Bouw nieuw ziekenhuis onderhands aanbesteden 7 VOOR 1.- SUNIL HALEN! T.S.F. gaat optimistisch nieuwe competitie in Uitgebreid program van Clir. Sportfederatie Siso-clubs met leuke bazaar Ben w. van Schiedam, stellen voor: Eerste paal nu spoedig VERMEULEN Geref. Jeugdhuis werd een warenhuis... OM TE SMULLEN JOH. PRONK Tafeltennisclub hij na 10 jaar Veertien maanden geëist voor verduistering Van laivn-tot tafeltennis agenda voor Politiebureau in Hillegersberg Gevangenisstraf voor inbrekers Weer bazaar in „Zonnehuis" T afeltennissers gaan weer spelen Indeling-programma voor ÖDI-teams Driewieler op auto Burgerlijke stand Gouden echtpaar Van Eijck-Van Dam Rookkast verbrand Zestienkoven huldigt prijswinnaars '62 Brommer tegen auto de rotterdammer DONDERDAG 18 OKTOBER 1962 warme gebakken is v. Hogendorplaan 73 HEEL MOOI EDUCATIEF HERVATTEN? Dat pleinspel heeft ook getoond dat er tal van Schiedammers zijn d'.e toch wel belangstelling hebben voor die onbekende Schiedamse ge schiedenis. Daardoor komen wij op een ander chapiter. Enkele jaren ge leden heeft de Schiedamse Gemeen- BIOGRAFIE NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL Ongewijzigd VLAARDINGEN - Tel. 2075 SCHIEDAM Vandaag en morgen Artikel Ervaar het wonder van en dagelijks.... Piet THftn4rTBSM 6: 22 0kt" Hoogvliet: 23 okt.: Luxaflex 1— Hoogvliet 1: Hoogvliet 2—Zuidwijk 3; Hoogvliet 3—Insulmde 4; 22 okt. Van Melle 4Hoogvliet 4. X>e indeling van de twaalftallen van de christelijke korfbalclub ODI in Schie dam en het programma luiden voor za terdag: SnelO.D.I. Scheidsrechter: v d. Linden. Terrein Patersweg. Aanvang-" 35.30 uur. Vertrek: 14.15 uur bij Station (trein 14.16 uur) verder bus 3. Dames: j. Houtman, M. Sluimer, I. Sonneveid E. Sonneveid, N. Stam, R. v. d. Wel' Reserve: M. v. d. Brugge Heren: H v. Hoogdalem, I. v. Keulen, W. v. Leeu wen, N. Sleeuwenhoek, C. Toussaint, F v. Vlieger. O.D.I 2—BI Wit 2: Scheids rechter: Teerds. Aanvang: 14.30 uur Terrein: Spieringshoek. Dames: n' Adams, M. v. d. Brugge. B. v. Keulen- Jansen, T. Sluimer, N. Vonk, ,T. Vonk. Heren: T. Bos, F. d. Bruin, C v, Koov' J. r. Otterloo, H. Eoozenbeek, k d' Vlieger. Reserve: B. Sleeuwenhoek! Jon. O.D.I.—-Jun. K.O.A.G.: scheids rechter: Zondervan Aanvang: 16.15 uur. Terrein: Spieringshoek. Dames: L Breevoort. I. Donkersloot, L. Spaan a' Smits. S. Jansen, G. Kunst. Heren: R Brinkman, D. v. d. Hoeve, H. v. Home G. Siemons, H. Verhey, E. d Vr-es' Reserve: Go Peng An. O.D.I. a—Or Hassan a.- Aanvang: 15 uur. Terrein- Spieringshoek. Dames: A. v. Ammers' M. Hekman. L. Lagerwaard, E. v. d' Loeve, R. Schop, T. Sonneveid. Heren: J. v. Baardewijk, D, v. Bockhove, K v. Boon, G. Bos, K. v, d Laan, T Spruyr. O.D.I. hK.O.A.G. c: Aanvang 1615 uur. Terrein: Spieringshoek. Dames: A. v. Delden, E. v. Dijk, C. Grundei, 1 Grundel. R. v. Veen, S. Wupkes Re serve: M. v. Meeuwen. Heren: L Bas- tiaanse, C. Bos, F. Doolaard, H. Kalk man. J. Siemons, K. Speksnijder Programma 27 oktober: K.O A G O.D.I. 18 uur, O.D.I. 2—Thor 16 'uur Jun. Or. NassauJun O.D.I. 14.15 uur' Spirit aODI a 15.30 uur. Bilslagen 13 oktober: OD.I— HKC 3—9, Bolnes 3—O.D.I. 2 0—3, 'jun' O.D.Ï.—Jun. R. Zuid Al 8—1, O.D.I. a— T.O.P. a I0, O.D.I. bWeidevogels b 2—0 Prins Rainier van Monaco heeft het internationale posttaricf ingesteld voor de post naar Frankrijk. Frankrijk had dit al gedaan voor Monaco. (Advertentie) (zo uit de pan) Telefoon 5473 (Van een onzer verslaggevers) Op wel zeer korte termijn zal de eerste paal voor de bouw van het gemeenteziekenhuis aan de Nassau- laan in Schiedam kunnen worden ge slagen. B. en W. van Schiedam vra gen de gemeenteraad te willen be sluiten tot onderhandse aanbesteding van de bouw van dit ziekenhuis. B. en W. delen mee dat zij in mei reeds hebben verklaard dat de rijks goedkeuring voor de bouw in februari 1963 zal worden verleend. Ten einde terstond na het verlenen van de rijksgoedkeurmg met de bouw een aanvang te kunnen maken zal in december tot de aanbesteding moeten worden overgegaan. Een uit spraak over de vorm van de aanbe steding is dan ook thans noodzake lijk. De ontwerper van het plan, de ar chitect G. Westerhout is van oordeel, dat een onderhandse aanbesteding tus sen een beperkt aantal aannemers gedacht wordt aan vijf de voorkeur verdient boven een openbare. Met de Commissie van Administratie voor het Gemeenteziekenhuis delen B. TF/E hebben al eerder verteld dat we het heel mooi vonden. Dezer dagen zagen wij met pleister dat ook anderen onze mening zijn toegedaan. In een Schiedamse woning zagen wij namelijk een prachtige kleurenplaat van het fregatschip ,£>e Vogel Struysz" ingelijst aan de wand han gen.-Die plaat diende onlangs als fraaie achterpagina voor het Wilton Fijenoord Nieuws. De redactie heeft zo dus wel eer van haar werk. Deze handeling toont tevens aan dat de ar beid uoor en om de dertiende sep tember vele Schiedammers genoegen heeft geschonken. Zij hebben genoten van het kijkspel dat het pleinspel pri mair was. ~UAN grote betekenis is echter ook de educatieve kwaliteit van dat pleinspel. Gebleken is dat de Schie dammers de geschiedenis van hun stad vrijwel niet kennen. Voor het eerst hebben zij dan ook fragmenten (noem. het desnoods hoogtepunten) "it die geschiedenis gezien. Het valt dan ook te waarderen dat diverse stadgenoten het tekstboekje van het spel met zorg willen bewaren. Zij be schikken, daardoor over een beknop te geschiedenis van Schiedam en ze hebben dan een plaatjesboekje waar in die geschiedenis met humor wordt toegelicht. De boekjes zijn nog bij de VVV verkrijgbaar. Advertentie) K*: schap boekjes uitgegeven die gedeel ten van de stedelijke historie en/of activiteiten behandelden. In deze,Mi niaturenreeks" verscheen veel wetens waardigs over onze stad, maar he laas de SG stopte met de uitgaaf ook al waren reeds meer miniatuur tjes aangekondigd. Misschien is het nu de tijd om een dergelijke reeks te hervatten. Er valt heus veel te schrijven over Schiedam. We denken aan een studie met enige conclusies, kaarten en tekeningen over het op- gravingswerk van de laatste jaren. De Schiedammers wordt dan duidelijk dat dit grondgebied reeds tweedui zend jaar geleden werd bewoond. T)AN zijn er tal van belanguiekken- de figuren die een biografie be hoeven. Laten we wat namen noemen: Jan van Riebeeck, de stichter van Zuid-Afrika die in de Lange Kerk straat in Schiedam woonde, het ge slacht Fabri van de rijke priester- reder is ons nog een schilderij ge bleven en verhalen van -ijn om vangrijke erfenis j dan verdient het pionierswerk van ambassadeurs als Cornells Haga en Willem Nieuw- poort de aandacht. Een vooruitstre vende maecenas als M. C. M. de Groot wacht zijn biograaf. Zo its' er heel wat te publiceren. En voor het overige zijn wij van mening dat De Vogel Struysz in Schiedam dient te bttjoen. 'en W. dit standpunt, dat als volgt wordt gemotiveerd. 1. De bouw van een zie kenhuis in het algemeen heeft in opzet, constructie en afwerking een zeer spe ciaal karakter. 2. De bouw van het ziekenhuis in Schiedam in het bijzon der vereist een doelmatige organisatie door de aanwezigheid van het huidige ziekenhuis in de onmiddellijke omge ving van de nieuwbouw. 3. De aanne mer zal moeten kunnen beschikken over een staf. uitvoerders en andere werknemers, die tegen deze bijzondere taak zijn opgewassen. 4. De aannemer dient voorts ter beschikking te hebben voldoende en efficiënte hulpmaterialen, ten einde de bouw in een behoorlijk tempo te kunnen doen verlopen. Ko:tom voor de uitvoering van het onderhavige object dient bij voorkeur een aannemer te worden gekozen, die zijn .sporen op het .gebied van de zie- kenhuisbouw heeft verdiend. JJET ontwerp, dat architect G. Westerhout maakte voor het nieuwe Schiedamse zieken huis. V.l.n.r.: de dienstgebou wen, het enorme beddenhuis met zijn acht verdiepingen en de polikliniek. Tussen polikli niek en beddenhuis ziet men nog juist iets van het behan- delhuis. Voor het complex een groot gazon, althans als ter plaatse het huidige ziekenhuis afgebroken is. ♦In een voorstel van B. en W. van Schiedam omtrent de subsidiëring aan culturele instellingen is een fout gemaakt. Het bedrag van de subsidie voor uitvoeringen in zalen met 350 tot 600 personen moet niet 250 zijn zoals werd vermeld maar 2Q0, B. en W. bieden hun verontschuldigingen aan voor de gemaakte fout. ♦De Pro Juventutekalender ig63 is weer verschenen. Schiedammers kun nen deze kalender voor 2,90 ver krijgen bij Pro Juventute Nieuwstraat 12 Schiedam. De kalender is geheel in kieuren uitgevoerd. Tal van foto's van leden van het Koninklijk Gezin zijn opgenomen. Ook hebben diverse foto's betrekking op de viering van de zilveren bruiloft van het Vorste lijk Paar. De typografie van deze ka lender is van Charles A Jongejans. De Kon Drukkerij H.A.M. ftoelants uit Schiedam verzorgde het drukwerk. De opbrengst van de kalenderver koop is bestemd voor het zorgbehoe vende kind. ITwee zwanen hebben zich gisteren over de Poldervaart bij de Spierings- hoekflat in Schiedam gewaagd. De trein reed een zwaan dood en de po litie heeft de andere eendvogel moe ten wegjagen. lEen foxterrier is woensdagmiddag om kwart voor vijf op de Groenelaan in Schiedam door een RET-bus aange reden. Ernstig gewond is het dier naar het dierentehuis St. Annazus- terstraat vervoerd waar het beesf moest worden afgemaakt. De eige naar van de hond is onbekend. (Advertentie) Bij. een beperkte inschrijving behoeft naar de mening van B. en W. voor een te hoge aannemingssom niet te worden gevreesd, aangezien ook dan een doeltreffende prijscontrole zeer wel mogelijk is. Op het kruispunt Kethehveg-Dahlia- straat te Vlaardingen ontstond woens dagmiddag een botsing door een ver keerde manoeuvre van de bestuurder van een driewieler. Deze driewieler botste namelijk tegen de linker voor zijde van een personenauto die uit de tegenovergestelde richting kwam. De 16-jarige bezorger S. de J. liep een wond op aan de linker hand en de autobestuurder, de 20-jarige student T, B., raakte aan zijn linker arm ver wond. De auto liep ernstige schade op. (Van een onzer verslaggevers) Ook bij de Schiedamse tafeltennis vereniging T.S.F. heerst grote bedrij vigheid, nu de volgende week de af- delings-competitie begint; druk be zochte clubavonden, intensieve trai ning, onderlinge én vriendschappelij ke wedstrijden tegen andere vereni gingen getuigen van het belang, dat juist aan deze competitie wordt ge hecht. T.S.F. is ten opzichte van het vo rig seizoen belangrijk versterkt; niet alleen dat nu zes teams (vorig jaar vier) aan de competitie deelnemen, door enkele aanwinsten hebben ook de teams op zich aan kracht gewon nen. Daarop is dan ook het optimis me gebaseerd, waarmee deze vere niging de competitie tegemoet treedt. In het eerste team dat 2e klas se speelt hebben Joop Lindeman en Guus van de Wiel zich gehand haafd; derde man is nu Han Wis- mans. Verwacht wordt dat het team zich zal herstellen van het niet zo sterke debuut in de tweede klasse het vorige jaar en dat het nu een rol in de bovenste helft van de lan-g- lijst zal kunnen meespelen, al heeft het team dan ook een zware inde ling getroffen CRoteb 1, R.E.T. 1, Feij Noord 2, Nationale 1 e.a.}. Het tweede en derde TSF-team spe len beide derde klasse, dank zij_ het feit dat het derde het vorig seizoen promoveerde. Niek Spithoven is het eni ge „oude" gezicht, in het tweede; met Jan Bouwer en Hans Degreef moet hij in staat worden geacht zijn team zeer hoge ogen te doen gooien. In het in de derde klas debuterende derde team zien we Jan Willem Tulling en Paul de Looze 'erug; de toevoeging van John van Vliet als derde man be tekent een. versterking die in deze ho- gare klasse van harte welkom is. Dit team zal zich zeker uitstekend kunnen handhaven en misschien zelfs nog wel een rol van betekenis meespelen. Al met al hoog gespannen verwach tingen voor een competitieseizoen, aan het eind waarvan T.S.F. zijn 10-jarig bestaan zal vieren (15 mei 1963). Een viering die des temeer luister krijgt in dien enkele teams (het tweede en vijf de?) er inderdaad in slagen het kam pioenschap van hun afdeling te beha len en promotie te bewerkstelligen! Het volledige programma voor de vol gende week luidt: 2210 TSF 1Piet Hein 1; 22—10 CTSV 3—TSF 3; 22—10 Hollandiaan 3TSF 4; 2210 Tavenu 2—TSF 5; 25—10 TSF 2—Caltex 1; 25 10 TSF 6Hollandiaan 5. (Van onze rechtbankverslaggever) Enkele duizenden guldens maakte de 25-jarige kantoorbediende E. van V. zijn werkgever afhandig. Hij was werk zaam in de verkoop van borstels en kwasten en stak de opbrengsten daar van gedeeltelijk in eigen zak. Hij slaagde hierin door de waren tegen la gere prijzen te verkopen en grote kor tingen te verlenen. De officier wees erop dat de verdach te reeds enkele malen voor een dief stal tot aanzienlijke gevangenisstraffen was veroordeeld. Hij eiste veertien maanden niet aftrek en ter beschik king stelling van de regering. Jeugdig van leeftijd, waren de 18-ja- rige draaier R.W. van W. en de 19-ja- rige ijzerwerker H.A. de W. en de op perman W. de R., die medeplichtigheid aan een inbraak op 24 juni in Ridder, kerk Werd verweten. De kraak werd gepleegd door een zekere B. van der S. en de 16-jarige L. de R. De anderen stonden op de uitkijk. Het drietal was reeds eerder veroordeeld. Tegen De W. werd acht maanden geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen De R. tien maanden, waarvan vier maan den voorwaardelijk en tegen Van. W. zes maanden, waarvan, drie maanden voorwaardelijk. Advertentiei Modern en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 Passagetheater: Schiedamse Kunstkring. Jeugdproces van Manuel van Loggem. opgevoerd door Studio. 20, Irene: Wijkgemeente a. Ned. Herv. Gem, Bijeenkomst. 20. Gerei. Jeugdhuis: Siso clubs Bazar, tot 22. Irene: Chr. Toneelgroep Toneelavond. 20. Het Zuiden, (Van een onzer verslaggevers) De tweede afdeling van de Rotter damse politie (bureau Bergsingel) krijgt een nieuw gebouw. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld in de Prins Frederik Hen drikstraat (HiUegersberg) een stuk grond te kopen. Jarenlang heeft de politie gezocht naar een geschikte plaats in het noor delijk stadsdeel voor de stichting van een nieuw bureau. De behuizing van het bureau Bergsin gel in twee woonpanden is beslist onvol doende. Bovendien is het bureau van de tweede afdeling excentrisch komen te lighten door de snelle uitbreidingen in Schiebroek en Hillegersberg. De politie heeft onlangs- een „behoel- tepatroon" gemaakt voor het nieu-.ve daarvoor" zijn A. Zuidgeest Sr Theo van i bureau. De dienst van Gemeentewerken Dijk en Fred Jorritsma tezeer op el-lzal met behulp hiervan een bouwplan kaar ingespeeld Het vorige seizoen be- ontwerpen. In grootte zal het bureau in reikte dit team nog een eervolle twee- Hillegersberg kunnen worden vergele- de plaats; of het dit jaar weer zover zal komen moet betwijfeld worden nu de indeling een vrij zware blijkt te zijn met .oa. Hollandiaan 3, Gakaro 2 en Service 3 als tegenstanders. Het vijfde en zesde team tensiot-' 2)3n---- te. beide vijfde klasse spelend, be- Het bureau Straatweg zaï staan goeddeels uit nieuwelingen, al thans wat competitie-spelen betreft. In het vijfde moeten Leen de Ruiter Aadje Zuidgeest en René Timmer echter een zeer belangrijke rol kun nen meespelen in de strijd om het kampioenschap. Het zesde team, met Rien Klink, Jan Rietveld en Hans Holst, zal zich wellicht -met een mid- dénmoot-plaats tevreden moeten stel len. hetgeen voor enn debuut in de competitie zo slecht nog niet zou zijn. Het vierde team (vierde klasse) on derging geen -wijziging in samenstelling: ken met het bureau Marconiplein. Het zal nog geruime tijd duren, voor dat de eerste paal wordt geslagen. Com missaris J. M. Lems zegt: ,,fk zal al lang en breed met pensioen (op 3 mei wanneer het nieuwe gebouw in gebruik is geno men. een andere bestemming krijgen. SCHIEDAM. Geboren: Willem, z v E Beekman cn NI Koppejan; Jacqueline, d v J A van 't Wout en H W de Ligt: Maaijke. d v W A Blanker en G W Onverwacht: Johannes T. z v A J de Jong en T Verhoeven: Petra M. d v B Spruijt en M J Gijswijt; Frans E, z v F H Brouwer en X Tjabbes. (Van onze rechtbankverslaggever) De -rechtbank in Rotterdam heeft m een serie inbraakzaken vonnis gewezen. F. W. J. C. J. werd twee jaar met af trek van voorarrest opgelegd, de -broers H. en A. van D. kregen zeven maan den met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk en toezicht van de re classering. Elf weken gevangenisstraf kreeg F. W. E. Medeplichtigheid aan inbraken werd in de zaken tegen J. de K. en A. J. de J. bewezen geacht Beiden kregen ne gen maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk en toezicht van de reclassering. Weg-ens meermalen ge pleegde verduistering en diefstal werd P. C. de S. tot twaalf maanden veroor deeld met aftrek, waarvan drie maan den voorwaardelijk en toezicht van de reclassering. Tenslotte werd J. N. voor meermalen gepleegde heling een gevangenisstraf van zeven maanden opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk en toe zicht van de reclassering. Onlangs heeft het bestuur van de Christ. Sport Fed. Schiedam met dat van „De Baanbrekers" in gebouw Jeugdhaven vergaderd teneinde te bespreken wat De Baanbrekers in de komende maanden zou gaan doen. Immers staat -het tennissen (donder dagsmiddags) nu stil en men wil het onderling kontakt bewaren door ta feltennis of badminton te gaan be oefenen in clubverband. De zaalrui- te was hierbij het grootste probleem, maar op de deze week gebonden ver gadering van De Baanbrekers (even eens in Jeugdhaven) kon het volgen de besluit worden genomen. Op maandagavonden hoopt men in het gymnastieklokaal aan het Frans Halsplein badminton te gaan be oefenen en donderdagsavonds zal in de Sportschool van Heinier Hulskar de tafeltennissport worden beoefend. In het voorjaar van 1966 hoopt men dan weer op de tennisbanen van de heer J. v. Vliet aan de Stadhouders laan te gaan tennissen. De eerstgenoemde vergadering kon de penningmeester van de CSFS, de heer A. Winter de verheugende mede deling doen, dat van de NCSXJ een sub sidie van 200 was ontvangen. Pogin gen worden in het wrk gesteld om meer zwemruimte te krij'gen, waar door de CSFS ook overweegt om een chr. zwemvereniging op te richten. Ook handbal en atletiek werden onder de loupe genomen. Naar alle chr. verenigingen in Schie dam werd een schrijven van de CSFS- voorzitter H. Roozenbeek verzonden, over het nut van het lidmaatschap van een Christ, sportvereniging. Hierbij werd verzocht het artikel in de club- organen op te nemen. Ook werd een besluit genomen, om aan aile leerlingen van de twee hoog- ste klassen van de prot christ. scho len in Schiedam een folder te doen uitreiken, met een oproep tot de ouders hun kinderen naar een chr. sportvereniging te sturen. De meeste scholen ontvingen dit schrijven reeds. Ook naar de plaatselijke kexkeradea zal een soortgelijk schrijven worden verzonden. Met de rector van het Christ. Lyceum in Vlaardingen is ren te mogen uitreiken aan de Schie damse leerlingen van deze school. Op de op 7 november te honden ver gadering van de CSFS zal aan de orde komen het honden van een Sportdag 1963 (buiten het kader van de even tuele Sportweek) en een vergadering voor bet kader van de prot. chr. sport verenigingen. In het Zonnehuis aan de Boerhaave- laan in Schiedam zal weer evenals vo rige jaren een bazaar worden gehou den waar de materialen worden ver kocht die de patiënten hebben vervaar digd. Op woensdag 24 en donderdag 25 oktober kunnen belangstellenden het werk van de chronische patiënten be kijken en eventueel kopen. De Welfareleidster van het Rode Kruis zorgt dat deze patiënten nuttige handenarbeid verrichten. Zij hebben daardoor wat afleiding. Voor de aanschaffing van de materialen is ech ter veel geld nodig en daarom worden jaarlijks de producten verkócht- Het is heel knap wat de patiënten tot stand brengen. Met recht zijn zij dan ook trots op him prestaties. Zo vervaar digen ze baby- en poppenkleertjes, pit- rietwerk, mozaïekjes, speelgoed, ta felkleden, smyrnawerk e.d. De verkoop geschiedt steeds van twee tot vijf uur en van zeven tot negen uur. Woensdagavond vierde in de Marana- thakerk in Overschie het echtpaar A. van Eijk-van Dam zijn gouden huwe lijksfeest. De heer en mevrouw Van Eijk, die in Overschie geboren en ge togen zijn. zijn door velen gefeliciteerd. Ds. J. Ribberibk en ds. A. Nagelker- ke kwamen eveneens hun gelukwensen aanbieden, evenals ds. Nijenhuis, thans predikant te Breda. Namens de kerkeraad voerde de heer H. J. Ras het woord, die het gouden echtpaar een tegeltje aanbood. Over het verleden is gisteravond ongetwij feld veel gesproken. De bruidegom is vele jaren groentehandelaar geweest en had een winkel naast de hervormde kerk. Na de oorlog nam de heer Van Eijk verschillende administraties func ties waar. Ook in het kerkewerkf maak te hij zich verdienstelijk. Reeds op zijn 29ste jaar was hij diaken, en eer ste september jL bedankte hij, Buren ontdekten woensdagavond om streeks tien uur dat de rookkast van de slagerij H. Maan in de Groenelaan in Schiedam in brand stond. Zij waar schuwden direct de eigenaar die het vuur met een slang op de waterleiding heeft geblust. De brandweer behoefde geen dienst te doerf; de rookkast is verloren gegaan, tevens is 65 kg worst verbrand. De kast is door oververhitting gaan branden. In zaal De Klerk aan de Katsboèk te Overschie zijn de leden van de volks tuinvereniging „Zestienhoven" woens dagavond bijeen gekomen om de prijs winnaars van 1962 te huldigen. Voor de siertuinen verwierf de heer W. J. Amersfoort de eerste en K. de Jong de tweede prijs. De eerste* prijs voor de gemengde tuinen was voor de heer H. v. d. Heuvel; de tweede voor C. van der Kleij. Voorts waren er twee der de prijzen en zestien eervolle vermel dingen. De eerste prijs was een wissel beker, mét persoonlijk bekertje. Bij de uitreiking maakte de voorzit ter C. Oomen enkele opmerkingen. „La ten. we dankbaar zijn dat we een volks tuin mogen hebben." Tegen de tuin ders, die terzijde staan en geen ge meenschapszin tonen, zei de heer Oomen: „Passen jullie maar op; straks zijn. jullie bermtoeristen."* 100°* nylon-zonder mbber Musis Sacrum: SZC. Contactsvond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- (ijvmsG redactie Lflnjjc Kerkstraat 82, tel. 66382 beg tel. 64154 of 115588 toestel 51 (bg.g. na 18 uur 80037} alleen voor redactieaangeiegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23, tel 65451 (alleen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). TIJDELIJK is het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven I in Schiedam in een warenhuis her- Het meerd „winkelen" Jeugdhuis is in het Gerefor- een genoeglijke bezigheid die beslist aan te bevelen is Velen hebben reeds van de gelegen heid gebruik gemaakt om een kijkje bij de bazaar te nemen. Vooral woens dagavond was het een grote drukte voor en in het gebouw. schapen. De belangstelling is ook even groot ais voor de bekende mas sawinkels. In de benedenzaal van hel; Gereformeerd Jeugdhuis staan tot! vanavond drie stands die de Siso-i clubs hebben ingericht. De dames: De entree is zeer gezellig gemaakt. vervaardieden zelf veel van de ma- Direct voorbij de garderobe is name- vervaardigden zeil veei van ne ma ,ijR een ioket geplaatst waar fwee terialen en deze bazaar is bestemd vr;endelijke meisjes in uniform van de voor het verkrijgen vna gelden voor verbetering van de bijgebouwen van de Julianakerk. -•Spy PTT dienst doen. Daar kan men che ques en met de authentieke afstempe- ques kopen. Met inlevering van die che- iing volgt dan de overhandiging van lootjes verkrijgbaar voor allerlei waren, o.a. een horloge, men kan ook deel nemen aan raadwedstrijden. De bazaar van de Sisociubs biedt een overvloed, de medewerkende dames hebben bij zonder haar best gedaan. Daardoor wordt ook deze bazaar ongetwijfeld een succes. een genummerd verrassingspakket. Het nummer correspondeert met het num mer van „de cheque". Er is de aloude grabbelton ivaar voortdurend tal van kinderen bij staan en hun kaken voi snoep duiden er op (Jat ze met succes een greep in het zaagsel hebben gedaan. De stands in de zaai bieden te veel waren om op te noernen. Er staan prachtige poppen met mooie kleertjes, er zijn de textielwaren als schortjes, geborduurde kleedjes met spreuken, breiwerk, stapels levensmiddelen, er 'is een boekenstand. Bovendien zijn er er nog terecht. Woensdagmiddag om twee uur is de bazaar geopend maar zo groot was het enthousiasme dat de verkoop In wezen al was gestart. Ds. J. Nawljn en ds, W. A. Krijger zagen met genoegen dat er zoveel animo voor dit werk is. Tot vanavond tien uur kunnen de bezoekers De 16-jarige bromfietser A. B. zag woensdagmiddag bij het indraaien van de Van der Duin-Van Maasdamlaan. te Vlaardingen een naderende auto te laat, waardoor een botsing volgde. B klaagde over pijn In zijn schouder en liep enkele hoofdwonden op. Hij is ter behandeling door de GGD naar het Algemeen Ziekenhuis overgebracht (Van een medewerker) Nog enkele dagen en de tafeltennis sers kunnen hun hart weer gaan op halen. Maandag start de nieuwe com- qetitie. waaran weer een groot aan tal teams uit de omgeving van Rot- terdam deelneemt. BTTC heeft weer drie teams, evenals PVA. De IJssel heeft evenals verleden jaar twee teams achter de tafels maar Piet Hein heeft maar een enkele team ter be schikking. Dit verlies voor Bolnes wordt echter weer gecompenseerd door T.B.S.M., want de Boele-mensen beschikken over niet minder dan zeven teams voor de competitie. Ook Hoogvliet heeft een uit breiding ondergaan de club van Klin- gens brengt thans vier teams in het veld. BTTC en PVA zullen in hun oude vertrouwde omgeving opereren (de eer ste klas) doch TBSM is evenals Piet Hein een plaatsje opgeschoten: TBSM komt uit in de tweede klasse evenals Piet Hem, dat ook de promotie heeft gehaald. Het programma voor de eerste wed- strijdweek luidt: Barendrecht 23 okt.: Overschie 1-BTTC 1; 25 okt.: BTTC— 2—Roteb 1; 22 okt.: Zuidwijk 2—BTTC Kralingse Veer: 26 okt.: Telefoon 1— PVA I; 27 okt.: PVA 2-Noad 4; PVA 3—Telefoon 4. i K™??e?n ad" IJssel- 24 okt.: IJssel IJssei 2S S' 22 0kt' Vanrnelle Bolnes: 22 okt.: TBSM I—Tava i- TBSM 2 Xerxes 6; TBSM 3-zJd 2; Co-op VRTBSM 5; TBSM 7—Di- ^"3; 24 okt. HPV 4—TBSM 4- 25 I Uitgaande van de Stichting Hoekae Gemeenschap zal op 31 oktober en 2 november des 's-middags in de zaal Harmonie namelijk te 14 uur «en pop penspel worden gegeven voorde Hoekse jeugd. Voor beide middagen zjn toegansbewijzen verkrijgbaar aan het WV-kantoor Rietdijkstraat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1