Eerste in elk Prom" R.Ph.O. opzicht geslaagd Ontwerp- Rijnmond verhindert krachtige ontwikkeling Ficogaat haar werk verbeteren en uitbreiden ROTTERDAM Geen melk op woensdag Twee reuzetankers !iii Verolme overgedragen Redster van jongetje kreeg fraai horloge OPAAL 58 Tot over drie weken zei Ed. Flipse Bromfietser na begin Een goed van nieuwe traditie lJP Bejaarde man in vuur omgekomen (botsing met auto zwaar gewond Mr. Van Wal sum: „Grote steden in kritieke situatie" Hoogvliet nog voor zelfstandigheid Filmvoorstellingen geslaagd Groot overschot bij Spaarbank VOLAUTOMATISCH Goof Handstede: zwarte band De Hoek trots op Loes Verharen Fiësta Gitana Minister Cals opent sociëteit van SSR heetmanj| NOG 3 OAGEN DE .ROTTERDAMMER Pagina 3 VA \NUAi; 1 OKTOBER. JAARBEURSGEBOUW - Vredenbyrg - Utrecht rote jaarlijkse beurs voor particulieren Mfl J"* fl T*1 |T* W*m' Dagelijks van 10 tot 10 uur opt^H I KJ KI Tjï Ijl Ijj fjl 4000meubelshow Q3S Gd E3 BSI BS3 BES ÜlBüHü Organisatie: H. H. de Klerk Zn R. S. Stokvis Zonen 1586 inzendingen, o.a. Pastpe Meubelen /Desso Tapijten./ Ei-. ;noleum Krommenie Invènta Gasfor nuizen G- Plan Furniture Cultix. Mo dulini'a Keukens Rciya! System Kom pas Stóffen /.King'Sizé. Tapijten Fasto Gëisèrs Mah'Yong Wandmeubefen Dahsk Stil .-Webel' Arusba Tapijt Erres Stofzuigers -F Vloerwrijvers Hotel Tapijt 't Spectrum Meubelen Nationale Deense Meubel Inzending 5? I bii hebben en kan het lllGt 1 dlDgen jiets. dat het wil afstoten. Men Hier kwam de automobilist H. J. V. met!schijnt ie willen streven in de aanwezig te rijm Alamen niet taaj j feÜjlf be^nd"''^«"'ieniaakt. |SSe ^ja^ï richt5n«' van sïerke randsteden', \zo zei burgemeester mr G. E. Uitzending rste zaterdagavond in de al van de Rotterdamse een zeer geanimeerde! Er Rivièra diergaar stemmingl. Het Rotterdams Phil- harmonisJth Orkest ging het eerste Promenajpe-concert geven. Het or-j kest hoojpt met deze concerten een i nieuwe#traditie te vestigen (voor-! tenminste éénmaal per| maaacd). Velen, zeer velen voelden! geroepen om „er bij" te zjjn 'gezien de enorme belangstel-1 Ig en de enthousiaste reacties; de toehoorders kan wel wor- vastgesteld, dat de proefne- g „Prom" een groot succes worden. raat Soliste Bekende werken in het stadhuis bij de ontvangst van de congresgan-! r.k. vereniging „St.: Adelbert". I Meer leden Donderdagavond IE uur sluiting (Van een onzer verslaggevers) rjE vloot van de oliemaatschap- t-J pij ESSO is vandaag met twee zusterschepen, de 90.000 ton metende mammoethtankers Es- so-Spairi en Esso-Libya, uitge breid. De overdracht van beide tankers geschiedde met een tus senpoos van slachts enkele uren op de werf van Verolme op Ro- enburg, waar de tankers in een hoek van 90 graden met de neu zen naast elkaar in de werkhaven lagen. EN DIRECT RECHTS VAN DE HOOFDINGANG: UfACCEftl 50 MODELLEN TlAddCH DOORLOPEND IN BEDRIJF DE LANGE Kansëlboodschap over Nieuw-Guinea Brommerdiefstal opgehelderd jaar ter meulen steen van de maand oktober ÖWi jubileum aanbieding wollen Motor taxi in brand (Advertentie) De 67-jarige weduwnaar D ÏQeefstra uit Schraard Fri is gistermiddag tij dens een brand in zijn woning om het leven gekomen. Bewoners van het dorpje ontdekten omstreeks half drie een hevige rookont wikkeling m het alleenstaande huisje van de heer Kleefstra Toen de brand weer arriveerde, bleek de zolder van het huisje reeds te branden. De brand weer staagde erin het overige deel van het huisje te behouden. De politie vermoedt, dat de bejaarde man, die zich op de rolder bevond, door de hevige rook bedwelmd werd en ge storven is. (Van een onzer verslaggevers) tf isiLUciUtr. -TAi11*3 V C i Uctiit Juist op het TH om ent dat enkele dui zenden bezoekers het hoofdterrein vani Hermes D VS in sportpark Har ga in Sch ie-i y-, i j t. van Antonin Dvo-1 vièrahalconcert gaan. Dan zal de verlieten zoncagmiddag om kwart; grots sIGuCn \crrC€iCH lil we concertmeester, Dick de Keus, het - }[o0f vier *s een aanrijding ontstaan op de j een kritieke situatie, Amsterdam tevredenvioolconcert van Brahms ten gehore hoek van het Laantje dat vanaf hetj *1 ;<a*c publiekbrengen en verder zuilen werken van HDVS-terrem loopt naar de weg even-jv 1 "r Van Beethoven worden wij dig aan de spocdlijn Sch iedam-V Laar- j niet krijgen. Rotterdam beeft 'snelheid over de linkerzijde van het,1 sche dans in G, no, 8 rak. Dirigent Flipse was zeer over het publiek en als het ook tevreden was over het gebodene, j Wagenaar en zo zei h;j, dan zou het dit kunnen to- uitgevoerd. I16Tnr, ,weer op de volgende „Prom". He op *1) oktober a.s., dus over drie weken. wichtige geestelijke zeer bevorderen." struktuur hier programma van het eerstvolgende 1 Promenade-concert zal wil wachten, tober naar het eerste „gewone" Ri-1 P. Veenstra (Van een onzer verslaggevers) Voor de aan vang van het con cert stonden de mensen in de rij bij de loketten van de diergaarde, om nog staanplaatsen te kunnen be machtigen. zo druk liep het. Bij het binnenkomen werd men opge wacht door vrien delijke jongeda mes, die sigaret ten van een be merk aanboden. Er reden wagentjes met tijdschrif ten rond en er waren bloemen te ver krijgen. Het middengedeelte van de beschikbare ruimte was, zoals bij de „gewone" Rivièra-halconcerten, be stemd voor de zitplaatsen. Allerlei be hulpzame lieden waren hier aanwezig om de plaatsen aati te wijzen. De staanplaatsen waren achterin en opzij. Er werd hierbij dankbaar gebruik ge maakt van de aanwezige hekken, om op te leunen. Het was overigens vrij moeilijk, om de openingen te vinden, via welke men het zitplaats-gedeelte kon bereiken. Ook vele bekende Rotterdammers ga ven door hun aanwezigheid blijk van belangstelling voor dit nieuwe initiatief. Daarnaast viel er een verheugend groot, aantal jeugdige, waaronder zelfs zéér jeugdige, luisteraars waar te nemen. Nadat via de microfoon de medede ling was gedaan, dat de „wandelaars" eventueel medegebrachte kiapstoeien niet mochten gebruiken, ingevolge brandweerverordening, kwam. toen de orkestleden hun plaatsen hadden inge nomen, de dirigent Eduard Flipse voor de microfoon. Hij trad deze avond ook zo'a beetje als conférencier op en dat ging hem zeer goed af. Hij vertelde in zijn openingsspeech, dat het aantal be zoekers .(ruim 2000) alle verwachtingen bad overtroffen en hij wenste iedereen een prettige avond toe. Het programma, dat voor deze gele genheid louter bekende werken bevatte, werd geopend met het symphonisch ge dicht „Finlandia" van -Jan Sibelius, in een uitvoering, waarbij vooral de bla zers schitterend werk leverden. Een bijzondere attractie van deze avond was wel het optreden van het dertienjarige viooltalent Emmy Verhey m Tschaikowsky's bekende concert. Zij speelde haar solo-partij voortvarend en bet samengaan met het orkest %vas, op een enkele uitzondering na, goed. Tech nisch is zij reeds ver gevorderd en naar toon is behoorlijk groot. In de Fi nale van het concert ieverde zij wel haar beste prestatie. We zijn benieuwd, hoe dit talent zich in de toekomst zal ontwikkelen. Na het eerste deel van het vioolcon- oerl applaudiseerde het publiek storm achtig. Hieruit bleek, dat een deel van Publiek niet direct concert-mind ed is, maar de opzet van deze concer ten is ook om een breder publiek te hekken. Aan het slot volgde een ova tionele bijval en er waren veel bloemen 'oor soliste en dirigent. .Opmerkelijk stil was het tijdens het wooleoncert in deze grote ruimte; ge durende het gehele concert werd er trouwens zeer aandachtig geluisterd. Na de pauze richtte de dirigent zich oorst weer tot het publiek (ook tussen Pummers door gaf hij korte anecdo- usche toelichtingen)Hij dankte de SF allereerst voor het feit, dat ze poleven waren; men was dus niet al leen voor de soliste gekomen, zo zei hij, tnaar in de eerste plaats voor de mu ziek. Van Johann Strauss vermeldde het Programma toen de ouverture „Die ileaermaus". die sprankelend, echt i.Waens" gespeeld werd. Hierna werd pu Proef genomen. Gespeeld werden ae Voorspelen tot de 1ste en 3de ac- van „La Traviata" van Giuseppe prdi. Het was de vraag, hoe deze fij- ?6' gevoelige muziekstukken in de gro- ruimte zouden klinken. Het orkest was goed op dreef (ragfijn klonk de "rnkersgroep) en het experiment mag ™el volkomen geslaagd genoemd wor sen. zodat men in de toekomst rustig ■neer van dergelijke werken ten gehore «l kunnen brengen. Jan Emanuel Chabiier werd de fees- ■«■jke Espana-rhapsodie gespeeld en P't briljante slot van dit feestelijke concert werd gevormd door de Slavi- (Van een onzer verslaggevers) De onderafdeling van de Christe-; lijke jongerenvereniging (C.J.V). Fico (film-commissie) te Vlaardingen heeft zaterdag in het kader van het nieuwe winterseizoen in het gebouw „Triangel" voor haar jonge en oude re leden het filmprogramma voortge zet. Het was de tweede keer de eerste voorstellingen waren op 8 sep tember. Toen is er weinig bekend heid aangegeven. In de middaguren werden er twee kindervoorstellinge ngegeven voor kin van twaalf tot en met zestien jaar. jaar. Het was een speciale jeugdfilm i grintpad reed. Hij botste op de hoek tegenvan Walsum j de auto aan waarna hij over de neus van j •de auto met zijn hoofd tegen de voorruit; j botste. Zo hard kwam de botsing aan dat|oers van de iin de voorruit een groot gat ontstond.'0 j bovendien versplinterde de ruit geheel, i De 20-jarige Kroon, wonende dr. Bos- j Gaan. viel zwaargewond op het wegdek, j Het hevig bloedende slachtoffer is prompt door de GGD naar het Gemeentezieken- huis vervoerd. Hij heeft waarschijnlijk een hersenschudding en gebroken hoofd beenderen. Op de duo van de bromfietser zat de i 7-jarige Peter Hakkert uit de Fazantlaan j ,7. zoontje van de werkgever van Kroon. |De jongen is van de bromfiets gevallen (Adrerientie) HET Plaswijekpark in Rotterdam-Hille- gersberg bestaat 25 jaar. In oktober 1937 werd de Stichting Plaswijcfcpark op gericht. De tuin was toen echter al wijd en zijd bekend. De historie dateert uit 1916 toen de heer C. N. A Loos sr, een aan de Straatweg in Hillegersberg gele gen villa kocht van de famüis Swarttouw, In dese villa vestigde de heer Loos een theesehenkerij. In de loop der jaren kocht de heer Loos steeds meer grond. In 1S23 werd op de weilanden de eerste boom geplant: de feitelijke geboorte van Pias wij ck Eigenlijk bestaat aus Plaswijck in 1964 veertig jaar. In 1922 verwierf de gemeente HiÜegersberg de theesehenke rij. De woning van de heer Loos werd gemeentehuis. Plaswijck werd een wan delpark met rosarium, vogelkooien, apen hokken en een uitzuchttoren. Later wer den de apenhokken afgebroken en werd een stenen gebouw geplaatst. In 1937, toen de exploitatie van Plaswiiekpark financieel in moeilijkheden geraakte, heb ben een aantal vooraanstaande Hillegers- bergenaars onder leiding van burgemees. ter F. H. van Kempen de stichting opgebouwd. Plaswijck is een belangrijk recreatiecentruir# voor Hïllegersbeng en voor heel Rotterdam-Noord. Met goede herinneringen voor velen, maar ook met een goede toekomst. Want ondanks het ontbreken van overheidssubsidie vvaar- op het stichtingsbestuur helemaal niet is gesteld!-— is de financiële basis gezond. Daar/oor heeft men direct gezorgd, na instelling van de stichting en zoals voor een goed Hollands huishouden betaamt is dat zo gebleven. DE C.M.B. afdeling Rotterdam heeft in de Rivièrahal in Rotterdam het zes tigjarig bestaan gevierd. Doordat de voor zitter van de afdeling, de heer J. H. de Heer, verhinderd was. werd het openings woord gesproken, door tweede voorzitter j. A. Tol. Deze merkte onder meer op. dat de pioniers van zestig jaar geleden niet met hun werk begonnen, omdat het zo'n dankbaar terrein was. De feestrede van Bondsvoorzitter Peters was geheel op de christelijke vakbeweging ingesteld. Hij ging terug naar de tweede helft van de negentiende eeuw, toen met de door voering van de industriële revolutie schrede voor schrede de vooruitgang kwam. Voor de arbeidende stand bracht deze 'doorboring van het maatschappelijk bestel echter niets dan ellende. Een ver woestende invloed hadden^ook nog twee stromeningen, die in die tijd de kop op staken, het economisch liberalisme en net marxistisch socialisme. Als we vandaag aan de dag moeilijkheden hebben, hield de heer Peters de bijeenkomst voor, is dat vergeleken bij onze voorouders nog niets De arbeider was toen niet in tel, was een loonslaaf, een handelsknecht, en in doffe berusting ging hij zijn weg. weiik een omwenteling is er gekomen, hoe ver is de emancipatie van de arbeider door gedrongen! en was getiteld „Het geheim voor de ;zoncler enig letsel op te lopen. ouderen" en in de avonduren werd j een film voor ouderen van zestien jaar en ouder vertoond. Zij kregen de imposante oorlogsfilm getiteld „De ballade van een soldaai" te zien. Hier bij kregen de aanwezigen, een beeld van de verschrikkelijke toestanden die in een oortogvvoor kunnen komen. De fümcommissie is over de opkomst zeer tevreden. De eerste voorstellingen op 8 september werden niet zo druk be zocht. Dit lag waarschijnlijk nog in de vakantie. De kindervoorstellingen van afgelopen zaterdag werden in de mid- f pvena'c daguren door tweehonderdvijftig jeugdi ge filmliefhebbers bijgewoond en 's avonds was het aantal tweehonderd vijfenzeventig. De voorzitter van de filmcommissie, de beer-K. van Vliet vertelde dat de vertoningen in besloten kring geschie den. Ieder die de voorstelling wil bijwo nen. moet in het bezit zijn van een lid- maatschapkaart Hij verwacht dat er in de maand januari van het volgend jaar nog meer aanmeldingen komen. In deze maand vindt de inschrijving van nieuwe leden plaats. Ook vertelde de voorzitter dat de com missie streeft om verantwoorde films aan te trekken. Ditmaal is men beter in de gelegenheid; de films worden nu van een andere Instelling betrokken. Het voordeel is dat nu betere en meer ge schikte films gedraaid kunnen worden. Vorig seizoen was het hiaat, dat vaak aangekondigde films niet gedraaid kon den worden, omdat ze elders vertoond moesten worden. Nu behoort dit tot de uitzonderingen. Ook is de Fico van plan om in de toekomst voor jongeren in vakanties, zoals de paasvakantie en herfstvakantie films te gaan vertonen. vqrig jaar heeft de melkde- tailhande! in Rotterdam en Schie dam. besloten met ingang van 3 oktober 1962 op woensdag geen melk aan huis te bezorgen. Dit be sluit is genomen in overleg met de werknemersorganisaties en de Ver- trouwensraad, waarin de organisa- j ties van huisvrouwen zijn vertegen- j woordigd. i Deze maatregel heeft een tijdelijk karakter en houdt verband met de arbeidstijdverkorting, welke ook in de melkdetailhanöel moeilijkheden oplevert. Met ingang van woens dag 10 april a.s. zal weer normaal op woensdag aan huis worden be zorgd. Het publiek wordt verzocht aan het invoerén van de melkloze woens dag mede te werken, door bij het inkopen op dinsdag hiermede reke ning te houden. Van de zijde van de melkdetailhan- del zal in het bijzonder op dinsdag alle mogelijke service aan het pu bliek worden verleend. De bezor ging op zaterdag blijft uiteraard ongewijzigd. INTERNATIONALE i BEURS VOOR MODE EN HUISHOUDING AHOY' GEBOUW ifrrt 4 Oct. De Esso-Spain die werd overgedra gen aan de Engelse Esso-vloot, is ge bouwd op de werf van Howaldtswerke, H.G. Dat de overdracht van beide gloednieuwe oliereuzen op de werf van Verolme, waar de Esso-Libya is ge bouwd, gebeurde houdt verband met Bij de Spaarbank te Rotterdam werd in de afgelopen maand september in gelegd rond 11.442.000 en terugbe taald 10.083.000. Er was dus een over schot van 1.359.000 tegen 359.000 in dezelfde maand van het vorige jaar. Op 30 september was het aantal in leggers gestegen tot 490.481 met een aan de Spaarbank toevertrouwd tegoed van 317.658.000. Door middel van Spaarbusjes werd in de afgelopen maand 277.000 ge spaard, terwijl in 192 bedrijven het sparen een resultaat te zien gaf van 161.000. De leerlingen van 405 scholen brachten het tot 92.578. het feit dat Esso-Spain in het Koningin Juliatiadok van de Rozenburgse een laatste dokbeurt heeft ondergaan na do technische proefvaart. De overdracht van de Esso-Spain op het hoogste brugdek van de mammoet- tanker werd bezegeld, toen de Engelse vlag hoog in de mast werd gehesen. Aan boord van het zusterschip Esso- Libya. dat Verolme heeft gebouwd voor rekening van de Standard Tankers Ba hamas Company Ltd. in de Verenigde Staten, volgde in de loop van de mid dag eenzelfde plechtigheid. Beide schepen zijn 260 meier lang en 38 meter breed. In 39 tanks kunnen zij 3.900.000 kubieke voet olie vervoeren. De Esso-vloot telde eind 1961 115 schepen met een tonnage van in to taal 3.517.773 ton. De Duitse werf Howaldtswerke heeft in de afgelopen jaren zeven schepen voor de Esso gebouwd. Deze luchtfoto van Bart Hofmeester toont de twee mammoettankers in hun element.' Het moderamen van de synode van de Nederlands Hervormde Kerk heeft in onderling overleg met de kerken, die aan gesloten zijn bij de Oecumenische Raad van Kerken, alsmede met de Gerefor meerde kerken een oproep tot gebed ge zonden aan alle hervormde kerkeraden en alle gemeenten van de genoemde ker ken. In de boodschap, die zondag is voorge lezen, wordt gebeden voor het heil van de bevolking van Nieuw-Guinea en voor allen, die in welke functie ook ge roepen worden om onder verantwoorde lijkheid van de Verenigde Naties de voor bereiding en de uitvoering van de over gangsmaatregelen voor de bestuursover- werf: dracht van Westelijk Nieuw-Guinea aan Indonesië te verzorgen. Doelend op Hoogvliet vervolgde de burgemeester van Rotterdam; ,,lk zag hier met een zekere na druk. dat men er onverstandig aan doet dit te bewerken als de omstan digheden er niet rijp voor zijn. In dat geval is het beter de niemve gemeenschap tot ontwikkeling te la ten brengen door de kracht van de toerusting van de grote stad. Maar hoelang nog zal men kun nen spreken van de kracht van de grote stad? Wellicht is het daar mee gedaan ais de sterde randste den tot ontwikkeling zijn gebracht. Over Rijnmond merkte mr. Van Walsum het volgende op: „Het bedroeft ons uitermate, dat de gemeente Rotterdam in het bovenge- meentelïjk orgaan Rijnmond geen mogelijkheid tot krachtige ontwikke ling kan zien. In deze kritieke situat zullen zich dingen kunnen voltrekken, die niet in het belang van deze afflo- meratie zijn." En meteen overschakelend op de wens van Rotterdam een universiteit in de stad te hebben, vervolgde de burgemeester: „Wij in Rotterdam zouden zo graag zien, dat deze gemeente, alvorens zij geheel is uitgekleed, een universiteit heeft. Deze vestiging zou een even- (Van een onzer verslaggevers) De judoka Goof Handstede die vorig jaar kampioen middengewicht van Vlaardmgen werd, heeft zaterdag in Utrecht de zwarte band gehaald. Het hiervoor vereiste praktijkexamen, dat op 15 september begon, bestond uit vier wedstrijden tegen medekandïdaten, waarvan er drie met een hele of een halve punt gewonnen moesten worden. Omdat deze jongens aan elkaar ge waagd zijn. blijven deze partijen meest al onbeslist. Handstede echter werd de eerste Vlaardingener die de eerste keer dat hij partij maakte, gelijk drie partijen won- namelijk de eerste en derde met. zijn specialiteit achtste heupworp links en de vierde met een eerste beemvorp. De tweede partij werd onbeslist. Het zaterdag gehouden technisch gedeelte werd afgenomen door een examencom missie met aan het hoofd de Japanner Haku Michigami. Van de 50 kandidaten slaagden er zestien onder wie Handste de. Hij ontving zijn band uit handen van Michigami. Handstede (21) is op 14-jarige leeftijd met Judo begonnen. Hij werd tweemaal kampioen Vlaardingen en op 18-jarige leeftijd kampioen Zuidholland. Hij is de negende Vlaardingse zwarte band In het begin van zijn rede zei mr. Van Walsum. dat de ontvangst van ..Sint Adelbert" op een zaterdagavond als een grote uitzondering moet wor den gezien. Want het stadhuis is 's za terdags gesloten. Maar „Sint Adelbert" is een bijzonder geval. Er wordt im mers zeer veel waarde gehecht contact te hebben met een groep die als intelli gentsia uit rooms katholieke kring inag worden getypeerd. Over het onderwerp van het congres van „St. Adelbert". de spanningsverhou ding in de maatschappij tussen indivi- due en collectiviteit, zei mr. Van Wal- zich ook onder de kerkelijke mensen voordoet ten opzichte van het geïnstu- tueerde kerk. Bij de r.k. katholieken en de protestanten doet zich dezelfde pro blematiek voor en het is zeer waardevol in gezamenlijk overleg naar uitwegen te zoeken. Zaterdagavond 6 en woensdagavond 10 oktober kan Rotterdam wederom een Fiesta Gitana beleven, dat zoals al tijd in De Lantaren aan de Gouveme- straat wordt gegeven. Zoals gewoonlijk zijn deze avonden onder auspiciën van de Spaanse ambas sade in ons land. De organisator is de Haagse musicoloog H. J. da Silva. Bij de in dit Spaanse zigeunerfeesl optredende artiesten zijn er vele goed« bekenden, zoals Amalia Roman, El Tu- pé Pepe Granada, Manuela de Ronda. Evenals vorige maal staat de Boda Gitana. het bruiloftsfeest van de Spaan se zigeuners, op bet programma. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. J. M. L. Th, Cals. zal op 18 oktober de officiële- opening verrichten van de studentenso ciëteit der Societas Studiosorum Refor-t matorum Rotcrodamensis aan dë Maü- ritsweg in Rotterdam. De Rotterdamse politie heeft een Schie- damse jongeman aangehouden die ervan verdacht wordt op da Lange Haven in Schiedam een bromfiets te hebben ont vreemd. De jongen reed op de Hoofdweg in Rotterdam. Hij was in het beat van gereedschap, mogelijk om mee diefstallen te plegen. Hij heeft al eerder bromfietsen gestolen. Advertentie) De Hoekse wijkraadsvoorzitter, de heer B. Kleywegt, heeft namens de burgemeester van Rotterdam zater dagmorgen ter hulpsecretarie een zeer fraai horloge overhandigd aan (Advertentie) Welke steen heeft zoveel magnifieke kleuren en een zo volmaakt zuivere gloed als deze meest mysterieuze van alle edelstenen? En welke vrouw zou niet in de wolken zijn van pure blijd schap metzo'n schitterend geschenk? gouden sieraden met opaal van af 65.- edelstee nkundige f .g.a. diamantexpert g.i.a, LIJNBAAN 32 filiaal: oostzeedijk 155-157 rotterdam ©PIB SSSs r het 14-jarig Hoeks meisje Loes Ver haren die 1 augustus op kranige wij ze de achtjarige Jaques Stuifzand van de verdrinkingsdood heeft gered. Op die bewust woensdag lag Loes heerlijk te zonnebaden bij de „Drie hoek" langs de Waterweg. Zij hoorde een paar jongens roepen dat er een i kind bewusteloos in het water dreef, j Zeer vele omstanders stonden werkeloos j toe te zien toen Loes na te zijn op-1 gesprongen om ook te kijken plotse- ling in het diepe water sprong en het i. kind op het droge bracht. j Terwijl de redster van het bewustelo- i ze kind alleen maar dacht aan een dok- j ter die moest komen is zij naar de se- mafoor gerend, en heeft een onbekende dame getracht bij het kind de levens geesten weer op te wekken. De dokter kwam en heeft bij het kind de levens geesten weer opgewekt. De wijkraadsvoorzitter zei trots te zijn dat Hoek van Holland zulke flinke jongelui heeft die als het moet anderen redden. De adjudant van politie de heer E. H. van Dijk had veel lof voor Loes Verha ren en zei en even trots op te zijn vat in de politierapporten ook dergelijke da- den van de Hoekse jeugd kunnen wor den vermeld. In tegenwoordigheid van de ouders van het geredde kind name lijk de heer en mevrouw Stuifzand uit Vlaardingen heeft de heer Kleywegt Loes een prachtig horloge overhandigd, vergezeld van een hartelijk schrijven van Rotterdamse burgemeester mr. Van Walsum. De familie Stuifzand heeft eveneens tijdens deze plechtigheid haar dank baarheid geuit met een geschenk en dit aan Loes Verharen overhandigd. Dinsdagmorgen begint de één- daagse Jubileumverkoop van een zeldzame partij exclusieve dub- betbrede damesstoffen voor het komende najaar, vóór eert prijs, die U normaal aan het eind van het seizoen zoudt verwachten. Kreukherstellende dubbel- brede stoffen, in vele prachtige kwaliteiten, w.o. tweeds, flan nels pied de poule, ruitstoffen en vele andere fantasiestofFen, *SSim3 Toen de chauffeur van een Rotterdam se taxi vrijdagavond om elf uur op de Vlaardingsedijk in Schiedam de motor kap van zijn auto opende vloag de motor in brand. De chauffeur heeft het vuur met zand geblust De Schiedamse brand weer behoefde geen dienst te doea. Dinsdagmorgen om -9 uur be gint, de verkoop van deze japon- stoffen, in een groot'sortiment kleuren en dessins, 'kreukher- stellend, dubbelbreed (voor een pskje 2.5 m, voor Japonnen 1.5 m en voor rokken 50 cm) slechts één dag, allé stoffen door elkaar per meter Yoor Ciin ttl. of tchrlft. tnt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1