a?: Prot. Schiedam besprak gemeentebegroting 1963 ROTTERDAM Heel best te beschermen VV\-MRECTEUR: VOOR BEHOUD VAN „STRUYSZ" Drumbands en orkesten naar Shell sportpark Bouwverslag van Vogel Struysz Beleid Bureau Huisvesting in raad 5e SUCCESWEEK 7 voor ƒ!.- :l OBK -concert in In personeelsblad van Geanimeerde 'BIS discussies o ver vele problemen MELODIE Installatie van luchtverkenners De Trekvogels Passagetheater Uniekmuzikaal evenement Burgerlijke stand OM TE SMULLEN JOH. PRONK inleiding Leiding ouders bij, vrij etij dsbesteding Pagina 3 WOENSDAG 17 OKTOBER 1962 t /ATRIUM zaterdag en MUNI OBERON WILDE IN KLEUREN ueiè ging mei uoor de gemeente terugbetalen. Problemen I.\T AANDACHT Provisorisch I ndrukivekkend wanne gebakken vis (zo uit de pan) v. Hogendorplaan 73 NOG BOEKJES STRUUSZ.... Op het matje? Begeerde prijs Concertwedstrijd Kanonnen i Filmavond ia VOOK SCHIEDAM Landaas Schets en dadelijks,... j)£ KOU ut. I; tMMER g*-; Zttl. De opbrens t uin cie oUtoUn i or N'a. nonale Recl.isi.ei "«-eng n Schiedam «as o. ro'gt int°r.enli sten I 2165 05 en -'rai.- rkecte f 678 '2 'e/enen 2111,17 De ge ,er! en medewerkers word. dank gezegd a Gevonden vooiaernen in Schiedam Te JL,ragen aan het hoofdburt iu un po itit (assen 9 00 12 10 uui en 1 0J S 00 uu niohan oaa! njion hanooChien iHi, njm.s'iend- ■choen (RI een paar b-aire dan-eshano- schoenen een br.l wit fietspomnj. b'umc fi'nderportemon.iee mei inho m legt inhoud plastic pol te-nonnee met mi «Hingen bij de vitiden zwaitc dam V'ugman Van Beveren»traat 16 zwarte da- „jsportcmonnee met inhoud Van Pe't Bll- cerdijks nat 5> portcteuiiie Viauwdtuih SneiUussmgel 46a witte c'amesportemonnee jgct mhouQ Van Hattem Nieuwe siui»»i--aji damesoolshorloge Bakker-Venderbos (Van Sroenweegje 25 zin eren suiati armoandje cen onzer verslaggevers) Vink IJsadmondesestraat .iOb broche Stam VT Van DijcKstraat 11a, z Keren oorbei Van I ^ög voor de behandeling van hef jlazijk. Bcile.-traat 82c witte f etsnorap I «ntvverp-gemeentebegrotinir lQfii ht tothoven Lange Venleiweg i'Ja groene I fint zal de «nhil^ g 8 3 be" jSpen Van Jooien Van Oldenbarnevel - t!,,, fle Schiedamse gemeente- vraat 195 bril in ttu. Jan-en «n Wou'er o. f f uitvoerig rapport over het Grote Mai at 39. -mg nut sleuteis Witbe-g beleid bij het Bureau Huisvestimr in Oosterstraat 94 ring niet sieutc s Wileoiur Schiedam "Uis vesting 131 c,is Hogenbanweg 73c kmderb-i, Bezemei, a Ktfin hf- en <3oor Kotterdamaedijk 217d ring met 5. eateK Y J ^&handelïnz van de Beekhuis P Potten raat 32a p astie werk. begroting ingestelde commissie ad handschoen iR) Geeiatz 4 ew r Ximan- hoc. Dit zei het ran/lcliA c v iuaat 22c wandelstok Hulpp, suanioor dinsdifivm„l jaa"s!l° S- Kuiper Vjr Noiens'ann 414 lederen jongeavair. UI nsuUgHVOlld in de grote zaal van Van Schell Laan 3a grijs winojoek Beze- i STCbOUW Chisteliik Sociale Belnninm «r PK o Laan _2i mohair -jaai De j tijdens de bijeenkomst van „Protes" PKO Laan 21 mnhair -jaal Jong L3nge Nieuwstra.it 12" ten paar ba byschoentjes Dekkei Hofje can Be ou 5 rebiohte sjaal Bleerke Klaas Kattrstraat 43 luier K enekoort Builenhaieitueg 158 blouse. Marten». Fahrenheitstraa. 9 meis- jesmantel i d Menden Fahrenneitstra.it 9 jennte mantel, Svvinkels Junanataan 56 jjjg'i zwart nondie Prem Sthimmelpe u mnckstraat 75 wit zv arte hond Dierenascl t| trina Zusterstraat 3Jo (Advertentie) ejafifmtheatef Voorstellingen «REIMOHMAüSTk m woensdag as R dam, tel 124292 om 3 en 8 uur De gtandiozc verfilming van Chopm s leven en muziek -ASfM«w*?¥ni«*- (ï\nft f/st/c tb *1* Jojtfh EJsna (kwgc Sind Fraknc Choptrt itant Schiedam", die door dit'comité speciaal belegd was voor de leden van de AR, CHU en SGP ter bdspre bespreking der gemeentelijke be- grottng. De heer Kuiper vertelde aat deze commissie ad hoe zichzelf overbodig maakt zodra het rapöort is uitgebracht. De commissie is twee jaar geleden gevormd toen de klach ten over het huisvestingsbeleid ter sprake kwamen De commissie werkte onder leiding van de heer W van Sehooneveld Nu deze wethoudei ,s geworden diende een andere voorzitter gekozen te wor den Juist gisteravord is de heer Ku>- pe- tot vooizittPi gekozen De heer Kuipei stelde dat het beleid bij du bui eau zo goed georganiseerd dient ie zijn dat ei geen fouten worden ge maakt Hij meende dat men dikv.ds m de veronderstelling is dat et .ets verkeetds is gedaan en als men dan de zaken op de kepet beschoud blykt het toch wel anders te zijn dan men dacht Om aan de praatjes een e.nde te maken is het iapport van deiang Bininerükott ontvangen de volkstutn- ders die van het complex Vijfsiu.zen moeten verdwijnen in verband met de aanleg van de Beneluxtunnel bericht i Dit deelde de heer C Westerveld mee op een vraag van een der aanwezigen idje oezwaren had tegen het feit dat de huurders van de tuinen nog steeds mets van de gemeente vernomen heb ben De heet Westerveld zei dat de tui nen uiterlijk 1 januari 1963 uit beheer w oiden genomen Voor het recht op een nieuwe tuin m het nieuwe complex bij het Pnnses Beatnxpark zal onder de gegad.gden woiden geloot Zij kunnen daar tuin huisjes U't zes modellen plaatsen Ze kunnen het benodigde bedrag voor aan- schaff.rg van het huisje ongeveer 1200 tot 1500 gulden, ineens betalen maar jzij kunnen het ook in jaailijkse termij- N tegenwoordigheid \an cte staatssecre (Van een onzer verslaggevers) f In een seheepsbouwloods van Wil-1 iton-Fijenoord staat nog steeds het' 'fraaie model van het zeventiende-,' eeuwse oorlogsschip „De Vogel I en veel tijd en moeite zijn er aan besteed om dit schip te bouwen en nu zou dit, want daar komt het in we zen toch op neer van wege de moeite die het Schiedam zou kosten, niet ge accepteerd worden' I Stru.vsz" dat WF voor het pleinspe! i Nogmaals, ik geloof, dat we ons uiterste den Beige vierde do Rijk»bei,isüngaca-!van september heeft vervaardigd, demie m Rotterdam haar 23e Dte;,0 Na-1 Maandagavond gaat de gemeente- tal's Onder de aanwezigen bevonden I raad vergaderen over de bestemming zich verder do oua-gouverneur van Su-1 van dit schip. In Schiedam spreken velen hun teleurstelling uit dat het riname de heer J van Ti.buig, en de oud-hoogleranr-directeur prof dr J un der Poel In zijn lede over de lo'gevallen ian ae Academe in het afgelopen jaar zei de directeur van ae Rijksbelastingaca- demic mi L O van der Plas dat in verband met het ontworpen universitair ft-cnlc onderwijs nog steeds onzeker heid be»taat over de status an de Aca demie De kans da*: de gedachlemvis- sehng over het umvers.tair fiscale on derwijs op korte termijn het concrete regelingen /iï leiden achtte de heer Van der Plas echter niet denkoeeldig Hij zei verder dat de uitgebicide voor'ichting omtient de studie aan de Rijksbei ist.ng- academie bevredigende resultaten heeft schip waarschijnlijk de stad zal ver-1 laten om een plaats te krijgen in het1 marinemuseum in Den Helder. Eenkele expeits op het gebied van de kunststoffen heboen te kennen ge- geven dat het schip voor enkele hon derden guldens per jaar goed is te plastificeren zodat het op een plem 1 in de buitenlucht zou kunnen staan Andeien menen dat de Schiedamse be- drijven wei bere d zullen zijn om een if lichte oveikappmg van staal en glas te bouwen zodat het schip in de stad een sieraad kan zijn i De directem van de WV m Schiedam best moeten doen om dit unieke ob ject In onze stad te houden; Schiedam en de Vogel Struysz zijn het alle bei dubbel en dwars waard." Advertentie) opgeleverd De toegenomen belangstel-1 de heer H van dei Meer, sprak tegen- Djjit» ftm rï iij/it j. nen over een periode van tien jaar aan Onder de geanimeerde leiding van de De reis d,e de Oostenrijkse schilder Envrn Stadlei wilde maken met de dag boot van de Mij Zeeland naar Enge- ur.d als werkend passagier is met door- j heer J van Katw.ik heeft de vergade- gegaan jrmg vele gemeentelij'ke problemen on- Zonder geld meldde hij zich bij de der de loep genomen Bij zijn openmgs- kapitem met de mededeling dat hij i woord vertelde de heer Van Katwijk graag m Engeland wilde gaan weiken dat het gemeenteii.k beleid sterk gebon- Omdat de Oostenrijker ook nog maar den is aan de .egelmgen van het rijk '3 jaar was werd hij aan de vreemde- Wethouder W van Sehooneveld gaf 'ogendienst der politie overgegeven daarna een uiteenzetting over de gaig die hem weer naar zijn geboortelandv an zaken bij de behandeling van, de zal doen terugkeren ibegroting Hij vertelde dat m de ver- ja, dit staat er te lezen in hei i tekstboekje van het pleinsvel De sug- 0M DIVERSE redenen bhjjt de daggestieve tekening verhoogt de drama- van het koninklijk bezoek nog'tiek. Nu staat de reconstnictie van nageven m de aandacht m Schiedam schip m een loods van WF. het schip V" verschijnen de bedrijfs- en perso- K aj onttakeld maar het is aan de sen of het vaartuig voor ons" zal neelsbladen met fraaie foto's van de het al een piacht orgaan van de peis verschijnen Nu volgt de Vegla het joede voorbeeld In het zojuist ver schenen nummrner van het personeels orgaan zijn uitmuntende foto's opge- smaakvol ingelicht evrachtwagen die oen de fmale van het plemsnel heeft gadenngen van kle ne gemeenteraden altijd een rondviaag wordt gehouden waar kleine futiliteiten ter sprake ko men Schiedam heeft zo'n rondvnag met In de sectievergaderingen worden dan vragen over allerlei onderwerpen gesteld. De laatste tijd we. 150 vragen die door B. en W. in de Memorie van Antwoord schriftelijk worden beant woord. In de openbare vergaderingen u&rdt dan over deze vragen gesproken, dat kan door alle, fracties geschieden. In de M.v.A. staat niet vermeld wel ke partijen de vragen hebben gesteld. De wethouders begeven zich bij de be antwoording niet op het terreinvan de landspolitiek. Breedvoerig kwam hierna een brief van vijf Schiedammers ter sprake Deze brief was gezonden aan het gemeentebe stuur Uit de vergadering werd ge vraagd dooi de beei Van Katwijk) waarom het dr.eenhalve maand moet du ren voordat briefschrijvers antwoord krijger) Wethoudei W van Sehooneveld wees erop dat dergelijke brieven altijd naar de commissie woiden verwezen en daar na weer bij B en W terugkomen Hij geloofde dat de vakanties hier invloed op de beantwoording hadden geaad Briefschrijvers klaagden dat er m het gemeenteziekenhuis m de benedenzaal slechts een enkel toilet en een enkel zit oad was te ueimg voor de twintig pa- tienten Als commissielid antwoordde de heer M Eykenaar dat deze onef uit voerig was behandeld maar dat er in het ziekenhuis beslist geen ruimte was voor een verbouwing Hij belooEde even wel dat er toch nog provisorisch een op lossing zal worden gecreeerd „Ik stel voor dat de wethouder een fiets koopt en zeif eens bekijkt hoe slecht het rijwielpad op de Vlaardinger- dijk is, vooral komende van de Vijfsiui- zen, er staan diepe plassen bij regen vanwege de putten, ook de verlichting ls miniem", stelde de heer W. van Ra vens voor en laconiek antwoordde de heer Sehooneveld, dat hij „binnenkort 65 jaar vverdt maar toch een fiets zal gaan kopen, dan kon men de wethouder op een fiets, zien rijden om eigener be weging de problemen te gaan bekijken". De heer H van der Waal suggereerde dat de wethouder s avonds zou gaan fietsen omdat hij dan ook kon zien hoe te doen is vooi de jeugd m Schiedam zowel voor de georganiseerde veieni- gmgen als voor de ongeorganiseerde jeugd Daarom heeft de gemeente smds kort een ambtenaar voor jeugd- hng voor deze studie le dde tot de~ toe lating van een groter aantal studenten Op het ogenblik zijn aan de Rijksbelas- lingacademie 100 studenten ingeschreven van wie er acht afkomstig zijn uit Suri name en de Nederlandse Antillen Ten slotte sprak de heer mr K Millenaar een rede uit getiteld Enkele beschouwingen over cte fiscale rechtsvorming ÏN IJsse'monde zijn de sleutels Vdn een nieuwe eengezinswoning uitgereikt aan de eerste bewoner» van eetTPatn- zdken Het werk bevindt zich evenw e. i n)°nium complex van 145 eengezmshui- nog in een pril stadium Ei is leeds !zen met vuf kamers, 230 eengezjnshuizen een subsidie voor elk hd van elke jmct vler kamers en 102 bejaardenwonn- jeugdveremgmg, twee gulden per lid SDn !n tU/ec bouwlagen met gale-ij dat Igereed kwam in het Hordnkeive'd He' per jaar De nieuwe volkstuinen in het Prinses Beatnxpark zullen als huui elf cent per vierkante meter vergen vertelde de heer Westerveld De heer Van Katwijk vroeg zien af waarom de communist Coüe nu wel weer in de raadscommis sies is gekozen, en in vorige jaren met De heer Van Sehooneveld verwees naai net feit dat de grote fiacties deze zaak al hadden beklonken Dat speelde oij ons niet* zei hij Gewezen werd door de hcer'K. de Baat op de afwezigheid van een zebrapad hoek Nieuwe Haven-VJaardingerdijh en op het gevaarlijke kruispunt Vlaardin- gerdijk-Nieuwe Hav en-Vlaardinger- straat. De heer Eykenaar kon medede len dat deze zaak in de v erkeerseomrnis- sïe wordt bestudeerd Ds. D. Drenth vroeg aandacht voor subsidie voor be jaardenclubs. Dat zou de heer S. Kui per onderzoeken. De geanimeerde ver gadering werd op verzoek v an de heer Van Katwijk door de heer Kuiper ge sloten. Voor de padvinderij in het Waterweg gebied zal het zaterdag een belangrijke dag zijn. Dan wordt 's middags om drie uur bij het trpephuis aan de Vijf Slui zen in Schiedam bij het voormahge stoomgemaal Van der Does de eerste iuchtverkennersgroep geïnstalleerd. Vroeger had Rotterdam reeds een Iuchtverkennersgroep maai bij het ver dwijnen van het vhegveld Waalhaven ging ook deze padvindersgroep ter zie le Nu is m Schiedam opgericht de lucht vel kennersgroep de Trekvogels die -ohaar activiteiten vooral op het vliegveld slecht dei verlichting op de Burgemeester ^estmnhoven zal richten De jongelui Knappertlaan is De hoer /en Schoone- het, streven om voor de oudere zijn niet de eerste woningen van de nieuwe Rotterdamse stadswijk IJsselmon- de die gereed kwamen en zelfs niet de eerste woningen van het Hordijherveld Maar wat werd opgeleverd was het eer ste complex woningen dat een Rotter damse woningbouwcorporatie heeft laten bouwen geheel voor eigen rekening dus ouden de woningwetsfeer En in dat op zicht heeft Patr monium pionierswerk -ernclic DEZE eigen woningen zijn zeer mooi gesuueerd vlak aan dc rand van de zuidelijke Rotterdamse groengordel en zij zijn ruim geprojecteerd Natuurlijk is er ook voor wat betreft dit eigen com- rilex nauwe samenwerking met de over heid Wan: de huizen zijn premiewonm- gen en de gemeente Rotterdam heeft ga rantie verleend voor een aanzienlijk deel van de lening waaruit de bouw is gefi nancierd Patrimonium heeft m dit voor eigen rekening gebouwde complex voor 8 5 miljoen gulden geïnvesteerd waarvan 2 miljoen in de grond Daarvoor heeft zij een complex woningen gekregen dat niet *ot de allergoedkoopste behooit en waar aan Rotterdam grote behoefte heeft Dc huurprijzen zijn gemiddeld voor een vier kamerwoning 21 per week en voor een vijfkamerwoning 26 per week over ons zijn teleurstelling uit over een mogelijk vei trek van deze voor Schie-1 dam histonache herinnering aan een glorieuze dag en het verre velleden van:' de stad Hij zei 1 „Natuuilijk zou ik het ten zeerste be- tiemen als do Vogel Struysz' voor Schiedam verloten zou gaan want ik ben ei van overtuigd dat onze stad een deigehjk spectaculair stuk uitste- kend zou kunnen gebruiken Vanzelfsprekend zie ik dit nu ook voor namelijk vanuit een tounstisch stand punt Probeeit u zich eens in te den ken wat voor indruk het op u zou maken als u .n een andeie stad kwam en u zag daat ergens op een druk verkeeisknoappunt zon mteiessante blikvanger als dit schip ongetwijfeld Telefoon 5473 Donderdag 1 novembei geeft O B.K. is Zo iets moet toch voor elke vreem-1 haar eerste concert van haar w.nter- dehng die onze stad bezoekt zonder.; programma in het Passage theater te meer mdiukw ekkend zijn' j Schiedam OBK brengt een zeer ge- Nee als u het mij vraagt moeten we varieerd pro-gramma ten gehore o.a. probeien de .Vogel Stiuysz in Schie-een Araer kaanse musical voor piano dam te houden Er woidt natuurlijk i met hanmonie-orkest Medewerking Nee, als u het mij vraagt moeten we j veileend het bekende jeugdorkest Uit proberen de Vogel Struysz" in Schie dam te houden. Er wordt natuurlijk aangevoerd, dat wij er in onze stad geen geschikte plaatsruimte voor heb ben, maar ik geloof dat dat helemaal geen bezwaar hoeft te zijn. Integen deel. dit schip komt nergens zo goed tot zijn recht ais juist in de open lucht en deskundigen hebben mij verzekerd, dat het zonder veei moeite voorzien kan worden van een bescher mende laag tegen weersinvloeden. Een geschikte plaats ergens in Schie dam" liefst een plekje waar veel verkeer langs komt natuuiliik, moet toch gemakkelijk te vinden zijn Afgezien van dit alles zie ik deze gift aan het Helderse museum ook als een Klaaswaal olv Dick Koster. Dit jeugdorkest dat bestaat uit een fanfareorkest, drumband, pijpers, ac cordeonorkest, zanggroep en een amu sementsorkest is wel een unicum m ons land, reeds vele malen is het op getreden voor radio en T V en nog maar kort geleden m de Rivièrehal te Rotterdam. Het publiek was -daar zo geestdriftig geworden na het optreden van deze ensemble's, dat aan het ap plaus schier geen einde kwam Het gebodeiie is dan ook van zeer hoog gehalte naast de meer gewone muziek voor fanfareorkest, kwam de zanggroep met pijpers die het zo be kende Holland van het centrale jeugd koor brachten Het accordeonorkest is weinig elegant gebaar tegenover de b.jzor.der aardig om te beluisteren, vervaardigers van de .Vogel Struysz' Een heel behoorlijk bedrag aan geld ondergaan of behouden blijven. BIJ de VVV in Schiedam liggen a raison van een gulden per stuk >nog enkele tekstboekjes van het plein- «i autoriteiten voor dit slotstuk van sp^ De d verzorgde boekjes geven L /itDPeI WOldt met deze f0t0S een beknopte geschiedenis ffoed getoond, LEZEN en laten lezen mag de leus zijn van de man van de krant n>3 kan soms vrezen of hij in een tad vol paradoxen duikt. Hij schrijft ont te doen lezen maar hij d'ent te (eten om te kunnen schrijven Soms !al hij met weerzin een aanval ple- S?n od de stapel paptei op zijn bu- van Schi- dam Men'kan het zien als het eer ste pocketboek op dit gebied. Boven dien maken de fraaie illustraties van B. J. de Haas het verhaal over twee- stad zeer levendig Gebleken is dat vele Schiedammeis dit boekje gaarne m hun bezit willen hebben Voor de liefhebbers is het daarom verheugend dat de VVV nog enige exemplaren in voorraad heeft Men dient wel snel te zijn En vooi het overige zijn wif -vwvf/vi. |/u OlOl l/f/ V J V VI» - J re&u die alleen maar groter schijnt van mening dat De Vogel htruys woi den en dan weet zal hij vei- nettgd zijn dat de hoeveelheid papier Sttrouwehjk aangroeit. Deze inleiding !s n°dig om nu te veilellen dat we steeds zeer op prijs stellen cor- |rspo)identie te ontvangen, medede- wgen over activiteiten en ook zien gaarne de club- en bediiffsbla- tegemoet Ze behoeven heus mi lllen van de kwaliteit van de Inerbo- i!i genoemde tijdschi ifien te m Schiedam dient te blijven. Z2J l ,MET „De Vogel Struysz" evenwel was het gedaan, masten kaptgeschoten SCHIEDAM Geboren: Jacobus J z v J Bene en L J Pieisma Martimis J E 7 v G G F Oostrum en C M L van Col- I en burg Ehzabeti' d v E A R van Lecu wen en E Schoite Robert M iV A A VI van dei Tas en P C van Dijk Overleden \V van Deuisen 86 11 weduwe van B Kerk hof A Hamerslag 66 ji, W Hngestein i9 n weduwe van W J C van Dieien Meijer 54 ji echtg van C Qltshooin C C veld vertelde dat de gemeente veel geld uitgeeft voor verbetering van de wegen Er zijn meer straten m slechte conditie Twee jaai geleden had hij zelf bij de behandeling van Je begroting B en W gewezen op de slechte verlichting van de traverse Hij had de vereniging van verlieh- tingskunde genoemd. B. en W. hadden de zaak serieus bekeken maar daar bij wait gebleken dsi een verbetering 700.900 zou kosten. De heer Van der Waal stelde dat het hier niet gaat om de betekenis van de zevenhonderddui zend gulden maar dat verbetering be langrijk is om slachtoffers te voor- - komen. De heer Van Katwijk geloofde dat er aan deze kwestie wel iets zal worden gedaan. leden het zweefvliegen te gaan beoefe nen Dat kost echtei veel geld Zater dag zal met de installatie aan de Tiek- vogels tevens de groepsvlag worden uit gereikt Voor de gehandicapte padvn- ders zullen dan bovendien boven de Pol dervaart duizend ballonnen de lucht woi- den mgezonden Distr.ctscommissans hopman Peters uit Rotterdam zal de waarnemend districtcommissaris A M Sundsrman uit Schiedam aanwezig, als mede functionarissen uit Den Haag en vertegenwoordigers van de KNWL en andere groeperingen (Van een onzer verslaggevers) Niet minder dan 25 drumbands, harmonie- en fanfareorkesten zullen zaterdag het Shell Pernis Sportpark „De Vijfsluizen" te Vlaardingen be volken. Deze bands en orkesten, al len leden van de Koninklijke Neder landse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen, zullen elkaar dan op muzikaal gebied bekampen. Het concours wordt gehouden ter gelegenheid van het vijfentwintigja rig jubileum van de afdeling Harmo nie van de Rotterdamse Ontspan ningsvereniging S.H.E.L.L. Eerst drie weken geleden was de zekerheid er dat dit grootse evene- Over net overschrijden van begio* tingsbedragen werd gediscussieerd Uit de vergadering wilde men weten of de betrokken ambtenaar of directeur „op het matje" wordt geroepen als B en W merken dat een bepaald bedrag wordt overschreden De heer Van Schoo neveld wees er op dat bepaalde werken soms jaren later kunnen worden uitge voerd Dan zijn de prijzen en lonen gestegen en dan moet net bedrag wel worden overschreden Na de pauze vei telde de heei M Eykenaai welke leden van de protes- tant-cnristel.jkc fractie in welke raads commissies gekozen zijn Op verzoek van de heer H van der Waal krijgen de le den van de drie partijen een stencil met vermelding van namen en commissies De heer Eykeyaar vertelde dat in ver band met de wethoudersbenoeming nu tot vooizitter van de fractie is gekozen; de heer S Kuiper en tot secietaris de heer M Eykenaar Sprekende over de jeugdcommissie zei de heer Kuiper dat er veel werk maar de clou is het amusementsorkest. Liefst zes (6) jeugdige meisjes bespe len de saxophone Moderne muziek is voor dit jeugd- korps een peuleschilletje. Wat de jeugd onder goede leidmg weet te presteren, zal dit jeugdorkest uit Klaaswaal be wijzen donderdag 1 november in het Passage Theater. (Van onze correspondent) Dr A. P van der Male. directeur van de Centrale Hervormde Jeugdraad te Rotterdam, sprak dinsdagavond m het jeugdcentrum te Overscme over vrijetijdsbesteding. Deze causerie werd gehouden tn het kader van de gezms- tveek De ouders, zo betoogde dr. Van der Male voor een klem gehoor, dienen wat de vrijetijdsbesteding betreft leidmg te geven Vele factoren als continu-dienst en klems behuizing kunnen m deze ech ter belemmerend werken Jeugdvereni gingen nauw verbonden met het begrip vrijetijdsbesteding, boeien tegenwoordig relatief minder dan vroeger Daarom wordt naar nieuwe ormen gezocht, zo als het zg vrije jeugdwerk Dr Van der Male zei dat de kerk met kan blij ven stilzitten en zich zal moeten aan passen. j ment doorgang zou vinden Een groots evenement is het zeker, daar, naar bekend, het nog niet m Nederland gepresteerd is om vijf entwintig bands en orkesten sa- op een dag een concours te laten uitstrijden Na de officiële opening, die omstreeks tien uur zal plaats vinden zal de wed strijd voor de drumbands beginnen 's Middags om omstreeks eén uur zal de concouisivedstrijd beginnen, waarbij een zeer kundige jury vooral op de vol gende punten zal letten zuiverheid, klankgehalte, dynamiek, techniek, sa menspel en opvatting en tempo De Volks tuinders vereniging Vlaardingen" zal clubgebouw en sportzaal versieren Voor de wedstrijd dient een verplicht'cat,®s van he zijde van de North Atïan- en een keuze werk gespeeld te worden *lc East and Westbound Conference deelt Vooral m de vaandeiklasse zal het span-i^uh'g tm Veder mee, dat de door haar nen daar indien men voor beide werken vertegenwoordigde Meyerlijn, die, zoals 55 punten weet te behalen, m aanmer-l "ek^nd, met bij deze conference is aan- king kan komen voor de zo fel begeerde Sesl°ten, heeft bericht dat zij m de bui- jhr vd Pol prijs jnige situatie ook haar vrachttarieven Bij de tamboers-wedstrijd zullen m debee(t aangepast De Meyerlijn vaart derde afdeling deelnemen Tamboers-jreec*s geduiende 15 jaar als non-confe- corps Muziekvereniging Sliedrecht" uit I rence rederij en_ heeft uitdrukkelijk ver- Sbedrecht, Tamboerscorps .Volharding" uit Oostvoorne, Tamboerscorps muziek vereniging Juliana" uit Lekkerkerk en Tamboerscorps muziekvereniging .Ex celsior" uit Wassenaar In de eerste afdeling zal deelnemen Tamboers corps Haimonte .Apoilo" uit Geertrui- denberg en in de afdeling uitmuntend heid het tamboerscorps „Volharding" uit Oostvoorne In verband met verschillende publi- Aan de concertwedstnjd wordt deelge nomen door Sectie Fanfare derde af- ideltng door Muziekveiemgtng Concor- idia", Nederhemert, in sectie harmonie tweede afdeling door Muziekvereniging Oranjevaan' te klaard haar zelfstandige positie te wil len behouden Gezien de gmstandighe- den werd m het uitgaande verkeer de expediteurscommissie verhoogd tot 5 procent. emgmg „Juliana". Lekkerkerk, Konink lijk Erkende Fanfare. „Concordia", Ho ge Zwaluwe, Muziekvereniging „K.N.A." uit Dode waard, in sectie fanfare vaan delafdeling door Muziekvereniging „O.- B K Westervoort, m sectie harmonie, afdeling uitmuntend door Harmonie Vre denstein uit Doetinchem en in de sectie harmonie Ere-afdelmg „DordrechtHar- monie Corps" uit Dordrecht In de vaan- holafdeling van de sectie harmonie zul- Fijnaart in sectic fanfare eerste afdc-ileS gehoord worden Muziekvereniging ling door Delftsche Politie Muziekvcrcm-1 Excelsior" uit Wassenaar. Koninklijke ging .Excelsior' Delft, in sectie fanfa-'Harmonie „Excelsior" uit Wormer- re, afdeling uitmuntend door Muziekver- ïeer Harmonie ,.Wilton"-Fijenoord" uit Schiedam Koninklijke Harmonie ,.As- terius" uit Oisterwijk en de Koninklijke Harmonie De Bazuin uit Gormchem Van Muziekvereniging St Willebrord, Bovenleeuwen, Vollenhove's Muziekver eniging uit Voïlenhove, Muziekvereniging Joost Wiersma" uil Eestrum, Muziek vereniging L'Union" uit Bladel en de Zeister Harmonie uit Zeist is wel bekend dat zij mee "en doen aan de wedstrij den echte- -ie' bekend m welke ■Vt-i e c~ NU vele Schiedammers zich be- jzorgd afvragen of de prachtige re- I constructie van het zeventiende-eeutv- ise oorlogsschip „De Vogel Struysz", Idat elders beslist als een beziens- waardigheid gekoesterd zou worden, 1 niet voor Schiedam behouden kan worden, ruimen we gaarne een I plaatsje in voor een verslag over de totstandkoming van dit schip dat in het Wilton Fijenoord-Nieuws is ver- loten het van boKde c0nbtructlc tc mj? schenen. Het personeel ken en een houten schecpssloep lot dit iSchiedamse werf toch heeft met de doel te verbouwen Om een schio te opeevoerd en het moeit de pinaslvan E van Konijnenburg wetd de Vogel Stiuysz" vooisteiien iloeo op papiei omgebouwd tot 17e- Een afbeelding van hei scup uasjecuws schip Aange/iei ae 'engte/ niet ter beschikking en daarom w as breedte- en de lengte/hoiteverhouding het noodzakelijk met behulp van ande-.van de sloep afweken van de genoom re gegevens een ontwerpschets vooi de de pinas moest een tussenweg gevOigciDe leeuw voor de boe°'ën"aë'struis'vó'- Vogel Stiuysz te maken worden wat betreft de te kiezen vorm gel dolfijnen er, poop-m oo de Aange/.en het n dc bedieling lag jon- Al» nchtl'jn voor onze afdeling noutbe- gel zijn h.er een prodükt van gens van het Zeekadctienkorps geciu- vveiking werd op schaal J 30 een If,. het spel als bemanning aan schets gemaakt waarop de zeeg de ooord te plaatsen en het schip aan loogte- en oreedtemaïen van de diver- weer en wind bloot te stellen erd be en vorm opgebouwd uit smalle latte i De vorm van de galerij tegen de s~> e- el werd aangegeven, vooi alle overige versieringen werd aan de fantasie van rie medewerkers de vrije loop ».,aten Irene, Lasclub 20. Irene, Jeugdriug spie- Schiedam. Piaatavond, C J V Schiedam, »e dekken sympathieke medewerking van direc tie en bedrijfsleiding in liefde voor het oude vakmanschap de mooie cre atie tot stand gebracht. Ongeveei twee madnden voor de datum van het bezoek van HM de Koning, n aan Schiedam aldus het pet soneelsblad werd door het Ge meentebestuur aan ons bedrijf de vraag gesteld of wij een replica van een zeventiende-eeuws schip konden maken Het lag in de bedoeling het scheeps verkrijgen dat wat afmetingen oetiefl m een redelijke verhouding zou s.aan tot de bemanningsleden werd gezocht naar een sloep van zeei grote afmetin gen Een oude overnands gebouwde reddingsboot uit het jaar 1929 9 40 n lang en luim 3 m breed, werd in Maassluis aangekocht en de„e stond en kele uren later op onze «en Het scheeoie werd opgemeten en m teke ning gebracht r, Gereform-erd Jeugdhuis, Sisoclubs j Er mag op gewezen woiden, dat de bazar, 1422 vorm van spiegel en scneg twee en twintig kanonnen van nout zijn! piaats lengte en helling van masten vervaaid.gd, evenals de beide ankcis CM morfTPn enz waren aangegeven De tuigage is aanzienlijk vereenvoudigdPassagetheater: Schiedamse Kunstkring, dannei gehouden j Jeugdproces van Manuel van Loggem opgevoerd door Studioo, 20 Irene: Wtjkgemeente 5, Ned Herv. Gem Bijeenkomst 20 Geref. Jeugdhuis: Stso clubs Alleieerst weid tegen de vooisfe-,en de masten znn ven van de sloep de scheg aange-ldan de werkelnké dikte Hterïoor vva- braent en tegen dr achtersteven de ren twee redenen Het lag oorspronke- platte spiegel De bestaande berghou-lijk in de bedoeling het schip od een ten m het voorschip weraen losge- kleine wagen te plaatsen, waardoor h*t maakt cn lager aangebracht aange gewicht gelimiteerd was Bovendien zien de zeeg voor te groot was Me»1 moest, gezien de kosten behulp van banen tnplex werd heti grens getrokken worden ergens een een schets van een jaar 1625 zoals de- Met behulp van model të gebruiken m het historisch pinasschip uit liet spel, dat op 13 september zou worden'ze staat afgedrukt in het besende boek werd in velband met de sterk 'gebo- achtergedeelte van de romp aange stiookt oo de spiegel De deklijnen, het bakdek en de kam panje werden vervo'gens uitgestiookt Een mal met -de voim van het groot spant boven de romp van de sloep werd gen uikt om de buik van rie Vogel Struysz te vormt n De xchpcpvnuid Al met al menen wij er in geslaagd te zijn, uitgaande van een oude sloep, een „Vogel Struysz" te hebben ver vaardigd op ongeveer twee-zevende van de ware grootte, die aan het ge stelde doel beantwoord heeft en on danks het ontbreken van bepaalde de tails een reaïistivch beeld gaf van een schip uit de 17e eeuw. tot 22 - BMar' Dagblad „De Rotterdammer" Schie- al^le^iedactie Lan§fc Kerkstraat 82, tel. 66382 bgg tei. 64154 of 115583 toestel 51 <bgg na 18 uur 80037) alleen voor renactieasnKeleirenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr 23 te, '451 (alleen voor klachten, adver- eM abonnementen b.g g. II0008). teh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1