Raadszitting met vele bijzonderheden gevuld Schooltuinen seizoen feestelijk gesloten In gevangenis taak voor kerk en maatschappij een nieuwe veiligheids- formule3 voor jonge mensen Lijden van Christus in verheeld Anachronisme in moderne tijd Paal ziekenhuis februari-maart? Kijkje in tuin van Proveniershuis DIRECTEUR VAN STED. MUSEUM Maidenspeeches en Sloop restant Oostmolen is nu begonnen hartelijk afscheid agenda voor J. A. de Mink weg bij Teclm. School Resultaten toch bevredigend Ds. D. Westerveld voor NCVB-Centr. Juliana-ïieren kleppen Libanon Inbraak in wagen Haard verwijderd A. Kuyperschool veertig jaar - Burgerlijke stand Brommers slippen jSt. Bijzonder stukje huisvlijt V Nu les ggen Van belang Met nadruk Geslipt op brug Zaterdag afzivemfeest in Sportfondsenhad Jongen aangereden VIER MAAL VEILIG MAATREGELEN HONDSDOLHEID Verschrikkelijke iverkelijkheid DE ROTTERDAMMER Pagina S WOENSDAG 24 OKTOBER 1962 COMMISSIE NOG ZO REEDS NU SCHIEDAM - en morsen en dagelijks.... KENTERING vraag Uw assurantieman JERSTE E.N. NEDERLANOS.CWL, Uitslagen Vijf flessen Ijverig DIT is de heer 3. Paalman, thans werkzaam op het bureau van de Rijksinspectie voor roerende monu mcnten in Den Haag, die met in- gang van 1 januari 1963 is benoemd tot directeur van het Stedelijk Mn- seam van Scluèdam. Het slopen van het restant van de Oostmolen te Schiedam, dat lang als opslagplaats voor de fruithandelaar Van Eyk heeft gediend, is ter hand genoïnen. Rond de Stompemolen aan het .begin van de Lange Kerkstraat zijn hekken geplaatst. Het interieur van de molen die lang als zogenaamde banenmolen heeft gediend is al gesloopt. Nu zal met de afbraak van de stenen mantel worden begonnen. De Oostmolen stond vroeger aan het Oostmolenplein. Nu is de situatie sterk gewijzigd. De gedempte Broers- vest is het verlengde van de Broers- vest geworden en op het vroegere Oost- molenplein is nu het drukke kruispunt Broersvest—Lange Kerkstraat—Singel. De Stompemolen is dan ook een sta- in-de-weg geworden en de deskundigen verbazen zich zelfs dat dit obstakel niet de oorzaak is voor diverse ver keersongelukken. I (Van een onzer verslaggevers) J)E openbare vergadering van de Schiedamse gemeenteraad had maandagavond een bijzonder-karak ter. Voor de zetel van het raadslid mevrouw A. Moll-Lips stonden fraaie bloemen als afscheidshulde van het bchjedamse gemeentebestuur. De pu- viu h!ïlbUn! as eeheel gevuld. De vele belangstellenden zagen dat als i>eifPr^?atSlvdoVheer A- Sonneveld jr. (Protestant Schiedam) werd geïn- w wCl S!s °Pvol«er van de heer ®e ,i°n&e raadsleden de Eyk,enaar (Protestant fpvrtf??- ®n J- H. Simons (PvdA), hielden hun maiden speeches. Misschien is het ook wel kenmerkend dat ditmaal niet de wethouder van gemeentewerken maar de burgemees ter het meest aan het woord was om de vragen te beantwoorden. Dan kan het ook nog bijzonder ge acht worden dat uit de anders zo zwijgzame fractie van de KVP ook commentaar klonk en dat het ook hier een jongere was, mr. J. B. Scheler, die het woord voerde. De Schiedamse raad benoemde de heer Johan Paalman uit M eerste directeur van het Stedelijk Museum in Schiedam. Drs, J. Houtman (lib,) vroeg zich af of de oude magirus ladderwagen van de Schiedamse brandweer wel verkocht moet worden voor zevenhonderd gul den. Hij geloofde dat dit apparaat goed kan dienen als museumstuk, het is misschien te gebruiken bij optochten en festiviteiten en voor de grote wagen zal wel een plaatsje in de een of andere schuur zijn. Hij attendeerde op een nieuw model brandweerwagen, een z.g. Snorkel, die tot opmerkelijke resultaten zou komen ook al bedrag de kosten ƒ150.000. Hij vroeg tevens of een brandweerpost in Kethei noodzakelijk is. heden kunnen voordoen dat de Kethelse brandweer bij een eerste inzet eerder aanwezig kan zijn dan de centrale brandweer. Dat kan geschieden bij j 1 wecr' verkeersmoeilijkheden e.d. Spreiding is daarom van enig be lang. Ir. C. Boerman (PvdA) vroeg waar om de verkeerslichten voor het kruis punt Rotterdamsedijk Nieuwe Mathe- nesserstraat niet in de groene golf' wordt opgenomen. De burgemeester ant woordde dat de kabel dan van de grens- flat naar de Koemarkt moet worden gelegd en dat kost te veel, vooral omdat de verkeerslichten mogelijk slechts be hoeven te worden gebruikt tijdens de spitsuren. De deskundigen verwachten dat het verkeer over de Rotterdamse dijk zal verminderen als de Horvathweg gereed is.,- De burgemeester zou de brandweer commandant vragen of de oude auto (uit 1936) geschikt is voor een museum. Hij wees op het feit dat de brandweer goede adviseurs en relaties heeft zodat het wel zo zal zijn dat het nieuw type brandweerspuit bekend zal zijn. Voor Kethei Is een eigen brandweer post van belang omdat zich omstandig- Ir. Boerman bleef erbij dat men vooruit dient te zien. Hij geloofde dat het beter is de signaalkabel, die min der kostbaar is dan een energiekabel, nu te leggen omdat het wegdek van de Rotteramsedijk nu geopend is. Dat zou later veel duurder zijn. Ir. Boerman was ervan overtuigd dat het verkeer nog intensiever zal worden en hij bestreed de conclusie van de burgemeester dat synchroniseren op zulk een grote af stand niet mogelijk zal zijn. Hij verwees daarvoor naar het voorbeeld van de Pleinweg in Rotterdam. Mr. J. W. Peek stelde dat de ge meente geen gelden kan uitgeven als niet kan worden verwacht „dat der gelijke zaken binnenkort spelen". Nadrukkelijk stelde de communist B. E. Collë zich tegen het onderhands aan besteden van de onderbouw van het Schiedamse gemeenteziekenhuis. Hij ge loofde dat bij aanbesteden meer voor delen te verkrijgen waren. Hij meende dat nu enkels aanneme.rs worden be voordeeld en dat serieuze kandidaten worden uitgesloten. De technische voor delen achtte hij niet aanwezig. Hij stemde dan ook tegen het voorstel, Ook drs. J. H. Simons vroeg aante kening geacht te hebben tegengestemd. Hij verklaarde dat hij tegen was omdat hij steeds heeft verklaard dat niet de onderbouw maar de gehele bouw van het ziekenhuis dienst te worden aanbe steed. VEV EN jaar geleden hebben Schie damse distillateurs enthousiast ten keurig verzorgde folder uitgege ven, Dat werd gedaan door de com missie voor het Nationaal Gedistil leerd Museum, Die commissie moet er nog zijn. Er moet bovendien een niet onaanzienlijk kassaldo voor in- richting van het museum zijn. Zeven jaar geleden vermeldde de folder dat „het gemeentebestuur van Schiedam in principe zijn goedkeuring heeft ge hecht dat de kortgeleden gerestau reerde Korenbeurs de meesterlijke schepping van de beroemde Italiaan se bouwmeester Giudici deze be stemming krijgt", TjE Kopmansbeurs was dus be stemd voor tweede museum in Schiedam. Is dat nog zo en zo ja waarom tracht men dan niet dat mu seum gestalte te geven? De Koop mansbeurs het centrum voor de distillateurs in de negentiende eeuw is uitermate geschikt om de her innering aan de eertijds zo omvangrij ke industrie levendig te houden Dit gebouw vraagt als het ware om een dergelijk interieur. Nog spelen er de tafeltennissers, wat cricketers, honk ballers, de schietclub maar het ziet er naar uit dat ook in Schiedam aan de algemene landelijke tendens zal worden voldaan. Dan heeft ook Schie dam, zijn sporthal en dan kunnen de clubs dus in die hal terecht. JjINNENKORT kunnen activiteiten voor die sporthal worden ver wacht. Er is zelfs een klein kansje aat de hal er spoedig zal zijn, tenmin- ste als men twee/drie jaar voor ver gunningen, toestemmingen verwerven +71,11 no9 bouwen niet een te lange «ja noemt Een lege Koopmansbeurs kan aanpiiet meer dienen door enke le exposities per jaar. Het is daarom Belangrijke telefoonnummers:* meld.- post brand en ongevallen 4444, G.GD.- Waarsch, 5241. Zonnehuis: Boerhaavelaan, Bazar 1417 >rt TO no Belangen: AFK Film en 19—22. Chr. Sociale avond, 20. -Musis Sacrnm: Persver. Wilton Fijen- °°w?' filmavond, 20. Wijkcentrum Nieuwland: NCVB-Schie- oam-NieuwIand, Vergadering, 20. De Rank: Ned. Herv. Kerk Kethei. Ge- meenteavond. 20. Volksgebouw: Coöp. DES ledenraads- 7ergadering, 20. —fassagetheater: Ver. tot, Beh. Bel. raC-patiënten propagandafeestavond, 20. Zonnehuis: Boerhaavelaan Verkoopdag. H—17 en 1922. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- ™nse redactie Lange Kerkstraat 82, tel. 88382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel al 'bff.g. na 18 uur 80037) alleen voor redacticaangelegenheden. Agentschap H, 3. Troost, Aleidastr. 23. tei. 65451 (alteen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g.g. tel 115588). 'goed reeds nu te gaan bedien wat er met die Beurs kan worden gedaan. Alkmaar heeft zijn kaasmarktGouda haar pijpenmuseum, Leerdam een glasmuseum staat in de folder ver meld. Ja, en Schiedams concurrent Vlaardingen heeft het visserijmuseum. Het wordt dan ook tijd dat hier het Gedistilleerd Museum komt. DIJ de firma Melchers aan de Lan- ge Haven is ook een museumpje ingericht. Het is een particuliere ver zameling monster flesjes, de grootste over de wereld. Duizenden flesjes staan hier. Deze verzameling zal goed passen in het Gedistilleerd Museum. Sedert jaren liggen materialen uit de gedistilleerd industrie in de kelders en op de zolders van het Stedelijk Mu seum in Schiedam. Tal van'distilleer derijen in de stad hebben historische eigendommen die waardevol zijn voor het museum. Er is een kentering in de gedistilleerd industrie. De vlam men onder de ovens zijn verdwenen, de romantiek van het oude vak is niet meer te zien, op moderne wijze wordt efficiënt met nieuwe materialen ge- ingericht. Het is een particuliere ver als in een tweede museum het verle den van de eens zo omvangrijke bran dersindustrie kon worden bewaard. Misschien is het tijd dat de commis sie uit 1955 weer wat actief gaat wor den. Burgemeester mr. J. W. Peek ver wacht dat na de aanbesteding in fe bruari of maart met het slaan van de eerste paal kan worden begonnen. Dat is mogelijk vanwege de bouw in fasen. Bij aanbesteding van de gehele bouw zou het weer lange tijd vergen vooi de toestemmingen verkregen zijn. Nu is er de rijksgoedkeuiing voor de bouw en de toestemming voor de aanbesteding van de onderbouw. De architect Wes terhout had met nadruk gevraagd de bouw onderhands aan te besteden om er zeker van te bunnen zijn dat het zo belangrijke werk goed zou worden ver richt, Aan het slot van de vergadering heeft mr. Peek woorden van erkentelijkheid gesproken tot mevrouw Moll-Lips die de raad verlaat omdat zij haar zorgen gaat besteden aan haar kleinkinderen die uit Nieuw Guinea zijn teruggekeerd. Mr. Peek releveerde de verdiensten van mevrouw Moll. In den lande heeft zij lezingen gehouden over Nieuw Gui nea. Haar liefde en belangstelling voor het land is niet verflauwd. Hier heeft zij steeds nauwgezet, plichtsgetrouw en ambitieus haar taken verricht. Haar belangstelling ging primair uit naar onderwijs en volksgezondheid. Het is daarom prettigdat het laatste besluit waaraan zij meewerkte de bouw van het ziekenhuis was. Voor de Kon. Ver. Oost en West heeft zij veel gedaan. Zij richtte in 1956 de Vrouwenkring van de WD op. Ander half jaar geleden behoorde ze tot de oprichters van de filmkrmg. „Moge de groei en bloei van onze stad u voldoe ning en tevredenheid schenken wens te mr. Peek." In haar dankwoord stelde mevrouw A. SONNEVELD Jr. geïnstalleerd Moll-Lips dat ze het werk steeds met plezier heeft gedaan en dat ze het niet prettig had kunnen doen als ze daar bij niet zo goed geholpen was door de raadsleden en de ambtenaren. Ze had aan zes jaar raadslidmaatschap goede herinneringen. De adjunct-directeur van de Techni sche School voor Schiedam en Omstre ken, de heer J. A. de Mink. zal de schoot verlaten in verband met het be reiken van de pensioengerechtigde leef tijd. Vrijdag 26 oktober om 20 uur wordt een speciale afscheidsbijeenkomst gehouden in een der lokalen van de Huishoud- en Industrieschool Prins Mauritsstraat 9, Schiedam. In de Tech nische School is wegens verbouwing geen plaats. De heer De Mink was van 30 oktober 1926 tot 1 augustus 1928 bij het onder wijs in het voormalig Nederlands Indië. Daarna was hij een aantal jaren ver bonden' aan het openbaar lager onder wijs in Rotterdam en Schiedam. Vanaf 1 oktober 1941 is hij verbonden aan de cursus VUTO van de Gemeentelijke Nijverheidsavondschool in Schiedam. Op 1 september 1945 werd hij benoemd tot leraar in de algemeen vormende vakken aan de Technische School. Hij werd op 1 september 1955 ad junct-directeur van de Nijverheids avondschool en op 1 augustus 1960 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van de Technische School. Op 1 no vember zal hij met pensioen gaan. De Rotterdamse bankwerker J. J. W. is maandagmorgen om kwart voor acht op de Willemsbrug in Schiedam geslipt. Hii is met een hoofdwond aan het rech teroog naar de Dr. Noletstichting ver voerd. In het Sportfondsenbad te Schiedam zal zaterdagavond een afzwemfeest wor den gehouden. Vanaf kwart voor acht zullen weer tal van kandidaten voor het diploma-zwemmen te water gaan. In de herfstvakantie kan de Schie damse jeugd *s morgens van negen tot elf uur tegen de gereduceerde prijs van 35 cent zwemmen in het Sportfondsen- bad te Schiedam, op maandag 29 okto ber. woensdag 31 oktober, verder 1. 2 en 3 november. DE laatste drie dagen van de vori ge week heerste er een gespan nen sfeer voor het hek van de Schie damse Schooltuinen. Er werd voor het laatst getuind en dus was er diploma- en prijsuit reiking. "Wie zouden de gelukkigen zijn? Na de opening van het hek haastten allen zich naar de tuintjes, om daar nog drie kwartier te wer ken. Daarna verzamelden de kinde ren zich, met hun leiders voor de loods. (Advertentie) CrK -4;~( V? p t - _a_ (Van een medewerker) De voUeybalcompetitie is" weer be gonnen en ook de diverse Jul ia na-teams zijn de afgelopen week weer voor het eerst in het strijdperk getreden. De re sultaten vallen nogal mee, vooral het pas naar de eerste klas gepromoveerde heren 1 verraste door het sterke Liba- non'50 III te kloppen. De eerste set werd onnodig verloren met 715. maar daarna nam Juliana het toeft volledig in handen. Met gevarieerd aanvalsspel werd -de verdediging van Libanon be stookt die hierdoor steeds onzekerder werd. Met alle middelen trachtten zij de Julianaspelers uit hun concentratie te halen die hier echter geen enkele hin der van ondervonden en steeds beter gingen spelen. De tweede en derde tei werden met resp. 15H en 1510 ge wennen. In de laatste set kon Libanon tenslotte totaal geen verweer meer bie den en zij verloren deze set dan ook met 315. Heren 2 had het tegen het sterke Aggredior 2 lang niet gemakkelijk, maar zij hebben toch een gelijkspel uit het vuur weten te slepen. De setstan den waren: 12—-15, 15——11, 158, o15, Heren 3 bereikte tegen Wico 1 hetzelfde resultaat (2—2). Dames 1 trad aan tegen S.V.C.3 en wist na een spannende en goed gespeel de wedstrijd eveneens een gelijkspel te behalen. Het debuterende dames 2 bood n de eerste set tegen Jong Pendrecnt goede tegenstand, maar kon het daarna niet meer bolwerken. De set standen waren: 1115. 015 en 715. De junioren tenslotte wonnen vrij ge makkelijk van het zwakke D.O.S.b. Ingebroken is in de directiewagen van de aannemer A. Faas aan de s-Graye- landseweg in Schiedam. Twee ruitjes zijn vernield en een meetspiegeltje ter waarde van 75 is weggenomen. Ook van een andere schaftwagen ï- een ruit vernield. Karl J. Soltveldt, een driejarig knaap je, liep maandagmorgen om half twaalf tussen twee geparkeerde auto's door op het Rozenburgerpleinte Schiedam. Hij heeft daardoor een nog onbekende brom fietser niet gezien. Het jongetje werd tegen de grond ge reden. Hij is met een hersenschudding in het Schiedamse Gemeenteziekenhuis opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) MEN kon dinsdagavond in het Ge^ reformeerd Jeugdhuis te Schie dam een speld horen vallen, zo in tens luisterden de leden van de Ne derlandse Christen Vrouwenbond, af deling Schiedam-Centrum, tijdens de ledenvergadering naar de spreker van 'die avond, ds. D. "Westerveld, gevan genispredikant, uit Botterdam. Het onderwerp van ds. Westerveld, en hoe kan het ook anders: „Mensen achter tralies". In zeer duidelijke taal vertelde ds. Westerveld, met reeds twintig jaar er varing als gestichtspredikant, over de mensen en het leven in de gevange nis. Hij vertelde over de vele jonge mensen, zo van dertien tot twintig jaar en ook van de vrouwengevange nis aan de Noordsingel te - Botterdam. Vooral belangrijk voor de mensen die zich in een dergelijke nare positie be vinden vond de spreker dat zij met hun neus op de hedendaagse feiten worden gedrukt. Voor de geestelijke verzorgers in de gevangenis is het dikwijls niet bij te houden door de grote wisseling der gevangenen. Moeilijk is het aldus de spreker, om precies te zeggpn welk soort mensen de grote bevolking van de gevangenis zijn. Als enig antwoord kon hij er op geven „De grote en kleine slemielen". Ds. Westerveld zag de taak die er voor de reclassering ligt als een zeer grote maar bijna onmogelijke taak. Ook het werk van de kerk voor de ge vangenen werd aan de kaak gesteld. „Want", zo vroeg hij", wat wordt er door de kerk voor de gevangenen ge daan? Wordt ook door de kerk niet de gevangenen dikwijls In het vergeetboek je geplaatst? In de gevangenis ügt een zeer grote taak voor de kerk, maar ook voor de maatschappij". Aan de hand van dia's liet hij de aanwezigen een kijkje nemen in de ge vangenis en schilderde hij het dagelijks leven achter de tralies. 2:0 sprak ds. Westerveld op de leden vergadering van de Christen Vrouwen bond, nadat eerst mevrouw A. Sterk van de Weg, presidente afdeling Schiedam, alle aanwezigen een hartelijk welkom had toegeroepen. De Schiedamse brandweer moest er dinsdag aan te pas komen om de haard in de woning van mevrouw N. v. d. B. aan de Boterstraat weg te halen. Want door een valse trek in de oude schoor steen werd de rook niet afgevoerd zo dat het woonvertrek vol rook kwam te staan. Daarop heeft mevrouw v. d. B. de politie gewaarschuwd. 32 (Van een onzer verslaggevers) De dr. A. Kuyperschool aan de Stad houderslaan in Schiedam bestaat op 1 november veertig jaar. Onlangs heeft de oudercom missie reeds een grammofoon geschonken voor verbetering van het zang- en muziekonderwijs maar 'ook bij het jubileum zullen de ouders een ge schenk aanbieden. In de oudercommissie zijn enkele mu taties, de heer A. Goudzwaard is secre taris geworden, de heer C. C. Bijl is tot penningmeester benoemd, de heer Kaltebeek is voorzitter, de dames Maan- Hofman en Verkade-Giile hebben zitting gekregen in de commissie. Voor 1963 staan voor de Kuyperschool mooie schoolreizen op het programma als het streven van het hoofd verwezen lijkt kan worden. Gedacht wordt aan een reisje met het prachtige passagiers schip de Oranje dat van Amsterdam naar IJmuiden zal varen.. De Schiedam - mertjes gaan vermoedelijk 17 februari op reis. Van 18 tot 23 maart gaan de leerlingen van de zesde klas naar het Schoolbuiterihuis ia Oosterhout. De herfstvakantie begint maandag 29 okto ber en eindigt zaterdag 3 november. Donderdagavond 2ö oktober wordt in het Gereformeerd Jeugdhuis Lange Ha ven de ledenvergadering voor de school vereniging gehouden. SCHIEDAM. Geboren: Andreas, z.v. A Gouka en C M M Vermaas; Richard, z.v. H L B F Bruns en H Naterop; Johannes M N, z.v. Ia C Pieters en A van der Hoest; Anne M, d.v. J H van der Pluijm en P M Smit; Hendrikus H, z.v. B Schneider en W Molen- dijk. Overleden: A Pijl. 48 jr. echtg.van T de Lange. In een kort toespraakje memo reerde de hoofdleider, de heer F. J. Klapwijk, het afgelopen tutnjaar. Hoe wei het tuinseizoen pas op 1 mei kon beginnen (een maand later dan ge woonlijk) waren de resultaten toch nog bevredigend geweest. Wel mis lukte de kooloogst en waren de bloe men erg laat, maar radijs, spinazie, peen en boontjes leverden volop. Een aardappeloogst van 20 of meer kg was ook geen zeldzaamheid. Na de kinderen te hebben geprezen voor hun trouwe komst en hun doorzet ting in dikwijls moeilijke omstandighe den, volgde het bekendmaken van de prijswinnaars: 45 prachtige planten, i geschonken door de gemeentelijke plantsoenendienst, werden door even zo vele gelukkige kinderen in ontvangst genomen. Na de uitreiking van de meer dan 500 fleurige diploma's keerden de kinderen, met hun laatste oogst en bloemen, huiswaarts. 585 Schiedamse meisjes en jongens hadden hun „tuin- jaar" er op zitten. Er was voor deze sluiting grote be langstelling. Niet alleen het Bestuur van de Schied. Schooltuinen en vele ou ders waren aanwezig, maar ook Ge meentelijke- en Onderwijsautoriteiten gaven blijk van hun belangstelling. We merkten o.a. op de Wethouders Sabel en Sehooneveld, dhr. Kamp (Gem. In specteur var. het onderwijs) en dhr. Schipper (Gem. tunarchitect en advi seur van de Schied. Schooltuinen), De volgende kinderen ontvingen een prijs: Eerste prijs: Henk de Bloois, Simon. Boas. Ineke Borsboom, Benny v. d. Broek, Gina Damen, Fred. Geyp, Mar- jorie v. 't Hof, André Meerburg, Jan Nater, Peter Schoemakers. Theo Smits. Joop v. d. Touw. Truus Wasthuis, Ludy Wouters, Yvonne Zieck. Tweede prijs: Marian v. Basten, Jo han'Bazen, Ida Boas, Mary Brands, Dirk Hensbergen. Leo Noordzij. Kees Poot. Koos Putters; Anneke v. Ruiven. Peter Verwijs, Wim Vogel, Eddy de Vries, Klaas Westland, Theo Wijnmaa- len. Peter Wijsbroek. Derde prijs: Jam Dierx. Lenie van Drunen, Lia Duifhuizen, Cokkie v. d. Heiden, Wim den Held. Frans Klaasse, Joke Klinken, Henk Könemann, Sanne Kreleger. Pim Tollenaar, Willem v. d. Toorn, Elize Vervoort. Adriaan Waart, Eddy Westerholt v. Twee bromfietsers zijn gisteren om streeks twaalf uur geslipt en gevallen op een oliespoor op de hoek van de Willem Brouwerstraat en de Hoofd straat te Rotterdam. De 19-jarige H. J. v. d. T. kreeg daarbijeen schouder fractuur die In het Gemeenteziekenhuis behandeld moest worden. Ook in Schiedam is de politie begon nen met het nemen van verscherpte maatregelen tegen loslopende honden, zulks in verband met de elders heer- Zo Is gisteren procesverbaal maakt tegen enige eigenaars van pende honden. DE HONGER is niet een ver haaltje uit de kinderboek jes, maar is een verschrikkelij ke werkelijkheid in het leven van millioenen. Die ellende kan worden ver zacht door Uw bijdrage aan de Anti-Honger-Actie. Deze actie wordt hier gevoerd door het Novib, maar Uw steun is nood zakelijk voor het welslagen daarvan. De Novib-collecte van deze week beveel ik gaarne bij U aan. De burgemeester van Schiedam, Mr. 3. W. Peck (Van een onzer verslaggevers) SINDS kort meent de Schiedamse familie Lips in het bezit te zijn van een heel bijzondere fles. In het televisieprogramma „Schatten op zolder" van de KRO zal een fles ge toond worden die grootvader Lips moét hebben gemaakt. Het wordt een heel bijzonder stukje huisvlijt uit de zeventiende of achttiende eeuw genoemd. De heer Lips is ervan overtuigd dat zijn vader de medi- cijnfles met daarin verbeeld het lij den van Christus heeft gemaakt. In de fles bevindt zich op een dwars- houtje de verticale balk van het kruis. In het medicijnflesje bevindt zich alles wat met het lijden te ma ken heeft: doornenkroon, nijptang, hamer, spijkers, geselroede, spons, ladder, speer, de dobbelstenen waar mee om het kleed van Jezus werd gedobbeld. Het beeld van Jezus Christus is door middel van een plaatje op het kruis geplakt. Het zeldzame stuk hand werk is ontdekt bil de familie J. G, Bakker in Gouda,' maar de familie Dingemans in Nieuwerkerk aan de IJssel heeft een nog wat groter Hes- je. In Schiedam meent de familie Laps het raadsel te kennen. Wel wisten de heer en mevrouw Lips niet dat de fles een bijzonderheid zou zijn. Ze hebben namelijk al jaren ook zo'n fles zorgvuldig behandeld omdat de vader van de heer Lips zulke flessen ge maakt heeft. Het exemplaar dat zij hebben is een sieraad en ook een erf- tk. Ze zullen vertellen dat vader Lips vijf van deze flessen gemaakt heeft. Hij is in 1932 overleden. De Schiedamse fles is zeer bijzon der omdat de stop op een vreemde manier is bevestigd. De stop kan wel ronddraaien maar niet van de fles worden geschroefd. De heer Lips is ervan overtuigd dat de Goudse fami lie Bakker een fles van vaders produc tie heeft. Dan is de Nieuwerkerkse fles in een mestschuit gevonden. Er zouden dus nog twee exemplaren onvindbaar zijn. Vermoedelijk is een vierde fles in het bezit van het Dominicanessen- HET Proveniershuis te Schiedam dat al eeuwenlang te slapen stond ligt nu aan een verkeersweg met een reusachtige brug. Het ligt er als t ware als een anachronisme in deze moderne tijd. Het werd gesticht in 1756. In 1566 werd deze plaats nog vermeld als „het ziekeveld buiten de Overschiesche poort" en vóór dat de Hervormden de beschikking hadden over de Grote Kerk, hielden zij op deze plaats hun diensten. Dit was tot aan het jaar 1572. Hier werd later het Leprozenhuis gebouwd om het oude aan het Groen Weeg je te ver vangen. Spoedig veranderde het Le prozenhuis van bestemming. Het werd het Proveniershuis, waar men zich kon inkopen. In 1864 kocht het ge meentebestuur het gebouw en sedert dien werden de huisjes aan particu lieren verhuurd. HET front bestaat uit een midden gedeelte met aan weerszijden een vleugel van minder hoogte. Dit mid dendeel wordt door 4 pilasters in drie- en verdeeld. De ingang heeft een zandstenen omlijsting, die in Lode- wijk XV ornamenten overgaat rond om de boven elkaar liggende ven sters. De gekuifde kroonlijst draagt het stadswapen. Maar de vier overige schilden zijn leeg sinds de Napoleon tische overheersing. Veel familiewa pens zijn in die dagen uit de schil den weggehakt. Dt tekening toont u het binnenhof. Octave De Coninck klooster te Reuver omdat grootvader Lips voor een der onderwijzeressen van een kleuterschool in Schiedatn- Oost. zuster Leocardia zo'n fles ge maakt heeft. Waar de vijfde fles heen gegaan is is onbekend. Bartolomeus Johannes Lips moet een* ijverig Schiedammer zijn geweest Hij moet thuis altijd op zolder of in een hoekje hebben gearbeid. Het duurde vele maanden voor dat bij een Ces met inhoud gereed had. De zoon heeft ook de liefde voor de huisvlijt Hij schil dert de werken van Jan Vermeer na. Dat zal hij zeker in januari 1964 doen ais hij met pensioen gaat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1