t 591 i! laS*et Bouwactiviteit nadert grens met Vlaardingen WERELDSPAARDAG MET VELE ACTIVITEITEN gR-, B. en W. Schiedam: optreden inzake hondsdolheid runott Laatste dagen voor boerderijen.,. Schiedam is spaarstad 'E U '<2 $te£ FILMAVOND steeds geen buisleiding naar Kethel Historie van spaarbanken is opmerkelijk Antwoord op vragen raadslid j Ernstig gewond na slippartij I Brommer op auto Burgerlijke stand van An del Oogstdiensten in hervkerken herc\m:ri\ci:> taartjes de rotterdammer Pagina 3 VRIJDAG 26 OKTOBER 1962 Advertentie HERENWINTERJASSEN rv» ZEIST.tSIotlaan SLOOP Grole plannen mgP meuten jubileum aanbieding VISMARKT AFSCHUW ieraden. A. DEN DRAAK IGEADA VOOK i SCHIEDAM met 'n horloge van altijd "bij de tijd" VONDELSTRAAT 9 Vlaardmgen - tel. 4674 Gevoerde lederen dames i Vttndaas in alle filialen van en morden a.s. zaterdag 27 oktober en dntxelijks „De Sponde" etaleert deze week een zeer prak tische garderobekast van f. 169.-." Dat is een wandeling of 'n ritje naar de Meent waard! PRACHTIGE voor de dynamische man. Gekleed mode! met de moderne schouder lijn: toont slank en biedt toch vrije bewegingsmogelijkheden. 0 Tweed en mohair, in diverse schitterende modekleuren. Nu, ols ongelooflijke verrassing, betaalt U voor deze schitterende winterjas de uitzonderlijk lage prijsvan ggg j'T.V Zolang de voorraad strekt Geen tel. of schrift, orders ROTTERDAM,Korte Hoogstraat ROTTERDAM, 1 Meent ROTTERDAM. ^atendr.lacedi^ ROTTERDAM,West - rsMlj] ide HOOGVLIET., »l Wiofcctcentrum LEIDEN» Haarlemmerstraat VLAARDINGENL esvcid f (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAMS bouwactiviteiten nade ren de grens met Vlaardmgen. Het is vreemd te bemerken dat ach ter de zandwoestijn van de in aanleg zijnde Rijksweg 20 de heimachines het werk doen voor de fundamenten van nieuwe wijken. Hier komen bin nenkort de eerste" woningen voor de christelijke woningbouwvereniging. Dat er haast gemaakt wordt blijkt o.a uit het feit dat over de Vlaar- dtngseweg vrachtwagens rijden met ■stenen voor de aanleg van de stra ten in de nieuwe wijk Groenoord bij Tuindorp Kethel. De heimachine puft j in het laatste polderland tussen Sportpark Harga en Tuindorp Kethel. 'De dagen zijn geteld voor de boer- 'derijen in dit gebied. Wel staat de i boerderij van Zonneveld er nog, maar de boerderij is vrijwel niet te benaderen en rondom dringen zand heuvels op. Toch is de arbeid nog niet in volle gang m dit gebied. Wat onwezenlijk liggen er nog steeds de grote sta-, len buizen die al maanden m gebruik, hadden moeten zijn om het zand te soiuten van Vijfsluizen naar de nieu-1 we wijken in Kethel De dijkjes zijn' gelegd oo het polderland en binnen, deze dijkjes zullen /andvelden ont staan the de basis zullen vormen voor de nieuwe wijken Toch snijden de dijkjes nog eenzaam door de landerijen want de lange pijpleiding voor het opspuiten van het land is nog steeds niet gereed. Vanaf de Vijfsluizen liggen de buizen twee, aan twee langs de Poldervaart maar' enkele tientallen meters in het volks-! tuinencomplex Vijfsluizen is de keten al verbroken. Hier moeten de tecomci de bu'zen nog, steeds aan elkaar koppelen en dat dient over de afstanden van vele hon derden meters te gebeuren De aan kondigingen die het gemeentebestuur maanden geleden gedaar. heeft zi,o kennelijk wat voorbarig geweest. Ook van de werkzaamheden voor de aan leg van Beneluxweg en Beneluxtun-i nel is nog niet veel te zien. De boerderij die de padvinders btj ct Vufslutzen m gebruik hadden is ge heel verlaten Dat beeft baldad.ge lte- de gelegenheid gegeven om de eers»ei hand aan de sloop te leggen Grote' gaten zijn m de boerderij aanae-l bracht De tuinhuisjes m het Volks-1 j z. tuinencomplex zien er zelfs nog metZelfs bij de oude dorpskern fe zand ge haveloos uit ook al is het te zien dat. stort voor het bouwen van bungalows. TT/AAR enkele maanden gele den nog rundvee graasde tu de weiden tussen de Schieda.ni- sewegVlaardingseweg en Laan van Bol'Es ts nu een zandwoestijn ontstaan In die zandlaag wor den al de eerste palen ges'ageu voor de bouw ran de nieuwe wijken Rechts vlakbij de toe komstige Rijksweg 20 de heima chine Op de achtergrond de vrachtwitqens die dc koten bren gen voor de aanleg van de stra ten. Op de voorgrond ts nog een restant van de verdwenen eens zo trnt,e Laan van Bol'Es te zien Vvat toen de einder van het vene land was zal spoedig een Schiedamse icijk zijn de huurders -de tuinen bij de Vijf- sluizen gaan verlaten om de grond vi ij te maken voor het bouwterrein Langs de Vlaardlngsewejg is het een volslagen eenzaamheid omdat de boer derijen hier gesloopt zijn. In de mod der valt nog iets van fundamenten te bespeuren, er staat nog een enkel woninkje maar de gehele ontwikke ling wijst op het creeren van bouw gronden van Harga tot aan het oude dorp Kethel. (Van een onzer verslaggevers) t De geschiedenis van de Schiedamse spaaibanken is een opmerkelijke. Kort nadat in Schotland het initiatief tot op richting van een spaarbank was geno- i men volgde Schiedam Zaterdagsavonds van zeven tot acht kwamen notabele bestuursleden bijeen in de consistorie van de gasthiuskerk (St Jacobsgast- huis om de bijdragen te innen. Nu heeft de bank een talrijk personeel met kantoren m alle wijken van Schiedam. De arbeidersbevolking had het in de eerste periode van de negentiende eeuw hee! moeilijk Een kwart lefde van de bedeling Schiedam had toen 9500 mvvo- nrs In 1816 waren hier 250 bedrijven met m totaal 317 arbeiders en daarvan waren 234 bedrijven met. 729 arbeiders direct of indirect bij de jenevenndustrie betrokken Op 19 mei 1877 werd het eerste eigen gebouw van de Spaarbank Anno 1820 in gebruik gneomen. Pand Botterstraat E 296 thans Hoogstraat 186 Op 1 aprif 1914 verhuisde de bank naar het woonhuis van wijlen dokter Nolet. pand Lange Ha ven 80. waar nu nog het hoofdkantoor gevestigd is. In 1917 werd voor uitbrei ding het pand Lange Haven 82 gekocht. Over het honderdvijftigjarig bestaan zal een studie worden geschreven Dat kan want alle notulenboeken zijn bewaard ge bleven De besparingen stegen van 1820 tot 1829 regelmatig tot 140 000. De jaren 1830 tot en met 1833 waren moeilijk voor de spaarbank. De ingelegde gelden daalden tot 33.000. Daarna steeg het obligo weer vrij regelmatig. In 1881 werd voor het eerst het miljoen bereikt. Over dit eerste miljoen werd dus 61 jaren gedaan Als wij bedenken dat in 1961 het mlegerstegoed met 3,7 mil joen steeg tot 35 5 miljoen en dat m 1962 tot heden 2.3 miljoen meer werd ingelegd dan terugbetaald, dan zien wij dat er sedert 4 januari 1820 heel wat is veranderd (Van een onzer verslaggevers) De spaarbank werkt nog steeds met leen sociaal doel. Bestuursleden ontvan- WERELDSPAARDAG zal op 30 ok-1 gen geen wmtst, tantièmes zijn er niet tober goede aandacht krijgen ini Dat was ook het geval toen weduwe Bieze in 1820 als eerste haar honderd gulden mleg. overdroeg. Schiedam. Dan zullen de kantoren van de Spaarbank Anno 1820 geopend zijn van 's morgens half acht tot "s avonds acht uur. Alle bezoekers ontvangen dan de fraaie Spaarbank kalender, die ditmaal reproducties van befaamde Schilderijen toont. El ke nieuwe spaarder ontvangt een as bakje. De directie van de Spaarbank Anno 1820 is ervan overtuigd dat Schiedam weer intensief zal meele ven met Wereldspaardag. Meer dan duizend bezoekers worden verwacht omdat dergelijke aantallen ook vori ge jaren naar de kantoren kwamen. Schiedam is namelijk een spaar stad. bij Spaarbank Anno 1820 staan 51 000 spaarders ingeschreven en dat wil wat zeggen m een stad met 80 000 inwoners. Aan de leerlingen van de drie laagste klassen van de lagere scholen zal ditmaal een boek je met plaatjes worden verstrekt de leerlingen van de drie hoogste klas sen ontvangen plaatjes waar ze een verhaal bij kunnen schrijven. De besparingen zijn tegenwoordig an ders gericht dan vroeger In de oude tijd spaarde men een leven lang om zekerd te kunnen zijn van enig geld tij dens de oude dag. Nu met de sociale voorzieningen als AOW. AWW e.d. gaan de besparingen een andere kant uit. Zo heeft Spaarbank Anno 1820 folders ver spreid die attenderen op de waarde van het sparen voor de vakanties. De gemiddelde looptijd van elke in leg duurt tegenwoordig tweeenhalf jaar. De winsten worden dan ook aange- wend voor een zo hoog mogelijke rente en de reserve is bestemd voor het noodzakelijke kapitaal van de bank. Dat kapitaal zal m de toekomst worden aan gewend want de bank heeft voor het hoofdkantoor aan de Lange Haven grote plannen. Het herenhuls van dokter Nolet, dat architect Giovanni Gludici ont wierp, is te klein geworden. Nu zal de tuin worden geofferd om de kantoren daar te plaatsen. De entree wordt dan ruimer en er komt ene zeer brede ba lie zodat het publiek een betere service krijgt. Deze omvangrijke verbouwing kan echter eerst geschieden als de no dige vergunningen zijn verkregen. Spaarbank Anno 1820 gaat met zijn tijd mee. zo komt er een moderne com puter die de vele tellingen snel gaat verrichten Advertentie Een ongekende verkoop van honderden paren gevoerde lederen Nappa dameshand schoenen (ook in grotere msten), gemaakt van soepele ledersoor ten...met smaakvolle broderie en gevoerd in warme tricot voering, normale prijs 10.50 voor nog géén zes gulden per paar. komt een stad len jaien lang en die ons dan zo kostbaar worden dat we ze gaan koesteren. Zo hoorden we onlangs een verhaal van een oude Schiedammer jVA een zekere tijd tot leven, dan ziet de mens dat ie terUg dacht aan zijn jeugd. Hij ie stad meer ts dan dode steen. Dat was inmlddels grijs en heel notabel moet ook voor de Schiedammers het. geworden Toch keek hij steeds weer geval zijn ook al dwepen ztj mogelijk' naaT jat outje herenhuis aan de ha- ven. Als hij de beheerder zag oer tel net Amsterdam of Parijs beslist vele Schiedammers Er die n°9 de hij dart steeds weer dat hij door denken aan de paardenmarkt die er.tje ramen van dat patriciërshuis had sinds enige tijd met meer is. Zij zienge'KI,jKen om £e zxen wat er in die an- den nog de illustere ..Kuup" met'dere wereld gebeurde. Hij besloot zijn schreeuwstem en de gwte kan-' fiaTl met gn ai,s we als kinderen den handel dnjver, bij de zijgevel van j naaT <j!e ^ure dames keken zaten ze het stadhuis. Elke stad heeft eer, ,jaar altijd taartjes te etenaltijd aparte sfeer en de paardenmarkt taartjes te eten" Ja het moet mooi hoorde hier bij. Ook de Vismarkt was t geweest zijn in dat fin de siècle, zo'n plaats en daarom valt het nog' steeds te betreuren dat de mooie T'Ts- bank is geofferd om plaats te maken voor een patkeerplaatsje waar slechts enkele auto's kunnen staan bij de Lange Haven. 1 "OOR de idealist zal Schiedam vele onheilsplekken hebben. Met af schuw zal hij horen dat het nog maar kort geleden is dat tal van open nolen de stad met stank vervulden. Wie kent ze nogRaam. Zijlstraat en de andere plaatsen. Bij sommige sloten, gradtten of beter gezegd inkt zwarte borrelende poelen stonden de balken dwars over het water tussen de kademuren in omdat het gevaar taii instorten met denkbeeldig u:as. Niemand zal een duik m dat modder- uatei hebben willen nemen hoe we iai er eens getuige van waren dat zus jes hun broertje in de kinderwagen per ongeluk te water reden Het zal voor het kind een onaangename con frontatie geweest zijn met het zwarte deel van Schiedam Voor ons echter blijft de oude buurt altijd het gebied van de mysterieuze geuren Na de zo mer kwamen daar de bakken rol met appels, bessen en ander fruit en welk kind zorgt dan met aanwezig te zijn want de appels melen soms ver fan de bak J OPENDE door de oude strdten gaat voor de Schiedammers weer veel leven Ongetwijfeld zullen de oude Schiedammers nog tal van her- p..mn.s mnermgen hebben Gesproken wardt jttj^meW:eJ ^hedelbasis- pe man werd naar het fïVER de sloot in het Volks- tuinencomplex Vijf sluizen is een tij van ..bruggetjes van spoorrails" gelegd Over die rads liggen de zware buizen zoalde foto toont maar er moet kenne lijk nog heel wat werk ve.zct worden voordat het zand door deze pijplijnen naar dc poldeis bi) Kethel-vloeit. Advertentie) rn onze speciale eialëQts Karei Doormanstraai Aantrekkelijke pnjxen WINKELCENTRUM - BINNENWEG*5 TELEFOON 11 8615 - ROTTEROAM (Van een onzer verslaggevers) HET Schiedamse gemeentebestuur is van mening dat maatregelen tegen het gevaar van hondsdolheid zijn gewenst. Dit antwoorden B. en W. in antwoord op vragen van het socialistische gemeenteraadslid mej, G. Burger. Deze vragen hebben wij dinsdag reeds geublïceerd. Zij stelde de volgende vragen: 1. Heeft tlw college kennis genomen van de berichten over de hondsdolheid waarvan momenteel m Amsterdam enige gevallen met dodelijke afloop zijn voorgekomen, en van het feit, dat sommige onverantwoordelijke eige naars van honden hun dieren ïr de bossen aan hun lot overlaten? 2. Is uw college met van mening, dat door dit laatste feit de gevaren voor besmet ting m andere gemeenten groter ge worden zijn? 3. Zo ja, welke stappen overweegt uw college ter bïscher- rnrng van mens en dier in onze ge meente? Naar aanleiding wordt het vol gende meegedeeld: De eerste twee vragen worden bevestigend beantwoord. Op de derde vraag antwoorden B. en W. dat zij van oordeel zijn dat maatre gelen gewenst zijn. Daarom heeft de burgemeester reeds vóór het binnenkomen van de vragen de politie opdracht gegeven er nauw lettend op toe te zien, dat art. 45 van de Algemene Politieverordening wordt nageleefd en eventueel tegen overtre ding hiervan op te treden. Een mede deling hieromtrent is gepubliceerd in de dagbladen. Door deze maatregel wordt bereikt, dat. mocht m de toekomst ook in onze eje/oxt .britffO, raIM pen Prank. FRANSENSTRAAT 23 - VUARDSNGEN TEL 6436 Op de klUiSign S-Gravezaiidcstrjat- Van het Hoffplem m Schitdam :s don- dei dag een b >tMiig ontstaan doordat de bromlletter K S geen \0012ang gaf de automobilist A P De leeiHng- K S i*» me? een «ebroken i De heer J. van Mill, dnecteur van de j gemeentelijke dienst \oor sociale zaken te Rotterdam, heeft vandaag aan mejut- frouw J K A Heilendoom. die ais i eerste adjunct-commies bij deze dienst 'werkzaam is de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nas-| tsau uitgereikt Mejuffrouw vierde van-j i daag haar veertigjarig ambtsjubileum. _emeenteL de ziekte worden geconsta teerd, uitbreiding zoveel mogelijk wordt voorkomen. Verder is in 1955 reeds besloten gele genheid te scheppen om van de ziekte verdachte dieren, m quarantaine te kun nen nemen overeenkomstig de bepalin gen van de Veterinair Inspecteur Dis- schied m overeenstemming met de wen sen van de Vetermairlnspecteur Dis trictshoofd te Rotterdam. B. en W. zijn van mening, dat ver dere maatregelen pas genomen moeten worden als daarvoor aanleiding be staat. Het college zal in deze diligent blijven. SCHIEDAM. Ondertrouwd: J H van den Boogert 23 jr en C Bal 21 jr: L S M Coster 24 jr en SM Otrwerkerlc 21 jr; P G W Cox 39 jr en M I^Sparla 37jr: F H van Duu- ren 17 jr en O van Haaften 17 jr; W D Hiu- aer 23 jr en R H M Kevenaar 21 jnC A Keij 29 jr en P A H de Jong 27 jr; C J van der Lee 27 jr en HJ Putters 25 jr. B J van Oort 20 jr en C A Smit 19 jr; T C Putters 24 jr en H van Asperen 24 jr; CA Scheper 24 jr en W E de Jager 20 jr; JF Schoon- derwoerd 23 jr en A C Meeder 24 jr; N J M Suartjes 24 jr en M C P Baartmans 22 jr; H H van Weel 37 jr en F Veldhuis 23 jr. Getrouwd: M W de Groot 24 jr en J F den Bnnker 24 jr; B T Jönsthovel 23 jr en M E Lowes 19 jr; G Ballijns 22 jr en M M T E Clemens 20 jr; W Goedhart 24 jr en A van Tiiborg 24 jr; L J Jonkman 24 jr en T L G CoIIignon 20 jr; J de Rcgt 23 jr cn M A J van der Windt 16 jr: J H van der Most 21 jr en W A Bras 21 jr; C C Pil 21 jr en N Withagen 19 jr Geboren: Leonardus J z v AD Kmnegen en P J van Aiphen; Leendert z.v. P Winters wijk en J T Noojjen. Overleden: J C Spijker 71 Jr wed van M G Pols. Zaterdagmorgen om 9 uur be- gint de verkoop- van- deze Se- - deren Nappa Pecsary dames- handschoenen, gevoerd, in de kleuren zwart en diverse tinten bruin en in de m3ten7-7%-7'A- 7%-S-3%, per paar voor Ctërff tal. of schrift, 6«L De Schiedamse M. Chr, E. M mist haar fiets die in de Rijnstraat beeft gestaan. Chr. bociale Belangen: Jeugd bport cn ons lichaam Irene: Willem dc Zwijger Ouderavond 30 Werkende 20 - ULO. Charme en elegance beginnen bij *n perfecte b.ha. D«» «terlljke Roulette geeft u de natuurlijke «hirme, Sanfer poplm. M Voorgevormde cups A, B, C Vervolmaak die perfecte llfn met deze aiour-elastieken game. Soepele Jtevigheid door gekrukt K dubbel voorpand "I. aar. n#> 4!-iarise fabticksarbeider M <te Hfan tL/toLorentZplein te Schijn liep donderdagmiddag door een slippat rfl K Lnn He Pprsnnns- vervuem nog van de Diefhoek en het ongerep te Frankenland, maar de huizen die in onafzienbare rijen staan in dit Scluedam-lVeaf zijn ip, wezen alweer verouderd Wie spieekt er nog over de ooezem het veld rol i iet u-aar nu de Industrie moderne fabiieken heelt en over de moddeuge Rotterdamsedijk u'-e een lange tocht naar Rotterdam vroeg Over de eerste trams, een soort wereldgi'beui en Jongere Schie dammers kaken naai gaslantaarns en ze zien znh ivecr jong. toen ze (!c la maant 1 nitftfeii om het op windende spel Kin diefte-met-veiloi" te spelen en ze verbazen znh dat dit spel niet meer qapceld wordt /O HEBBEh leien hun hermneiin- I gen Het zijn de bouwstenen ratt| °hs leven, die wc meeslepen liental- fiactutir op Dijkzigtziekenhuis oteraebrneh! Luther.e Kerk: Oecumenisch Avond- coed 19 30 De Rank: Afscheidsavond hoofdleidet |H Vooibaci An.mo. 20 De melk-hjtci A K die op de duoi Kantine Excelsior: Contaetavoiid Ex- van de bromfie'- /at heeft ecu sn.j- ceixior 20 wond aan de rechter knie Beatrix: Rui'vei Harmon.e Bijeen- I komst 20 -- Jrene: Fn*re Nous Toneelavond. 20. Advertentie s»portfondsenbad: AJ/vvenit'ecst 20 tViikcentrum Nieuw land: HBSver Onder Ons Contaetavoiid 20 I Musis Sacrum: Postdunenver UNION, I-ecstiVOiid 2» en zc gaven elkaar natuurlijk „CONSTANT" •acet-verlovmgsrirgen Met witgoud mleg. In d'verse modellen en prijzen JUWELIER HOOGSTRAAT 152 164 BEvERLAMDSELAAU 125 ROTTERDAM Nieuwe vormen en nieuwe muziek is de titel van de tentoonstelling die vrijdagavond 2 november m het Ste delijk Museum in Schiedam geopend wordt. Dan worden schilderijen van Mary Bauermeister getoond ert zal electromsche muziek van Karl Hemz Stockhausen za! ten gehore worden gebracht Voor het eerst na lange tijd zal er ook werk van een Schiedam se schilder te zien zijn. Kees Rijk van Ravens, dl" lange tijd in het verre noorden van Europa verbleef, zal zijn werk tent aanstellen. 0 In Schiedam zijn gevonden en te bevra gen h.j het hoofdbureau van jiotftie lussen 9 en 12 en 14 en 18 uur de volgende voor werpen damesparapluie Te bevragen bij de vinders badgocd. Willems. Lange Nieuwstraat 45 kinderregenjasje. De Kos ter, Lange Singelstraat 96b. groene cein tuur. d Linden, Rhoonsestraat lb. wan delwagentje Vleghels, Laan 14, afvoerpijp. Loog, Gasstraal 12* portemonnee met in. houd. Brouns. Mesdaghlaan 4 halsketting, De Roos Noordelnde 4. KetheJ. bedelarm- bandje, Nleuwpoort. Van Smaleveltstraat 16b. gouden damespoishorloge Poortman, In éen dkr zalen van a* RehobatMcvrk ha da Noordsingel 92, g*«ft d» DOROTHEA-ZENDtNG wn indruk van Gods werk onder de Bantoa's van Zuid-Afrik*. Aanvang 8 uur Toegang vrlf Zondag wordt in alle hervormde kerken in Schiedam de jaarlijkse Oogst- dienst gehouden. Aan 1306 bejaarden, zieken op particuliere adressen en inrich tingen zal zondag de kerkdiensten een groet van de kerk worden bezorgd. Zaterdag bestaat er gelegenheid voor de gemeenteleden hun bijdrage aan de oogstd lenst te geven m de vorm van fruit. In de Grote Kerk- Opstandragskerte, Bethelkerk en Vredeskerk kan men van 1012 uur de gaven brengen. Ook financiële bijdragen zijn hartelijk welkom Deze kunnen m de kerken wor den afgegeven of gestort op giro 13 0944 ten name van de secretaris-penning meester A J. Koster. Rembrandtlaan 89. in de kerkdiensten zijn alle belangstel lende hartelyk welkom. In de Opstandmgskerk en de Bethel- Adrianssiraal 73b. Rotterdam, zakhorlogekerk beginnen deze diensten om 10 uur. aar, ketting Van Slobbe. Rotterdamsedijk i In de Grote Kerk ora 10.15 uur. In de 154b: damespoishorloge Vink Prot Treub- j Vredeskerk om 10 45 uur. v ifan ,'u ,ctui f'Ticdrich Schiet-Vooralgaande aan de dienst in de baacistraat 7 Kethel damesbri! Van Es Prof Kamerlmgh Onneslaan 161a rode Grote Kerk wordt een kinderoogstdsenst autostep v Willigen Abbenbroeksestraatgehouden Deze begint Ottl 9 UUt Je na dnewieiig kinderfietsje Zandboer, kinderen van 1014 jaar zijn daar haxte- Mgr Nolenslaan 656 llijkt welkom TOUMJAT ons Zwartjanstr»17 h. Pijnickerstr. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- j dim-c ïcduct'e L.inge Kerkstraat 82. tel I 66582 bgg tci 04154 ol 115588 toestel 51 l (bge na 18 uur 80037) alleen voor I redactleaangelegenheden. Agentschap il. J. Troost, Aleidastr 23 tei 65451 lalleen voor klachten, adv er- s tenties en abonnementen b g g tel 1155881 t Belangrijke telefoonnummers: Brand- altim 6912,1 pohlie-al.trm 64666, GG cn l/D waa: se ij tuig 69290 Apotheek: Evei», Lange Havcti 81. 'j Uit de hul van de Noorse chef-ma-1 Chimst E L is een bedrag van 400 en vijftig biljetten van een dollar ge stolen Het schip Hoegh Spear ligt bij de Tank»r Cleaning in de Wilbel- nrunahaven m Schiedam. J-deurt, bonconco (blank «dalhout) m«t t«aklijnt«. mahonia binnenwerk, royale bergruimte, lange bmnensstetel, dassen- hanger. 110 breed. 55 diep. f. 169.-, i gnoom» 0 De Schiedamse slager J T de mist zijn fiets die met op slot V in de Aleidastraat heeft gestaan l Van de kantinebeheerder H B. tei l Schiedam is een carburateur van zijnj I bromfiets gestolen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1