Archivaris sprak puntig over Schiedam in historie Verdienstelijk oeuvre van Giudici getoond NIEUWLANDKERK ZAL M AGNALIA DEI HETEN ROTTERDAM Sic transit gloria mundi... Zo ging het bij glasfabriek Schie" Zaal te klein - zaterdag wandeling tsf^srjir °°k. v.i« izr%&£?is&r&T In zestig jaar is wel veel gewijzigd DrsKuyer: Toch heeft de stad saillante punten Lezing van drs. Kuyer Goede contactavond Geref. Kerk Burgerlijke Stand „s-S'L'V'ïaffiT DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 31 OKTOBER 1962 Cefa vertoont Gebroeders Peeler \Fout S" 2LhSlJniel ,de rijke I.F.A. brengt eert Politievoetballers bijna kampioen VOORRAAD. MET SFEER Mei scooter ten val SUCCESSEN TAAK 4T Schuimbak Directeur Versieren Bij inbraak 125 buit gemaakt Scholen Maassluis: zaterdags vrij AGENDA~VÖOR SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers» Boelend heeft de gemeentearchiva ris drs. P. Th. Kuyer dinsdagavond ia Irene voor de Volksuniversiteit over „Oud Schiedam" gesproken. De taal was te klein om alle belangstel lenden te kunnen bevatten. Zelfs op het laatste moment hebben de da mes van de VU nog een twintigtal toegangskaarten moeten verkopen. De heer Kuyer heeft het Schiedam van vroeger met een puntige tekst, geestig en heel duidelijk besproken. Hij vertoonde daarbij prachtige dia's, over Oud-Schiedam en In het tweede over Oud-Schieda men in het tweede gedeelte van de avond heeft hij de belangstellenden tal van dia's ge toond met afbeeldingen van gebou wen en straten van de stad om zoals bij zei „een wandeling door Schie dam te maken." Zaterdagmorgen gaat de heer Kuyer met een aantal belangstellenden op stap om de stad daadwerkelijk te tonen. JU» ik het woord stedeschoon voor Schiedam gebruik dan weet ik dat bet een hachelijk woord is maar er is nu eenmaal geen verkleinwoordje voor', zei drs. Kuyer aan het begin van de avond maar aan het slot con cludeerde hij dat Schiedam heus de moeite van bet bekijken waard is cn de tevreden bezoekers betuigden het met hem. ïrs. Kuyer stelde dat de grote stroom van het vreemdelingenverkeer langs Schiedam gaat In boeken sal men weinig over Schiedam aantreffen. Toch heeft de stad saillante punten. Hij noemde de molens, de branders panden. de kerk, de beurs, het pro veniershuis, het kantongerecht. „Dit alles is te vinden binnen het kieine bestek van de oude stad". ..Ze sprin gen uit de eentonige collectiviteit van het straatbeeld". De Grote Kerk is uit de middeleeu wen. het stadhuis van eind zestiende eeuw maar de rest is aüemaai uit de achttiende eeuw en later. Bijna alle maal zijn de gebouwen in de tweede helft van de achttiende eeuw neergezet. De vraag over de gesteldheid van de bevolking in die tijd biedt stof voor een volledige lezing volgens de heer Kuyer d:e mededeelde ditmaal enkele rechtlij- iïeven ®enuanceerde schetsen te willen;' Zo daalde het totaal van Gouda in 1 het begin van de achttiende eeuw van 20.000 naar 12000 door malaise in de pijpenindustrie. De functionarissen van de wijk Nieuwland der Gereformeerde Kerk in Schiedam beschikken over goede •Tlcn®" dateSchiedam dl-te'eeuwen"bran-1 CultllUr-minded de aj*e t eeuw'^vi driekwart i De gemeentearchivaris zei dat i branderii bfldJ££ieH v'a" de eerste j brandersknechts geen culturele 1 slechts Hrif tf, lm 1670) nog j meebrachten. Toch is te zien -lat Schie- industrie hta HanderiJ5n' De branders-j dam architectonisch wel cultuur-minded betekenis fn i-n, w óe 11L' eeuw Keen was. Dat moet te wijten zijn aan de m 171HI's ti i w,aren 32 branders, 'drang van de branders om hun wel- m 1718 9o. In de laatste decennia be- vaart te tonen. De sedentaire bevolking had het St. Lucasgilde waarin diverse beoefe naren van de kunstnijverheid waren opgenomen. Het grootste aantal be stond echter uit huisschilders, niet uit kunstschilders. Voor het maken van kunstwerken in raadszaal en burge meesterskamer moest een beroep worden gedaan op kunstenaars uit Delft en Rotterdam. re°n erC iRo0th onUvikkeling. In 1780 ien er IBÖ branders, in 1799 224. y,'n„.de »chttiende eeuw was Schiedam bii uilstek' ln de zeven-! Mende eeuw was er nog een belangrijke i haringvaart. Dat liep echter ter£g en* i£„ r£. t 2 %T, no* v'tf baringbui-1 binderij is in Schiedam een! strUfa* ïit £efr,Jf. f bleven in tegen-j stelling tot Rotterdam waar de bran-' is ware ondernemers beschik-f ders ten Bekende zilversmeden zijn hier niet wwitoriiL complexen van pakhuizen, j geweest. Er was een goede kunstaar mmiülwJL. Schiedam telde in 1750 dewerkfabriek van Klos. maar die inwoner», ht 1800 11300 inwoners, beeft slechts vijf jaar bestaan. Fraaie fl k™** aanwas was een gevolg vanspecimen van dit aardewerk zijn nog ruime werkgelegenheid. in het museum te zien. Van beeldhou wers is geen spoor te vinden. In \uDt« TenseJ? kwamen uit Brabant Westfalen. Osnabrück. Munster Het een bloemlezing met gedichten over plaat sen in Zuid-Hol land is niets over Schie dam opgenomen en drs. Kuyer achtte DrsCriKuverR *1^4. £wam*n«terecht want de verzen zijn gering of he*verdun er°P.dat de groei In getal en slecht. Schiedam had in de 35 (Van een onzer verslaggevers) ..De gebroeders Pech" is de titel van de film die de Cefa vrijdag- en zaterdag avond in gebouw Irene zal vertonen. Voor het eerst na lange tijd worden er dus weer twee filmavonden achtereen gegeven. Toegangskaarten zijn verkrijg baar aan de zaal en bij boekhandel Nie- mantsverdriet Lange Kerkstraat. i De film begint als Pulle (Wolfgang i Nuesz) uit een inrichting voor dra'ik-!. - zuchtigen wordt ontslagen. Natuurlijk i *erï om de wijk avonden geva- Ibelooft hij de hoofdzuster alleen limonu- jrieerd te houden. Zo kregen dinsdag- jde te drinken. Maar ja. ook op andere!avond tal van facetten wederom de wijze kun je op het verkeerde pad ra- j aandacht in de kantine van de i ken. Met zijn broer Jozef besluit hij een jSchiedamse cartonnagefabriek. Aan- t kraak te plegen in een bankgebouw. trekkeiijk was „Schilderijenexpositie" i Via een bovenhuis willen r.e zich in het bankgebouw laten zakken. Maar al tijd valt er wel iets voor, waar ze niet op hebben gerekend. Het jeugdige echt paar. dat het bovenhuis bewoont, loopt wel eens kwaad weg. maar het praat- en minzieke dienstmeisje Lore blijft op haar post. Maar noch -door Lore noch door de nieuwsgierige weduwe Kohier laten Pulle en Jozef zich van de wijs brengen. Zo stapelt de ene dwaasheid i zich op de andere. Als ze er eindelijk in j zijn geslaagd de vloer gedeeltelijk open j Lii>-/|tu{pr/) film te breken moeten ze zich gauw onder j imh de bedden in een zijkamer verstoppen j T omdat het bewuste echtpaar weer eens De Interkerkelijke Film-Aktie te Hoek thuiskomt. Het wordt pas goed feest ivan Holland, een commissie gevormd waaraan voor de bezoekers een wed strijd was verbonden. Duidelijk was te doen dat hier de tonelisten van Geron de artistieke bijdrage hebben geleverd. Beurtelings heeft men figuren uit de van Holland een commissie als het tweetal besluit door middel van! een kriiesüst vrii baan te maken. land die bijzonder aktief is. vertoont maandagavond m de Geref. kerkzaal een krijgslist vrij baan te maken. Het gelukt hen tenslotte het jonge echt paar op hun ..tweede huwelijksreis" te krijgen, maar het bedrog komt uit en het echtpaar keert terug. Uiteindelijk komer. de gebroeders Pech toch in het bezit van de begeerde I bankbiljetten maar vallen daarbij, hoe kan het anders, in handen van de poli tie. En daarmee hebben ze opnieuw be wezen hun naam eer aan te doen. (vin een onzer verslaggevers) Tijdens zijn boeiende lezing over „Oud-Schiedam" heeft drs. Kuyer, gemeente-archivaris met lichtbeelden o.a. de verdienstelijke architectuur van de architect Carlo Francesco Giovanni Giudici getoond, die ook in Rotterdam zoveel mooie bouwwer ken heeft gemaakt. Hij was inspec teur-generaal van De Maze. De ge bouwen in Rotterdam zijn gebombar deerd en vernietigd. Schiedam heeft van de talentvolle kunstenaar die in XB19 overleed gebouwen als het kan tongerecht, het Stedelijk Museum, de Spaarbank en vermoedelijk ook de Koopmansbeurs. T\RIE MAANDEN geleden bezoch- ten wij een stad in cms land. Net als de vrouwen doen bekijken wij dan ook prompt etalages, onze aan dacht gaat dan naar boekwinkels, an tiquariaten en kunsthandels. Daar in Zutphen zagen wij een goede voorraad van dergelijke winkeltjes. Schiedam heejt vrijwel geen kunst handel. vrijwel geen antiquariaten en; Voor de beurs hadden drie archi tecten ontwerpen gemaakt maar ten slotte kreeg de stadsarchitect Rutger van Bol. Esde opdracht uit de drie ontwerpen de beste elementen te kie zen. ..Auteursrecht kende men ken nelijk niet". Het geheel wekt de in druk van de hand van Giudici te zijn omdat Van Bol, Es nimmer getoond heeft tot dergelijke concepties in staat te zijn. De heer Kuyer liet niet alleen de prachtige gebouwen in- en uitwendig zien maar hij besprak ook de tot standkoming. Zo besprak hij het schrijnende leven van de bejaarden in het vroegere gasthuis. Ze leefden te midden van de luizen en ze werden voor vijf gulden in een schip naar de voormalige fabriek van Kioos vervoerd toen het nieuwe St, Jacobsgasthuis er kwam. Voor de Kost dienden ze stenen te bikken. Ook tvet nieuwe tehuis was niet ideaal. In de zalen stonden de bed den in het midden en de tafels langs de ramen. Hier hangt de sfeer van de Camera Obscura zei drs. Kuyer die de opmerkingen van Keesje het diakenhuismannetje aanhaalde. De huidige bestemming past beter bij de architectuur. Hij liet het orgel zier» dat uniek is te noemen en -ook de aula is van een waardige stijl en stemming. Mercurius liet opnamen zien van het dat Schiedam een boeiende stadinterieur van het Kantongerecht. In met sfeer kan zijn. Dat is weer ge-!190Q wilde men dit gebouw zelfs slopen, bleken uit de leerzame lezing die on-;Hct is het enige m ons land uit de ze gemeentearchivaris heeft gehou-',^raPse^dat ^e!? dergelijke stijl Th. Kuyer nog vele van aeze lezingen icn<j ;n ve;e panden Mercurius zal houden want hij weet op bokwa-\Li geplaatst. Dat is ook bij het hoofd- me wijze en met fijnzinnige humor (bureau van politie te zien hoewel Mer- veel te vertellen over onze stad. Over i curius de beschermer van de dieven QTEEDS meer wordt rJ c het duidelijk de vele malen bekroonde en bijzonder aantrekkelijke film ..De herberg van het zesde geluk naar de door Alan Burgess geschreven roman ..Een kleine vrouw. Aangezien de vertoningsduur twee en een half uur is heeft men gemeend geen filmpje vooraf te draaien. Wel zal een kleine pauze worden gehouden voor de kofifie. Donateurs van de IFA kunnen op deze eerste drie dagen van deze week voor een gereduceerde prijs togangs- bewijzen verkrijgen op de bekende adressen. Het is wenselijk dat men kaar ten vooraf koopt omdat de zaal maar een beperkt aantal stoeien beschikbaar heeft .mede door de wettelijke voor schriften bij een filmvertoning. De ver toning in deze zaal begint precies acht uur. Het voetbalelftal van het Schiedam se politiekorps is bijna kampioen van Nederland geworden. De Schiedam mers waren al kampioen van het dis trict West. dinsdag hebben ze in Soest gevoetbald tegen ,de kampioenen van de andere districten, de koninklijke marechaussee uit Roermond, de politie uit Emmeri en de koninklijke mare chaussee uit Apeldoorn. S^fdsr";r?„ scooter ten val toen hij maandag- mond met 10. van Emmen met 30 .„jug Bij de afrit Schiedamsedijk-Piein 1940 te Vlaardingen kwam de 23-jarige kan toorbediende H. A. B. uit Maassluis met en toen waren ze bijna kampioen want in het beslissingsduel tegen Apel doorn hadden ze een beter doelgemid- delde zodat een gelijk spel de Schie dammers de grote triomf zouden heb ben gegeven. Bij de rust was de stand nog 00. helaas voor Schiedam miste gcalget- ter Groen een goede kans en Apel doorn slaagde erin aan het slot wel m twee treffers te plaatsen. Overigens is deze tweede plaats zeer eervol te noemen. morgen een wielrijder wilde ontwijken. B. liep lichte verwondingen op aan zijn rechtervoet. Bij de vele kalenders die straks weer gaan verschijnen, zal er één bij zijn, die de Maaslanden? bekend zal voor komen. De geref. jeugdvereniging als initiatiefnemer heeft voor haar kalen der als onderwerp Maasland gekozen. De opbrengst van deze kalenderver koop is bestemd voor het jeugdwerk in Oeganda-Oeroendi in Afrika. feschiedenis uitgebeeld als Koningin mma, Florence Nightingale, minis ter Zijlstra, Frans Schubert; Zeifs radioster Dorus was aanwezig. Aan het slot heeft Pipo de Clown waar in de aanwezigen Koos de Groot her kenden de prijzen uitgereikt aan degenen die het best de figuren had den herkend. Spelleider was J. Hofstra. de tekst was van Coen Westerveld en de heer K. Tanis heeft de muzikale illustratie verzorgd. Architect S. T. Goslin»a heeft op deze avond dia's van nieu we kerken en wijken vertoond. De wijkpredikant ds. P. R. Everaars leg de het accent op het beleven van de kerkelijke gemeenschap in zijn ope ningswoord. Voor de pauze is ook ruime aandacht geschonken aan de acties die gehou den worden om gelden te verzamelen voor de ia aanbouw zijnde kerk In Nieuwland, die Magnoliakerk genoemd zal worden. De officiële naam wordt Magnalia Deï Grootheid. Voor de nieuwe actie tijd is geld zijn reeds honderd medewerkers verkre gen. zelfs uit andere wijken. In de vrije avonduren en op zaterdag knappen deze medewerkers tegen ver goeding allerlei karweitjes op. Zo werken ze o.a. dan in een suikerwerk- fabriek. De baten zijn bestemd voor de ver fraaiing van de Magnaliakerk. In de pauze was de chocoladeverkoop be stemd voor de inzameling. de boekhandel kan wel concurreren Schiedam valt heus veel te vertellen,I wordt genoemd. met eiders zij het dat de boekhande-dat is gebleken, veel Schiedammers laren menen dat de Schiedammers willen ook veel over deze materie wel een bepaalde smaak hebben. Men koopt hier andere boeken dan in Am sterdam en Rotterdam geschiedt, ver tellen zij. Daarom gelukken literaire bijeenkomsten hier nooit. Van bepaal de boeken behoeven ze slechts een enkel exemplaar voor die enkele klant te bestellen. Daar in Zutphen riel het ons od dat in de etalages een keur ran boeken en boekwerkjes orer de stad tc koop lag. van kostbare wetenschappelijke werken van twin tig gulden tot populaire geschied schrijving voor ertkele guldens. Waar om is dat over Schiedam niet het ge val? Ook over Schiedam zijn boeken te schrijven. de belangstelling voor Schie dam er is tonen de successen tel kens weer. We kunnen daartoe met genoegen wijzen op de dankbaarheid Van het gehoor dat met aandacht naar de goede lezing van gemeente archivaris drs. P. Th. Kuyer heeft geluisterd. Zo doet het ons ook ge noegen dat onze goede relatie C. Groeneweg op veler verzoek volgen de week donderdagavond in een zaal ®an De Goede Haven zijn lezing over Oud-Schiedam gaat vervolgen. Eer der heeft hij met succes zijn prent briefkaarten via de epidiascoop ver toond onder de titel „Van het Station naar het Hoofd". Nu gaat hij de reis ran het Hoofd terug maken en onge twijfeld gaan de leden van de Gere formeerde Kerk in Schiedam-Zuid wederom een belangwekkende töijk- avond tegemoet. J[;1EER aandacht voor Schiedam 4 kan de sfeer in de stad slechts ten goede komen. De overheid heeft hier ongetwijfeld een stimulerende taak. Gebrek aan kennis van de stad is gebrek aan liefde voor de plaats waarin men deel is van de gemeen schap. Daarom zou het jnist zijn als hier exposities over Schiedam wer den gehouden. Dat is heel goed vio- gelijk, particulieren en de gemeente hebben materiaal genoeg. In sommige plaatsen in ons land worden in het ge meentelijk archief diapositieven ver toond. Dat kan hier ook, dan dient men het gemeentearchief ruimte te geven, geld te verschaffen voor het doen vervaardigen van de dia's en er zullen wat apparaten moeten worden aangeschaft. De postzegelclub Posita te Maasland, die vorig jaar is opgericht mag zich in een blijvende groei verheugen. De ver eniging telt roods 35 leden, van wie 15 jongeren tot 16 jaar. Zaterdagmiddag is er in het Trefpun' weer een bijeenkomst. De nadruk zal deze middag liggen op het ruilen van zegel». weten. Slechts weinigen zijn blijkbaar in staat om dat vele over Schiedam te uiten en daarom dient men de ac tiviteiten van die weinigen te steunen en te waarderen. Dat zal misschien geld kosten en de ervaring leert dat Schiedam voor dergelijke zaken niet scheutig is. Ook in de historie is Schiedam al als de p'aats van de zui nigheid genoemd. Er is meer verborgen humor aldus drs. Kuyer die stelde dat het kanton gerecht en het belastingkantoor naast elkaar aan de schaduwzijde van de Lange Haven staan en dat de spaar bank. de kerk en de branderijen daar tegenover aan de zonzijde staan. De heer Kuyer liet nog tal van prach tige opnamen zien, na de pauze waren dat achtereenvolgens plaatjes van de panden en de straten van Oud-Schiedam en ten slotte kwam de gemeentearchi varis tot de conclusie dat Schiedam meer aandacht waard is dan het krijgt. SCHIEDAM Geboren: Anneke dvCde Groot en L Groenendijk; Anja d v B T van der Linden en B C Scholten; Catharina J d v C de Roode en J Veenman: Eric N HA z T M van Dijk en J M Oostrum; Ronny z v G de Hey en W van Elshcker; Jacobus H P z v P C Weber en M Stavenuiter; Jen ny d v J Mangelaars en W A van den Hof; Reaé QB z v Q B Hengst en M G Post- m»; Johanna R d v J IJ SonneveW en B den Hartog; Gerda d v J T Rood en G J Kapoen: Harm z v H Bakker en A van Har- tings veldt; Maaike Md v J H J Bosnia en F Akkers dijk; Hermanus G z v G A A Hilver sum en E L van. den Boogert: Hendrika d v H Dorsman en C den Dunnen; IJsbrand z v J Feenstra en G M Stigter. Overleden: J Stehouwer. 61 j; H Driessen, 63 j; A Molenaar. 63 j; H M Pols. 80 j. echtg v W J Kemper; M Hoich, 84 j. wed v P T Justesen. ZO VERGAAT dan de roem en zo zag tekenaar Octave DeConinck uit Schiedam de sloop van de Oostmoleneen gedenk- tcaardig feitt dat veel mensen trok. Inmiddels is de stoop reeds terdergevorderd dan op de teke ning en deze week zal het von nis wel geheel zijn voltrokken. Gelukkig heeft Schiedam nog een aantal in goede staat verkeren de molens over (Van een onzer verslaggevers) ^ESTIG jaar geleden moet Schiedam een opmerkelijke stad geweest ajjn. De scheepsbouw was er nog niet, de moeten worden, aangezien de ene soort Ier Jaap van Dijn zijn in het pleeghok met de andere veel verschil maakte in prijs en premie. Dat een en ander meer malen tot een twistpunt werd tussen de leiders en glasblazers Is zeer begrijpelijk. roem van bet gedistilleerd was voorbij.daar de ene stee soms wekenlang een Toen was de glasindustrie een belangrijke tak van Industrie. Voor de hete vuren stonden de glasblazers die vaardig de vloeibare klompen glas vorm gaven. Oude Schiedammers kunnen nog wel vertellen over die vreemde tijd. De glas fabriek werd „de hut" genoemd en ook de personeelsleden hadden vreemde bij namen. Vakantie kende men niet. Drank misbruik was usance. Men ^tuurde de leerjongen In de glasfabriek naar de branderij In de Bakkerstraat om emmers drank te halen. Er is wel veel gewijzigd in zestig jaar. In het personeelsorgaan van de Verenigde Glasfabrieken vertelt P.G. P i j Ra rtiiriz goedkope fles maakte, terwijl de andere een meer rendabele vorm onder de voet van de steller had. De hitte in de labriek is ondragelijk, ofschoon alle luiken en ramen wijd open staan. Loom en verhit lopen de indragers van de bak naar het pleeghok om daar hun warm vrachtje naar binnen te schui ven. Gebeurt dit echter niet naar de regels van de kunst, waardoor twee hete flessen elkaar raken, dan klinkt de schreeuw van de ..Pleger"; „Martijnse, eentje minder". Enkele van de jongeren schreeuwen ..Smoorkuil", maar het is te heet om zich overigens druk te maken. Zij im- mers zijn druk in de weer met hun pijpen op onderhoudende wijze over de oude af je stoten en met hun natte spanen, tijd Hij meent dat de Schiedammer die niet te vroeg maar ook niet te laat in die vorm moeten worden gezet, waarin de fles gedraaid wordt tijd. Hij J, van Trieht de laatste nog in leven zijnde glasmaker uit het Schiedam van toen moet zijn. Onder de titel ..Zo was het in 1904 in de glasfabriek De Schie schrijft htj: De eenvoudige omrastering van een houten hek met daar direct achter de Portierloge". bestaande uit een afge keurde en oude „roef van een rijnaak met een enkele ruit en deur zou niet kunnen doen vermoeden, welk een be langrijke industrie daarachter in continu werkzaam was Met verhitte koppen en van zweet plak kende hemden werken de glasmakers C. van der Net. Janus van Os. C. Mar tijnse. W. Mulder. J. van Rooij en J. van Tricht rustig door. terwijl A. Lans op den Steen op de Bok zijn kunsten bot- viert. Hoe het kwam en wanneer was niet te Aan de voorzijde bevonden zich enkele (zeggen, maar de roep van „Schuimbak kleine huisjes, bestemd voor de „Hutte- WOrdt door leder overgenomen, waarna meester" Coos de Ruiter, voor de Oven- de glasmakers w „G®nlag en CasJdleker bouwer Koen een huisje voor Westerveld en tenslotte de „Spitse Stok" C. als eersten de „PÜP" Hete» 'bun- De overigen volgen direct. Voor de indra- gers en plegers was het oponthoud geen Tets verderop teg<-n de „Kantoorlokalen" bezwaar en maakte dit geen verschil in mi? dam weer achter de vier hutten. hun loon, doch aanvangers. stellers en nl Shi,,- de Oranjeboom daar-glasmakers werden van deze gedwongen "D Palmboom" en tenslotte de rust niet wUzer. Respectievelijk 10. 30 ttil' TT volksmond de ell 60-, was de beloning voor het werk "Vherboom i nacht voor rfe dr!e laatstgenoemden. De volledige nachtploeg van „De Schie" De hut ligt thans volkomen stil en is De t oiieo «j d f gck0men. tot rust gekomen. Nog steeds heerst er r,Uim„fhröïkelii"k' is werden er die (een grote hitte. De „Spitse Stok", Janus Zoals gebr riz»a«w>n smaakt. van Os, beijvert zich de dorstige keel te laven met koud bier. dat in allerijl is gebracht. Het gaatjes knippen in de „Bierkaart" gaat Van Os goed af. Voor elke fles een gaatje. Glasmaker Dries van Leeuwen en «tel- nacht de gewone soorten flessen gemaakt zoals patent- en wijnflessen, daarnaast de „Siepels" en „Kannetjes Tliteraard ring er van de *V.v A in heftige discussie gewikkeld over het werk van de beide „Borrelsorteurs". J. van de Heuvel en J. van. Brugge, die, naar de mening van de twee eerstgenoem- den, weer te veel hebben afgekeurd van het werk uit de vorige nacht en niet minder dan 84 ..Kannetjes" hebben stuk gesmeten. Kwade tongen betveerden dat het aantal per nacht afgekeurde flessen sterk verband hield met de vriendschap tussen hen beiden en de betrokken glas makers. Ook hier zal de waarheid wel in het midden liggen. Wat wel zeer zelden voorkomt gebeurt thans. De directeur Antoon van Deventer, heeft zich. nu alles stil ligt, naar de hut begeven gevolgd door de bedrijfs leider, de heer Bouman. en de boek houder. de heer Landsbergen, en de heer Van Oort. Het bezoek wordt gecomple teerd door enkele dames. De heren laten zich voorlichten over de toestand van het glas. Na enige tijd opent glasmaker Mar- kestein als eerste in de rij de werk zaamheden. spoedig gevolgd door de anderen. Het glas is rustig en bewerke lijker gew-orden. De aanvangers nalen voorzichtig hun „Griffelen steken „de Klos". Het schuim is vrijwel uit het glas verdwenen. Weer is de arbeid algemeen en men zingt het bij de glas makers zo overbekende lid van „Wordt het dan nooit geen zaterdagavond, zaterdagavond 12 uur". De laatste woorden komen er langzaam, galmend en verlangend uit. Dan klinkt doordringend de roep van de „Pleger": „Martijnse, eentje minder'", wat wordt gevolgd door een verwensing van de glasmaker aan het adres van de indrager. De waarschuwing bevat geen enkel woordje Frans. De kans om die nacht een premie van 10 G> te halen is zeker verkeken en de glasmakers zullen hard moeten aanpakken otn het tijd verlies In de voornacht weer in te halen. Ondanks het oponthoud is de stemming goed. De glasmakers nemen het hoe het ook uitvalt. „Schuimbak". „Hardebak", „Hazemelk" en „Rambam" zijn nu een maal geen gewenste glassoorten. De jonge, blonde glasmaker W. Gonlag. in de regel aanvoerder van de zangers, zet een algemeen bekend lied in, dat door allen uit volle borst wordt mee gezongen. De 27-jarige Jan van Tricht met zijn robuste kop en enorme longen en de twee meter lange steller Jaap van Dijk wedijveren om hun gezang tot recht te laten komen .De gehele hut is thans een enorm zangkoor. Het ritme van de arbeid is weer normaal. Grappen en grollen worden tussen de werkstee uitgewisseld. Er wordt terdege aange pakt. De glasmakers grijpen weer het vSchrijnijzer", waarmee de fles van de pijp wordt gescheiden, en met hun bind- ijzer wordt voor het hete „Lok" de kop omgelegd, die direct op het bankje door de glasmaker met het plankje op zijn dijbeen wordt afgemaakt. Weer wordt een knikkertje uit het „Tel- huijge" overgebracht naar de andere kant. zodat straks de 99 knikkers het huisje vol maken. Men verheugt er zich over dat het glas weer prima is, maar ook dat straks, in de dagpioeg. de bekende har- monikaspeler Toon Smit zijn vrolijke deuntjes zal laten horen. Men leefde tevreden en gelukkig in de oude glas hutten, waar zelfs op gezette tijden een Beiers muziekgezelschap voor de goede stemming kwam zorgen. Was het eenmaal bekend dat er een verloving of trouwdag op til was, dan versierde men broederlijk de werkstee van de betrokkene met groen en bloemen, welke versiering zeker 14 dagen ge handhaafd werd want het was dan ook 14 dagen feest in de hut. Men was bij de Directie scheutig met het verstrekken van voorschotten en bedragen tot 50.werden dan ook grif uitgekeerd. Nu echter denkt men niet aan feestvieren, er moet aangepakt wor den. De afnemers van ons product, de firma's Wijnand Foekink. Van Marke, Hulskamp, Hellebrekers. De Kuijper. zo mede de brouwerij „De 3 Hoefijzers", zorgden er anderzijds voor dat de kas van Landsbergen en Van Oort behoor lijk werden gespekt. De nachtarbeid Is nu gestadig en men werkt regelmatig en hard. Zelfs uit de andere hutten „Oranjeboom en „Vlier boom", klinkt nu het gezang fn de stll!e/„Bibit" zomernacht. De Indragers en aanvangers hebben reden verheugd te lUn, daar zaterdag bm 11 uur scheepjes worden Gevonden voorwerpen in Schiedam: Tc bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 9.00-12.30 uur en 2.00- 6.Ö0 uur: portemonnee met inhoud; aktentas met inhoud; toneelboekje; sierrand van auto. Te bevragen bij de vinders: herenmotorhandsehoen. Bur ger-, Emmastraat 2a; schaar. Van Litfe, Vijfsluizenflat 466; een paar rol schaatsen, Scheenloop. Dr. Kuijper- laan 235; ring met sleutels, Van Ge loven, Singel 92a; ring met sleutels. De Moll, Lange Kerkstraat 66; sleutel tjes aan ring, Rensman, Rotterdamse- öüjk 156b; ring met sleutels, De Ka per, Hoogstraat 132; Rozenkrans, De Ridder, Van Oldenbameveltstraat 175; étaf-nwt sleutels. Lenoir, Anth. Muijs- straat 17; broodrekje. Bogaard, Boer- haveiaan 112: siervaas. Klaassen, Oude Sluis 13b; pakje met boeken en schriften. Schenke, Dr. Wibautpleizx 69; autokussens. De Vette, Boter- straat 77; spons n zeem, Collenburg, W. Pastoorstraat 10; kijker voor land meter, Gerritsen. Grote Markt 5; grijs kinderjasje, Van Oeveien. Overschie- seplein 3; damessjaal, Wolfswinkel. Boerhavelaan 77: grijze muts. Schil- peroort, St. Liduinagesticht, Nieuwe Haven 225; snéde jasje, P. Smits. Rotterdamsedijk 235a; bruine akten- tas met inhoud, De Reuver. Haga- straat 16; rode paraplu, Morree, St, Liduinastraat 43adamesportemon nee anet inhoud. Schwagermann, Beierlandsestraat 21b; beige porte monnee met inhoud. Vrijland, Ru bensplein 19; portemonnee met in houd, Grootveld. Meeuwensingel 11, Ketbcl; zwart-wit hondje, Dierenasyl, St. Anna Zusterstraat 33b. De Schiedamse bromfietser H. W. de K. is dinsdagmiddag om vier uur «ver mi gat in d« Dr. Colijnstraat gevallen. Hij sioeg over de kop. Met een snijwond aan de kin en een frac tuur aan de rechter pink is hij naar de Dr. Noletstichting vervoerd. De staalstraier G. K*. mist zijn fiets die niet op slot in de Stadhouderslaan in Schiedam heeft gestaan. Van me vrouw E. H.-S. is een fiets gestolen die niet op slot op de Rotterdamse dijk heeft gestaan. In de Groenelaan is de fiets van mej. A. H. S. ont vreemd. Donderdagavond houdt de anti-revo lutionaire kiesvereniging Nederland en Oranje in Schiedam in het gerefor meerd jeugdhuis Langehaven de jaarvergadering. De agenda ver meldt het aftreden van de bestuursle den. mej. Louis, de heren Glou-de, Van Schooneveld en Stapelkamp. Het bestuur stelt kandidaat de heren H. v. d. Drift. P. Dubbeldam. S. J. Ros- man en L. C. Schneider. Na de pauze zal dr. A. Veerman, voorzitter van de statencentrale Delft en lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal. een korte inleiding houden over problemen die ons bezighouden. Daarna is er gele genheid tot gedachten wisseling met dr. Veerman. In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken in het filiaal van T. v. d. T.'s ijzerhandel aan de Pleinweg te Rotterdam. Uit een bureaulade in .iet kantoortje achter de winkel stalen de indringers een geldkistje met 100 en uit de kassa namen zij 25 weg. gezet en zij butede van kwart voor twaalf om 11 uur naar huls kunnen, aangezien zij vrijgesteld zijn van dit zware en af mattende werk. Dan klinkt de bei voor schafttijd en men begeeft zich naar het pleeghok, waar langs de kanten lage bankjes zijn geplaatst. Daar wordt de broodmaaltijd genuttigd. De grollen en grappen zijn nu niet van de lucht en men wisselt gedachten en blevenissen uit over de kermis op het Broersveld. Dan zijn er anderen, die raadsels opgeven, die heus niet behoren om onder de Kerstboom herhaald te worden. Enkele dragers hebben zich inmiddels op de „stee" begeven om zich te bekwa men in het werk van de aanvanger. Onder het welwillend oog van de „Spitse Stok" worden deze pogingen aangemoe- DE VLAG is gehesen omdat het hoog ste punt Is bereikt op de te Rotter dam aan de Laanslootseweg (vlak bij Schiedam) in aanbouw zijnde derde chr. LTS. Het werk schiet hard op en dat mag ook wel, want de behoefte aan de ze school is zeer groot. Aan technische scholen in het algemeen trouwens voor Rotterdam en omgeving. Vorig jaar werd In Zuid de chr. LTS.„De Vaan" geopend, waar plaats Is voor 650 leerlingen. Maar die school Is reeds zodanig o erbevolkt, dat men lokalen in andere s ooien heeft moeten bljhuren! De 3e CLTS maakt deel uit van een serie van drie systeem- scholen (ook r.k. en neutraal). In janu ari werd de eerste paal geslagen, in april 1963 hoopt men te kunnen opleve ren, waarna de inrichting aan de beurt komt. In september zal de school dan waarschijnlijk bi gebruik genomen kun nen worden. Alles wijst er op dat de 3e CLTS Rotterdam dan meteen vol zal zijn. Want de le CLTS (Gordelweg) is met duizend leerlingen aanzienlijk overbe last. Op de nieuwe school is plaats voor 650 leerlingen. HET Is de bedoeling, dat de kort ge leden te Rotterdam opgerichte chris telijke u.t.s. zowel als de christelijke h.t.s. beide zullen worden gebouwd op een terrein ten noorden van Schiebroek, tussen deze Rotterdamse stadswijk en het complex Honderdtien Morgen, in de omgeving dus van de Hoge Limiet. Naar wij vernemen heeft de gemeente Rotter dam daar een terrein aangeboden, welk aanbod door de schoolbesturen is aan vaard. Het wachten is thans op de nodige rijksgoedkcuringen. Zoals men weet. zijn de plannen voor de christelijke u.t.s., ontworpen door de Rotterdamse archi tecten Rein H. Fledderus, reeds lange tijd gereed. De christelijke u.t.s. geniet thans gastvrijheid in het gebouw van de christelijke I.t.s. aan de Gordelweg. TI EBBEN wij te maken met een cy- cilsche of structurele periode van economische neergang? Of is die neer gang de inleiding tot een bodemloze crisis, zoals wij er voor de oorlog heb ben gekend? Dat vroeg mr. dr. K. P. van der Mandeie, ere-voorzitter van de Kamer van koophandel en fabrieken te Rotterdam, zich af in zijn rede, ter gelegenheid van het zilveren jubi leum van de Röntgen Technische Dienst N.V. gehouden in de Rotterdamse Schouwburg. Maar de heer Van der Mandeie voeg de geruststellend daarbij, dat een wer kelijke crisis niet zal zijn te verwach ten. Wel hebben wij moeilijke jaren voor de boeg. Het kosten pell is sterk verhoogd, zonder dat er aanwijzingen zijn, dat dit zal kunnen dalen. De in vloed van de Europese gemeenschap op onze economie Is niet te overzien, er is geen enkele aanwijzing dat Neder land bij consolidering aan het langste eind zal trekken. Na het Duitse „Wirt- schaftswunder" moeten wij rekening houden met een Italiaans cn een Frans wonder. Verontrustend achtte de heer Van der Mandeie het ook, dat er thans gro te bedragen worden besteed aan indus triële projecten in „te ontwikkelen" ge bieden, hetgeen door de daar zo goed kope arbeidskrachten kan leiden tot ernstige concurrentie en tot ernstige verstoring van de natuurlijke produc ten-ruil met het industriële westen, waarmede niet alleen wij maar vooral ook het „te ontwikkelen" gebied be- slist zal zijn gebaat. ATEN kan niet zomaar landbouw door industrie vervangen. Een land kan heel wat meer zijn geholpen met een verhoging van het landhcnwpeü dan met hoogovens en staalbedrijven, waar mede het zich slechts in een zeer moei lijke concurrentiepositie ten opzichte van het westen plaatst en dat westen even zeer in een moeilijke positie brengt, al dus dr. V.d. Mandeie te Rotterdam. Wat zal bovendien de president van de Verenigde Staten doen? Is er weer een bepaling op handen betreffende het uitslnitend vervoeren van bepaalde pro- dokten met Amerikaanse schepen? At deze faktoren wilde de heer Van der Mandeie echter niet noemen als te ken van verontrusting. Wel als een uit daging aan het westen, dat daarop al leen kan antwoorden met soberheid, nlet-aflatende arbeid en het vervaardi gen van kwaliteitsprodukten. Thans pro duceert men van alles te veel, aldus de heer Van der Mandeie, zonder op de kwaliteit te letten. (Van onze correspondent) Met ingang van 1 november hebben alle lagere- en kleuterscholen te Maas sluis op zaterdagmorgen geen school meer. Met uitzondering van de bijzon dere Marnix-uloschool is daarmede de „schoolstrijd" in de goede zin des woords overigens bijgelegd. Aanvankelijk namen alle scholen te Maassluis, zowel lager- als kleuter onderwijs. vóór de grote vakantie een proef met het sluiten van de school op zaterdagmorgen. Met ingang van het nieuwe cursusjaar in augustus waren het slechts de hervormde en openbare scholen, die de sluiting op zaterdag morgen continueerden. De schoolbesturen van de Vereniging van Christ. Nationaal Schoolonderwijs en Stichting Katholii k Onderwijs heb ben nu besloten met ingang van 1 november ook hun scholen op zater dagmorgen te sluiten. Vanaf zaterdag. 3 november gaan dus in Maassluis slechts de leerlingen van dc ulo-school nog Iesnemen. Musis Sacrum: Teenageravond. 20 Grote Kerk: Hervormingsdienst. ds. J. Boerlijst, Den Haag, en ds. J. Nawijn, m.m.v. Hervormd Kerkkoor. 20. Passagetheater: O.B.K., Concert, 20. Dagblad „De Rotterdammer" Schie damse redactie Lange Kerkstraat E2. tel. 66382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 5i (biï-B. na 18 uur 80037) alleen voor redactieaangelegenheden. Agentschap H. J. Troost, Alcidastr. 23 tel. 65451 (alteen voor klachten, adver tenties en abonnementen b.g g. teL 115588). digd Immers de jongeren vormen dc j Belangrijke telefoonnummers: Brand- waaruit later aanvangers en alarm 69123: politie-aïarm 64686; GG en stellers voorkomen. Dan klinkt het GD waarschuwing 69290. „Overal" van de stoker en wordt de Apotheekt Rembrandt, Rembrandt» arbeid wederom aangevangen." liaan 5. "Ms

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1