UITNO' DIGING Herkomst witte hondje niet te achterhalen Rotterdamse scholieren vormen jeugdondememing m Kolenwerker verongelukt Geen ongerustheid hondsdolheid over Ook katten in huis houden Sprankelende uitvoering van Carm ANKLETS G.G. en G.D. in Rotterdam: Vlaardingse fabriek speelbedrijf 5000 gulden in vuilnisbak Draaiende centrifuge verwondt kind Zeelieden wilden auto's meenemen Witte eekhoorns in Venray gevangen Jmgensmarkt Koningin Juliana voorbeeld voor r.kbisschoppen Hond niet aan delijn: p.v Anders dan andere Spaarbank zette leerkrachten in het zonnetje Bedriegelijke cijfers.r Pompinstallatie van Spijkenisse voor NOVIB Katten In quarantaine Volgend jaar bouw Haags crematorium Veroordeeld wegens doodslag elke woensdag PER 2 PAAR 27® PER 2 PAAR 3?5 2LOÖ0ste schip in Rotterdam Gromiko aangekomen in Oost-Berlijn 0E ROTTERDAMMER (Advertentie) DINSDAG 23 OKTOBER 1962 Bu NIEUW! GAINE ELAST!NOVA 38.5°model boven de taille43?" FOUNDATIONS. 99 2 paren-verkoop wol-stretch !°<W 20 stuks 80 cent WITTE KRUIS PE £Ckb& PIJNSTILLER WITTE KRUIS >}-( «yy ril Pagina 3 In Waddtrvxveen, vlak bg Gouda, kunt a zien hoe het edels meubelmakereambacht door de Formule-vakmensen in ere wordt gehouden. Onder hun meesterhanden ont staan uit de prachtigste houtsoorten mo derne meubelcreaties, die treffen door schoonheid, degelijkheid en doelmatige vormgeving. En achter elk meubel staat hat fm-merk als allerhoogste kwaliteits garantie. U bent bg Kampkos in Wad- dinxveen van harte welkom voor een showroombezoek met labrieks-excursle en een koffiemaaltijd. Op zaterdagen i if» géén excursies mogelijk I RY. Rwnpfcwi Weubaïfabrie- ken. Toonzalen: Waddf nxve«n •n Amsterdam, Oude Scha na 73/77. Levering via de handel. m Het resultaat van "het onder soek dat de Amsterdamse politie heeft ingesteld naar het verhaal over een wit hondje dat een Am sterdamse zeeman (met nog twee hondjes) uit Perzië naar ons land had meegebracht is van dien aard dat naar de mening van de poli tie zo goed als zeker vaststaat dat dit dier niet het „beruchte witte hondje" is geweest. Het nagaan van de bewegingen van het schip waarop de zeeman vaart, heeft uitgewezen dat deze noch. eind juli noch eind augustus in Amsterdam kan zijn geweest. Eerst half septem ber is hij in Amsterdam aan land gekomen: op 9 oktoher heeft hij de hoofdstad weer verlaten. Het aantal Amsterdammers dat thans door de G.G. en G.D. tegen hondsdol heid wordt behandeld, is gestegen tot 240. Enkele tientallen mensen die door een hond of kat zijn geheten, ontvingen gisteren de eerste injectie. Uit een nadere reconstructie van de tocht die het dolle witte hondje op 27 juii aflegde en uit nieuwe getuigenver klaringen, is gebleken dat op die dag omstreeks 12.30 uur in de Marnixstraat (317) twee meisjes door het dier zijn aangevallen. Het kleinste van de twee kinderen zou toen in de hand zijn ge beten. Eveneens op 27 juli heeft (waarschijn lijk) het besmette dier op de Wester- markt een ongeveer 16-jarige jongen gebeten, die zich nog niet onder dok tersbehandeling heeft gesteld. Getuigen van deze voorvallen wordt dringend ver zocht zich te melden. Op 2 oktober is op de Reinier Vin keleskade een kat gebeten door een grote herdershond met zwarte rug en zandkleurige flanken. Daar de kat in middels aan hondsdolheid is overleden, moet worden aangenomen dat ook de herdershond besmet was. Later op de dag werd bij het Hilton-hotel een vrouw gebeten door een grote hond. Deze vrouw is inmiddels onder behan deling gesteld. Daar het niet uitgeslo ten is dat het hier de besmette her dershond betreft, verzoek de GG en GD dringend inlichtingen omtrent deze hond. De Nederlandse Spoorwegen heobcn in overleg met de hoofdinspectie van de volksgezondheid besloten dat hon den op stations en in treinen kort aan de lijn gehouden moeten worden. De conducteurs en het andere N.S.-perso- neel hebben opdracht hierop nauwlet tend toe te zien. De burgemeester van Utrecht, jhr. C. J. A. de Ranitz heeft zich in een oproep tot bevolking van Utrecht gewend naar aanleiding van de in Amsterdam gecon stateerde hondsdolheid. Hij dringt er bij de bevolking op aan de honden aan ae lijn te houden en de katten thuis te laten. Voor deze maatregelen werkt iedere ei genaar, houder of heder van een hond of ket, er volgens de Utrechtse 'burgemees ter aan mee de gehele burgerij ,te be schermen tgen de mgelijkheid van uit breiding van hondsdolheid. Jhr. De Ranitz diet verder een be roep op de burgerij geen hond of kat uit een andere gemeente onderdak te verlenen. (Advertentie) Fo (Van een onzer verslaggevers) de N.V. Machinefabriek A, Fontijne te Vlaardingen is maan dagavond een jeugdonderneming op gericht De onderneming, waarvan de Vlaardingse machinefabriek optreedt als peetbedrijf, bestaat aït vijf leer lingen van de eigen bedrijfsschool» vier van 'elk der beide Uitgebreid Technische Scholen te Rotterdam, drie van Chrisüaan Huygensschool en drie van het Libanonlyceum (Handels dagschool), eveneens beide uit de Maasstad. "JDe jeugdondememing is een minia tuur-bedrijf, waarin getracht zal wot- den op realistische wijze de jongelui te confronteren met alle problemen die aan de moderne bedrijfsvoering ten grondslag liggen. Het aandelenkapitaal bestaat uit 150 aandelen van een gulden. Elke leerling krijgt de beschikking over zes aandelen, waarvan hü er drie moet plaatsen en de andere drie zelf mag houden. De res terende aandelen worden verdeeld on- éer de zes commissarissen-adviseurs. Dit zjjn de heren J. J. Fontijne, direc teur van de machinefabriek, J. van Duin «hef-administratie. P. van Wies, leraar "bedrijfsschool, H. J. van Bever Donker leraar Christiaaa Huygensschool, H. L, (Advertentie) ■Afcfc. extra fijne elastiek luxueus model maakt heupen en taille centimeters slanker perfecte steun ook voor grotere maten Laat U adviseren bij Rotterdams grootste en meest gesorteerde speciaalzaak Zwartjanstraat IT - hoek Pljnackerstr. B* Dordtse familie I is ernstig ge dupeerd doordat een Ijverige dochter rijf bankbiljetten van duizend gulden in wn vuilnisbak heeft gedeponeerd. De Bankbiljetten zijn bij de verbranding r*n huisvuil verloren gegaan. De dochter was haar moeder, die ziek bed lag, bij het huishouden te hulp feiwmen. Onder de vloerbedekking in 4e huiskamer vond zij een stapeltje pa peren. Zij dacht dat ze wel weg kon ten en stopte ze, zonder haar moeder haar in te kermen, in de vuilnisbak. De bak werd in de loop van de dag «oor de vuilnisdienst geledigd. Toen haar vader thuis kwam en bet gesprek op de papieren kwam, kreeg aJ, de schrik van haar leven. De vader sei dat er tussen de papieren vijf brief- J4S van duizend gulden hadden gezeten, "ij had dat een bijzonder veilige plaats T0?|..z'ju spaargeld gevonden. iJiings werd de gemeenterei-nigitig ge waarschuwd, maar de dienst kon alleen mededelen, dat het vuilnis en dus ook te bankbiljetten waren verbrand. De 3-jarige Alex Ruringa uit St.-An- laparochie stak gistermiddag, toen zijn goeder met iets anders bezig was, zijn "andje in de draaiende centrifuge, "erdoor werd zijn armpje bijna ge itel van zijn lichaam gewrongen. Het «ftd is overgebracht naar het Bonsta- riusnospitaal in Leeuwarden en maakt te. op het ogenblik vrij goed. Waar schijnlijk zal het kind het armpje moe- «o missen. Monuneirs, leraar 2e U.T.S. en P. van der Vaart, leraar le U.T.S. te Rotter dam. Ia de kantine van de Machinefabriek werd maandagavond de oprichtingsver gadering van de jeugdondememing ge houden, die werd bijgewoond doo-r de ouders van de ondernemers en de direc ties van hun scholen. De heer J. J. Fon tijne heeft de concept-statuten uitgereikt die donderdagavond als het bedrijfje in werking treedt, door notairis P. Scha berg uit Schiedam zullen worden ver leden. In een toespraak waarin de heer Fon tijne de plannen uiteenzette zei hij on derwijsinstellingen te Vlanrdtngea en te Schiedam niet enthousiast voor de jeugd- onderneihing te hebben kunnen maken. De jeugdondexnemiag zal voorlopig elke donderdagavond functioneren en eind mei van het volgend fa'ar in ver hand met examens op de scholen ge liquideerd worden. Na de inleiding van de heer Fontijne sprak de heer G. Wapstra, voorzitter van het Departement Vlaardingen en Maassluis van de Nederlandse Maat schappij voor Nijverheid en Handel. Hij juichte het initiatief zeer toe. De jeugd ondememing berust op een Amerikaans principe en nadat een aantal jaren ge leden over deze materie een congres van onderwijs- en bedrijfsfunctionaris- sen te Vlaardingen gehouden was, kwam in 1960 de Stichting Jeugdondememin- gen tot stand, waarbij de Maatschappij voor Nijverheid en Handel de helpende hand bood. De heer Wapstra achtte het spel van de jeugdondememing van grote prak tische .vaarde voor de opleiding vaa de jongelui. Hij wenste de onderneming toe dat de in mei op te maken verlies- en winstrekening een gunstig resultaat zal laten zien. maar van grotere waarde zal het dividend zijn dat wordt uitgekeerd in de vorm van de ervaring die de jongens zullen opdoen. De heer Wapstra sprak de wens uit dat meer bedrijven dit initiatief zouden volgen. (Van onze correspondent) Twee opvarende van een sleepboot zijn op heterdaad betrapt toen zij m de nacht van zondag op maandag tot twee maal toe trachtten een geparkeerde auto op gang te krijgen en er meer naar Rotterdam te rijden. Het zijn de 20-jange H. J. E. uit Rotterdam en de 22-jange H. B. rnt Delft. De eerste geparkeerde auto die voor hun gading bleek te zijn stond in de Rietdijkstraat maar men kon de motor niet aan het draaien krijgen. Toen zij onraad roken namen zijl de be nen en probeerde even later hetzelfde met een personenauto die stond m de Plancius straat Ook achter deze wagen heeft men lo pen duwen omdat de motor inet snel genoeg aansloeg. Maar de politie reeds gewaarschuwd kreeg nen in het vizier en bij een tweede vlucht wer den zij echter gegrepen. Na verhoor en een procesverbaal zijn de zeeheden weer op vrije voeten gesteld. De inspecteur van de veeartsenij> kundige dienst te Haarlem, dr. H. II. Schollen, adviseert tenslotte de Am sterdammers hun katten binnen te houden en ervoor te zorgen dat zij niet met andere dieren vechten of gebeten kunnen worden. Indien men door een kat wordt gebeten of ziet dat een kat iemand anders bijt, moet hier direct melding van worden gemaakt en ge tracht moet worden na te gaan, waar het dier thnis hoort of vandaan komt. In het afgelopen weekeinde is in het achterhoekse dorp Gaanderen een hond onder verdachte omstandigheden gestorven. Het kadaver is opg-stuuid naar het rijksseruminstituut te Rotter dam. Men houdt er rekening mee dat het dier hondsdolheid had. De kans dat de hond zelf de ziekte verder h»eft verspreid acht men gering, daar het dier al geruime tijd aan de ketting lag. De rijkspolitie te Stompetoren heeft gisteren twee honden gevangen en opge sloten, waarvan wordt vermoed dat ze izek zijn. De dieren vielen op door hun waggelende gang. Ze zullen een maand In quarantaine blijven. Men vermoedt in Stompetoren dat de honden daar zondag door hun eigenaars zijn achtergelaten. De „Carmen" van Georges Bizet Is maandagavond door de Nederlandse Opera met groot succes In de Rotter damse Schouwburg gebracht. Een be wijs, dat de Nederlandse Opera over haar dieptepunt heen komt. Het orkest reageerde scherp op Leo Briehuys* aanwijzingen: Gevolg:- een sprankelen de uitvoering van de partituur en een nauwsluitend samengaan met het ge beuren op het toneel.' Vooral de artistieke prestaties op het toneel waren belangwekkend (enkele uitzonderingen daargelaten). Mimi Aardens Carmen gaf reeds vroeger aanleiding tot bijzondere lof. Ook maandagavond imponeerde zij het meest in dramatisch en muzikaal op zicht. Vocaal schonk Bert Bijnens vertol king van Escamilio, de toreador, wel bijzonder veel voldoening. In de actie bleef hij echter <wat stijf. De oorzaak moet hiervan evenwel in de eerste plaats gezocht worden in de regie van Frans Boerlage, welke hem niet vol doende bewegingsvrijheid toeliet Jeannette van Dijck als Micaëla, Jos Burcksen in de rol van Le Daneaïre en de Zuniga van Pieter van den Berg bleken weinig onder te doen voor de creaties van bovengenoemde solisten. Zij vormden een vocaal ensemble dat prachtig op elkaar was ingespeeld. Slechts de Amerikaanse tenor Ken Neate detoneerde enigszins in dit ge zelschap. De nodige draagkracht bezit zijn stem wel, maar de glans en sou plesse die zeker voor de rol van Don José vereist zijn, mist hij. De regie van Frans Boerlage en de decors van Eppo van Doeve waren over het alge meen bevredigend- Het Nationale Ballet verzorgde in de vierde akte "de Spaanse dansen. De erematoriumvereniging Nederland heeft verlof gekregen tot de oprichting van crematoria in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Men hoopt dat met de bouw van het crematorium „Ockenburgh" in Den Haag volgend voorjaar kan wor den begonnen. De grond is echter nog niet beschikbaar. i Op het terrein „Ockenburgh", dat twee en een halve hectare groot is. is een ge bouwencomplex geprojecteerd van veer tig bij zestig meter, waarin zijn opgeno men, twee aula's voor 400 en 50 bezoekers en een bewaarplaats voor urnen. Voor het gebouw dat in laagbouw wordt uitge voerd, zal een strooiweide komen. Beslo ten is dat geen orgel zal worden aange schaft. Wel zal er gelegenheid zijn om mechanische muziek ten gehore te bren gen, waartoe een discotheek zal worden aangeschaft Kosten bedragen ongeveer 2 miljoen. Het gerechtshof in 's-Hertogenbosch heeft gisteren de 24-jarige Bernhard K. uit Oegstgeest veroordeeld tot plaat sing in een krankzinnigengesticht ge durende «en jaar (ter observatie) en daarna terbeschikkingstelling van. de re gering. Het hof achtte de subsidiair ten- laste gelegde doodslag bewezen. De man heeft 17 mei vorig jaar zijn ouders in 's-Hertogenbosch met messte ken om het leven gebracht. Een onder zoek heeft uitgewezen dat hij reeds oo zevenjarige leeftijd met de gedachte rondliep zich van zijn ouders te „be vrijden". Op 17-jarige leeftijd was hij dermate van deze gedachte bezeten, dat hij zelf de politie eens verzocht heeft hem voor een nacht in te sluiten, om dat hij ongelukken vreesde. Gisteren zijn in de bossen bij het r.k. ziekenhuis in Venraij twee sneeuw witte eekhoorns gevangen. De diertjes hebben rode oogjes. Albinos kunnen bij alle diersoorten voorkomen, maar bij eekhoorntjes is deze variëteit nog niet vaak geconstateerd. De diertjes komen bij het lid van het personeel tijdelijk in huis om wat aan de mensenwereld te wennen. Als dat lukt, gaan ze een plaats je krijgen bjj de kinderafdeling van het ziekenhuis. De veertigjarige kras-koïenwerker A M. Schimmer uit de Ommoordsestraat te Rotterdam hs- maandagmiddag op het opslagterrein van de Verenigde Brand- stoffenhandelaren bij het goederenstation Noord dodelijk verongelukt. Het slachtoffer werd bedolven onder een betonnen keerwand (zevenhonderd kilogram), die hij het optakelen uit de strop vieL Bij aankomst in het Dijk- zigtziekenfcuis bleek, dat de rfcah al-was overleden. Sterk en warm. Keuze uit vele, sportieve dessins in vlotte najearstlnten. Speciaal verlaagde J.M. prijs per paar 1. Junior, per paar JU Koningin Juliana heeft, 'onge weten en -waarschijnlijk ook on gewild, inspirerend gewerkt op de concilievaders te Rome. Men heeft bij het oplossen van een voor hen belangrijk probleem Hare Majesteit als voorbeeld ge nomen. Het ging namelijk om de vraag of het beneden hun waardigheid was zich per autobus te laten vervoeren. Het idee hiertoe was van de Amerikanen uitgegaan en door vele episcopaten dank baar overgenomen, daar het ver voer vaak grote moeilijkheden oplevert. Het vervoer per bus was tegen de zin van het conci- liesecretariaat, omdat ze dit be neden de waardigheid achtte non de bisschoppen. Men heeft dit secretariaat met één argument kunnen overtui gen: Koningin Juliana vervoerde haar vorstelijke personen ter ge legenheid van haar zilveren jubi leum per autobus naar de Keu kenhof! Dit argument was beslissend. Het vervoer per autobus gast door! JN Rotterdam is tot nu toe geen enkel geval van hondsdolheid geconstateerd. Er is dus op dit 1.151- oonaen. wter oieex, aar net <w ogenblik beslist geen reds voor /yan een on2er verslaggevers) zelf met de riem had gewurgd. bezorgdheid over deze besmette- - GEBETEN dat „zicht kort voor zijn dood nogal vreemd had gedragen". Omdat het hond je zo „raad deed" had de eigenaresse het vrijdag aan de trapleuning vastge bonden. Later bleek, dat het dier zïeh- lijke ziekte Deze geruststellende medede ling komt van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst (G.G. en G.D.) in de Maasstad. De politie is de enige openbare in stantie in Rotterdam, die een voor zorgsmaatregel heeft genomen in verband met de hondsdolheid. Zoals wij gisteren reeds schreven, zal de politie er met ingang van vandaag zeer streng op toezien, dat honden op straat (kort) aan de lijn worden gehouden. De verscherpte controle geschiedt op grond vanartikel37 van de algemene politieverordening in Rotterdam. In- delloop van vanmorgen" hebben politie-agenten tegenenkele honden bezitters (sters) proces-verbaalopge- JlfET ingang van vandaag: honden (kort) aan de lijn houden CABALLE SSPIB maakt, omdat zij hun viervoeters ondanks de duidelijke waarschuwing niet aan de lijn hielden. Het viel overigens vanmorgen ep, dat slechts een zeer klein aantal hon den „vrij rondliep" ^op straat. Het Vroesenpark was een uitzondering: talrijke honden renden in de gazons rond („om stoom af te blazen"), ter wijl hun bazen-met-de-lijn-in-de-hand langs de rand van het park stonden... De maatregel van de politie bete kent (nog) niet, dat zij, evenals in Amsterdam, loslopende honden gaat „arresteren". Ondanks het commentaar van de G.G. en G.D. is in Botterdam toch een zekere ongerustheid te bespeu ren: 0 Bij het Centraal Diergeneeskundig 0 De Rotterdamse politie hoorde in de loop van maandag van drie gevallen, waarin honden mensen hadden gebeten, (twee jongens en een vrouw)„norma- beten niets met dolle honden te ma ken..." - De Rotterdamse Electrïsche Tram overweegt nog geen voorzorgsmaatrege len in trams en bussen. Zoals men weet, mag slechts een hond in een tram (of bus) aan de lijn worden meegenomen. 0 Het Schiedamse raadslid, mejuf frouw G. Burger (soc.) heeft het col lege van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de hondsdolheid: „Welke stappen overweegt het college ter bescherming van mens en dier in sa** y Instituut wordt sinds de berichten over de hondsdolheid in Amsterdam elke dag een groot aantal („veel groter dan normaal")"kadavers van honden en kat ten, die at of niet onder verdachte om standigheden zijn gestorven, gebracht. Alle kadavers worden nauwkeurig on derzocht, inaar tot nu toe is komen vast te staan, dat geen van de dieren aan hondsdolheid is overleden. Dit geldt dus ook voor het hondje in de Klaverstraat, (Van een onzer verslaggevers) Ongeveer twintig leerkrachten die veer tig jaar hun ambt hadden idtgeoefend, werden maandagavond de traditie ge trouw door de Rotterdamse Spaarbank in het zonnetje gezet In de recreatiezaal van het bankgebouw ontving het hoofd van de afdeling voorlichting, de heer W. Jagtenberg, de jubilerende onderwijzers en onderwijzeressen. De heer Jagtenberg wees er op dat door de samenwerking tussen school en spaarbank nu regelmatig rond de zestig duizend leerlingen die gemiddeld per jaar een miljoen gulden naar de bank brengen, deelnemen aan het schooisparen. Het merkwaardige ia, aid os de heer Jagtenberg, dat het schooisparen voor de bank een belangrijke verliespost is. De winst van 10.400,per jaar wordt ruim schoots te niet gedaan door de grote debetpost van 91.000,Eigenlijk zo» dos niet één maar negen miljoen gulden door de leerlingen bij eikaar moeten wor den gespaard. Voor de spaarbank is echter wat het schooisparen betreft een sociale taak weg gelegd. Er gaat een grote opvoedende waarde uit van het schooisparen, dat bet kind vertrouwd maakt met de omgang met geld. Het gezelschap "De Kicquets" onder leiding van de heer J Kiela, verzorgde nadat aan de leerkrachten het bekende blauwe wandbordje met inscriptie was uit gereikt gedurende de rest van de avond een cabaretprogramma. Dinsdagavond worden de onderwijskrachten, die met pensioen gaap, gehuldigd. Advertenties Het Liberiaanse vrachtschip Cnosaga is zondag als 21.000ste schip de haven van Rotterdam binnengelopen. Verleden jaar arriveerde het 21.000ste schip op 8 no vember. De Cnosaga bracht een lading graan van Buenos Aires naar de Maashaven. De Russische minister van buitenlandse zaken, Gromiko, is vandaag uit New York in Oost-Duitsland aangekomen, waar hij besprekingen zal voeren met de leider van de Oostduitse communisten, Ulbricht. Van gezaghebbende Oostduitse kringen is vernomen dat minister Gromiko twee dagen in Oost-Berlijn zal blijven en daarna zal doorreizen, naar Moskou. Minister Gromiko heeft gen verklaring afgelegd. Men zag dat hij enkele woorden wisselde met de Cubaanse zaakgelastig de, Avino So Ier. Volgens het Indonesische perebureau „Antara" werden bij grensincidenten tus sen Indonesische en Portugese grenstroe pen op het eiland Timor drie burgers ge dood. Het Indonesische ministerie van buiten landse zaken weigerde oonamentaar op dit bericht. (Van een onzer verslaggevers) HET VEGEN van de straten heeft de gemeente Rotter dam in 1961 184.000 gulden min der dan in 1959 gekost. In 196f moest men er welgeteld 2.171.0Q0 gulden voor -uittrekken. Een resultaat van de actie Op geruimd staat netjes? Zagen de straten er in 1961 schoner uit dan in 1959?, zodat de straatvegers minder werk had den te doen? Neendeze vermindering was niet het gevolg van het schoner worden van de straten, maar werd uitsluitend veroorzaakt door het steeds toenemend te kort aan personeel bij de rei nigingsdienst.... (Advertentie) V S, T J f Rugpijn.,, maar ook andere plagende pijnen vaagt u prompt weg met WITTE KRUIS, (poe ders, tabletten of cachets!) De Salieyi-vrjje pijn stiller, die géén maag klachten veroorzaakt! De televisietoespraak van de minia- van maatschappelijk werk mej. dr. M, A. M. Klompé, ter inleiding van de inzamelingsactie van de NOVIB heeft maandagavond direct resultaat opflr-le- verd. De beer H. J. van Hamburg uit Spij kenisse heeft kort na de u.«ending te lefonisch toegezegd datïhij voor een moestuinproject van de NOVIB in een der Afrikaanse landen Sierra Leone en oahomey een pompinstallatie met mo toraandrijving beschikbaar stelt. Van de zijde van de NOVIB werd meegedeeld dat een dergelijke installa tie. die zeker 10.000 gulden kost, voor de ontwikkeling van de groenteteelt in een tropisch land van buitengewoon gro- te betekenis is, Zoals men weet houdt het moestuin- project in de inrichting van een centra le proeftuin in eik der beide landen en van demo ris tratietuinen in of rond de dorpen. Het doel hiervan is een betere gewassenkeuze waardoor men de zoge naamde „verborgen honger", veroor zaakt door een tekort aan eiwitten vi taminen en mineralen, In bet thans m deze landen beschikbare voedsel. Jam bestrijden. vï-#". Jfk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1