W0ENSIA6 „Europoort geeft vlees van eigen varkensstapel w v 9 I a a a INGS-UITVERKOOP HALVE PRIJZEN 50 ^ijcUlpo m, 1 ii Binnenkort eerste paal voor nieuw ziekenhuis f&OTTEHDAM Symp. kamerorkest met solisten gd Piet de Kubber de beste straatmuzikant Opening winterseizoen Vrienden Sted. Museum Restaurant meer en meer selfsupporting Twee zieke varkentjes waren begin Bejaarde dame ernstig gewond bij aanrijding is?E» Junioren-kolberts Vele projecten zijn pro memorie Ton-actie Ridderkerk geslaa Marktberichten MuWi-huizen (56) in Sluis pol der-O Jongens Terlenka-pantaions Pagina 3 D1JSSÜAG 9 OK.TOBKH I%2 27.50 Ge zonk wnor U het voor 'I kiezen beu... Lof TAAK GOEDE LEZER VOORBEELD D\ bejaarde Schiedammer gaf ons het goede voorbeeld. Hij kwam moeizaam naar ons agentschap Lan- 9t Kerkstraat 82. Daar bood hij ons (en rijksdaalder aan. Dat lijkt een vriendelijke gift maar de krant is er om abannè's te winnen, te houden en °tn het nieuws aan die abonné's te verschaffen. Wat doen we met zo'n rijksdaalder? Die moet een doel heb ben anders zijn ook wij snel ge neigd om te stellen dat de rijksdaal der beter bestemd is voor de man die het geld via de AOW ontvangt. Onze bejaarde stadgenoot had echter een speciaal doel en daarom is het zo hartverwarmend dat hij dat doel via zijn krant zocht. GIRO 777 Wij si ging van dit seizoen in stoere, sterke tweeds b.v. 14 jr. van 33.- voor opnieuw drastisch in prijs verlaagd. Mevrouw A. Moll-Lips neemt afscheid van Schiedamse raad SLAGERIJ BROEK AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen Minder aanvoer bij Zeevishal verwacht en dagelijks.... Derde soliste Advertentie An Je i mm Kieuterparka met mouton gevoerd (dus extra warm). Zeer aantrekkelijk geprijsd: 4 jaar Voor alle prijzen geldt een kleine stijging per maat. VIAARDINGEN HOOGSTRAAT 202 TEtEFOON 2195 fl De heer J. L. Geerlings uit Vlaardingen is koninklijk onderscheiden met de ere medaille in brons behorende bij de orde van Oranje-Nassau. Hij vierde zijn veertigjarig dienstjubileum bij de Alba tros S u perfosf.-Hitfabrieken, waar de directeur ir. H. ter Meuten hem de onderscheiding heeft uitgereikt. De' heer Geerlings (S3) is technisch sjouwer bij dit bedrijf. HET zat een zeldzaamheid zijn dat een beheerder van een restau rant een vergunning als veehouder heeft. Toch is dat het geval met de heer P. Louwerse die de duizenden bezoekers van zijn trotse burcht aan de Maasboulevard het vlees van de eigen varkens kan voorzetten. Tie varkens van Europoort hebben bij de kenners zelfs grote lof verwor ven. Ze zijn namelijk van bijzonder goede kwaliteit. Deze varkens wor den dan ook anders gevoed dan het gebruikelijke vee. In elk restaurant gaan de restjes op de bordjes van de tafels naar de vuilnisbak. In Euro poort echter gaan de restanten zorg vuldig in de bak voor de varkens. Dat is een heel economische hande ling. Het heeft echter meer gunstige gevolgen voor het bedrijf. De var kens van Europoort krijgen name lijk door het betere voedsel ook een beter aanzien. In vijf keurig onderhouden hokken achter de boerderij van de heer P A P. A. de Vette achter de Kethelse Kerkweg bij de spoorwegoverweg naar de Kandelaar wandelen 34 ro- Je, varkens. Ze glanzen van gezond heid. Het is begonnen met twee zie ke varkentjes. Personeelslid Joop Mast fokte de varkentjes op en toen het tijd werd dat ze geslacht konden worden moest hij tot zijn verdriet aanzien dat de varkens via het abat toir naar de keukens gingen. Later heeft de heer Louwerse meer varkens aangeschaft en nu brengt hem dat veel pleizier en winst. Iedere mor gen en avond rijdt Joop Mast naar de periferie van Kethel om de varkens van Europoort de restjes van het -res taurant te geven. Dat betekent dat hier geen voedsel behoeft te worden weggegooid en er behoeft geen voedsel voor de dieren te worden gekocht. In de vijf hokken zitten o.a. apart negen biggen. Ze zijn juist gekocht. Over een half jaar, negen maanden gaan ze naar de slachterij. Naast de biggen zitten al weldoor voede varkens van een half jaar oud. Zij kunnen reeds geslacht worden. Dat zal dan ook wel geschieden en dan heeft dat tot gevolg dat een hobby van de heer Louwerse is uitgegroeid tot een zaak want zelfs restaurant Europoort kan met onbeperkt var kensvlees in de ijskasten opslaan. Bij de kenners heeft deze varkensstapel echter a! faam zodat de kopers er prompt zullen zijn. De deskundigen van de diverse dien sten als abattoir en de keurende vee arts zijn vol lof over de goede conditie van de dieren, die niet grauw en vuil zijn maar vol rond en van een stra lende kleur. De hokken zijn zeer rein. Deze perfect gefokte varkens leveren dan ook vlees van fraaie kwaliteit met een geringe speklaag. Ook hebben nu enkele varkens van een apart ras ver blijf gekregen in een der hokken. Dit zestal heeft de ruige ruwheid van het wilde varken, een zwartwitte kleur en ze zijn zeer mager. Speciaal deze var kens beloven een vieeslaag zonder het vette spek te leveren. Het verzorgen van deze varkens is een genoegen voor beheerder en ver zorger. Het gat in het begin wel en kele moeilijkheden. Zo waren en kele weken geleden de varkens op een zondag over de schotten geklom men. Dan gaan varkens vechten en dat schijnen ze goed te kunnen. Ten einde raad moest verzorger Joop ge roepen warden om de vechtenden te scheiden. Via de geluidsinstallatie van SW werd bij de wedstrijd SWXerxes om ..chauffeur Joop Mast van Europoort" geroepen. Hij kwam en hij haalde de strijdenden uit elkaar. Het houden van varkens, dat nu sinds enige maanden geschiedt, is niet de enige activiteit van de heer Lou werse m zijn streven om Europoort meer „self-supporting" te maken. Europoort is namelijk een groot maar ook een kostenveroorzakend bedrijf. Er zijn 48 personeelsleden, er zijn hoge lasten. De heer Louwerse zorgde dat er niet alleen goedkoop vlees komt maar hij plaatste onlangs diverse gro te diepvrieskasten m de kelders. Nu kan hij er 's winters onbeperkt de komkommers of desgewenst de Japan- W-Ril VïörrH It ÏD'£ gaan vandaag niet praten over de taak van de krant. Dat hebben we wel eerder gedaan en waarom zou den ive dan een reprise geven? Toch mogen we ui el even op die taak wijzen omdat het weieens gebeurt dflt in die krant om bijdragen wordt gevraagd. Dat moet dan voor een heel goed doel zijn want het vragen behoort eigenlijk niet to t die taak van de krant. Het is echter prettig steeds peer te kunnen vermelden dat onze lezers dan met het goede begrip steeds bereid zijn de bijdragen te verlenen. Harpe Davids in onze stad gaat daardoor nu met harmonie door het leven. ■ï-ATST echter heeft een goede le zer ons nog meer verrast doen staan. Hij is ervan overtuigd dat wij heel goede contacten hebben. Hij kwam regelrecht naar ons toe om goede arbeid te verrichten. Het wer ken voor de krant is een nuchter en tijdrovend, een gejaagd bedrijf. Het daarom soms moeilijk stil te staan bij alle evenementen van ons giganti sche twintigste-eeuwse dagelijkse le ven. We lezen over ellende in Ame rika, in Azië, in Afrika en we leven voort. We zien tot ons genoegen dat longeren zich inspannen voor Kame roen of voor andere landen en we jui chen dat toe maar wij allen geven toch te weinig steun misschien wel omdat we niet alles kunnen steunen. "JI1ER heeft u een rijksdaalder voor Perzië" zei hij en we hebben net offer aangenomen. „Ja, ik heb het maar hier gebracht want ik kan In Vlaardingen is een plan in voorbe reiding om te komen tot geleidelijke verbetering van de kademuur rondom dc Koningin Wilhelminahaven. Dit delen B. en W. mee in de aanbiedings- ..flota bij de begroting. Op de Burg. Knappertlaan te Schie dam is gistermiddag om 5.20 uur de 67- jarige mevrouw A. M. van K. het slacht offer geworden van een aanrijding. De bejaarde dame liep een schedelbasis- fraetuur op en is m zorgwekkende toe stand in het Gemeenteziekenhuis opge nomen. Toen mevrouw Vank met haar 68-ja- rige vriendin, mevrouw J. K.-V., die evenais het slachtoffer in de Waran de woont, de met knipperlichten be schermde zebraoversteekplaats ter hoog te van de Aleidastraat wilde oversteken, stopte een taxi voor het tweetal. Een achter de taxi rijdende scooter, bestuurd door de 25-jarige Vlaardinger M. H. P., passeerde op dat moment de taxi. De berijder zag de overstekende da mes niet. waardoor mevrouw A. M. van K.door de scooter werd gegrepen en over een afstand van vier meter met het voertuig werd meegesleurd. De be stuurder liep een wondje boven een der ogen op. Bij het rechtsaf slaan op de Burg. Knappertlaan verleende gistermidag de bestuurder van een bestelwagen geen voorrang aan de 17-jarige scholier Pe ter I. van E„ die op een bromfiets reed. Een aanrijding was het gevolg. De scholier liep een hersenschudding op. De GG. en GD. vervoerde hem naar het Gemeenteziekenhuis. De brommer werd ernstig beschadigd. se kikkerbilletjes uithalen. Ze zijn dan vers en m vergelijking tot de dan ge vraagde prijs zeer goedkoop. Zo is het bedrijf sinds de ingebruik neming m 1959 steeds aan organisato rische wijzigingen onderhevig geweest. Bij het begin hebben velen gedacht dat de grote activiteit moest komen van de bezoekers van de terrassen. Er kwamen het eerste jaar ook honderd vijftigduizend bezoekers naar de ter rassen maar dat had slechts tot gevolg dat Europoort veel kellners in dienst moest hebben. Dit seizoen, is er vrijwel geen terras- bezoek geweest en toch is Europoort een florerend bedrijf geworden. Er is minder personeel dan voorheen, dat is economisch een voordeel maar het zou bij hoogtijdagen een nadeel kunnen zijn. Dan „springen de ambulanten in". Steeds meer gezelschappen vinden de weg naar Europoort, er worden re cepties en bruiloften gehouden en van verre komen de personeelsorganisaties. Een bedrijf als Europoort vraagt dan ook een bekwame leiding met veel organisatorisch en economisch inzicht. Het bedrijf heeft goedkope menu's kunnen invoeren en nu is er een thuis- bezorgingsdienst ingevoerd die veel af trek heeft. Dat maakt de kostbare ar beid meer rendabel. Om de kosten nog meer te bestrijden heeft de heer Lou werse wasmachine en centrifuge aan geschaft. Die werden m een kelderruim te geplaatst en nu wast het personeel „het linnen van het huis" zelf. Dat spaart tijd en geld. In het kantoor staat een elektroni sche stencilmachine en Europoort drukt alle menu's, kaarten, brieven e.d. nu zelf. Dat spaart tijd en geld. Er werd een electromotor gekocht met een koelkast en nu maakt Europoort het gevraagde ijs zelf. Ook hier weer besparing van tijd en geld. Zo heeft Europoort in de drie jaar een reeks van ontwikkelingen doorgemaakt naar de „selfsupporting" met als gevolg dat het bedrijf nu de renommé van Schie dam is geworden waar de stad trots op kan zijn. (Advertentie) 16. (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort zal de eerste paal voor het nieuwe ziekenhuis worden geslagen in Schiedam, voor het oude ziekenhuis aan de Nassaulaan. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw stadhuis op de plaats van de huidige Rijks-HBS vorderen gestadig hoewel er dan eerst een brandweerkazerne in Oud-Schie- dam en een Stedelijk Gymnasium annex Rijks-IIBS aan de Burgemeester van Haarenlaan moeten worden ge bouwd. Deze werken alleen al vragen tientallen miljoen guldens. Schiedam wil veel bouwen, er staan tal van plan nen op stapel, maar er is onvoldoende 9 De politie heeft vannacht twee Duitse zeelieden aangehouden in Schiedam. Zij braken van een vracht auto m de Van Couwenhovenstraaï (Advertentie) niet zo ver loven en die lui van de krant weten wel hoe ze het naar het goede adres moeten sturen". Nu, dat weten de mensen van de krant wel, ze zijn er niet om offers voor Perzië in ontvangst te nemen, maar dit of fer hebben wij graag geaccepteerd. Het toonde dat geven kan wie iaat geven wil. Daarom hebben wij het geldstuk ontroerd doorgestuurd naar het daarvoor bestemde giroadres (777). We zijn ervan overtuigd dat deze met zorg verstrekte Schiedam- se rijksdaalder een goede bijdrage zal vormen. De Schiedamse gemeenteraad heeft een vrouwelijk raadslid minder. Mevrouw A. Moll-Lips. die zitting heeft voor de WD sinds 1956, Mevrouw Moll-Lips is op 9 maart 1899 in Den Helder geboren. Zij heeft te kermen gegeven af te willen tre den omdat haar familieleden uit Nieuw Guinea naar Nederland zijn gekomen. Mevrouw Moll-Lips kwam in. mei 1946 vanuit Den Haag naar Schiedam. Haar opvolger wordt de heer G. P. Verhulsdonk, die voorzitter is van de Kon. Ned. Middenstandsvereniging in Schiedam. Hij is momenteel ook voor zitter van de Schiedamse Middenstands centrale, een functie die bij toerbeurt door de voorzitters van de drie midden- standsverenigingen wordt waargenomen. De heer Verhulsdonk vierde gisteren zijn 38ste verjaardag, hij is op 8 oktober 1924 geboren. VAN HOGENDORPLAAN 21 TEL. 4636 - VLAARDINGEN (Advertentie) Kracht geweld Welke machten zullen triomferen. De God der Liefde en een wereld in nood. Wat ons van de ondergang kan redden. De Rol van deze Wereld in het Heilsplan Gods. Geioor HOOP Liefde Over deze hoogst belangrijke onderwerpen spreekt Ds J. A. de Ruiter (uit R'dam) in het Geb. v. Chr. Soc. Belangen, Lange Haven 73, Schiedam, op donderdagavond 11-18-25 oktober en 1 nov., 8 uur. Toegang vrij. Op 1 oktober was er voor de zogenaam de Tonactie van wijk II van de Her vormde gemeente in Ridderkerk 82.728,62 binnen. Er zijn nog enkele o if ten toegezegd en daardoor kan worden gezegd dat 85 procent op de streefdatum <1 oktober) is gehaald. De actie „arbeid" loopt nog gestadig door en ook dat brengt een flink be drag in het ïaadje. Men is vol goede moed. Aan het architectenbureau Hoogvliet te Amsterdam is opgedragen het maken van een schetsplan en begroting voor een kerkgebouw en de nodige bijge bouwen. De bouw zal geschieden op een stuk grond, gelegen aan het eind van de Rembrandtweg. De gronden aan' de Koninginneweg, die oorspron kelijk voor de bouw van deze kerk waren aangekocht, zijn door de ge meente teruggekocht. De gemeente daat er een gymnastiekzaal op Dou wen. De heer W, K. vermist uit de ca bine van zijn op de nieuwe Damlaan te Schiedam geparkeerd staande vrachtauto een gereedschapskist, m- houdende 30 sleutels. Het geheel ver tegenwoordigt een waarde van itl- I De afdeling Vlaardinger Ambacht van de Nederlandse Christen Vrouwen bond vergadert morgenavond (woens dag) in een van de zalen van de Imma- nuelkerk aan de Rotterdamseweg De heer J. Bijlefeld zal er spreken over Jeugdzorgwerk". J~iE straatmuzikant Piet de Kubber uit Rotterdam, die accordeon speelt, heeft maandagmiddag in Am sterdam. een concours voor straatmu zikanten gewonnen. Cor Steyn maakte de uitslag bekend en zei, dat Piet de Kubber. die in de volksmond ook wel blinde Piet heet, zijn prijs uooral had verdiend met de presentatie van ..Aan de Maas", een liedje van Jaap Valkhoff. Piet de Kubber ontving een bedrag van 250 en een nieuwe ac cordeon. Het concours was ter gelegenheid van haar zilveren jubileum georganiseerd door de Vereniging Woord- en Toon dichters en werd onder grote publie ke belangstelling gehouden op de speelplaats van de Noorderspeeltuin, hartje Jordaan. Piet de Kubber liet zijn rivalen ver achter zich. Het waren een Hagenaar en dertien Amsterdammers, die even als hij twee nummers ten gehore moesten brengen. ,,Het ging er niet. om of het mooi was. maar of het de mensen sets had te zeggen", zei „me neer" Steyn. De tweede prijs ging naar de gitarist-mond accordeonist Casper Muller uit Amsterdam (f125), de Amsterdammer J. Th. Weiman kreeg de derde prijs en voor het pu- pulaire echtpaar Dijkmans, ras-Jor- danisten, was er een troostprijs. De straat-hits werden luidkeels meege zongen door jong en oud, zo luid zelfs, dat de hypergevoelige micro foons van de televisie (de opnamen worden vanavond uitgezonden) het met meer konden verwerken. een deurknop af terwijl zij op de Ttot terdamse dijk een verkeersbord had den gesloopt. Zij zijn in het hoofdbu reau van politie opgesloten. I De afdeling Schiedam van het Ver bond voor Veilig Verkeer zal m sa menwerking niet de politie bij vol doende deelneming weer een ver- keerscursus voor bromfietsers houden. De cursus zal worden gehouden op dinsdagavonden van 810 uur en be staat uit vier lessen. Aan het eind van de cursus wordt een schriftelijk exa men afgelegd. Aan de geslaagden zal een diploma worden uitgereikt. De kosten van deze cursus zijn in totaal f 4,50, in welk bedrag het lesmateriaal is inbegrepen. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar aan het hoofdbureau van politie, Lange Nieuwstraat 55. De aanmelding sluit op 14 oktober 1962. Chr. Sociale Belangen: Ned. Chr. Ge heel Oath. ver. Kindermiddag, 14, idem Filmavond met propagandarede De We ger, 20. Belangen: AFK, Contact- Chr. Soc avond. 20. OpstandingskerkWij'k 2 Ned. Herv. Kerk, Forumavond. 20. Amstelbron: Natuurgenot In Huis en Aqua Fauna, Lezing, 20. Tivoli: Pers.ver. Reinigingsdienst Feestavond, 20. De Rank: Reho-bothschool, Feestavond. 20, Irene: Zendingscommissie. Geref. Kerk. Filmavond. 14. 16 en 20. geld en er worden te weinig bouw vergunningen verstrekt. Het ontwerp begroting 1963 heeft dan ook vele pro memorieposten waarvan vermoed kan worden dat ze niet behandeld zullen worden in de komende maanden. Zo staat er bij de nieuwe kapitaalswer- ken pro memorie de bouw. van het stad huis. Eveneens p m. de uitbreiding van het woonwagenkamp aan de Schiekade. Verder de uitbreiding van het hoofd bureau van politie. Dan de brandweer kazerne. evenals de bouw van een garage voor de brandweer in Kethel In Franke- land zou een zwembad moeten worden aangelegd Op Harga moeten de kleed lokalen van HBSS worden verplaatst. Tal van onderhoudswerken aan rioleringen en leidingen staan pro memorie vermeld. De Wilhelminahaven die altijd veel zorg heeft vereist, vraagt een versterking van de oeververdediging Kademuur van Lange Haven en oeververdediging van de Noordvestsingel behoeven aandacht. De bouw van de Buitensluis, een project van miljoenen, dient met spoed te worden aan gevangen. De aula op de begraafplaats staat al jaren op tekening, maar het dringend nodige bouwwerk kan nog niet worden geplaatst. Aanleg van straten, ophogen van straten, leggen van utiliteitsleidm- gen e.d. staan pro memorie vermeld. Nieuwe wijken moeten rond het oude Kethel worden aangelegd. Schiedam heeft nog veel te doen. Dat is wel dui delijk geworden uit de begroting die dezer dagen is aangeboden, maar of het werk kan geschieden, lijkt wel twijfel achtig. gezien het sombere geluid dat over de financiering klinkt. (Van een onzer verslaggevers) De aanvoer aan de Zeevishal te Vlaar dingen heeft zich in 1961 in een enigs zins stijgende lijn bewogen. B. en W. schrijven in de aanbiedingsnota bij de be groting dat het zich echter niet laat aanzien dat deze stijging zich in 1962 zal voorzetten. Bij het opstellen van de raming over 1963 is rekening gehouden met een aanvoer van 320.000 aan ha ring en verse vis. De afslagrechten zijn geraamd op 10.000 en de huuropbrengst op 4.000. De totale begroting beloopt 14.125 tegen 11.680 voor 1962. De rekening over 1961 beliep echter 16.661,99. I Evenals vorig jaar zal ook deze keer met Kerst een Westlandse kerstfeest zang worden gehouden in het gebouw van veiling Westerlee. Aan deze kerst zang zullen diverse zangverenigingen uit het Westland deelnemen. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangeiegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g g. tel. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Janssen, Swammerdamsin- gel 41, hoek Van Musschenbroekstr. SCHIEDAM. Geboren: Engel zv B den Broe:.;en en L c van der Pas; Yvette dv J J Veldhoen en P J M Kuijl; Pieter zv A W van Zanten en J M Overvoorde: Loui sa M dv J F Kamp en A Kosten: Yvonne Adv J J Heesbeen en A L van de Klundert; Anna C dv J Meijvogel en B Brokken: Ca roline J dv B J J van Vugt en A A van Tellingen: Petras T zv T Zonneveld en M van-der Lelij; Richard zv H Heus en C van Wagtendonk; Sylvia C W dv B M de Rooij en A B Molendijk: Dirk W zv P J Klokgieters en H F D Blom VEEMARKT GRONINGEN GRONINGEN, 9 okt. '62. Aanvoer: 840 runderen: 324 kalveren; 1031 schapen: 323 varkans; 349 biggen; 10 paarden; 27 bokken en geiten: 2904 totaal. Prijzen: Kalf en melkkoeien le soort 1025 1050 p. st: 2e soort 900975 p. st; 3e soort 800875 P. st; kalfvaarzen le en 2e srt 800 825675700 p. st; najaarskalvende koeien le en 2e soort 8759008U0850 p. st; vare koeien le en 2e srt 625650500600 p. st; weideschapen 80115 p st. nuchtere kalve ren 25—407090 p. st; vette lamineren 85 95 p. st; vette schapen 8090 p. st: weide- lammeren 5075 p. st: biggen 4050 p. st: stieren Ie en 2e srt 2.602.702.402 55 p. kg aan bomen, slachtvee le. 2e en 3e srt 2.60—2.70—2.40—2.50—2.00—2 20 p. kg aan bouten; vette varkens 1.641 68.'.501 60 p. kg iev. gew; zeugen 1.301.40 p kg lev. g#. zouters 1.601.65 p. kg lev. gew; VIER Rotterdamse Instellingen hebben maandag een gedeelte van de kinderpostzegel-opbrengst 1961 in de Maasstad gekregen. De bedragen zijn; voor de Zuidhollandse Vereniging Het Groene Kruis 2000 voor het Medisch Opvoedkundig Bureau aan de Mathenes- serlaan 500, voor de Vereniging Het Ivoren Kruis 2000 en voor de Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting 5000. Het resterende gedeelte van de opbrengst in Rotterdam het comité beschikt niet over juiste cijfers is reeds, zoals gebruikelijk, over diverse kindertehuizen en voogdijverenxgingen verspreid. Het was de eerste keer, dat het Rotterdamse comité zelf de grote bedragen" overhandigde. Voordien ge beurde dit via het landelijke comité. Het Groene Kruis, zal geen speciale bestem ming aan het bedrag geven; de andere drie instéUingen wel. Het Medisch Op voedkundig Bureau gebruikt het voor de aanschaf van nieuw speelgoed, een hulpmiddel bij de therapie. De Vereni-" ging Het Ivoren Kruis {Nederlandse Vereniging voor Tand- en Mondhygiëne) die propaganda voert voor regelmatig tandartsbezoek van kinderen, wendt het bedrag aan voor dertigduizend series van' acht voorlichtende wandkaarten. Deze - worden over scholen in heel Nederland verspreid. De Stichting Kinderverzorging en Oudervoorlichting van de 's-Graven-' dijkwal ten. slotte, zal het geld gebruiken voor voorlichting aan kinderen. 1 DE Rotterdamse Kunstkring heeft het' voornemen, de zo langzamerhand be rucht geworden „klaagmuur" van het gebouw aan de Witte de Wïthstraat te Rotterdam niet te 'herstellen maar- het gebouw- aan de Witte de Wïthstraat te verlaten en een geheel nieuw cultureel en recreatief centrum te bouwen aan de Lijnbaan. De plannen voor dat nieuwe centrum zijn ontworpen door het archi tectenbureau Van den Broek en Bakema, zoals men weet de architecten van de1 Lijnbaan. Zoals bekend Week indertijd,, toen een aantal aan de Zwarte Paarden straat gelegen en aan het kunstkring- gebouw grenzende panden werden ge sloopt, dat de westelijke muur, die tot die tijd door deze panden werd gesteund, na het vrijkomen ernstige verzakkingen vertoonde. Er kwam een plan tot hersteL van deze muur, dat tegelijkertijd ver bouwing en uitbreiding van het kunst- kringgebouw inhield. In afwachting van de vereiste goedkeuringen en toestem mingen werd de muur gestut. De gang van zaken rond herstel en verbouwing stuitte echter op allerlei moeilijkheden en thans staat deze muur die door alle administratieve narigheid de bij naam „klaagmuur" kreeg nog steeds in de stalen stutten. Het bestuur van de Rotterdamse Kunstkring wil nu het herbouwfonds voor de „klaagmuur" be stemmen tot bijdrage in de bouwkosten van het nieuwe centrum. pvB AFDELING bestrating van ge- L' meentewerken te Rotterdam neemt momenteel een proef met een speciaal' soort witte steen voor een zebrapad. De zebra die hiervoor wordt gebruikt is die tegenover de ingang van het Rijn hotel aan de Kruiskade. Naar bestratin gen mededeelde, gaat het hier om een (witte) betontegel, aan de bovenkant voorzien van een laagje plastic. De leverancier, een steenfabriek, bracht naar voren, dat deze steen minder snel vaal wordt. De zebra zou dus zo beter geaccentueerd kunnen worden. Er be staat volgens bestratingen echter de mogelijkheid, dat een steen met een plastic laag bij nat weer of sneeuw glad wordt. Ook zal besti'ating nagaan of de steen „houdbaar" is. met andere woorden: niet van het verkeer te lijden zal hebben. VISSERIJBERICHTEN IJMUIDEN KW 128 4150, 166 6210, 38 4870, 121 22 070. 191 530, 140 2610, 183 4860. 46 5910. 75 7120. 77 5340. 17 3510, 64 3260. 26 2680, 199 2310 .19 3170, 107 4200. 134 136 1740, 145 5150, 29 5540, 137 6490, 119 1120, 96 2570, 30 4120, 31 3400, 186 4400, 113 3370. 61 1290, 88 5300. 157 389. 87 3770 27 3790, 115 4310. 36 3570, 66 3790. 51 11200. 101 4630. 87 1670, 146 5670, 117 7860, 144 12.180, 80 1160, 90 670. 122 630, 103 3700 IJM 4 3560. 59 1950 65 3300, 63 3920. 61 3340. 62 3350 W.R. 45 6540, 56 5700, 59 2980. 25 4220. 49 3660, 37 4030. 51 3510 32 4300. 36 gave). VT, 110 ..Michiel Jan" 31 last. VL 131 „Petronelia" 35 last. VL 34. Jan Sr" 33 last. Aan verse haring en vis werd besomd door de VL 7 ƒ4100. VL 153 6200 en de VL 110 15.400. (Van een onzer verslaggevers) DE Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum in Schiedam begint het winterseizoen met een Symphonisch Kamerconcert dat za terdagavond in de aula van het mu seum wordt gehouden. Dirigent van het Symphonisch Kamerorkest is Dick Broekarts, solisten Jeannette van Wingerden, alt-blokfluit; Daniel Otten viool, Gijs de Graaf, Hobo. Uitgevoerd worden werken van Vivaldi, Tele- mann, Bach, Byrd, Haydn. Het vorig jaar maakten de Schie dammers kennis met het Symphonisch Kamerorkest en dat was een bijzon der boeiende avond. De organisatoren prijzen zich daarom gelukkig dat ze bereid hebben gevonden het nieuwe muziekseizoen ,n het Museum te wil len openen. De dirigent Dick Broekarts wert met dit ensemble op levendige en impone rende manier muziek te maken, Zater dagavond 20.15 uur brengt hij met het orkest en solisten muziek van Telemann, Byrd. Bach, Vivaldi en Haydn. De con certmeester van het orkest. Daniël Ot ten is solist in een van de concerten van Vivaldi's Estro Harmonicho (Har monie der ziel). Zijn. heldere en door en door muzikale speeltrant zal van de ze harmonie blijk geven. Gijs de Graaf (hobo) en Daniël Otten (viool) treden samen op in het prach tige dubbelconcert van J. S, Bach voor viool, hobo en orkest. Gijs de Graaf (lid van de Master Players uit Lugano) dit jonge en enthousiaste ensemble is een hoboïst met een bijzonder mooie en verfijnde toon hij zal met Daniël Otten- dit dubbelconcert tot iets bijzon ders maken. Jeanette van Wingerden is de derde soliste in dit concert. Zij speelt met. net orkest de suite voor altblokfluit, strij kers en continuo. (Onlangs voerde Jea nette van Wingerden dit stuk met vee! succes met het Noordhollands Phil, or kest uit). Als een heel apart muziekje, speciaal voor fijnproevers, prijken er twee Fan tasia's van William. Byrd op het pro gramma. Het zijn korte stukken voor zesstemmig strijkorkest, die tussen de madrigalen van de Engelse meester- componist zijn weggelopen» Misschien maken de bezoekers wel een eerste uitvoering m Nederland mee van de onbekende 60ste Symph. van Haydn. Natuurlijk haalt de geniale Haydn in deze zesdelige symphonie een bijzonder kunststukje uit. Ergens laat Haydn de violen met een tot f verlaagde g snaar spelen. Maar midden in het deel is dat niet meer nodig en. opgenomen in de compositie, laat Haydn de violen netjes in de maat. terugstemmen tot g De symphonie, getiteld „II Distrat- tn" zit vol folkloristische trekjes. Het vierde deel imiteert een oude boeren- vedel in een echter boerendans. En-1 fin, n begrijpt het al, Haydn heeft zich beijverd om het de familie Es- terhazy bijzonder naar de zin te ma ken. In de Aula van het Schiedams Museum zal deze Esterhazy-sfeer ze ker benaderd kunnen worden. (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort zal in de Sluispoider-Oost te Maassluis de bouw beginnen van 56 etagewoningen in MuWi-systeem. Naar een ontwerp van architect E, F. Groos- man. Rotterdam, zal Muys en De Winters Aannemingsbedrijf deze woningen in de premiesector voor eigen rekening bouwen. De gunning is geschied voor een bedrag van 874 000, De huizen verrijzen op gronden, die liggen tussen de Sportlaan, de Vermeer- iaan en de Laan 40-45 en niet ver van het onlangs geopende boerderij-restau rant ,,De Ridderhof". Zij worden gebouwd uit het voor 1962 aan Maassluis toege wezen contingent. Men hoopt dat uit het contingent voor het volgend jaar een kwantum van 63 woningen aansluitend op deze eerste fase kan worden gebouwd, want het is de bedoeling tot een afgerond geheel van 119 te komen Deze nieuwe MuWï-woninge» (Maas sluis kent in dezelfde wijk meer huizen blokken in dit systeem) zijn flats van drie en vier kamers, met een berging in het onderhuis. Er zullen blokken van drie en blokken van vier lagen worden gezet. Men verwacht dat nog deze maand de eerste paal in de grond zal gaan. Advertentie) Saa yLAARDINOENJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1