Het is een wonder, dat we dit samen doen Aktie gestart in de Grote Kerk Geloven is alles of niets „Dat gij elkaar lief hebt,.-* „Iedereen weet van de ander „We móéten ons laten horen „Nodig als het fundament Tekort van 25.000.. „Terug naar de oorsprong van het woord" de rotterdammer Rotterdam is een stad, waar welvaart heerst maar ook nood. Rot terdam is eveneens een stad met een sterke zakelijke en materia- listJsclie inslag, waar velen ziel, zeker onbehagelijk voelen. En het lijkt soms of de enige angst, die men kent. die voor de atoombom is. In deze stad wordt de volgende week aan de voordeur van elk huis het boekje „Waarom de Bijbel" persoonlijk overhandigd. Deze bro chure wijst op de Bijbel, het Woord van God, dat ook deze Mad van hoven is gegeven. Het herinnert aan Zijn Stem. Die dagelijks van zo klink> maar la"ë altijd wordt gehoord. Daarom worden 200.UUU boekjes \eivpreid. Als een Pagina 3 ZATERDAG 13 OKTOBER 1962 tuurlijk ook een kwestie van geld. Maar we geloven dat het geld er wel komt. Elk boekje kost een dubbeltje. Als Rotterdam ziet waar het om gaat dan wordt dat geld wel bijeen gebracht. F|e actie zelf is natuurlijk werk van mensen. Een groot aantal Rot- U terdammers neemt er aan deel, organiseerde deze campagne, want zonder planning is in deze tijd niets meer mogelijk. Wat be zielt -deze stadgenoten, wat willen zij bereiken, waardoor werdén .zij gedreven? Door middel van interviews met leden van de werkgroep „De bijbel in Rotterdam" hebben enkele van onze redactieleden gé- tracht dit duidelijk te maken. Een ander vroeg de mening van de „man op de straat". Hieronder komen drie geestelijken en één leek aan het woord: OP de persconferentie, en kele weken geleden ter in leiding van de Bijbehveek te haren huize georgani seerd, zei de Rotterdamse kin derarts mevrouw C. L. Beer man-De Roos: „!n mijn beroep stuit ik voortdurend op de ont zaglijke nood waarin de mens verkeert". De opmerking werd uitgangs punt van het gesprek, dat later volgde. Vraag: „Hoe weet u dat de mens in nood verkeert?" Wedervraag van mevrouw Beerman: „Bent u dan nooit op uw eigen nood gestuit?" JA, waarom doe je dit? Omdat het op een of andere manier op je weg wordt gebracht. Waar schijnlijk wel omdat ik voorzitter ben van de afdeling Rotterdam van het Nederlands Bijbelgenoot schap en wij ervaring hadden met de bijbelcorportage-actie in maart van dit jaar u weet wel ben ik er ook bij gevraagd. Het is na- "W/AAR mensen zijn, daar móe- ten we ons laten horen", zegt pater A. Dijkzeul. „Het is uit eindelijk onze bedoeling overal in het zakelijke Rotterdam het Evan gelie te laten horen; de Boodschap van onvermogen en zwakheid en van verlossing en uitzicht." Y't. „jl.Tët schroom heb ik mijn -Ai- naam als lid van het comité doen vermelden. Het gaat im mers niet om onze namen, maar om Zijn naam. De vertegenwoor digers van de kerken willen niet naar voren worden geschoven God gaf de bijbel aan de Kerk en ik ben dienaar van de Kerk. Waarom deze actie? Eén groot motief drijft degenen, die haar uitvoeren: het brengen van de Blijde Boodschap. Heel Rotter dam heeft die bijbel nodig als fundament voor zijn leven. (Van een onzer verslaggevers) OP een avond deze week hebben we op straat, in Rotterdam, zomaar wat voor- i bijgangers aangesproken en hen vragen over bijbel en geloof voorgelegd. Som migen weigerden te antwoorden, anderen wimpelden ons af, maar er waren er ook die serieus ingingen op wat we vroegen Vijf van hen laten we hieronder aan het woord: li- - t«l»t» Men moet toch zien dat ook Rotter dam een bijbel nodig heeft. De bijbel heeft de eeuwen door zoveel invloed uitgeoefend. Hoe kan ik dat het best eens schrijven? Ja, als draagvlak van de samenleving. Wat het effect van de actie zal zijn, weten we niet. In Amsterdam is zij prachtig geslaagd. Wat ik dagelijks ervaar ik spreek nogal veei met allerlei mensen die on gelovig zijn en totaal bniten de kerk DRI I JGEND APPEL OP ROTTERDAM ,,Het merkwaardige is. dat de mens van zijn eigen nood mets merkt, maar dat die wel wordt ge constateerd door de geestelijke lei ders en door een steeds groeiende kring van artsen. Het wonderlijke doet zich voor dat zich aan de mens niet het gevoel opdringt: Ik ben in noöd. Wat htj bij zichzelf consta teert is een symptomencomplex, echter door die nood \eroorzaakt. De mens vraagt dus: Hoe word ik nu van dit complex verlost1' Hij con sulteert een arts, een psychiater, een neuroloog, die de symptomen wegneemt, maar niet de nood' (Wat zijn 7iu de symptomen van pen mens tn nood? Zijn ongedurig heid, zijn lichtgeraaktheidzijn on tevredenheid met wat hij heeft en zijn vurige begeerte .mar wat hij niet heeft, het idee soms. dat hi3 tn het leven wordt achtergesteld bp cu niet de ander. En dit anderen, dat alleen hij gelijk heeft roept spanningen op. spanningen tn het gezin, op kantoor en tn de fa briek. Spanningen tussen ouders en kinderen, tussen vrienden, tussen collega's). Mevrouw Beerman: „We leven in een zich toespitsende nood, juist in deze tijd van welvaart. De mens heeft meer de kans gekregen om langs verstandelijke weg vraagstuk ken te benaderen. Er is te weinig gedaan aan de geestelijke gezond heid, en dit vloeit voort uit onze onmacht. Want we kunnen de mens in nood eerst benaderen als we onze eigen nood kennen en daardoor met die ander op een gelijk niveau komen te staan. Maar nu komt die mens tot ons met zijn moeilijkheden en hij verwacht wat van ons. En dan ontdekken we, dal we het antwoord op zijn vragen niet bezitten en die ontdekking confronteert ons met onze eigen nood". De mens is in nood! Hoe in nood? Wat ontbreekt hem? Mevrouw Beerman: „Wat de geestelijke leiders en steeds meer en meer artsen ontdekken is, dat al de mensen in nood sterke liefdes'be- hoeften vertonen". Liefde. Geluk. De mens droomt er van in zijn jeugd. Hij droomt van een toekomst, waarin beide hem in grote mate zullen toevallen. Niet nu, maar later. Het jonge meisje dagdroomt, van de man, die haar later met liefde zal omringen, tegen wiens schouders zij het hoofd zal leggen en die haar antwoord geeft op al haar vra- gen. De jonge man dagdroomt van de vrouw, die hem begrijpt en hem toegewijd zal zijn. En waarom wordt het een de ceptie? Liefde. Wat is liefde? Wie spreekt er van liefde? De Bijbel! Mevrouw Beerman: „Met een kleine groep mensen zijn we de Bijbel gaan lezen en gaan herlezen en nog eens herlezen, en we hebben ontdekt, dat we er niets van begre pen. Want dit is de essentie:Ik geef u een nieuw gebod, dat gij el kander liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad". Dan vraag je: ..Hóe heeft Hu ons dan liefgehad?" En dan merk je. dat wat je altijd van liefde heb ge dacht geen liefde is. Dan ontdek je. dat de zaak heel anders ligt en dal je zelf veel liefde nodig hebt. Dan ga je zien, dat in die eigen innerlijke leegte de duivel zegt en ik zeg het nu maar heel reeel: .Grijp wat je denkt nodig te heb ben pluk je medemens maar. stoor ie aan niemand, probeer je onles bare dorst te lessen." Maar Jezus zegt: „Kom 'oij Mij, Ik zal uw dorst lesen." Wat de duivel zegt is de oor sprong van de zonde hij wil dat wij buiten Jezus om ons geluk gaan zoeken." De mens is in nood. Wat hij behoeft is liefde. Wie hem wil helpen kan met to. hem gaan en zijn eigen nood ver bloemen. De mens in nood wil antwoord op zijn vragen. Dit antwoord komt op het gebed. „God, red mij uit mijn nood". „Komt tot Mij, allen, die ver-' moeid en belast zijt en Ik zal u rust geven". (Ds. 0. Westerveld, hervormd predikant in algemene dienst als gevangenispredikant sedert 1951, tevoren predikant te Marken 11934), Brielle (1937), Breda (1939), Charlois (1947), geboren in 1901). TAE interkerkelijke Bijbelaktie „Zo dichtbij is Zijn stem" is gisteren gestart met een samen komst in de Grote of St. Lau- renskerk. En ds. Joh. Heule, ge reformeerd predikant, zei in zijn openingswoord: „Het is een won der, dat wij dit gezamenlijk mo gen doen als kerken van Rotter dam. En het is mijn overtuiging, dat er nog meer wonderen zullen volgen. De aktie heeft reeds grote weerklank in de Rotterdamse kerken gevonden. Er is weinig kritiek." „Maar", vervolgde de predikant, „we moeten bidden voor deze aktie. God zal met het boekje meegaan in de gezinnen. Maar God wil gebeden worden." Ds. Heule zei, dat volgende week, als het boekje verspreid is, er een unieke kans ligt om met de ander over de Bijbel te graten. Er is dan een aanleiding voor een persoonlijke getuigenis. Ds. A. Jaanus, Luthers predikant, sprak van een hartverwarmende eendracht. Het onderwerp van zijn toespraak was het „Levende Woord", dat vaak verscholen is, maar een grote groeikracht heeft. Het Woord wil onze huisgenoot zijn en het wil, zei ds. Jaanus „Kind in "huis zijn in elk Rotterdams gezin". In de centrale kerk van Rotter dam is verder gisteravond het de- clamatorium „Gods woord voor de mens van deze tijd" van pater Adr. Dijkzeul gezegd. In dit declamato- rium, dat omlijst werd met orgel muziek, liet het parochiële jongens- en mannenkoor van de r.k. kerk aan de Veurstraat met orkestbege leiding van acht leden van het Rot terdams Philharmonisch Orkest het staan is dat de mensen toch wel voor een gesprek zijn te vinden als je zeif ook wilt. Maar ze werden vaak weerhouden omdat ze zich generen voor de anderen. Maar bij deze actie gaat het om de grote groep, dat is belangrijk. Ieder een weet van de ander dat hij of zij het boekje ook heeft. Het wordt im mers overal bezorgd? Weet u'hoe het m Eindhoven ging? Daar was de bij bel het gesprek van de dag tot er op het laatst geen bijbel meer in de boekhandel te krijgen was. Je zou die boekjes „Waarom de bijbel" wel eens op hun weg willen volgen. In de ge vangenis zijn ze al uitgedeeld. Zondag ga ik er over preken. „Waarom, de bijbel?" 'Het is fijn dat we mogen constate ren dat er van alle kanten belangstel ling is voor deze actie. En het is ook zo bijzonder prettig dat alle kerken, denk a dat eens in, alle kerken hier achter staan door middel van het Convent van Kerken. Zelfs de rabbi is het er van harte mee eens, voor wat betreft het Oude Testament dan. Hoe dat nu komt? Ik denk door de geladenheid van de bijbel zelf. God gebruikt dit middel om te zeggen wat Hij te zeggen heeft. De bijbel is de boodschap voor het volk en voor de enkeling, voor iedereen. Jezus vond Zijn werkprogramma m die bijbel, dat was toen alleen nog rruar het Oude Testament. De samenwerking bij de organisa tie is zeer goed. Er is heel wat voorbereiding geweest. Vooral heb ik bewondering voor iemand aïs de heer H. Buitenhuis, hoofd van de verspreiding, die zeer veel werk heeft moeten verzetten. Ik heb er alle moed op en ik geloof niet dat we na afloop met de schuld blijven zitten. Als Rotterdam ziet waar het om gaat dan komt het geld er wel. Een van de belangrijkste dingen is dat zo'n actie, zo'n gezamenlijk op treden van de kerken nu mogelijk is gemaakt. (Pater Adr. Dijkzeul, lid van de Tina Sancta, een r.k. bureau, dat voorai de laatste jaren een sterke oecumenische inslag heeft gekre gen.) „Is de actie een appèl op de bevol king van Rotterdam?" „Ja, maar hiermee is -alles nog met gezegd. Want wij willen ook res pect hebben voor de levenswijze en de levensopvatting van de ander. Maar.... wij moeten de ander confronteren met de Bijbel." „En geloof me", vervolgt hij, „ik verwacht resultaat van deze versprei- dingsactie op grote schaal. Om de brochure zit een wikkel. Achter op de ze wikkel staan adressen en telefoon nummers. In Amsterdam, waar deze brochure al is verspreid, is er veel opgebeld en zijn veel contacten ge legd." „Tl hebt goede verwachtingen? Bent u om nog meer redenen enthousiast voor deze actie?" „Ja", antwoordt pater Dijkzeul en nu weegt hij zijn woorden zeer nauw keurig af. „Want deze, actie heeft al les met de oecumene te maken. Het is toch zo, dat de mens niet eenzaam met de Bijbel door het leven kan gaan. De Bijbel en de Kerk hefcben alles met eikaar te maken. De Kerk zie ik als de gemeenschap van Christus. Dat is de gemeenschap rondom het Woord, de _Bijbei. Dan geldt juist voor deze gemeenschap om de Bijbel, dat „waar twee of drie in Mijn raam vergaderd zijn, Ik in hun miadt'i ben." Dat heb ik deze week nog tegen ds. Heule gezegd. Maar een voorwaarde van deze gemeenschap is, dat de oecumene er werkelijk is." „Wat is die oecumene?" „Eenheid in het Belijden", ant woordt de pater. Hij zegt terloops: „Dat is ook het mooie van zo'n actie. Samen met de predikanten onderneem je iets. En als je iets om handen hebt, ga je ook echt met elkaar praten. We gaan nog veel meer samen doen." „Eenheid in Belijden? U brengt de Bijbel. Wat is dan de Bijbel?" „De Bijbel is de directe ontmoeting met Christus. Die mij troost". „Heb ik dat goed genoteerd: dé di recte ontmoeting?" „Nee, de Bijbel is een directe ont moeting. de rooms katholiek denkt meer sacramenteel maar de Bijbel betekent zeker de wezenlijke verbon denheid met Christus." „.Rotterdam moet verbonden worden met Christus. Daarom voeren wij deze actie..." {Ds. Joh. Heule, geref. predihant, sedert 1956 te Rotterdam-Zuid (Katendrecht) de laatste drie jaar speciaal belast met de evangeli satie van deze kerk (Welkom- werk), tevoren Redert 1952 pre dikant ie Edam (geboren in 1925.) Ja, ik ben heel blij met deze actie, omdat ik wel eens bang ben dat in het hele godsdienstige leven de mens meer naar voren komt dan de Chris tus. De wereld "heeft niet ons Christe nen nodig, maar Jezus. Calvijn zei; „de bijbel is het gewaad van Chris tus". Als je de bijbel open doet komt Jezus je tegemoet. Het ontstaan van de actie was eigenlijk zo: In de Raad voor de Interkerkelijke Straatprediking, waar- -in wij samenwerken met allerlei kerken, werd het idee geopperd de brochure te gaan verspreiden ep de Linker Maasoever. Anderen meenden toen dat het geheel beter zou aan slaan als de actie, over heel Groot- Rotterdam werd 'uitgebreid. Toen hebben we ons tot het Convent van Kerken gewenden dit orgaan ging direct achter het idee staan. De actie zou oorspronkeihk al eind juni -beginnen. De voorbereidingen s ia reten uegm van net jaar au Eerst werd gedacht aan verspreiding door een reclamebureau. Maar dan zijn ce kosten veel hoger en boven dien is het idee van de persoonlijke overhandiging door vrijwilligers mooi er. Het werkcomité maakte een taak verdeling. Van alle kanten, uit alle kérken is medewerking verkregen voor die enorme verspreiding. Het effect? Ik zou willen zeggen: het Woord van God keert nooit ledig terug, We moeten dit zien ais een zaaiactie. Met de oogst moeten alle kerken zich bezighouden. Geen nazorg, dat is niet de bedoeling. Het is te ho pen dat ook de kerkmensen door de ze brochure weer eens goed hun roe ping zullen verstaan. Het boekje brengt namelijk de bijbel als gesprekstof. Wat gaat er nu gebeuren? Het geheel heeft slechts zin als naar aanleiding van dit boekje de gesprekken worden be gonnen. Grijp toch de kansen die u werden geboden. Begonnen zijn we in het geloot en toen %ve begonnen hadden wg geen cent. We gingen uit van het standpunt dat elke Christen wat over dient te hebben voor de verspreiding van het geloof. In Rotterdam gaat elke dag zoveel geld om. Het naar verhouding tot die omzet kleine bedrag van de kosten, zou dat niet bijeenkomen? De medewerking van de eenvoudige man is groot en spontaan, wat de financië le medewerk ng betreft, vertrouwen wij op het grote bedrijfsleven Een nachtwaker, 55 jaar: „Neen. ik ben niet protestant of rooms-katholiek. Of ik weieens in de bijbel heb gelezen? Natuurlijk, wie heeft dat nu niet? Maar ze moeten me niet vragen waar dat en dat staat, want mijn kennis van de bijbel gaat niet verder dan bij elkaar misschien vijftig blad zijden. Zo, is er volgende week een bijbelweek sn Rotterdam. En dat gaat van protestanten en rooms-kathoheken uit. Ik had niet gedacht dat dit mogelijk was, een dergelijke samenwerking bedoel ik. Het lijkt me een fijn idee en je weet nooit hoeveel mensen er gelukkig door worden gemaakt. Nee, van oecumene heb ik nooit ge hoord". Een kantoorbediende, 21 jaar: „Ik heb een hervormde opvoeding gehad, maar ik doe er nu ainds een jaar niets meer aan. Waarom? Ik zal het eerlijk zeggen: omdat geloven voor mij een zich volledig geven betekent. Het moet of alles of mets zijn, en met iets daartussen. Veel jan gelen denken er zo over. Een teken des tijds? Mogelijk. Het getuigt geloof ik meer van inten sief leven." Een verpleegster, 30 jaar: „Ik heb altijd een zakbijbel bij de hand. Voor patiënten die het moeilijk hebben en eenzaam zijn. Ik gebruik het boekje meer dan ik ooit zou hebben verwacht. Een paar weken geleden heb ik het zelfs drie dagen uitgeleend. Het was aan een man. die van huis uit gelovig was, maar God door oorza ken als een hopeloze vrouw en een gebroken carrière door andermans schuld had laten schieten. Hij heeft een ongeneeslijke ziekte, u begrijpt wel welke. Lang zal hij niet meer le ven, maar hij is gelukkig en rustig. 'En dat door dat bijbeitje van mij. Ik onderga het als een wonder". Een bedrijfsleider van een grote fabriek, 63 jaar: „Ik ben een christen. Ik denk als een chris ten en ik leef als een christen. Vaak kost het me moeite, even vaak niet. Vroeger wilde ik zende ling worden, en soms bekruipt me dat gevoel nu nog. Ik zal elk onderdeel van de bijbelweek be zoeken. Omdat ik een christen ben. Misschien kan ik op mijn manier helpen". Een musicienne, 30 jaar: „Ik heb gezocht. Met alle mogelijke kerkgenootschappen heb ik kennis gemaakt, zelfs met oosterse sekten. Geen enkele gaf me bevrediging. Dat lijkt simpel, maar het betekent meer dan men zou denken. Dat zoeken kan aan je vreten. Je vraagt je af: waarom maak ik het mij zo moeilijk, maar toch ga je door. Omdat je van binnen uit wordt gedreven: Wat moeten mensen die een kinder lijk geloof hebben eenvoudig geloven toch gelukkig zijn". Kyrie, Agnus Dei en Gloria uit de Missa brevis van. W. A. Mozart ho ren. Na de indringende woorden van kapelaan H. Brans stelde ds. D. Westerveld, hervormd predikant, in zijn slotwoord deze vraag „Wat zijn we eigenlijk begonnen". Deze vraag stelden de Israëlieten zich ook, toen ze rondom de muren van Jericho trokken. We zijn, zei ds. Westerveld, nu aan de laatste ronde begonnen. En door het Geloof zullen ook' nu de muren weer vallen.... (Van een onzer verslaggevers) "\JOOR DE verspreiding van de brochure „Waarom de" Bij bel?" over geheel Rotterdam - zijn 230.000 exemplaren van het boekje nodig. Op een bepaald p moment nu kregen de organïsa-" toren met" vele verontschuldigin gen van de Stichting „De Nieu we Weg" (de uitgeefster) te ho- ren dat voor Rotterdam op "dit tijdstip „slechts" 206.000 exem plaren beschikbaar konden wor- den gesteld. De rest zou later volgen. De oorzaak van dit tekort is - het feit dat reeds in andere plaatsen acties zijn gehouden, dermate snel. achter elkaar dat» de voorraden ernstig slohkën".""^ De werkgroep „Be" Bijbel*''hfM Rotterdam" heeft daarom be-G. sloten dat in Hoogvliet het boek- je nu nog niet zal worden ver spreid. De Koogvlieters, zo is met de plaatselijke organisato- ren afgesproken, zullen echter.) niet te kort worden gedaan. Over enkele weken zal daar nu de brochure alsnog worden aan geboden. Inmiddels is de organisatie nu zover, tot grote vreugde van de werkgroep, dat bijna alle wijken genoeg verspreiders en verspreid- sters hebben om straks inéén. grote ruk alle boekjes uit" té de-: Jen. Dit onderdeel is in elk van. de wijken, waarin de stad werd verdeeld, geregeld dooreen commissie, die over het alge- meen bestond uit één r.k., één hervormd en één gereformeerd lid. Men heeft in broederlijke eensgezindheid gewerkt ■I Xii' j. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens een bijeenkomst, die vrijdag middag in het kader van de bijbelac tie werd gehouden in het parochiehuis hij de Steigersekerk te Rotterdam, heeft dr. F. de Graaff, hervormdpre dikant, een lans gebroken voor het zoeken naar eenheid tussen de kerken door gezamenlijk terug te gaan naar de oorsprong van God's Woord in het Hebreeuws. R.k. en protestantse gees- telijken woonden de middag bij. De or ganisatie was in handen van de-werk groep „De Bijbel in Rotterdam". .Gast heer was pastoor N. Apeldoorn van de Steigersekerk. Dr. De Graaff betoogde dat de ver deeldheid ook is ontstaan door een verschillende interpretatie van de bij bel. Een winstpunt is in ieder geval dat de bijbel voor alle kerken het Woord van God is. De kerkscheurin gen van 1054 en 1517 zijn terug te lei den tot verschillende bijbeluitleggin gen. De traditie heeft vervolgens de kerkformaties verder uit elkaar ge bracht. De bijbei is het resultaat van de ontmoetingen, die God met de 'men sen had, maar met speciale mensen, met de Joden De bijbel is een Joods boek. Het Hebreeuws, de taai van de bijbel, is meer dan een willekeu rige weergave van God's boodschap, het is een taal die door de bijbel werd gevormd. De taal, waarin wij de bijbel kennen, is ontstaan door meerdere culturen, die in' wezen cul tus zijn. In heel deze ontwikkeling is de tra ditie belangrijk. Er waren grote ver schillen in de situatie, waarin de" bij bet door de eeuwen heen is vertaald. Die vertalingen geschiedden vanuit de door de traditie gevormde bijbel naar de situatie. Maar bij het zoeken naar wat allen verbindt dienen" we vanuit de situatie naar de bijbel in zijn oorsprong te zien. Deze relatie is verbroken bij bet oudste schisma- dat van de oude Christelijke Kerk met de A Joodse synagoge. Thans is het voor het bereiken van eenheid van het grootste belang tern" te gaan naar het vleesgeworden woord. En ten slotte wees dr. De Graaff-in dit verband op Maria (de Joodse maagd Mirjam), de moeder van Jet zus, die in haar maagdelijkheid (oor spronkelijke betekenis: armoe,' leeg heid) zich Het vervullen door de Helli- y ge Geest, het vleesgeworden Woord In"" Haar schoot droeg en het mocht voe den- Zo dienen wij ons open te stellen voor God's Woord In zijn grondtekst, ons daarmee te laten voeden en hdf tot klank te brengen in ons leven.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1