UIT NODI GING Sparen zo oud als het geld Drieduizend spaarpotten schrijven geschiedenis iog en. Uit de bocht gev] motor duwt twee mensen Delfshavense Scliie in fsTR m Drie Amsterdammers door muis gebeten Toenadering Hervormden en Gereformeerden Op kruising van wegen voor dezelfde problemen Joachim 3 In varken schuilt Twee zwaargewonden; toch doorgereden rijke symboliek Avondbestelling PTT in Den Haag W ereldspaardag Geval van hondsdolheid? Jongetje in Venlo na hondebeet overleden Jaartallen mogen niet laatste woord hebben Landbouwers klagen Bron in Ede aan Locomotief ramt melktanker Vries-braadkuikens weer duurder Huis iu brand na hevige ruzie Vice-president van rechtbank geïnstalleerd Reünisten in Koinoonia Rus tegen tram 12 gewonden LEKKER ETEN BE ROTTERDAMMER Pagina 4 MAANDAG 29 OKTOBER 1962 Advertentie „Goed," zegt de heer N. M. A. ter Wolbeek, „ik bezit drieduizend spaarpotten, maar zelf spaar ik niet. U moet me overigens -wel goed begrijpen: Ik spaar niet in de spaarpotten, die ik heb. Het zou misschien een liefhebberij van een multi-miljonair kunnen zijn, want in dat grote, Duitse varken, dat daar staat, gaan alleen al 2.268 rijksdaalders, of, om precies te zijn: 5.670 gulden. Hoe ik dat weet? Nou, gewoonDie plakken, er eerst instoppen en ze er daarna weer uithalen". Op één na EEN uit de bocht gevlogen mo tor met zijspan heeft zater dagmiddag op de Aelbrechtskade in Rotterdam twee mensen, die op het pontje stonden te wach ten, in de Delfshavense Schie ge duwd. Twee jongemannen, de acht tienjarige havenbeambte Frans Dekkers van de Aelbrechtskade 135c en de 24-jarige monteur Frans van Eek van de Ael- Hilflebrandmoniiment tijdelijk „gekist" brechtskade 135d, die het onge luk zagen gebeuren, holden naar de waterkant en sprongen de beide drenkelingen gekleed na. Lioïtiuck Magere Jaren Rassendiscriminatie Morgen is het - 7 meulen jubileum aanbieding ruiian «t»r®nK 140 (Van onze speciale verslaggever) NAAR de Amsterdamse politie heeft medegedeeld, heeft een witte muis dit weekeinde drie personen uit één huisgezin ge beten. Het diertje, dat in een kooitje zat, brak uit, waarna het achtereenvolgens een jonge vrouw, een meisje en een jongen met z'n scherpe tandjes aanviel.! De .gebetenen zijn onmiddellijk! onder medische behandeling ge-i steld. Het kadaver van de muis,! die na de laatste beet dood bleef, wordt vandaag in het serum-in stituut te Rotterdam op honds dolheid onderzocht. ÖB de jaarlijkse, vergadering van. de Vereniging van ouderlingen in de Hervormde kérk Rotïèrdam- Noord-Zuid-Schiedam e.o., sprak zaterdagmiddag in de Pauluskerk ds. M. Groeneberg te Utrecht over „Toenadering tussen Hervormden en Gereformeerden". (Van een onzer verslaggevers) Exponent Gaat e minstens 3 x per jaar naar de Schouwburg? Dan is 'n couponboekje voordelig voor u I Jongetje omgekomen bij rijles op pony Duitse kustvaarder in moeilijkheden ftMMmakea Is een kunstambacht., en wForrnulV verstaat het, zoal# u met eigen ogen zult zien ais u naar Waddïnxveen 1 komt, vlak bij Gouda. Daar worden uit de edelste houtsoorten nog meubelcreaties gemaakt die, elk afzonderlijk of in een compleet arrangement, beantwoorden aan «He ideeten van eigentijds wonen.., om hun schoonheid, hun degelijkheid, hun doelmatige vormgeving. En achter elk I stast het fm-merk als allerhoogste kwaliteitsgarantie. U bent bil Kampkea to I«Vaddinxvsen ven harte welkom voor een ahowroombezoek met fabrieks-ex- curste en een koffiemaaltijd. Op zater dagen isjn géén excursies mogelijk I nr. Kawpfcm. meubelfabrte- Toonzalen: W*dd!rcsvt«« an Amtantam, Cuds Scham 73,177. tswing vla ds handel. fm Een nieuw geval van pure piraterij heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag ia Venlo voorgedaan De 34- Jarige opperman J. J. van S., dia zonder rijbewijs een auto- bestuurde, schepte in een straat twee voetgangers, de 18-jarige "W. Kiesbrink en de 16-jarige A. Driessen. Eén van de jongens werd liefst honderd meter op -de motorkap van de wagen meegesleurd Toen hij merkte, dat hij de jongen niet met slingeren kwijt kon raken, stopte de opperman. Met behulp van twee inzitten den legde hjj hem toen op straat neer, waarna hij met grote snelheid doorreed Beide jongens werden zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. De opperman werd een paar uur later van zijn bed gelicht Volgens de politie rook hij bij zijn arrestatie naar sterke draak. Z'n rijbewijs was hem reeds bij een rechterlijk vonnis ontnomen Ia Alblasserdam is zaterdag een an derhalf jaar oud meisje in een sloot in de Gruttostraat verdronken. Het meisje een dochtertje van de familie Kooy- rnan was 's morgens met een vrien dinnetje van drie jaar gaan spelen. Om balf twaalf toen de moeder het kind miste, vertelde dit vriendinnetje dat het meisje bij een flatgebouw in de buurt was. Het was daar echter niet. Om streeks half twee vond men het in de sloot. (Van onze speciale verslaggever) De heer Ter Wolbeek weet wel iets van spaarpotten af. In zijn ka mer in het gebouw van de Spaar bank voor de Stad Amsterdam, waar hij als algemeen procuratie houder de scepter zwaait, staan niet minder dan drieduizend exem plarenonder welke vele uit de ver ste hoeken van de wereld. Er zijn driehonderd „dubbele" bij. Deze gebruikt hij als handelswaar in het ruilverkeer met andere verzame laars zeventien op de hele aard bol, zelfs nog verenigd in de („pro beer het maar eens uit te spre ken") Argyrothecologists Club. „Nee," verklaart de verzamelaar, „ik heb niet de grootste collectie van de wereld. Maar de op één na groot ste heb ik wel. De heer Clarence Slm- monds, directeur van een spaarbank in Des Moines in de Noordameriha&nse staat Iowa, bezit zo'n tienduizend spaar potten. Hij is er ook al meer dan veer tig jaar mee bezig, terwijl ik er eigen lijk pas ver na de oorlog mee begon nen ben". Toen de beer Ter Wolbeek, die als „broekie" in het spaarwezen begonnen is, in 1953 350 spaarpotten te pakken had, was hij „zo trots als een hond met twee staarten". Pas in dat jaar is zijn zo rustig begonnen hobby tot een obsessie uitgegroeid. Hij begon rommel markten af te lopen (iemand helpt hem bier thans bij): hij bracht van z'n bui tenlandse reizen soms tientallen spaar potten tegelijk mee; hij begon Iezinger te houden (ook voor de radio en de t.v.), die hem daarna altijd wel een paar exemplaren opleverden. Juist toen we tegenover hem zaten, belde een Amsterdamse dame hem op. In een rommelhoek van 'haar Suis had ze een oud spaarvarken van een „lelijke zuurtjeskleur" gevonden. Of de heer Ter Wolbeek er soms belangstelling voor had? Hij kon het zo komen afhalen. Hoewel het varken toonaangevend is voor de collectie van de Aznstelvener, heeft de industrie de spaarpot haast on eindige mogelijkheden gegeven. Geen „Spaarpottenman" N, M. A. ter Wolbeek, het duurste exemplaar van zijn collectie bewonderend in de handen. dier, of het is wel als spaarpot verte genwoordigd, zelfs een primitief beschil derde, aardewerken leguaan, die uit de Surinaamse plaats Comelis Kondre komt, waar nog Indianen wonen. (Adverten tie) Al brandt het maagzuur nog zo fel Een KISP-tabletje blust het wel. Last van 't zuur? RISP helpt direct 32 tabletten 1.00. Door het grote personeelstekort al leen in de bestelsector al ongev. 200 man kan de P T T in Den Haag ondanks overwerk en aanstelling van hulpkrach ten, de post niet meer verwerken. Om aan de moeilijkheden het hoofd te kun nen bieden zal een avondbestelling wor den Ingevoerd, die zal worden verzorgd door nïet-p t trers. Het aantal bestellers blijft in Den Haag en omliggende ge meenten nog steeds teruglopen; dit jaar met gemiddeld vijf per maand. Deze nieuwe regeling zal met ingang van 5 november geleidelijk aan worden ingevoerd. Sn totaal zullen 120 hulpbe- stelkrachten worden aangenomen, die in de avonduren alleen weekbladen, tijdschriften en drukwerken zullen be stellen. De besteLkrachten zullen twee a drie avonden per week dienst doen. Het Hildebrandmonument in Haarlem, dat na jarenlange moeilijkheden ten slotte het afgelopen jaar in de Haar lemmerhout kon worden onthuld, doet alweer van. zich spreken. De beelden groep blijkt namelijk kwetsibaar voor vorst te zijn. Een actief raadslid van Haarlem heeft over deze kwestie vragen gesteld aan B. en W. Het college antwoordde hem dat de beelden gedurende de winter maanden door kisten zullen worden om geven. Voorts zal het water en het spuit- gtuk in de fonteinbaik van het monument tijdelijk worden verwijderd. Zij slaagden erin de 61-jarige mevrouw S. Stok-Strach uit de Hudsonstraat en de 63-jarige radio-technicus L. van Eek van de Aelbrachtskade van de verdrinkingsdood te redden. Beiden hadden ernstige verwondingen opgelopen bij de aanrijding. Mevrouw Stok had een hersenschudding, een gebroken, rechter been en een hoofd wond; de heer Van Eek klaagde over pijn in de buik en het rechter been Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Hooidrift. Op de kruising met de Aelbrechtskade had de 25-jarige spoorwegemployé G. H. M. Nieuw en eijer uit de Opzomerstraat de macht over het stuur verloren, toen zijn motor met zijspan uit de bocht vloog. De motor botste in vollevaart tegen het transformatorhuisje langs de waterkant, veerde terug en raakte toen de beide voetgangers. De motorrijder kreeg een hersenschud ding. Hij en de andere gewonden werden naar het Dijkzigtziekenhuïs overgebracht. De spaarpot wordt als appel peer of citroen op de markt gebracht, als speeldoosje, als heks, als schelp, als kopstuk van b.v. een man als „geld- zuiveraar" professor Lieftinck, Hij kan ook een. molen zijn, een raket, een dobbelsteen, een biljartbal, een kegel, een weerhuisje etc. Geen vorm is de spaarpottenfabrikant ontgaan. Zelfs de kluis met de ervoor hangende reproduc tie van bet Laatste Avondmaal van Leo nardo da Vinei niet. Zolang er geld op de wereld is, heiben er spaarpotten bestaan", al dus de heer Ter Wolbeek. ,flat er slechts enkele eeuwenoude exempla ren bestaan demeeste zijn mu seumstukken komt, omdat ledi ging bijna altijd met stukslaan ge paard ging. Merkwaardig genoeg wordt in landen met een hoge wel vaart de spaarpot nog altijd kapot ge rammeid, ofschoon een enkeling wel met een mes in de gleuf zit te knoei en. In een land als Zweden bijvoor beeld is het bijzonder moeilijk een spaarpot met een slot te vinden". De oervorm van de spaarpot is overi gens niet het varken. Het is een ai of niet gestyleerde moederborst, die kracht, voorspoed en leven symboliseert. De heer Ter Wolbeek heeft er nog één uit 1778, waar zogezegd „Het thes is ingezet". De bakermat van dit voor hem oudste collectie-exemplaar ligt in Friesland. Naar het opschrift te oorde len, is het een geschenk aan een pas geborene geweest. Ook het varken, dat later als spaar pot is ingevoerd, heeft bij enig naden ken een rijke symboliek. Zoals de boer vroeger zijn varken vetmestte om er in de schrale winterdagen van te kun nen leven, zo moest in vette jaren voor magere jaren worden gespaard. In de collectie van de „spaarpotten- man" onder deze naam is de heer Ter Wolbeek langzamerhand In Neder land bekend geraakt bevindt zich na tuurlijk ook het duurste exemplaar. Het is een klein, vierkant busje van gesla gen zilver, dat door het slot en het handvat veel op een collectebusje lijkt. De verzamelaar ze.gt eerlijk, dat hij dit honderd jaar oude spaarpotje nooit had kunnen kopen, als hij het niet van zijn directie cadeau had gekregen. Het bus je beeft overigens al geschiedenis ge maakt. Het is niet alleen in een radio vossenjacht en in een hoorspel gebruikt, maar ook als het centrale "motief van een niet ongeslaagde detective. Waar de heer Ter Wolbeek thans de meeste aandacht aan besteedt, is de vol tooiing van zijn serie mechanische spaarpotten, die zeventig jaar geleden in de Verenigde Staten in omloop wa ren. Er zijn er niet minder dan 245 en er is een fabriek (ook in de Ver enigde Staten), die er thans copieën van maakt. Van sommige heeft de ver zamelaar een origineel exemplaar, zo als de spaarpot, die (de geldstuk bren gende) Jona en de (geldstuk slikkende) walvis verbeeldt, en een zogeheten schietspaarpot, die door middel van een veermechaniekje en klappertjes een schutter muntstukken in een holle boom laat schieten. „In die serie", zo knoopt de heer Ter Wolbeek eraan vast, „zitten anders ver schillende voorbeelden van de reinste rassendiscriminatie. Ik heb een mecha nische spaarpot, waarop een negerjonge tje zit, dat een ezel slaat; werp je er echter een geldstuk in, dan draait die Voortbouwende op een bijna veertig jaar oude traditie wordt ook morgen weer Wereldspaar- dag gevierd. Het laatste woord is bepaald niet overdreven, want er zijn spaarbanken in Nederland, die op Wereldspaar- dag drie keer zoveel inleggers als op normale dagen trekken. De presentjes, die ter beschik king worden gesteld, zijn hier weliswaar niet vreemd aan, maar 't gebeurt dan toch maar. Tijdens het in 1824 gehouden eerste congres van het Interna tionaal Instituut voor het Spaar wezen werd niet 30, doch 31 ok tober als Wereidspaardag aan gewezen. In verschillende lan den, waaronder Nederland, achtte men het echter beterde 30-ste te kiezen. Reden: de 31ste geldt óók als hervor mingsdag. Het sparen blijft op zichzelf de stijgende lijn behouden, die het reeds sinds jaren heeft. Onderen, maar vooral jongeren, hebben hun gezamenlijk tegoed bij de Nederlandse spaarbanken thans al op 3,5 miljard gulden gebracht. De spaarpot het begin van al het sparen wordt In ne venstaand artikel van vele zij den belicht, dankzij de fanatie ke verzamelwoede van de heer N. M. A. ter Wolbeek, al gemeen procuratiehouder van de Spaarbank voor de Stad Am sterdam, Morgen begint de êéndëagse verkoop van een zeldzame partij wollen en fibrenka stoffen, die nu het meest in de belangstelling staan. Wollen en fibrenka stoffen in vela prachtige kwaliteiten, in de meest gevraagde mode kleuren voor prijzen, die U pas .aan het eind van bet seizoen zoude verwachten. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze partij stoffen, flannels in- alle mode kleuren rood, groen, grijs, zwart enz.. Prince de Galle, pled de poule en pepiea In zwart/wit en prachtige Schotse ruiten voor slechts Gééf* tel. of schrift, bsst. De bijtende muis bevond zich in een woning aan de Reinier Vinkeleskade. De kat, waarbij de vorige week hondsdol heid werd geconstateerd, hoorde ook thuis in een. woning aan deze kade. Vit Venlo komt pas thans bet bericht, dat twee weken celeden een driejarig jongetje na een hondebeet overleden Is, De moeder van het kind las saterdag voor het eerst ia de krant, dat er drie mensen aan hondsdolheid gestorven wa ren. Zij deed meteen aangifte bij de politie, waarna de bewuste hond werd opgespeurd en onderzocht. Hondsdolheid kon echter niet worden vastgesteld. Het merkwaardige van dit geval ls, dat ook hier hersenvliesontsteking als doodsoorzaak werd opgegeven. Na de beet werd het kind spoedig onwel, waar na een dokter het een injectie gaf. De toestand van het knaapje verslechterde evenwel. Het werd in een ziekenhuis opgenomen, waar het een dag later stierf. Het afgelopen weekeinde hebben de Ds. Groeneberg begon met de opmer king dat de kerk na zekere tijd geneigd is naar rust te verlangen. Al in 1832 kreeg een verontruste KoMbrugge te ho ren dat de kerk voor alles rust nodig had. Eenzelfde houding treft men ook van daag aan in kerken die al enige tijd bestaan. Wij weigeren verontrust te worden. Toch zullen wij nooit rustig kunnen zijn zolang de kerk niet één is. „Wij zullen er van moeten uitgaan dat wij indertijd wederzijds om Christus wil uiteengingen. Er is geen enkele reden de zaken nu terug te draaien naar het historische moment van 1834 of 1886. Wij moeten (Advertentie) VOOR BETER EN MODERN 50NT KLEIWEG 112 ROTTERDAM SHOWSOOM: KLEIWEG 145 - Til. (010) S 39 12 ezel zich met een sneltreinvaart om en trapt het hele jongetje van de vlakte". Van die rassen-discriminatie op oude, Amerikaanse spaarpotten Iaat de ver. za-rnelaar nog enkele voorbeelden zien. Bijzonder onsmakelijk om naar te kij ken, ls dat zwartje, dat door een tand arts de helft van z'n kaak wordt uit gerukt als men er tenminste een munt je In gooitBü een andere spaarpot wordt dat zelfde manneke weer achter na gezeten door een bison, die hem ln de letterlijke betekenis van het woord een boom Injaagt. Een geldstuk brengt „het lachertje", want als dat op de bo dem rinkelt, verschijnt er plotseling een beer ln de takken, die de hoop om te kunnen ontsnappen Ijdel maakt. elkaar ook niet dwingen schuld te be lijden omdat wij in die jaren heengin gen of bleven. Er is toen een breuk geweest en al heeft het zin daarover te spreken, wij mogen ons niet laten ge zeggen door enkele jaartallen; het ge bed van Christus moet het laatste woord hebben. Als wij ons nu ergeren aan de onrust in de hervormde, gereformeerde of chr, geref. kerk dan ergeren wij ons aan het woord van God." Ds. Groeneberg was voorts van me ning dat kerk en evangelie in de ogen van niet-kerkelijken ongeloofwaardig ge maakt worden en vroeg zich af of de kerk, alle goedbedoelde pogingen ten spijt niet bezig is langs de buitenker kelijke heen te leven. 37 Nadat van Suchtelen verslagen naar huis was gegaan, probeerde Joachim de kist naar binnen te kan telen. „Foei, wat is die kist zwaar," hijg de hij. „Ik krijg diepe bewondering voor die van Suchtelen, zeg; die man moet enorm sterk zijn." „Kom, kom, meneer Joachim," lachte tante Kea „Zó zwaar ia die kist toch niet." Met een forse ruk tüde ze hem van de grond. „Waar wilt u hem hebben, meneer Joa chim?" vroeg ze, zonder een spoor van inspanning. „Nou, eh, ze', hem maar in de stu deerkamer," zuchtte Joachim. Met grote stappen beende tante Kea naar binnen. Joachim volgde een beetje beschaamd. Net toen tante Kea de trap naar de studeerkamer wilde bestijgen, klonk een onheilspellend gesis uit de keuken. „De melk kookt over!" schrok tan te Kea. „Vlug, meneer Joachim, pak aan, ik moet naar de keuken!" Snel duwde ze de kist in Joachim's ar men. „Goeie help, nee!!" hijgde Joachim met gebogen knieën. „Dit kan ik niet tillen!" Maar tante K«a hoorde hem al niet meer. Hervormden en gereformeerden staan hier voor dezelfde problemen en dat heeft een beweging als die van „de achttien'' doen ontstaan, die spreker overigens meer als exponent dan als oorzaak van de beweging wilde zien. Er was een ontwikkeling gaande in bei de kerken, ontstaan door veranderingen die zich voltrokken hadden. Beide ker ken zijn meer kerk geworden. Voor de hervormde kerk lijkt dit wel duidelijk sinds zij weer kerk wil zijn met een functionerende belijdenis. Maar ook de gereformeerde kerken hebben een an der gezicht gekregen. Vele hervormden hebben zich voor heen wel eens afgevraagd: is dit eigenlijk wel een kerk of is het meer een vereniging van mensen die een bepaald akkoord van kerkelijke ge meenschap hebben bereikt, daarvoor pal willen staan en het ook verder in alle dingen met elkaar eens zijn over belangrijke beginselen. Wie in dat denkpatroon niet (meer) paste, moest er uit of ging er uit. Zoals men uit een vereniging gaat waar men zich niet aan de doelstelling houdt. Zo bo den de gereformeerden de aanblik van een geüniformeerd leger dat stram in de pas recht op het doel afging. De hervormde kerk daarente gen vertoonde meer gelijkenis met een kudde schapen waar men stond of lag in de gemakkelijkste houding, kauwend of herkauwend. De gereformeerde kerken zijn nu tachtig jaar, de leeftijd waarop de ge breken komen. Beide kerken hebben nu een sterke gelijkenis gekregen en vinden zich op een kruising van wegen voor dezelfde problemen geplaatst. Zo zien wij elkaar aan, rustig en zonder romantiek en vragen elkaar: kan dit nog langer zo? Wij souden zo nog wel graag even willen doorgaan want wij zijn gesteld op rust. Maar de Geest zal ons niet de rast laten en ln ons het verlangen naar eenheid wekken. Niet opdat twee vij vers één worden of omdat eendracht macht maakt, maar opdat God één stroom zal vormen waar wij steeds dammen hebben opgeworpen", zo zet ds. Groeneberg. (Advertentie* m«sM9S reductie betere plaatsen DE ROTTERDAMSE SCHQUWBURB Inlichtingen aan de kassa of lel. 111766 Na de heer Doyer uit Assen, de be kende tegenspeler van „aardstralenkast- jesf abrikant" Joh Bron, hebben ook twee landbouwers de aardstralenexpert bij de Edese politie aangeklaagd wegens oplichting. De aanklagers zijn de heren B. P. Zijlstra uit Zweins (Fr.) en S. van Dijk. uit Hitsum. De heer Doyer begeleidde de Friese boeren naar het politiebureau. Van de aangeklaagde wordt nog steeds geen nader bericht vernomen, behalve dan dat hij zou hebben gezegd: „Mijn ''d komt nog!" Een locomotief van de N.S. ramde zaterdagmorgen op de spoorwegkruising Albert Plesmanweg—Waalhaven in Rot terdam een melktanker. Ofschoon de botsing hevig was en de auto in de volle lengte werd geraakt, bleef de melk be houden. De tank barstte wonder boven wonder niet open. Beide voertuigen wer den zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. Er werd niemand gewond. De goedkope braadkulkens-actie kan als beëindigd worden beschouwd. Met dien verstande, dat de prijzen, naar ver wacht wordt, onder die van vóór de mestkuikenoorlog zullen blijven. Het grootste plulmveeslachtbedrijf van ons land heeft voor zijn produkt thans een prijs van 3,90 per kg. vastgesteld. Dit betekent nog altijd vijftig cent per kg. goedkoper dan vóór de actie. In het algemeen mag gesteld worden dat de prijs zich onder de vier gulden per kg. zal blijven bewegen. Door de actie is naar schatting 800.000 kg. diep vries-kuiken extra verkocht. Insiders rekenen vooralsnog op een verhoogde omzet in Nederland, vergeleken met die van vóór de goedkope braadkuikens- actie. (Van een onzer verslaggevers) Een 48-jarige transportarbeider sticht te na een hooglopende ruzie met zijn vrouw zaterdagavond omstreeks hali ne gen brand in zijn huis in de Langestraat te Leiden. Pas toen het vuur op de zol derverdieping flink om zich heen greep, bemerkte de vrouw, die met drie min derjarige kinderen thuis was, wat er aan de hand was. De brandweer werd ge waarschuwd maar deze kon de zolder verdieping met de daarop gelegen slaap vertrekken en kasten met kleren niet meer behouden. De transportarbeider is ingesloten. gemeentepolitie van Amsterdam, dt rijkspolitie en de algemene inspectie, dienst van het ministerie van landbouw en visserij ruim 20.000 auto's aangehou den bij de vierentwintig uitvalswegen van Amsterdam om de naleving van het uitvoerverbod van honden uit de hoofd stad te controleren. Op advies van de politie keerden 17» automobilisten, die een hond in de ant® vervoerden, terug. Er waren echter ook chauffeurs, die dit advies niet opvolgden en toch Amsterdam uitreden. Het gevolr was, dat velen van hen in aangrenzende gemeenten werden bekeurd. De gemeen- iepoliiie te Amstelveen moest 92 keer een procesverbaal opmaken. (Van onze rechtbankverslaggever) B(j KB. van 17 oktober Is mr. L. van D(Jk tot vice-president van de reehtbank ln Rotterdam benoemd. Maandagmorgen werd hij door de president van de recht bank, mr. J. G. L. Reuder, geïnstalleerd. Mr. Reuder wees er op dat drie jaar geleden drie vice-prestdenten ineens werden benoemd. Nu ls ongeveer het zelfde geschied: binnen drie maanden ls de benoeming van een drietal vlce- presldenten afgekomen. „Ik ben zeer verheugd met deze uit breiding van het rechtbankkader", aldus de president. „Rotterdam groeit, er is meer werk voor de rechtbank, er zijn meer rechters nodig". Met de benoeming van mr. Van Dijk is het aantal vice-presidcntcn met éen uitgebreid. De geïnstalleerde rechter begon zijn justitiële carrière in 1947 als waarne mend griffier bij de rechtbank in Utrecht. In 1948 werd hij griffier in Rotterdam, waarna in 1956 zijn benoeming tot rech ter volgde. De sterk commerciële inslag van mr. Van Dijk maakte hem uitstekend geschikt voor een plaats in de handels- kamer. De laatste tijd vervulde h(j het voorzitterschap van de civiele kamer van de rechtbank. Hij was tevens üd van dt onteigeningskamer. Namens het parket bood de officier van justitie, mr. B. van der Meuien zijn gelukwensen aan. De griffier, mr. MC de Graaff, deed dit namens de griffie en het rechtbankpersoneel en de waarne mend deken van de Rotterdamse advo caten. mr. I. j. Duthü, voerde namen.. de balie het woord. De reünisten van de protestant-chris- telijke studentenvereniging I.LR.R. heb ben vrijdagavond en -nacht de nieuwe sociëteit „Koinaania" ingewijd met «en borrel, diner en een dansje. Het caba retgezelschap, uylenspieghel van I.G.R.-R. zorgde een uur lang voor een cocktail van liedjes en sketches. De spectaculaire rondrit door de stad kon helaas door het bar slechte weer niet doorgaan. Maar dit gemis werd alleszins gecompenseerd door de war me sfeer die het grote gezelschap van 250 personen bracht in de verschillen de ruimten van „Koinaania". Speciaal voor de belangrijke persona ges was het belangrijk dat zij nu een toevluchtsoord in de vorm van het nieuwe „Koinoonia" verkregen hebben. In dit gebouw kunnen zij zichzelf zijn of, zoals men wilt, weer student zijn. o kon minister prof. dr. J. ijlstra zijn ambtelijke plooien laten vallen en als amice Zijlstra zich in de sociëteit bewegen zonder dat zijn staatsmanschap hem aangerekend werd en was prof. dr. J. Wemelsgelder. hoogleraar in de economie aan de Technische Hoogc- school in Eindhoven, in staat zijn zor gen rond de inkomensnivellering door mar ketting in het reclamewezen ge heel te vergeten. Na de borrel aangeboden aan het bedrijfsleven en het Nieuw Rotterdams Toneel vorige week woensdag en don derdag is deze renistendag 2e laatst» maar zeker de meest voldoening geven de manifestatie geweest in het kader van de feestelijkheden van de opening van de nieuwe sociëteit „Koinoonia Ongeveer twaalf mensen hebben van morgen verwondingen opgelopen bij een botsing tussen een tram en een bus op de hoek van de Amstelveenseweg en het Stadionplein in Amsterdam. De gewon den, van wie twee ernstig, waren allen passagiers van de tram en de bus. Het ongeluk gebeurde omstreeks acht uur, kort nadat een tram van lijn 1 van het beginpunt voor het olympisch stadion was vertrokken. De 27-jarige uit Haar lem afkomstige chauffeur van de bus van Maarse en Kroon, die van het Haar- lemmermeerstation op weg was naar Amstelveen, zag de tram te iaat. De bus botste met flinke vaart tegen het voorste deel van de tram. De schade was san- zienlijk De meeste slachtoffers werden gewond door glassplinters. Het tram verkeer was ruim drie kwartier ge stremd. Gistermiddag is het negenjarig jon- geije Harry Duisters uit Bergeijk tijdens een pony-rijles om het leven gekomen. Een voor hem lopende pony sloeg met zijn achterpoten, waarop het paardje waarop hij zat schichtig werd en op hol sloeg. Harry viel van het paard en bleef met zijn ene voet in de beugel hangen en werd zo een honderd meter meegesleurd. Het kind overleed ter plaat se. Zijn vader, die ook bij de rijles aan wezig was, heeft het ongeluk zien ge beuren. Ter hoogte van het lichtschip Texel heeft de Duitse kustvaarder Kate Ball met roersehade te kampen. Het blijkt voor de bemanning niet mogelijk de schade zelf te repareren. De sleepboot Holland van de rederij Doeksen, op Terschelling, is uitgevaren ter assistentie en zal de coaster naar Rotterdam slepen. De Kate Ball is 600 ton groot en geladen met suiker. Het schip is afkomstig uit Haren (Ems), De 60-jarige Leidenaar J. Cornelisse die in de nacht van 9 op 10 oktober met zijn vrouw in zijn woning in de Spieghel- straat door kolendamp werd overvallen, is zaterdag in het academisch ziekenhuis overleden zonder tot bewustzijn te zijn gekomen. Zijn vrouw overleed reeds op 10 oktober.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 2