6Risr Zeer lange wachtlijst Flatgebouw bejaarden ROTTERDAM Vlag in top hij Gerei. Spel geeft vertekende vergroting CEF A-Schiedam viert tienjarig bestaan 1 te zien JIU'IOO voor drie jaren Maassluis heeft weer sluitende begroting Groot industrieterrein en liaven op De Beer w SPORTSCHOOL VAN 60RSEL NIEUWE LESSEN CONDITIE TRAINING Vlaardingse verenigingen doen goed werk Bijbelkringen worden goed bezocht C. Verboon 25 jaar bij H.V.O. heetman ZETHAMETAnv. R'dams toneel met De Keuken „Herberg van, het zesde geluk' M' Al 150 aanvragen voor plaatsing Primeur voor Waterweggebied Niet minder dan negenduizend huizen per jaar (voor het eerst sinds 1954) Kosten ruim 52 miljoen gulden R' "BRITSE KROONJUWELEN EN REGALIA" VLA A R D IN GEN KIJK v. vlieg modern vlieg swissair de rotterdammer ^ÉÉF Tneulen jubileum aanbieding molton dekens j Cultureel tverk EXPOSITIE Voor het eerst in Nederland een unieke collectie replica van de vorstelijke pracht uit de Tower. ZATERDAG 29 SEPTEMBER Inhoud AGENDA VOOR VLAARDINGEN V(indaag '...en maandag ert dagelijks Lente klaar? dat is het f Medische dienst AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en dagelijks.... Advertentie Als in deze winter de nachten onverwachts kouder worden, zorg dan dac er bij U thuis ook een paar van die handige molton tussendekens in reserve liggen. Een fabriektpartij mooie Holton dekens, geruwd als een wollen deken... geweven van prima garens, gaan wij Maandagmor gen om 9 uur verkopen voor speciale Jubileumprijs. Als U hem gisteren kocht voor 3.50 betaalde U geen dubbeltje teveel maar vanaf Maandag morgen koopt U hem niet voor 3.50 maar voor nog géén twee gulden. Maandagmorgen om 9 uur (wij zijn altijd "s Maandagsmorgens open) begint de verkoop van deze molton <0 aft/J dekens, 110 x 160 g typ cm, Géén tel. of «rftrift* bejt; (Van een onzer verslaggevers) 0OK ,N 1961, zo blijkt uit het zo U pas wrschenea jaarverslag van het Flatgebouw voor bejaarden te vlaardingen, is weer een aantal nieu we aanvragen voor plaatsing aan de reeds zeer lange wachtlijst toege- S u 31 de«embcr 1961 waren 292 echtparen en 390 alleenstaanden op deze lijst ingeschreven. Op 31 december had het rusthui: ge deelte 58 bewoners en de individuele woningen 155. De gemiddelde leeftijd van de eerste categorie was 80 en die -van de tweede 75 jaar. Van de rusthuisbewoners behoorden er 37 tot de Hervormde Gemeente, ,eB 'T1 Gereformeerde Kerk, twee tot de Gereformeerde Gemeente en drie tot de Remonstrantse Kerk. Van de in- dividuele bewoners waren deze aantal- len resp. 88. 11. 4 en 14. Tot de-ze laat- j ste groep behoorden bovendien vier le- jden van de Gereformeerde Kerk (vrij. I gemaakt! en vier van de Christelijke Gereformeerde Kerk. In het rusthuis behoorden acht en in de individuele wo ningen 18 niet tot enige godsdienstige gezindte. Het gemis aan een afzonderlijke keu ken doet zich steeds sterker gevoelen. Zowel voor de bewoners van het rust huis ais voor de individuele woningen! wordt een ziekenafdeling onontbeerlijk geacht. Ook de gemeenschappelijke keuken blijft voor de samenstelling van de me nu's de nodige problemen scheppen. In het verslagjaar werden 1.659 .warme j maaltijden en 235 broodmaaltijden uit i de keuken .betrokken. I Het culturele werk voor de bewoners j verliep ook dit jaar weer bijzonder i goed. Het is een voortdurend genoegen, aldus het jaarverslag, te kunnen consta teren dat de plaatselijke verenigingen zich dikwijls beijveren om een avond in de recreatiezaal te verzorgen. Het peil van deze avonden is in het algemeen uitstekend. De hoogtij-avonden, zoals de gezamenlijke viering van het St. Nico- laasfeest en het Kerstfeest worden door de bewoners zeer gewaardeerd. Verder .genieten de bibliotheek en de leesportefeuille een blijvende belangstel ling. De aanwezige gezelschapsspelen zijn. bij verschillende bewoners zeer in trek. Voor een dertigtal vaste kijkers is de televisie een belangrijke tijdspasse- i ring. Enkele bewoners beschikken thans over een eigen toestel. Van de knutsel- I ruimte wordt met het ocg op de volgend i jaar te houden bazar weer meer ge- I bruik gemaakt. De op eigen initiatief van de bewo ners georganiseerde bijbelkringen wor den goed bezocht. In dit verband ver meldt het jaarverslag dat enige plaat selijke predikanten, die in het bijzonder zijn belast met de geestelijke verzor ging van de bejaarden, regelmatig een bezoek aan het flatgebouw brengen. (Wij me ram met zekerheid te weten dat alleen de hervormde predikant ds. W. J. Kolkert deze bijzondere taak heeft red.) (Van een onzer verslaggevers) Bij het Havenbedrijf „Vlaardingen- Oost" N.V. rijgen de jubilea zich aan een. Vrijdagmorgen was het de heer C. Verboon, de laatste vijf jaar lichtdruk ker, die het zilveren feest vierde. Spruitend uit een familie die bij het Havenbedrijf een .goede naam maak te, beschikt ook deze jubilaris over zeer gewaardeerde capaciteiten, waar van directeur P. Baaima o.a. het goe de vakmanschap noemde. Hij memo reerde de gezondheidsredenen die er de oorzaak van waren dat deze van origi ne baas-scheepsbouwer tot zijn huidig vak kwam. Uiteraard was er voor de heer Ver boon een gratificatie en voor zijn vrouw een boeket bloemen. Het bazencollege liet zich ook niet onbetuigd. Namens De rekening van lasten en baten l^3' sPrak de heer M. Coenradï, die zijn sluit met een nadelig saldo voor het vergezeld ,liet Saan van waar- -1devolle cadeaus, n.l. een verrekijker en een scheerapparaat. De heer A. J. Meij er, chef Tekenkamer feliciteerde namens het personeel van die afdeling. Ook hij overhandigde een cadeau onder couvert en bloemen voor mevrouw. De heer A. van der Valk vertolkte de goede wensen van de Ondernemings raad. In verband met zijn gezondheidstoe stand was de heer Verboon niet in staat een dankwoord te spreken, maar hij had dat keurig op schrift gesteld, zodat de heer Meijer als zijn spreekbuis kon fungeren. Advertentie in de "schatkamer onder de lijnbaan" 1 oktober 1 november van 10-12 en van 2-5 u. edelsteenkundigef.g.a, diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 ROTTERDAM rusthuis van 60.718. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) fET DE vertoning van een bijzon dere film zal de Cefa in Schie dam het tienjarig bestaan vieren Bovendien hernieuwt de Cefa een oud gebruik door niet alleen op za- terdagavond maar ook op vrijdag avond een voorstelling te geven. Op vrijdagavond 5 en zaterdagavond oktober wordt het tweede lustrum gevierd met de vertoning van „De herberg van het zesde geluk" naar de roman van Alan Burgess, regie Mark Robson. In de hoofdrollen In grid Bergman, Curt Jurgens, Robert Donat, Michael David. De film duurt twee en een half uur- Toegangskaar ten zijn verkrijgbaar bij de boekhan del Niemants verdriet, Lange Kerk straat 52. De inhoud van deze Cinemascope kleurenfilm die in de Goede Haven- kerk. Westfrankelandsedijk, wordt ver toond is als volgt: Gladys Aylward. een Engels dienst meisje (Ingrid Bergman), voelt dat (Advertentie PELGRIM, óók voor oliehaarden Ceb. Obadji, Callenburgstraat, Zeven de. Dagsadventisten. 10; Automobielbe drijf Eigenraani, Dirk de Derdelaan, Start Najaars-Actierit t.b.v. „Poen voor Kameroen", 1315; Feestavond met prijsuitreiking, idem, 20; Gebouw Trian gel", Fico-jeugdfüm „Het geheim van het woud". 15.00 en 18.30 en voor ouderen „De ballade van een soldaat", 20.45; Bethelkerk, Avondgebed, 19.30. MAASLAND; Huls te Veldclaan, Brand wecrwedstrij den. 14.30. Zaal Keyzcr, Landstraat 15, Ruilbeurs „Dc Verzamelaar". 19.15. MAASSLUIS: De Ridderliof, Receptie burgemeester W. D. J. van Dijck. 16—17,30. HOEK VAN HOLLAND: Kerkzaal Ma- hustraat, Film „Niua" door TFA, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Vlaardingen: Smalle Havenstraat 11 voor red adin. en adv. lel. 6775 (b.g.g. uitsluitend voor redactionele aangele genheden) 6619 Vlaardingen (b.g.g. s avonds 010-80037). Klachten bezorging, Vlaardingen, F. Brengers, Bostaari 17. Tel. 3345. maan- ®ag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, 's zaterdags van 17 tot 18 u. Apotheek: Van Horendorp, Van Hogen- dorplaan 129a, tel. 4233. Agenten: W. Hagenstein, Emmastraat 103; mevrouw C. M. de Keijzer-van de gie. P. c. Hooftstraat 17; F. Brongers, Boslaan 17, telefoon 3345 haar roeping ligt in de verbreiding van het Evangelie in China. Van de zending krijgt ze geen medewerking daar ze geen bevoegdheden heeft en daarom besluit ze met hard werken het geld voor de reis bij elkaar te sparen en er dan op eigen houtje heen te gaan. Na een treinreis vol hinder nissen dwars door Europa en Siberië komt Gladys in China aan, waar ze samen met een andere zendelinge een herberg opent. Dit Initiatief van twee blanke vrou wen wordt aanvankelijk met gToot wantrouwen begroet, maar de goede verzorging tegen billijke prijzen Is al gauw in de omtrek bekend. En als er onder het eten bovendien nog verhalen verteld worden neemt de klandizie zienderogen toe. Dan breekt de oorlog met Japan uit en ook Yangcheng wordt door de Ja panse bommenwerpers niet gespaard. De brandbommen veroorzaken in het grotendeels uit hout opgetrokken Yang cheng een ware catastrophe. Voor Gla dys breekt een moeilijke tijd aan want ook de Herberg is zwaar beschadigd. Haar vriend de Mandarijn (Robert Donat) en Kapitein Lin Nan (Curt Jür- gens) helpen haar echter zoveel moge lijk en het is vooral Lin Nan, een Chi nees van gemengd bloed, die een die pe genegenheid voor de nooit bij de pakken neerzittende Gladys opvat. Gladys heeft zich vooral het lot aan getrokken van een groep kinderen die dakloos rondzwerven en ze besluit met deze kinderen hét binnenland in te trekken naar Sian waar voor hen ver der kan worden gezorgd. Onderweg ontmoet zij Lin Nan die haar waar schuwt dat zij langs de gewone ver keersweg in handen van de Japanners zullen vallen. Hij stippelt voor haar een route uit door de bergen die veel langer zal duren maar die meer vei ligheid biedt. Na een tocht vol verschrikkingen en ontberingen bereikt Gladys met haar 100 kinderen eindelijk Sian waar hen een enthousiast welkom bereid wordt. IJET Nieuw Rotterdams Toneel heeft vrijdagavond in de Stads gehoorzaal te Vlaardingen het on langs in Rotterdam in première ge brachte spel „The Kitchen" (De keu ken), geschreven door de hier te lan de weinig bekende Britse auteur Ar nold Wesker op de planken gebracht. Onze toneelredacteur schreef hiero ver na de première (7 september) in Rotterdam: „Weskers kijk in de keukenwereld is sterk begrensd. Van het kleine deei dat hij dan wel heeft waargenomen, geeft hij een vertekende vergroting te zien. Zijn „neonaturalistische" vormgeving maakt het vertoonde beeld bovendien irreëel, waardoor het effect voor de toeschouwer vaak het omgekeerde is van hetgeen Wesker beoogde. Dit zal althans, naar wij menen te kunnen aannemen, het geval zijn in de steden, waar de mensen te zeer ge woon zijn aan tempo en drukte en ver drietigheden om ondersteboven te ra ken van wat in de keuken van Wesker gebeurt. Dat de zinnebeeldige tenden- zen van het stuk zo sterk zullen aan spreken, wagen wij dan ook te betwij felen. Wij veronderstellen dat het visuele element van de opvoering het meest de bezoekers heeft beziggehouden. Daar op heeft regisseur Dexter zijn tumul tueuze accenten gelegd, soms overdre ven, andere keren indringend en nu en dan met biologerend resultaat, zodat men het gevoel krijgt dat het allemaal „John Dexters" zijn die tijdens de ge moedsexplosies van één zenuwstel uit handelen. Dit is, met ongeveer dertig personages in de keuken, als regiewerk een razend knappe prestatie". Het Vlaardings Kunstcentrum dat met dit stuk zijn toneelseizoen opende, heeft de dankbare lof geoogst van een nagenoeg geheel gevulde Stadsgehoor zaal. Onder de toeschouwers bevonden zich de burgemeester van Vlaardingen en mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt Bij wijze van proef had het V.K.C. gordijnen laten aanbrengen over de ba lustrade van het balkon, waarmee men gehoopt had de akoestiek te kunnen ver beteren. Voorzover wij in de zaal kon den constateren heeft dit geen effect geoogst. (Van een onzer redacteuren) VROLIJK WAPPERT de vlag bo- ven op het betonskelet dat over niet al te lange tijd het Gerefor meerd Bejaardencentrum in de Vlaar dingse Westwijk zal zijn. Dat is h' werk van mejuffrouw N. van Woei kom, directrice van het huidige rust huis aan de Emmastraat, die ter ge legenheid van het bereiken van het hoogste boawpunt vrijdagmiddag zon der moeite de vlag omhoog hees. Boze tongen beweren dat zo'n mooi bejaardencentrum wel voor rijke men sen bestemd zal zijn. Maar dat zijn ■verzinsels. De voorzitter van de Gere formeerde Stichting voor Bejaarden zorg, de heer J. Hoogstad, zei (voor dat de vlag naar boven ging) duidelijk dat het rusthuis bestemd is voor ieder lid van de Gereformeerde Kerk die er voor in aanmerking komt. De stichting gaat ten slotte uit van de Diakonie en of men de verpleging meer of minder goed kan betalen, is vers twee. Al eerder had men verwacht deze mijlpaal in de bouwgeschiedenis te kun nen bereiken, maar door slechte weers omstandigheden. is er helaas een. ach terstand van ongeveer drie maanden op het bouwschema. Architect noch aanne mer treffen daarvoor verwijten, want de samenwerking met hen noemde de heer Hoogstad bijzonder, goed. Hij sprak dan ook de hoop uit dat men er in zou weten te slagen deze vertra gingen weer in te halen, zodat volgend jaar lente het centrum geopend zal kun nen worden. Het Stichtingsbestuur heeft op het ogenblik al 150 aanvragen voor plaat sing op tafel liggen en in de komende maanden gaan de heren al die aanvra gen onderzoeken en bepalen waar voor elke gegadigde de behoeften liggen. De heugelijke gebeurtenis, die ove rigens van kortstondige aard was, werd bijgewoond door de bestuursle den en him dames, bijna alle predi kanten van de Gereformeerde Kerk (sommigen óók met dames), aanne mer D. Versloot en de heer K. Kem per, één van de architecten. Het gezelschap maakte ten slotte een •vandeling door het bouwwerk, waarbij et zich door deibestuursleden liet voor lichten. En zuster Van Woerkom ging met een fraai boeket terug naar de Emmastraat. (Advertentie) verf van de vakman Advertenties 4 Gedurende het weekeinde zullen in bijzonde re gevallen dienst doen de volgende artsen: f Vlaardingen: H. A. Imhoff, Verpl. Cbas- séplein 6a, tel. 3562 en G. Bordewijk, Flo- res la an 248» tel.2150. m' Maassluis: P. L. Wekker, Govert Flink- plein 21, tel. 2125, Verloskundigeroej. J. Y. v. d. Veen. Jac. Catsstraat 24, tel.: 23T6. A Maasland: H. J. v. d. Berg, s Heren straat 4. tel.: 2039. r v A Veearts Vlaardingen en Maasland. C. v. d. Most. Kethelweg 13a. Vlaardingen, tel.: A Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Har- wichweg 210, tel.566. SCHIEDAM: J. van Buren Buys Ballot singel 7276 telefoon 69GS1; en A. Q. C. Klomp Juliana van Stolbergstraat 3 telefoon 19952. KETHELWEG 100 Tel. 69004867 - Vlaardingen Ook les in de bovenzaal van het KOLPABAD op maandag, dinsdag en vrijdag (ign. gymnastiek sonder toestellen voor MEISJES, JONGENS, DAMES EN HEREN alle W-aterweggemeenten tezamen slecbts ongeveer vijf en vijftig honderd gesubsidieerde woningen toegewezen. (Van een onzer verslaggevers) VOOR het eerst sinds 1954 heeft Maasluis een sluitende begroting. In de tussenliggende jaren vertoon den de begrotingen alle aanzienlijke tekorten. Sedert 1957 kwam daarin! een lichte verbetering. De begroting 1962 kon afgesloten worden met een tekort van 99.000 en die van 1963 heeft geen nadelig slot. Dit schrijven B. en W. in hun memorie van toe lichting op de begroting van 1963. Het college noemt het een winstpun* tje dat binnen het raam van een slui tende begroting in het algemeen ho gere instanties minder bezwaar ma ken tegen bepaalde investeringen. Bij het samenstellen van de begro ting zijn B. en W. uitgegaan van het standpunt dat de uitgavenpolitiek met voorzichtigheid moet worden gevoerd. Dat houdt in dat niet alle wensen en verlangens tot vertering of uitbreiding van het gemeentelijk verzorgingsge bied konden worden gehonoreerd. Desondanks was een stijging van de uitgaven van openbare werken van on- vmgevere f 954.000 tot f 1.045.000 niet te voorkomen. Ook het feit dat Maassluis aan een TYE MINISTER van volkshuisves- ting heeft in een brief aan Ge deputeerde Staten van Zuid-Hoiiand meegedeeld, dat de elf gemeenten van de Nieuwe Waterweg een geza menlijk woningbouwcontingent krij gen toegewezen, dat voor drie jaar zal gelden. Van 1963 tot en met 1965 zullen in het Waterweggebied negen duizend woningen per jaar worden gebouwd. Van de inhoud van deze brief zijn de betrokken gemeentebesturen op de hoog te gesteld. Het is voor de eerste maai in de geschiedenis, dat een dergelijke regeling op een zo grote schaal is ge troffen. Dit contingent omvat zowel woningwet woningen en premiewoningen als in de vrije sector te bouwen woningen, maar hoe de verdeling over de verschillen de categorieën zal zijn, is nog niet be kend. Wanneer deze verdeling bekend wordt zullen de besturen van de Wa terweggemeenten onderling bespreken, op welk deel van het contingent elke gemeente aanspraak zal kunnen maken. De minister van volkshuisvesting en bouwnijverh-id zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld van de resulta ten van dit overleg. Aan de toewijzing van deze negen duizend woningen heeft de minister een aantal voorwaarden verbonden. Zo zal een belangrijk deel van het contingent moeten worden gebouwd volgens een arbeidsbesparende bouwmethode. het geen dus betekent, dat deze woningen in systeembouw zullen moeten worden opgetrokken. De gemeenten, die in de ministeriële brief worden genoemd zijn Botterdam, Schiedam, Vlaardingen. Maassluis, Ca- peile aan den IJssel, Ridderkerk, Spij- kenisse, Barendrecht, Rhoon, Poortu- gaal en Rozenburg. Niet alleen, dat er nu een gemeen schappelijk Waterweg-contingent is toe gewezen, dit contingent ligt bovendien aanzienlijk hoger dan de tezamengeno- men contingenten, die vorige jaren aan de Waterweggemeenten zijn toegewe zen. Zo zijn er in het afgelopen jaar voor "DE KROON" Eendrachts.tr; 29 - Tel. 2755 '"T VERFCENTRUM" -v Hoogstraat 48 - Tel. 4153. "DE GOEDE HOEK" n.y. Floris dé .Vijfdeïaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 gioot vaarwater is gelegen heeft op fi nancieel gebied consequenties. Het is de laatste jaren nodig gebleken grote gedeelten kademuur en beschoeiingen te vernieuwen. Dit brengt kosten met zich mee die de directe baten, zoals haven- en kadegeld, verre te boven gaan. De gewone dienst geeft een bedrag aan ontvangsten en uitgaven aan van in totaal 9.736.116,47 Inclusief de verrekenposten die voor de jaren 1963 en 1962 respectievelijk totalen van 4.340.894,61 en 3.913.752,12 aanwijzen. Voor onvoorziene uitgaven is geraamd 50.085,06 tegen f 36.181,63 in het vorig jaar. B. en W. spreken er hun ontstemming over .uit dat ook in de begroting 1963 weer geen rekening kon worden gehouden met definitieve cijfers van de finan ciële verhoudingswet rijk-gemeente. Iïet blijft moeilijk zo de richting van het financiële beleid te bepalen, menenj zij. I VLAARDINGEN. Hervormde Gemeente, Grote Kerk. 10 ds W J Kolkert, 17 ds S v d Bos. H C 20; Rehobothkerk. 9 dhr J" Hoo- gendam, 10.30 ds D Noordmans. H Avondm, 19 ds J Boutórse, H C 20; Bethelkerk, 10 ds J v Noert, H Doop, 19 ds SvdBos, H C 20; Immamidkerk, 10 dhr A v Zetten, 19 ds P v d Vloed, H C 20; Nieuwe Kerk. dhr J v Lamb algen, 47 ds J Bouterse, H C 20; WestwijJckapel, 9 en 10.30 CH. Doop), ds C H vaal Rhijn. Commissie Het Woord", zaal Harmonie. 10.30 ds E van Bruggen, van Rotterdam-Delfshaven, ond Het geheim van het Geloof". Gereformeerde Kerk, Oostarkerk, 10 ds H Zandbergen, Voorber HA, 17 dr M J Mulder, Emmauskerk, 9 ds H J Heynen. 10.30 ds G Aalbersberg, oud „Wie staat er aan het begin",? 17 -dr F L Bos. Fniëlkerk, 9 en 10.30 ds H J Kou- wenhoven, 17 ds H J Heynen, Maranatha- kerk, 10 dr M J Mulder. Voorber H A, 17 ds H J Kouwenhoven. Christ Geref Kerk, kerk Emmastraat, 10 ds P de Smit, van Soestdjjk, 17 dhr C G Ouwerkerk, van Nieuwpoort. Aula H de Cockschool, Ph de Goedestraat, dO dhr C G Ouwerkerk, 17 ds P de Smit. Geref Gemeente, kerk West- nieuwland, <10 en 17 ieesdienst. Christ Ger Gemeente, Dijksteeg 6, 10 en 17 dhr H J C H Zwijnenburg, te Gouderak. Overige Kerkgenootschappen: Geen opgaven ontvan gen. MAASSLUIS. Herv Kerk 10 ds H F Meij er, 19 dr L van Hartingsveld; Herv Bej Ctr 10 dr L van Hartingsveld; Jeugdkerk: (Sur- sum Corda) 10 de heer J Spijerk; (geb Gen de Wetstr 2) 10 de heer L van der Poi; Kinderkerk (Cat lok Gr Kerk) 10 mevrouw Beekman. Geref Immanuëlkerk 9.30 ds K W Dercksen, 16.30 ds C Mak; Geref Ma- ranathakerk 9.30 ds C Mak. 1630 dsKW Dercksen. Geref Kerk (vrijgemaakt) 8.30 en (14.30 ds C Vonk van Schiedam. Chr Ge ref Kerk 9.30 lees dienst, 14.45 ds J C van Ravenswaay van Scheveningen. Ned Prot Bond 10.15 ds L van Os. Leger des Heils (Oogst- en Dankdiensten) 10 en 19.30 in ge bouw Dr Kuyperkade, Majoor J Hak van Schiedam, 18.45 Openluchtsamenkomst op de Markt. HOEK VAN HOLLAND. Herv Kerk 10 ds H S Wasslnk, 19 ds P Kamstra van Wate ringen. Geref Kerk 10 en 19 ds P Rul- mann. Herv Evang 14.30 ds Vroegïndewey van Delft. Vrijz Herv 10 ds C G Mulder van uit Rotterdam. MAASLAND. Herv Gem ilO en 39 ds H J J Keyzer. Geref Kerk 10 en 49 ds J Z Pot- jer. SCHIEDAM. Ned Herv Kerk: Grote Kerk 10 ds C van der Steen en 17 jeugddienst ds H J Keijzer, Maassluis; Bethelkerk 10 ds D J Spallng en 17 ds J D Smids; Op- standtngskerk 10 ds A Hoffman en 19 dr L J Cszemier; Vredeskerk 9 en 10.45 ds H W Hemmes en 19 ds J E L Brummel- kamp, Kethel. Chr Geref Kerk: 10 en 17 ds Kleissen, Utrecht. Ned Herv (Ge ref) Evangelisatie: gebouw Irene 19 en 16 ds A J Wijnmalen. Maartensdijk. Bap tistengemeente: 19 gebouw Irene ds R Rei- ling. Gereformeerde Kerk: 10 ds R D Beukema, Schiebroek en 17 ds P R Eve raars; Kethel De Ark 9.30 ds J Boven berg. Geesteren en 1420 ds J Lever, Vlaar dingen; Kantine SCF Burg-Honnerlage Gre- telaan 159 10 ds J Couvée en 17 ds J Bo venberg; De Goede Haven 10 ds W A Krijger en 17 ds J Couvée; Julianakerk 10 ds P R Everaars en 17 ds W A Krijger. Evangelisch Lutherse Kerk: 10 ds S G van der Hagen. Leger des Heils: 30 hei- ligingsdienst, 18.45 openluchtprediking Ger- rit Verboon straat, 19.30 verlossingssamen komst o.l.v. brig K Wieringa en maj R Reitsma. Vrije Chr Geref Gemeente: iO en 16 ds J IJsselstein. Ned Pro* f*stanten Bond; 10.30 prof dr F A H de Bner, Leiden. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 en 16.30 J Strating, Alkmaar. Oud-Geref Gemeente: 10 en 17 Dienst. Oud-Katholieke Kerk: 10 H Mis. Ned Herv Kerk Kethel: De Rank 8.30 ds J E L Brummelkamp; Dorpskerk 10 ds J E L Brummelkamp «n 19 ds J G Jansen. Irene, Receptie Zilveren ambtsjubileum ds. H. W. Hemmes, 16. -Musis Sacrum, Othello speelt Het spook van Cantervolfe, 20. Wijkcentrum Nieuwland, Comité Sa men w. Gerepatrieerden. Contactavond, 20. Musis Sacrum, SCZ Contactmiddag, 14. Edlsonpleln, chr. gymn. ver. ODO De monstratie, 20. Lutherse Kerk, Oecumenisch Avond gebed, 19.30. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 115583 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactie- aangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, CeL 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen bgg tel. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123; politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Van Westendorp, Singel, hoek Emmastraat. MEJUFFROUW mr. J. Zeelenbërg trad donderdag voor het eerst op in haar functie van loco-burgemeester van Rotterdam. Dat was in de Burger zaal van het stadhuis, bij de ontvangst van de officieren van de Canadese tor- pedobootjagers, die in de loop van de dag de haven waren binnengelopen. De loco-burgemeester droeg de zilveren ambtsketen op een zwarte japon. '.Zij had zich bij de ingang van de Burger zaal opgesteld en tal van haar gasten, die zij welkom heette, begroetten haar charmant met een handkus. Als altijd bij buitenlands vlootbezoek waren ook officieren van het korps Mariniers .-"en vooraanstaande Rotterdammers uitgeno digd. Er was weer. een prettige, onge dwongen sfeer. De Burgerzaal was met bloemen en planten versierd. Een strijk je zorgde voor een luchtige muzikaie achtergrond. Zoals bekend had ook het Canadese vliegdekschip Bonaventure gisteren reeds in Rotterdam moeten ar- rivieren. De Bonaventure echter heeft ceelgenomen aan het reddingswerk na de ramp met-het Amerikaanse vlieg tuig. dat zondag jl. op de Atlantische Oceaan een noodlanding maakte. -Het vliegdekschip maakte zich los vanhet eskader en 'zette eerst koers naar Ier land om gewonden aan wal te zetten. Nu wordt hot in de loop van zondag hier ter stede verwacht. De torpedo- bootjagers, die ligplaats hebben geko zen aan de Parkkade, zijn de Athabas- kan. de Crescent, de Cayuga en de Nootka. Het Canadese vlootbezoek zal een week duren. WIJ ACHTEN in 1965 ruimscohtos de mogelijkheid aanwezig om voor'een ruwstaalproduktie, die aan de eerste fa se van een nieuw modern geïntegreerd massastaalbedrijf inherent - wordt ge acht, voldoende afzet te vinden in de vorm van walserijprodukten. Een der gelijk bedrijf zal binnen enkele jaren kunnen groeien tot een produktiecapaei- teit van ten minste anderhalf miljoen ton ruwe staal per jaar." Drs.' W. C. Kroft, wetenschappelijk medewerker van het Nederlands Economisch Insti tuut te Rotterdam, komt tot deze con clusie na een uitgebreide studie van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Ne derlandse ijzer- en staalindustrie. In een bijlage van Economisch-Statistische Be richten schrijft de heer Kroft, dat de „belangstelling voor de problematiek rond de vestiging van een tweede ge ïntegreerd ijzer- en staalbedrijf in Ne derland latent aanwezig is". Hij spreek* -de hoop uit, dat de adviezen van buV tenlandse studiegroepen spoedig zullen worden gepubliceerd, want „in afwach ting van deze adviezen, moeten dege nen, wie -dit vraagstuk ter harte gaat, "t doen met onderzoekingen, die inmid dels meer dan een jaar geleden zijn verricht". jJj-ET OORDEEL van de heer Kroft is tegengesteld aan de conclusie (van de bekende studiegroep Van Berkum. De heer Kroft concludeert tot een hoger toekomstig staalgebruik in Nederland dan waartoe de commissie Van Berkum komt op- basis van een enkelvoudige relatie tussen staalverbruik en indus triële productie. De studiegroep Van Berkum meent, dat een nieuw Neder lands staalbedrijf maximaal ongeveer zestig proeent van de binnenlandse markt voor de. diverse produkten.," zal kunnen veroveren. De heer Kroft stelt, dat een binnenlandse producent eed, af zet van tachtig procent op de Neder landse markt zal kunnen vinden. Voorts concludeert de heer. Kroft, dat ten min ste twintig procent van de Nederlandse productie van niet-platte walserij-pro- dukten in de toekomst éien afzet kan vinden in de andere landen van de E.G.K.S. Op grond van een aantal ar gumenten meent de commissie Van Berkum, dat er bij een eventuele ^pro ductie van geprofileerde walserijpro dukten voorshands slechts weinige en slechis tijdelijke mogelijkheden zouden bestaan voor export naar andere E.G.K.S.-landen. De heer Kroft vindt deze conclusie niet overtuigend,' daar de studiegroep tegelijkertijd concludeert, dat een nieuw bedrijf, mits groot en volgens de laatste stand der techniek ontworpen, zeker in staat zal zijn. te concurreren. Advertenties Hobbemastraat 11. Amsterdam, tel. 73.0422 Westblaak 12. Rotterdam, (el. 13.91.70 met de Caravelfejnet de Convair 990 Coronado en de DC 8 op het vol ledige Swissair internationale lucht net. Dagelijks aansluiting vanaf Amsterdam en Rotterdam. De Zwitserse gastvrijheid, service en comfort maken uw vluchten on vergetelijk. Reserveringen en Inlichtingen via uw reis- en passagebureau. (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM wil op D'e Beer een groot industrieterrein met een haven aanleggen. De ge meente heeft een belangrijke aan vraag ontvangen voor een uitge strekt industrieterrein. De -plannen voor de nieuwe uitbrei ding van Europoort naar het westen zijn afgestemd op de plannen van Rijkswaterstaat voor de mond van de Nieuwe Waterweg en de nieuwe toe gang tot Europoort. De kosten worden geschat op 52.368.000- Burgemeester en wet houders verzoeken de gemeenteraad dit krediet beschikbaar te stellen. Daar de op De Beer benodigde gron den eigendom zijn van het rijk, heb ben B. en W. de minister van finan ciën verzocht de domeingronden aan Rotterdam te verkopen en goed te keuren, dat de terreinen in afwach ting van de definitieve overdracht vervroegd in gebruik worden geno men. Voorts vraagt het college de raad een bedrag van 853.360 te voteren voor grondverbetering van een terrein in Europoort, dat nog niet is uitgegeven. Het terrein wordt doorsneden door het voormalige Scheur, een oude zeearm, die in de loop der jaren is dichtge slibd. In deze strook van ongeveer zeshonderd bij achthonderd meter zal door de druk van het opgespoten zand op den duu'- een inklinking optreden van on geveer tachtig centimeter. Indien de inklinking wordt versneld door het aanbrengen van verticale zanddraina- ges ter lengte van tien a twaalf me ter, kan het terrein spoediger overde gehele oppervlakte een. ongeveer gelij ke kwaliteit verkrijgen. Advertenties Floris de Vijfdelaan 134 Tel. 82IO MAASSLUIS. Geboren: Yvonne d v L van Dijk en A Smith: Aafke Christine d v D J Poort en J M Monhemlus: Jolanda Maria Geertruida d v J Rosman en J B Scholte- Erivln Servatitis Franciscus, z v N C li Meinders en L. Schumacher. Ondertrouwd: A. Spanjersberg en J. v. Zs. Getrouwd: A. J. van Assen en H C Loer- mans, J Oprei en K. .Dijkstra, J Jvatt Buu- ren en L. B. Strijbos. Overleden: Corneöa Visser, weduwe v, M Paalvast, oud 74 jaren; Catharlna Roest, on gehuwd oud 82 jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1