m apart WF past nieuwe werkers fabriekje'' aan BOUW VILLA'S OP OUDE IJSBAAN IS GESTART Zeekadetkorps neemt zijn nieuwe schip in gebruik Melaalbiiizeiifabriek N.V. Excelsior: lager dividend SPANJAARDEN BRACHTEN GELD BIJEEN Chef: Spanjaard met de Spanjaarden Inzameling bij Wilton voor gedupeerde landgenoten CITR1EN Kettingbotsin en slippartijen Ir. JC. Broeyer slaat paal Vrijspraak - geen boete Tabakswet heetmam pE BOTTERDAMMER DONDERDAG 1 NOVEMBER 1962 or r JR. van bedrijf en op arbeidsvreugde lOno-pim StjlKeil van de hijsmachine gebruikte.! Nog tien Ook anderen LAST.... VIER.... BEKEND AGENDA VOOR SCHIEDAM Vandaag en morgen Dankwoord steen van de maand november Pagina 3 0 Uit de lade van een kastje in <ie Slaapitut is ten nadele van dc Noord- se steward G. W. een bedrag van ƒ230 aan vreemde valuta gestolen.! Het schip van de heer W., de tanker' Granvic. ligt bij Wilton-Feijenoord mi 0 De smalfilmclub ..De Dr.choek" Modern beleid is met leden in het gehele Maasmond- gebied ral zaterdagavond 10 november gPriCllI OTi nPf/III O n Sur.sum Corda. Nieuwst ra at Sehle- t"* I f/tK/llw aam. de jaarlijkse filmavond hou den. Dan worden o.a, films van de leden vertoond. I 0 Zaterdagavond zuilen m «porteen-1 •rum van Reinier Hulsker, West-' vest ut Schiedam, om zeven uur de! wedstrijden voot de groene, blauwe en bruine banddragers beginnen om uit' te maken wie van de Zuid-Hollanders t vt"«"»enun* heeft de Spaanse op zaterdag 24 november ,n de Haagse cwnsu' Nunei del Ria in het In- dierentuin de titel van judokampioen j «ntcüelokaal van Wilton Fijenoord van Nederland mag trachten te ver-1 *Un landgenoten aan het werk gezien JT'ILu «ige tijd beschikt Wilton Fij": In Schiedam is een comit ge- noord over een apart „klein fabriek- vorrrsd dat gelden wtl inzamelen bij,je" waar de nieuwe »r>-w.e Z'~~ vrienden en nud-pat:én!»n van '.vilten uwe «""nemers een de arts W. T P i Op hcï gladde wegdek zijn woensdag in de Schiedam se straten een zestal I auto's geslipt. Bovendien botsten ette- hjke auto's tegen elkaar toen woens- dagmiddag om vijf voor één op de Vla anting erd ijk de Vlaardinger F. J. v-d. S. met zijn bestelauto stopte bij het benzinestation op de hoek van de Burg. Knnppcrtlaan. 1 J. C. BROEYER, van gemeentewerken De achter hem rijdcnde_Hjdterdam-dam "heefr"wwiadVgmWaf ""om- «m«.en Vorrien 'm cCn «eIe' «ënuanceer- 'Van een onzer verslaggevers) vrienden en oud-patiénPm van wijien?»npaSsing7tiid""k^n7n l^rmakVn" een laatste eer te bewijzen aan de u °Pvan^0fntr»m worden onge- Nijenhuis om - ___1 Oc u - svmpathiekc Schiedamse arts He!l'scD00'"e® geschoold en alle werkne- comité zal trachten van de gekr-geii i m"s "rijgen er onderricht in de be- gelder. een grafsteen te kopen. i tekenis van de arbeid op de werf. 0 De reddingsbaak van de Schiedam- eeVwerknlatt!' aparte gebouw se Spoel mg? brug is verdwenen. De ;,o-1 "«Maats rn twee instractieioka- litie constateerde dat de ruit van het! kastje, waarin de haak hangt, is ver-ine heer nie'a. Dc Sch,-dammer A. K. heeft pre«ig "k W aangifte gedaan dat.hij een reddmgs-J L-- 's er <ie chef en heel ..ilton Fijenoord is dat dezr functionaris drie jaar in Spanje heeft gewerkt Hij spreekt Spaans en hij is dan ook dr geschikte man om de Spanjaarden in kennis te brengen met het Nederlandse leven er, met de AFH K mfrtzün 55.mfïW wwdt hij^erzijde gestaan door v ™u' hl-" O'omr.e.s d.e Jonuin Ri™ r™.,™i„ ai» directeur.' kleinere woningen zijri vier slaapka- te Sr hie- mers nP eerste verdieping. De wo- orden in een gele genuancesr- ormig steen opgetrokken, af- 'mer M Z. kon zijn personenauto niet 1,"'" k "VIÏ, ",?Jde handvo i tijdig tot stilstand brengen. De derdehall Mjf de eerste paal ge- gedekt met blauwe pannen. Ook de ter- auto. bestuurd door mevrouw C'. de D -'*laïen voor bouw van 3-1 villa s op ra„ïen «-orden onderheid, aan de voor- van R uit Dordrecht botste tegen d« vroegere ijsbaanterrein in Spie-?iJfi,,' hebben do woningen baleons. I twee auto's en tenslotte duwde deringshock. Dat karweitje heeft ir.l Het zijn m'*» >f meer woningen voor j vraehtautochauffeur R. W. W. G. uitjBroeyer niet veel moeite gekost. Dei grote gezinnen e,.' van het orthodoxe f Zwijndnecht de voorliggers tegen el- bouten palen zakken soepel in deïypp zoals ze ook in de Stadhouders» derV\wr.^tSr^i,liW' u'a "D-r-« weke grond. Daarom had ir.j '-aan slaan. Centrale verwarming be- voenuigen mi den wel beschadigd, ji,lUtyer daIÏ „{«.g de gebruiketij-i vmdt zleh mct ln de huizen maar kan T [ke helm op het hoofd toen hij de han-! P^ i'f!ea kurten wcl worden aanse- O tCtXVv 11 jWel zou het misschien juist geweest' Na de bouw van de 34 woningen wil -j zijn als hij zware laarzen had gedra- het consortium hier ook nog twaalf to- hrnmnipr in npinn sen want Spleringsboek is een ter-ixe flatjes in twee woonJigen bouwen. DIUllUHCI 111 UltUlU rein vol plassen. Het moet eind vol-] Onbekende baldadige '-napen hebb-niKend ^aar' als de huilen gereed zijn. i f.Aafperfentiej getracht de bromfiets van de Schip- een mooie villawijk zijn met veel! i damse bankbediende VV. N. tl. in de bosschages. Dan staan de woningen j P J Troelstraiaan in brand te steken, (twee onder een kap) achter de wel- I De jasbeschermers -n de achterbandstandsvilla's van D. Baron aan de i dollïfrM.v 'and ,0OT iem3bd juist uit Burgemeester van Haareniaan. 1 de portiek van de woning van U. stan- vonmg van U. stap- Hij hoeft het vuur met een emmer' water geblust. Men heeft gezien dat jongens de fiets tn brand hebben gesto-j t ken. maar nog met is bekend wie de daders zijn. haak m het water bij de Polderweg! heeft gevonden. j j> Voor het pand van de Nederlandse Protestanten Bond. Lange Haven 103 i tn Schiedam is de bromfiets van d- heer G. F. lasser met op «tor in de «ailing van Wilton- Fetjenoord heeft gestaan. 0 Tien ijzeren staven met een to taal gewicht van 4723 kg. zijn woens dagmiddag om half vier van vrachtwagen, bestuurd door A L, G in de K.immiezenlaan in Schiedam! g-roid. Het staal viel op de bestelauto' van de Rotterdammer J, S. NI Te-1 gen G. is proces-verbaal opgemaakt. wegens onvoldoende stuwen van dc lading. t/ET afsnijden ran sfaalpïafen 1 met de brandersrïam behoo-f ai gauti' for de eerste opdachten in het Int rodscttecentrnm van W'F, Joquln Rico Consuelo dtc naar Neder land is gekomen om ais student Ne derlands te leren. Hij brer.gt dat nu als tolk voor zijn landgenoten m d« praktijk. j He Spaanse consul, de heren Meyer en 1 Consuelo. het hoofd van het persn- neelsbeleid bij Wilton, de heer J. Th Corver en de eerste Spanjaard die bij Wilton m dienst trad <op 24 mei van dit jaari de brander Muriel Luque Francisco Janvier hebben bezien hoe een tiental Spanjaarden met enthou- I siasme het staal bewerkt m het lrtro- duclieccntrum De mannen lasser, daar. hakken, bran den, bevestigen bouten en moeren. ..71e maken dasï een onzindm'g" zegt te heer Mrijer wijzend op een modem beeld houwwerk ..Dan leren ze het afschrijven de tekens kennen en de technische hand vaardigheid. Als ze er mee klaar zijn wordt het geheel afgebroken en dan gaat IX het instruetielokaal run Wiftoii-Fijeitoord re nel*, toik Consuelo zijn landgenoten wat de betekenis van Xederlu ndse woorden, die hij op het school bord heeft geschreven. Wlltsn Fijenoord heeft nu 5SK werknemers. Hiervan zijn zes Italia- j oen, dan drie Noren, verder Engel-: sen. Denen- Duitsers. Hongaren, eva' Griek en achttien statenlozen. Wilton i Fijenoord heeft een tekort aan man-1 kracht maar het bedrijf voelt de zui ging op het arbeidspotentieel die het Waterweggebied uitoefent. Mede met! het oog op de nieuwe technische ont-1 wikkelingen, o.a. de atoomtechniek e.d.. ziet WF gaarne voldoende goed' geschooide werkers in het bedrijf. Daarom wordt niet alleen in hetj een nieuwe ploeg aan het werk."* Hij toont een mastodont van platen die haaks tegen elkaar zijn aangezet en waarin gaten zijn gebrand. Dat het afschrijven ook geteerd moet worden toont de omgekeerde letter s die {nti-oducrtiecentrum aandaent geschon-j misschien wet in het Spaans anders Ee-tken ian de technische en educatieve schreven wordt De bedrijfsleiding isjYorn'1.lri8 vaij het personeel. --Die overigens zeer ingenomen met de ijver'Spanjaarden keken heel verbaasd toen van de Spanjaarden. Ze blijven ren jaar'*® ze vertelden over de betekenis vanj hier en ze zijn zeer leergierig. Het ziet»?"261 n.emm5sra zei de ons heer K W'V» vu HJli 4.CTI IV tritlfJ te. flCl Airi' - J J s-ve> er naar uit dat de mannen nog !anger]|ler vaj t hier zullen blijven. Wel is het zo datiPam fn 15 misschien wel de, - !kerr van de zaak. te weinig geschoolden naar Wilton zijn! gekomen. De mannen komen in het al- ,- 1 ,/'tn a sn' van gemeen uit Zuid-Spanje. !a!s Va" °»S ?edr'J Ze! sr. B. Wilton. Men geeft daarmee te rp kennen dat Wilton Fijenoord nieuwe I ermen... (wegen inslaat bij het personeelsbeleid. Muriel Janvier is in Spanje chauffeur |Z® 1S er onlangs een ..Jongensfabmk geweest, hij komt uit het mooie Cordoba festieht. Vroeger kwamen de jongens en hu werkt al op de schepen bij Wil- «>ms onelegant het bedrijf in. Ze moes- ton als brander Hij heeft zijn consul ten hun weg maar vinden erteld wat de mannen gedurende de -•ijf weken in het Introductiecentrum hebben te doen De consul keek in het instruetielokaal naar de kwartetspelen die de mannen gebruiken. Tijdens het spet leren ze de Nederlandse namen die bij plaatjes behoren Hun landgenoot Consuelo schrijft op het bord de technische termen die op een scheepswerf gebruikt worden. _Ca- „In de oude tijd nas er ook een) soort apedkooi, dan werkten ze tn hetj bedrijf achter gaas in een speciale) hoek. ie waren meer een hezlnenssraar-1 dlgbeid", zegt ir. MTUton. Nu b de over-] gang voor de jongeren van het be- beschermde schoolmilieu naar het be-: drijf gemakkelijker gemaakt. i De leerlingen van de bedrijfsschooll mara dc Bombas" staat er voor pomp- komen tegen het eind van het Beme-j kamer Limera voor Hennegat. Galeo-it*'exarne.n m Machinefabriek in hunj ta voor ruimtesc'mlder. Front PS del Ca!?'Ze" ruimte Daar kunnen ze aan dei tillo voor bakschot en dan staat aaTl araaibanken. vol- pElS overzicht van een maquette ran de omgering ran Spie- rmgshoek. Ter oriëntering: links de Poldervaart met aansluitend het nog bestaande voetbalveld SpieringshoekRechts onder de straten van Xieuwtand cmsioTen door de in een bocht naar rechts lopende Buigemeester van Haa reniaan. Dan zichtbaar op de hoek van Spieringshoek een to renflat, d'.e niet gebouwd zal worden omdat de ondergrond te week is De betonnen palen zijn wel geslagen. Tussen de twee flats en de Poldervaart de ma quette voor het nog te bouwen St. Lydtiinabiceum. Evenwijdig aan de Burgemeester van Haa reniaan achter de niet te bouwen torenflat de acht villa's van D. Baron. Hiervan zijn er r;er ge bouwd waarvan twee bewoond en de andere twee dienen nog te worden verkocht voor 36.000 per stuk. Evenwijdig aan de spoorlijn zijn de blokjes te zien voor de tien panden die eerst in dc laatste fase kunnen worden gebouwd. De rechte strip van niet te bouwen torenflat naar deze blokjes toont de luwe flat jes m twee icoon lagen die in 1964 gebouwd zullen worden. Binnen dit geheel zijn de twee blokken panden, van tweemaal twaalf woningen te zien. Dui delijk is ie zien dat het gehele wijkje door veel groen omsloten wordt. Het bouwconsortium M. P. K!op-i pers en Zn. N.V. aann.bedr. Van der Wetering en Van Dalen en H, Hoog hart en Zoon bouwt de 34 villa's. Het, tempo van de bouw is nog met gehee! i bekend. Medio 1963 zullen de eerste) j woningen gereed zijn. Er is reeds een j j woning verkocht. j j Tivaaif woningen komen als een blok panden evenwijdig aan de Burgemees- iter van Haareniaan te liggen achter! i de villa's van Baron* en daarnaast ko-i men twaalf woningen haaks op de Bur- j gemeester van Haareniaan bij elkaar j te staan. Deze woningen kosten 72.300 per stuk. I fac Vfo W!Nrj>T»AAT 1£» HOEK DIJK LAAN 1H ?87 2 Een garagehoudster te Schiedam Dan zullen er ook nog tien woningen bij de spoorlijn gezet worden. Deze kos- ten 59.600 omdat de zolderverdieping niet geschikt is voor twee slaapkamers zoals bij de overige 24 het geval is maar hier is de kleinere zolder ge-1 schikt ais bergruimte. De spoorwegen hebben nog geen toe- kreeg van de Rotterdamse politierech- stemmir-g gegeven voor de oouw omdat ter j m boek, of 20 dagen hechtenis, de, NS eerst het betreden van het oaan- 'omdat zij zonder daartoe vergunning vax voor onbevoegden onmogelijk moet te bezitten een bedrijf al. bedoeld in ma"en* ;de Tabakswet uitoefende. Alle woningen krijgen aparte gara- Van dit vonnis kwam verdachte in ges. die naast de nuizen worden gezet, i beroep bij het Haagse gerechtshof waar I De oppervlakte van de woningen is 1 zjj betoogde, dat zij niet ais beroep i.» bij 10 meter. Ge-ijkvioers is een .sigaretten verkocht, maar een enkele I keuken en een grote L-vormige vroon-; maal weieens een pakje sigaretten aan kamer. Op de eerste verdieping zijn een chauffeur verkocht die er om vroeg drie s-aapxamers en een badkamer en1 Het. Hof heeft in deze zaak arrest op de bovenste verdieping zijn. onder gewezen en verdachte van het tenlaste bet schuine bak no^ twree slaapkamers, i gelegde vrijgesproken. Bij de tien wat hoogte betreft wat ook nog het woordje Doro maar dat zal als „schat" wel niet bij WF ge bruikt worden.... Overigens wordt dit Introductieeen- trum niet meer alleen voor Spanjaar- iden gebruikt. Wilton is tot de conclusie gekomen dat het heel nuttig is nieuwe werknemers op de kennismaking met de werf voor te bereiden. Daardoor leren de medewerkers elkaar en de werf beter waarderen, ze worden dan gemakkelijker door de gemeenschap geaccepteerd. gens tekening producten maken die ver-j vaardigd worden voor het bedrijf. Ze> doen dus nuttig werk. ze hebben het! contact met de fabriek maar ze doen' ailes onder toezicht van de heer Swens-j son en ze zijn nog steeds leerlingen! van de Bedrijfsschool. j Dit onderdeel van het bedrijf heb-; ben de Spaanse gasten dinsdag even-j eens bekeken. Ze waren luiteraardil vol lof. Met deze nieuwe methoden j hoopt WF de bedrijfsefficiency tel doen samengaan met de belangen en de arbeidsvreugde van de medewer-| kers Gezien de eerste resultaten; maakt het welslagen een goede kans. BUURJONGETJE Keesje stond gis teren op ons te wachten Hij zuchtte onder een zware last. ..U was er niet en toen mochten wij dit aan nemen'' zegt rti] en met tets ran eer bied schenkt hij twee zu-are boeken. Keesje reutelt dan uitvoerig dat twee mannen die boeken hebben gebracht. Hij heeft ze goed voor ons betraand zegt htj. Dat bleek overigens wel Kees je had nog meer op het hart. Hij vroeg het dan ook. bedeesd..Gaat u die dikke boeken nu gauw lezen?". En onpedagogisch hebben we geant woord: „Welnee jongen, dat doen we natuurlijk niet. het zijn toch maar te lefoonboeken". GOED we hebben nu vier telefoon boeken. Een zou er al in dc teeg gelegen hebben maar de bureaucratie geeft er nog drie bij om hef maken fan fouten te voorkomen. Het veie papier veroorzaakt dan wel weer an dere fouten maar dat is niet des P.T.T. zaaks. Onze rijksinstelling wenst op een heel sympathieke wijze service te verlenen en dnt kunnen we dan ook waarderen. Toch u-aren we büj dat we gisteren net niet thuis waren. Nu hebben we het oude telefoonboek met '"kggegeren. Daar vragen die maji- nen altijd om en juist dat oude boek gebruiken we weer. want daar had den we alles zo perfect op aangegeven. Het is de damclub Schiedam na een spannend verloop in de vijfde compel - ueivedstrijd in de Hoofdklasse gelukt "aar eerste punten binnen te halen. Na twee uur speeltijd was de stand op 99 gekomen en hoewel van de Wa tering op winst stond is het belang van zo'n laatste partij dikwijls c-orzaak van overhaaste beslissingen, vooral wanneer ce partij tevens gepaard gaat met tijd nood en kunnen foutzetten dikwijls niet uitblijven. Deze avond gebeurde dit met «n wist v. d. Watering zijn partij feil loos tot winst te brengen. Minder goed speelde invaller Risseeuw, welke op een gegeven moment twee schijven cadeau g*f- Zijn tegenstander Vangs maakte h er echter met gfnoeg gebruik van en beo m een listig opgezette val waar door deze partij nog met remise kon «'orden besloten. De uitslagen: i. J. C. On ink—N. W. van Alphen 2—0; 2 W. C. Heuvelman -K. F. den Haan 02; 3 J We.-ter- ve'd-D. Wiersma 0—2: A. Risseeuw TI W. Vangs 11; 5. M. den Hou- t:ngEnennjsam 20; 6. 3- P. v. d. Watering—L. Clausing 2-0: 7. M. van ErkelG. Malais 2—0: 8. I. Breevoort ~~A, Visschschapcr 1 1: 9, Theo Vr,;- lana—A. W Deïtére 1-1; 10. A van OtterlooK. den Haan 0—2 Van een onier verslaggevers) Aanstaande saterdag hoopt het see* kadettenkorp* Maassluis het oplei dingsschip Abraham van der Holst officieel tn dienst te stellen. Zoals men Alles wat er niet in stond hebben tce enn geklad maar bovendien is zo'n off- setboek zo onoverzichtelijk dat we be- bepaalde tekens hebben moeten aan- u-enden om het boek vlotter te kunnen Qm hicnxn he, één en ander op te i gebruiken knappen. laan. G. A Brederodelaar.. P C. Hooftiaan. Noordvliet N'. Z.. Markt. Wip. Hoogstraat. Schans. Deze mars wordt voorafgegaan door het tambour- korps van Kunst na Arbeid onder de heer Niehof. ongetwijfeld weet, heeft het plaatselijk v, temrkmw Tan de mars wordt bet korps in het begin van dit jaar toe-1 - - slag knnnen leggen op dit sehip, waar na met man en macht begonnen is s-'jr'jKé Dat dit heel wat energie heeft gekost ;s begrijpelijk: om een schip van 56; HET KARRETJE ran de P.T.T. (of. m van voor tot achter in de verf te! is het eon iemand anders?) rijdt zetten is geer. kleinigheid, temeer als j 1 nu door Sckiedams straten. Men ont- men bedenkt dat dit door jongens vaa i ranot ook het zaken- en beroepen boek.'3 }ot .l8 iaar «ebeurt. geheel in hun toch al zo krappe vrije tijd. Dat is kennelijk uugegetcn bmttn w-ant n® de schooltijd en het daaruit schip ftffkdeel overgedragen door Mr. J. J. Oyeraar. voorzitter van het zee kadetkorps Nederland» aan dc voor zitter van zeekaderkorps Maassluis, de heer F. Wempe. Hierbij zullen i Dt y y. Mctaalhuizenfabriek Maat- veel autoriteiten aanwexlg zij'n. onder schappij „Excelsior" N.V. stelt over a t,«, wrKjm D v«VD^ick Naa?è l,«l 1 iuli ««eindigde boekjaar overdracht zullen 'de gastra volop de! >9® "n dividend voor van vier pro gelegenheid krijgen om het schip te rent (vorig jaar acht procent waar- bezichtigen. i v^.n vier procent in agio-aandelen). De vennootschap behaalde in het Fassagetheater: O.B.K., Concert, 20. Irene: Chr. Filmactie film Gebroeders p 20 Stedelijk Museum: Opening expositie Kees Rijk. Amstelbron: Opheffingsvergadering verantwoordelijkheid t-an u-te ook afs trc de inleiding in dat boek goed be- f grepen hebben. Nou het hoef: niet van j ons hoor. we vinden het boefc in ure- ;en wat overbodig. Het kan tnis- j schien zijn aut hebben, maar dan moeten we nog ontdekken roor icie 1 het zen nut heeft. Het zal een mooi boek ztjn roor de rnertsen die ree la- \tf,rK me behoeven Zij. die vinden dat hun telefoon toch al te veel rinkelt, staan misschien niet in het boek vermeldt. vloeiende huiswerk blijft ruet vee! eigen te besteden tijd over. Maar na veel schrappen, meniën en gronden is bet toch maar gelukt het grootste ge deelte van ..hun" schip in de nieuwe kleuren te zetten, om b-j de indienst- stelling toch maar zo goed mogelijk voor de dag te komen. Na een te houden ouderavond wordt ook het publiek volop m de gelegen heid gesteld een bezoek aan de Abra ham van der Hulst te brengen, de datum van deze openstelling is ge steld op 13, 14 en 15 november van 19 tot 21.43 uur, speciaal de oud-zee- kadetten zijn dan hartelijk welkom. (Adrertenfie! boekjaar 1961-62 een exploitatiewinst van 1.548.371 3.778.693)De op brengst bijzondere baten en lasten bedroeg 1.582.720. Die van deelnemingen «n beleggin gen 152.538 (ƒ325.119). Na aftrek van afschrijvingen ad 1.513.549 1.400.829) etc. resteert een saldo winst van ƒ485.080 1.146.129L De aandelenpakket buistype geeft bovendien een gun stige ontwikkeling te zien bij een lichte verbetering van de verkoopprij zen. Ook de orderportefeuille voor dunwandige buizen ontwikkelde zich Schiedamse Kunst Kring. 20. m gunstige zin, at kon in deze sec-I Advertentie) tor nog geen verbetering van hetI Advertentie) prijsniveau worden bereikt. j Indien de vraag naar laatstgenoemd buistvpe in gelijke mate blijft toene- men. wordt verwacht denkt men zeker een hogere omzet te kunnen bereiken, Modern en degelijk zulks ondanks het feit, dat binnenkort f ten gevolge van de overplaatsing vanj mwmm mm- Schiedam naar Oosterhout der laatste ET U I\/i fcT El IVI buizen-la sinstallatie een tijdelijke te-V Call IVI E«U IhImIN ruggang in de produktie zal worden on dervonden. FRANSENSTR. 9 VYAALSTR. 38 VOO* KT£* £N MOOEilN De rei'lflmemenscn u-iürn graag be kend zijn. Die anderen, die wij niet, tn het boek bespeurden, menen tref-' licht dat hun telefoonnummer al be kend genoeg is bij de relaties ze enthousiaste jongens. Zaterdagmid dag zullen zij een mars maken door. Maassluis om de feestelijkheden in te luiden. De route van deze mars is: 1 Schans. Hoogstraat. Zuiddijk. Afrol, j Patijnestraat', Damplein, Damstraat, I P C. Hooftiaan. Mesdaglaan. Kern-j brandtlaan. Vermeerlaan. Bilderdijk- 6 57 12 verkoop van het „Wavin droeg tot de boekwinst bij. jopbouw van het bedrijf in Oosterhout hebben ook in het afgelopen boekjaar De aanloopproblemen, bij de verdere Vlaardingen Tele f. 2075 $ho**oowt Kïtr.' -:c us De Spaanse cunsui in Nederland. 1 de directie van W de heer H. Munez del Rio. heeft bij schonken heeft Dei de werf Wilton-Lijenoord '®ScJ)'c_ !jrC\vaj"hij chaufreu'r maar b!j' Wilton is vén "voor de beroepen lasser, brander, dam een. cheque ter waarae vanrfi, Spaanse arbel(jer werkzaam als, hakker, bikker, hulpijoerwerkcr. hu!p- ƒ2744,50 in ontvangst genomen. H«t Grander Muriel Luque Francisco Javierbankwerker geld is bijeengebracht door de Spaan-is ongehuwd, het geld dat hij in Ne-: Opjiet ogenbiik zijn. er 135 yan de- derland verdient en kan sparen stuurt abonnementen b.g.g. teL se arbeiders die bij Wilton werken, en het Is bestemd voor de mensen in Spanje, die gedupeerd zijn door de overstromingen van enige weken geleden. Het was de Spaanse arbei der Muriel Luque Francisco Javier, die de cheque aan zijn consul mocht overhandigen. Het was een korte plechtigheid in het hoofdkantoor van de werf Wilton- Fijenoord. Onder meer waren de di van Wilton-Fijenoord ge- van het rijksarbeidsbureau arbeiders int der* om hier te werken en te tere De heer Javier is vanaf1 Spanje aangetrokken. In totaal zijn invertelde gistermorgen een van ons 'land. in Span-'Spanje tweehonderd werknemers Héwor- leuren van Wilton-Fiienoord. in de bedrijfsonderdelen waar de Spanjaarden na hun opleiding worden te werk 'gesteld, is rr.cn over het al gemeen zeer tevreden over het werk van de nieuwe werkkrachten. Taalpro blemen komen slechts in geringe ma te voor. Bij de huisvesting doen zich uiteraard soms wel moeüjkheden voor. maar deze kunnen doorgaans in vele gevallen tot tevredenheid van al le betrokkenen worden opgelost. Oier de vooruitzichten deelt de d.- jbun invloed op de bedrijfsresultaten "doen PTl dwelUhs rectie mee. dat in het eerste kwar- gelden. De directie verwacht thans taal var. het lopende boekjaar een echter spoedig een zodanige positie te Dagblad „De Rotterdammer" Schie- belangnjke produktie verhoging werd [hebben bereikt, dat de financiële offers nmnse redactie Lange Kerkstraat 82. teL bereikt met de installatie voor dik- die zij zich heeft getroost, tenslotte 88382 b.g.g. tel. 64154 of 115588 toestel 31 wandiRC buizer.. ten opzichte van hun vruchten zullen afwerpen. (b.g.g.. na IS uur 80037) alleen voor dezelfde periode van het vorig jaar., Tto verkoop van nominaal 494.300 rcdactieaangelcgenheden. De orderportefeuille voor genoemd .aandelen ..Wavin" werd besloten omdat Agentschap H. J. Troost. Alcidastr. 2? de gewenste integratie niet bereikbaar1 tel- 65451 (alleen voor klachten, adver- bleek. Door de fusie met de Doetin- tenties en chemse Ijzergieterij is men rechtsreeks U538o). bij de plasticbuizenfabricage betrokken. Belangrijke telefoonnummers: Brand- alarni 69123; poütie-alarm 64666; GG en De grote teruggang van de exploits-GD waarschuwing 69290. tiewinst is in belangrijke mate te wij-1 Apotheek: Rembrandt, Rcmbrandt- ten aan de scherpe terugval, die voor- i laan 3, al de verkoopprijzen van dunwandige 1 gelaste buizen hebben ondergaan. i verhoogde omzet, die de vennootschap j gezien de totale prorluktiecapaeiteït zelfs Bovenaien kon, tengevolge van do'bij de huidige personeelssterkte, had zo'feer y«rscnerpte concurrentie, de nade- kunnen opvangen de omzet van dunwan- dc direc- "ge invloed van dez.e prijsdaling ruet dige buizen vertoonde integendeel «eJl "v worden gecompenseerd door eer, sterk (daling van ongeveer 15 procent. .Advertentie hij naar zijn ouders in Spanje. De consul Munez del Rio bedankte de Spaanse arbeiders namens zijn land-1 genoten voor het geld dat spontaan mge- i zameld is. De heer Munez del Rio be- j diende zich van de Spaanse taal. De j Spaanse consul richtte zich vervolgens i Rorgnuht tllio m het Engels tot ir. Wilton. Hij veront-jOKre,M,t schuidigde zich dat hij zich in de En- ze arbeiders reeds in Nederland werk zaam of althans gearriveerd. Men had erop gerekend dal per september van dit jaar alle Spanjaarden op de Wlltonvverf te werk zouden zijn ge steld. maar bepaalde omstandigheden in Spanje hebben de aankomst van enige vertraagd- De aanvraag naar Spaanse Het verloop onder de Spaanse arbei ders in niet groot. Tot op heden be draagt dit verloop 3,3 proeent; onlangs is er ren arbeider naar huls terugge- work- stuurd. Van de familieleden van de bul- recteur ir. B. Wilton, de heren J. Th. j ge',se en evenmin in de Nederlandsekrachten betrof 130 geschoolde en 50 tenlandse werkkrachten komen bevredi-1 Corver Keyzer en Blomniers. even-taal met zo goed kon uitdrukken, maar ongeschoolde handarbeiders. Do prak- pende reacties binnen. Hieruit mag wor- eens van Wilton, en sr. Joaquin Ri-inicn moest er bij Wilton van overtuigd tijk heeft echter uitgewezen dat het peil den afgeleid dat er sleehls goede be-j co Consuelo d,e de Spanjaarden in de j zijn dat de dank recht uit zijn hart van de arbeidsprestaties m Spanje Ia- richten vanuit het ..werkland" Holland' Nederlandse taal instrueert op de'kwam ,ger ligt dan in ons land. Slechts vijf- 1 naar het vaderland Spanje worden ge- Schiedamse werf Evenals vele inüei grole bedrijven in tien percent van de tot nu toe in Nr stuurd. De meeste van de Spaanse ar- Met een kort woord bood de 27-jarige 'en om Rotterdam kampt ook de Schïe- derland gearriveerde Spanjaarden bleek j bieders die uit alle delen van Spanje lieer Jav-er de ruim tweeëneenhalfdu1- idantse werf mei een tekort aan hand- geschooid a:beider te zijn. Maar deze afkomstig zijn, zijn getrouwd. Alle -end gu'den aan de consul aan. B:j ditarbeiders. Om dit tekort gedeeltelijk te ..tegenvaller" wordt vergoed door dc werkkrachten uit het buitenland krijgen, bedrag is ook inbegrepen het geld. dat'compenseren worden door bemiddeling bereidwilligheid van de Spaanse ar bei- 'een contract van één Jaar, De herfst, gekristalliseerd tot een edelsteen! In alle nuances tussen het fere. schuchtere geel van een berke blad en het laaiende roodbruin van de wilde wingerd. Tinten die wonder welpassen bij de nieuwe wintermode! gouden sieraden met citrienvanaf 65,- edelsteenkundigef.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 9! filiaaloostzeodijk 155-157, rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1962 | | pagina 1