Open knalpot-meer lawaai-boete voor een gulden Interieur kantongerecht is fraai gerestaureerd Alle café s gesloten voor amateur-kelner S.G. wijst nog eens op belang Agendabureair? f Anders dan andere Kostbare mater ie toegepast Conservatieven voor E.E.G. I Aanzienlijk meer comfort in zaal - maar ook nog vele gebreken Programma voor ODI Vuilnisauto was aanleiding tot botsing Franse oppositie beschuldigt SCHMIDT i riüï kijken bij de Klerk IH |PE KLERKeZH Met 120 km Op het wegdek fs-f;--- 20 stuks 80 cent tl f yu i t"'"Z - "Z DIERENDAG PEINZEND OP DE HEI VERMAGERD AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en morsen en dagelijks,... T^en fonkelnieuw interieur toont *-i aan dat de restauratie van het kantongerecht te Schiedam nu is voltooid. De Vroegere balzaal van het herenhuis van de distillateur Nolet is na de omvangrijke activi teiten van Monumentenzorg en Rijksgebouwendienst weer als nieuw geworden. In de zittingszaal zijn nu nieuwe banken geplaatst, er is een perstafel gezet en ook de balie heeft geheel nieuw meu bilair. Waar vroeger drie kale harde houten banken stonden zijn nu vier ruime met beige leer be klede banken neergezet waar het prettig zitten is. Hier mogen wel iswaar niet de verdachten en be langstellenden zitten maar voor de getuigen, de verdedigers, de verbalisanten en de dames zijn er prachtige zitplaatsen i gecreëerd. Akoestiek V mmmié' U vraagt er en slaagt er F (Van een onzer verslaggevers) HIJ HAD DE schotten uit de ka mer van de uitlaatpijp van zijn bromfiets genomen. „Zomaar" ver telde hij. Toen de kantonrechter te Schiedam mr. P. B. Cos vroeg of er dan meer lawaai ontstond meende verdachte A. H. M, G. van wel. De achttienjarige tuïnarbeider uit Naald wijk had op vijftien juni knallend door Maassluis gereden. Boos fulmi neerde de officier over de ordever stoorder. Voor het lawaai op de Bur gemeester de Jonghkade wilde hij ditmaal nog vijftien gulden boete eisen en ook nog zo welwillend zijn de bromfiets terug te geven maar een volgend keer werd dit anders. Zo be sloot ook de kantonrechter mr. P. B. Cos. Kunstschilder P. J. van S. heeft op 4 juli 's middags om vijf voor half een in het Spinhuispad in Schiedam een aanrijding veroorzaakt. Toen be- V merkte ae politie ook dat Van S. geen rijbewijs heeft. De officier achtte het gemis van een rijbewijs „nog er ger dan een aanrijding". Hij vroeg dan ook dertig en veertig hulde nboe- te. De kantonrechter maakte er twee maal dertig gulden boete van. Hoewel de Schiedam se grondwerker J, H. meedeelde „gewoon overgesto ken te zijn" concludeerde de officier uit de rapporten dat de 62-jarige stadgenoot gefaald had op 7 juli op de Burgemees ter Knappertlaan. Voor het onvoorzich tig oversteken ter hoogte van de Arij Prinslaan zal de heer H. vijftien gulden boete of drie dagen hechtenis moeten offreren. Nogmaals is de sergeant bij de RAF de Amerikaan G. uit Duitsland geko men om te vertellen wat er onlangs gebeurd is op de Rijksweg 20 te Naald wijk. De 34-jarige getuige J. L. van S. uit Den Haag vertelde dat hij in de richting Naaldwijk reed met zijn Ci- troën over de Rijksweg. Zijn vaart be droeg 120 kilometer, hij reed op de lin kerbaan en voor hem zag hij autotje van de vreemdeling op de andere baan. Plots was de militair de andere rijbaan opgegaan. Tolk en militair vertelden dat de neer G. naar de weg naar Hoek van Holland zocht. Kantonrechter mr. O. W. Sipkes en officier mr. Meeter achtten een snel heid van 120 km te hoog bij de nade ring van een kruispunt omdat het ma- noevreren dan niet mogelijk is. Boven dien is het een vreemdeling minder kwa- m De tolk ver- de vreemdeling lijk te nemen dat hij van de ene rijbaan op de ander gaat als hij in een onbe- xend land de weg zoekt. taalde alles perfect en knikte. „Uw snelheid heeft niet de bewon dering van het Openbaar Ministerie" officier tegen de getuige „ik eis een boete van zestig gulden". De kantonrechter hoorde nog dat de Ci troen totaal vernield is. Hij bepaalde de boete oP veertig gulden waarbij hij stelde dat het mogelijk moet zijn geweest bij geringere vaart de voor ligger te ontwijken. wn,he.Ld?n!cer P-ots bet meisje "op ,-tt. "jl f, Yan, Rembrandtlaan of V" la Mesdaglaan. Uitvoerig hebben diverse Schiedammers woensdag ver- teld was zij yan het ongeval dachten. Pe twintigjarige modinette Th. van H. had achter op de scooter gezeten. De ïeecI overdc Rembrandtlaan en plots lag ze op de grond. De 21-jari- k*u de scooter bestuurde zag hij het kledingmagazijn ineens de auto aankomen, toen kreeg zijn scoo ter een klap en het meisje viel er af. Mevrouw Ch. J. T. M.-B had in de auto van de verdachte gezeten, ach terin. De auto reed de Mesdaglaan in. Geen scooter gezien. Ineens die P:. "we dachten dat het een groen tekist was", Het was zo donker. Ook de echtgenote van de verdachte me vrouw J. C. V.-O. sprak van een groentekist. Ze deelden mee- dat de jonge bestuurder angstig had gezegd: „Maak er geen werk van, ik heb geen rijbewijs". „Volgens ai mijn logica is hiergeen voorrang gegeven, of dat nou In de Rembrandtlaan of In de Mesdaglaan Is gebeurd" zei de officier. De verdachte sprak heel uitvoerig over het feit dat de jongen niet met scooter kon en mocht rijden. Het werd 25 boete of vijf da gen hechtenis. fAdvertentie CABALLERO EEN LAURENS PRODUCT 25 IN EEN PAK Advertentie 0 4 vt^>*rv5r ZAALBERG SOLE HIO DONSDEKENS WEHTEUEDOÉ* - SUAEMEUBOEN (krvdm-ttrvic*) I«HIDDELlANDSTRAflT73,TEL349l2 IjE voorgevel van het Kanton gerecht aan de Lange Ha ven te Schiedam (naar een oude afbeelding uit 1781). f - rilEKEN'DAG is nog niet zo lang voorbij. We kunnen dus nog ivel even aandacht vragen voor een die- renprobieem. Het is een gek probleem want het kan mogelijk vele stellin gen van de geleerden orrvoer werpen. Laten we daarom beginnen met het begin van het u er haal. Het is dan zo dat ons kennisje jaren geleden het jonge poesje heeft aangeschaft. Dat was zo gezellig voor het kind. Kind en poes groeiden beiden voorbeeldig op. Het kind kijkt nu naar andere wezens en de poes, ja, dat is het gekke van het verhaal. De poes werd dik en rond en gezellig, de poes wilde al leen maar genoeglijk bij de kachel liggen. Dat jolige stoeien was er niet meer bij. spoCH, de poes ging wel eens op de Stoep staan. Dan keek die poes peinzend de lucht in en soms liep-Ie de straat op. Dat is ook niet erg maar het kennisje en des kennisjesman haalden de poes toch snel van de keien want je weet nooit met dat ver keer tegenwoordig. Op een goede dag, of eigenlijk was dat de kwade dag nu acht maanden geleden moet de poes toch zo de straat zijn opgegaan. Hoe onze relatie over de Schiedamse tuinen naar de poes heeft geroepen, hoe het bakje melk steeds maar weer is voor gehouden, hoeveel verdriet er is ge weest valt niet te beschrijven. Dat wilden we dan ook niet doen. r\s POES was weg en onze vrien- ■L' den hadden snode veronderstelling gen. Ze zouden die poes wel vermoord hebben, of hij was ziek en hij was dood gegaan. Of hij was, nu ja, het was heel erg met die poes. „Kijk" zei de vriend en hij greep ons daarvoor be togend bij de revers „als die poes ge woon ergens was kwam ie terug, want zo zijn dieren. Zet ze op de hei en ze wandelen gewoon terug naar huis". We hebben niet gezegd dat de poes op de hei gezet zou zijn, we durfden niet, maar waarom moet een poes op de hei staan, een hei die niet in Schiedam te vinden is, om terug te kunnen lopen? De vrienden echter waren het roerend eens, ze wisten ze ker dat hun poes iets verschrikkelijks was overkomen anders was het trouwe dier vast en zeker teruggekomen. JfANMORGEN heerste er vreugde bij '■de vrienden. „Kijk eens", juichten zij alsof ze een dikke erfenis wilden tonen: „We hebben hem weer, ja hoor, hij is er weerhij zat in een hoekje van de school in de Westfmnkelandse- straat. Ik riep hem en gelijk kwarn-ie. Hij kent ons nogMaar ach, hij is zo vermagerd, vel over been en toen- ie hier was wist-ie gelijk waar de kast was. Hij eet dan ook als een „raaf". De vrienden zijn blij en trots want hun poes voelt zich weer thuis. Ze staan nu wel voor het raadsel van de acht maanden afwezigheid van de poes. Misschien heeft het beest wel geheugenstoornis gehad. Fassagetheater; Eerste Toonkunstcoa- eert, R.Ph.O., solist Dick de Reus, 20, Irene: Volksuniversiteit, vertoning film „The Maggie", 20. Musis Sacrum: Ned. Bond van Oudstrij ders. Feestavond, 20. Chr. Sociale Belangen: Werkende Jeugd, Bijeenkomst, 20. Chr. Sociale Belangen: Chr. Besturen Bond, Vergadering, 20. Bedrgfsschool Wilton-Fijenoord: Uitrei king Bemeteidiploma's, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 66382 b.g.g. teL 64154 of 115588 toestel 51 (b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, teL 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666: GG en GD waarschuwing 69290. Apotheek: Janssen, Swammerdamsia- gel 41, hoek Van Musschenbroeikstr. Het conservatieve partijcongres heeft met grote meerderheid van stemmen steun gegeven aan het streven van de regering Mac-Milian om Engeland bin nen de EEG te brengen. Hartstochtelijke opwekkingen van vicc-prmier Richard A. Butler en onderminister van buiten lands ezaken Edward Heath vormden een bijdrage voor de overwinning van der egerlng. De verslaggevers zitten niet meer zoals vroeger c-p de achterste rij van deze banken. Zij hebben voor het eerst in het bestaan van dit gerechtsgebouw „eigen tafels" gekregen. Langs de ach terwand zijn vier met beige leer be. klede stoelen gezet, gerieflijke zitjes voor de vertegenwoordigers van de krant. Verder is er een met beige leer ingelegde tafel, dat leer is langs de randen met goud doorwerkt, voor de pers. Op de tafel liggen keurige vloeibladen, van het merk Bacchus maar dat zal zonder opzet zijn Het geheel maakt een uit stekende indruk. De oude stookkachel is vervangen door twee fraaie gestroomlijnde haarden. De tafel van de kantonrechter is ook al een juweeltje van meubelmakerstechmek, daarnaast staat er tegenaan een nieuwe tafel voor de officier. Voor het eerst zijn er bij de (nieuwe) lessenaars van ver dedigers en deurwaarder de gerieflijke stoelen met beige leer bekleed gezet, die ook de pers van dienst zijn. De stoeien van de magistraten zijn met bruin leer bekleed, bovendien zijn boven de zetels van de kantonrechter en de officier wapens aangebracht. Met de nieuwe gobelins, de helderwit ge schilderde wanden, de fonkelende nieuwe parketvloer is Schiedam een pracht van ee.i gerechtszaal rijker ge worden. Sinds 1945 kennen wij de harde houten banken die het lange zitten tot een temp tatie maken. Nu hebben ook die banken met hun zachtleren bekleding de ge rieflijke zit van de fauteuils. Gedurende maanden heeft de Rijks gebouwendienst gewerkt in deze zittings zaal maar het resultaat is dan ook een :cede prestatie geworden. De zaal die eens zou dienen tot ontvangst van Keizer Napoleon is vakkundig en kennelijk met liefde ia alle luister hersteld. Nu is het niet zo dat deze fraaie ver beteringen alle tekortkomingen van het gebouw hebben weggewerkt. De akoestiek In de zittingszaal Is erbarmelijk. Er zou een geluidsinstallatie moeten komen. Bovendien is het onprettig dat de ver dachten en het publiek soms uren staan de moeten wachten. Er zouden ook voor deze bezoekers van het gebouw zitplaat sen dienen te zijn. Dan is er geen wachtkamer in het gebouw. Er is wel een wachtkamer in de kelder maar gebruik van die afde ling is niet aan te raden omdat het er stoffig is en niemand van die wacht kamer gebruik maakt. Dat kan dan ook tot misverstanden leiden. Men zou die wachtkamer goed kun nen inrichten en met luidsprekers het contact tussen kelder en zittingszaal kunnen bewerkstelligen. Mogelijk dat Rijksgebouwendienst, die al zoveel ver- terd heeft in dit gebouw, nog meer zorgen gaat besteden aan de verdere verbetering van het monumentale he renhuis aan de Lange Haven in Schie dam. Het programma met de twaalftalinde- ODI. m Schiedam luidt voor zaterdag: Scheidsrechter: Kalkman. Aanvang: 15.15 uur. Dames: J. Houtman, M. Sluimer» I. Sonneveld, N. Stam. R. v„ d. Wel. Reserve; M. v. d. Brugge. Heren: H. v. Hoogdalem. I. v. Keulen, W. v. Leeuwen. N. Sleeuwen- hoek, C. Toussaint» F. de Vlieger. Reserve; C, v. Kooy. Bolnes 3O.D.Z. 2. Aanvang: 14.30 uur. Reis per auto en rijwiel met hulpmotor. Ver trek: 13 uur vanaf Grensflat. Terrein: Kie- vitsweg. Dames: N. Adams, M, v. d. Brug ge, B. v. Keuien-Jansen, D. Sluimer, N. Vonk. T. Sluimer. Heren: T. Bos, C. v. Kooy, J. v. Otterioo, B. Sleeuwenhoek, H. Roozen* beek. A. de Vlieger. Reserve: F. de Bruin. Jun. O.D.I.Jun. R. Zuid Al. Aanvang: 14 30 uur. Scheidsrechter: N. Sleeuwenhoek. Terrein: Spieringshoek. Dames: L. B ree- voort, I. Donkersloot. L. Spaan. J. Vonk, A. Smits, S- Jansen. Heren: R. Brinkman G® Peng An, D, v. d. Hoeve. G. Siemons 0. Verhey, E. de Vries. Reserve: H. v. Houte O.D.I, aT.O.P. a. Aanvang: 14.30 uur Scheidsrechter: I. v. Keulen. Terrein: Spie ringshoek. Dames; A. v Ammers, M. Hek* man, G. Kunst, E. v. d. Loeve, R. Sehou, T. Sonneveld Heren; J, v. Baardewijk, K. de Boon, G. Bos, K. v. d. Laan, T. Spruyt, D. v. Bockhove O.D.I. b—Weidevogels. Aanvang: 13.45 uur. Scheidsrechter; F. de Bruin Terrein: Spie» rmgshoek. Dames: C. Grundel. I. Grundel, Scheidsrechter: F. de Bruin. Terrein: Spie ringshoek. Dames: C. Grundel» I. Grundel, S. Wupkes, J, Lagerwaard, E. v. Dijk, R. v. Veen. Reserve- A. v. Delden. Heren: C. Bos, F. Doolaard. H. Kalkman, J. Siemons, L. Bastiaanse, K Speksnijder. Uitslagen: T.H.O.R.O.D.I. 2 9—3; Jun. O D.I Jun KLnderd. 57; O.D.I. aSpirit a 0—0; BI. Wit b—O.D.I. b 1—11. De tentoonstelling over de geschie denis van Schiebroek is de op een na drukste wigktentoonstellmg van Rotter dam geworden. Er werden meer dan drieduizend bezoekers geteld. Gewoon lijk schommelt dit aantal bij wijkten- toonstellingen tussen de twaalf en vijf tienhonderd. De expositie „Vijfhonderd jaar Charlois' 'staat met 7700 bezoekers nog steeds bovenaan. (Van een onzer verslaggevers) Een auto van de gemeentereiniging is onlangs op nog onbekende wijze op Stap gegaan. Voor de kantonrechter te Schie dam werd namelijk woensdag niet duide lijk wat er precies gebeurd is met die auto toen er in de prof. Kamerlingh On- neslaan in Schiedam een aanrijding ont stond. Onlangs hadden de chauffeur K. als verdachte en zijn collega al verteld dat de auto met de neus naar de kant van de weg was gezet. 2e waren een woning ingegaan om daar afval te halen. Toen ze terug kwa men ,was de auto op de weg te vinden, in beschadigde staat De 24-jarige verte genwoordiger J. G. uit Schipluiden ver telde dat hij tot zijn schrik plots de auto de* weg zag opkomen. Toen was een bot sing met meer te vermijden. De Schie damse bloemenkoopman W. K. vertelde iets soortgelijks maar hij had niet gezien dat de auto was gaan rijden. Als getuige a decharge vertelde de 55- jarige Schiedammer W. J. Peek dat hij vanuit het raam van zijn woning alles gezien had. De vuilnismannen kwamen namelijk bij hem de trap op, „De auto stond zo dicht mogelijk bü de kant, de auto heeft stilgestaan". „Er is een auto tegen aangebotst", vertelde de getuige en dat was voor de substituut-officier mr. Meeter aanleiding om te stellen dal hjj niet bewezen achtte dat verdachts onvoldoende maatregelen had genomen. Wel had hij twijfels over het vastzetten van de 'handrem Hü achtte het onjuist dat de wagen links geparkeerd stond. De verdediger mr. Van der Hou. stelde dat de chauffeur van B. en W. vergunning heeft cm links te parkeren. Hij zou anders zijn werk niet kunnen doen. Hierna sprak mr.'Cos de verdachte vrij. jyTEER dan vier uur achtereen hiied het kantongerecht te Schie dam woensdag zitting maar dat was ditmaal geen ernstige last want het nieuwe interieur van het kantonge recht maakt het verblijf daar ten de le tot een genoegen. Voor de tiental len die vanaf tien uur tot soms na twaalven in het gebouw moesten staan was dat genoegen er niet, me de niet omdat zij voor hun verkeers overtredingen met boetes huiswaarts konden gaan. Het was dan ook weer een lange, lange rij van weggebruikers die te hard hadden gereden of ti.e geen voorrang hadden verleend. De kan tonrechter mr. P. B. Cos deelde de boetes uit met de rustige gemoede lijkheid van de vakman die zijn klan ten kent. Toen een VLaardingse bank bediende voor de nieuwe balie ver scheen ontstond er een vreemd geba renspel. Zowel mr. P. B. Cos als de veertig jarige Vlaardinger begonnen te bedui den dat ze elkaar al kenden. Hij stond terecht omdat hij er een vreemde hob by op na houdt. Ook dat kan schadelijk zijn. Voor hem betekent dat dat hij overdag rustig in een bankgebouw werkt maar dat hij 's avonds in een café als kelner loopt te manoeuvreren. Dat wekt de verbazing van de magis- straten. Zij hoorden echter dat ver dachte het kelneren als hobby beoefent. Mr. Cos adviseerde om er mee op te houden. De Vlaardinger meende dat het juist zou zijn omdat hij procuratie houder gaat worden. Aangezien mr. P. B. Cos enige scepsis vertoonde voeg de hij een bijzondere straf toe. Ver dachte zal gedurende twee jaar niet in een vergunningslokaliteit mogen komen. Dat achtte de bankbediende een bijzon der zware straf. Hij vroeg of hij* dan „niet eens in De Kroon mag komen". Nee, ook daar niet, wel in een cafeta ria. Mr. Cos achtte dit de beste remedie omdat de amateur-kelner enkele ma len dronken is geweest na het beoefe nen van z.jn hobby. Omdat er vorige week reeds uitvoerig gesproken was over dergelijke overtredingen van ver dachte herinnerde mr. Cos hem uit maal aan ,,de nuttige voorwaarde". De verdachte wist het. Hij gaf te kennen nimmer meer :n het gebouw aan de Lange Haven te willen komen. Dat hoop ik ook meen de mr. Cos anders „ziet het er maar slecht uit". Voor het verkeren in ken nelijke staat op de veertiende juli in de De La Reystraat, in Vlaardmgen werd nu vijftien gulden boete of drie dagen boete of drie dagen hechtenis genoteerd. ss ietr, ^OT de goede uitgaven van de Schiedamse Gemeenschap be hoort het periodieke mededelingen blad. In het zojuist verschenen num mer 12 wordt gewezen op het belang van het AG-Agendahureau, Nog te veel verenigingen beleggen zonder overleg op een en dezelfde avond een bijeenkomst. Meegedeeld wordt dat de SG kaarten heeft waarop men kan meedelen welke uitvoeringen op wel ke data men heeft. Zo kan getracht worden doublures te voorkomen. Tevens wordt gewezen op het misver stand dat mededelingen aan het SG-Agendabureau niet automatisch inhoudt dat ook mededelingen worden gedaan aan de dagbladen. Daar voor dienen de secretarissen zich te wenden tot de dagbladen. Voor de vol ledigheid vermeldt de SG de adres sen* van de verslaggevers van de plaatselijke edities van diverse bla den. Donateurs van de SG ontvangen van heden af de nieuwe druk van de Gids voor Schiedam. Bovendien ontvan gen zij het maandblad. De bijdrage is echter verhoogd tot vijf gulden per jaar. In de kartotheek van de Schie damse Gemeenschap staan nog niet alle adressen van de verenigingen (en secretariaten) vermeld. De SG ver zoekt alle secretarissen dan ook nog maals de juiste gegevens in te zen den. Vermeld wordt dat in 1962 drie Schie dammers de Penning van Verdienste van de SG ontvingen n.l. A. Bak ker, die diverse functies verzorgde, J. G. Hakkert, dirigent van ONI en mej. A. M. G. Pïuym, akela bij de Katholieke Jeugdbeweging. Tegen een vergoeding van. een rijks daalder per jaar kunnen donateurs in het vervolg ook het maandblad aan hun familieleden in het buitenland sturen. Guy Mollet, socialistisch oud-premier, heeft president De Gaulle gisteren op een gemeenschappelijke persconferen tie van de oppositiepartijen die de re- gering-Pompidou vrijdag ten val brach-1 ten, beschuldigd van chantage door met aftreden te dreigen indien het Franse volk bij de stemming van 28 oktober „neen" antwoordt op zijn plan tot ver andering van de grondwet. Aftreden zou ,,eeu nieuwe grondwetsschending" betekenen, aldus Mollet. (Advertentie) Berken slaapkamer 64>•- 3-deurs kast evt. met bovenkast te levéren. Bijpassende toilet- tafel f 159.- m n ROTTERDAM. Binnenweg-7 Beijerlandselaan 72-73 DEN HAAG Groenmarkt 29 UTRECHT Voorstraat 36-40 'VLiSSINGEN Oude Markt 9 flan de voet van-'de St. Jacob DEVENTER Brink 93 Protestant Schiedam, de samenwer kende groeperingen van ARP, CHU en SGP houden dinsdagavond in gebouw Christelijk Sociale Belangen, Lange Haven 73, Schiedam, voor alle leden van de afdelingen Schiedam van de Anti-Revolutionnaire Partij, van, de Christelijk Historische Unie en van de Staatkundig Gereformeerde JPartij een. gecombineerde verga-dering. In. verband met de komende behande ling van het ontwerp-gemeentebcgro- ting 1963 zullen de zeven leden van de prot. chr. fractie in de Schiedamse ge meenteraad met de bezoekers van ge dachten wisselen over deze materie. De plaatselijke oecumenische raad te Schiedam organiseert in de komne- de maanden weer enkele oecumeni sche diensten. Namelijk voor de zon dagen 14 oktober, 11 november en 9 de cember. Aan de dienst van zondag 14 oktober zullen hun medewerking ver lenen de predikanten ds. J. Couvee, predicator en ds. J. D. Smids, liturg. Deze oecumenische dienst wordt ge houden in de Opstandin-gskerk, aan- van 19 uur. Iedee belangstellende is hartelijk welkom. Aan het wekelijks avondgebed in de Evang. Lutherse Kerk elke zaterdagavond om 19.30 uur werken in oktober mede: dr. L. J. Cazemier, ds, P. Everaars, ds. A. D. Klaassen. Ook hier is een ieder hartelijk welkom, In Schiedam zijn gevonden en te be vragen aan het hoofdbureau van po litie tussen 9 en 12.30 uur en 1418 uur: donkerblauwe portemonnee met inhoud; weekendtas met inhoud, col bertjasje; padvindstersmutsje; blauw witte autostep: 2 autobanden; dames- bril in étui. Te bevragen bij de vin ders; ring met sleutels. Van de Mark. Hagastraat 36; herenbril. Theehuis ..de Ketei", Prinses Beatrixpark; tas je met inhoud, J. Jongeneel, Breed- straat 37b; partij gonjezakkerr, W. Net- tenbreier, Beijerlandsestraat 4a: he renhandschoen (R), Van Eek, Watt straat 2a; kinderhandschoentje, Mevr. Buiisman, Mgr. Nolenslaan 189; kin derblazer, G. Ouweneel. Aleidastraat 97b; fietscape. Abels. S. Stevinstraat 22a; zijden shawl. Mevr. Steens. Sav. Lohmanlaan 38; hoofddoek, P. Kellen- baeh, Bitderdijkstraat 79; .zwembroek met handdoek. Van Kersen, Burg. Knappertlaan 247a: blauwgeruit meis- jesmanteltje, Keet Muijs en de Winter, Oude Hermesveld; zwembroek, bad doek en washandje. H. Peitsma, Wa randa 31: schakelarmband. Roldaan. ■"■-m n!"-'-ctraat ',n' »ronwring, Mevr. Steens, Wfliemshofje 5; horloge, Mevr. Ste,ens, uuijs de buerenbtou. .t.aan 12; 2 portemonnees met inh.. Boomslui ter, B. van Haarenlaan 778; kinderpor temonnee, Janse, Mgr. Nolenslaan 430; portemonnee met inhoud. De Nijs, J. C. van. Markenstraat 24; portemon nee met inhoud, Roormans, Singel 9; rieten tas met inh., Martïjnse, Lan ge Achterweg 15; draagbare radio in etui, v. d. Boogard, Huijsmansstraat 46b: sporttas met inhoud. Van Rij, Mathenesserstraat 2b. Rotterdam; bruin gevlekte hond, Dierenasyl, St. Anna Zusterstr. 33b; poesje. Dijkstra, Nieuwe Haven 77b; badtas met in houd. Houweling, Berkenlaan no. 23, Kethel. Bankstel met verstelt». t.v.-fauteuil. Bek!, n. keuze, teak irmleggcrs f 99J.- Comfort. Bankstel, losse kussens, teakhout armleggers f 775,- Huiskamer, teakhout, U stoelen, tafel verlengbaar, fraai ruim bergmeubel f67S.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1