede contacten, die' het u-erken ran, roor en met de| vr krant zo plezierig maken. Daarom C££Cl()p6Il OTlffdlS u-aren trij er irel een beetje trots opl 1 in ons midden een .Miss-Press" te hebben, dat tagen tcii soms ah een' waardige tegenhanger, vcaral bij dc\ vergaderingen van Je overheiddie toch ook een .Jliss-Gemeenteracd' heeft. De recht bank te Rotterdam heeft de 42-jarige boekhouder A.P.M.W. die terecht heeft gestaan verdacht van op lichting. valsheid in geschrifte en ver duistering wegens de aatste twee fei ten veroordeeld tot een gevangenis straf van een jaar sn drie maanden met aftrek. De i 'chtbank acht de ten- laste gelegde oplichting niet bewezen. De 23-jarige schilder R F ter H. en de 23-jarige losse werkman G. van. V. ,.die terectr hebben gestaan verdacht "WJ-ïIt vaa diefstal en inbraak in drie panden in de binnenstad waarbij onder meer 1 radiotoestellen werden buit gemaakt. J zijn beiden veroordeeld tot een jaar en ws maanden met aftrek. W. zot rijn werkgeefster voor ƒ7500 hebben benadeeld. Hij zou het geld hebben gebruik om aan Belgische tel 4674 speelbanken te kunnen spelen om met de winst waar hij op hoopte het ene ga*, met het andere te kunnen stop- jpen. tl ET werken roor de krant brengt contacten teweeg goede collega's. A:tij zo'n goed col'ega. Het werken voor de krant brengt ook veel concurren tie, trant elke verslaggever ziet het j als een goede sport een primeur te veroveren, een bericht of een ter- haal eerder te kunnen plaatsen dan de collega. Bepaalde regels en rech ten worden in dc journalistieke we reld dan ook strikt geëerbiedigd. De goedhartigheid tan .4tf;/ Leynsse bracht haar er wel eens toe een col lega te verdedigen die zelfs het woord plagiaat uit zijn woordenboek had geknipt. Aan dergelijke Schie- riamse ervaringen gaat ze nu in Athe ne denken, gewapend en gesteund met de sympathie van vele stadgeno ten. Als xi dan ook vandaag een da me handen schuddend door Schiedam zag gaan. zal het onze scheidende collega geweest zijn. Een 12-jarig* en een 13-jarige jongen werden vannacht langs rijksweg 20 aan getroffen. Het bleek dat rij woensdag waren weggelopen uit een kindertehuis in Voorschoten. In Scheveningen hadden zij 25 uit eet portemonnaie gestolen. De jongens zullen vandaag weer van met bijzonder "Vlaardmgen naar Voorschoten worden Leynsse" tras getransporteerd Captain A D. McPhe» commandant ran het Canadese Escort Squadron One da; op het ogenblik een informeel be- zoek aan Rotterdam örengt, maakte: om drie uur zijn opwachting sen stadhuize. Loco-burgemeester mej. mr. JZee- lenberg bracht vanmiddag op dezelfde tijd een l .enbezoek aan boord van de „Crescent". Voor de tweede fase van de verbou wing van de elektrische central;- aan de Schiehaven te Rotterdam is rijksgoed- keuring verworven. Deze tweede fase kost ongeveer twee miljoen gulden. (Advertentie) ■UL.JU.Ji -J-.J-.i-" J—I-J-Jl I J. -LL4J MftRLANOS CROOTSTV VtClMLHUtS OR UAAMIIlIO" rtv In Schiedam zijn gevonden en te bevragen a«n het hoofdbureau .-ar. politie tussen 9 en 12,30 au en 14 en 18 uur: herenoverhemd; 2 kontakt-i sleutels: 1 passer in etui; zakmes, cemtuutbos sleutels: sleutels aa: IJzerdraad, herenportemonnei met) mh.: kinderschoentje; rubber hand-; schoen; wit babyjasje. Te bevragen- bij de vinders: kinderbril. Directie-j keet MÜWI. op het oude Hermes- veld; bankbiljet van Alphen. Vlaar dingerdijk 55: dameshoricge, S. Ve- ringmeier Plein Eendracht 35a: da mespolshorloge met rekband. Kreeft, j Russischestraat '6a Rotterdarr dou- blé broche. A. Jonkman. Hoofdstraat' 185 13; broche. T. Korevaar. Van j Leeuwenhoeckstraat 9 a; leesboek. Hoogstad. Van Heuvel Goedhartstr. 54: damesregenjas. A. Veters. Alei- dastraat no. 48; jongensjas, mej. Tim merman. Fabristraat 69 a: dames handschoenen. Pak Stationstraat 19 b; jack. J. Hoog en boon; J. (5ude- geeststraat 23; zwembroek en hand* (Advertentie) ELEKTR.VEHWARMINCSDEKENS heerlijk voor koude nachten COUZY - Ie Middellandstraat 72 Dr Rritsr kroonjuwelen in replica uiteraard, omdat de echte veilig opgebor gen zijn in de Touer in Londen zullen gedurende een maand in Rotterdam te zien zijn. Maandagmorgen om elf uur zal de Britse consul-generaal in Rotterdam, de heer 1. H Wright, hij de juwelier Heetman in de Lijnbaan de expositie openen In totaal omvat de collectie 32 stuks, o.a. cs kronen, twee rijksappels, het sword rf state en andere symbolen van de Britse monarchie. De replica zijn zee: zuiver nagemaakt naar de originele ju-l welen, zowel wat betreft de grootte als j het patroon. Men moet eigenlijk wel eer- kenner zijn om te zien. dat zij „vals" zijn. I De collectie kwam enkele jaren geletien tot stand omdat de belangstelling voor de Britse kroonjuwelen, rooral in de vroegere Britse gebieden, zeer groo; bleek en men ioch niet het risico durfde te nemen de echte stukken buiten Londen te exposeren. De replica, die zich nu in Rotterdam berinden (en .op zichzelf een zeer kost bar* verzameling vormen) waren kort geleden in Ghana geëxposeerd. Van Rot terdam uit gaan zi ïaar achtereenvolgens Parijs, Madrid en New York. doek. Smit ft'Olemskade 45; kinder- iaarsje links v. Kuijeren. Chr. Huijgenstraat 6a; jongensjas. K. Heeze. J Oudegeestraat 21. lederen bal. T. den Uijl, Rotterdamsedijk 204 a; groene autostep, P. J. Bebers. KI. Katerstraat 152 zonnebril. R. F. Koe- leman. Klaas Katerstraat 138; bos sleutels, 't Hart. v. d_ Duijn van Maas- damstraat 27; ring met sleutels. Bal. Parkweg 144; zwart poesje, mevrouw Kikker Graai: Florisstraat 70: oran je kanarie. B. J. Pil, B.K. Laan 249 a; hond boxer), v d. Berg. Park weg 44; dr'nesportemonnee met inh., C. Polderdijk. P.K.O. Laan 91 b; brui ne aktetas met inh.. Portier Gusto, Maasdijk 5: autostep. J Feelders. Meeuwensingel 112: autostep, Kies, St. Liduinastraat 34; autostep. S. Jan sen. Van Dijckstraat 26 b; plastic bal,! Prins. Vtaardingerdiik- 201: driewie-1 lig fietsje. Prinz Vlaardingerdijk 201; j blauv;, kinderjasje. J. Slagmolen, Nu-1 mansdorpses aat IS; trui. C. Ketelaar, j Leliestraat 43; mohair shwaL Kees Arons. Am. van Solmsstraat 2D b; zwembroek. L. v. d. Drift. Groenlaan) 43; pantoff' H. v. d. Plas, W. Brou- werstraat Sa; 1 paar motorhand-1 schoenen, M. Hoenderkamp, Aleida-; straat 72 b; washandje en eep. E. v. I Oerven. Strijensestraa: SS b; hoofd doek. mevr. Chabot. Vlaardingerdijk 559; herenregenjas. De Koning, Nw. Maasstraat 78: kettinkje met kruisje, Hermsen, Frans Halsplein 12 B; da-j meshalsketting. Heggelman. St. Lidui-, nastraat 60: verbanddoos. C. Maan,! Brugmanstraat 46 a; kaart met divi-; dendzegels. Berghout. Poppehof Nrd. 151, Delft Het terugbrengen van een overtreder in de maatschappij is geen zaak van sentimenteel gepraat. Hiervoor zijn mensen nodig, die de aanwezige kansen benutten en vaar nodtg nieit- we mogelijkheden weten te scheppen. Helpt gij hen nu de laster hiervan te dragen, opdat mei door een tekort aan geld de hulp aan een medemens moet worden geweigerd. De col lecte voor de Reclassering can zaterdag beveel ik gaarr.e bij it aan De burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. Peek (Advertentie) wijl daar tevens voor de ouderen een plaats moet zijn. Naast een adviesbureau voor cursus- De S.G. studiecommissie >ver de, vvrijetijdsbestedinr heeft in iie rap port doen uitkomen dat het niet al leen een kwestie van opsommen van; mogelijkheden voor de vrijetljdsbeste ding moet zijn De vraag is hoe del contacten «nel hen die hun vrije tijd sen etc. zal er dus ook beslist eer. i-j.. ir, u-nrden re- soort ..doe het zelf centrum dienen te i n «mm k 3» rommkii» ïinj-worden geopend, waar iedereen ec: legd. Daan l is de commiss ^an. Wanneer dit bereikt is en daarote alen* van mening aa reeds op guede functionarissen (gepensioneerden) scholen begonnen moet worden dezlj,n 8angetrokken meent de ..studie- leerlingen er op te wijzen, dat goed,1 commissie" dat deze sectie tot grote gebruikte vrije tijd het leven rijker j'.oei kan komen, maakt en de mensen op een hoger plan brengt. Enquete Daarom zal. zoals ons reeds is toe- 0m tc Komen tot enig inzicht in de gezegd. i"| de scholen de praktisehe. tnaterie heeft de commissie een sum- aktieve vrijetijdsbesteding gestiinu- nut.ri, vhquéte gehouden naar de wij;: leerd worden, waartoe o.a het vak j waarnp gewoonlijk de vrije tijd wordt handenarbeid geschikte mogclijkhe-y„.$teed. Het bleek met mogelijk in gc- den biedt. Het zou fout zijn deze jeugd school voor een vacuum t< plaatsen, judo 6; gymnastiek 7; biljart 3; hengel- Er moet dan een gelegenheid zijnsport 9. duivensport 1; Schietver 1; waar deze jonge mensen sun activt-wteterclub 2; toneel 1; fanclub l: dans* teiten verder kunnen ontplooien. Ier- school 27; jeugdver. 55: personeelsver. natuurlijk na afloop een der Advertentie KOFFERS REISTASSEN LEDERWAREN HANDTASSEN it 1 n Ariri SCHOOLEIUI'S J»l«|nw«p 210. .ZO I TÊLEf. 74775 1 SCHOOLTASSEN heel Schiedam een nquë'.t te houden. Daarom zijn 246 leerlingen van eert be- drijfsschooi in onze stad ondervraagd en verder hebben de commissieleden geput uit Hetgeen hun uit ervaring bekend is. De enquête gaf de volgende resultaten: Aantal loert,ngen ondervraagd 246. Niet ad van een vereniging: 50. iul van een vereniging: 196 Leerlingen die lid zijn van 2 v< 53. 3 ver 34. 4 ver. 16 5 ver. 6. 6 ver 1. De aantallen waren als volgt over de onderstaande verenigingen verdeeld: Voetbal 61; korfbal 7; handbal 6; baskethall 3; honkbal 3, zwemetub 22; wandel-port 4; tennis 1, tafeltennis 6; 55: aquariumver. 1; speeltuinver. 6; njperkorps 3; akolietcoUegc I: V C J.C. (5; zand ver. 2; muziekver. 23: E.H.B.O. 2; vakbond 20; jetgd brandweer 3; verkenners 14; posrzegelver, 1: lees- ub 3; supportersve*. I; jeugd Rode Kruis 1. Aan dezelfde 246 vraag voorgelegd: zijn vrije tijd'". De antwoorden luidden ais volgt: Knutselen 56; geen mening 36; lezen 29; visset 28; voetballen kijken 24: tuinieren 18; electro (radio's) U;dieren houden 8; t.v. kijken 7; fotograferen 5; leerlingen werd de .V.'at doet vader m gen. Jeugd Prot Jeugdgemeenschap Kethel «Hobby» B K. Jeugdver T.O.P. St. Franciscus Liefdewerk, Stichting Clubhuiswerk 'St. Joris Doeie) laatste vier zijn verenigd in de Schied. Jeugdr. Ouden van dagen. Alg. en Kath. Bond, Diversen. Algemene Fotokring Schie dam. Gusto schildcrcl Beat; Helini- um. Philatelistenver. Wilton Fijenoord. Ned. Ver. de Verzamelaar. Teken en lderver. De Studievrienden. Ver. Wüton-Fijenoord afd. Fotografie. Twee wergnemers van Van Nelle n.v. verenigingswerk 4; wandelsport 3; post hun T.»«t< 3- dam«n«n 3 kaarten J- oeon goudenjubileum. Het betrof de heren zegels 3; dammen 3 kaarten 3; geen vrije tijd 3; sport 2; luieren 2; studeren l. Bestaande verenl inger op het ge bied der vrije tijdsbesteding, voorzo ver bij de Schledamse Gemeenschap bekend. Biljarten. District Schiedam van de Kon Ned. Biljartbond. Bridgen. 4 ver enigingen. Klaverjassen 17 verenigin gen. Dammen, Damclub Schiedam. Hengelsport. 9 verenigingen Postduiven. 4 verenigingen. Schaken. 4 verenigin gen w.o. 2 pers. ver. Volkstuinen. 3 verenigingen w.o. Ver. Schied. School tuinen. Vissen en Vogels. 4 verenigin-1 ten thee Vervoerd. A. J Krijger en J. C. van der Wacht, die beiden chauffeur zijn. De heer Krijger werkte aanvankelijk1 in de sigarenfabriek, daarna kreeg hij een functie in de tabakskerverij. Van deze afdeling stapte hij over naar het vervoer, eerst als bij-chauffeur, toen ais; chauffeur en tenslotte als chauCfeur-b« steller De heer Van der Wacht zit al meer dan veertig jaar tussen de wielen. Hij voelt zich neer tot het zware materiaal aangetrokken en heeft in de loop van de jaren ontelbaar vele vaten tabak en kis- Van een onzer verslaggevers) J7EN dertigjarige bewoner van de Pleretstraat te Rotterdam zou donderdagavond zijn televi sieantenne even repareren. Een klein klusje vond hij. do hij best zelf kon opknappen Het ging echter niet zo gemakkelijk als de man dacht. Na een kwartier tje rustte hij even uit tegen de schoorsteen.'waaraan de anten ne was bevestigd, het zweet van zijn voorhoofd vegend. De schoorsteen bleek hier echter niet op berekend te zijn en be gaf het inet veel lawaai. Grote brokken puin tuimelden links en rechts van het dak af. mciar verwondden niemand op straat. Met het nog op brandgevaar legde de brandweer de bewo ners van ook twee andere pan den een stookverbod op. Doe- het-zelf Mórgen begint de verkoop van eer; grote, speciaal voor dit Jubileum aangeboden partij ecru 'flanellen lakens. Lakens, die-normaal verkocht worden voor zeven an acht gul den, kunt U nu kopen voor prijzen. 30 tot 40% lager dan normaal. A De heer N. den Besten, Vrijenbanse- straat te Rotterdam, is maandag 1 ok tober 25 jaar koster in de gereformeerde kerk aan de Bergsingel. Zaterdag 29 sep tember wordt er om half vier in de zaal naast de kerk. een receptie gehouden ter ere van de jubilaris. Er zullen de heer Den Besten enkele cadeaus worden aangeboden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze fla nellen lakens voor prijzen, die U alleen tijdens deze Jubileum verkoop kunt verwachten. Géén te?» of schrift, beit. De Schledamse pompbediende J. P. K. heeft aangifte gedaan van diefstal van de carburator van zijn bromfiets ter waarde van 35,- die op de Nieu we Haven heeft gestaan. De onder baas G. D. mist zijn bromfiets die op slot in de stalling van Wilton-Fijen- oord was gezet. Advertentie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1