Agenten gewond bij publieke vechtpartij oep werd geïnstalleerd 96 l JAN SAST HBSS (goede vorm) won, haperende PPSC verloor SHELLMUZIEKCONCOURS WERD SUCCES Verzet van twee belhamels Jong leven nu in oud gemaal.... Vijfentwintig korpsen musiceerden bij B00 GA AR» Philips Televisie vanaf per week Parochianen reinigen kerk Aantal van 4000 padvinders blijft constant Naar vrije zaterdag voor geref. scholen? Twee gewonden NOAD verloor bij SVE met 7-3 Eerste concert in Bethelkerk Bodem wieier- j baan verzakt verder J Wisselende voetbalresultaten Grappige' jongen maakt ongeluk SchiedToneel amuseerde V egla Burgerlijke Stand de rotterdammer MA AM) AG 22 OKTOBER 19W W %r meVlen m aanbieding vgoilen artsloffe" [fm MAATREGELEN? GESCHOKT. Expositie Springlevend verf van de vakman Arbiter Van Ravens debuteert in internationaal duel N. Lekkerland-HBSS 1-2 Piershil-PPSC 3-1 Wielrijdster gewond AGENDA VOOR SCHIEDAM vandaag.,.. en morgen en dagelijks.... GEEN K"K.' SNARS COMPROMIS J^ennelijk. waren we echter mis want de hond nam voor het eerst Geschiedenis Uitslagen (Van een onzer verslaggevers) |N de rooms-kafholieke kerk aan 1 de Lange Haven in Schie dam staan lange ladders tegen de wanden. Het zijn ladders van de scheepswerf Gusto die de paro chianen daar gezet hebben, nadat hun pater een oproep had gedaan voor het reinigen van de kerk. Tientallen dames en heren zijn nu energiek met het reinigen van de wanden en het plafond bezig. Ze rijden de karretjes met vuE af en aan. Zaterdagavond heeft het televisiejournaal aandacht ge schonken aan dit gemeenschaps- werk. De kerk van St. Johannes de Doper is de oudste rooms-ka- tholieke kerk in Nederland, dat Is een bewijs voor de verdraag zaamheid die op kerkelijk gebied in Schiedam kenmerkend is. De architect Giovanni Giudici heeft deze kerk 160 jaar geleden ontworpen. Typerend zjn de for se neo-klassieke zuilen. (Advertentie) Wij gaan door met de verkoop yah dubbel brede wollen en fïbrenka stoffen voor Jubileum- prijzen, die niets meer met de waarde te maken hebben. Morgen begiet de verkoop van deze stoffen, prachtige kwali teiten voor japonnen, mantels, pakjes, rokken, kinderjasjes enz., door eikaar per meter voor één prijs, voor nog géén vijf gulden. (Van een onzer verslaggevers) VROLIJK tromgeroffel klonk zater dagmiddag in de anders zo stille omgeving van het vroegere stoomge maal „Van der Does" aan de Polder vaart op de grens van Schiedam en Vlaardïngen. Het was de RAVO-band van de NPV uit Schiedam die met trompetgeschal en tromgeroffel er de aandacht op vestigde dat er iets bij zonders gebeurde bij de padvinders De meisjes bliezen lustig op hun trompetten terwijl in het- stoomge maal de klop van de timmermansha- mers weerklonk want ook al is er i ligt is er toch de trek naar het avon- feest dan wordt er nog gewerkt in dit tuur in de lucht De vliegroute is ech- nieuwe jeugdcentrum. 1 J~ Dinsdagmorgen om. 9 bur be gint de-verkoop van .deze dub belbrede stoffen in diverse soorten en kieuren, per meter voor Géén tef. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) Onlangs is op de dr. A. Kuyperschool in Schiedam een enquête gehouden naar de wenselijkheid van de vrije zaterdag. Liefsit 75 van de ouders wenste een vrije zaterdag, twintig procent' was er tegen en vijf procent stemde blanco. Van. de 'ouders had ok 7S* Zaterdags vrij,, tien procent had gedurende een deel vain'hét jaar Vrij, vijf tién.' procent Vras niet vrij. Over de huidige regeling 's zo-; mers vrij en 's winters op school, oor deelde 54 gunstig, 29 procent matig en 12 procent slecht. De vrije zaterdag ook in de winter zal brandstofbesparïng geven voor de scholen, maar het bete kent ook dat de uren moeten worden in gehaald tijdens de vijfdaagse - school week. Naar wij vernemen zal het schoolbe stuur onderzoeken op de scholen en in een samenspreking met autoriteiten of verwezenlijking van de vrije zaterdag voor gereformeerde lagere scholen moge- [lijk is. QPGESCHR1KT door de berichten meenden ook wij dat het treffen van maatregelen gewenst zou zijn. Daarom hebben we onze hond nog eens mee naar Schiedams winkelstra ten genomen. Het was echter of hij bemerkte dat onze houding niet was zoals gebruikelijk. Dat kan zo'n hond, Beloven wij, zien. Toch hebben we een gewoon wandelingetje gemaakt Op de Boshoek heeft hij weer wat paaltjes ondermijnd, dat doet hij al tijd als zijn baas naar het voetbal van PP staat te kijken. Dat kan dus niet ongewoon zijn. Misschien vond hij het vreemd dat hij net als Joepie, de bozer die dagelijks gratis ijs krijgt, ook van ijs werd voorzien. jJEN SLOTTE kwamen we dan voor die winkel, het is een soort hon denwinkel, zo'n zaak waar ze alles voor de hond in voorraad hebben. We 'zagen direct wat we zochten en we uiaren verheugd want in Amsterdam moeten die apparaten moeilijk ver krijgbaar zijn. Toch zijn we niet di rect de winkel in gestapt want onze zwart-witte vriend keek ons mistroos tig aan. Het was alsof hij stellen wil de dat we zijn vertrouwen geschokt hadden. Toen we daarom nog een straatje om liepen zijn we op de man ej gaan praten met de viervoetige huisgenoot. Dat is altijd het beste. het woord. Zou jij het leuk vinden als je de mond werd gesnoerd?" troefde hij. Dat was zwaar geschut en het vroeg even tijd voordat we de volksgezondheid ter berde konden brengen. „Goed, goed, ik geef het toe", zei onze trouwe makker, „maar jullie scheren alle honden over een kam. Het kan toch zo zijn dat de kwade honden gaan bijten en de goe de niet. Moeten die dan maar met de kwade lijden?" Eerlijk, we verkla ren ons machteloos tegenover deze hondetaai. We hebben echter het goe de compromis gevonden. De muil korf ligt nog in de Schiedamse eta lage. „We zullen er eens met burge meester mr. J. WPeek over pra ten", hebben we beloofd, „misschien wijzen onze autoriteiten die honkbal maskers voor honden wel af. Omdat het zo'n lelijk gezicht is of om andere redenen, wie weet...". Onze hond wek te niet de indruk dat hij ons geloofde. Stoomgemaal Van der Does heeft namelijk na lange jaren weer een be stemming gekregen. Wat tot voor kort een vervallen gebouw midden in het water van de Poldervaart was, vuile wanden en .gaten in zolderingen en vloeren, igaat nu een prachtig pad vinderscentrum worden. De padvin ders die van hun boerderij bij de Vijfsluizen zijn verdreven zijn nu hard aan het werk om de helft van het gebouw als honk in te richten. De andere helft is zaterdag al met offi cieel vertoon in gebruik genomen door groep 3 van de NPV „De Trek vogels". Uiteraard huisden de Trekvogels hier al -geruime tijd maar de officiële sta tus hebben zij nu verkregen doordat hopman A. Peters jr. van het district Rotterdam de groepen .voor de luch-t- verkennerij heeft geïnstalleerd. Na twintig jaar is er dus weer in het Maa-smondgebied een padvinders-groep luchtverkenners -terug. Vroeger oefen den de -knapen rond en op Waalhaven, in het vervolg gaan zij de aandacht richten op Laag Zestienihoven. Dat ze daar -al vrienden hebben toon den de drie sportvliegers die ter be groeting enkele malen laag over het clubhuis (,,de hangars" zeggen de luchtverkenners) hebben gevlogen. Tal van verwanten hebben zaterdag een bezoek gebracht aan het clubhuls De jongens hebben onder kundige lei ding -ueel wat veranderd aan de zalen. Er is een kantine waar zaterdag mo dellen van vliegtuigen te zien waren. De wanden zijn gesierd met afbeeldin gen van al wat met luchtvaart van doen heeft. Aan KethelSe zijde, is een ontspa-n- nhfgsi'okaal dat 'zaterdagmiddag ais filmzaal werd gebrrBrt. Hier werden na; afloop van de plechtigheid films over de luchtvaart vertoond. Op de kolder boven de kantine zijn „enkele hangars „(werklokaX-n)ingericht. De termino logie van deze padvinders groep Is ge heel op het vliegwezen ingesteld, zo worden de charmante dames-leden „stewardessen" genoemd. In het trasp huis vervaardigen de leden modellen van vliegtuigen, bespreken zij de mo derne ontwikkeling op dit gebied. Na het hijsen van de Nederlandse en Schiedamse vlaggen, het uitspre ken van de wet, het doen van de hor- deroep voor het bruggetje naar het clubhuis 'heeft skipper Leentvaar de kring van belangstellenden toegespro ken. Hij meende dat het -begrijpelijk is dat men in deze moderne tijd be zit van de lucht heeft genomen. De naam van de Trekvogel-s dient dan ook eer gedaan te worden. Hoewel het troephuis in het water ter nog nie.t bepaald, maar de basi-s as er nu met Zestienhoven als startbaan. „We -dromen ervan zelf de stuurknuppel in de -hand te nemen". „De motoren draaien, mag ik aan hopman Peters vragen of hij de Trekvogels toestem ming wil verlenen tot de eerste vlucht in zijn district". (Van een onzer verslaggevers) TWEE Schiedamse politieagenten hebben zich zondagavond in de Passage in Schiedam met een gum mistak tegen het publiek moeten verdedigen omdat zij twee baldadige jongens wilden wegleiden. Een der agenten werd zo geschopt en gesla gen dat hij zich onder doktersbe handeling heeft moeten stellen. Omstreeks acht uur gelastten de twee politieagenten een aantal jongens het voetballen met een ijsbekertje in de Passage te staken. Een 16-jarige op perman en 15-jarige leerling-instru mentmaker gaven te kennen dat zij meenden dat er van voetballen geen sprake was. Zij wilden dan ook door gaan met het trappen naar het pa pier. Ook daarna gedroegen zij zich zo re calcitrant dat de politieagenten de knapen gelastten mee te gaan. Hier na mengde het publiek zich in de kwestie. De twee jongens vochten met de politieagenten. De jongste sloeg de hoofdagent C. Th. H. zelfs enkele tanden uit de -mond. Een lafaard uit het publiek heeft kans gezien de politieman H. tegen de rechter onderarm te trappen. De arm Is gekneusd, zodat de agent geen dienst kan doen. Tijdens dit rumoer slaagde de 16-jarige knaap erin zich los te rukken. De 15-jarige jongen werd in het poli tiebureau Buitenhavenweg opgeslo ten. Daar verzamelde zich een me nigte voor de deur, de 16-jarige knaap kwam ook nog te voorschijn om tegen de deur van het politiebu- (Advertentie) "DE KROON" Eendrachtstr. 29 - Tel. 2755 "T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v, Flqris de Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 Districtcommissaris A. Peters jr, noemde het een .verheugende dag voor bet district Rotterdam. Hij wees op het feit dat er weieens stemmen opgaan dat de padvinderij zich heeft overleefd, maar wie dit nieuwe initiatief heeft ge zien en de grote belangstelling daarvoor dient te erkennen dat de padvinderij nog springlevend is. Het getal padvin ders blijft in het district ook constant vierduizend. De heer Peters zei -dat het spel van verkennen van Baden Powell voor ve len veel betekent. Het werk wordt niet meer gedaan zoals vroeger, het is ook hier een aanpassen aan gewijzig de omstandigheden, we kunnen nog niet zeggen dat er Tels-tarverkcnners zijn maar belangrijk is dat er een stuk werk wordt verricht van grote betekenis. Er wordt karaktervorming van goede waarde verricht. Wijzende op het feit dat de Trekvo gels diverse honken hebben gekend hoopte hij dat „zij die aan bet trekken waren nu het nest hebben gevonden". Hopman Peters overhandigde daarna de rode vlag - met het stiksel, de wing van de luchtverkennerij. Hij vertelde dat deze vlag al veel heeft meegemaakt, de vlag betekent dan ook vooral voor de ouderen veel. „Blijft deze vlag trouw" verzocht hij. De - dishjiqtsleiding heeft daania de eerste" vail 'énkele honderden TüéhtbaN lonnen opgelaten: Deze ballonnen wer- den,j,verkocht,~j-d& 'baten. zijn- r.voor. de bouw vait eeri 'tróéphüiV voor "gehandi capte padvinders in Rotterdam en om streken en de eigenaar van de balion die het verste komt ontvangt een prijs. Deze officiële installatie is o.a. bij gewoond door functionarissen van de KNWL, door wnd.-districtscommissa ris A. M. Sunöerman van de NPV, be stuurslid A. de Groot, de gemeentelijk ambtenaar voor jeugdzaken G, Rens. Toen de 10-jarige Lamberta Maria Royers_ zaterdagmiddag om vijf over half drie aan de waterkant van de Lan ge Haven in Schiedam naar een optocht stond te kijken is zij plots de rijweg opgelopen. Daardoor ontstond een -bot sing met de -bromfietser, monteur D. S. Lamberta 'had een hoofdwond, de -mon teur S. een gekneusde linker knie en beiden hebben een hersenschudding. Ze zijn naar de Dr. Noletstichting ver voerd. Advertentie) Levering en reparatie van alle merken 8RANDST0FP0MHN en VERSTUIVERS. ROTTERDAM - Dïergaardeirngei 5Ó-66 Tel, (010) 118344 Van een medewerker Vrijdagavond ging de Schiedamse ta feltennisclub NOAD op bezoek bij SVE in Utrecht. De Utrechtenaren die nog steeds ongeslagen zijn in de competitie hebben aan NOAD een zeer zware kluif gehad. Als men de uitslagen op. het for mulier bekijkt dan blijkt dat NOAD zeer dicht bij een gelijkspel is geweest. Cor Joustra en Henk Aben hebben ieder een wedstrijd op het nippertje verloren en het dubbelspel dat gespeeld werd door Henk Aben en Arnold Braak ging ook in drie games verloren. Met een beetje geluk had het niet tot de onmo gelijkheden behoort dat NOAD met een puntje was teruggekeerd uit Utrecnt. De persoonlijke duels leverden twee over winningen op yoor Arnold Braak. Henk Aben won een partij en dé derde sp-der Cor. Joustra kwam niet tot winst. De einduitslag werd dus 73 in' hetvoor deel van de supportersvereniging Elink- wijk. Woensdagavond gaat NOAD naar Dor drecht om daar het eerste team van. die naam te ontmoeten. De Dordtenaren worden als een van de favorieten voor het kampioenschap beschouwd en. het zal ons dan ook niet verwonderen als NOAD hier een nederlaag tegemoet gaat. Bij de degradatiewedstrijden aan het einde van bet vorig seizoen heeft NOAD zich ten koste van Dordrecht 2 kunnen handhaven, ten opzichte van het eerste team behoeven de Noadspalers zich dus geen grote verwachtingen te koesteren. Desondanks zal men zich toch niet bij voorbaat gewonnen moe ten geven. Het tafeltermisballetje is ook rond en het kan ook raar stuiten. Ook hier zijn verrassende uitslag-en niet uit gesloten. De Schiedamse scheidsrechter Lou van Ravens heeft een vererende uit nodiging ontvangen. Hij zal morgen avond voor het eerste een buitenland se wedstrijd leiden. Met zijn stadge noot Henk van der Veer heeft hij al enkele malen gefungeerd als grens rechter bij buitenlandse wedstrijden. Nu zal hij debuteren als arbiter in de wedstrijd om de Europabeker Ko penhagenF.C. Hibernian. Lou van Ravens is veertig jaar, op 2S jarige leeftijd werd hij scheidsrechter. Daar voor was hij bekend doelman van SW. De scheidsrechters Mondeel en groe- newoud zullen hem als grensrechters terzijde staan. Vanmorgen is de heer Van Ravens naar Kopenhagen vertrokken. Hij had geen vakantie meer maar zijn werk gever Bottelo N.V. was direct bereid hem enkele vrije dagen te geven. Ruim tachtig Schiedammers hebben zaterdagavond genoten van het eerste orgelconcert dat in de Bethelkerk aan. de Oude-en Nieuwe Maasstraat in Schie dam is gehouden. De organisatoren wa ren tevreden over deze belangstelling omdat het voor het eerst is dat in de Gorzenkerk een concert werd gehouden. Dit concert wad bedoeld als een ken nismakingsconcert omdat onlangs de ©r- ganiste Tinie v.d.Meijden en Bastiaan Bronkhorst zijn aangesteld om beurte lings de orgels van de hervormde Bethelkerk en de hervonmde Opstan ding s kerk te bespelen. De -bezoekers hebben kunnen constateren dat de nieu we organisten bekwame musici zijn. Het programma werd tevens opge luisterd met sopraan- en altblok- fluitspel van Jan v.d. Tak die tevens bij de uit te voeren werken een korte toe lichting gaf. De avond werd geopend en gesloten met samenzang. Het sfeer volle programma dat een goede ver klanking kreeg vermeldde werken van Buxtehude, Marcello, Bach, Purcell. Te- lemarni en F-ranck. reau te trappen. Dat gaf de politie de gelegenheid om hem naar binnen te brengen en bij zijn kameraad op te sluiten. Tegen de twee knapen is procésverbaal opgemaakt wegens verzet en ge weldpleging tegen de politie. (Van een onzer verslaggever» -A A Gebleken is dat de ondergrond van de wielerbaan in Sportpark Harga rfog steeds aan het verzakken is zodat met met de afwerking van de baan kad worden begonnen zoals oorspronkelijk was gedacht. Deskundigen hebben echter gecon stateerd dat de slappe veengrond nog steeds in werking is zodat het wel tot 1965 zal duren voordat Schiedam een wielerbaan heeft. "fr Van een onzer verslaggevers DE uitwedstrijden hebben de Schie damse voetbalclubs gedeelde winst opgeleverd. HBSS verkeert in een goede vorm, zodat Nieuw Lekker- Iand met 1—4 kon worden geslagen. PPSC heeft een goede technische vaardigheid maar het haperde in de afwerking van de aanvallen met als gevolg dat Piershil tegen de verhou ding in won met 31. Reeds in de eerste helft had HBSS een goede voorsprong kunnen veroveren maar in de tweede helft was het over wicht groot genoeg om tot een 14 zege te komen. Putters schoot in de vijfdie minuut raak. Bijna kwam Nieuw Lek- kerland gelijk toen de rechtsbuiten twee minuten later de bal over de lat joeg. Na wederzijdse aanvallen was het Put ters die een schot net over zag gaan. In de twaalfde minuut raakte Nieuw Lekkerland het Schiedamse zijnet. -HBSS had al twee hoekschoppen genomen voor dat Nieuw Lekkerland in de 22e minuut de eerste hoekschop kreeg. In de tiende minuut voor rust moest rechtsbuiten Droge vervangen worden door Waarden- burg. Bij een mooie aanval schoot D. Deelen vijf minuten voor de rust de gelijkmaker in. In de tweede helft startte Nieuw Lek kerland met het offensief. Doelman Jan van Heest formidabel In vorm, stomp te de bal over. Nieuw Lekkerland kreeg vier hoekschoppen te nemen tegen HBSS slechts een maar toch verwierf HBSS n betekenisvolle meerderheid. Ver meulen bracht de stand op 12 in d zevende minuut, vijf minuten later scoor de deze middenvoor nogmaals. HBSS bleef voor het doel van de tegenstander en les Hoogendam zond in de 28e mi nuut een bal gevaarlijk in. Het leer werd maar net tot hoekschop verwerkt maar de aanval kon niet wor den afgeslagen zodat linksbuiten Hoogen dam even later toch raak schoot. In de 43e minuut kreeg Nieuw Lekkerland nog een kans maar Van Heest bracht gran dioos redding. Onder de vaardige lei ding van trainer Aad Bierhuizen gaat HBSS een solide teamverband ontwikke len. Scheidsrechter J. de Vries uit Eten. Haag heeft deze wedstrijd goed geleid; Het slechte schieten kostte de SchJe- dammers de winst want steeds is PPSC in de aanval geweest. De verre schoten van Piershil konden door de Schiedamse verdediging worden gekeerd totdatde middenvoor van de gastheren in vrije po sitie mooi kon scoren. Eerst in de twin tigste minuut van de tweede helft kon Piet van Veen listig de gelijkmaker in schieten. Het overwicht van PP bleef maar vijf min iten later schoot de recBth' buiten van Piershil bij een uitval raak. PPSC belaagde nog het doel van Piers hil doch vijf minuten voor tijd was een uitval van de thuisclub goed voor (3—1). Twee meisjes van dertien jaar hebben zaterdagmiddag om tien voor half een zo onvoorzichtig de wielrijdster, rner vrouw C. Z. IJ. ingehaald- op de Nieu we Damlaan in Schiedam, dat de drie weggebruikers bij een botsing op de grond vielen. Mevrouw, IJ, brak haar linker arm. Een nog onbekende jongeman zal ge meend hebben dat hij grappig was toen hij zondagmiddag om tien over half vijf op het rijwielpad-op de Burg. Knappert- laan in Schiedam een voorbijfietsend- meisje wilde voortduwen. De jongen passeerde op de bromfiets richting Vlaardingen, het 15-jarige meisje J. S. uit Vlaardingeu. Op de duo van haar fiets zat de 14-jarige G. E. van D. uit Schiedam. De jongen duwde het fietsende meis je over een afstand van enkele meters voort. Zij verloor echter de macht over het stuur waardoor ze tegen de trottoir band botste en op de grond viel. De 14 jarige duo-passagiere G. E. v. D. is met een hersenschudding naar het zieken huis gebracht. (Advertentie) Stadhuis: Openbare mèenteraad, 20. vergadering ge- (Van een onzer verslaggevers) Schiedams Toneel heeft zaterdagavond een komische uitvoering gegeven van het bekende toneelspel „Potasch en Perlemoer met vakantie". Leden, van de personeelsvereniging Vegla hebben zich n Musis Sacrum buitengewoon geamu seerd. Zaterdagavond 3 november wordt een herhaling van deze toneelavond voor de Vegla gegeven. Het toneelspel van Jan en Johan Blaa- ser is bekend genoeg. De compagnons Potasch en Perlemoer gaan apart met vakantie. Ze trachtten elkaar te mislei den maar ze komen toch bij elkaar te recht. Het gaat hier primair om de koddige typeringen en daarvoor hebben de hoofdrolspelers Bas van Loopik als Aby Potasch en Siem Rosman als Mau- rits Perlemoer met gulle gaven gezorgd. De vele belangstellenden hebben dan ook hartelijk gelachen om dé koddige ruzies tussen de compagnons. In de overige rollen vervulden Mien Lang kamp. Droge. Tiny Voiwerk-Van Hurck, Cock Sneepels, Henk Poort, Hans Luijendijk en Wim Langkamp hun taken goed.' Gereformeerd jeugdhuis: Ned. Ghr. Vrouwenbond Schiedam-Centrum, Spie ker ds. D. Westerveld, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 68382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 51 <b.g.g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. .-{Ssj Agentschap H. J. Troost, Aleidastr.-23, tel. 65451 (alleen voor klachten, adveri tenties en abonnementen b.g.g, tel. 115588). Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123: politie-alarm 64666: GG èi GD waarschuwing 69290. Apotheek: Evers, Lange Haven 81. Advertentie) Verlovingsringen WINKELCENTBUW - BINNENWEG TEL 1I.M.IS - 0«M SCHIEDAM, Geboren: "Evelyne dv'K Nederveen en M C Elshof: Francisca M:"dv H B Matthijssen en A A Tas; Petrus 'tv A Salari en A Dong-elm ans: Elisabeth <lv :S van Leeuwen en 3d van Wotferen; Esther J dv C de Roo en F Wükens; Marlus G zv J M Weiland en T J I Boogert. Overleden: H A J Naaste-pad 71 jr; fc C Boske 82 jr weduwe van J N Lufcen; F-H J Van der Graaft 67 jr. s (Advertentie) het is voor je eigen best wil", zeiden we. Dat klinkt goed, tnaar onze cocker keek alsof hij er Mets van geloofde. „Je moet begrij- Pen, jongen, hondsdol dat is vrese lijk, nog vreselijker dan de dolheid van sommige lieden uit het Verre Oosten". We wilden het in de over- 'te/jende trap gooien om het goede oegrip te vinden, maar mistroostig schudde de hond zijn lange oren langs zijn kop. Het was duidelijk. Hij ge loofde er geen snars van. Nogeens rtjn wij naar het metaal gaan kijken, "et behoefde onzes inziens toch niet 20 vervelend te zijn voor de hond. Der slot van rekening kunnen ze toch niet praten en dat blaffen is ook niet a'tijd aan te horen. (Van een onzer verslaggevers) HET grote muziekconcours, dat ter gelegenheid van het 25-jarig be staan van de Shell-harmonie op hei Sportpark De Vijfsluizen zaterdag is gehouden, is een volledig succes ge worden. De organisatie was uitste kend en de musici hebben uitstekend hun best gedaan om zo goed moge lijk voor de dag te komen. Het bleek dat men zich goed had voorbereid om tot een goede prestatie te komen op dit concours, het grootste ooit in Nederland op één dag gehouden. In totaal hadden 25 verenigingen inge schreven, waarvan 19 In de concert wedstrijd en 6 in de tamboerwed strijd. Om tien uur was de begroe ting en te middernacht konden de prijzen worden bekendgemaakt. Dat de prestaties behoorlijk waren, kan worden afgeleid uit het feit, dat in de concertwedstrijd 16 eerste prijs winnaars waren, waarvan drie met lof. Slechts drie keer moest men met een tweede prijs genoegen nemen, terwijl een derde prijs niet voorkwam. De iury, die gevormd werd door de heren G. H. Boedijn, O. van Hemel en M. Ogier hebben echter menig zweetdruppeltje moeten laten alvorens het eindresultaat bekend was. De voorzitter van de Shell-harmonie. de heer \V. J. v. d. Waal was na afloop de jury bijzonder erkentelijk voor de goede wijze waarop het oordeel van de muzikanten werd geveld. Ir. T. P. van den Bergh, directeur van Shell Nederland Raffinaderij N.V., hield vooraf een korte toespraak waar in hij in vogelvlucht de 25-jarige ge schiedenis van de Shell-harmonie rele veerde, In 1935 was de Raffinaderij te Pernis nog slechts een „klein gedoetje- met enkele honderden personeelsle den. Onder hen bevonden zich 14 men sen, die een instrument konden bespe len en het wel leuk vonden om een or kest op te richten. Het duurde toe juni 1937 alvorens met 50 leden (onder wie zich 14 spelende) gestart werd. Er werd druk geoefend om het vak goed onder de knie te krijgen en de ouderen zorgden er voor, dat de jongeren een goede opleiding kregen. Op 4 mei 1940 werd het eerste grote concert gegeven op de Parkkade te Botterdam maar spoedig daarna wa* het bekeken, omdat de oorlog zijn In trede deed. Na deze jaren, paste de Shell-harmonie zich aan ten opzichte van de ontwikkeling van de Raffinade rij Pernis en het „getoeter" werd om gezet In meer melodlenze klanken. Van 1954 tot 1962 werden alle afdelingen doorlopen en daardoor heeft de Harmo nie haar levensvatbaarheid duidelijk aangetoond, aldus de heer Van den Bergh, die het ensemble nog veel voor spoed toewenste. Namens het hoofdbestuur van de Ko ninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen sprak de heer H. F. C. Groenendaai uit Dejtft. Hij wees op de zeer grote deel name en zei, dat dit concours het laat ste was van dit seizoen. In de-hoogste afdeling (Sectie Harmonie Vaandelafdeling! behaalde de Koninklijke Harmonie „Asterlus" te Olsterwljk het hoog ste aantal punten, namelijk 117 met lof. Overigens behaalden alle vijf deelnemende verenigingen een eerste prijs. Tweede werd de Harmonie „Wtlton-Fijenoord" te Schie dam met 109 punten: 3. Koninklijke Har monie ..Excelsior" te Wormerveer 107)4. Muziekvereniging „Excelsior" te Wassenaar f104) en 5. de Koninklijke Harmonie „De Bazuin" te Gorinchem met 101 punten. O De sectie Harmonie ere-afdeling werd aangevoerd door „Dordrechts Harmonie Corps" met 105 punten. In de afdeling uit muntendheid behaalde de ..Kon. Zeister Har monie" 107 punten, gevolgd door de Harmo nie „Vredestein" te Doetinchem met 102 pnt Si De Koninklijke Fanfare „L'Unlon" te ladel prijkte met til punten, een eerste prtjs met lof boven aan in de Sectie Fanfare- vaandel-afdeling. De muziekvereniging „O.B.K." te Westervoort kreeg er 110. Vol- lenhoofs Fanfare behaalde 100, dc muziek vereniging K.N.A. te Dodewaard 106. de Ko ninklijk erkende Fanfare ..Concordia" te Hooge Zwaluwe 102, de muziekvereniging ..Juliana" te Lekkerkerk 101 punten. In de andere fanfare-afdelingen haalde de Delftse Politie Muziekvereniging ..Excelsior" de beste prestatie met 114 pun ten met lof. De muziekvereniging ,,St. Wllli- brord" te Boven Leeuwen kreeg 105 punten ..Oranjevaan" te Fijnaart behaalde met 97 punten een tweede prijs; ..Joost Wierama" te Eestrum eveneens met 05 punten, terwijl tenslotte „Concordia" te Nederhemert met 84 punten tot de minst goede prestatie kwam. zij het met nog altijd een tweede prijs. 0 Het Tamboereorps van de muziekvereni ging „Excelsior" te Wassenaar behaalde een eerste prtjs met 72 punten; „Apollo" te Geertruldenberg met 68 punten en „Julia na" te Lekkerkerk ook met 69 punten kre gen eveneens een eerste prijs. Een tweede prijs behaalden: „Volharding" te Oostvoome (64 pat); Sliedrecht <62 pnt) en Volhar ding* tc Oostvoome (In een lagere afdeling uitkomend), 53 punten. HUUR ZONDER KOOPVERPLICHTING MET RECHT TOT KOOP GEEN BORGSTORTING VRAAGT INLICHTINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1