Onder Voorbacli s leiding werd „Animo" groot Vele kandidaten zwommen af in Sportfondsenbad HBSS won juist, PPSC klopte Bolnes gedegen BOTTERDAM Brandweer had druk weekeinde Hartelijk afscheid van Kethel bij BOOGAARD Philips Televisie vanaf week Vuur in woonwagenin auto's, in kamer Kunstkringen verzorgen drie bij eenkomsten Fraai geschenk voor ex-hoofdleider Noad verliest van Dordrecht (9-1) Winfie!d...smaakt zoals 't hoort! weer Kunstmarkt in de Beurs Vrouw struikelde FOTOGRAAF LICHTTE AANTAL MENSEN OP Zusj es op zebra aangereden Canto di Vangelo zaterdag geopend P. P. Pontier (74) overleden -■mm, DE ROTTERDAMMER Hartelijk afscheid van J. A. de Mink bij Techn. School MAANDAG 29 OKTOBER 1962 KIJK dat is het verf van de' vakman Onaangenaam PV „Union" officieel aangesloten Ongelukken tijdens voetbalwedstrijden OPZIJ. ONJUIST LASTIG Jongen tegen auto Goede prestaties zaterdagvoetbal PPCS-Bolnes 3-0 AGENDA voor SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks SVC-ploegen met goede resultaten Bij het oversteken aangereden (Van een onzer verslaggevers* Vele vriendelijke woorden zijn gespro ken bij het afscheid van de adjunct-di recteur van de Technische Schooi voor Schiedam en Omstreker de heer J. A. de Mink die met pen-ioen gaat. De voorzitter van de schoolvereniging de heer M. van der Nagel wees op de gro te ervaring van de scheidende functio naris. Hij 'bood een pbergmeubel aan Namens de collega's schonk de heer S van der Hoog sigaren en een koop- bon. Opvolger P. Sneek sprak namens de Ned. Bond van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs. Iedere klas waar de heer I>e Mink les had gegeven stelde daarna een cadeautje beschikbaar dat door leerlingen werd overhandigd De directeur van de school, de heer J. Pulleman. sloot de rij van sprekers Hij overhandigde een electrische klok nadat hij gezegd had dat vele jongens in het leven zijn geslaagd dankzij de goede lessen van de heer De Mink, (Van een onzer verslaggevers) De samenwerkende Schiedamse Kunst, kringen verzorgen in november in het Passagetheater weer drie bijeenkomsten. Op 8 november speelt toneelgroep Centrum voor de Katholieke Kring „Moordkans" met Luc Lutz in de hoofd- i rol. Een week later komt Centrum weer naar Schiedam om voor <je Schiedamse Kunst Kring ..Drie x Koekoek" te spe len van Marcel Achard. Deze toneel avond wordt tevens een soort examen voor toneelminnend Schiedam omdat bij onvoldoende belangstelling het bestuur tot opheffing van de Schiedamse Kunst Kring zal moeten besluiten. Hopelijk zuilen dan ook veie Schiedammers zich rog deze week melden als lid bij secre taris T. Hemmünga, De Vliegerstraat 26. telefoon 61632. Het Tweede Toonkunstconcert wordt gegeven op 22 november. Dan speelt het! Rotterdams Philharmonisch Orkest on-' der leiding van dirigent Franz Paul Dec ker. die deze week zulk een succesvol de ijuut heeft gemaakt. Aurora Natoia. vio loncel, is soliste. Uitgevoerd worden dan werken van Mendelssohn-Bartholdy, Saint-Saëns en Brahms. Er wordt aan herinnerd dat men als lid van een der drie verenigingen recht heeft op toegangsbewijzen tegen sterk gereduceerde prijzen voor alle uitvoe- ringen. Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) Animo heeft afscheid genomen van technisch hoofdleider Hans Voorbach Dat geschiedde zaterdagavond in De Kank en uiteraard zijn daar vele waarderende woorden gezegd want Animo en Voorbach zijn onverbreke- ujk. Het is bijna vijf jaar geleden dat tientallen inwoners van Kethel onder de enthousiaste leiding van Hans Voorbach, Kees de Groot, p. Kegel e a. in De Ark bijeen kwamen om ie komen tot de oprichting van (Advertentie) een christelijke gymnastiekvereni ging voor Kethel. Onder leiding van de dynamische Voor bach groeide Animo zo voorsooedig dat het aanzien van de club in een oogwenk verkregen is. Nu weet nie mand anders: Animo is Kethel en Animo is een goede club. Daarom hebben velen Hans Voorbach zater dagavond in De Rank in het zonne tje gezet. De heer A. Blom, redacteur van het clubblad, sprak op geestige wijze na mens de leden. ,,lk heb zolang ge zocht naar iets dat niet voor u pleit' te zei hij. ..Het enige dat ik kon vinden was dat u weieens vergat dat sommige leden van Animo gymnas tiek beoefenen voor hun plezier. Dat u weieens te laat kwam met de ko pij voor het clubblad wil ik u wel vergeven. Hij tekende met zijn eerste opmerking het doorzettingsvermogen van Voor- bach die van de leden hetzelfde op offeringsvermogen en de wilskracht eiste als wat hij voor Animo inzette. Daardoor kreeg Animo de goede re sultaten. "OE KROON" 1 Eendrachtstr. 29 Tel. 2755 ""T VERFCENTRUM" Hoogstraat 48 - Tel. 4153 "DE GOEDE HOEK" n.v, Floris de Vijfdelaan 134 (Promenade West) Tel. 8210 Voorzitter C. L. de Groot heeft op de hem eigen sympathieke wijze leze ge noeglijke contactavond geleid. Duidelijk werd dat allen het onaangenaam vin den dat Voorbach Animo gaat verla ten. maar hij heeft nu eenmaal sinds september een betrekking in Hilversum aanvaard. Overigens leeft Voorbach nog volledig mee met zijn club. Dat toonde hij door bij de aanvang geanimeerd een tafel met de veroverde prijzen van de afgelopen vijf jaar op te stellen. Zo kwamen er 78 prijzen te staan en in zijn afscheidswoord liet Voorbach enigszins ontroerd koren dat deze prij- zenschat slechts kon worden verworven met Gods hulp en het enthousiasme van de leden. Animo Is groot geworden omdat de sfeer en de stijl van de ver eniging goed zijn en omdat de vereni ging rust op christelijke grondslag", zei de heer Voorbach. Dankbaar was de heer Voorbach dat zijn hoofdleiderschap bij Animo had ge leid tot promotie voor hem in de chris telijke gymnastiekwereld. Hij stelde dat het werk voor Animo zijn geloo' en vertrouwen in de Heer verdiept had. Hij toonde daarna foto's van het ectste optreden van Animo. Bescheiden wim pelde Voorbach de vele lof af. Eender zijn vrouw had hij niet zo veel kunnen presteren. „Om Greetje heeft alles ge draaid want zij heeft dit alles mogelijk gemaakt". Van het afscheid heeft de neer A. van der Most een smalfilm gemaakt en deze documentaire is een cadeau voor de scheidende hoofdleider. Het geschenk van de gehele vereniging uit een macht van een achtmillimetercamera. Voor me vrouw Voorbach was er een mooie bak met planten. De heer Voorbach hoopte dat zijn opvolger de heer P. Kegei met evenveel plezier zal kunnen werken. De vergadering heeft met algemene stemmen de heer Kegel tot hoofdleider benoemd. De heer Kegel deelde mee dat hij het leiderschap kon aanvaarden omdat de heer Voorbach zo'n uitste kende erfenis achterliet. Aan bet slot van de avond zijn diapositieven en films met hoogtepunten van het leven van de jonge vereniging getoond. In januari zal Animo opgewekt het eerste lustrum vieren. Tijdens een gezellige feestavond in Musis Sacrum is zaterdagavond grote aandacht geschonken aan het feit dat de postduivenvereniging Union nu offi cieel is aangesloten bij de Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders. Voorzitter J. H. Cino verwelkomde tal van afgevaardigden. Hij huldigde de oprichters L. Lems. ere-voorzitter F. Klaes en T. de Bruyn. Bovendien heeft hij de prijzen aan de clubkampioen e.d. uitgereikt. Daarna was er een gevari eerd programma. (Advertentie) In de vriendschappelijke wedstrijd SWStormvogels is de SW-speler dej 23-jarige A. P. van Leeuwen uit Rot terdam zaterdagmiddag zo ongelukkig terechtgekomen dat hij op een brancard naar het ziekenhuis moest worden ge bracht. Daar b eek dat het linker kuit been niet gebroken was zoais men meende maar dat er sprake is van etn ernstige kneuzing. De landbouwer A. C. P. uit Achthuizen is zondagmorgen in de voetbalwedstrijd DEMOS—FIOS tegen de afrastering van! het voetbalveld in Harga gerend. Hij is met een gekneusde schouder naar de Dr. Noletstichting in Schiedam georacht. Zag het er altijd naar uit dat pa ar den en koeien museumstukken zou den worden in dit overbevolkte deel pan ons land nu lijkt het er op dat de honden het gaan winnen. Kom niet met een hond op straat want de gemeenschap krijgt iets tegen de eigenaar. Dat hebben zee zaterdag er varen toen we het gebruikelijke uit stapje met ons huisdier ondernamen. Zo lang het beest vrijelijk langs de Schiedammers loopt is er niet veel aan da hand. Slechts een enkele be jaarde stadgenoot gelastte zijn echt vriendin enkele stappen opzij te gaan „want dat beest kon weieens die ge' vaarlijke ziekte hebben". (van een medewerker) De wedstrijd tegen Dordrecht in de stad van die naam, is voor het Schie damse Noad op een nederlaag uitge lopen. Dit was uiteraard geen verras sing omdat het Dordtse team dit jaar een sterke formatie achter de tafel brengt die een goede gooi doen naar het kampioenschap van de afdeling. Ook het Noadteam heeft het de Dordtenaren niet moeilijk kunnen maken. Arnold Braak was de enigste Noad- speler die een partij wist te winnen en zodoende werd de eer gered. Cor Jou- stra en Hans Dronkers kwamen niet tot Winst, Zij moesten met lege handen de terugreis aanvaarden. Ook het dubbel spel gespeeld door Braak en Joustra le verde geen winst op en zo kreeg Noad ten nederlaag met de cijfers 91. De versterkte degradatie in de lande lijke tafeltenniscompetitie die aan het eind van het seizoen vele clubs zal treffen, behoeft voor Noad nog geen wanhoop te geven. Uit de uitslagen blijkt tot nu toe dat er teams in de afdeling fijn ingedeeld die bij een ontmoeting met Noad op verlies zouden kunnen re kenen. hierbij horen Gispen, Milkstea- mers (thuis), S.V.E. 2 (thuis, Boven dien schijnen ook Barna en MCF niet tot de sterkste te behoren. De situatie u dus voor Noad nog niet hopeloos en de onderste plaats is tot nu toe voor UTTC. Dit team verloor ook van Noad. Mogelijk dat de Schiedammers met de hulp van trainer Henk v.d. Boogaard bet dit seizoen kunnen klaren, dat het echter nodig is dat het team zich fliervoor geheel in za! moeten zetten, dat staat vast. Wij zullen zien wat Noad vrijdagavond thuis zal doen als het weer een thuiswedstrijd in de Beurs op de Dam heeft. Nu kregen we niet de gelegenheid om te praten over de goede zorg die de dierenarts aan het beest besteedt, over de reeds lang bestaande gemeen telijke voorschriften dat een hond in Schiedam niet los mag lopenover de huiselijke quarantaine die onze! hond reeds lang geniet. We zouden' ook nog kunnen opmerken dat enke-! Ie ziekten in Amsterdam nog niet. noodzakelijk prompt in Schiedam die nen voor te komen. Dat hangt onder andere af van het verantwoordelijk-j heidsgevoel in Amsterdam. Het isj daarom onjuist om in deze stad eenj psychose te creëren. Rustig blijven,1 dat is ook voor onze honden het bes te en ze niet los op straat laten dra ven, maar dat mocht- dan ook al lang niet. Toch zal de beheerder van een hond de opmerkingen blijven aanho ren. Het zijn de stereotype opmer kingen die men in wezen al kan no teren voordat men ze ghoord heeft. ,Hou je hem aan de lijn en kort" zijn de meestal gemoedelijke verkla ringen die men dan meer kan zien als begroetingen. Maar naar de sfeer van de bruiloftsgein zijn de kreten: ,Jié, hij heeft geen muilkorf op...". Wat zegt men danNou gewoon van: ,Ach, zijn baas is doller dan hij." Het leven is lastig voor een Schie damse hond en daarom stemt het tot vreugde dat er ook stadgenoten zijn die het dier nog onbevangen durven aaien en die dan ook nog koekjes en kaakjes tiitreiken, Doordat de bromfietser A. T. zondag avond om vijf over half acht onvoldoen de zicht had tijdens een hagelbui is de 17-jarige scholier op de P. J. Troelstra- iaan in Schiedam' tegen een gepar keerde auto gereden. Hij is met een gekneusde rechter voet, bloedneus en schaafwonden naar het ziekenhuis gebracht. In het Sportfondsenbad in Schie dam zijn zaterdagmiddag en -avond 244 jeugdige kandidaten opgekomen voor het afleggen van de zwemproe- ven voor de diploma's 1 en 2. In de middaguren waren het 71 kandidaten van de vereniging Le venslust uit Overschie die de proe ven moesten afleggen. Voor het di ploma I moest er 1 kandidaat afval len en 51 kregen het zo fel begeerde diploma in handen. Voor diploma 2 slaagden alle 19 kandidaten. Zaterdagavond opende de heer F. Put to het zwemfeest met een hartelijk welkom aan de veie aanwezigen. Ir. zijn opening deed de directeur van het bad een dringend beroep op de ouders om na het behalen van het le diploma de kinderen toch vooral te laten doorgaan voor de volgende di ploma's. Met het te diploma bent u er nog lang niet. aldus de heer Putto. Vorig jaar gaven zich van de 180 ge slaagden voor het le diploma er zich maar 51 op voor het volgende dlpl- ma. de voerde een pantomime op wat bij het veie publiek wel in de smaak is gevallen. Zeer veel applaus kregen de drie da mes van de Watersportvereniging In- ter Amicos uit Rijswijk. Onder leiding van de heer Golié voerden deze da mes een showzwemnummer op en wel een fragment uit het Zwanen- meer van Tschaikowsky. Ook de tan go Con Sentiminto werd zeer cor rect uitgevoerd. TOASTED AMERICAN Voor het le diploma kwamen 127 kan didaten in het water, twee moesten er afvallen omdat voor hen de proe ven te zwaar waren, maar de overi ge 125 kregen uit handen van de heer G-arnaat het diploma. De 46 kan didaten voor diploma 2 slaagden al len. De Rotterdamse Reddingsbriga- (Van een onzer verslaggevfers) De kunstenaars uit Schiedam en om geving zullen op zaterdag 24 november wederom een kunstmarkt houden in £e Koopmansbeurs, Lange Haven, Schie- dam. Het bestuur van de werkgroep Zuid- Hollandse Kunstmarkt, onlangs ge vormd en. bestaande uit de heren Her man Sey, Nico van Weizenes en Paul van Girikel zal ter gelegenheid van de ze markt een speciale krant samenstel len die aan 4000 relaties zal worden gezonden. i (Van een onzer verslaggevers) I Goede prestaties lieten de Schie- damse voetballers zaterdag zien. HBSS toonde zich niet beducht voor Zwaluwen. De sterke gastheren won nen toch omdat de ex-HBSS-er Bert van Veen de winnende goal voor zijn nieuwe club scoorde. PPSC gaat ge degen voort op weg naar de top, dirmaal werd Bolnes met 30 ge slagen, De wedstrijd Hellevoetsluis GSS werd afgekeurd. n het afdelingsvoetbal wekte het enige verbazing dat de wedstrijd Hel levoetsluisGSS werd afgekeurd. Vrij wel alle wedstrijde nkonden namelijk normaal doorgang vinden en het ter rein van Hellevoetsluis ligt op zand grond zodta vermoed wordt dat de zware regenval geen invloed zou heb ben uitgeoefend. De afkeuringen zijn zaterdagsmorgens te horen via de ra diodistributie. deel kon daarom voor rust niet in doel punten worde omgezet. De aanval va Boles, strandde op de Schiedamse de fensie. In de twintigste minuut stopte de zelfs een strafschop. Boertje en Groen losten goede schoten en in de tweede helft maar de doelman vam Bolnes liet zich niet passeren, In de tiende minuut glipte Van Har- melen langs de bewakers waarna hij zijn solo goed besloot (10). In de 59e minuut bracht Groen de stand op 20. Bolnes kwam niet meer op de Schiedamse helft en het was Roel Ra vens die de stand in de eindfase op 30 bracht. Schotvaardig PPSC had een groot overwicht op Bolnes, maat het vizier van de Schiedammers stond ditmaal op onscherp en bovendien liepen de stad genoten in de buitenspelval. Het voor- l De spaarbanken Anno 1820 te Schiedam zullen woensdag ter gele genheid van Wereldspaardag niet- om half acht maar om half negen ge opend zijn. Het zetfoirtendaiveltje heeft deze week bij de aankondiging op deze pagina de verkeerde indruk voor een te vroeg aaavangstijdstip gewekt. De Hervormde Vrouwengroep „Oud Mathenesse" zal dinsdagavond in de Vredeskerk te Schiedam het tienjarig bestaan vieren. Op woensdag 28 no vember wordt in de kerk de jaar lijkse verkoopdag gehouden. De Hervormde Vrouwengroep Nieuw De Hervormde Vrouwengroep Nieuwland komt donderdagavond bij een in de Prins Bernhardschool. Na de pauze wordt over plastics gespro ken. De Griekse zeeman M. Papagisto xof heeft aangifte gedaan van dief stal van zijn blauwe regenjas die hij in een dancing in Schiedam had op gehangen. De stoker moest zonder jas naar zijn schip Olympic Thunder bij Wiltoa-Fijenoord gaan. In het hoofdbureau van politie Lan ge NIeuwstraat Schiedam zijn zater dag van tien tot vier uur rijwielen te zien die in de laatste maanden als gevonden of gestolen voorwerpen bij de politie zijn terecht gekomen. De De 73-jarige voetgangster mevrouw W. E. de Rooy uit het Doelehofje 18 in Schiedam is vrijdagmorgen om elf uur in de Nieuwe Buurt gestruikeld. Zij kreeg verwondingen aan hoofd en benen. Zij is naar het ziekenhuis ver voerd. Schiedammers kunnen zaterdag gaan zien of hun eigendom hierbij is. Baldadige lieden hebben de red dingshaak weggeworpen die bij de brug over de Poldervaart bij brug -over de Poldervaart te Schle dam bij het Duivenpad dient te han gen. De weggebruikers wordt erop ge wezen dat het rechter gedeelte van het viaduct onder de spoorweg van 's-Oravelandseplein naar het Schie damse industriegebied voor alle ver keer is afgesloten. Het viaduct zal weer worden geopend als -de verlich ting is geïnstalleerd. Het linker via duct is nu geopend voor verkeer uit beide richtingen. Ingebroken is in de cantin-e van de r.k, hockeyclub Spirit in Thurlede Schiedam; een ruit is vernield, limo nade, kauwgom, chocolade en drop is ontvreemd. (Advertentie) Musis Sacrum: Van der Muyden Piek, Demonstratieavond, 20. Irene, Wij-kgemeente 4. Ned. Kerv. Kerk. Bijeenkomst, 20. Kantine SCF: Gereformeerde Kerk, "ijkavond, 20. Irene: Volksuniversiteit, gemeentearchivaris drs. P. Th. J. Kuyer sPre-ekt over „Oud-Schiedam". 20. Wijkcentrum Nieuwland: Willem de ^wijger-ULO 2 Ouderavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie- 5®®® redactie Lange Kerkstraat 82, tel. W>382 b.g.g. tel. 64X54 of 115588 toestel 51 (ü-K-g. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Aleidastr. 23 ïy* 65451 (alleen voor klachten, adver- 115580) Cn a^onnemenien b.g.g. tel Belangrijke telefoonnummers: Brand- «hsrm 69123: politie-alarm 64666; GG en GD waarschuwing 69290. apotheek; Rembrandt, Rembrand-t- laan 5, O (Van een medewerker) De teams van de Schiedamse Volley bal Club hebben in de afgelopen week vooral bij de dames goede resultaten behaald. Dames 1 moest op bezoek bij het sterke DRL. dat met zes lange speelsters een bijzonder harde aanval bezit. In de eerste set stond de Schie damse meisjes door keiharde serves raet 12—4 achter. Toen bleek welke kracht ook het SVC-team kan opbren gen. want met prachtig spel wisten de SVC-sters deze set nog in winst om te zetten. 1517. In de tweede en derde set draaide SVC voluit en ook DRL liet zich niet onbetuigd. Beide sets werden met, 11—15 door SVC gewonnen, zodat de Schiedam se meisjes de vermoedelijk sterkste te- j genstanders voorlopig achter zich wis- j ten te laten. Dames 2 won eveneens met 3—0 er, wel van het zeer tegenvallende Shell 1 (setstanden 615, 415 en 515). Da mes 3 moest in Libanon t haar meer- dere erkennen en verloor met 3 0. Het eerste herenteam speelde weder om met 2—2 gelijk. Ditmaal na een 2— 0 achterstand tegen Smash 1 dat ook met spelersmoelijkheden blijkt te kam pen. Setstanden 15—6. 158. 11 15 en 7—15. Heren 2 won met 31 van Lek- kerkérk 2 terwijl het 4e met 30 door VCK I geklopt werd. De Vlaardingse recherche heeft de 33-jarige fo-tograaf K. B. aangehouden, die zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en valsheid in geschriften. Van medio juni 1960 af wist B. van een vriend een bedrag var, ongeveer 26.000 los te krijgen door het vertel len van een serie verzonnen verhalen. Ook andere vrienden en kennissen wer den het slachtoffer var, B. Zij werden voor een totaal bedrag van ƒ2.100 be nadeelid. kocht B. enige weken geleden een gloednieuwe personenauto voor 9.500. „betaalde" met een chequel waarvan hij wist dat deze ongedekt was. Van het geld had verdachte niets meer -over. Hij had enige jaren ver boven zijn stand geleefd en enige dure buitenland se reizen gemaakt. De fotograaf, die een volledoge be kentenis aflegde, is voor de officier va-n justitie geleid. HUUR ZONDER KOOPVERPLICHTING MET RECHT TOT KOOP GEEN BORGSTORTING VRAAGT INLICHTINGEN Op de zebra aan de Schiekade ter hoogte van de Proveniersstraat te Rot terdam zijn zaterdagmorgen twee zus jes bij het oversteken aangereden door een personenauto. De elfjarige Willy Struyk uit de Woel wijkstraat kreeg vermoedelijk een kaakfractuur; haar zevenjarig zusje Corrie werd aan het hoofd gewond. Bei den werden naar het Bergwegzieken huis overgebracht. De automobiliste had. toen zij de ze bra naderde, achterom gekeken en daardoor de kinderen niet opgemerkt. Met een drukbezochte receptie heeft de heer J. A, Vis jr. uit Rotterdam za terdagmorgen zijn grammofoonplaten- zaak „Canto di Vangelo" aan de 2de Middellandstraat 30b geopend. De heer Vis verkoopt uitsluitend religieuze mu ziek en heeft, een collectie van meer dan duizend platen. De afmeting van de winkel, die voorlopig alleen zaterdag middag open zal zijn, bedraagt vijf bij zes meter. Er is een mogelijkheid -om er wat meters aan toe te voegen- Tij dens -de receptie kreeg de heer Vis ook een felicitatie van Piet Sybrandy en zijn echtgenote, die uit Enkhuizen wa ren gekomen. Bij het oversteken van de Brielse-laan ter hoogte van de Gaesbeekstraat in Rot terdam-Zuid werd de 57-jarige mevrouw Th. G. Dedert-van Aalst van de Feijen- oorddijk vanmorgen aangereden door een vrachtwagen. Zij kreeg een hersenschudding en eeti sl-eutelbeenfraetuur en werd naar het Zuiderziekenhuis overgebracht. In een poging de voetgangster te ont wijken botste de chauffeur van de vracht auto tegen een lichtmast, die scheef kwam te staan. l> OTTERDAM valt de eer te beurt -*•«. Sinterklaas als eerste stad in Ne derland te mogen ontvangen. De Sint vaart op woensdag 14 november de Waterweg op en arriveert omstreeks halftwee aan de Parkkade, -waar de Douaneharmonie hem met toepasselijke muziek inhaalt. In auto's gaat het na de ontscheping in snelle vaart naar het parkeerterrein hij het in aanbouw zijn de concertgebouw aan de Kruiskade. Hier wacht vol ongeduld om aan de tocht door de Maasstad te beginnen de trouwe schimmei van- de Sint. Met de Politieharmonievereniging Hermandad voorop, rijdt Sinterklaas via Kruiskade, Coolsingel, Beursplein, Hoogstraat, Westewagenstraat, Meent, Jonker Fransstraat en Noordmolenstraat naar het Pijnackerplein, waar de stoët om ongeveer kwart over drie aankomt. Van kwart voor drie af, Is hier samen zang van Sinterklaasliedjes met mede werking van de Koninklijke Postharmo- nie. Op het Pijnackerplein wordt de Sint begroet door. burgemeester mr. G. E. van Walstra*, Zoals men weet, druk te de burgemeester de hoge gast altijd de band in het stadhuis, maar door de metro-werkzaamheden werd dit deze keer onmogelijk gemaakt. Vervolgens stapt Sinterklaas in een helicopter, die hem naar Zuid naar de speelweide aan de VaBceniersweg brengt. De wachtende kinderen kunnen genieten van de Scot, jes, de jeugddoedeizakband uit Brabant, die hun tot ver over de landsgrenzen bekende show presenteren. Sinterklaas landt om ongeveer kwart voor vier en via Groene Hllledijk, Beijerlandsetaan, Slaghekstraat, Futseboebt en- Heinen- oordstraat trekt Sinterklaas de schimmel wordt hem per vrachtwagen achterna gebracht naar het Mijnslie- renplein. Om halfvijf neemt hij af scheid, ongetwijfeld rermoeid na deze eerste uren in Neder .nd. (Advertentie) De volkstuinvereniging Zestienhoven vergadert maandagavond 5 november in het wijkgebouw te Overschie. Het be stuur zal voorstellen twee leden te schorsen, omdat ze ondanks herhaalde waarschuwingen doorgingeh met het storten van vuil op een terrein, dat daarvoor niet was bestemd. (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse brandweer 'S enkele malen uitgerukt in het weekeinde. Za terdagmiddag om tien over half vier is er een ontploffing ontstaan in de nieuwe woonwagen van de hoor J. Kabalt uit Oisterwijk. In het regionale woonwagen kamp aan de Schiekade in Schiedam. De heer Kabalt was 's middags om drie uur in het kamp aangekomen. Hij had de butagasfles buiten gezet maar zijn zwagertje heeft daarna de fies weer op ziju plaats gezet. Hij heeft ook de kraan, opengedraaid hoewel! het gasstel niet was aangesloten. Daardoor stroomde bui.igas de woon wagen in terwijl de haard brandde. Plotseling schoot een steekvlam door de: woonwagen. De heer Kabalt is naar binnen gerend om de brandende gor dijnen te verwijderen. Hij heeft de brand geblust, de brandweer hoefde geen dienst te doen. Er is enig hout werk, kastjes, dekens, een bedde- sprei verbrand. Verzekering dekt de schade. j Een technicus van de Provinciale Zuid-i Hollandse Electriciteitsmaatscnappij constateerde dat het onvoorzichtig handelen van twee Schiedammers ge vaar voor verbranding van een hon derdvijftig KV/kabel heeft opgele verd. Deze hoogspanningskabel die onder oliedruk staat, ligt bij de bui- ensluis in Schiedam. Hier waren de Schiedammers M. B.- T. D. en J, S. vlakbij de 150.000 volts kabel aan het stukbranden van drie sloopauto'» -en de bekleding van twee auto'» vlam vatte zijn de mannen in de derde auto naar het brandy gaan zitten kij ken. De brandweer heeft het vuur met twee nevelspuiten geblust. Tegen de heren D. en S. Is proces-verbaal opgemaakt. Bij de familie S. L. S. aan de Vlaar- «iingerdijk 199b vloog zaterdag mor gen om tien voor elf het deksel van de haard. Er was gasvorming in de kachel ontstaan. Brandende antraciet werd uit de kachel geworpen. Enig meubilair en het vloerkleed ter waarde van driehon derd gulden is verbrand. De heer S. heeft het vuur geblust. De brandweer behoefde geen dienst te doem (Van een onzer verslaggevers) In de ouderda-m vain 74 jaar is na een ernstige ziekte overleden de heer Pieter Peter Pontier, oudste firmant van de lashandel Pontier Co. aan de Gouver- nestraat in Rotterdam. De heer Pontier, die een vooraan staand inwoner van Hillegersberg was heeft ongeveer zestig jaar in de glas- handel gewerkt. Bij zijn gouden zaken- jubueum werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Als jongmaatje kwam hij in de zaak van zijn vader, die ver voor de Tweede Wereldoorlog een schildersbedrijf had aan de Baan in de oude binnenstad. Later werd hij chef van het filiaal aan de Maaskade. Uit het schildersbedrijf is de glashandel voortgekomen. Hij heeft enkele functies bekleed in de Gereformeerde kerken van Feijenoord en van Schiebroek-Hiliegersberg-Cen- trum. Hij was o.a. kerkmeester, diaken en ouderling. De Gereformeerde kerk van Schiebroc-k-Hillegersberg-Centrum heeft hij vele jaren gediend als voor zitter van de commissie van beheer. Voorts was hij nog bestuurslid van de Stichting Woonhuizen voor Ouderen, die het bejaardencentrum aan de Meidoorn- singel in Schiebroek zai gaan exploi teren. Jarenlang heeft de heer Pontier deei- uitgemaakt van de Rotterdamse brand weer.^ In 1920 werd hij benoemd tot brandmeester en in 1939 werd- hij in de rang van opperbrandmeester comman- dant van de Hlllegersbergse brandweer. Hij heeft deze functie tot 1941 bekleed] In dat jaar kwam Hillegersberg bij Rotterdam. Bij zijn afscheid van de brandweer in 1949 werd hij onder scheiden met het zilveren kruis van de Koninklijke Nederland-se Brandweerver eniging, Morgenmiddag om twaalf uur word* de heer Pontier op de Ned. He nr. be graafplaats te Hillegersberg ter aarde 'besteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1