Volgende week: boekje open over Schiedam-Z. s damtiental Gusto maakte een zeer platenpark Gusto bouwde weer een vreemd vaartuig nwlhoot scheert over 5 s bitb b Middenstanders zijn actief j] Untwerp voor chr. techn. school in Vlaardingen Aangereden vrouw is overleden Inlegoverschot spaarbank 2 ton Dop zuurstoffles verwondt man JMu ook een magnetische kraan Rommelig terrein nukeurige werkplaats Burgerlijke 'ffintl Man valt met hoofd op bint ASSISTENTE GEEF VOOR KRUISWERK Meisje bij botsing zwaar gewond DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 10 OKTOBER 1961 Verlies DK electromagneten van Gusto in Schiedam kunnen bijzonder zwa 'KSMÏÏSÏ Zwitsers precisiewerk op2'nbest! 'Air-Kins' tefftt.425 410.- DOCUMENT AGENDA VOOR SCHIEDAM en morsen en dagelijks edetsieenkundige f.g.a. BHH diamantexpertg.ua. Mm LUNS AAI! 92 filiaal: oostzeedijk 155-157. rotierdam Voordeel VJaardinger-Ambacht Probeer het eens met een Koerier Afdaling MAATSCHWPfllJK WfRK „UNDENH0F" vraagt HUISHOUDELIJKE HULP voor halve en hele dagen. GEREGELD ADVERTEREN BEZORGT U EEN GOEDE NAAM lü?'rO FOTO-KINO GEDEMPTE BIERSLOOT 73 m=iF,'2tZ8 vihrrdihgen. Hulpverlening kost ait«d meer geld dan de gesteunde kan betalen. Er moet dus uit eigen middelen worden bijgepast Maar dat kunnen de Kruisvereni gingen niet, tenzij u dat mogelijk maakt. Dat kunt u doen door uw bij drage in de coilecte van deze week: de collecte van de Kruis verenigingen! Van harte beveel Ik deze In uw belangstelling aan. De burgemeester van Schiedam, Mr. J. w. Peek nisatie een actie worden ontwikkeld onder het motto: „Koopt al uw ge schenk-en in Schiedam-Zuid". - De bestuursleden C. Ossewaarde en J. Crama hebben voor de komende we ken een actie ontworpen die aantrek kelijk voor het publiek en tevens lu cratief voor de middenstanders in Schiedam-Zuid moet zijn. De proble men worden woensdag 24 oktober tij dens de ledenvergadering in een zaal van de Goedehavenkerk behandeld. Voorgesteld wordt tijdens de najaarsac tie letters van een bepaald motto on der de winkeliers te verdelen. Iedere winkelier krijgt drieduizend letters die vanaf tien dagen voor Sint Ni- ooiaas tot eind december worden uit gereikt. De klanten moeten van deze letters een slagzin vormen. Een 35-tal prijzen worden ter beschik king gesteld, o.a. een koelkast: mixer, strijkijzer, bonnen voor levensmidde len. Het is de bedoeling daardoor de relatie van Gorzenaren met hun mid denstanders te verstevigen. Van een onzer verslaggevers Het bestuur van de Stichting voor Christelijk Technische Onderwijs te Vlaardingen heeft aan architect G. van der Zee te Bolsward opgedragen een ontwerp te maken voor de bouw van een christelijke lagere techni sche school te Vlaardingen. De NV Betonfabriek De Meteoor te De Steeg heeft in samenwerking met deze architect en het ingenieurs bureau Oosterhoff Tjebbes en Be rends te Arnhem een bouwsysteem ontwikkeld voor lagere technische scholen. Dit moniagebouwsysteem (geprefa briceerde elementen) biedt de moge lijkheid het schoolgedeelte waarin de theorie leslokalen zijn ondergebracht uit te voeren in drie bouwlagen. De school zal gebouwd worden aan de Arij Koplaan dichtbij het geplan de station Vlaardingen-West. In verband met het aanstaand ver trek uit Vlaardingen van de heer D. Heijneveld heeft het bestuur van de stichting de heer D. van der Velden, adjunct-directeur van de werf Vigee, tot voorzitter gekozen. Mevrouw A. M. van K. die maandag door een scooterberijder op het door een scooterberijder op het door knipper- knipperlichten beveiligde zebra-over- steekpad op de Burg. Knappertlaan te Schiedam is aangereden en daarbij een scherelbasisfractuur opliep, is gisteren in het Gemeenteziekenhuis overleden. (Van onze correspondent) Op de kruising P. C. Hooftlaan-G. A. Brederolaan te Maassluis ontstond dinsdagavond een verkeersongeval, waarbij de 17-jarige Maria Stigter uit Maassluis ernstig werd gewond. Zij is per ambulance naar het Ziekenhuis te Vlaardingen vervoerd. Het meisje zat achterop een bromfiets van de 17-jarige Nico Hoogstede uit Rotterdam, toen deze bij de kruising rechtdoor wilde rijden. Hij werd echter aangereaeh door een vrachtauto,bestuurd door X,. v. d. Burg (36) uit Maassluis,' dié' in dezelf de richting reed en rechtsaf sloeg. Het meisje viel van'de bromfiets met het gemelde gevolg. De bromfietser bleef ongedeerd. De jonge Vlaardingse zwemclub „De Viking "60" start vrijdagavond met een eigen clubuur in het Kolpa- bad. Het is van 21 tot 22 uur. een tijd stip dat voor de jonge leden wel be zwaarlijk geacht wordt, maar het be stuur blijft streven naar een vroeger uur voor de jonge leden. Nu een ei gen clubuur is verkregen acht men dit een belangrijke stap in de ont wikkeling van de zwemclub. (Van een onzer verslaggevers) TAE semi-damderby tussen de sterk ste tientallen van Vlaardingen en Schiedam, die dinsdagavond in de haringstad werd gespeeld eindigde in een 137 overwinning voor V.D.V. Een uitslag, die voor de Schiedam mers zeker bevredigend te noemen is, zeker in aanmerking genomen, dat zij op zeker moment tegen een 122 achterstand aankeken. De Schie dammers bleken moreel sterk ge noeg om zich niet geheel gewonnen te geven. Door deze overwinning, de vierde in successie behoudt V.D.V. in de hoofdklasse van de R.D.B, de li- ding met 8 punten uit 4 wedstrijden. Reeds na een half uur boekte Niestadt de eerste Vlaardingse winst. Tegen Spruyt voerde hij op het (gladde) bord een vernietigende slag uit waar door deze meteen radicaal verloren stond. Van Leeuwen kwam tegen De Wilde spoedig op dam evenals Voogt tegen Breevoort; in beide gevallen stonden de V.D.V.-ers hun voor sprong niet meer af. Deze 60 voorsprong gaf de overige Excelsior-bewoners het zelfvertrou wen. Wel moest Vermeulen daarna in Den Houting zijn meerdere erkennen, maar de veteraan Verburg strafte een foutzet van Van de Watering goed af enwon meteen. Toen Van de Kerk- hoff spoedig daarna van Westerveld won was het Schiedamse pleit be slecht. De persoonlijkeuitslagen luiden: V.D.V.Schiedam: H. A. Lansbergen J- C. Onink 0—2, C. Biel—W. C. Heu velman 2—0, W. H. Niestadt—W. Spruyt 20, D. v. d. Kerkhoff—J. Westerveld 20, J. J. v. LeeuwenJ. de Wilde 20, J. Vermeulen—M. den Houting 0—2, W. F. Verburg—J. P. v. d. Wate ring 2—0,. C. van Veelen—M. v. Erkel 02, N. VoogtL. Breevoort 20, G, JanssenTheo Vrijland 11. Het tweede tiental van V.D.V,, dat het in Rotterdam moest opnemen te gen het sterke Charlois 2 kon het niet bolwerken en verloor met 812. Hier werd verwacht, dat de uitslag 10—10 zou worden omdat Achterberg als laat ste man de laatste winstpunten binnen bereik had. Hij faalde echter tot twee maal toe, want ook de remise-voortzet ting ontging hem, waardoor hij zélfs met een nederlaag genoegen moest ne men. Vlaardingse dammers Hier ziet de uitslag er als volgt uit. Charlois 2-V.D.V. 2: L. L. Borman- J, Lucassen 1—1', J. Hannik—J. Scholte 11, J. SnijderW. Achterberg 20, P. Homburg—j: Voerman 1—1, J. Her- rewijnR. C. v. Woerden 11, W. Boo gaard—P. Alblas 0—2. A. v. d. Bos—T. A. Prins 20. A. den Boer—S. Nieuw- straten 11, J. BoomS. M. Korver 1 1, J. LuhrmanL.. Boudewijns 2G. To taal'128. Beide V.D.V.-teams hebben de ko mende week vrijaf. Op maandag 22 ok tober gaat V.D.V. 1 naar Rozenburg om D.O.S. daar partij te geven VDV 2 krijgt dinsd. 23 oktober Constant 3 uit Rotterdam in Excelsior op be zoek. re lasten heffen zodat mankracht er niet aan te pas behoefte te komen. In de afgelopen maand werd bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam inge legd ƒ1.255.409,50' en terugbetaald 1.041.293,62. Een inlegoverschot dus van 214.110.88 tegen 99.906.59 over september 1961. Het aan inleggers verschuldigde be drag was per 30 september 1962 geste gen tot 37.792.004,92. Het aantal spaarders nam toe' tot 51.171. Hieronder waren begrepen 2.249 deelnemers aan het sparen ingevolge de Jeugdspaarwet met 10 pet. rijkspre mie. Deze deelnemers hadden eèn ge zamenlijk tegoed van ƒ868.071,79, tegen 607.853,25 per ultimo september 1961 verdeeld over 1839 deelnemers. Het tegoed van inleggers en de re serves waren op 30 september 1962 voor 25.725.078,20 belegd in effecten, 'Voor ƒ.6.269.748,49 in hypotheken en voor 8.508.727,71 in onderhandse leningen aan Rijk, ^provincies, gemeenten e.d.. De kasmiddelen bedroegen f 1.810.703,22. In de persafdeling van Hoek's Macht nefabriek aan de Havenstraat te Schie dam ontstond dinsdag een bedrijfsonge val. waarbij de 48-jarige G. Groeneweg ernstig aan de buik werd gewond. Hij werd in de Dr. Noletstïchting opgeno- anen. Het slachtoffer werd getroffen door een dop. die van een met water -gevulde zuurstoffles afvloog. Omstreeks twee uur was de 30-jarige J. van L. bezig de dop van de fles, waarin een druk van 30 atmosferen heerste, af. te draaien. Hij verzuimde daarbij het zg. pers kraantje open te zetten, met het gevolg dat de dop er af vloog en de twee me ter verderop staande heer Groeneweg trof. Ti «1 (Van een onzer verslaggevers) LANGE tijd hebben de bewoners en bezoekers van Schiedams Voorhaven zich verbaasd afgevraagd of op de werf Gusto een soort reu- zenkraan gebouwd zou worden. Tus sen het oude ijzer schoven de poten van een reuzenreptiel vooruit. Nu zijn ode werkzaamheden beëindigd en is te zien dat Gusto er een modern pla tenpark- bij heeft. Het terrein aan de zijde van de Voorhaven, dat er al tijd wat rommelig heeft uitgeizen, is een keurig platenpark geworden. Bo vendien heeft Gusto na de primeur van Wilton Fijenoord nu ook een magnetische kraan^ Boven dat pla tenpark zijn dé rijbanen voor de kraan met magnetische zuignappen gebouwd. Hierdoor heeft Gusto een opslagplaats voor schecpsplaten ver kregen die is ingericht naar-de jong ste opvattingen op het gebied van be drijfsorganisatie. Over de platenopslagplaats zijn twee kraanbanen, ieder 26 meter breed en 140 meter lang, geplaatst. De zware stalen platen die tot acht ton per stuk zwaar kunnen zijn en de profielijzers „kleven" aan de magne ten wanneer- de stroom is ingescha keld. Het staal wordt aangevoerd per schip. Een hydraulisch werkende, brug wordt via een druk op de knop neer gelaten boven de Schiedamse Voor haven naast het terrein van de pla- reproductie is het septemberblad nog niet uitgeput. Het bevat liefst veertig pagina's. In deze veelheid hebben we vergeefs gezocht naar een bestem ming voor het mooie oorlogsschip. We hadden zo gaarne gelezen dat gemeen te Schiedam enrfbedrijven en Schie dams Gemeenschap alsnog een oplos sing hadden gevonden om de prach tige herinnering aan het Koninklijk bezoek, aan het pleinspél en aan de Schiedamse historie in onze stad te bewaren. Er zal best een plaatsje zijn maar we vrezen dat de activiteit voor het vinden van de oplossing niet groot is. -Er staat dus riiets in dat blad over da bestemming van dat pracht vaartuig dat op 2/7 van de ware grootte is gebouwd. Ja, Schiedam is soms niet vlotsoms wel namelijk tij dens de voorbereidingen voor de der tiende maar daar zijn we dan nu al lemaal u-at moe van geworden. Advertentie SCHIEDAM. Geboren: Monique ,3?,- H. d v J F M Boshouwers en A C Plng^ Wil lem H z v W H Veldhuizen en. E F Zuid geest; Pauline J cl' v A L van der Mark en G M Poot: Yvonne, d v K van Loopik en S H A Schrijnemaekers. Jacqueline A,; d v AM Osté en A van der Burgh. -7 Overleden: P. Brandenburg, oud 86 jr. Chr. Soc. Belangen: AFK Contact- avond, 20. Opstandingskerk: Wijk 2 Ned. Herv. Kerk, Forumavond, 20. Amstelbron: Natuurgenot In Huis en Aqua Fauna, Lening, 20. Tivoli: Pers. ver. Reinigingsdienst. Feestavond, 20. De Rank: Rehobothschool, Feestavond, 20. Irene, Zemdingscosnmissie, Gerei. Kerk, Filmavond, 14. 16 en 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Janssen, Swammerdamsin- gel 41, hoek Van Musscherabroekstr. In de distilleerderij J. de Kuiper en Zn. aan de Buitenhavenweg werd giste ren de 70-jarige H. J. de M. het slacht offer van een bedrijfsongeval. Bij het afnemen van een kartonnen doos ver loor de man zijn evenwicht en kwam te vallen. Hij kwam met zijn hoofd op een ijze ren bint terecht. Het slachtoffer werd met een hersenschudding in het gemeen teziekenhuis opgenomen. ALS EEN eigentijdse 'watervogel verheft de draagvleugelboot zich spoedig na de start uit het water om dan sierlijk maar razendsnel ;,weg te glijden". Het schip is gemakkelijk manaeuvreerbaar want bij het rem men zakken de vleugels in het water en dan remt het schip op het eigen gewicht in een oogwenk.Ook het zwenken kan vlot geschieden want er is een speciaal roer dat mogelijk heden tot 360° biedt. Welke machten zullen triompheren. De God der Liefde en een wereld in nood. Wat ons van de ondergang kan redden De Rol van deze Wereld in het Heilsplan Gods. Geloor Hoop Liefde korte tijd de boot op volle snelheid kan stoppen. De dam bij Numansdorp (naar Flakkee) werd bezichtigd en over de Oude Maas ging het terug naar de Nieu we Waterweg.. Zo kregen de passagiers te zien dat Wilton Feijenoord een imposant be drijf is, dat Europoort beslist archi tectonisch esthetisch' te prefereren valt boven Deltahotel. Verrast zag ie dereen hoe bijzonder scheef het vroe gere hotel-restaurant, nu kantoorge bouw op de hoek van Hoofd en Hoofd straat ligt. Na drie uur varen was de PL5 terug op de basis, er was een afstand afge legd die voör de gebruikelijke boten dag werk zou vragen. Dat is het grote voor deel van de snelle boot. Het nadeel voor de passagiers in de salon is dat het voertuig wel wat schokt. Ook maken de motoren een danig geluid. Op het dek heeft de passagier daar geen hinder van. Het nadeel is echter te veron achtzamen in vergelijking met de voor delen. Men kan zich dan ook voorstellen dat de ivaterpolitie, de marine, rijkswater staat dergelijke schuiten zouden bestei len. Het ls zelfs mogelijk om deze snel le boten te gaan benutten voor het toerisme. De toeristen die haast hebben kunnen zo in een oogwenk heel wat van de verrassende schoonheid van ons land zie. Zij kunnen dan ervaren dat er nog vlak bij de grote steden, bij de reuzenbedrijven de stilte en de poëtische schoonheid te vinden is. Varen op de modernste wijze als in een vliegtuig wordt zo een bijzonder groot genoegen. Kracht gewéld Over deze hoogst belangrijke onderwerpen spreekt Ds. J. A. de Ruiter (uit R'dam) in het Geb. v. Chr. Soc. Belangen, Lange Haven 73, Schiedam, op donderdagavond 11-78-25 oktober en 1 november, 8 uur. Toegang vrij. Voor direkt gevraagd flinke (Van een onzer verslaggevers) VREEMDE vaartuigen worden ge maakt bij de scheepswerf Gusto in Schiedam. Bij die vreemde vaar tuigen bevinden zich de scheepjes van de toekomst want Gusto is een modern bedrijf dat steeds het nieuw ste op het gebied van de ttchnische ontwikkelingen kan vervaardigen. Toch ligt er nu een schip bij Gusto dat vermoedelijk de laatste van een serie zal zijn. Dat is niet zo vreemd ware het niet dat juist dit schip al ler aandacht trekt. Als het schip over de Maas een spoor van schuim ei golven trekt wekt het aller bewonde ring en misschien ook wel een beetje jaloezie. Gusto bouwde namelijk d aagvleugelboten die snelheden van 79 a 80 kilometer per uur kunnen ha len. Het schip is zo een auto geworden en uit eigen ervaringen kunnen we me dedelen dat de draagvleugelboten ook inderdaad met auto's kunnen concur reren. Nog vreemder, men bemerkt niet aan boord van een snel schip te zijn. Wel ziet men dat andere sche pen in een oogwenk ver achter blij ven. Aanmelden: Inspectie „Rotterdammer" Witte de Withstraat 25 I vroogt voor foor jij voor ziekenbezoek.. jjl Algemene ontwikkeling en het vermogen tact» III y°' OP te treden zijn hiervoor vereisten. JIJ Leeftijd 30-45 jaar. Sollicitaties te' richten aan bovengenoemde maat schappij: Postbus 22, Schiedam. Voor het maken van een oFspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met ons in verbinding t stellen, tel.69200 (toestal 3072). AANMELDEN: LANGE ACHTERWEG 14, SCHIEDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1