Schiedam heeft sluitende heg voor 1963 op programma ROTTERDAM TWEE COMMISSARISSEN BENOEMD BIJ POLITIE CEFA-Schiedam vierde tienjarig bestaan SG-blad besteedt veel - en goed aandacht aan de 13e naar Toename van misdrijven door ver Voorzichtig financieel beleid vereist Eéti weg, die een eeuw duurde Rijksgoedkeuring bouw tweede A complex Belangstelling voor cursussen Europoort99 Raad Ridderkerk vergaderde maar zeer kort Mr. Van Walsum zette de kroon op het werk DrC. N, Peijster inVlaardingen: Middagpauzeconcert in Laurenskerk Burgemeester krijgt eerste exemplaar bijbel-brochure Pseudo-politie- man in actie DE ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 6 OKTOBER Voorzichtig Meer subsidie Grote belangstelling in Goede Havenkerk Besparing Waardering Individuele aandacht concert toneel ojpera dans musical exposities A EERSÏE Neclerlsndsche Cement Industrie <E.N.C.I.) heeft met een paar gemeenten In de directe omgeving van Rotterdam besprekingen geopend om voor haar een terrein te doen re serveren, dat geschikt is voor de bouw -van een hoogovencementfabriek. - Indien de besprekingen een vlot ver- 'loop hebben en de benodigde vergunnin. Sen tijdig worden verleend, zou deze fa- riek reeds in 1955 in bedrijf kunnen gaan. De geplande produktiecapaciteit zou 330.000 ton per jaar bedragen. Er ia 'echter ruimte voorzien om deze capaci teit in twee fasen tot l.OOQ.OOO ton te kunnen opvoeren. Het initiatief tot ves tiging van dit nieuwe bedrijf werd ge nomen in overleg met de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staafia- brièken N.V. te IJmuiden, waarmede dan ook nadere besprekingen gaande rijn om ter zake van deze dr-de ce mentfabriek tot samenwerking te ko men, De E.N.C.L vervaardigt portlandce- ment en sinds 1960 ook hoogovence- ment te Maastricht. Daarnaast heeft zij in 1930, samen met de Konimdijke Ne derlandsche .Hoogovens en Staalfabrie ken N.V. te IJmuiden opgericht de Ce mentfabriek IJmuiden (Cemij) N.V. te IJmuiden, die uitsluitend Hoogovence ment fabriceert. Aangezien de hierbocen bedoelde nieuwe fabriek niet eerder dan 'in 1965 in bedrijf zou komen, ligt het in de bedoeling om inmiddels door de 'bouw van silo's ter plaatse zo spoedig mogelijk de rechtstreekse voorziening met portland- en. hoogovencgment van het gebied Rotterdam ter hand te ne men. -T\E PEDICURE van de oudste onager- k/ hengst van de Rotterdamse Dier gaarde Biijdorp, de zesjarige Ishmael, heeft heel wat poten in de aarde gekost. De voetverzorging was noodzakelijk ge worden omdat de hoeven van de Klein- judatische woudezel te lang waren ge worden. In de natuurlijke omgeving van het dier zorgen rotsen en stenen voor de polijstlng van de onagerfcoeven. De zachte aarde van de Rotterdamse dier gaarde sleep Ismael's poten echter.on voldoende bij waardoor misvormingen -dreigden om te treden en het lopen moeilijk en pijnlijk werd. Ishmael vond het echter helemaal niet nodig dat zijn hóeven moesten worden „geknipt". Het sterke dier moest in een speciaal voor ■dit soort gelegenheden ontworpen hoge houten-,doos wordep,-gelokt, waarna zijn vier poten en zijn nek tegen een d«.r ..wanden werd vastgebonden. WANT) ■wérd''naar bulteri' geklapt en daar lag Ishmael. De onager zag zijn positie als een vernedering en probeerde zich met alle macht los te worstelen. Liefst elf man van het dier- gaardepersoneel waren er nodig om het dier in bedwang te houden. Met een klauwtang, een hamer en een hoefmes werden daarna de hoeven van de halfezel bijgewerkt. Dat er elf man letterlijk aan zijn poten lagen, stel de Ishmael allesbehalve op prijs. Zo nu en .jJau werd er met alle, vier onager- poten, een -.roffel geslagen op 'de wand vji-;'déoperaliekist. - De pedicure was overigens'niet .pijnlijk voor het in staat van- hevige -. eniotie .verkerende dier. Téëh 'de boeven bijgekapt waren,werd de wand weertégen' de 'kist bevestigd ea-Ishmael-op- zijn poten gezet. De kwa de'ezel', "wilde eerst uit louter balorig- hëiï'^meï'"tilt 'de kist in - zijn hok-maar na -enige .-vleiende woordenvan 1 Blïj- ddrpls diereninspecteur, de héér Van Dóojn. liet ji.ij zich. toch overhalen. Over zes jaar. moet de opératie worden her- 'haatd. (Van eon onzer verslaggevers) MET een stijging van de uitga wn en de inkomsten met ieder 2.793.862,36 is het ontwerp-begroting voor de gemeente Schiedam voor 1963 sluitend op een totaal aan uitgaven en inkomsten van 26.143.671,34. Vorig jaar zijn de uitgaven en inkomsten geraamd op 23.349.808,98. De sterke stijging van de uitgaven heeft diverse redenen. Zo stegen de personeelsuit- gaven door wijziging van de loon- en salarisnormen met 589.288 De stij ging van de investeringen bracht een verhoging van de rentelast van i 91.886,63 met zich. Voor maatschap pelijke steun zau 426.683,78 meer moe ten worden uitgegeven dan vorig jaar. De uitgaven voor openbare werken en havendienst stegen met 197.387,47. Voor de toekomst wordt voor Schie dam rekening gehouden met een sterke stijging van de uitgaven, zo wordt ver meld in de toelichting bij het ontwerp begroting. Er dienen ook grote kapN t-lc-> te wvrden geïnvesteerd. Bij Ke tje. rr' cle terreinen bouwrijp m'~" ïemaakt. De sanering Vi- binnenstad vordert Df het nieuwe stadhuis TOt>- -v. tgang. Bovendien word., .er„ ,c at binnenkort de eer ste paal voor het nieuwe ziekenhuis zal worden geslagen. Tevens staat op het programma de verbetering van de waterkering; ook de werkzaamheden voor de uiteindelijke bestemming van de Poldervaart zullen veel uitgaven vergen. Gesteld wordt dat het duidelijk is dat de gemeente Schiedam de groeiende fi nanciële last slechts zal kunnen dragen als de inkomsten stijgen. De belangrijkste bron van inkomsten is de uitkering uit het gemeentefonds. De minister van Bin nenlandse zaken heeft het bedrag per inwoner verhoogd van 57 tot 60,50. De algemene uitkering vertoont daardoor een stijging van 1.413.742,64. De belastinguitkering steeg met 12.372, de lagere onderwijsuitkering heeft een voordeel van 36.603,38. Om de begroting zonder nadelig saldo te doen sluiten zijn verschillende bijdragen van de kapitaals- dienst geraamd. Het behoeft weinig be toog, aldus de toelichting, dat slechts bij een voorzichtig financieel beleid de ge meente in staat zal zijn ook in de toe komst de uitgaven te doen die voor een juiste vervulling van de taak nodig zul len zijn. straat 28.000; ophalen en vernieuwen gasleidingen 141.500; vervang»; gas meters 100.000; plaatsen van geisers 130.000, Voor de -diverse diensten die nen auto's t« worden aangeschaft, kos ten 285250. Het subsidie voor de Schiedam se Toon kunst Muziek- en Balletschool is ver hoogd van 34.325 naar 40.000. Gebleken is dat het tekort 43.974,59 bedraagt zodat voorgesteld wordt de raming van het sub sidie te verhogen tot 44.000. Over het subsidie aan de kunstkringen kan nogi geen mededeling worden gedaan, ver-' ■wacht wordt dat een nieuwe regeling voor een meer algemene subsidieregeling voor de culturele instellingen nog voor de openbare behandelingvan de thans ingediende begroting (Over zes, zeven weken? Red.) zal worden ingediend. Voorgesteld wordt voor het eerst een subsidie van honderd gulden te verstrek ken aan de Teken- en Schildersvereniging „De Studievrienden 1949". Het subsidie voor de Vereniging van Vreemdelingen Verkeer wordt verhoogd van 1500 tot i 2500. Xn vergelijking met vorig jaar zijn de uitgaven aan lonen en salarissen gestegen met 1226.759. De sociale lasten stegen met 192248. Uitgaven voor de gemeen telijke bedrijven stegen met f 292.938. De subsidies stege» met 25.120. Maat schappelijke steun en voorzorg vertoont een stijging van 95.049. De gemeente lijke belastingen hebben een stijging met als voordeel 69.924. Uit 's Rijks belas tingen komt als hogere bijdrage 48.760 en de verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds geeft ais 1.486.132. 1 fflF-- - .1 SS 7 ET 'M OP, BURGEMEESTER! Mr. G. E. van Walsum takelt met assistentie van enkele oudere leerlingen van het Rudolf Mees In stituut de 240 kg wegende en zeven meter doorsnee metende, kroon naar de top van de lifttoren van het nieuwe gebouw der Amman- stichting te Rotterdam. Daarmede zet de burgemeester de kroon op het werk van de bouwers maar ook op het werk van de Ammanstichting. DIJ KONINKLIJK BESLUIT zijn de inspecteurs eerste klas bij de voordeel j Rotterdamse politie, H. C. J. Duin dam en W. J, van de Kroef,per 1 Voor het komende jaar zullen ver moedelijk voor de volgende nieuwe werken kredieten worden aangevraagd; bouw van een kleedlokaal voor de korfbalclub Schiedam op het terrein naast de Sportpaxkbrug inHarga 30.000; aanleg speelplaats in Kethel 38.575; fundering Appelmarktbrug f 25.000; herstel school Zwartewaalse- In het bader van de plannen tot concentratie van de afzonderlijke ver bruikscoöperaties in Rotterdam en om geving, is het vorige jaar al een fusie tot stand gekomen tussen Coöperatie „Vooruitgang-Rotterdam" en Coöperatie „De Eilanden" te Spijkenisse. Met in gang van zaterdag 6 oktober a.s. zul len nu ook de Coöperaties „Volharding" te Ridderkerk en „Draagt Elkanders Lasten", te Nieuw-Lekkerland met „Voor uitgang-Rotterdam" een fusie aangaan. In het afgelopen boekjaar* had Ridder- kètk een omzet'van ongeveer 3,5 mil joen, de'omzet-van Nieuw-Lekkerland bedroeg 'ruim 200,000.- Iri verband met devoortdurende uitbreiding van haar werkgebied is de naam van Coöperatie Vooruitgang-Rotterdam'veranderd naam ;zullen- ook 'de bedrijven te Rid derkerk en Nieuw-Lekkerland* worden voortgezet. (Van een onzer verslaggevers) TAE Vlaardingse gemeenteraad- heelt .Vrijdagavond zijn instemming bfetulgd' metde plannen voor een ttirèéde "wooncentrum voor bejaarden (176 'woningen), datop een terrein begrensd .door de Jacoba van Beie- renstraat, Floris de Vijfdeiaan en Dirk de Derdelaan zal verrijzen en waarvoor, naar wethouder G. Wal stra meedeelde, in november de rijksgoedkeuring; verwacht wordt, zodat eind volgende maand of begin december de eerste paal zal kunnen worden geslagen. Veel waardering mochten B. en Y/. voor dit voorstel oogsten, al hadden enkele raadsleden wel vragen. Het grootste deel van de gesprekken ging (evenals donderdagavond) weer schuil achter de uitsluitend voor de raadsle den ter inzage gelegde exploitatie- opzet en de vertrouwelijke toelichting. O.a. was het de heer E, P. van der Veen (PCG) die over de linanciële 'gang van zaken opmerkingen maakte. Zo vond hij b.v. de exploitatie van het recreatiecentrum wat aan de krappe kant. Wethouder Walstra zei over dit laat ste dat men bij de opzet hiervan ge bruik gemaakt heeft van de ervarin gen die men met het eerste bejaarden centrum (flatgebouw) heelt gekregen. De huur 24,60) vond de wethouder in wezen niet hoog, omdat het bedrag van 7,85, dat hierin voor servicekosten is gecalculeerd, zelfs zeer laag ge noemd kan worden. ..Uit het antwoord van de wethouder werd verder duidelijk dat dit bejaarden centrum de gemeente jaarlijks ƒ29.000 gaat .kosten en dat het rijk nog eens 20,000 zaL betalen, maar, zo zei de heer Walstra, elke bejaarde die wij hier bunnen plaatsen in plaats van in een verzorgingstehuis betekent voor ons «en aanmerkelijke besparig, want de suppletie die de gemeente versterkt op de verpleegprijzéri van de rusthuizen loopt in de tonnen, Een kortere bespreking, vergde het voorstel om de pensionpnjzen van het rusthuisgedeelte van de (be staande) bejaardenfiat te- verhogen ^tot 225 per persoon per maand en 387,au per echtpaar per maand: De heer L. G. Borsboom (P.v.d.A.) vond bet niet. prettig dat B. en W. in dit voorstel de opmerking geplaatst hadden dat er voor de bewonersmog sprake is van een inkomstesiverbete- ■t ring als gevolg van de. verhoogde AOW-uitkeringen. Wethouder Walstra zei .dat het colle ge hiermee alleen maar heeft wigen la- laten uitkomen dat hoewel door kosten- stijgingen tariefsverhoging noodzakeliak was B. en W. zich bij het vaststellen van' de prijzen óók hebben wMen laten leiden door het inkomen dat de laarden in het algemeen hebben, voorstel werd z.h.s. aanvaard. be- Het Binnenkort startende cur ussen van het Christelijke Vormingscentrum „Eu ropoort" te Rotterdam. Het aantal deel nemers is dit jaar belangrijk groter dan hef vorig jaar. Niettemin zijn voor een ïantl? cursussen nog enkele plaatsen over. De cursussen voor ouderlingen begin- o c »e avonds om a ent voldoende nen 25 oktober a.s. 's avonds om acht uur in het Atrium. Bij voldoende be-, langstelling kan deze cursus gesplitst worden. De cursus gespreksvoermg start woensdag 24 oktober eveneensi» het Atrium. De cursus pastorale psy chologie, bestemd voor predikanten, is reeds begonnen. Voor jonggehuwden be gint 16 januari a.s. een cursus van vier avonden. Dan staan nog op.het program- ma de cursussen „Een vmger aan de pols" en „Verenigings- en vergader- techniek", die respectievelijk 18 okto ber en 7 november beginnen. Van een onzer verslaggevers TN de tot de laatste plaats bezette kerkzaal van De Goede Haven aan de Westfranbelandsedijk in Schie dam heeft de Christelijke Film actie vrijdagavond het tienjarig bestaart ge vierd. Ter gelegenheid van dit twee de lustrum werd voor leden en ge nodigden opgevoerd de Cinemascope- kleurenfilm „De herherg van het zes de geluk" met Ingrid Bergman en Curt Jurgens in de hoofdrollen. Van avond wordt deze rolprent nogmaals in De Goede Haven vertoond. In de" pauze heeft namens het hoofd bestuur van de Cela, ds. Brinkman, oud-voorzitter van de afdeling Schie dam, van zijn vreugde over het tien jarig bestaan van de hem zo ver trouwde afdeling gesproken. Hij wees op de doelstelling van de filmactie. ■Bij de aanvang hebben allen staande; psalm. 150 vers 1 gezongen. Ds, J. Cou vée las voor psalm 100 waarna hij in aiin openingswoord vroeg of het de aan wezigen was opgevallen dat een bijbel gedeelte gelezen en gebeden was. Hij zei dat dit beslist niet gebeurde om pro paganda te maken maar wel om het gewicht te accentueren voor de christe lijke activiteit, die ook in deze cultuur uiting tot stand bomt. Ds. Couvée was verheugd te kunnen begroeten de afgevaardigde van het hoofdbestuur, de oud-voorzitter van de afdeling Schiedam, ds. Brinkman die met echtgenote uit het verre Kampen was gekomen. Verder gegroette hij wet houder W- van Schooneveld die het ge meentebestuur vertegenwoordlge alsme de de heren'bestuursleden van de Ver eniging-De Belangen die altijd zo wel willend in gebouw. Irene de Cefa terzij de hébben gestaan. ziet met vertrouwen de toekomst tege moet. 'Spreker herinnerde aan de eerste voorstelling op 19 november 1952. „Met vreze en beven hebben we dat tege moet gezien". Er werd een film „van de plank vertoond", het leven van Louis Pasteur en deze film brak dan ook en kele malen. Het was geen rooskleurige start. Ds. Couvée herinnerde aan hoogtepunten als de vertoningen van „Die' Nacht- ■wache", Jeugdbranding. Morgen zie Ik je weer waarbij hij wees op het feit dat de Cefa ook voor de komende periode een keur van goede films gaat vertonen. september benoemd tot commissa rissen derde klas. De heer Duindam, in 1908 in Leiden geboren, begon zijn loopbaan bij de Rotterdamse politie in 1934 als inspec teur titulair. Zijn benoeming tot hoofd-, inspecteur, ambtenaar tweede klas, volgde in 1949 en tot eerste klas in 1956. Na eerst de afdelingen centrale ad ministratie en bijzondere wetten te heb ben gediend kwam de heer Duindam in 1854 bij de recherche Sandelingplein. Sedert 1957 is hij chef van het bureau Bergsingel, De heer Duindam wordt chef van de geüniformeerde afdelingen op de Rech ter Maasoever. Tot nu toe bekleedde commissaris G. H. J. de Leeuw deze functie. De heer De Leeuw zal nu de leiding van de algemene dienst op zich nemen. 6 De heer Van de Kroef, geboren in 1907 te Rotterdam, kwam in 1933 bij de politie in Rotterdam. In 1954 werd hij hoofdinspecteur, ambtenaar eerste klas. De heer v. <3. Kroef heeft vele afdelin gen doorlopen. Zo heeft hij gewerkt hij de recherche-afdeling Centrum en bij die van het bureau Bergsingel. Verder was hij chef van het bureau Rochussen- straat, chef van het bureau Marconi- plein, chef recherche Marconiplein en het laatst chef van de afdeling recher che van het bureau Oostervantstraat. Ds., Couvée zei dat de .Gefa in no vember 1952 bescheiden was begonnen. Met grote waardering noemde hij werk van de heren Eretnan, Van dér Drift, Bakkers en Van den 'Hoek. Het werk van de Cefa is niet alleen 'bedoeld voor geestverwanten maar de actie tracht geheel Schiedam te berei ken. Ieder is welkom. Gebleken, is dat de actie al tien jaar lang levensvat baar 'is. Het is de bedoeling iets op cultureel gebied te geven met het doel dit op Verantwoorde naar Chris telijke maatstaven gemeten wijze te brengen. Het is geen soort van Evan- iKe^actie is echter wel interchristelijk om vanuit de bijbel de cultuur te bren gen om Schiedam te dienen. DeCefa Van een onzer verslaggevers Voor het begin van de Ridderkerkse raadsvergadering, vrijdagavond, heeft burgemeester mr. C. J. van der Hoe ven de eed afgenomen van het raads lid, de heer M. van Zuilikom (WD), die bij de vorige vergadering niet aan wezig kon zijn. De agenda voor deze vergadering werd vlot afgewerkt. Bij slechts enkele punten werden spaarza- melïjk enige vragen gesteld. Zo informeerde de heer Van Zuilikom bi( het voorstel gronden aan te kopen in het uitbreidingsplan Slikkerveer-West of er nu genoeg grond in dat plan in gemeentehanden is, om te beginnen met het bouwrijpmaken. Wethouder C. J. v. d. Berg (PvdA) zei dat deze laatste aankoop slechts gronden betrof die nu net niet dringend nodig waren. Men kan dus nog niet beginnen. Ook wenste de heer Van Zuilikom uit drukking te geven aan zijn gevoelens dat niet beknibbeld moet worden op on derwijs uitgaven. Hij deed dit naar aan leiding van het voorstel voor lesboeken voor de openbare ulo-school een bedrag van 2130 te voteren. De aanvraag be droeg echter 2201,55. Wethouder v. d. Berg merkte op dat de inspecteur voor het onderwijs een nog veel lager bedrag had genoemd, „Dat bedrag was echter veel te laag. Als er echter maar een kleinigheid in het nadeel van het onderwijs was ge weest, dan hadden wij het niet gedaan, die bezuiniging. We hebben echter ma ling aan wat de inspecteur zegt", merk te de heer v. d. Berg lachend op. Verder werd een krediet van 30.000 verleend voor de aanschaf van lavetma chines en centrifuges. Ook werd de heer J. Meijering tot leraar aan de gem. techn. school benoemd en de heer R. C, Adema van Acheltema bij da o.l.s. te Bolnes. Het zou wel een wonder zijn ais het blad „De Schiedamse Gemeen schap" van deze maand niet voor een groot deel was gewijd aan het koninklijk bezoek van donderdag de 13e. Daarom is „jaargang 14, num mer 6, september 1962" een beetje te Iaat, wat niemand kwalijk geno men kan worden, want het blad is ten slotte geen dagblad. Een blad ais dit kan en moet ook wat meer aan dacht besteden aan de verzorging van zijn uiterlijk dan onze „eendagsvlie gen". Dat is dan ook voortreffelijk gebeurd, waarvoor alle lof. De heer F. A. de Wolff, voorzitter van de SG, wijdt een voorwoord aan het gebeuren van de 13e en hij noemt het „Een glorieuze, historische dag" Beter dan woorden kunnen beelden van het koninklijk bezoek de geest drift weergeven in de goede stad Schiedam toen op 13 september konin gin Juliana een bezoek bracht, dacht de redactie *en zij wijdde een viertal pagina's aan een fotoverslag, dat er goed uitziet en zodoende die hoogtij dag nog eens in de blijde herinnering roept. Alfred van Dijk schreef over „60 jaar arbeidsbeurs: Schiedam had de pri meur". een artikel dat wij dezer da gen rëeds overnamen, zodat u over dit onderwerp alles weet. Van Nic. van Loopik is er ditmaal een bijdra ge over het kantongerecht. Wel en wee van het (thans gerestaureerde) pandaan de Lange Haven komen goed tot uiting in dit artikel dat de titel kreeg „Al wie zijn recht zoekt Lange Haven 65, maar niet door ic voordeur..." „Eenzaam in Schiedam" is een cursief artikel van Jeanne de Vlieger-Verbeek, waarvan de strekking ons helaas niet recht duidelijk is geworden. Eindre dacteur Pfeifer schreef over het eeuw feest van Gusto en hij slaagde erin het toch weer even anders tedoen dan 'de vele artikelen, die reeds in ve le bladen over deze mijlpaal van Schie dams tweede werf werden geplaatst. Ook ds. J. G. Jansen werkte weer mee aan het SG-blad: „St. Janskerk XI", ditmaal over de 19e eeuw" verval, en uiteenval, deel 2. In de rubriek „Van Schie tot Dam" wordt de his torische kennis van de NRC in twij fel getrokken, omdat dit blad wist te melden dat de Hervormde Gemeen te van Schiedam tegen het eind van dit jaar 700 jaar zal bestaan.... Het SF-blad zegt dat met dit bericht wel zeer duidelijk de bewering dat Schie dam achter loopt wordt gelogen straft.... K.C. QP 6 oktober 1862 werd op een ter- rein tussen Coolsingel en hetgeen later de Ammanstraat zou heten die Ammanstraat heeft alweer plaats moeten maken voor Hilitón-Hotel en metro de eerste speciaal voor do ve kinderen bestemde school te Bot terdam feestelijk geopend. Een be stuur, waarin de heer Rudolf Mees, de latere voorzitter van de Amman stichting, zitting had, had tot de bouw van de school besloten „aan gezien de bestuurderen niet langer de zedelijke verantwoordelijkheid op zich mochten nemen van znlk een opeenhoping van kinderen in eene ongezonde sfeer", welke fraaie zin snede betrekking had op het boven huis aan de Hoogstraat, waarin se dert 1853 een „Inrigting voor Doof stommen-Onderwijs" was gevestigd. De weg van de Ammanstraat naar het Ammanplein, waar burgemeester mr. G. E. van Walsum gistermiddag letterlijk de kroon op het werk aan het nieuwe gebouw van de Ammanstichting mocht zetten, is dus precies honderd jaar lang geweest, zoals de voorzitter van de Ammanstichting, mr. K. Staab, constateerde. De kroon, dieburgemeester Van Wal sum op het werk mócht zetten, is van aluminium, meet zéven meter doorsne de en weegt 240 kg. Burgemeester Van Walsum hees met assistentie van enkele oudere leerlingen van het Rudolf Mees Instituut die kroon door middel van een takel tot boven aan de lifttoren van het nieuwe ge bouw van de Ammanstichting, waar vaardige vakmanshanden die kroon ste vig verankerden. Daarmede was 's burgemeesters taak nog niet volbracht: de heer Van Wal sum opende officieel het nieuwe ge bouw, waarin zijn ondergebracht het Rudolf Mees Instituut, het Audiologisch Centrum, de administratie van de Am manstichting en enige kantoren van de inspectie voor het onderwijs, door de vlag van de Ammanstichting te hijsen. De leerlingen van het Rudolf Mees In stituut lieten, om van deze gebeurtenis aan geheel Rotterdam en omgeving kennis te geven, een wolk kleurige' bal lonnetjes op. •Burgemeester, yan. Walsum toonde zich in zijn rede uitermate dankbaar ■voor-hetgeen zovele Rotterdammers tot stand hebben gebracht. Het werk van de Ammanstichting vond hij vooral van betekenis, omdat het de manifestatie is van de aandacht voor de enkeling en omdat een dergelijke aandacht voor het individu van de allergrootste betekenis is in onze moderné samenleving, die er op uit is het collectieve te accentueren. Mr. Van Walsum zag als gevaar van deze ontwikkeling het in het gedrang komen van het individu en in deze zin zag hij het werk van. de. Ammansjichl ting als een diepste rechtvaardigiiij van de westelijke samenleving dié-staa of valt met de aandacht voor de enke ling. Hoofdinspecteur N. Y. Vlietstra van het b.l.o. meende, dat het schoolge bouw óp zichzelf, ook "al is het mooi en nieuw, nog niets is. Het gebouw wordt pas waardevol door het werk van de Ammanstichting en het Rüdolf Mees In stituut. - ••- De heer Vlietstra besefte, dat het on derwijs aan dovë" kinderen is als het werk van een beeldhouwer in een zeer harde en weerbarstige stof, in het be sef, dat er in die harde, dove materie een mens is verborgen. Vos, dat het voor de horenden nog al tijd een aanklacht is, dat er een groep is die een eigen werelddpveridag orga niseert en dat de dove sportlieden hun eigen doven-Olympiade hebben. Dit zijn tekenen van isolement en wij beseffen, aldus de heer De Vis, nog te weinig hoe de dove in eenzaamheid leeft. Waar er nog altijd wordt gewerkt aan een aula-gebouw dat pas volgend jaar gereed zal kunnen komen wer den de redevoeringen gehouden in de tegenover het nieuwe gebouw van de Ammanstichting gelegen Nieuwe Oos- terkerk, die voor deze middag gastvrij was afgestaan door de Gereformeerde Kerk van Rotterdam. VANAVOND verzorgen het Chr. Gemengd Koor „Pen(1 recht", o.l.v. Hans van Oud- heusden, cn de organist Jan Bonefaas het zang- en orgeluur in de Wilhelminakerk aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam- Zuid. Het koor zingt liederen van Bach, Haydn, Beethoven, Franck en Gebhardt. Jan Bonefaas speelt composities van Bach, Mendelssohn en Driffill ec zal ook im proviseren. 20.15 uur. DINSDAG geven de zangeres Maria Rondel en de pianiste Elizabeth van Malde een aula van de Ned. de Picter de Tertslbtte: cónState'erde' dc^etirecfeur van de Ammanstichting, drs. A.. W. de Het belangrijkste werk. dat André Verwoerd vrijdag tijdens zijn pauze-or gelbespeling in de Rotterdamse Lau renskerk ten gehore bracht, was de Toccata en fuga (op. 59 no. 5 en 6) van Max Reger. Verwoerd gaf een voortreffelijke her schepping van dit helaas te weinig ge speelde w.erk. dat uitermate .boeiend is, niet in het minst door de kleurrijke harmonieën. Uit -deze compositie blijkt weer eens te meer. dat Reger niet al leen maar een „knap" componist, maar tevens een groot poeët was. De overige werken, die organist Ver woerd tijdens deze korte orgelvoor dracht speelde waren: een mooie Can zone van de Italiaanse toondichter An drea Gabrieli, die indertijd (16e eeuw) organist van de San Marco te Venetië is geweest en drie koralen, te weten: „Gott sei gelobet und gebenedeiet" van Heinrich Scheidemann; „Nun freut euch lieben Christen g'mein", in een bijzon der puntig en licht gespeelde weergave en „Nun Itomm' der Heiden Heiland", beide van J. S. Bach. De eerstvolgende, pauzebespeling, vrij dag 12 oktober a.s. zal worden gegeven door Frans Kuster, organist van de Pro venierssingelkerk en maandag 15 okto ber zal de Alkmaarse organist Piet Kee een concert op het orgel van de Lau renskerk verzorgen. F. Veenstm (Van een onzer redactenren) XJET proces van de verstedelijking beïnvloedt de toeneming van het aantal economische en sexueie mis drijven. Deze toeneming valt waar te nemen zowel in een periode van malaise als in een van hoogconjunc tuur. Dit werd duidelijk uit een boeiende uiteenzetting die dr. D. H. Peijster, commissaris van politie te Vlaardingen, vrijdagmiddag gaf tij dens een lonchbijeenkomst van het Departement Vlaardingen en Maas sluis van de Nederlandse Maatschap pij voor Nijverheid en Handel, die te Vlaardingen werd gehouden. Nadat dr. Peijster aan de hand van wat prof. mr. Van Rooy publiceerde in zijn boek „Criminaliteit van stad en land" erop had gewezen dat blijkens deze studie de zogenaamde agressieve criminaliteit en de misdaden tegen de openbare orde en het gezag ten platte- lande groter zijn dan in de steden, waar de economische en sexueie criminaliteit meer vertegenwoordigd is (in de ste den is ook de jeugdcriminaliteit groter), gaf de commissaris een interessante b!'k in het cijfermateriaal dat over deze materie in Vlaardingen gevonden is. Dr. Peijster .onthulde dat voor het verzamelen van deze gegevens veel werk moest worden verzet. Met name inspecteur L. yan Slooten heeft hier in een grote taak géhad. Dank zij dit werk heeft men nu de beschikking over de statistiekcijfers van een drietal perioden; van de ja ren 3903 tot 19i3, in de tweede plaats van 1930 tot 1940 en ten slotte de jaren 1952 tot 1962. De gepleegde en ter kennis van de politie gekomen misdrijven van deze perioden zijn gerangschikt in a) agres sieve b) economische, c) sexueie en d) misdrijven tegen openbare orde en ge zag. Over de drie genoemde perioden zijn de percentages van de agressieve mis drijven achtereenvolgens 34, 25 en 18,4, die' van de economische 49, 62 en 70, die van de sexueie 2, 7 en 11 en die van de misdrijven tegen openbare orde en gezag resp. 15, 6 en 0,6. Deze spreken de cijfers laten een gestage stijging van de iccnomische en sexueie, en een gestage daling van de agressieve mis drijven en die tegen openbare orde en gezag zien. In hoeverre de immigratie bij deze ontwikkeling van invloed kan zijn bleek uit de mededeling van de heer Peijster dat de autochtonen in de periode 1903 tot 1913 een percentage van 55 van de daders vormdentegen 53,5 pet. in de jaren van 1952 tot 1962. De percentages van daders die in andere plaatsen ge boren waren, zijn dus resp. 45 en 46. Deze Vlaardingse cijfers wijzen in een andere richting dan de conclusies van de landelijke cijfers die in het boek van prof. Van Rooij zijn weergegeven. Overigens moest dr. Feljster zijn cij fermateriaal uiteraard met voorzichtig heid hanteren, omdat men bij de op stelling ervan afhankelijk was yan be perkte ter beschliking staande gege vens. De inleiding ontketende een storm van vragen, die voorzitter G. Wapstra met moeite in aantal kon beperken. In de beantwoording is de commissaris nog nader op een en ander ingegaan. In het kader v:.n de groie stedelijke Bijbelactie, die gehouden zal worden van 14 tot 21 oktober, zal op donder dag 11 oktober, door de.werkgroep „de Bijbel in Rotterdam" in het stadhuis de brochure „Waarom de Bijbel" aan de burgemeester worden aangeboden. Op vrijdag 12 oktober organiseert de wer' ."roep een samenkomst van pries ters en predikanten, in de grote zaal van het parochiehuis 't Steiger, Hang 19 om halfvier. De werkgroep nodigt voor deze bijeen komst alle priesters en dominé's uit, om zich gezamelijk te bezinnen, hoe op zon dag 14 oktober in hun prediking de Bij bel en Bijbelweek centraal gesteld kan worden. In verband hiermede is dr. N. de Graaf uitgenodigd om een inleiding te houden qver het onderwerp: De Bijbel en de eenheid. Deze Bi'bclactie is niet alleen een zaak van de Werkgroep maar van alle priesters en predikanten om de Bijbel weer een cehtrale plaats te geven in het leven. Na afloop van de discussie zal er een rondleiding zijn door de nieuwe St. Dominicus-kerlc onder leiding van Pastoor N. van Apeldoorn. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij A. Dijkzeul, tel. 31376 en ds. Joh. Heule, tel. 195758. ochtenilrecital in de Econ. Hoogescliool Hooghivcg. 11-30 uur. Het lunchconcert in de Rotterdamse Schouwburg bestaat uit werken van De- bassy en Lisït, te spelen door de pianist Daniël Wayenberg. 12.45 uur. Het Concertgebouworkest is 's avonds te beluisteren in de Rotterdamse Schouwburg. Uitgevoerd worden: ouverture „Die Ge- scböpfe des Prometheus" van Beethoven, Concertante symfonie van Haydn (solisten: Herman Krebbers, Jean Decroos, Hoakon Stotijn, Thom de Klerk) en Mablers Eerste symfonie. WOENSDAG concerteert in de Rivièrabal het Rotterdams Philharmomsch Orkest. Onder leiding van dirigent Eduard Flipse komen tot uitvoering: ouverture „Cyrano de Bergerac" van Wagenaar, Vioolconcert van Brahms en de Zevende Symfonie van Beethoven. Dick de Reus, viool, is solist. 20.15 uur DONDERDAG is er een concert in de Simonstraatkerk (Schiekade), waaraan mee werken: Dameskoor „Per la Musica" o.l.v. C. M. Limburg, Koor Cbr. M.M.S., o.l.v. M. J. van Dijk, .Jobaimiacher Chor Berlin, o.l.v. SiegfriedLehmann en de organiste Jet Dubbeldam. 20.00 nor. VRIJDAG bespeelt Frans Ktjstsr, organist van de Provenierssingelkerk, "Itèt .Laurens- orgel. 12.45 uur. j ZATERDAG voert Dirk Jansz.- Zwart in de Simonstraatkerk een orgelprogramma uit dat in. hoofdzaak, ds gewijdi-.aaa Jan Pzn. Sweeljnek. Voorts speclt hij nog com posities van Antb. van Noordt, Ssn£ Scheidt en Bach.* 20.00 uur. t 7 VANAVOND speelt bet Nieuw Rotterdam* Toneel in eigen huis opnieuw „Een bitter uurtje" van Ross en Singer o.r.v. Pim Dikkers. 20.13 ubr. DONDERDAG geeft de Nederlandse Co- medie de eerste, voorstelling in de Rotter damse Schouwburg van Bertolt Brecbts toneelwerk „Het leven van Galilèi". Onder regie van Ton Lutz treden hierin op: Han Beiitz van den Berg, Joan Remmelts, Mimi Boesnach, Petra Laseur, Ton Lntz, Paul Cammermans, Jan Teulings, Philippe la Chapclle,Henk Rigters, Joban Fiolét en nog vele andere acteurs. 20.15 uur. VRIJDAG herbaalt het Niéuw Rotterdams Toneel in de schouwburg aan de Aert van Nesstraat de-voorstelling van Weskers „De Keuken" in de regie van John Dexter. Het is. een presentatie van vrijwel het gehele gezelschap. 20.15 uur. ZATERDAG eveneens „De Keuken" in de Rotterdamse Schouwburg. 20.15 uur. MAANDAG opent De Nederlandse Opera voor Rotterdam het seizoen met „Cosi fan tutte" van Mozart. Dirigent is Bauer Theussl en in de hoofdrollen staan: Frances de Bossy,. Erna Spoorenberg, Hanny Stef- fek, Luigi Alva, Scipio Colombo. cn Job Bureksen. In tegenstelling met andere voorstellingen in de Rotterdamse Schouw burg begint de opera te 20.00 uur. VANAVOND én woensdag is „Fiesta Gitaha" nogmaals in „De Lantaren" aan de Gouvernestraat te Rotterdam. Het be faamde gezelschap voert o.a. het huwelijks feest der Zigeuners uit. 20.00 uur. VANAVOND tot en met woensdag is nog „My Fair Lady" in het Rotterdamse Lnxor- Theater. 20.00 uur. De musical „Free as Air" blijft draaien in de Groote Schouwburg van Rotterdam- Zuid. 20.00 uur. ROTTERDAM: Museum Boymans-van Beu- nitigen: eigen bezit in het prentenkabinet stadsgezichten in den vreemde uit 16e 19e eeuw (14 okt.). Kunststichting, K. Lijnbaan: schilderijen en aquarellen van Wlm de Haan (21 okt.). Paalzaal, Zuid plein: schilderijen en aquarellen van Jan Burgerhout (14 okt.). 't Venster, Gouveme- straat: schilderijen en ander werk van Pieter van Goudzwaard (12 okt). Museum V. Land- en Volkenkunde, Willemskade: Batikkunst van Indonesië" en andere exposities (okt.). Maritiem Museum, Burg. 's Jacobpleïn„De geschiedenis van Neder land en Suriname (21 okt.) en „Zeilende Schoolschepen" (4 nov.j. (Van onze correspondente) De politie van Nijmegen zit een man op de hielen die zich heeft uitgege ven voor.... politie-agent. Hij heeft als zodanig diverse Nijmegenaren bekeurd, terwijl hij in burger was. De bekeurden waren doorgaans mensen die zonder achterlicht op de fiets in het donker reden. In een geval, weet men/ heeft de pseudo-agent,het zo bont gemaakt, dat hij terloops de boetesom in zijn geval ook tweeguldenvijftig, zijnde hel politietarief voor geringe overtredingen heeft geïnd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1